MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 390/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

63. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 124 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală

Decizia nr. 157 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

328. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/319 din 12.05.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că Analiza anuală a creşterii pentru 2017 (AAC) reprezintă o componentă principală a Pachetului de toamnă privind Semestrul european deoarece stabileşte priorităţile care vor orienta acţiunile UE şi ale statelor membre în 2016-2017 şi menţine priorităţile semestrelor europene 2015 şi 2016, având obiectivul atingerii priorităţii strategice - un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere economică şi investiţii.

2. Salută priorităţile identificate în cadrul AAC 2017 şi accentul pus pe nevoia de echitate socială pentru asigurarea unei creşteri economice favorabile incluziunii sociale.

3. Susţine apelul Comisiei Europene, lansat către statele membre, de dublare a eforturilor de atingere a acestor priorităţi, precum şi contextul politic fluid la nivel european şi mondial în care trebuie continuate eforturile pentru crearea de locuri de muncă, susţinerea creşterii economice şi stimularea investiţiilor, ca elemente-cheie pentru continuarea evoluţiilor economice favorabile din ultimii ani, cu efecte pozitive în plan social şi în privinţa consolidării încrederii cetăţenilor europeni în Uniune.

4. Recomandă abordarea unor politici economice flexibile de către statele membre pentru a avea o creştere economică sustenabilă, inteligentă şi favorabilă convergenţei, principiul „one-size-fits-all” (acelaşi pentru toţi) nefiind viabil în contextul numeroaselor provocări cu care se confruntă UE la ora actuală şi al diferenţelor intracomunitare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 63.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 124

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Dragănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dumitru Baciu, Marian Viorel Baciu, Mădălina Nistor şi Daniela Chivu în Dosarul nr. 1.461/93/2015 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 440 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Se arată că există jurisprudenţă în această materie şi se propune menţinerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 234 din 3 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.461/93/2015, Tribunalul Ilfov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Baciu, Marian Viorel Baciu, Mădălina Nistor şi Daniela Chivu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni civile promovate în cadrul procesului penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală încalcă normele constituţionale anterior enumerate, prin faptul că nu permit persoanei vătămate, constituite parte civilă, care a renunţat la pretenţiile civile formulate în cadrul procesului penal, să introducă, ulterior, o nouă acţiune, la o instanţă civilă, prin care să solicite aceleaşi despăgubiri.

6. Tribunalul Ilfov - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile legale criticate reprezintă o aplicaţie în legislaţia procesual penală a principiului electa una via non datur recursus ad alteram. Se susţine că art. 22 din Codul de procedură penală reglementează tocmai dreptul părţii civile de a alege între calea valorificării pretenţiilor sale printr-o acţiune promovată în faţa unei instanţe civile sau de a formula, în acelaşi scop, o acţiune civilă în cadrul procesului penal, dar că acest drept de opţiune este irevocabil. Se susţine că, pentru aceste motive, textul criticat indică modalitatea de exercitare a unui drept, respectiv a dreptului de a obţine repararea prejudiciilor provocate prin săvârşirea unor infracţiuni, fără a interzice, însă, exercitarea acestuia. Pentru aceste considerente, se arată că dispoziţiile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile art. 15 din Constituţie. Se arată, totodată, că textul Criticat nu contravine dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, întrucât nu creează un regim juridic discriminatoriu pentru partea civilă, în raport cu ceilalţi participanţi la procesul penal. Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 21 din Constituţie, se susţine că dreptul de acces liber la justiţie nu este absolut, exercitarea lui putând fi limitată prin lege, cu asigurarea unui raport de proporţionalitate între limitarea astfel reglementată şi scopul legitim urmărit, condiţie îndeplinită de textul criticat.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile art. 22 din Codul de procedură penală sunt similare prevederilor art. 408-410 din Codul de procedură civilă, ce reglementează renunţarea la dreptul pretins şi că efectele acestora, constând, pe de o parte în imposibilitatea de a reveni asupra cererii de renunţate şi, pe de altă parte, în imposibilitatea de a formula o nouă acţiune la o instanţă civilă pentru aceleaşi pretenţii, derivă din caracterul unilateral şi voluntar al renunţării, aspecte care fac firească irevocabilitatea sa. Se susţine, totodată, că renunţarea stinge raportul obligaţional având ca obiect pretenţiile civile, astfel încât introducerea unei noi acţiuni în pretenţii este imposibilă, chiar dacă aceasta ar fi introdusă la instanţa civilă. Se arată că, întrucât textul criticat se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia juridică reglementată, acesta nu contravine dispoziţiilor art. 16 din Constituţie. În fine, se arată că prevederile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală nu încalcă accesul liber la justiţie, întrucât persoana vătămată are dreptul de a alege calea de soluţionare a pretenţiilor sale, însă renunţarea la acţiunea formulată constituie un act unilateral de voinţă al acesteia de natură a stinge raportul obligaţional, aspect ce face imposibilă tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se arată că textul criticat reglementează dreptul părţii civile de a renunţa, în tot sau în parte, la acţiunea civilă formulată în procesul penal, iar faptul că partea civilă nu poate reveni asupra renunţării la soluţionarea pretenţiilor sale, prin formularea unei acţiuni în faţa unei instanţe civile, având ca obiect aceleaşi pretenţii, nu este de natură a afecta substanţa dreptului de acces liber la justiţie, întrucât renunţarea la acţiunea civilă, conform art. 22 alin. (3) din Codul de procedură penală, constituie un act voluntar. Pentru aceleaşi motive, se susţine că textul criticat nu contravine nici prevederilor art. 15 din Constituţie. Se arată, totodată, că dispoziţiile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţia juridică reglementată în conţinutul acestora, norma juridică criticată nefiind de natură a încălca prevederile art. 16 din Constituţie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin, (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii”.

13. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 15 cu privire la universalitate, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, instanţa de contencios constituţional pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 741 din 13 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 17 februarie 2017.

15. Prin decizia anterior arătată, paragrafele 15-22, Curtea a constatat că dreptul procesual român aparţine categoriei de sisteme de drept protective pentru persoana vătămată prin săvârşirea unei infracţiuni, care permite exercitarea acţiunii civile în procesul penal, singura condiţie ce se cere a fi îndeplinită, în acest sens, fiind cea a manifestării voinţei persoanei vătămate în termenul şi în forma prevăzute de dispoziţiile Codului de procedură penală. Este consacrat, astfel, dreptul de opţiune al persoanei vătămate, care poate alege între soluţionarea pretenţiilor sale civile pe calea acţiunii civile promovate la o instanţă civilă şi promovarea unei acţiuni civile în cadrul procesului penal. Cea de-a două variantă conferă persoanei vătămate avantajul dreptului de a folosi, în mod mai eficient, probele administrate în vederea soluţionării acţiunii penale de către organele judiciare, precum şi cel al celerităţii soluţionării cauzelor penale. În acest din urmă sens, art. 27 alin. (7) din Codul de procedură penală prevede obligativitatea suspendării judecării acţiunii separate exercitate în faţa instanţei civile, după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la soluţionarea cauzei penale în primă instanţă, dar nu mai mult de un an.

16. Cu toate acestea, odată exprimată opţiunea în favoarea uneia dintre căile procesuale anterior analizate, ea dobândeşte un caracter irevocabil, persoana vătămată, constituită parte civilă în procesul penal, nemaiputând renunţa la această cale de obţinere a reparării prejudiciilor suferite prin săvârşirea infracţiunii, pentru a formula o acţiune civilă distinctă la instanţa civilă competentă, cu excepţia cazului suspendării procesului penal, reglementată la art. 27 alin. (3) din Codul de procedură penală. Chiar şi în această situaţie, în cazul reluării procesului penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă, potrivit celei de-a două teze a alin. (3) al art. 27 anterior menţionat, în schimb, conform art. 27 alin. (6) din Codul de procedură penală, persoana vătămată sau succesorii săi se pot adresa instanţei civile, pentru repararea prejudiciului născut sau descoperit ulterior momentului constituirii ca parte civilă.

17. Exprimarea opţiunii reparării prejudiciilor pe calea acţiunii civile promovate în procesul penal nu exclude, însă, dreptul titularului de a renunţa la pretenţiile formulate. Astfel, conform art. 22 alin. (1) din Codul de procedură penală, partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile sale civile, până la terminarea dezbaterilor în apel. Dar, ulterior momentului procesual al renunţării la acţiunea civilă în cadrul procesului penal, conform alin. (3) al aceluiaşi art. 22, persoana vătămată nu poate introduce la instanţa civilă o acţiune având ca obiect aceleaşi pretenţii.

18. Această manieră de reglementare a dreptului de a solicita repararea prejudiciilor produse prin săvârşirea unei infracţiuni constituie o aplicare de către legiuitor a principiului securităţii raporturilor juridice, ce are ca scop evitarea prelungirii stărilor de incertitudine în care se află părţile procesului penal şi bunurile din patrimoniul acestora dincolo de limite rezonabile de timp. În acest fel, prin textul criticat, legiuitorul a acordat prioritate principiului anterior menţionat în raport cu dreptul persoanei vătămate de a proceda la schimbarea căilor procesuale alese, în orice condiţii, atunci când apreciază că acestea nu mai sunt de natură a-i satisface interese procesuale, soluţie consacrată de principiul electa una via non datur recursus ad alteram.

19. Nu în ultimul rând, soluţia juridică criticată reprezintă opţiunea legiuitorului, potrivit politicii sale penale, exprimată conform dispoziţiilor art. 61 alin. (1) din Constituţie şi în marja de apreciere prevăzută de acestea.

20. Având în vedere aceste considerente, precum şi faptul că actul renunţării de către partea civilă la pretenţiile civile formulate în cadrul procesului penal constituie rezultatul exprimării, în mod liber, a voinţei titularului acţiunii civile astfel promovate, Curtea a reţinut că textul criticat nu încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii şi nici normele constituţionale şi europene ce reglementează dreptul la un proces echitabil invocate de autorii excepţiei.

21. Pentru aceleaşi motive, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 22 alin. (1) din Codul de procedură penală nu sunt de natură a crea discriminare între partea civilă care renunţă la pretenţiile civile formulate în procesul pena!, exprimându-şi voinţa în acest sens, şi ceilalţi participanţi la procesul penal sau alte persoane aflate în situaţii juridice similare, neputând fi reţinută încălcarea, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie.

22. Cum textul criticat nu contravine dispoziţiilor art. 16 şi art. 21 din Constituţie, Curtea nu a putut reţine nici încălcarea, prin art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (1).

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Baciu, Marian Viorel Baciu, Mădălina Nistor şi Daniela Chivu în Dosarul nr. 1.461/93/2015 al Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 22 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Ilfov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 157

din 14 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, excepţie ridicată de Societatea Comercială Farmexpert DCI - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.582/314/2014 al Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 542D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, avocatul Dragoş Cosmin Sarău, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a depus note scrise în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, solicitând, totodată, judecarea cauzei în lipsă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care reiterează argumentele expuse în notele scrise prin care a fost formulată excepţia de neconstituţionalitate. În esenţă, susţine că reglementarea legală criticată, prin care se introduce obligativitatea obţinerii prealabile a acordului scris din partea instituţiei publice în ipoteza în care operatorii economici doresc să cesioneze drepturile de încasat de la aceste instituţii, este de natură să aducă atingere dreptului de proprietate privată şi accesului liber la o activitate economică, ignorându-se astfel acordul de voinţă al părţilor contractante. Menţionează, de asemenea, că prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 819/2011 era prevăzută o procedură concretă în materia cesiunii de creanţă, însă, ulterior abrogării acestuia, deşi trebuia să se aplice regulile cesiunii de creanţă prevăzute de Codul civil, a apărut o practică neunitară la nivelul caselor de asigurări de sănătate. În acest context, susţine că, deşi există Norme metodologice care indică cum se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, niciunde în cuprinsul textului de lege sau în cuprinsul acestor norme nu sunt specificate condiţiile necesare şi suficiente pentru ca cesiunea creanţelor pe care instituţia publică le datorează unui agent economic să fie valabilă.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, şi arată că, deosebit de cesiunea de creanţă reglementată de Codul civil, care este guvernată de principiul consensualismului, prin dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, legiuitorul a prevăzut, ca şi condiţie suplimentară pentru validitatea încheierii contractului de cesiune, acceptul prealabil exprimat în scris de către instituţia publică care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Precizează că legiuitorul a avut în vedere calitatea specială a debitorului cedat şi anume aceea de instituţie publică, astfel încât reglementarea legală criticată nu contravine normelor constituţionale invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, nu afectează creanţa cesionată şi nici nu schimbă natura acesteia. Totodată, critica vizând lipsa unei reglementări infralegale, generată prin abrogarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 819/2011, ţine de aplicarea legii şi nu implică neconstituţionalitatea textului criticat din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 9 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.582/314/2014, Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială Farmexpert DCI - S.R.L. din Bucureşti cu ocazia soluţionării apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 1.636 din 19 martie 2015, pronunţată de Judecătoria Suceava într-o cauză civilă având ca obiect pretenţii.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că „prin prevederile art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 se introduce obligativitatea obţinerii prealabile a unui acord scris din partea instituţiei publice, fără a exista nicio cheie de control asupra modalităţii în care acest acord se eliberează.” învederează că, deşi există Norme metodologice care arată cum se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, niciunde în cuprinsul textului de lege şi/sau în cuprinsul acestor norme nu sunt specificate condiţiile necesare şi suficiente pentru ca cesiunea creanţelor pe care instituţia publică le datorează unui agent economic sa fie valabilă. Arată că, lăsând la o parte caracterul impropriu al terminologiei utilizate în ceea ce priveşte valabilitatea unui contract, ceea ce creează posibilitatea discriminatorie caselor de asigurări de a lua în mod arbitrar orice decizie, prin reglementarea criticată sunt încălcate şi dispoziţiile art. 44, art. 45 şi art. 53 din Constituţie. Apreciază că, prin aplicarea art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, instituţia publică poate, şi chiar reuşeşte, să intervină în manifestarea de voinţă a părţilor, eliminând credinţa legitimă a cesionarului (autor al excepţiei) că în măsura îndeplinirii tuturor dispoziţiilor legale speciale aferente cesiunii de creanţă, va deveni creditorul instituţiei publice, în aceeaşi măsură ca şi cedentul creanţei. Arată că dreptul de creanţă transmis de către cedent cesionarului reprezintă un bun pe care, şi de care, cesionarul trebuie să se poată folosi fără nicio tulburare din partea niciunui terţ, fie el şi o instituţie publică, dacă aceasta are la bază o atitudine arbitrară. Susţine, astfel, că textul de lege criticat oferă posibilitatea exclusivă caselor de asigurări de sănătate de a aplica sau nu, după libera lor apreciere, dacă şi cui dau acest acord prealabil, ceea ce nu reprezintă o stare de normalitate de jurisdicţie şi/sau de speranţă legitimă a părţilor că vor beneficia de rezultatul manifestării lor de voinţă. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că modalitatea în care părţile contractante înţeleg să stingă obligaţiile pe care le au între ele este şi trebuie să rămână o prerogativă exclusivă a acestora, nimeni neputând să intervină şi să dicteze modalitatea în care se vor stinge aceste obligaţii.

8. Aşadar, prin aplicarea prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 apar veritabile restrângeri ale exerciţiului unor drepturi, restrângeri care au un regim juridic special, stabilit prin art. 53 din Constituţie. Or, prin textul criticat, legiuitorul îşi arogă competenţa de a lipsi de eficacitate acest contract de cesiune de creanţă faţă de instituţiile publice, fără a exista nişte criterii obiective care să stea la baza acestei acţiuni. Toate acestea conduc, evident, la încălcarea art. 44 din Constituţie, iar consecinţa paralizării manifestării de voinţă a părţilor privind transferul de proprietate asupra creanţei cedate conduce, în egală măsură, la o ingerinţă evidentă în libertatea de a desfăşura o activitate economică, prevăzută de art. 45 din Legea fundamentală, ce trebuie coroborat şi cu dispoziţiile art. 135 din Constituţie. Prin urmare, prin acest art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, se încalcă dreptul fundamental al persoanelor fizice şi juridice de a alege singure şi fără nicio ingerinţă din partea nimănui care este activitatea economică pe care doresc să o întreprindă.

9. Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă opinează în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că textul de lege criticat nu aduce atingere art. 44 din Constituţie, iar reglementarea amănunţită a procedurii de cesiune a drepturilor de încasat de la instituţii publice de către operatorii economici nu este în niciun caz susceptibilă a vătăma proprietatea privată. De asemenea, apreciază că textul criticat nu aduce atingere principiului accesului liber la o activitate economică, ci doar stabileşte condiţiile pentru cesiunea drepturilor de încasat de la instituţii publice de către operatorii economici. Instanţa de judecată arată, totodată, că reglementarea criticată nu contravine nici dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, întrucât măsura restrângerii este proporţională cu situaţia care a determinat-o, fiind aplicată nediscriminatoriu, şi nici celor ale art. 135 privind libera iniţiativă şi concurenţă.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul arată că din criticile formulate de autoarea excepţiei reiese că aceasta este nemulţumită de faptul că nu există prevederi care să reglementeze o procedură de acordare a acceptului instituţiei publice pentru cesiunea de creanţă ce vizează drepturile de încasat de la instituţii publice. Or, având în vedere competenţa Curţii Constituţionale, apreciază că o atare critică, care vizează o lacună legislativă, este inadmisibilă.

12. Având în vedere şi celelalte critici formulate, apreciază că cerinţa acceptului prealabil exprimat în scris a instituţiei publice, în calitate de debitor cedat, nu este de natură a aduce atingere dreptului de proprietate al cesionarului. Cesiunea de creanţă este o convenţie între cedent şi cesionar, dar care produce efecte asupra unui terţ. Anterior obţinerii acceptului instituţiei publice, cesiunea produce efecte depline între părţi cedent şi cesionar. Drept urmare, cedentul este ţinut să predea cesionarului tot ceea ce primeşte de la debitorul cedat, astfel că lipsa acceptului nu impietează asupra drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale părţilor cesiunii. Raportat la toate acestea, apreciază că prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 şi nici art. 53. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a art. 45 şi art. 135 din Constituţie, apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile avocatului prezent, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, articol introdus prin articolul unic pct. 3 din Legea nr. 125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Prevederile criticate au următorul cuprins: „(1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.

(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

(3) Instituţiile publice care plătesc sume reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care şi-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţii. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

(4) în cazul în care certificatul de atestare fiscală conţine obligaţii de plată ale beneficiarului, instituţiile publice înştiinţează operatorul economic şi cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligaţii.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la înştiinţare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta instituţiei publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), instituţiile publice au următoarele obligaţii:

a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 6 alin. (1) suma aferentă obligaţiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;

b) virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferenţa dintre suma cesionată şi suma prevăzută la fit. a).”

16. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi celor ale art. 135 privind economia. În egală măsură, consideră că sunt încălcate şi dispoziţiile art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, coroborate cu art. 11 din Constituţia României,

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia susţine, în principal, faptul că până la introducerea, prin Legea nr. 125/2011, a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, existau reglementări speciale stabilite prin ordine de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind aplicarea instituţiei cesiunii de creanţă privind sumele datorate farmaciilor de către casele de asigurări de sănătate. Însă, după abrogarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 819/2011 privind aprobarea cesiunii de creanţă a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 706 din 12 octombrie 2012, casele de asigurări de sănătate, fără a avea o practică unitară, au stabilit din proprie iniţiativă faptul că, în considerarea dispoziţiilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, au libertatea absolută de a fi de acord sau nu cu eventuala cedare a creanţelor de către creditorii lor.

18. În contextul criticilor formulate de autoarea excepţiei, Curtea constată că aceasta este nemulţumită, totodată, de faptul că, deşi există norme metodologice în ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, nicăieri în cuprinsul acestora nu există prevederi care să reglementeze procedura de acordare a acceptului instituţiei publice pentru cesiunea de creanţă ce vizează drepturile de încasat de la instituţii publice, „nefiind indicate condiţiile necesare şi suficiente pentru ca cesiunea creanţelor pe care instituţia publică le datorează unui agent economic să fie valabilă.”

19. Or, analiza unor astfel de critici de neconstituţionalitate, care vizează o lacună legislativă, or o eventuală completare a reglementării legale criticate, nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată” şi, prin urmare, nu are competenţa de a cenzura o eventuală omisiune legislativă. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa (spre exemplu, Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999) că nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv şi nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, excepţie ridicată de Societatea Comercială Farmexpert DCI - S.R.L, din Bucureşti în Dosarul nr. 12,582/314/2014 al Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmarea reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Ministerul Economiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 328.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia

 

Nr. crt.

Nr. de identificare MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(lei)

Administratorul

bunului/CLII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

100802

8.29.06

Clădire sediu

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 1; Calea Victoriei nr. 152; număr cadastru carte funciară 210882

Imobil construcţie P+6, zidărie din cărămidă, planşee din beton S_construită =

3.069 mp, S_desfăşurată = 24.186 mp

13.946.077

47.946.780,07

Ministerul Economiei,

CUI 24931499

2

104830

8.29.06

Clădire sediu

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; str. Poteraşi nr. 11; număr cadastru carte funciară 219270

Imobil P+3 (construcţie din beton, finalizată în 2009) şi terenul aferent cu S = 409 mp

1.627.759

1.627.759

Ministerul Economiei,

CUI 24931499

3

145193

8.29.08

Clădire sediu

Ţara: România; judeţul: Prahova; localitatea Buşteni; str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte fondară 11682

Imobil construcţie (1975) cu zidărie din cărămidă şi planşee din beton, S_construită = 984,10 mp, S_desfăşurată = 3.059,08 mp.

Este alcătuită din: corp învăţământ (P+3E+M), corp de legătură (P) şi corp amfiteatru (P+E)

816.497

3.275.033

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie,

CUI 6884429

4

145194

8.29.08

Clădire cămin cu anexă

Ţara: România; judeţul Prahova; localitatea Buşteni; str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte funciară 11682

Imobil D+P+4E din 1978 (105 camere), construcţie din panouri prefabricate S_construită =366,80 mp, S_desfăşurată = 1.993,00 mp

1.158.307

2.425.343

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie,

CUI 6884429

5

145195

8.29.08

Clădire cantină

Ţara: România; judeţul Prahova; localitatea Buşteni; str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte funciară 11682

Imobil (P+E), construcţie (1978) cu stâlpi, grinzi şi planşee prefabricate S_construită = 691,80 mp, S_desfăşurată = 1.380,00 mp

654.935

2.510.504

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie,

CUI 6884429

6

145306

8.29.08

Clădire ANPC- DMPPP

Bucureşti, sectorul 1, str. General H.M. Berthelot nr. 24

HG 625/1999; Protocol 755/2003; imobil clădire P+1, S totală utilă = 799,20 mp

273.276

896.268

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502

7

145314

8.29.08

Teren ANPC - DMPPP

Bucureşti, sectorul 1, str. General H.M. Berthelot nr. 24

HG 625/1999;

Protocol 755/2003; teren aferent în suprafaţă de 657 mp

1

109.930

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502

8

153678

8.29.08

Imobil

Bucureşti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 72

HG 1.496/2007; imobil construcţie P+5, subsol şi garaj. Suprafaţa totală utilă 324,67 mp

3.973.517

4.996.969

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502

9

116997

8.29.08

Sediu CJPC Dolj

Ţara: România; judeţul Dolj; localitatea Craiova; bd.

Gheorghe Chitu nr. 58 (fost 46); nr. cadastral 12808

Imobil conf. încheiere de intab. nr. 20921/2003 a Judecătoriei Craiova - Biroul de carte funciară; construcţie (D+P+E), formată din: birou inspectori bunuri nealimentare şi prestări servicii - S = 37,26 mp; birou inspectori bunuri alimentare - S = 15,91 mp; contabilitate -

S = 10,54 mp; birou director - S = 14,91 mp şi secretariat - S = 15,51 mp, cu nr. cadastral provizoriu 12808, ce se va înscrie subA.1; cota indiviză de 1/3 din construcţia C1 - cabina poartă - S = 6,49 mp; cota indiviză de 1/3 din construcţia C2 parter formată din: podest - S = 3,51 mp; hol acces - S = 4,73 mp; scări acces -

S = 11,47 mp şi trepte intrare - S = 4,72 mp; cota indiviză de 1/2 din construcţia C2 la etaj compusă din; hol comun WC - S = 4,00 mp;

WC comun bărbaţi - S = 1,47 mp;

WC comun femei - S = 1,47 mp şi hol comun -

S = 13,97 mp, având nr. cad. provizoriu 12808, ce se va înscrie sub A.2

196.889

147.000

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova),

CUI 30750233

10

117096

8.29.08

Sediu CJPC Vâlcea

Ţara: România; judeţul Vâlcea; localitatea Râmnice Vâlcea; str. Oituz nr. 7

Imobil cu suprafaţa de 53,2 mp + 7,14 mp cotă indiviză casa scării

144.816

85.000

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova); CJPC Vâlcea,

CUI 30750233

11

116891

8.29.08

Sediu CJPC Bacău

Ţara: România; judeţul: Bacău; localitatea Bacău; str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2

Imobil - 112,2 mp suprafaţă construită, din care 90,84 mp suprafaţă utilă, situat la etaj II; înscris în cartea funciară nr. 16689/27 mai 2002; teren proprietatea statului

166.962

258.657

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

12

117098

8.29.08

Sediu CJPC Vaslui

Ţara: România; judeţul: Vaslui; localitatea Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 304

Imobil parter bloc compus din birouri+arhivă+ grup sanitar SC = 87,25 mp; SD = 87,25 mp;

SU = 68,20 mp;

H = 3,5 m;

Steren = 8,36 mp; având proprietari CJPC Vaslui şi BJ Metrologie Legală Vaslui, conf. protocol 1043/1995 Holuri comune cu BRML: SC = 51,52 mp; SD = 51,52mp;

SU = 43,56 mp;

H = 3,5 m;

Steren = 5 mp.

Înscris în cartea funciară nr. 4488/2002

74.345

139.640

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

13

117041

8,29.08

Sediu CJPC Neamţ

Ţara: România; judeţul: Neamţ; localitatea Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, nr. cadastral 2306/2001

Imobil parter+ etaj,

AC 1977, AF 1978, material de construcţie mixt, etaj 1, clădire administrativă Imobil cu nr. cadastral 2306, înscris în cartea funciara 7574/N/S, având proprietari CJPC Neamţ şi BJ Metrologie Legală Neamţ, Piatra-Neamţ, suprafaţa CJPC Neamţ S = 221,74 mp

151.923

238,284

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

14

116938

8.29.08

Sediu CJPC Botoşani

Ţara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Botoşani; str. Col. V, Tomoroveanu nr. 3

Et. 1; 3 camere şi hol; D+P+1E; 44,77 mp; comun cu B.R.M.L. În baza H.G, secundar; intabulat carte funciară 15557/N; nr. cadastral 2074/1:1 încheiere 4420/23.03,2006

114.189

114.189

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

15

116946

8.29.08

Sediu CJPC Botoşani

Ţara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Botoşani; str. Marchian nr. 66, nr. cadastral 1063/2002

Parter, ap. 1-2; turn P+10; 99,98 mp; proprietate în baza C.V/1998; principal, intabulat C.F.8331/N; nr. cad. 976/0:1-2; încheiere 2134/01.04.2002; teren concesiune de la C.L.

Botoşani = 10,92 mp

125.500

161.932

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

16

117027

8.29.08

Sediu CJPC Iaşi

Ţara: România; judeţul: Iaşi; localitatea Iaşi; str. Toma Cozma nr. 11, nr. cadastral 13157/2003

Imobil parter+ etaj, AC 1975, AF 1977, material de construcţie mixt, etaj 1, clădire administrativă Imobil cu nr. cadastral 10055, înscris în cartea funciară 35140, având proprietari CJPC Iaşi şi BJ Metrologie Legală Iaşi, suprafaţa CJPC Iaşi S = 206,88 mp

232.538

366.190

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi,

CUI 30750357

17

117013

8.29.08

Sediu CJPC Hunedoara

Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Deva, str. M. Viteazu nr. 3

HG 482/1992, proprietar prin construcţie, ordin comun Biroul Român de Metrologie şi OPC nr. 20/7/1995

Imobil - părţi comune - fundaţia teren faţadă, instalaţiile, acoperişul tip terasă, hol, casă scări, podest, acces parter cu S - 50,8 mp, casa scării la et. I, hol casa scării, grupuri sanitare cu S -

49,57 mp, et. II; hol casa scării cu S - 30,04 mp

120.030

229.961

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş),

CUI 27456824

18

117061

8.29.08

Clădire CJPC Satu Mare

Ţara: România, judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Gh. Lazăr nr. 3; nr. CF 4812, nr. cadastral 307

Drept de folosinţă teren asupra cotei de 99/683 parte teren, încheierea 11379/11.09.2001, S-123,20 mp, proprietar statul român, 1/1 parte preluare Decret 218/1960,712/1966, Decizia 720/1977

132.372

307.678

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj,

CUI 30756309;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare,

CUI 22224734

19

117032

8.29.08

Clădire CJPC Maramureş

Ţara: România, judeţul Maramureş, localitatea Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4 B:

nr. CF 1018169, nr. cadastral 17226

S - 220,25 mp, Top CF 9170/4261/1/9, CF 3057/4260/2/3 Baia Mare, Decret 720/1963,164/1964, intabulare drept proprietate statul român

165.393

295.379

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj,

CUI 30756309;

CJPC Maramureş,

CUI 30837853

20

116918

8.29.08

Clădire CJPC Bihor

Ţara: România, judeţul Bihor, localitatea Oradea, str. Sucevei nr. 4 A, et.1,CF 78963, nr. 3190/82/11

Supr. = 183,39 mp, transfer gratuit HG 28/1994 şi Ord. 20/1995 şi terenul statul român şi cota de teren aferentă de 501 mp

29.542

464.909

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj,

CUI 30756309;

CJPC Bihor,

CUI 22669805

21

117053

8.29.08

Clădire CJPC Sălaj

Ţara: România, judeţul Sălaj, localitatea Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, CF nr. 8792,

NT topografic 225/b/WII

Ap. nr. 7, compus din 4 birouri, hol, supr. utilă = 83,01 mp, teren aferent 42 mp, 1375 COL, act Sentinţă civilă 5950/2002, încheierea nr. 731/05.02.2003, intabulară drept proprietate OJPC Sălaj

97.707

109.711

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj,

CUI 30756309;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj,

CUI 30844192

22

116966

8.29.08

Clădire CJPC Braşov

Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, CF 133914A, nr. 111745

Construcţie cu regim de înălţime D+P+E, edificată în 1960,

compusă din: windfang, casa scării, 3 coridoare, 6 grupuri sanitare, anexe, sala de şedinţe,

18 birouri, pod. * Structura de rezistenţă este pe cadre din beton armat pereţii din zidărie de cărămida, planşee din beton armat între nivele şi din lemn peste etaj.

182.933

609.483

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov,

CUI 23016669

23

116988

8.29.08

Clădire CJPC Covasna

Sfântu Gheorghe, str. Arany Ianos nr. 1, CF 18231, nr. 282

Apartamentul nr. IV B cu suprafaţă desfăşurata de 77,62 mp, compus din 3 încăperi, parter cu suprafaţă totală de 41,45 mp, 1/2 parte coridor parter cu suprafaţă utilă de 13,34 mp, 1/2 parte WC. Etaj cu suprafaţa utilă de 3,56 mp cu  cota de participare la părţile de uz comun generale 4,43% şi teren în 45/1015 parte, cota de participare la părţile de uz comun speciale 60%.

75.992

83.282

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov,

CUI 23016669

24

117037

8.29.08

Clădire CJPC Mureş

Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, CF 91177, nr. 3511/160

Corp de clădire P + 2E. Parter - 6 laboratoare, 2 magazii, 1 sală de compresare, 1 grup sanitar, 1 coridor, 1 casa scării.

Etajul I - 7 lab., 2 birouri, 1 grup sanitar, 1 coridor şi casa scării-cu cota de

1/3 parţi din construcţie. Etajul II-3 lab.,

5 birouri, 1 sală de şedinţe, 1 arhivă, 1 grup sanitar, 1 coridor şi casa scării, cu cota de 1/3 din construcţie. Suprafaţa construită de 233,81 mp şi suprafaţa desfăşurată de 701,43mp.

256.570

388.919

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov,

CUI 23016669

25

117082

8.29.08

Clădire CJPC Sibiu

Sibiu, str. Dorului nr. 21, CF17387, nr. 4072

Ap. II format din spaţii utile de 121,5 mp dispuse la etajul corpului de clădire A. Părţi comune indivize fundaţiile, zidăriile, planşeele, acoperişul, casa scărilor, coloanele de instalaţii în cotă de 20,6% pentru ap. II

183.137

191.826

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov,

CUI 23016669

26

117084

8.29.08

Teren CJPC Sibiu

Sibiu, str. Dorului nr. 21, CF 17387, nr. 4072

Terenul clădit şi neclădit de 1.600 mp

0

216.697

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov,

CUI23016669

27

116984

8.29.08

Sediu CJPC Constanţa

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

localitatea Constanţa;

str. Poporului nr. 121 bis

Sediu administrativ etaj 1 - 130,74 mp conform plan de amplasament şi delimitare emis de Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie, Cartografie Constanta nr. 9533/2002

34

193.900

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 212208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanta,

CUI 2742847

28

116958

8.29.08

Sediu CJPC Brăila

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

localitatea Brăila;

Str. 1 Decembrie 1918

Etaj 2 din clădire cu 2 nivele C1 cu S = 109,25 mp; Sd = 187,73 mp

140.710

282.900

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 222208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila,

CUI 22594710

29

116974

8.29.08

Sediu CJPC Buzău

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

localitatea Buzău;

str. Zona Bazar; bloc 4C, parter

Apartament la parter, suprafaţa utilă =

119,1 mp, suprafaţa construită 143,15 mp, teren -23,10 mp

40.996

57.817

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 22208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău.

CUI 30959974

30

117100

8.29.08

Sediu CJPC Vrancea

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

localitatea Focşani;

str. Lupeni nr. 6

Sediu administrativ S+P+E1+E2 (509,25 mp suprafaţă utilă), intabulat conform Sentinţei civile nr._5.794/24.12.2002 şi încheierii de autentificare nr. 7.033/01.08.2003 emise de Biroul Carte Funciară a Judecătoriei Focşani

429

1.128.560

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 22208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea,

CUI 31480472

31

117091

8.29.08

Sediu CJPC Tulcea

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

localitatea Tulcea;

str. Păcii nr. 17A

Sediul CJPC Tulcea se afla într-o clădire P + 3 realizată prin investiţii împreuna cu alţi coproprietari. Suprafaţa de 145,8 mp este compusă din 100 mp aflată la et. I al clădirii, reprezentată de birouri, hol şi grup sanitar, şi de 45,8 mp aflată Ja parter, fiind un culoar de acces în curtea din spatele clădirii (garaj). Suprafaţa de 80 mp este cotă-parte indiviză, reprezentată de hol de acces de la parter, et I şi casa scării.

94,164

241.425

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 22208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea,

CUI 4794001

32

117001

8.29.08

Sediu CJPC Galaţi

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

localitatea Galaţi;

str. Ştiinţei nr. 60

în clădirea aparţinând CJPC Galaţi îşi desfăşoară activitatea laboratorul LAREX Galaţi. Camerele aparţinând CJPC Galaţi sunt situate la subsol, et. 1 şi et. 2 ale unei dădins + p + 2, împreună cu alţi coproprietari. Suprafaţa de 56,45 mp este compusă din 16,58 mp aflaţi la subsolul clădirii, 10,19 mp la et. 1 şi 29,68 mp aflaţi la et. 2. La aceste suprafeţe se adaugă suprafaţa utilă în indiviziune de 69,06 mp şi suprafaţa garajului de 17 mp

150.142

231.219

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi),

CUI 22208054;

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi,

CUI 22208054

33

117046

8.29.08

Sediul CJPC Prahova

Ţara România;

judeţul Prahova,

Ploieşti,

Str. Industriei nr. 111

Imobil; conform încheierii de intabulare nr. 2177/2002 a Judecătoriei Ploieşti - Biroul de carte funciară; -5568/C1: suprafaţă construită

13.23 mp - la parterul clădirii, cotă indiviză de 1/3 din 2 holuri şi scară, respectiv

13.23 mpindivîz. de 39,70 mp,

Su = 196,46 mp;

Sc = 237 mp; terenul aferent de 270 mp prop. de stat este parte din clădirea C1 - CF 4533 cu drept de folosinţă

278.779

346.523

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

34

117021

8.29.08

Sediul CJPC Ialomiţa

Ţara România;

judeţul Ialomiţa,

Slobozia,

Aleea Parcului nr. 5, bl. B27

Imobil 106 mp., suprafaţă 27,2 mp Sediul este situat la parterul bloc B27,

P + 4 etaje Extras de carte funciară

nr. 4451/26.03.2003

40.611

70,628

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

35

116979

8.29.08

Sediul CJPC Călăraşi

Ţara România;

judeţul Călăraşi, Călăraşi,

str. Griviţa nr. 91

Birouri 146,73 mp construit/431 mp teren; încheiere nr. 829/14.03.2002

33.990

83.326

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

36

115449

8.29.08

Sediul CJPC Argeş

Ţara România;

judeţul Argeş,

Piteşti

str. Zorilor nr. 22

Imobil; conform încheierii de intabulare nr. 1631/2003 a Judecătoriei Piteşti - Biroul de carte funciară - 4686/CI total suprafaţă - 221,43 mp, din care 71,59 în indiviziune cu SJML Argeş; suprafaţă utilă 139,48 mp şi casa scării -10,36 mp

31.040

57.311

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

37

117088

8.29.08

Sediul CJPC Teleorman

Ţara România;

judeţul Teleorman,

Alexandria,

str. Turnu Măgurele nr. 12

Construcţie cu S =

52,65 mp Teren cu S = 147.99 mp încheierea nr. 228/04,02.2002

36.789

59.734

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

38

117008

8.29.08

Sediul CJPC Giurgiu

Ţara România;

judeţul Giurgiu,

Giurgiu,

aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV 3

Imobil S = 140,1 mp SC 471/12.02.2002, intabulat încheierea nr. 5991/2002, parter

243.910

371.402

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

39

116992

8.29.08

Sediul CJPC Dâmboviţa

Ţara România;

judeţul Dâmboviţa,

Târgovişte,

str. Udrişte Năsturei nr. 1

81 mp imobil şi 1/2 din 205 mp teren curţi construcţii

Construcţie compusă din 3 încăperi încheierea nr. 4150/04.03.2005

55.085

94.313

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti,

CUI 2843582

40

145303

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX - Laborator Arad

Ţara: România;

judeţul: Arad;

localitatea Arad;

bd. Ştefan Augustin Doinaş nr. 1

HG 625/1999, Ordin 168/1994 Parter (8 camere), suprafaţă utilă 380 mp

135.578

256.060

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502;

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

41

145304

8.28.03

Clădire laborator CNIEP LAREX- Bucureşti

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan Bârzeşti nr.11 B; nr. cadastral 5427

HG 625/1999, PV 2057/1988, supraf. construită 578 mp clădire parter şi 3 etaje

1.031.049

1.586.010

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

42

145307

8.29.08

Clădire CNIEP LAREX - Corp B1

Ţara: Romania,

municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. General H.M. Berthelot nr. 24

HG 625/1999.

Protocol, Clădire parter + 2 etaje

196.703

290.100

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX.

CUI 389308

43

145308

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX - Laborator Baia Mare

Ţara: România;

judeţul Maramureş;

localitatea Baia Mare;

str. Dimitrie Cantemir nr. 4

HG 625/1999, Protocol, supraf. utilă 99,3 mp, (5 camere et. 2,1 cameră parter)

111.342

140.358

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

44

145309

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX - Laborator Constanţa

Ţara: România;

judeţul Constanţa;

localitatea Constanţa;

str. Poporului nr. 121 bis

HG 625/1999, Protocol,

Spaţiu 73,88 mp (4 camere la parter)

51.696

88.600

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

45

145310

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX- Laborator Galaţi

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

localitatea Galaţi;

str. Ştiinţei nr. 60

HG 625/1999 Protocol, Spaţiu 110,78 mp (6 camere etaj 2,

2 camere la subsol)

152.607

132.564

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

46

145311

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX - Laborator Oradea

Ţara: România;

judeţul Bihor;

localitatea Oradea;

str. Sucevei nr. 4A

HG 625/1999,

Protocol, Spaţiu 69,

11 mp (5 camere etaj 1, 1 cameră demisol)

66.420

167.539

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

47

145312

8.28.03

Sediu CNIEP LAREX - Laborator Sibiu

Ţara: România;

judeţul Sibiu;

localitatea Sibiu;

str. Dorului nr. 21

HG 625/1999,

Protocol, Spaţiu 73 mp (4 camere etaj 1)

40.810

95.772

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

48

145313

8.28.03

Teren CNIEP LAREX Bucureşti

Ţara: România;

municipiul Bucureşti; sectorul 4,

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 B;

nr. cadastral 5427

HG 625/1999, Protocol Suprafaţă totală 2524,46 mp

1

336.448

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,

CUI 4266502,

Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX,

CUI 389308

49

120679

8.28.13

Laser He-Ne stabilizat pe 12712

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

A = 633 nm

96.313

188.909

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

50

120680

8.28.13

Instalaţie etalon primar de unghi plan

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4,

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

10° ...360° pentru poligoane optice, cu pas de min. 10° ± 4” pentru unghiuri mici

56.990

533.410

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

51

120681

8.28.13

Kilogram prototip din platină iridiată

Ţara: România; municipiul Bucureşti sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

1 kg

55.000

187.314

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

52

120682

8.28.13

Manometru cu piston şi greutăţi

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr.11

(0,5 ..100) Mpa

14.708

370.376

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

53

120683

8.28.13

Etalon de timp şi frecvenţă cu 133 cs

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

1 s 1 Hz

33.927

646.801

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

54

120684

8.28.13

Ansamblu de 3 maşini cu încărcare directă

Ţara: România;

judeţul Timiş;

localitatea Timişoara;

str. Crizantemelor

nr. 64

Etalon naţional de forţă MID de 10 KN, 50 KN, 100 KN

60.000

31.892

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

55

120685

8.28.13

Grup de elemente normale

Ţara; România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

10V

293

273.880

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

56

120686

8.28.13

Convertoare termoelectrice de tensiune

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 4;

şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

3 V, 2 V

f= 10 Hz.,.100 kHz

8.500

392.670

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

57

120687

8.28.13

Grup de

rezistoare etalon

Ţara; România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

1 Q, 10 kQ

137

800.929

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

58

120688

8.28.13

Grup de condensatoare etalon

Ţara; România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

C = 10 pF

56

89

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

59

120689

8.28.13

Grup de inductoare etalon

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

L = 10 mH

46

153.029

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

60

120690

8.28.13

Generator de inducţie magnetica internaţionale de temperatură

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti; nr! 11

(0...12G)x10-«T

58

3.187

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

61

120691

8.28.13

Instalaţii pentru reproducerea scării

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

(83,806...1357,77) K

9.426

579.812

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

62

120692

8.28.13

Instalaţii şi surse de activitate alfa, beta, gama

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

2.... 10®Bq

2.973

31.081

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

63

120693

8.28.13

Grup de microfoane şi surse etalon  de presiune acustică

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

sO = -26 dB; -38dB Lp = 94 dB calibrator Lp = 124 dB pistonfon

107

574.239

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

64

120694

8.28.13

Divizor inductiv cu o decadă tip U.l.d.

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

1/10

f = (50...1600) Hz U [V] = 0.15 xf [Hz]

213

103.535

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

65

120695

8,28,13

Grup de lămpi etalon intensitate luminoasă

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Iv = (10,,.1000) cd

10.000

145.832

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

66

120696

8.28.13

Grup de lămpi etalon de flux luminos

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

(400... 1000) Im

2.500

30.575

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

67

120697

8.28.13

Radiometru etalon pentru putere radiantă

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

$e = 10 nW.,,10 mW A = (380...900) nm

10.000

74.419

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

68

120698

8.28.13

Instalaţie

spectrofotometricâ

SFTA1

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

t = 0,001... 1,000 A = (380...900) nm

50.000

80.223

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

69

120699

8,28.13

Grup de atenuatoare de valoare unică

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4. şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

3 dB; 6 dB; 10 dB; 20 dB

4.000

36.975

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

70

120700

8.28.13

Grup de capete de măsurare pentru putere la frecvenţe înalte

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

0,3 pW ... 100 mW 10 MHz... 10 GHz

5.000

7.979

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

71

120701

8.29.08

Clădire corp A

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire cu 3 nivele şi suprafaţă construită la sol de 822 mp

367.532

4.138.888

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

72

120702

8.29.08

Clădire corp B

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

Clădire cu 4 nivele şi suprafaţă construită la sol de 799 mp

887.979

2.831.445

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

73

120703

8.29.08

Clădire corp C

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire cu 3 nivele şi suprafaţă construită la sol de 396 mp

479.846

2.047.528

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

74

120704

8.29.08

Clădire corp D

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

Clădire cu 4 nivele şi suprafaţă construită la sol de 621 mp

549.090

1.712.072

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

75

120705

8.29.08

Clădire corp G

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire cu 1 nivel şi suprafaţă construită la sol de 621 mp

79.727

407.959

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

76

120706

8.29.08

Clădire corp volume

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire laborator debite-volume cu 1 nivel şi suprafaţă construită la sol de 125 mp

34.740

120.708

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

77

120707

8.29.08

Tunel de legătură

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Legătură între corpurile de clădire A, B, C, D cu 3 nivele şi suprafaţa construita la sol de 551 mp

65

966.165

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

78

120708

8.28.03

Clădire corp radiaţii

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 498 mp

122.903

723.534

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

79

120709

8.28.08

Adăpost auto

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Clădire anexă cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 36 mp

36

46.811

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

80

120710

8.28.13

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

localitatea Focşani;

str. Lupeni nr. 6

Clădire parter şi subsol în suprafaţă de 182.17 mp - garaj la subsol şi 7 camere la parter

26.075

515.711

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

81

120711

8.28.13

Cabină portar

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

Clădire anexă cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 20 mp

400

39.309

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

82

120712

8.29.08

Clădire

administrativă

Ţara: România;

judeţul: Alba;

localitatea Alba Iulia;

str. Octavian Goga nr. 9

Imobil 3 laboratoare, 3 birouri, 1 magazie sup.tot= 133,56 mp, sup. comun = 69,58 mp

34.292

241.533

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

83

120713

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Arad;

localitatea Arad;

str. Emanoil Gojdu nr. 8

Parter + teren 767 mp

100.138

723.568

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

84

120714

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Arad;

localitatea Arad;

str. Emanoil Gojdu nr. 6

Clădire laboratoare. Şopron

26.960

152.373

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

85

120715

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

localitatea Piteşti;

str. Zorilor nr. 22

imobil, clădire demisol + parter 558,54 mp administrare 75%, respectiv 418.91 mp

121.525

398.210

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

86

120716

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

localitatea Bacău;

str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2

Clădire birouri D + P + 1 836 mp: teren 1766 mp; nr. cadastral 70877-C1

103.035

824.294

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

87

120717

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

localitatea Bacău;

str. Erou Gheorghe Nechita nr.

Garaj 86 mp; teren 1766 mp; nr. cadastral 70877-C4

7.460

17.652

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

88

120718

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

localitatea Oradea;

str. Sucevei nr. 4/A

2 apartamente în imobil P + 2 Apartament 1 parter CF 185791-C1-U1, sc = 201,82 mp su = 170,83 mp Apartament 3 CF 185791-C1-U2 etaj sc = 214,94 mp su = 181,69 mp Suprafaţă teren = 1.473 mp

146.335

479.800

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

89

120719

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

localitatea Bistriţa; Piaţa Mică nr. 11

Casa de piatră, P + 1, CF 72965, sc = 421 mp Suprafaţă teren 846 mp

200.000

448.900

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

90

120720

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

localitatea Botoşani;

str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 3 bis

Clădire birouri;

3 camere-45 mp; 1/2 hol-31 mp; 1/2 garaj - 51 mp

36.505

76.180

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

91

120721

8.29.08

Clădire

Ţara România;

judeţul: Braşov;

localitatea Braşov;

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12

Imobil cu 3 nivele, sup. tot = 456 mp, 22 încăperi

85.336

969.332

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

92

120722

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

localitatea Brăila;

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 121

Clădire parter plus un nivel - supraf. constr. 109,25 mp - supr. desf. 218,5 mp

235.836

418.256

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

93

120723

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

localitatea Brăila;

str. Rahovei nr. 87

Clădire 6 camere parter, supr. constr.

192.10 mp, supr. desf.

192.10 mp

20.923

167.362

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

94

120724

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

localitatea Brăila;

str. Rahovei nr. 87

Staţie calibrare - construcţie suspendată - înălţime P - supr. constr.

34,09 mp - supr. desf. 34,09 mp

13.689

19.181

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

95

120725

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

localitatea Buzău;

Str. Zona Bazar nr. -; bUC

Clădire parter + demisol, 9 camere, supr. constr.

164,70 mp, supr. utilă 132.35 mp

55.000

365.082

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

96

120726

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

localitatea Călăraşi;

str. Griviţa nr. 66

Construcţie P; suprafaţa construită = 135,91 mp; suprafaţă utilă = 98,15 mp;

4 camere şi anexe; nr. cadastral: 2291; nr. carte funciară; 27015

32.437

44.945

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

97

120727

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

localitatea Cluj- Napoca;

str. Năvodari nr. 2

Apartament în imobil P + 2 Apartament 1 CF 256186-C1-U1, sc = 368,90 mp Suprafaţă teren =

1.396 mp

99.243

821.500

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

98

120728

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Cluj, municipiul Dej;

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 54; bl. R5

Apartament în imobil P + 4

Apartament 33 CF 50105-C1-U3 sc = 89,50 mp

Suprafaţă teren = 3 mp

17,312

116.700

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

99

120729

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

localitatea Constanţa;

str. Poporului nr. 121

Staţie calibrare cisterne - hală calibrare + laboratoare, parter + 2 etaje, supr. constr. 131 mp, supr. desf. 203 mp

247.190

335.121

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

100

120730

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

localitatea Constanţa;

str. Poporului nr. 121

Clădire birouri şi laboratoare aflate la demisol + parter partea dreaptă + etaj partea dreaptă + suprafeţe comune (grupuri sanitare, holuri, scări), CuANPCşi LAREX, supr. constr. 266 mp, supr. desf. 491.80 mp

115.045

1.550.282

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

101

120731

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

localitatea Sfantu Gheorghe;

str. Gâbor Âron nr. 1

Imobil 2 laboratoare, sup. 27,80 mp, sup. comună = 13,33 mp

11.694

53.624

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

102

120732

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa; Localitatea Târgovişte;

str. Udrişte Năsturel nr. 1

Imobil - construcţie tip P +1 (în indiviziune), în suprafaţă totală aferentă construcţiilor de 205 mp, din care 152 mp a construcţiei cu parter şi etaj şi

53 mp a construcţiei cu parter (magazie). Vecini - nord - blocul 19, domeniu public, E - proprietar- Măchioiu Ion (imobil cu parter şi un etaj) S - domeniul public-trotuar, V - domeniul public

46.935

94.340

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

103

120733

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

localitatea Craiova; bd. Gheorghe Chiţu nr. 46

Suprafaţă construită: 551,69 mp Suprafaţă utilă:

797,14 mp în folosinţă exclusivă DRML Craiova

Regim înălţime:

D + P + E

105.090

710.000

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

104

120734

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

localitatea Galaţi;

str. Ştiinţei nr. 60

Clădire subsol, parter etaj 1, etaj 2 parţial, garaje, rampă auto, supr. constr.

296.92 mp,

supr. desf. 586.35 mp

155.027

1.534.728

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

105

120735

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

localitatea Giurgiu; Aleea Profesor Savin Popescu nr. 2

Imobil compus din 5 camere-120 mp, parter

42.360

129.220

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

106

120736

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

localitatea Deva;

str. Mihai Viteazu nr. 3

Parter + 2 etaje,

15 încăperi 258,9 mp

88.655

202.265

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

107

120737

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

localitatea Slobozia; Aleea Parcului nr. Bl. B27P

Construcţie P + 4E; Suprafaţă construită = 145.15 mp; suprafaţa utilă = 138.70 mp, ap. 4 camere şi anexe Spaţiu comun =

24.70 mp; nr. cadastral: 5/0;3; nr. carte funciară: 4451/N

32.712

216.270

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

108

120738

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

localitatea Iaşi;

str. Toma Cozma nr. 11

Clădire birouri D + P, 312 mp; teren 669 mp comun; nr. cadastral 10.055; nr. carte funciară 35.139

128.004

619.475

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

109

120739

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

localitatea Baia Mare;

str. Dimitrie Cantemir nr. 4B

Apartament în imobil P + 2

Apartament CF101816 su = 474,57 mp Suprafaţă teren = 767 mp

206.861

413.700

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

110

120740

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

localitatea Drobeta- Turnu Severin;

str. Unirii nr. 80

Suprafaţă construită: Omp

Suprafaţă utilă: 128,48 mp la care se adaugă o cotă indiviză cu CRPC MH de 16,03 mp Regim înălţime:

D + P + 4

45.000

210.100

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

111

120741

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

localitatea Târgu Mureş;

str. Livezeni nr. 7

Imobil, P + 1,13 lab.

2 magazii, 2 grup san.

155,87 mp sup. constr. şi 467,6 2 mp. sup. desf.

147.758

655.556

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

112

120742

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

localitatea Piatra- Neamţ;

str. Alecu Russonr. 12 bis

Clădire birouri P + E şi garaj 337 mp; teren 761 mp; nr. cadastral 2306; nr. carte fundară 7574

64.318

310.967

Ministerul Economiei,

CUI-24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

113

120743

8.29,08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Olt;

localitatea Slatina; str.

Sevastopol nr. 2

Suprafaţă construită:

0 mp

Suprafaţă utilă: 124,72 mp la care se adaugă o cotă indiviză cu CRPC OT de 11,77 mp Regim înălţime:

D + P + 4

87.074

214.700

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

114

120744

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

localitatea Ploieşti;

str. Industriei nr/111

Imobil, cu etaj din care demisol + parter - cotă indiviză 65,03% - supr. constr, = 524.3; supr. desf. = 457.01 mp; CF = 5568/C1;

5568/C2

121.209

366.990

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

115

120745

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

localitatea Satu Mare;

str. Gheorghe Lazăr

nr, 3

Apartament în imobil S + P + 4E Apartament poz. 36 CF 4812 SC = 302,50 mp Suprafaţă teren = 149 mp

135.431

247.600

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

116

120746

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

localitatea Zalău;

str. Unirii nr. 20

Apartament în imobil D + P + 4E Apartament 4 CF 52732-C14J1 su = 122,07 mp Suprafaţă teren = 63 mp

39.879

118.200

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

117

120747

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

localitatea Sibiu;

str. Dorului nr. 21

Imobil 3 nivele, din care 2 nivele cu parter şi demisol + garaj 638.20 mp, din care extindere garaj 47.79 mp

149.970

1.060.474

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

118

120748

8.28.03

Clădire

laboratoare

Ţara: România;

judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; Calea Cernăuţi nr. 41

Laboratoare 134 mp şi împrejmuire gard metalic; teren 378 mp; nr. cadastral 929; nr. carte funciară 2105

20.197

49.972

Ministerul Economiei,

CUI-24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

119

120749

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

localitatea Suceava; bd. George Enescu nr. 2

Parcelă birouri din bloc locuinţe; 8 camere parter; nr. carte funciară 6221

85.856

342.915

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

120

120750

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Teleorman, localitatea Alexandria; şos. Turnu Măgurele nr. 12

Imobil compus din laboratoare şi birouri 157,87 mp

16.621

141.510

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

121

120751

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Teleorman, municipiul Roşiori de Vede;

str. Carpaţi

nr. 12

Imobil din zid fri suprafaţă construită de 55 mp, CF 2390/2003, nr. cadastral 1601

11.994

40.495

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

122

120752

8,29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Teleorman; oraşul Zimnicea;

str. Vlad Tepeş; nr. bl. 15A, ap. 3

Imobil cu suprafaţa de 48,26 mp, CF 19 colectivă şi 982 individuală din 12.11. 2003, nr. cadastral 13/3,3

5.516

37.380

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

123

120753

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

localitatea Timişoara;

str. Crizantemelor nr. 64

Birouri, laboratoare, hală laborator

246.507

823.624

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

124

120754

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

localitatea Timişoara

Laboratoare, birouri şi laboratoare staţie

133.219

118.454

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

125

120755

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

localitatea Tulcea;

str. Păcii nr. 17 A

Clădire P+2E, laborator la parter 71 mp, birou la etaj 1 - 17.71 mp şi folosinţă comună 17.18 mp

34.925

248.117

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

126

120756

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

localitatea Vaslui;

str. Ştefan cel Mare nr. -; bl. A5- A6 P

Parcela birouri din bloc locuinţe; 6 camere parter + hol 115 mp; nr. cadastral 114

34.925

120.334

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

127

120757

8.29.08

Clădire

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

localitatea Râmnicu Vâlcea;

str. Oituz nr. 7

Suprafaţa construită: 55 mp, suprafaţa utilă: 110 mp, regim înălţime: P+2

38.085

258.300

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

128

150173

8.28.13

Echipament electronic de măsurare a temperaturii (inclusiv chelt. de montaj)

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr.11

Domeniul de măsurare (rezistenţă): 0...500 exactitate (temperatură - rezoluţie 0.1 mK)

113.709

113.709

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

129

150174

8.28.13

Etalon atomic de frecvenţă

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Semnale etalon: 1 Hz, 5 MHz, 10 MHz

240.053

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120683)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

130

150175

8.28.13

Celulă punct de solidificare Ag

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Puritate nominală a argintului: min. 99,99999%; incertitudine extinsă: max. 2,4 mK

57.720

57.720

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

131

150176

8.28.13

Etalon tensiune cu diodă Zenner

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Tensiune de ieşire 10 Vcc. 1,018 Vcc

47.849

0 -(Se regăseşte în

componenţa

EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120685)

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

132

150177

8.28.13

Etalon tensiune cu diodă Zenner

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4: şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Tensiune de ieşire 10 Vcc. 1,018 Vcc

47.849

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120685)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

133

150178

8.28.13

Multimetru digital dmm 2000

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre

5.474

5,474

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

134

150179

8.28.13

Multimetru digital dmm 2000

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre

5.474

5.474

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

135

150180

8.28.13

Multimetru

digital

Ţara; România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre

5.474

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

136

150181

8.28.13

Multimetru

digital

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre

5.474

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

137

150182

8.28.13

Multimetru digital Fluke

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

81/2 digit

66.066

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120687)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

138

150183

8.28.13

Etalon de presiune 70 bar cu aer (inclusiv chelt. de montaj)

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Domeniu de măsurare: 1.4kPa...7 MpA

185.045

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120682)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

139

150184

8.28.13

Echipament de control şi corectare umiditate

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Reglare de umiditate în jurul valorii de 50%

10.360

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120681)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

140

150185

8.28.13

Sursă stabilizată

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Domeniul de reglare: (0...120) V; (0...18) A

18.952

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120696)

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

141

150186

8.28.13

Sursă stabilizată

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Domeniul de reglare: (0...300) V; (0...10) A

24.377

0 -(Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695)

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI -4283376

142

150187

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0r5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

143

150188

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din otel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

144

150189

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din otel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de *10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

145

150190

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

146

150192

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

147

150193

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

148

150194

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

149

150195

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

150

150196

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2237

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

151

150197

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

152

150198

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de10kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

153

150199

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2,237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

154

150200

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

155

150201

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

156

150202

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

157

150203

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

158

150204

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor

nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de

forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de

Metrologie Legală,

CUI 4283376

159

150205

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei.

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

160

150206

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

161

150207

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

162

150208

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

163

150209

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

164

150210

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei.

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

165

150211

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

166

150212

8.28.13

Greutate pentru maşină de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn

3.391

2.237

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

167

150213

8.28.13

Traductor de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor nr. 64

Etalon de transfer 50 kn şi 100 KN

40.647

26.817

Ministerul Economiei,

CUI 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

168

150214

8.28.13

Traductor de forţă

Ţara: România;

judeţul Timiş; municipiul Timişoara, str. Crizantemelor

nr. 64

Etalon de transfer 50 kn şi 100 KN

40.647

26.817

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

169

150215

8.28.13

Generator automat de punct de rouă

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11

Domeniul de măsurare: (-60...+35) grade Celsius punct de rouă

117.840

117.840

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

170

150216

8.28.13

Împrejmuire gard

Ţara: România;

judeţul Bacău;

localitatea Bacău, str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2

Gard din panouri şi stâlpi beton armat de înălţime 1,80 ml şi lungime 71,80 ml

14

22.793

Ministerul Economiei,

CUI 24931499;

Biroul Român de Metrologie Legală,

CUI 4283376

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.