MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 398/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

329. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009

 

357. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

 

109. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

1.517. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2. - Instrucţiune privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 409/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvacultura”

2. Articolul 1 din normele metodologice va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) garanţie emisă - angajamentul expres, irevocabil şi necondiţionat asumat de către fondurile de garantare în baza convenţiilor încheiate cu instituţiile finanţatoare pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014--2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

b) garanţie acordată - acordul încheiat de către fondurile de garantare cu instituţiile finanţatoare, respectiv contractul de garantare, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 3 din normele metodologice, alineatele (2), (3), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

„(2) Dobânzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate sau emise pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldul garanţiei, după caz, în situaţia garanţiilor emise sau a contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.

(3) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi a rambursării creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit proporţional cu procentul de garantare solicitat de instituţia finanţatoare şi acceptat de fondurile de garantare. Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare. Plata valorii/soldului garanţiei se va efectua conform art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

....................................................................................................................

(5) Garanţiile prevăzute la art. 2 lit. b3) şi art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se vor acorda în moneda în care se acordă creditul, conform normelor proprii şi/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenţiei încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, în favoarea beneficiarilor privaţi, pe baza creditelor/scrisorilor de garanţie bancară aprobate de acestea fără a solicita pentru valoarea garanţiilor acordate alte garanţii din partea împrumutaţilor/terţilor garanţi. În cazul garanţiilor emise de fondurile de garantare, expunerea maximă pe beneficiar aferentă creditelor acordate de instituţiile finanţatoare conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu trebuie să depăşească 3 milioane EUR la momentul emiterii acestora.

(6) Plata valorii/soldului garanţiei se va face de către fondurile de garantare cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 4 din normele metodologice, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru plata garanţiilor emise/acordate în temeiul art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de către instituţiile finanţatoare se vor utiliza dobânzile aferente sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi cele de la art. 6 alin. (5) din aceasta, precum şi dobânzile acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din plata garanţiilor emise şi a contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de instituţiile finanţatoare se execută potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, de către fondurile de garantare, iar sumele finale recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata garanţiei.

(2) Executarea silită a creanţelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanţiilor se efectuează şi în temeiul contractului de fidejusiune încheiat de instituţia finanţatoare, în funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, cu acţionarii/ asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, care sunt titluri executorii conform legii şi se execută conform Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.”

6. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (3), (5) şi (6) se abrogă.

7. Articolul 7 din normele metodologice va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Împrumutaţii care solicită credite pentru achiziţia de teren agricol pot beneficia de garanţia fondurilor de garantare pentru creditele aferente suprafeţei maxime cumulate de până la 250 ha în proprietate, conform art. 2 lit. b^) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, după caz.”

8. Articolele 9-12 din normele metodologice se abrogă.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar1, din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 5 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 8 şi 10 se abrogă.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C 155/02.”

3. Articolul 13 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIMAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 329.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 11. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei.

(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.”

2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi aferente Unităţii de management al proiectului, denumită în continuare UMP.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

4. În anexa nr. 2, la litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, punctul III „Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat”, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, cu următorul cuprins:

„ 9. Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino»“

5. În anexa nr. 2, la litera A „Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii”, punctul III „Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat”, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-9 este de 820.”

Art. II. - Încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

Art. III. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 13 iulie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino», înfiinţat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, cu completările ulterioare, este instituţie publică, cu personalitate juridică, ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei în subordinea Ministerului Sănătăţii.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

 

Număr maxim de posturi 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.P.P.

 

 

Departamentul afaceri europene ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia control şi integritate

 

 

 

 

 

 

Departamentul monitorizare implementare proiecte spitale regionale ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public

 

 

Departamentul monitorizare implementare program naţional de vaccinare ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

U.M.P.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Subsecretar de stat

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

Serviciul avizare interministerială şi pregătire şedinţe de Guvern

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

M8

 

M9

 

M10

 

M11

 

M12

 

M13

 

M1 - Centrul de resurse umane în sănătate publică *)

M 5 - Direcţia management şi structuri sanitare

M13 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele

M2 - Direcţia generală programe

M 6 - Direcţia generală juridică şi resurse umane *)

*) Funcţionează la nivel de direcţie generală.

M2.1 - Unitatea implementare şi coordonare programe***)

M 7 Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

**) Funcţionează la nivel de direcţie.

M2.2 - Agenţia Naţională de Programe de Sănătate**)

M 8 Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale

***) Funcţionează la nivel de serviciu.

M 2.3 - Serviciul investiţii şi achiziţii

M9 - Inspecţia sanitară de stat**)

****) Funcţionează la nivel de compartiment.

M2.4 - Serviciul medicină de urgenţă

M 10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă****)

 

M3 - Direcţia generală economică

M11 - Compartimentul probleme speciale. NATO şi infrastructură critică

 

M4 - Direcţia patrimoniu şi IT

M 12 - Compartiment relaţia cu Parlamentul

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

 

Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (8) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (11) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Standardele prevăzute în anexa la prezentul ordin trebuie respectate de către prestatorul de servicii cu care Inspectoratul General pentru Imigrări încheie contractul de prestări servicii, în urma achiziţiei publice derulate potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Specificaţiile tehnice ale serviciilor care urmează a fi prestate se prevăd în caietul de sarcini care stă la baza achiziţiei publice.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

 

1. Spaţiul de cazare să asigure o suprafaţă minimă de 3 m2 pentru fiecare persoană, maximum 6 persoane/cameră, cu acces la reţeaua electrică şi de încălzire, potrivit anotimpului

2. Spaţiile de cazare să asigure cazarea individuală, colectivă şi familială. Cazarea colectivă se face pe camere în funcţie de sex, iar cazarea familială presupune cazarea împreună a membrilor unei familii, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate

3. Spaţiile de cazare să fie mobilate adecvat, cu pat, saltea, dulap, potrivit numărului de persoane ce vor fi cazate

4. Spaţiile de cazare să deţină autorizaţiile necesare pentru funcţionare, respectiv autorizaţia sanitară, autorizaţia sanitar-veterinară, autorizaţia de securitate la incendiu, autorizaţia de mediu şi protecţia muncii, după caz, în conformitate cu prevederile legale

5. Asigurarea securităţii imobilului, supravegherea/monitorizarea video a căilor comune de acces

6. Asigurarea accesului permanent la grupuri sanitare, compuse cel puţin din chiuvetă, duş, vas de toaletă, iar grupurile sanitare să fie racordate la apă rece şi apă caldă curentă

7. Asigurarea condiţiilor pentru pregătirea hranei, în incinta imobilului în care se află spaţiile de cazare, în sensul asigurării spaţiilor şi utilităţilor pentru pregătirea şi păstrarea hranei, a bunurilor materiale necesare pregătirii şi preparării hranei, servitului mesei, păstrării la rece a alimentelor şi a hranei gata preparate

8. Asigurarea articolelor pentru pat şi a prosoapelor, schimbarea lenjeriei de pat săptămânal, precum şi asigurarea, săptămânal, a condiţiilor pentru spălarea obiectelor personale

9. Asigurarea curăţeniei în zonele comune în care se află spaţiile de cazare, la care au acces toţi solicitanţii de azil cazaţi, precum şi în spaţiile de cazare, iar în acest caz aceasta putând fi realizată şi prin punerea la dispoziţie, săptămânal, a articolelor pentru menaj

10. Asigurarea funcţionalităţii imobilului, atât în spaţiile de cazare, cât şi în cele comune, şi a mentenanţei instalaţiilor (instalaţii electrice, termice, sanitare, alimentare cu apă etc.) şi a echipamentelor pentru prepararea şi păstrarea hranei şi pentru spălarea obiectelor personale

11. Spaţiul de cazare să fie amplasat într-o zonă care să permită accesul facil la serviciile publice, şcoală, asistenţă medicală, socială şi efectuarea cumpărăturilor uzuale

12. La nivelul spaţiilor de cazare se asigură evidenţa, conform registrului de evidenţă prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele standarde, a prezenţei zilnice a persoanelor cazate, precum şi a locurilor disponibile/ocupate

13. Facilitarea comunicării către solicitanţii de azil cazaţi a tuturor informărilor şi actelor procedurale emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau alte instituţii competente, primite pe numele solicitanţilor de azil la adresa imobilului în care se află spaţiile de cazare

14. În situaţia manifestărilor violente, a riscului de suicid, a refuzului de hrană, a violenţei sexuale sau de gen, a decesului unui străin, precum şi a altor evenimente în care sunt implicaţi solicitanţii de azil cazaţi în spaţiile de cazare, se anunţă de îndată autorităţile competente în gestionarea acestor evenimente şi se informează Inspectoratul General pentru Imigrări

 

ANEXĂ

la standarde

 

Registru de evidenţă a solicitanţilor de azil cazaţi în spaţiile contractate de Inspectoratul General pentru Imigrări

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ţara de origine

Documente de identitate

Data cazării

Camera repartizată

Data încetării cazării

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.078/2017 privind explorarea resurselor de argilă comună din perimetrul Aştileu, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DAN STEEL GROUP NEGREŞTI OAŞ - S.A., cu sediul în Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, cod unic de înregistrare 668817, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.079/2017 privind explorarea resurselor de minereuri de elemente rare şi disperse şi minereu polimetalic din perimetrul Jolotca, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială STRATEGIC RESOURCES CENTRAL - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, cod unic de înregistrare 33757341, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.088/2017 privind explorarea resurselor de nisip cuarţos/silicios din perimetrul Dumbrăveşti, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială MANSARDA SERV - S.R.L., cu sediul în Vâlcăneşti, judeţul Prahova, cod unic de înregistrare 18268775, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 20.071/2017 privind explorarea resurselor de tufuri industriale din perimetrul Chilioara, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială AUSTRIAN AGRICULTURE INVEST - S.R.L., cu sediul în Timişoara, judeţul Timiş, cod unic de înregistrare 14941568, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 109.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţa, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 247 alin. (4) şi (5), art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

1. .Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării”, prevăzut în anexa nr. 2;

2. „Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării”, prevăzut în anexa nr. 3;

3. „Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării”, prevăzut în anexa nr. 4;

4. „Proces-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate”, prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi Serviciile executări silite cazuri speciale regionale din cadrul acesteia, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5, - Prezentul ordin intră în vigoare la data la care se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 1.517.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării

 

1. Dispoziţii generale

1.1. În sensul prezentei proceduri, prin bunuri perisabile sau supuse degradării se înţelege:

a) bunuri perisabile - bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante;

b) bunuri supuse degradării - bunurile pentru care există riscul ca, prin trecerea timpului, valoarea acestora să se diminueze semnificativ, să fie supuse degradării fizice sau morale, precum şi bunuri pentru care depozitarea, întreţinerea sau conservarea necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea acestora.

1.2. Prevederile prezentei proceduri se aplică inclusiv bunurilor perisabile sau supuse degradării pentru care s-au dispus măsuri asigurătorii

1.3. Prin organ de executare se înţelege:

a) organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz;

b) organul de executare silită cazuri speciale al Direcţiei generale executări silite cazuri speciale şi serviciilor executări silite cazuri speciale regionale.

1.4. În cazul măsurilor asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal de către organele competente ori instanţa de judecată, prevederile Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate se aplică în mod corespunzător.

2. Constituirea Comisiei de valorificare

2.1. Valorificarea, în regim de urgenţă, a bunurilor este organizată de o comisie de valorificare care este condusă de un preşedinte.

2.2. Preşedintele Comisiei de valorificare este, după caz:

a) şeful de serviciu/compartiment/birou colectare executare silită din cadrul organului fiscal competent;

b) executorul fiscal din cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale.

2.3. Comisia de valorificare este constituită din trei persoane, una dintre acestea fiind cea prevăzută la pct. 2.2.

2.4. Persoanele prevăzute la pct. 2.3 sunt desemnate prin decizie de către conducătorul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţiei generale executări silite cazuri speciale şi/sau conducătorii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, după caz.

3. Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

3.1. Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării se face la preţul pieţei de achiziţie cu ridicata practicat de către operatorii economici semnificativi care comercializează produse similare.

3.2. Comisia de valorificare, pentru determinarea preţului de evaluare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, va face cerere de ofertă către operatorii economici care comercializează produse similare şi va calcula, de regulă, o medie aritmetică a cel puţin 3 preţuri obţinute de la operatorii aceştia.

3.3. În cazul bunurilor supuse degradării fizice sau morale, de natura autovehiculelor, aeronavelor, ambarcaţiunilor sau altor bunuri mobile, Comisia de valorificare stabileşte preţul de evaluare prin metodă comparativă cu preţul utilizat pe piaţă de alţi operatori.

3.4. În cazurile prevăzute la pct. 3.2 şi 3.3, pentru stabilirea preţului de evaluare, Comisia de valorificare întocmeşte un referat ce va fi semnat de către toţi membrii acesteia.

4. Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

4.1. Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării se face la preţul stabilit potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz.

4.2. În cazul în care bunurile sechestrate sunt bunuri alimentare şi/sau animale, acestea vor fi valorificate către unităţile autorizate şi/sau înregistrate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

4.3. În cazul bunurilor şi/sau al animalelor prevăzute la pct. 4.2, înainte de propunerea pentru valorificare se va anunţa direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) competentă teritorial, pentru verificări tehnice şi, ulterior vânzării, pentru stabilirea trasabilităţii produselor/ animalelor, iar, în cazul alimentelor, vânzarea se va face ulterior constatării conformităţii acestora, prin determinări analitice în laboratoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

4.4. Deplasarea de către cumpărător a bunurilor şi/sau a animalelor prevăzute la pct. 4,2 către noua destinaţie se va face cu respectarea condiţiilor de transport sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi/sau cu respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor.

4.5. Pentru bunurile prevăzute la pct. 4.2, aflate în proprietatea debitorului, organul care a dispus această măsură va lăsa bunurile în custodia unei persoane care face dovada că este autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care are capacitatea să asigure condiţiile corespunzătoare de păstrare, conservare sau menţinere a bunurilor.

4.6. Persoanele care fac dovada că sunt autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pot fi verificate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la adresa www.ansvsa.ro

4.7. În cazul în care au fost sechestrate bunuri mobile degradabile, acestea pot fi valorificate, potrivit prezentei proceduri, în următoarele situaţii:

a) atunci când există riscul ca, prin trecerea timpului, valoarea bunurilor sechestrate să se diminueze semnificativ, să fie supuse degradării fizice sau morale;

b) când măsura sechestrului priveşte bunuri a căror depozitare, întreţinere sau conservare necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.

4.8. În vederea începerii procedurii de valorificare a bunurilor prevăzute la pct. 4.7, organul de executare va solicita ca, în termen de cel mult 15 zile, instituţia care a dispus măsura asigurătorie, precum şi debitorul ale cărui bunuri au fost sechestrate asigurătoriu să îşi dea acordul asupra valorificării acestora.

4.9. Dacă instituţia care a dispus măsura asigurătorie şi-a dat acordul asupra valorificării bunurilor prevăzute la pct. 4.7, organul de executare va aplica prevederile prezentei proceduri, indiferent dacă debitorul ale cărui bunuri au fost sechestrate asigurătoriu şi-a dat sau nu acordul ori nu a răspuns la solicitare.

4.10. În cazul bunurilor degradabile, organul de executare va aprecia dacă se impune valorificarea acestora potrivit prezentei proceduri, ţinând cont de încadrarea lor în categoria celor care, prin trecerea timpului, îşi pierd din calitate sau din valoare, precum şi de acordul prevăzut la pct. 4.9. Astfel, organul de executare va întocmi un referat care va cuprinde considerentele pentru care bunurile au fost încadrate în această categorie, avizat de şeful organului de executare şi aprobat de conducătorul acestuia.

4.11. În cazul în care instanţele judecătoreşti sau alte organe competente, potrivit legii, au dispus organului fiscal ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor degradabile prevăzute la pct. 4.7, în vederea începerii procedurii de valorificare, se va solicita, de îndată, acordul instituţiilor care au dispus măsura asigurătorie.

4.12. Prevederile pct. 4.8 şi 4.11 nu se aplică în cazul organelor de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, sau dacă măsura asigurătorie dispusă a devenit executorie, potrivit legii, ori sechestrul a fost instituit ca măsură executorie.

5. Atribuţiile Comisiei de valorificare

5.1. Publicitatea bunurilor perisabile sau supuse degradării ce urmează a fi valorificate, după instituirea măsurilor asigurătorii/executorii, se va efectua prin publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unui anunţ, semnat de membrii Comisiei de valorificare, care va cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului de executare;

b) descrierea sumară a bunurilor care se oferă spre vânzare;

c) cantitatea bunurilor ce urmează a fi valorificate.

5.2. Concomitent cu publicarea anunţului prevăzut la pct. 5.1, Comisia de valorificare, în vederea determinării preţului minim de evaluare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, va transmite cereri de ofertă operatorilor economici semnificativi care comercializează produse similare şi care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială a organului fiscal, care vor fi comunicate Comisiei de valorificare, până cel târziu în ziua imediat următoare solicitării de ofertă.

5.3. În ziua primirii ofertelor potrivit pct. 5.2 Comisia de valorificare întocmeşte referatul prevăzut la pct. 3.4 şi afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală situaţia centralizată a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradării ce urmează a fi valorificate, aprobată de preşedintele Comisiei de valorificare, care va cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului de executare;

b) descrierea sumară a bunurilor care se oferă spre vânzare;

c) cantitatea bunurilor ce urmează a fi valorificate;

d) preţul stabilit pentru fiecare categorie în parte, după caz;

e) data şi ora până la care cei interesaţi pot depune oferte de cumpărare;

f) data şi ora la care va avea loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

5.4. Concomitent cu publicarea situaţiei bunurilor perisabile sau supuse degradării va fi postat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la sediul organului de executare, la locul de depozitare a bunurilor, precum şi la sediul şi domiciliul debitorului şi anunţul privind valorificarea acestora.

5.5. Anunţul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, prevăzut la pct. 5,4, cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului de executare;

b) numărul şi data la care a fost emis;

c) numele, prenumele şi semnătura membrilor Comisiei de valorificare;

d) bunurile care se oferă spre vânzare şi descrierea lor sumară;

e) preţul de evaluare al bunurilor potrivit pct. 3.2, respectiv 3.3., după caz;

f) cantitatea şi valoarea totală de pornire;

g) data, ora şi locul la care se va ţine şedinţa de deschidere a ofertelor;

h) invitaţia către toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor de a depune la organul de executare, în termenul de depunere a ofertelor şi la locul fixat în acest scop, oferte de cumpărare, sub sancţiunea descalificării;

i) data şi ora până la care cei interesaţi pot depune oferte de cumpărare;

j) invitaţia către toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora şi locul unde se va desfăşura şedinţa de deschidere a ofertelor.

5.6. Comisia de valorificare va stabili data şedinţei de deschidere a ofertelor în funcţie de starea şi termenul de valabilitate ale bunurilor perisabile sau supuse degradării.

5.7. Termenul de depunere a ofertelor începe la data publicării anunţului privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se termină la data şi ora stabilite de către Comisia de valorificare, menţionate în anunţul prevăzut la pct. 5.5.

5.8. Bunurile prevăzute la pct. 4.2 vor fi valorificate de către Comisia de valorificare, conform prezentei proceduri, în sistem angro, doar către persoanele juridice sau persoanele fizice care sunt legal autorizate să realizeze fapte de comerţ cu aceste categorii de bunuri.

5.9. Pentru participarea la procedura de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, ofertanţii vor depune la organul de executare următoarele documente:

a) o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare şi datele de contact, inclusiv un număr de fax şi o adresă de e-mail prin care pot fi făcute comunicările;

b) oferta financiară de cumpărare care conţine suma oferită, care nu poate fi sub preţul de evaluare stabilit potrivit pct. 3.2, respectiv 3.3, după caz;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

f) pentru alte persoane juridice străine, cu excepţia celor de la lit. e), actul de înmatriculare tradus în limba română;

g) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

h) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

i) dovada deţinerii unei autorizaţii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmează a li valorificate, în cazul bunurilor prevăzute la pct. 4.2.

5.10. Documentaţia va fi depusă îndosariată, toate paginile fiind numerotate, semnate şi/sau ştampilate, după caz.

5.11. Organul de executare, la înregistrarea ofertelor, va menţiona data şi numărul de înregistrare.

5.12. Oferta va fi descalificată în următoarele situaţii:

a) când nu cuprinde datele de identificare ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în sală la şedinţa de deschidere a ofertelor;

b) când are un preţ mai mic decât preţul de evaluare stabilit potrivit pct. 3.2, respectiv 3.3, după caz;

c) când nu conţine împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

d) când nu conţine, pentru persoanele juridice române, copia de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) când nu conţine, pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

f) când nu conţine, pentru alte persoane juridice străine, cu excepţia celor de la pct. 5.8 lit. e), actul de înmatriculare tradus în limba română;

g) când nu conţine, pentru persoanele fizice române, copia de pe actul de identitate;

h) când nu conţine, pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

i) când a fost depusă după termenul de depunere a ofertelor indicat În anunţul prevăzut la pct. 5.4;

j) când a fost depusă la altă adresă decât cea indicată în anunţul prevăzut la pct. 5.4;

k) când nu conţine dovada deţinerii unei autorizaţii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmează a fi valorificate, în cazul bunurilor prevăzute la pct. 4.2.

5.13. Despre data, ora şi locul şedinţei de deschidere a ofertelor va fi înştiinţat şi debitorul. Acesta poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor.

5.14. Şedinţa de deschidere a ofertelor se ţine la data, ora şi locul stabilite de Comisia de valorificare, astfel cum sunt acestea menţionate în anunţul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

5.15. În data, la ora şi în locul stabilite de Comisia de valorificare în vederea deschiderii ofertelor, Comisia de valorificare va proceda la inventarierea şi la deschiderea ofertelor depuse. Ofertanţii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor.

5.16. După deschiderea ofertelor, Comisia de valorificare verifică şi analizează documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadrează în vreuna dintre situaţiile reglementate de dispoziţiile pct. 5.12.

5.17. În cazul în care va fi depusă o singură ofertă, iar aceasta nu a fost descalificată potrivit pct. 5.12, va fi declarată câştigătoare dacă preţul oferit de ofertant este cel puţin egal cu preţul de evaluare stabilit potrivit pct. 3.2, respectiv pct. 3.3, după caz.

5.18. În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câştigătoare oferta cu valoarea cea mai mare, cu excepţia situaţiei în care, pe parcursul derulării şedinţei de valorificare, unul dintre ofertanţi face o ofertă cu o valoare mai mare decât aceasta, caz în care acesta din urmă va fi declarat cumpărător.

5.19. În cazul în care se oferă acelaşi preţ de către doi sau mai mulţi ofertanţi, este declarat câştigător cel care a înregistrat primul oferta la organul de executare.

5.20. La finalizarea procedurii se întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, semnat de către toţi participanţii, care va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea cumpărătorului, precum şi domiciliul fiscal al acestuia;

b) denumirea şi descrierea bunurilor valorificate, a preţului la care acestea au fost valorificate şi, dacă este cazul, a taxei pe valoarea adăugată aferente;

c) indicarea participanţilor la valorificare şi sumele oferite;

d) menţionarea situaţiilor în care valorificarea nu s-a realizat ori dacă unul sau mai mulţi participanţi au refuzat semnarea, dacă este cazul.

5.21. După finalizarea procedurii, Comisia de valorificare comunică cumpărătorului un exemplar al procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate. În cazul în care cumpărătorul nu face plata bunurilor perisabile în contul indicat de organul de executare, în termen de 5 zile de la data semnării procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, acesta va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul fiscal central competent în administrarea acestuia pe baza procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

5.22. În cazul valorificării bunurilor supuse degradării, cumpărătorul face plata acestora în termen de cel mult 5 zile de la data semnării procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării. După încasarea preţului, organul de executare întocmeşte, de îndată, procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

5.23. Predarea bunurilor către cumpărător se face de către organul de executare silită, după creditarea contului bugetar cu suma aferentă ofertei de cumpărare a bunurilor ce au făcut obiectul prezentei proceduri, încheindu-se în acest sens procesul-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate.

5.24. În cazul în care nu există nicio ofertă depusă ori ofertele depuse se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 5.12 sau nu a fost plătit preţul potrivit pct. 5,22, procedura de valorificare se poate relua oricând, potrivit legii. Dispoziţiile art. 249 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

5.25. Pe măsura primirii ofertelor, organul de executare va constitui/va actualiza baza de date cu privire la potenţialii ofertanţi, ce cuprinde informaţii referitoare la datele de identificare ale acestora şi categoriile de produse pentru care şi-au manifestat interesul

5.26. Această bază de date va fi utilizată de către organele de executare în transmiterea, pe viitor, a unor eventuale cereri de ofertă potenţialilor cumpărători.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET 1)

Nr. ..................... din .........................

 

ANUNŢ

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

Anul ...... luna ................. ziua .......

 

În temeiul art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

vă facem cunoscut că în ziua de ........ luna ..................... anul ........, ora ........, în localitatea ................................................, str. ................................................ nr. ....., se vor vinde următoarele bunuri perisabile sau supuse degradării, proprietate a debitorului/terţei persoane 2) ................................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................................................, str. ................................................, nr.  ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală 3) : ................................................:

 

Denumirea bunurilor perisabile sau supuse degradării, descriere sumară

Cantitate

Preţul de evaluare, exclusiv TVA

- lei -

Valoarea totală, exclusiv TVA

- lei -

Cota TVA/neimpozabil P)

Valoare TVA, după caz

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este ./neimpozabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.

3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

Îi invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de depunere a ofertelor, respectiv data ........................., ora ........., următoarele documente:

a) prezentarea sintetică a ofertantului, care va cuprinde: datele de identificare şi datele de contact, inclusiv un număr de fax şi o adresă de e-mail prin care pot fi făcute comunicările;

b) oferta financiară de cumpărare;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

f) pentru alte persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

g) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

h) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

i) dovada deţinerii unei autorizaţii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmează a fi valorificate, după caz, urmând să se prezinte la data şi orele stabilite pentru şedinţa de deschidere a ofertelor şi pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Şedinţa de deschidere a ofertelor se va ţine la data de ora locul

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon

 

Data afişării ................................................

 

Comisia de valorificare:

Mumele ................................................

Prenumele ................................................

Semnătura ................................................

L.S.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

 

1. Denumire: Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t1.

3. Se utilizează în baza prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte în 2 exemplare de către Comisia de valorificare.

5. Circulă 1 exemplar la Comisia de valorificare.

6. Se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la sediul organului de executare, la locul de depozitare a bunurilor, precum şi la sediul şi domiciliul debitorului.

7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANTET 1)

Nr. ..................... din .........................

 

PROCES-VERBAL

privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării

încheiat astăzi .................. luna ................................................ anul ................., ora ................., în localitatea ................................................, str. ................................................ nr. .....

 

În temeiul art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare organizate, care are ca obiect valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ......................... din data de ......................... .

Pentru stingerea creanţelor fiscale/bugetare restante/estimate faţă de debitorul  2) ................................................, din localitatea ................................................ str. ................................................ nr. ...., cod de identificare fiscală 3) în sumă de ......................... lei, s-a procedat la valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării sechestrate prin Procesul-verbal de sechestru nr. ......................... din ........................., întocmit de ............................................... 4) /s-a încheiat Actul în formă autentică nr. ......................... din ........................., prin care s-au adus bunuri perisabile sau supuse degradării în garanţie de către terţa persoană ................................................ 5).

 

1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.

3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) Se va menţiona organul de executare silită care a întocmit procesul-verbal de sechestru.

5) Se vor menţiona datele de identificare: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.

 

Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ......................... a anunţului de vânzare, care a fost afişat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la sediul organului de executare silită, la locul de depozitare a bunurilor, precum şi la sediul şi domiciliul debitorului.

În baza art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

Executorul a dat citire, la momentul organizării valorificării, mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.

Informaţii despre participanţii la valorificare şi sumele oferite de fiecare participant:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................

Ca urmare a organizării procedurii de valorificare, pentru valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării şi pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:

 

Denumirea bunurilor perisabile sau supuse degradării, descriere sumară

Cantitate

Preţul de evaluare, exclusiv TVA

- lei -

Cota TVA/neimpozabil*)

Preţul de cumpărare, exclusiv TVA 6)

- lei -

Valoare TVA, după caz, aferentă preţului de cumpărare

- lei -

Date de identificare ale cumpărătorului şi contul bancar, după caz 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este /neimpozabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Cel mai mare preţ din ofertele scrise.

7) Numele şi prenumele/Denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală, precum şi contul bancar ale cumpărătorului, după caz.

 

Pentru bunurile perisabile, cumpărătorul va efectua plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

- ......................... lei, reprezentând preţul de valorificare, exclusiv TVA aferentă, în contul nr. .........................;

- ......................... lei, reprezentând TVA aferentă, în contul nr. ......................... .

Pentru bunurile supuse degradării, cumpărătorul va efectua plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului proces-verbal, după cum urmează:

- ......................... lei, reprezentând preţul de valorificare, exclusiv TVA aferentă, în contul nr. .........................;

- ......................... lei, reprezentând T.V.Â. aferentă, în contul nr. ......................... .

Alte menţiuni cu privire la desfăşurarea procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării: ...........................................................................................................

Cu privire la valorificare, s-au făcut următoarele obiecţii: ...........................................................................................................

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......................... exemplare.

 

Comisia de valorificare:

 

 

Numele, prenumele şi semnătura

 

 

L S.

 

 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Participanţi:

 

 

Numele, prenumele şi semnătura

 

 

L S.

 

 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

 

1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează în baza prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte în 3 sau mai multe exemplare, după caz.

5. Circulă:        - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);

                        - 1 exemplar la debitor şi terţei persoane, după caz.

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET 1)

Nr. ..................... din .........................

 

PROCES-VERBAL

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

încheiat astăzi .................. luna ................................................ anul ................., ora ................., în localitatea ................................................, str. ................................................ nr. .....

 

În temeiul art. 247 alin. (4) şi al art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, valorificate prin vânzare, conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării nr. ................................................ din data de ................................................, emis de ................................................

I. Datele de identificare ale cumpărătorului 2 ):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. Datele de identificare ale debitorului/terţei persoane 2):

.............................................................................................................................................

III. Datele de identificare ale bunului perisabil sau supus degradării:

- denumirea bunului perisabil sau supus degradării .............................................................................................................................................

- descrierea sumară .............................................................................................................................................

Valorificarea s-a făcut la preţul de ................................................ lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ................................................ lei*).

Pentru bunurile perisabile, cumpărătorul va efectua plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului proces-verbal, după cum urmează:

- ......................... lei, reprezentând preţul de valorificare, exclusiv TVA aferentă, în contul nr. ................................................;

- ......................... lei, reprezentând TVA aferentă, în contul nr. ................................................ .

Pentru bunurile supuse degradării, cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

- ......................... lei, reprezentând preţul de valorificare, exclusiv TVA aferentă, în contul nr. ................................................;

- ......................... lei, reprezentând TVA aferentă, în contul nr. ................................................ .

În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie titlu de proprietate

Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte preţul de valorificare, în cazul valorificării bunurilor perisabile.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......................... exemplare.

 

Conducătorul organului de executare

 

 

Cumpărătorul

 

(sau reprezentantul său legal)

Numele şi prenumele ................................................

Numele şi prenumele ................................................

Semnătura ................................................

Semnătura ................................................

L.S.

L.S.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

 

1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menţiona datele de identificare, respectiv: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.

*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul da adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Sa aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită, prevăzută de titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi. dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

 

1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării

2. Format: A4/t2

3. Se utilizează în baza prevederilor art. 247 alin. (4) şi art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul de executare.

5. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);

- 1 exemplar la debitor/terţă persoană, după caz.

6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 5

 

ANTET 1)

Dosar de executare nr.

Nr. ..................... din .........................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate

încheiat astăzi .................. luna .................. anul ................., ora ................., în localitatea ................................................,

sector/judeţ ................................................, str. ................................................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... .

 

În temeiul prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ................................................ executor fiscal în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr. .................., delegaţia nr. .................., am procedat la predarea bunurilor perisabile sau supuse degradării ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării nr. .................. din data de ................................................

I. Datele de identificare ale cumpărătorului 2):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Datele de identificare ale bunului perisabil sau supus degradării:

- denumirea bunului perisabil sau supus degradării

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

- descrierea sumară

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

III. Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire corespund cu cele ale bunurilor perisabile sau supuse degradării descrise în Anunţul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării nr. ..................  din data de .................., în Procesul - verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării nr. ..................  din data de .................. , şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ..................  exemplare.

 

Executor fiscal

Cumpărător

 

 

Numele şi prenumele ................................................

Numele şi prenumele ................................................

Semnătura ................................................

Semnătura ................................................

 

L.S.

Custode

 

Numele şi prenumele/Denumirea ................................................

 

Semnătura ................................................

 

L.S.

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

 

1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2) Se vor menţiona datele de identificare, respectiv: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală. 1 2 3 4 5 6 7

 

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 sau 4 exemplare de către organul de executare, după caz.

6. Circulă:        - 1 exemplar la cumpărător;

                        - 1 exemplar la custode, după caz.

7. Se arhivează: - 1 exemplar la organul de executare silită competent;

- 1 exemplar la organul de executare silită coordonator.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

INSTRUCŢIUNE

privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 10.05.2017,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 2.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 409/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 26 aprilie 2017, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de:

Articol unic. - Domnul Radu Dimitrie Tărniceriu, preşedintele, suspendat din funcţie, al Tribunalului Militar Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.” se va citi:

Articol unic. - Domnul Radu Dimitrie Tărniceriu. preşedintele, suspendat din funcţie, al Tribunalului Militar Iaşi, se eliberează din funcţia de judecător ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.