MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 397/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

555. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” Bucureşti

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 4.434 din 12.05.2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 12 mai 2017.

Nr. 555.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” Bucureşti

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu “ a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 273 din 11 martie 1993.

(2) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu” este instituţie sanitară publică cu paturi, de interes public naţional, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale şi de cercetare, denumit în continuare institut

(3) Institutul dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi, inclusiv al bolnavilor ambulatorii, secţii clinice, spaţii pentru prestaţii diagonistice şi de laborator, de investigaţie radiologică, precum şi spaţii care sunt destinate activităţii de cercetare.

(4) Serviciile medicale acordate de institut pot fi preventive şi curative. Institutul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

(5) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din institut sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.

(6) Asistenţa medicală în institut se realizează în cadru autorizat potrivit legii.

(7) Institutul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Institutului

 

Art. 2. - În raport cu obiectul său de activitate, institutul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:

a) prevenirea şi combaterea bolilor din gama patologiei diabetice;

b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;

c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;

d) recuperarea medicală a bolnavilor;

e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;

f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;

g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

h) desfăşurarea unei activităţi proprii de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;

i) crearea unor condiţii modeme de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;

j) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;

k) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;

l) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.

Art. 3. - În cadrul institutului se desfăşoară şi următoarele activităţi:

a) învăţământ universitar;

b) învăţământ postuniversitar;

c) cercetare ştiinţifică medicală.

Art. 4. - Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în institut este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat. cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.

Art. 5. - Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

Art. 6. - Colaborarea dintre institut şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 7. - Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între institut şi finanţatorul cercetării.

Art. 8. - Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Institutul poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare.

Art. 9. - (1) institutul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Institutul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.

(3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor.

(4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

Art. 10. - (1) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la institut, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, institutul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.

(2) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

(3) Cheltuielile efectuate de institut în caz de război, dezastre, conflicte sociale şi alte instituţii de criză se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

(2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

(3) Personalul medical are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi va fi sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.

(4) Institutul are obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.

Art. 12. - (1) Institutul are, în principal, următoarele atribuţii:

a) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;

g) un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenţei medicale;

h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

i) limitarea accesului vizitatorilor în institut în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării pe secţie;

(2) Atribuţiile personalului din cadrul institutului sunt stabilite prin fişele de post.

 

CAPITOLUL III

Conducerea institutului

 

Art. 13. - (1) Institutul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul institutului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.

(2) Conducerea institutului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - Conducerea institutului este formată din:

1. Consiliul de administraţie;

2. manager, care asigură conducerea curentă a institutului;

3. Comitetul director, format din:

a) manager;

b) director medical;

c) director financiar-contabil.

Art. 15. - (1) în conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul institutului funcţionează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a institutului şi de a face recomandări managerului institutului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

a) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi trei membri supleanţi;

b) un reprezentant numit de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi un membru supleant;

c) un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi un membru supleant;

d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie liră drept de vot.

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în institut, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

Art. 16. - Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:

1. avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

2. organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

3. aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

4. avizarea programului anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;

5. analizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi a activităţii managerului şi dispunerea măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţii;

6. propunerea revocării din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 17. - Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 18, - (1) Institutul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.

(3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege,

Art. 19. - (1) Din Comitetul director fac parte:

a) managerul;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil.

(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului.

(3) în institut, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.

Art. 20. - Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea planului de dezvoltare al institutului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

2. elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al institutului;

3. propunerea către manager, în vederea aprobării:

a) a numărului de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

b) a organizării concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern şi a organigramei institutului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propunerea spre aprobare către manager a măsurilor organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi a măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi urmărirea implementării acestora;

6. elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, pe care îl supune aprobării managerului;

7. urmărirea realizării indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizarea propunerii Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

9. asigurarea monitorizării şi raportării indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pa care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizarea, la propunerea Consiliului medical, a măsurilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;

11. elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

12. Întocmirea, fundamentarea şi prezentarea spre aprobare managerului a planului anual de achiziţii publice, a listei investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Consiliului medical, şi răspunderea privind realizarea acestora;

13. analizarea, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propunerea către manager a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii institutului;

14. Întocmirea informării lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;

15. negocierea, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

16. Întrunirea lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului institutului, şi luarea deciziilor în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

17. Înaintarea propunerilor privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;

18. negocierea cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propunerea spre aprobare managerului a indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului;

19. răspunderea în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

20. analizarea activităţii membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborarea raportului anual de activitate al institutului.

Art. 21. - Atribuţiile specifice directorului medical sunt:

1. coordonarea şi răspunderea privind elaborarea la termen a propunerilor cu privire la planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

2. monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate la nivelul institutului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborarea, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, a propunerilor de îmbunătăţire a activităţii medicale, a bugetului de venituri şi cheltuieli;

3. aprobarea protocoalelor de practică medicală la nivelul institutului şi monitorizarea procesului de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului institut;

4. răspunderea privind coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

5. coordonarea implementării programelor de sănătate la nivelul institutului;

6. Întocmirea planului de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/laboratoare/ servicii;

7. avizarea utilizării bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

8. asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. răspunderea privind acreditarea personalului medical al institutului şi acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10. analizarea şi luarea deciziilor în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

11. participarea, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

12. stabilirea coordonatelor principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

13. supervizarea respectării prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;

14. Întreprinderea măsurilor necesare şi urmărirea realizărilor indicatorilor de performanţă ai managementului institutului, al căror nivel este stabilit anual;

15. preluarea, exercitarea şi îndeplinirea tuturor prerogativelor şi sarcinilor funcţiei de manager al institutului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate;

16. Îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

17. ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau a celor trasate de manager;

18. prezentarea în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie a informărilor trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

19. sprijinirea managerului în demersul de creştere a veniturilor proprii ale institutului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală;

20. coordonarea, îndrumarea şi răspunderea privind activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciei şi a altor structuri funcţionale;

21. participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al institutului.

Art. 22. - Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

1. asigurarea şi răspunderea privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

2. organizarea contabilităţii în cadrul institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

4. propunerea privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

5. asigurarea executării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

6. participarea la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

7. angajarea institutului prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

8. analizarea, din punct de vedere financiar, a planului de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

9. evaluarea, prin bilanţul contabil, a eficienţei indicatorilor specifici;

10. asigurarea îndeplinirii, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor institutului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi, asigurarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului;

11. asigurarea întocmirii, circuitului şi prestării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

12. organizarea evidenţei creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin institutului în baza documentelor justificative primite;

13. asigurarea prin personalul din subordine a urmăririi debitelor înregistrate pe baza documentelor justificative primite;

14. asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi luarea măsurilor pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;

15. răspunderea privind îndeplinirea atribuţiilor ce revin Biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

16. Îndeplinirea formelor de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

17. asigurarea, prin personalul din subordine şi împreună cu Compartimentul achiziţii publice, contractare şi compartimentul administrativ, a întocmirii şi prezentării de studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

18. organizarea şi luarea măsurilor de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

19. organizarea la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale a inventarierii mijloacelor materiale în unitate;

20. participarea la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern al institutului.

 

CAPITOLUL IV

Structura institutului

 

Art. 23. - (1) Structura organizatorică a institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:

- Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice I;

- Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice II, din care:

- Compartiment pentru terapia complicaţiilor acute ale diabetului zaharat şi a urgenţelor metabolice

- Compartiment cardiologie (pentru diabetici)

- Compartiment nefrologie (pentru diabetici) din care:

- dializă peritoneală

- Centrul de hemodializă (pentru diabetici)

- Camera de gardă

- spitalizare de zi hemodializă (str. Ion Movilă nr. 5-7)

- spitalizare de zi (str. Ion Movilă nr. 5-7)

- spitalizare de zi (str. I.L. Caragiale nr. 12-14)

- spitalizare de zi (str. G. Manolescu nr. 22-24) din care:

- dermatologie pentru diabetici

- Sală mici intervenţii în dermatologie (pentru diabetici)

- Sterilizare

- Farmacie

- UTS

- Laborator analize medicale - servicii externalizate

- Laborator explorări funcţionale

- Serviciul de anatomie patologică:

- citologie

- histopatologie

- prosectură

- Compartiment radiologie şi imagistică medicală

- Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

- Compartiment dietetică

- Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice (monitorizare, educaţie specifică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice), cu sediul în:

- str. Ion Movilă

- str. I.L. Caragiale

- str. G. Manolescu

- str. 11 Iunie nr. 14

- Serviciul evaluare şi statistică medicală Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

- Sediul din str. I.L. Caragiale nr. 12-14

- endocrinologie

- oftalmologie

- neurologie

- chirurgie generală (picior diabetic)

- dermatovenerologie

- cardiologie

- pediatrie

- psihiatrie

- psihologie

- Sediul din str. Grigore Manolescu nr. 22-24

- oftalmologie

- cardiologie

- dermatovenerologie

- Cabinet pentru terapie laser (ARGON)

- Cabinet pentru terapie laser (YAG)

Activitate de cercetare

- Colectiv de cercetare studii metabolice fundamentale

- Nucleu de cercetare genetica bolilor metabolice

- Colectiv de cercetare complicaţii cronice ale bolilor metabolice

- Colectiv de cercetare epidemiologie - boli de nutriţie şi metabolice

- Nucleu de cercetare patologie metabolică - Aparat funcţional

(2) Secţiile cu paturi sunt organizate pe profilul de specialitate.

(3) Secţiile sunt conduse de un medic şef de secţie, ajutat de asistenta-şefă.

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, institutul are în structură birouri şi compartimente funcţionale, astfel: Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare; Biroul financiar-contabilitate; Compartimentul aprovizionare, transport; Compartimentul administrativ; Compartimentul achiziţii publice, contractare; Compartimentul juridic; Compartimentul tehnic; Compartimentul securitatea muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă; Compartimentul de informatică.

(5) Secţiile/Laboratoarele/Serviciile participă activ la implementarea/ dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

Art. 24. - Secţiile şi compartimentele cu paturi au în principal următoarele atribuţii privind asistenţa medicală la primire în camera de gardă:

1. examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;

3. Îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;

4. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;

5. ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere.

Art. 25. - Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice I, Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice II, Compartiment Cardiologie (pentru diabetici) şi Compartiment nefrologie (pentru diabetici) au în principal următoarele atribuţii:

1. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

2. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;

3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;

4. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;

5. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

6. asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

7. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii institutului;

8. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;

9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii cu familia;

11. acordarea de informaţii privind educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.

Art. 26. - Dializă peritoneală face parte din Compartimentului nefrologie şi are, în principal, următoarele atribuţii:

1. asigurarea trainingului iniţial al pacienţilor diabetici, dializaţi peritoneal;

2. asigurarea tratamentului pacienţilor dializaţi peritoneal, precum şi managementului complicaţiilor acestui tip de tratament;

3. evaluarea clinică şi paraclinică periodică a pacienţilor dializaţi peritoneal;

4. evaluarea periodică a statusului nutriţional al pacienţilor dializaţi peritoneal;

5. asigurarea educaţiei continue a pacienţilor dializaţi peritoneal cu ocazia reevaluărilor periodice sau â internărilor pentru complicaţii.

Art. 27. - Centrul de hemodializă are, în principal, următoarele atribuţii:

1. asigurarea iniţializării tratamentului prin hemodializă, tratamentului pacienţilor cu diabet zaharat, hemodializaţi, cronici sau acuţi, internaţi sau ambulatoriu, cu complicaţii sau fără;

2. evaluarea clinică la fiecare şedinţă de hemodializă sau hemodiaflitrare on-line;

3. evaluarea periodică a statusului nutriţional şi evaluarea paraclinică periodică a pacienţilor diabetici hemodializaţi.

Art. 28. - Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:

1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor;

2. supravegherea evoluţiei medicale generale;

3. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postexternare;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport CU Starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;

5. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;

6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

7. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;

8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.

Art. 29. - Sala de mici intervenţii în dermatologie (pentru diabetici) are, în principal, următoarele atribuţii:

1. examinarea minuţioasă a pacienţilor diabetici în vederea diagnosticării şi tratării afecţiunilor pielii şi ale unghiilor;

2. efectuarea de excizii chirurgicale (mici intervenţii chirurgicale pentru leziuni cutanate benigne şi maligne) la pacienţii diabetici;

3. asigurarea tratamentului chirurgical al plăgilor deschise la pacienţii diabetici;

4. precizarea recomandărilor de urmat la externare.

Art. 30. - Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii:

1. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;

2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;

4. respectarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite;

5. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;

6. Înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;

7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;

8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;

9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;

10. efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;

11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;

12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;

13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;

14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;

15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor;

16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;

17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.

Art. 31. - (1)în cadrul institutului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Secţia farmacie asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.

(2) Secţia farmacie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

b) aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;

c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;

d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a institutului;

e) păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit legislaţiei specifice în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;

f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;

g) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat eşalonul ierarhic superior;

h) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;

i) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;

j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;

k) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

l) participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente.

Art. 32, - Unitatea de transfuzie sanguină are, în principal, următoarele atribuţii;

1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile institutului;

2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile institutului;

3. efectuarea testelor pretransfuzionale;

4. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;

5. consilierea privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

6. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;

7. Întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;

8. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;

9. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15 - 18°C) cu această destinaţie.

Art. 33. - Laboratorul de analize medicale este un serviciu externalizat şi are, în principal, următoarele atribuţii:

1. efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;

2. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;

3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;

4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

5. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;

6. raportarea statistică â numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.

Art. 34. - Laboratorul explorări funcţionale are, în principal, următoarele atribuţii:

1. efectuarea investigaţiilor medicale: electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui glezne-braţ, oscilometrie, test de efort, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă;

2. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

3. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;

4. raportarea statistică â numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi,

Art. 35. - (1) Serviciul de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente: citologie, histopatologie, prosectură.

(2) Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii:

a) efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii;

b) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;

c) eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomo-patolog;

d) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

e) efectuarea diagnosticului histopatologie sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;

f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul institutului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;

g) comunicarea trimestrială către conducerea institutului a situaţiei cazurilor finalizate;

h) raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate bolnavilor internaţi şi ambulatorii;

i) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatori;

j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;

k) eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;

l) primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice;

m) prepararea coloranţilor şi reactivilor;

n) arhivarea lamelelor şi a blocurilor.

Art. 36. - Compartimentul radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:

1. efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;

2. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;

3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;

4. Înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;

5. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;

6. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;

7. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;

8. raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pacienţilor internaţi.

Art. 37. - Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

1. organizarea şi participarea la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

2. propunerea de sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, managerului unităţii;

3.  elaborarea şi supunerea spre aprobare a planului anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;

4. propunerea şi iniţierea activităţii complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

5. Întocmirea hărţii punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

6. supravegherea şi controlarea bunei funcţionări a procedurilor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

7. organizarea, anuală, a unui studiu de prevalentă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică;

8. organizarea şi derularea activităţii de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;

9. organizarea activităţii compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

10. elaborarea ghidului de izolare al unităţii şi coordonarea aplicării precauţiilor specifice în cazul depistării colonizării/ infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

11. organizarea, supravegherea şi controlarea respectării circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi a elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

12. supravegherea şi controlarea respectării în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

13. implementarea metodologiilor naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

14. verificarea completării corecte a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizarea datelor în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

15. raportarea la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a infecţiilor asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calcularea ratei de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

16. organizarea şi participarea la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

17. supravegherea şi controlarea activităţii de triere, depozitare temporară şi eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

18. Întocmirea şi definitivarea anchetei epidemiologice a focarului, difuzarea informaţiilor necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinderea de măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

19. raportarea problemelor depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale managerului unităţii.

Art. 38. - Compartimentul dietetică are, în principal, următoarele atribuţii:

1. conducerea şi coordonarea activităţii echipei din blocul alimentar şi bucătărie privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;

2. controlarea respectării normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;

3. supravegherea respectării de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, a normelor de protecţie a muncii;

4. verificarea calităţii şi valabilităţii alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

5. supravegherea şi participarea la prepararea regimurilor speciale;

6. realizarea periodică a planurilor de diete şi meniuri;

7. controlarea modului de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;

8. controlarea distribuirii alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi;

9. calcularea regimurilor alimentare şi verificarea respectării principiilor alimentare;

10. Întocmirea zilnică a listei cu alimentele şi cantităţile necesare;

11. verificarea prin sondaj a corectitudinii distribuirii mesei la bolnavi;

12. recoltarea şi păstrarea probelor de alimente;

13. respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

14. controlarea stării de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;

15. informarea conducerii unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi conservarea alimentelor.

Art. 39, - Cabinetele de diabet zaharat, nutriţie şi boii metabolice au, în principal, următoarele atribuţii:

1. acordarea consultaţiilor de specialitate şi stabilirea diagnosticului pacienţilor care se adresează institutului;

2. examinarea imediată a bolnavilor şi stabilirea diagnosticului cu mijloacele din dotarea unităţii pentru cazurile noi şi a stadiului bolii pentru pacienţii aflaţi în evidenţa ambulatoriului;

3. Îndrumarea bolnavilor care necesită supraveghere şi tratament al altor complicaţii către cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat [endocrinologie, oftalmologie, neurologie, chirurgie generală (picior diabetic), dermatovenerologie, cardiologie, pediatrie, psihiatrie, psihologie].

Art. 40. - Serviciul evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:

1. Întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă şi a situaţiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;

2. executarea, în termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de statistică medicală, precum şi a celor necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;

3. asigurarea circuitului informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;

4. introducerea zilnică, verificarea şi transmiterea datelor privitoare la pacienţii din foile de observaţie clinice generale;

5. transmiterea şi prelucrarea datelor prin internet;

6. primirea documentaţiei bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinice generale);

7. clasificarea foilor de observaţie clinice generale ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;

8. ţinerea evidenţei datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmirea rapoartelor statistice ale institutului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;

9. punerea la dispoziţia secţiilor a datelor statistice şi a documentaţiei medicale necesare pentru activitatea curentă şi asigurarea prelucrării datelor statistice;

10. urmărirea corelării diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţara şi informarea şefilor de secţie şi a conducerii unităţii;

11. ţinerea la zi a evidenţei informatizate a pacienţilor externaţi şi răspunderea privind corectitudinea datelor introduse în calculator, întocmite şi transmise către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Ministerul Sănătăţii şi alte organe abilitate ale statului;

12. Întocmirea documentaţiei medicale a bolnavilor ieşiţi din institut (foi de observaţie clinice generale, foi de temperatură);

13. asigurarea controlului zilnic al foilor de mişcare a bolnavului şi compararea cu baza de date;

14. asigurarea înregistrării mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;

15. efectuarea controlului periodic al listei bolnavilor ieşiţi şi întocmirea situaţiei numerice a acestora;

16. asigurarea centralizării concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

17. urmărirea înregistrării corecte a datelor bolnavilor.

Art. 41. - Camera de gardă are, în principal, următoarele atribuţii:

1. efectuarea evaluării stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă;

2. efectuarea triajului pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;

3. stabilirea unui diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;

4. solicitarea şi/sau efectuarea investigaţiilor necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;

5. trimiterea spre internare a pacientului într-o secţie din institut, pacientului întocmindu-se fişa de internare în secţia respectivă;

6. organizarea transportului pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi;

7. comunicarea permanentă cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia, la nevoie comunică decesul pacientului aparţinătorilor săi.

Art. 42. - Biroul de management al calităţii serviciilor medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

1. pregătirea şi analizarea planului anual al managementului calităţii serviciilor medicale;

2. coordonarea activităţii de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii serviciilor medicale, respectiv manualul calităţii şi proceduri:

3. coordonarea şi implementarea programului de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;

4. coordonarea şi implementarea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor medicale;

5. colaborarea cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii serviciilor medicale;

6. implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor medicale oferite;

7. asigurarea implementării strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;

8. asigurarea implementării şi menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii serviciilor medicale cu cerinţele specifice;

9. coordonarea activităţii de analiză a neconformităţilor constatate şi propunerea către manager a acţiunilor de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

10. coordonarea analizelor cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii serviciilor medicale;

11. asigurarea aplicării strategiei sanitare şi a politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

12. asistarea şi răspunderea tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii serviciilor medicale.

Art. 43. - (1) Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele atribuţii:

a) consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, prescrierea medicamentelor asiguraţilor;

b) acordarea serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie asiguraţilor pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat;

c) informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediata direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate;

d) întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile.

(2) în relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, ambulatoriul integrat are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, a urgenţelor şi a serviciilor prevăzute în normele contractului-cadru.

(3) în relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ambulatoriul integrat are următoarele obligaţii:

a) respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate;

b) informarea asiguraţilor despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

c) respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

d) raportarea datelor necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare;

e) respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor;

f) respectarea programului de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil;

g) respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

h) furnizarea tratamentului adecvat şi prescrierea medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

i) acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, fără excepţii;

j) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

k) acordarea serviciilor medicale şi investigaţiilor paraclinice în regim de urgenţă pentru femeile gravide;

l) solicitarea documentelor care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

m) informarea medicului de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi transmiterea rezultatului investigaţiilor paraclinice;

n) întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;

o) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;

p) acordarea cu prioritate a consultaţiilor medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice.

Art. 44. - Colectivele şi nucleele de cercetare au, în principal, următoarele atribuţii:

1. accesarea şi derularea contractelor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică medicală pe direcţiile de cercetare desfăşurate în cadrul institutului;

2. acordarea de asistenţă clinică şi de laborator în domenii de înaltă specialitate;

3. efectuarea de studii clinice în domeniile specifice de activitate;

4. valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul institutului, prin publicaţii de specialitate, organizarea de cursuri, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale;

5. colaborarea prin stabilirea de parteneriate, cu centre similare naţionale şi internaţionale.

Art. 45. - Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are, în principal, următoarele atribuţii:

1. Întocmirea statului de funcţii şi a organigramei, în conformitate cu structura organizatorică aprobată şi cu normativele de personal, în limita prevederilor bugetare, actualizarea statelor de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;

2. stabilirea necesarului de personal în conformitate cu normativele în vigoare;

3. participarea la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a Regulamentului intern;

4. organizarea, în colaborare cu compartimentele de specialitate, a concursurilor/examenelor privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului, în conformitate cu prevederile legale;

5. Întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă şi a deciziilor privind încadrarea, promovarea, sancţionarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor;

6. participarea la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;

7. gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor;

8. urmărirea întocmirii şi actualizării de către conducătorii de compartimente a fişelor de post, conform prevederilor legale;

9. Întocmirea deciziilor de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de bază, de acordare a gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de vechime, cu respectarea legilor în vigoare;

10. Întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor prin programul REVISAL;

11. Întocmirea, completarea şi păstrarea Registrului public prin formularul M500;

12. Întocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţial şi pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare;

13. Întocmirea statelor de plată, a centralizatorului statelor de salarii, a evidenţei salariilor şi stabilirea sumei nete de plată cuvenită salariaţilor;

14. Întocmirea lunară a declaraţiilor privind obligaţia de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, concedii medicale, fondul pentru handicap) şi asigurarea transmiterii acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare;

15. ţinerea evidenţei individuale a drepturilor salariale şi de personal acordate salariaţilor în cursul anului şi eliberarea, la cerere, a adeverinţelor cu veniturile realizate de aceştia;

16. ţinerea evidenţei lunare a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate şi reţinute; întocmirea declaraţiilor fiscale aferente salariilor şi transmiterea către administraţia financiară, în condiţiile legii;

17. Întocmirea chestionarelor statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, obligaţiile de plată, structura personalului;

18. calcularea indemnizaţiilor pentru concedii de odihnă şi concedii medicale;

19. Întocmirea graficului anual de programare a concediilor de odihnă, ţinerea evidenţei concediilor de orice fel;

20. eliberarea adeverinţelor la solicitarea angajaţilor şi Ieştilor angajaţi;

21. completarea legitimaţiilor de serviciu;

22. Întocmirea documentaţiei privind sancţionarea personalului unităţii;

23. Întocmirea listelor pentru acordarea tichetelor de masă;

24. verificarea condicilor de prezenţă şi a foilor de pontaj;

25. verificarea periodică a valabilităţii autorizaţiilor de liberă practică şi a asigurărilor de malpraxis pentru personalul medical.

Art. 46. - Biroul financiar-contabilitate are, în principal, următoarele atribuţii:

1. asigurarea realizării şi raportării indicatorilor de performanţă economico-financiari;

2. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului în vederea avizării de către consiliul de administraţie şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii;

3. Întocmirea listelor de investiţii în baza propunerilor primite de la Compartimentul achiziţii publice, contractare;

4. asigurarea exercitării controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;

5. răspunderea privind înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor care alcătuiesc domeniul public al statului în baza documentelor justificative primite;

6. asigurarea şi răspunderea de bună organizare a activităţii financiar-contabile a unităţii, de întocmirea la timp şi corect a balanţelor de verificare, a execuţiei bugetare, a dărilor de seamă trimestriale şi anuale (cu anexele corespunzătoare);

7. organizarea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, răspunderea şi asigurarea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

8. luarea măsurilor privind neangajarea cheltuielilor peste bugetul aprobat;

9. asigurarea şi contribuirea la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului de câte ori este cazul; în cazuri excepţionale, calamităţi sau când se constată nereguli sau fraude şi cel puţin o dată pe an a întregului patrimoniu;

10. răspunderea şi asigurarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor inventarierii (plusurile se înregistrează, iar minusurile se impută persoanelor vinovate) pe baza documentelor justificative primite;

11. Înregistrarea în contabilitate a tuturor drepturilor de creanţă şi a tuturor obligaţiilor de plată către furnizori şi creditori în baza documentelor justificative primite;

12. asigurarea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidenţa bunurilor de orice fel şi luarea măsurilor pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor contabile;

13. organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor care asigura alimentaţia bolnavilor internaţi în institut din punctul de vedere al încadrării bugetare;

14. punerea la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, a datelor privind activitatea institutului;

15. raportarea către Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a situaţiilor cerute în legătură cu activitatea desfăşurată în institut;

16. organizarea verificării documentelor de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii acestora;

17. organizarea şi răspunderea gestionării numerarului unităţii privind Regulamentul operaţiunilor de casă.

Art. 47. - Compartimentul aprovizionare, transport are, în principal, următoarele atribuţii:

1. asigurarea aprovizionării unităţii cu alimente, materiale, instrumentar şi aparatură, în cele mai bune condiţii;

2. Întocmirea comenzilor în vederea asigurării aprovizionării institutului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc., în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;

3. Întocmirea planului de aprovizionare ţinând cont de necesităţile secţiilor/compartimentelor/structurilor din institut şi ţinând cont de urmărirea consumurilor acestora;

4. coordonarea activităţii şoferilor din cadrul institutului;

5. Întocmirea documentaţiei necesare aprovizionării şi consumului de combustibili;

6. ţinerea evidenţei comenzilor;

7. eliberarea prin magazia institutului către toate structurile funcţionale ale acestuia, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare, a materialelor solicitate;

8. asigurarea monitorizării şi cunoaşterii exacte a stocurilor şi a consumurilor zilnice a materialelor sanitare şi de laborator, precum şi a materialelor pentru curăţenie şi întreţinere;

9. menţinerea relaţiilor de serviciu cu secţiile şi serviciilor din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;

10. confirmarea realităţii, regularităţii şi a legalităţii aprovizionării cu bunuri, servicii şi lucrări în baza facturilor primite ca urmare a emiterii comenzilor;

11. punerea la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, a datelor privind activitatea compartimentului;

12. urmărirea şi verificarea rapoartelor referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi);

13. urmărirea derulării realizării contractelor.

Art. 48. - Compartimentul administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

1. organizarea şi asigurarea pazei şi ordinii în institut;

2. luarea măsurilor necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;

3. ţinerea evidenţei tehnico-operative a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizarea propunerilor de casare şi întocmirea documentaţiei de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;

4. asigurarea recepţionării, manipulării, depozitării, eliberării în consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor şi bunurilor materiale, potrivit prevederilor legale;

5. organizarea activităţii blocului alimentar, stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor privind alimentaţia bolnavilor;

6. asigurarea respectării primirii, distribuirii, păstrării, circuitului şi evidenţei documentelor la secretariatul institutului, conform prevederilor legale;

7. asigurarea activităţii de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, de calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat, de pază şi prevenţie,

8. asigurarea verificării curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;

9. asigurarea întreţinerii şi exploatării în bune condiţii a automobilelor din dotare;

10. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de alimente, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărţi şi publicaţii;

11. avizarea notei de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii;

12. avizarea temei de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini în vederea contractării lucrărilor de proiectare la construcţii şi instalaţii;

13. participarea la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societăţi specializate în construcţii şi instalaţii, conform reglementărilor legale, şi urmărirea executării lucrărilor de reparaţii sub aspectul cantitativ şi calitativ potrivit clauzelor contractuale;

14. participarea, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor deconstrucţii;

15. asigurarea soluţionării neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

16. confirmarea realităţii şi legalităţii plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;

17. urmărirea întocmirii documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;

18. urmărirea realizării remedierilor în termenul de garanţie;

19. participarea la întocmirea cărţilor tehnice ale construcţiilor conform prevederilor legale şi asigurarea păstrării şi completării acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei.

Art. 49. - Compartimentul achiziţii publice, contractare are, în principal, următoarele atribuţii:

1. răspunderea privind primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate, în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;

2. elaborarea şi executarea programului anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;

3. avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii institutului;

4. primirea ofertelor de la furnizori prin registratură;

5. elaborarea şi distribuirea documentaţiei de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);

6. supunerea spre aprobare a documentaţiei de atribuire/de concurs;

7. Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate (prin sistemul electronic), publicare în Monitorul Oficial al României, alte publicaţii;

8. organizarea, iniţierea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie;

9. elaborarea procesului-verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate;

10. elaborarea centralizatorului de preţuri;

11. asigurarea deschiderii raportului procedură;

12. elaborarea adreselor de informare (descalificaţi, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;

13. evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;

14. finalizarea raportului de procedură;

15. redactarea şi semnarea contractelor şi urmărirea avizării şi semnării acestora la nivelul conducerii institutului şi transmiterea tuturor informaţiilor necesare Compartimentului aprovizionare, transport pentru întocmirea comenzii;

16. introducerea în sistemul informatic al institutului a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente şi notele justificative;

17. Întreprinderea demersurilor necesare (formulare punct de vedere, copii documente etc.) în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva institutului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

18. urmărirea modului de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;

19. Întocmirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);

20. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;

21. răspunderea privind legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;

22. coordonarea şi elaborarea, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul institutului, a documentelor (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;

23. derularea şi finalizarea achiziţiilor directe;

24. asigurarea relaţiilor de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;

25. verificarea sesizărilor referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;

26. Întocmirea situaţiilor şi rapoartelor specifice activităţii Compartimentului achiziţii publice, contractare;

27. Întocmirea, actualizarea şi propunerea spre aprobare conducerii institutului a procedurilor de lucru şi/sau operaţionale specifice.

Art. 50. - Compartimentul juridic are, în principal, următoarele atribuţii:

1. avizarea şi contra semna rea actelor cu caracter juridic, la cererea conducerii, a celor care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului, precum şi a oricăror altor acte care produc efecte juridice;

2. reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale institutului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română sau străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;

3. asigurarea consultanţei juridice pentru membrii comitetului director sau a şefilor secţiilor/serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al institutului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor institutului;

4. redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutului;

5. redactarea proiectelor de contracte;

6. redactarea actelor juridice, atestarea identităţii părţilor, consimţământului, conţinutului şi datei actelor încheiate, care privesc institutul, la cererea managerului;

7. verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

8. participarea alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul institutului;

9. redactarea documentelor/actelor/contractelor juridice, la solicitarea membrilor comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;

10. nepronunţarea asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;

11. respectarea obligatorie a dispoziţiilor legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care institutul le poate avea;

12. respectarea obligatorie a secretului şi confidenţialităţii activităţii sale, în condiţiile legii;

13. Îndeplinirea oricărei altei lucrări cu caracter juridic.

Art. 51. - Compartimentul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii:

1. răspunderea privind realizarea lucrărilor în condiţiile tehnico-economice stabilite prin aprobările şi avizele legale, precum şi privind îndeplinirea faţă de constructori a obligaţiilor contractuale care revin compartimentului;

2. sesizarea conducerii institutului asupra eventualelor abateri din partea proiectantului, precum şi a constructorilor faţă de avizele pe bază cărora a fost aprobată investiţia;

3. stabilirea cauzelor degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propunerea măsurilor corespunzătoare;

4. efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;

5. asigurarea asistenţei tehnice în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;

6. organizarea planului de întreţinere şi confirmarea în procesele-verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul a revizuirii periodice a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;

7. urmărirea programării pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;

8. confirmarea în procesele-verbale de verificare periodică a urmăririi funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;

9. propunerea listei de priorităţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi urmărirea asigurării documentaţiilor tehnice;

10. Întocmirea propunerilor de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;

11. stabilirea necesarului anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii clădiri şi instalaţii din institut.

Art. 52. - Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii:

1. organizarea şi conducerea activităţii de prevenire şi protecţie a muncii;

2. elaborarea instrucţiunilor specifice fiecărui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor;

3. participarea la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi propunerea măsurilor de prevenire corespunzătoare, care vor face parte din planul anual de protecţie a muncii;

4. verificarea încadrării noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;

5. asigurarea instruirii şi formării personalului în probleme de protecţia muncii;

6. ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

7. Întocmirea şi actualizarea planului de protecţie civilă, a planului de evacuare, a planului de apărare împotriva dezastrelor;

8. organizarea activităţii pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor operative şi de conducere a Comitetului de sănătate şi securitate în muncă;

9. coordonarea împreună cu responsabilul PSI din institut a activităţii de prevenire a incendiilor şi instruire a angajaţilor cum să acţioneze în caz de incendiu şi de evacuare a personalului şi a bunurilor materiale;

10. instruirea pe linie de PSI a noilor angajaţi şi întocmirea fişei individuale PSI;

11. executarea acţiunilor necesare privind încadrarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor;

12. verificarea stării de întreţinere, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor subterani şi a hidranţilor interiori;

13. reactualizarea listei cu substanţe periculoase şi toxice;

14. participarea la întocmirea planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii, catastrofe;

15. executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiilor PSI;

16. executarea activităţilor necesare privind obţinerea autorizaţiei de mediu a institutului;

17. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de echipamente de protecţie, lapte antidot şi alte materiale specifice sectorului de activitate.

Art. 53. - Compartimentul de informatică are, în principal, următoarele atribuţii:

1. realizarea informatizării institutului;

2. Întreţinerea şi actualizarea bazei de date medicale a institutului;

3. coordonarea structurilor organizatorice în procesul de culegere a datelor pentru baza de date medicală a institutului;

4. răspunderea privind instruirea şi transmiterea informaţiilor către structurile organizatorice ale institutului;

5. coordonarea tehnică a activităţii de validare şi corectare a datelor la termen;

6. răspunderea privind colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;

7. informarea conducerii institutului cu privire la toate situaţiile întocmite;

8. colaborarea cu Serviciul de evaluare şi statistică medicală, pentru confruntarea bazei de date;

9. preluarea şi prelucrarea situaţiilor statistice privind investigaţiile radioimagistice ale bolnavilor ieşiţi din institut;

10. prelucrarea datelor furnizate de farmacie în vederea întocmirii consumurilor de medicamente din institut;

11. menţinerea în parametrii corespunzători a tehnicii de calcul din dotarea unităţii (computere, servere, reţea);

12. răspunderea privind implementarea hard şi soft a semnăturii digitale la nivelul institutului;

13. rezolvarea tuturor solicitărilor venite din partea conducerii, structurilor organizatorice ale institutului privind sistemul informatic şi informaţional;

14. asigurarea securităţii şi confidenţialităţii bazelor de date ale institutului;

15. Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.

 

CAPITOLUL V

Consiliile, comitetele şi comisiile ce funcţionează în cadrul institutului

 

Art. 54. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul institutului sunt organizate următoarele consilii, comitete şi comisii, astfel:

A. Consiliul medical

1. Directorul medical este preşedintele consiliului medical.

2. Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii şi farmacistul-şef.

3. Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în vederea acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în institut în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintarea către comitetul director a propunerilor privind utilizarea fondului de dezvoltare al institutului;

d) propunerea către comitetul director a măsurilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) evaluarea necesarului de servicii medicale al populaţiei deservite de institut şi înaintarea propunerilor pentru elaborarea planului de dezvoltare a institutului, pe perioada mandatului, a planului anual de furnizare de servicii medicale al institutului, a planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

f) înaintarea propunerilor comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului;

g) participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al institutului;

h) desfăşurarea activităţilor privind evaluarea şi monitorizarea calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în institut privind evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul institutului sau în ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, activităţi desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, comisia DRG şi cu compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul institutului;

i) stabilirea regulilor privind activitatea profesională, a protocoalelor de practică medicală la nivelul institutului şi răspunderea privind aplicarea şi respectarea acestora;

j) elaborarea planului anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de institut, pe care îl supune spre aprobare managerului;

k) înaintarea către manager a propunerilor cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul institutului;

l) evaluarea necesarului de personal medical al fiecărei secţii/fiecărui laborator/serviciu/compartiment al institutului şi înaintarea propunerilor către comitetul director pentru elaborarea strategiei de personal a institutului;

m) evaluarea necesarului liniilor de gardă şi înaintarea propunerilor către manager cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul institutului, după caz;

n) participarea la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

o) înaintarea către managera propunerilor pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

p) înaintarea propunerilor şi monitorizarea desfăşurării activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul institutului, în colaborare cu instituţiile acreditate;

r) reprezentarea institutului în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitarea accesului personalului medical la informaţii medicale;

s) asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

ş) răspunderea privind acreditarea personalului medical al institutului şi acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

t) analizarea şi luarea deciziilor în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;

ţ) participarea, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

u) stabilirea coordonatelor principale privind consumul medicamentelor la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

v) supervizarea respectării prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;

w) avizarea utilizării bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare, în condiţiile legii;

x) analizarea şi soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor pacienţilor trataţi în institut, referitoare la activitatea medicală a institutului;

y) elaborarea raportului anual de activitate medicală a institutului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

B. Consiliul de etică

Consiliul de etică are, în principal, următoarele atribuţii:

1. promovarea valorilor etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;

2. identificarea şi analizarea vulnerabilităţilor etice şi riscurilor apărute, propunerea către manager a adoptării şi implementării măsurilor de prevenire a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;

3. formularea şi înaintarea către manager a propunerilor pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

4. analizarea şi avizarea regulamentului intern al unităţii sanitare şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea acestuia;

5. formularea punctului de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;

6. analizarea din punctul de vedere al situaţiilor de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale;

7. primirea din partea managerului unităţii sanitare a sesizărilor făcute în vederea soluţionării;

8. analizarea cazurilor de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar sanitar din cadrul institutului, prevăzute în legislaţia în vigoare;

9. verificarea conduitei personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar, dacă prin aceasta se încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;

10. analizarea sesizărilor personalului unităţii sanitare în legătură cu diferite tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici;

11. analizarea sesizărilor ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propunerea măsurilor concrete de soluţionare;

12. emiterea avizelor referitoare la incidentele de etică semnalate;

13. emiterea hotărârilor cu caracter general ce vizează unitatea sanitară;

14. asigurarea informării managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic;

15. aprobarea conţinutului comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

16. Înaintarea către organele abilitate a sesizărilor ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte privind condiţionarea acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;

17. sesizarea organelor abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;

18. aprobarea conţinutului rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

19. redactarea anuarului etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent şi punerea acestuia la dispoziţia angajaţilor, în aşa fel încât să constituie în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare;

20. analizarea rezultatelor aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

C. Nucleul de calitate

Nucleul de calitate are, în principal, următoarele atribuţii:

1. monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale;

2. Întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia;

3. monitorizarea calităţii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii clinice;

4. prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, pe secţii şi global, pe institut;

5. cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii;

6. organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;

7. pregătirea personalului angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verificarea modului de implementare al sistemului de management al calităţii.

D. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

1. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:

a) aprobarea programului anual de protecţia muncii;

b) urmărirea modului în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;

c) analizarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;

d) promovarea iniţiativelor proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

e) efectuarea cercetărilor în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;

f) efectuarea inspecţiilor la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

g) sesizarea inspectoratelor teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia muncii sau când între managerul institutului şi ceilalţi membri ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrărilor;

h) realizarea cadrului de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.

2. Comitetul de securitate şi de sănătate în muncă se întruneşte periodic, la iniţiativa conducătorului unităţii, şi ori de câte ori este nevoie în sectoarele de activitate cu riscuri mari de accidente şi îmbolnăvire profesională;

3. Managerul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţia muncii pentru anul următor.

E. Comisia de farmacovigilenţă şi prescripţia medicamentului

Comisia de farmacovigilenţă şi prescripţia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

1. verificarea şi avizarea prescrierii de medicamente la nivelul institutului;

2. detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacţiunii produselor medicamentoase;

3. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute;

4. identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse;

5. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;

6. analizarea şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;

7. verificarea utilizării raţionale şi în siguranţă a produselor medicamentoase;

8. evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;

9. estimarea necesităţilor cantitative şi calitative ale medicamentelor folosite în desfăşurarea activităţii din institut;

10. participarea la procedurile de licitaţii pentru medicamente.

F. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti

Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are, în principal, următoarele atribuţii:

1. analizarea motivelor medicale care au dus la decesul pacienţilor, cuprinse în foaia de observaţie clinică generală;

2. evidenţierea gradului de concordanţă între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă;

3. realizarea situaţiei statistice a deceselor din institut, pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din institut, evidenţiindu-se totodată patologia cea mai frecventă.

G. Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă

Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are, în principal, următoarele atribuţii:

1. monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul institutului;

2. elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practică din institut a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

3. evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din institut;

4. monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile institutului;

5. organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul institutului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe;

6. elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din institut, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din institut şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

H. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are, în principal, următoarele atribuţii:

I. monitorizarea condiţiilor de implementare a prevederilor Planului anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;

2. urmărirea asigurării condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;

3. urmărirea organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea,  prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale;

4. urmărirea respectării normativelor cuprinse în Planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor, în colaborare cu medicii şefi de secţii şi medicul coordonator al activităţii specifice;

5. urmărirea asigurării aplicării procedurilor de izolare specială a bolnavilor la nivel de secţie;

6. evaluarea şi monitorizarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către aceştia;

7. monitorizarea respectării circuitelor funcţionale, în funcţie de specific;

8. monitorizarea aplicării măsurilor de asepsie şi antisepsie;

9. urmărirea frecvenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale din secţii şi evaluarea factorilor de risc.

I. Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic (DRG)

Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic (DRG) are, în principal, următoarele atribuţii:

1. analizarea foilor de observaţii nevalidate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, înaintarea de propuneri la Casa de Asigurări de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti pentru revalidare şi prezentarea de soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate;

2. prezentarea periodică de informaţii institutului privind concluziile analizelor făcute şi propunerea de îmbunătăţire a activităţii.

J. Comisia de cercetare disciplinară

Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:

1. analizarea abaterilor de la disciplina etică şi profesională;

2. analizarea încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

3. analizarea încălcării normelor de etică şi deontologie medicală;

4. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;

5. analizarea gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;

6. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

7. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

8. propunerea sancţiunii ce urmează a fi decisă de către manager.

K. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru încadrare/promovare

Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru încadrare/promovare are următoarele atribuţii principale:

1. selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor;

2. stabilirea subiectelor pentru proba scrisă;

3. stabilirea planului probei practice şi asigurarea condiţiilor necesare realizării ei;

4. stabilirea planului interviului şi realizarea interviului;

5. notarea fiecărui candidat pentru fiecare probă a concursului/examenului;

6. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

L. Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

1. soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

2. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea institutului

 

Art. 55. - (1) Institutul este instituţie sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:

a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/ laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura institutului.

(2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei financiare.

(3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări servicii şi alte surse.

(4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(5) De la bugetul de stat se asigură:

a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;

c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

e) activităţi didactice şi de cercetare;

f) alte cheltuieli curente şi de capital.

(6) Institutul poate realiză venituri suplimentare din:

a) donaţii şi sponsorizări;

b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;

c) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;

d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;

e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;

f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;

g) contracte de cercetare;

h) alte surse, conform legii.

Art. 56. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către comitetul director al institutului pe baza propunerilor fundamentale ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se aprobă de către consiliul de administraţie şi se avizează de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului institutului.

(3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura institutului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea institutului împreună cu conducerile structurilor în cauză.

(4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 57. - (1) Toate categoriile de personal din institut au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.

(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 58. - Modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.