MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 389/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

110. - Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 

492. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

324. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite

 

326. - Hotărâre privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

327. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş – Tisa

 

335. - Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova

 

336. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

707. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) asigurarea în unităţile sanitare şi a personalului de specialitate de asistenţă medicală sau socială, după caz, cunoscător al limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5.000, cu respectarea celorlalte prevederi din fişa postului.”

2. La articolul 16 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) elaborează normele de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigură asistenţa de sănătate publică, cu luarea în considerare şi a prevederilor art. 7 lit. m), autorizează şi controlează activitatea instituţiilor de sănătate publică şi asigură funcţionarea unităţilor din subordine.”

Art. II. - După alineatul (5) al articolului 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile şi unităţile de asistenţă socială asigură şi personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale respective, cu respectarea celorlalte prevederi din fişa postului.”

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 110.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 492.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil, cu nr. MFP 101.241, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 324.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acesteia persoanelor îndreptăţite

 

Nr. MFP şi codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia partea de imobil se scade din inventar

Persoana juridică de la care se scade partea de imobil

Caracteristicile părţii de imobil care se scade din inventar

Valoarea de inventar

101.241

Parţial

8.19.01

22-05

Judeţul Iaşi

Decizia civilă nr. 730/A/2011 a Curţii de Apel Bucureşti;

Decizia civilă nr. 5.923/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Ministerul Afacerilor Interne -

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi

Cod unic de identificare CUI 4541831

Nr. construcţii = 3

C1 garaje şi birouri

Sc = 1.584^00 mp

C2 staţie benzină

Sc = 21,00 mp

C3 punct control

Sc = 40,00 mp

Suprafaţă teren: 3.407,00 mp

Împrejmuiri prefabricate Secţia 2

Rezervor benzină 101, nr. inventar-200312

CF nr. 146088

C1 = 1.237.944,39 lei

C2 = 6427,43 lei

C3 = 13.590,52 lei

Teren = 114.645,55 lei

Împrejmuiri prefabricate Secţia 2 = 5.099,33 lei

Rezervor benzină 101 = 4,95 lei

TOTAL = 1.377.712,17 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru realizarea prevederilor politicii din domeniul ajutorului de stat, asigurarea unei poziţii solide a României în relaţia cu Comisia Europeană în acest domeniu, precum şi pentru monitorizarea impactului politicii în domeniul ajutorului de stat, se constituie Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare CIAS.

(2) Rolul CIAS este de a contribui la integrarea, corelarea şi aplicarea unitară a principiilor europene de acordare a ajutorului de stat de către toate instituţiile implicate în domeniul ajutorului de stat din România.

Art. 2. - CIAS are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizarea respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2016, cu modificările ulterioare;

b) monitorizarea/evaluarea aplicării coerente şi unitare a politicii în domeniul ajutorului de stat la nivel naţional;

c) asigurarea colaborării dintre toate instituţiile implicate, precum şi aplicarea unitară a principiilor de ajutor de stat de către aceste instituţii;

d) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor în domeniul ajutorului de stat, asumate de către România în calitate de stat membru al Uniunii Europene;

e) evaluarea, în vederea aprobării de către Guvern, a strategiilor în domeniul ajutorului de stat, în concordanţă cu politica aprobată la nivelul Uniunii Europene şi cu asigurarea unui mediu concurenţial normal;

f) dezbaterea rapoartelor furnizorilor referitoare la impactul în economie al ajutoarelor pe care aceştia le acordă;

g) transmiterea de informări şi/sau memorandumuri către Guvern, în vederea stabilirii unei poziţii oficiale şi coerente a autorităţilor române;

h) asigurarea cadrului necesar aplicării prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;

i) stabilirea listei cuprinzând măsurile/cazurile de ajutor de stat ale României propuse a fi analizate cu prioritate de Comisia Europeană;

j) informarea cu privire la modificările aduse legislaţiei naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

Art. 3. - (1) CIAS este alcătuit din:

a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - preşedinte;

b) preşedintele Consiliului Concurenţei - vicepreşedinte;

c) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru;

d) secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - membru;

e) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei - membru;

f) secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor - membru;

g) secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei - membru;

h) secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - membru;

i) secretar de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat - membru;

j) secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru;

k) secretar de stat din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor - membru;

l) secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului - membru;

m) secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - membru;

n) secretar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - membru;

o) secretar de stat din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării - membru;

p) secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - membru;

q) secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - membru;

r) secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii - membru;

s) secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului - membru;

ş) preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu - membru;

t) preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului - membru.

(2) Preşedintele CIAS este desemnat de prim-ministru dintre consilierii de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al acestuia.

(3) în cazul vacantării funcţiei de preşedinte al CIAS, până la desemnarea de către prim-ministru a unui consilier de stat pentru această funcţie, interimatul este asigurat de către vicepreşedinte.

(4) în cazul indisponibilităţii temporare de participare la reuniunea CIAS a preşedintelui acestui organism, exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei este preluată de către vicepreşedinte.

(5) Instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-t) îşi vor desemna sau, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. ş) şi t), vor comunica membrii titulari în CIAS, precum şi câte un supleant, care vor participa la şedinţele CIAS în lipsa membrilor titulari.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5), cu excepţia preşedinţilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. ş) şi t), vor fi desemnate, în condiţiile legii, prin actul administrativ al conducătorului instituţiilor pe care le reprezintă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Membrii titulari desemnaţi de instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-s) sunt persoane care ocupă funcţia de secretar de stat. Membrii titulari reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. ş) şi t) sunt preşedinţii acestor instituţii. Membrii supleanţi desemnaţi de instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-t) sunt persoane care ocupă funcţii de conducere.

(8) Actele administrative prevăzute la alin. (6), precum şi orice modificare a acestora vor fi comunicate, în copie, secretariatului CIAS.

(9) Persoanele prevăzute la alin. (5) vor putea fi însoţite la reuniunile CIAS de experţi/specialişti în domeniul ajutorului de stat din cadrul instituţiei pe care o reprezintă.

Art. 4. - (1) La lucrările CIAS pot participa şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice furnizoare de ajutor de stat, având statut de invitaţi.

(2) CIAS îşi elaborează şi adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) CIAS se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie, la convocarea preşedintelui acestuia.

(4) Secretariatul CIAS va fi asigurat de către Consiliul Concurenţei.

(5) în situaţia în care este necesar, CIAS va aproba constituirea unor comisii şi/sau grupuri de lucru pentru discutarea proiectelor de acte normative sau administrative comune mai multor instituţii, proiecte care pot conţine măsuri susceptibile de a constitui ajutor de stat.

Art. 5. - Preşedintele CIAS îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) convoacă şi conduce şedinţele CIAS;

b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la şedinţă, lista invitaţilor, proiectul ordinii de zi a şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi suplimentare a şedinţei, după caz;

c) dispune consultarea, prin corespondenţă, a membrilor CIAS cu privire la fişele de prezentare a proiectelor de măsuri de sprijin, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7;

d) orice alte atribuţii care derivă din activitatea curentă/normală a activităţii CIAS.

Art. 6. - (1) Convocarea membrilor şi transmiterea invitaţiilor acestora la şedinţele CIAS se fac în scris, prin grija secretariatului CIAS, cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.

(2) Invitaţiile la şedinţele CIAS cuprind în mod obligatoriu data, ora, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi, formatul fişei de prezentare a proiectelor de măsuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi informaţii şi documente privind şedinţa respectivă, dacă este cazul.

(3) în situaţia în care membrii CIAS propun instituirea unor măsuri de sprijin, aceştia vor transmite secretariatului CIAS, cu cel puţin două zile înainte de data şedinţei, fişa de prezentare, completată, pentru fiecare proiect de măsură.

(4) La cererea membrilor CIAS, ordinea de zi se poate completa şi cu alte teme, cu condiţia transmiterii documentelor respective, în scris, secretariatului CIAS cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei. Decizia asupra aprobării completării ordinii de zi revine preşedintelui CIAS.

(5) în urma fiecărei şedinţe a CIAS, secretariatul CIAS redactează o minută în care sunt consemnate concluziile discuţiilor purtate. Minuta se transmite tuturor participanţilor la şedinţa CIAS şi se agreează prin corespondenţa purtată prin intermediul poştei electronice, în format editabil.

(6) în situaţia în care o instituţie/autoritate publică prezentă la şedinţa CIAS nu transmite observaţii privind minuta, în termenul acordat de secretariatul CIAS, se consideră că este de acord cu textul minutei, aşa cum a fost transmis.

(7) O copie a minutei agreate, semnată de către secretariatul CIAS, se transmite de către acesta tuturor participanţilor, prin intermediul poştei electronice, cu confirmare de primire.

Art. 7. - (1) în împrejurări excepţionale, determinate de caracterul de urgenţă al necesităţii implementării unor proiecte de măsuri de sprijin şt în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, la solicitarea motivată a furnizorilor/iniţiatorilor, preşedintele CIAS poate propune consultarea, prin intermediul poştei electronice, cu confirmare de primire, a membrilor CIAS cu privire la fişele de prezentare a măsurilor în cauză, iar aceştia îşi vor exprima punctul de vedere, în scris, în termenul stabilit în solicitarea scrisă, care nu poate depăşi 3 zile lucrătoare.

(2) în cazul în care, în termenul stabilit, membrii CIAS nu îşi exprimă punctul de vedere în scris, se consideră că nu au observaţii cu privire la măsurile de sprijin supuse consultării.

(3) în cazul în care, în termenul stabilit, membrii CIAS îşi exprimă punctul de vedere în scris, observaţiile transmise de aceştia vor fi comunicate de către secretariatul CIAS, prin intermediul poştei electronice, în format editabil, tuturor membrilor CIAS. Acestea sunt analizate de iniţiatorul/furnizorul măsurii supuse consultării şi, după caz, luate în considerare, urmând ca forma finală a fişei de prezentare a proiectelor de măsuri de ajutor de stat/de minimis să fie transmisă de către secretariatul CIAS, spre informare, prin intermediul poştei electronice, cu confirmare de primire, tuturor membrilor CIAS.

(4) în urma desfăşurării procedurii prevăzute la alin. (1)-(3), secretariatul CIAS va întocmi o notă care va fi transmisă spre informare, în format editabil, cu confirmare de primire, tuturor membrilor CIAS.

Art. 8. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul XIII se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

 

„XIII. Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat (CIAS)

a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - preşedinte

b) preşedintele Consiliului Concurenţei - vicepreşedinte

c) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

d) secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - membru

e) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei - membru

f) secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor - membru

g) secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei - membru

h) secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - membru

i) secretar de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ ş Antreprenoriat - membru

j) secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru

k) secretar de stat din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor - membru

l) secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului - membru

m) secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - membru

n) secretar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - membru

o) secretar de stat din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării - membru

p) secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - membru

q) secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - membru

r) secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii - membru

s) secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului - membru

ş) preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu - membru

t) preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului - membru

consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - preşedinte

preşedintele Consiliului Concurenţei - vicepreşedinte”

 

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Marius Chiriţoiu

Ana Birchall

Secretarul general al Guvernului,

Ministrul apelor şi pădurilor,

Mihai Busuioc

Adriana Petcu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Sevil Shhaideh

Adrian-Marius Dobre,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

secretar de stat

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Pugna,

Alexandru Petrescu

secretar de stat

p. Ministrul economiei,

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petre Iulian Nicolescu,

Ariana Oana Bucur,

secretar de stat

secretar de stat

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Ministrul cercetării şi inovării,

Rovana Plumb

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petre Daea

Augustin Jianu

Ministrul energiei,

Ministrul tineretului şi sportului,

Toma-Florin Petcu

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul transporturilor,

Ministrul sănătăţii,

Alexandru-Răzvan Cuc

Florian-Dorel Bodog

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul finanţelor publice,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 326.

 

ANEXA

 

Fişă do prezentare a proiectelor de măsuri de ajutor de stat/de minimis

 

1. Denumirea măsurii

2. Obiectivul măsurii

3. Baza legală comunitară a măsurii

4. Instrumentul de acordare (forma ajutorului)

5. Beneficiarii măsurii

6. Bugetul estimat al măsurii (se vor ataşa documente cu privire la sumele existente în bugetul autorităţii furnizoare de ajutor de stat sau documente privind rezultatul consultărilor cu Ministerul Finanţelor Publice cu privire la posibilitatea alocării de sume prin legea anuală a bugetului de stat sau prin actele normative de rectificare a legii bugetului de stat)

7. Durata măsurii

8. Cheltuieli eligibile

9. Efectele preconizate ale măsurii

10. Coordonarea/Complementaritatea cu alte măsuri de sprijin finanţate din fonduri naţionale şi comunitare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa, a bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 327.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş - Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş – Tisa

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională .Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr.

crt.

Cod de

clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/

Concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

fi

9

10

1

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Răcari

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; H = 16 m/ nr. foraje = 1

N: teren Primăria Oraşului Răcari; E: proprietar particular; V; staţia de apă; S: Şcoala Generala Răcari

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

oraşul Răcari;

-; nr. -;

2013

7.054

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 22/10.09.2013;

PVRF nr. 10/08.01.2015 PV de predare-primire între MMSC - ABA Argeş - Vedea nr. 126520/30.12.2013;

H.C.L. Răcari nr. 25/29.03.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

2

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Nerău

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Teremia Mare

Ţara: România:

judeţul: Timiş;

comuna Teremia Mare;

Satul Nerău;

nr. -;

2014

8.214

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 49/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Teremia Mare nr. 37/18.08.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

3

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F2R Urseni

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Moşniţa Nouă

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

comuna Moşniţa Nouă;

satul Urseni;

nr. -;

2014

6.771

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 44/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Moşniţa Nouă nr. 90/26110.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

4

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Pesac

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Pesac

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

comuna Pesac;

-; nr. -;

2014

6.236

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 46/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Pesac nr. 29/23.03.2016

În administrarea Administraţiei

Române - Administraţia Bazinală de Apa Banat

5

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Ianova

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N,E,V,S: teren Primăria Comunei Remetea Mare

Ţara; România;

judeţul: Timiş;

comuna Remetea Mare;

satul Ianova;

nr. -;

2014

9.211

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 41/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Remetea Mare nr. 21/21.04.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

6

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Lugojel

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S; teren Primăria Comunei Găvojdia

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

comuna Găvojdia;

satul Lugojel;

nr. -;

2014

5.140

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 47/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Găvojdia nr. 55/20.05.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

7

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Şag

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Şag

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

comuna Şag;

nr. -;

2014

7.552

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 42/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Şag nr. 21/09.09.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

8

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Valea Timişului

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Buchin

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

comuna Buchin;

satul Valea Timişului;

nr. -;

2014

6.718

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 48/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Buchin nr. 53/18.05.2016

În administrarea Administraţiei

Române - Administraţia Bazinală de Apă Banat

9

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1 Forotic

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Forotic

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

comuna Forotic;

nr. -;

2014

6.360

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 43/19.05.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Banat nr. 161624/08.08.2014; H.C.L. Forotic nr. 38/04.08.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apa Banat

10

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F1R Pogoanele

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E,V,S: teren Primăria Oraşului Pogoanele

Ţara: România;

judeţul Buzău;

oraşul Pogoanele;

nr. -;

2013

7.753

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 37/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC - ABA Buzău-Ialomiţa nr. 126411/UMP/13.12.2013;

H.C.L. Pogoanele nr. 26/26.10.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

11

8.03.11

imobil

Foraj piezometric F2 Sohatu

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: teren Primăria Comunei Sohatu

Ţara: România:

Judeţul: Călăraşi;

comuna Sohatu;

nr. -;

2013

8.589

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 39/08.11.2013; PV de predare-primire între MMSC- ABA Buzău - Ialomiţa nr. 126411/UMP/ 13.12.2013; H.C.L. Sohatu nr. 17/23.12.2015

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

12

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Cotnari

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: proprietatea privată a S C. Cotnari S.A. - Ferma nr. 4

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Cotnari;

nr. -;

2013

8.268

Legea apelor nr. 107/1996; PVRF nr. 15/01.07.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Prut-Bârlad nr. 125987/30.10.2013;

Contract de comodat nr. 12960/07.07.2016 privind terenul ocupat de foraj;

PV de predare-primire nr. 13792/GM/19.07.2016 a terenului ocupat de foraj

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

13

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Bonţida

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna Bonţida, domeniul public, târgul comunal al comunei Bonţida

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

comuna Bonţida; -;

nr. -;

2014

4.968

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 3591/28.03.2014 PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Bonţida nr. 54/30.05.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

14

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Chiuza

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V. S; comuna Chiuza, domeniul public, curtea Căminului Cultural Chiuza

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Chiuza;

-; nr. -;

2014

5.976

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5816/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Chiuza nr. 23/21.04.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

15

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Livezile

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna Livezile, domeniul public, parc comunal Livezile

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Livezile;

-; nr. -;

2014

5.419

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5813/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Livezile nr. 46/20.05.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

16

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Bistriţa Bârgăului

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E,V,S: comuna Bistriţa Bârgăului, domeniul public, teren sport al comunei Bistriţa Bârgăului

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Bistriţa Bârgăului;

-; nr. -;

2014

5.004

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5814/04.06.2014, PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.5014;

H.C.L. Bistriţa Bârgăului nr. 33/25105.2016

În administrarea Administraţiei

Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

17

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Rozavlea

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna Rozavlea, domeniul public, târgul comunal Rozavlea

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Rozavlea;

-; nr. -;

2014

4.386

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5865/05.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Rozavlea nr. 9/28.04.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

16

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Câmpulung la Tisa

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

Comuna Câmpulung la Tisa, domeniul public, fânaţ al comunei, curs de apă necadastrat aflat în

administrarea

comunei

Ţara: România:

judeţul: Maramureş;

comuna Câmpulung la Tisa;

-; nr. -;

2014

6.238

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5867/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Câmpulung la Tisa nr. 4/15.05.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

19

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Vadu Izei

Foraj de monitorizare calitativa a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E. V, S: comuna Vadu Izei, domeniul public, curtea Şcolii gimnaziale Vadu Izei

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Vadu Izei;

-; nr. -;

2014

5.469

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5866/05.06.2014, PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.5014;

H.C.L Vadu Izei nr. 11/15.04.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

20

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Oraşu Nou

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna Oraşu Nou, domeniul public, curtea vechii primării a comunei Oraşu Nou

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Oraşu Nou;

-; nr. -;

2014

6.674

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5943/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Oraşu Nou nr. 21/26.04.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

21

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Homorodu de Jos

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna

Homoroade, domeniul public, curtea

Şcolii primare Homorodu de Jos

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Homoroade;

satul Homorodu de Jos;

-; nr. -;

2014

8.017

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5944/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.^014;

H.C.L. Homoroade nr. 16/08.04.2016

În administrarea Administraţiei

Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

22

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Bixad

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

N, E, V, S: comuna Bixad, domeniul public, târgul comunal al comunei Bixad

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Bixad;

-; nr. -;

2014

6.836

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5942/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Bixad nr. 18/30.09.2013

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

23

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Vârşolţ

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E. V, S: comuna Vârşolţ, domeniul public, parc de agrement, râul Crasna

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

comuna Vârşolţ;

-; nr. -;

2014

5.482

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5945/06.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.5014;

H.C.L. Vârşolţ nr. 31/27.04.50^6

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

24

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Nepos

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

IM, E, V, S: amplasat în albia majoră a râului Someşul Mare, domeniul public al comunei Feldru

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Feldru;

satul Nepos;

nr. -;

2014

4.915

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 5815/04.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.5014;

H.C.L. Feldru nr. 69/29.09.2016

În administrarea Administraţiei

Române - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

25

8.03.11

imobil

Foraj piezometric Cărei

Foraj de monitorizare calitativă a apelor subterane; nr. foraje = 1

M, E, V, S: municipiul Cărei, domeniul public, curtea sălii de sport a municipiului Cărei

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

municipiul Cărei;

-; nr. -;

2014

6.736

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRTL nr. 6274/18.06.2014; PV de predare-primire între MMSC- ABA Someş-Tisa nr. 162373/28.10.2014;

H.C.L. Cărei nr. 70/10.05.2016

În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, cu sediul în comuna Bălţeşti, satul Bălţeşti nr. 233 D, judeţul Prahova, cu personalitate juridică, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bălţeşti nr. 14 din 12.02.2014, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Local al Comunei Bălţeşti, judeţul Prahova.

Art. 2. - Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, precum şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente şi materiale sanitare, după caz, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea următoarelor unităţi sanitare publice prin protocol de predare-primire, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Prahova, în numele statului, şi de unităţile respective, după cum urmează:

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;

b) Spitalul Municipal Câmpina;

c) Spitalul Orăşenesc Sinaia;

d) Spitalul de (Ortopedie şi Traumatologie Azuga;

e) Spitalul Orăşenesc „Sfânta Filofteia Mizil”.

Art. 3. - La dată intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) numărul curent 272 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) punctul 50 al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice11, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 335.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La secţiunea I „Bunuri imobile” din anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernăteşti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă poziţiile nr. 233,234,235,236,237,238,239,240 şi 241.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 336.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 568.095/107 din 10 mai 2017 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Société Générale – S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, se aprobă prospectele de emisiune ale titlurilor de stat: seria BRD 2017/4 emisă pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 168.348,39 lei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE A TITLURILOR DE STAT

seria BRD 2017/4

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de Stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD 2017/4,

2. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

3. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 6 iulie 2017.

4. Data emisiunii este 6 iunie 2017.

5. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 168.348,39 lei, fiind compusă din:

a) 48.315,07 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990, până la data de 31 decembrie 2013, pentru

2 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. Înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) 91.115,25 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 4 deponenţi care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 ianuarie 1990,

c) 28.918,07 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii pentru 1 deponent, căruia i s-a stabilit cuantumul despăgubirilor în mod expres prin hotărâre judecătorească executorie, dar i s-a dispus plata acestor despăgubiri în baza art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Emisiunea este formată dintr-un număr de 6 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

7. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este potrivit prevederilor art. 2, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare, egală cu valoarea individuală a despăgubirii determinată potrivit prevederilor lit. a) şi b) din hotărâre, calculată pe numele fiecăruia dintre deponenţi, cu excepţia deponenţilor prevăzuţi la lit. c) din hotărâre, pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii.

8. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 6 iulie 2017, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN R029BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.