MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 399/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 399         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

111. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

493. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 135 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

352. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

 

355. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

121. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind acordarea de consiliere metodologică

 

512. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale

 

706. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 21 decembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (53) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(53) Terenurile care trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în condiţiile alin. (51) şi (52) vor face obiectul restituirii către foştii proprietari numai cu respectarea procedurii prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. Articolul 7 se abrogă”

3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Până la data de 15 aprilie 2018, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va întocmi, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren, ulterior finalizării situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2).”

4. La articolul I, după punctul 3 se introduc şapte noi puncte, punctele 31-37, cu următorul cuprins:

„31. Articolul 11 se abrogă.

32. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se abrogă.

33. Articolul 20 se abrogă.

34. La articolul 21, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.»

35. Articolele 27-30 se abrogă.

36. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 31. - (1) în termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, deţinătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar. Pentru deciziile emise înainte de 1 ianuarie 2017, termenul începe să curgă de la această dată.

(2) Cererea de valorificare se depune, personal/prin mandatar cu procură autentică, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau se transmite prin servicii poştale şi de curierat, însoţită, după caz, de decizia de compensare sau certificatul de deţinător de puncte, în original. Certificatul de deţinător de puncte se emite de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în situaţia transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare.

(3) în baza cererii deţinătorului de puncte, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plată, în tranşe anuale egale, în limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plată se emit în ordinea cronologică a emiterii deciziilor de compensare.

(4) Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei, cu condiţia ca suma astfel acordată să nu depăşească totalul despăgubirilor stabilite.

(5) La stabilirea valorii titlului de plată se face conversia unui punct, potrivit art. 21 alin, (6).

(6) în cazul în care decizia de compensare a fost emisă pe numele mai multor persoane, fără a se stabili cotele cuvenite fiecăreia, se emite un singur titlu de plată pentru toţi beneficiarii.

(7) Titlurile de plată se comunică, în original, în 5 zile de la emitere, Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite.

(8) Sumele cuprinse în titlurile de plată se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.»

37. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

«(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru dosarele depuse la Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, termenul de decădere în procedura administrativă este de 240 de zile.

(32) Termenul prevăzut la alin. (31) poate fi prelungit în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), pentru o perioadă de 120 de zile.»“

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. La articolul 34 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) dosarele în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.»“

6. Articolele III-VI se abrogă.

7. La articolul XVIII, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. La articolul 9, alineatele (9) şi (347) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(9) Plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională conform procedurii prevăzute la alin. (8), cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

(347) în vederea asigurării finanţării complementare prevăzute la alin. (343) şi (344), unităţile administrativ-teritoriale care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru îndeplinirea obiectivului finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341) şi (342), au obligaţia de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (346). În vederea derulării Programului naţional de cadastru şi carte funciară, începând cu anul 2017, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea de către unitatea administrativ-teritorială a înştiinţării transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocată pentru finanţare şi a modelului contractului de finanţare, prevederile alin. (34Q) nefiind aplicabile. Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligaţia de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional.»“

8. La articolul XVIII, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 3-6, cu următorul cuprins:

,3. La articolul 9, alineatul (3411) se abrogă.

4. La articolul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

«(81) Până la aprobarea delimitării unităţilor administrativ-teritoriale prin lege, în cazul în care limitele acestora sunt stabilite prin procese-verbale de delimitare, procese-verbale de conciliere sau, după caz, prin hotărâri judecătoreşti definitive, aceste limite devin oficiale şi Agenţia Naţională are obligaţia de a le introduce în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, dispoziţiile alin. (16) fiind aplicabile.»

5. La articolul 23 punctul B, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

«i1) comodatul constituit cu privire la imobil;».

6. La articolul 41, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(5) în cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, însoţite de un înscris, emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale care solicită înscrierea, în calitate de titular al dreptului real corespunzător proprietăţii publice, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat.»“

9. După articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu următorul cuprins:

„Art. XIX. - Poziţia 11 din anexa 2.1 „Cotizaţii la organismele internaţionale din sistemul O.N.U.” la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

11.

Uniunea Poştală Universală (U.P.U.)

Franci elveţieni

3 unităţi contributive*

 

* Cuantumul cotizaţiei anuale datorate de România este: valoarea unei unităţi de contribuţie CHF x 3 unităţi.

 

Valoarea unei unităţi de contribuţie CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unităţi contribuţii al Uniunii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 111.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate În cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 493.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 135

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Laurenţiu Dumitru Anghel în Dosarul nr. 7,325/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.651D/2016.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei. Lipseşte cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterând motivele cuprinse în notele scrise aflate la dosar.

4. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, reţinând că Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează o procedură ce ţine de faza de executare a hotărârilor definitive de condamnare, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea Constituţională statuând că legiuitorul nu este obligat să impună în această fază a procesului penal garanţii similare fondului cauzei, în considerarea faptului că hotărârea definitivă de condamnare are autoritate de lucru judecat, iar, în privinţa celorlalte incidente ce intervin după acest moment, legiuitorul are libertatea de apreciere cu privire la procedura de urmat. Aşadar, în reglementarea căilor de atac formulate împotriva hotărârilor judecătorului însărcinat cu supravegherea persoanelor condamnate în mediul penitenciar legiuitorul nu mai este ţinut să asigure toate garanţiile specifice art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - prezenţa persoanelor condamnate, apărarea din oficiu a acestora, egalitatea de arme sau contradictorialitatea în această procedură. De altfel, prin modalitatea de reglementare a contestaţiei i se acordă persoanei condamnate posibilitatea de a formula memorii, de a depune note scrise şi, chiar dacă este lăsată la latitudinea instanţei prezenţa sa la judecată, audierea persoanei condamnate este obligatoriu a fi făcută de către judecătorul însărcinat cu supravegherea în penitenciar.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 23 august 2016 pronunţată în Dosarul nr. 7.325/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Excepţia a fost ridicată de Laurenţiu Dumitru Anghel într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Giurgiu, prin care s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de lege, luate de către administraţia penitenciarului.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că Legea nr. 254/2013 este lipsită de finalitate, în condiţiile în care nu există nicio posibilitate legală de a obliga penitenciarul să respecte legea, iar funcţionarii săi să răspundă pentru abuzurile comise. Susţine, de asemenea, că se aduce atingere dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece actul normativ criticat confundă dreptul deţinutului de a fi audiat de instanţa de judecată cu opţiunea instanţei de a audia titularul acţiunii.

7. Judecătoria Giurgiu - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi în acest sens face referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 368 din 14 mai 2015 şi nr. 513 din 7 iulie 2015. Totodată, cu privire la critica potrivit căreia Legea nr. 254/2013 este lipsită de finalitate, arată că, potrivit art. 1.357 din Codul civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. În aceste condiţii, reţine că dreptul la justiţie nu este îngrădit, deţinuţii având posibilitatea de a depune la instanţa civilă o acţiune în răspundere civilă delictuală.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi, în susţinerea acestui punct de vedere, invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 733 din 16 decembrie 2014 şi nr. 513 din 7 iulie 2015. În ceea priveşte critica autorului excepţiei, potrivit căreia Legea nr. 254/2013 nu are „finalitate”, deoarece nu sunt puse în executare măsurile dispuse de judecătorul de supraveghere a privării de libertate prin încheierea prin care admite plângerea persoanei condamnate faţă de respectarea drepturilor sale, apreciază că aceasta nu este o chestiune de constituţionalitate a legii, ci de aplicare a ei.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile Legii nr. 254/2013 sunt constituţionale şi, în susţinerea acestui punct de vedere, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 786 din 17 noiembrie 2015. Reţine că respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea reţine, ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu următorul conţinut: „Dispoziţiile art. 39 alin. (14)-(19) se aplică în mod corespunzător.” Dispoziţiile art. 39 alin. (14)-(19) din Legea nr. 254/2013, la care se face trimitere, au următorul cuprins: „(14) Contestaţia se judecă. În şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate şi a administraţiei penitenciarului. (15) Persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot depune memorii şi concluzii scrise. (16) Persoana condamnată este adusă la judecată doar la solicitarea instanţei, în acest caz fiind audiată. (17) Asistenţa juridică nu este obligatorie. În căzui în care procurorul şi reprezentantul administraţiei penitenciarului participă la judecată, aceştia pun concluzii. (18) Instanţa se pronunţă prin sentinţă definitivă, în şedinţă publică. (19) Sentinţa se comunică persoanei condamnate şi administraţiei penitenciarului.11

14. Autorul excepţiei susţine că prevederile de lege criticate contravin atât dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 52 alin. (1) şi (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei, precum şi dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea fundamentală raportat la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin Decizia nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, reţinând că prevederile art. 56 din Legea nr. 254/2013 se circumscriu celei de-a patra faze a procesului penal, şi anume fazei de executare. Art. 56 din lege normează atât cu privire la exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, la plângerea ce poate fi formulată de către acestea împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor reglementate prin Legea nr. 254/2013, luate de către administraţia penitenciarului, cât şi cu privire la contestaţia ce se poate formula împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate prin care a fost soluţionată plângerea.

16. Prin urmare, cadrul general prevăzut de art. 56 din Legea nr. 254/2013 reglementează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală, astfel încât Curtea a reţinut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal, având în vedere că situaţia juridică a persoanei condamnate nu este identică cu cea a inculpatului, în acest sens a fost invocată jurisprudenţa anterioară a Curţii referitoare la Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, abrogată prin Legea nr. 254/2013, respectiv Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, şi Decizia nr. 486 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2014. Aşa încât, Curtea a constatat că, în considerarea diferenţei mai sus arătate, legiuitorul poate reglementa, în materia executării pedepselor, o procedură specială de soluţionare a căilor de atac referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor condamnate, stabilite prin Legea nr. 254/2013, procedură care să nu mai implice în mod necesar prezenţa persoanei condamnate, fără ca în acest mod să fie încălcate dispoziţiile constituţionale privind dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare.

17. Curtea a observat, totodată, că instanţa de la Strasbourg a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate în materie penală de prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - egalitatea de arme, dreptul la apărare, contradictorialitatea - nu sunt aplicabile procedurilor privind executarea pedepselor. În acest sens fiind, de exemplu, Decizia din 7 mai 1990 - Aldrian împotriva Austriei, Cererea nr. 16.236/90, Decizia din 22 februarie 1995 - A.B. împotriva Elveţiei, Cererea nr. 20.872/92, Decizia din 13 mai 2003 - Montcornet de Caumont împotriva Franţei, Cererea nr. 59.290/00, Decizia din 23 septembrie 2004 - Pilla împotriva Italiei, Cererea nr. 64.088/00, Decizia din 27 iunie 2006 - Szabo împotriva Suediei, Cererea nr. 28.578/03 şi Decizia din 23 octombrie 2012 - Ciok împotriva Poloniei, Cererea nr. 498/10, paragraful 33.

18. Totodată, Curtea a reţinut că, în procedura de soluţionare a plângerii împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 254/2013, potrivit art. 56 alin. (3) din lege, persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate, alin. (4) al aceluiaşi articol stabilind că, în cazul în care persoana condamnată este transferată la un alt penitenciar, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate asculta persoana în cauză, audiere care va avea loc prin videoconferinţă, sau poate solicita ascultarea acesteia de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la noul loc de deţinere, care înaintează declaraţia luată. Totodată, în procedura de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, pronunţată în soluţionarea plângerii, persoana condamnată are posibilitatea de a-şi formula apărările prin intermediul memoriilor şi concluziilor scrise, în temeiul art. 39 alin. (15) din lege, indiferent dacă este adusă sau nu la judecată.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor precitate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

20. Cât priveşte critica autorului, potrivit căreia Legea nr. 254/2013 este lipsită de finalitate, în condiţiile în care nu există nicio posibilitate legală de a obliga penitenciarul să respecte legea, Curtea constată că art. 57 din Legea nr. 247/2013 normează tocmai cu privire la asigurarea respectării drepturilor persoanelor condamnate, în acord cu Recomandarea 2006(2) a Consiliului Europei privind Regulile penitenciare europene, stabilind că respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate. De asemenea, Curtea reţine că reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, care desfăşoară activităţi În domeniul protecţiei drepturilor omului, pot vizita penitenciarele şi pot lua contact cu persoanele condamnate, cu acordul directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar întrevederile dintre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale prevăzute şi persoanele condamnate se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală. Aşadar, actul normativ privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede garanţii suficiente pentru respectarea drepturilor persoanelor condamnate.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Laurenţiu Dumitru Anghel, în Dosarul nr. 7.325/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penaj, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Maria-Cristina Manda,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 355.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structuri teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de urgenţă la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificat ie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

37.082

8.19.01

48-01

Judeţul Alba

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Alba CU.1.4331376

1.952.285,55

101.770

8.19.01

48-02

Judeţul Alba

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Alba CU.1.4331376

972.316,42

35.739

8.19.01

48-12

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Bacău C U I. 4278833

10.685.663,80

101.829

8.19.01

48-13

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Bacău C.U.I. 4278833

7.921.755,89

101.830

8.19.01

48-14

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău C.U.I. 4278833

6.573.715,38

101.831

8.19.01

48-223

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Bacău C.U.I. 4278833

352.648,76

101.832

8.19.01

48-224

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Bacău C.U.I. 4278833

45.283,56

101.889

8.19.01

48-280

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău C.U.I. 4234012

885.526,95

36.226

8.19.01

48-273

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

122.718,82

101.902

8.19.01

48-39

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

2.866.435,94

101.903

8.19.01

48-40

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

2.931.208,04

101.904

8.19.01

48-41

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

81.765,05

101.905

8.19.01

48-42

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

37.401,44

101.906

8.19.01

48-202

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi C.U.I. 4294090

1.007.332,54

101.920

8.19.01

48-44

Judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Cluj C.U.I. 4288152

11.338.436,19

101.922

8.19.01

48-46

Judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj C.U.I. 4288152

2 514 320,95

101.923

8.19.01

48-47

Judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Cluj C.U.I. 4288152

688,796,89

101.927

8.19.01

48-179

Judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Cluj C.U.I. 4288152

1.953.797,70

101.928

8.19.01

48-207

Judeţul Cluj

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Cluj C.U.I. 4288152

1.329.780,71

102.006

8.19.01

48-236

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Hunedoara C.U.I. 4374318

1.164.331,68

35.947

8.19.01

48-105

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Olt C.U.I. 4286380

5.485.749,85

102.050

8.19.01

48-106

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt C.U.I. 4286380

3.468.584,18

102.051

8.19.01

48-107

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Olt C.U.I. 4286380

2.572 549,65

102.052

8.19.01

48-108

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Olt C.U.I. 4286380

790.077,04

102.053

8.19.01

48-246

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului Olt C.U.I. 4286380

579.582,88

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 8.03.2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum şi ale art. 48 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La litera A, după punctul 113 se introduc două noi puncte, punctele 113a şi 113b, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză/Test

Tip probă

Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial de metodă

Tarif lei/ analiză/ examen/ operaţiune

„113a

Detecţia anticorpilor antivirus Schmallenberg prin tehnica

imunoenzimatică indirectă (ELISA) SCREENING

Ser sanguin, plasmă

ELISA

19

113b

Detecţia anticorpilor antivirus Schmallenberg prin tehnica

imunoenzimatică indirectă (ELISA) CONFIRMARE

Ser sanguin, plasmă

ELISA

24”

 

2. La litera Ar după punctul 161 se introduce un nou punct, punctul 161a, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză/Test

Tip probă

Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial de metodă

Tarif lei/ analiză/ examen/ operaţiune

„161a

Identificarea genomului virusului Schmallenberg prin Real Time RT-PCR

Sânge pe EDTA

Real Time RT-PCR

167”

 

3. La litera C, punctele 210 şi 211 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză/examen/operaţiune/produs

Tarif/Lei

„210

Determinarea activităţii bactericide (faza 2, etapa 1) a produselor dezinfectante

1.024

211

Determinarea activităţii fungicide (faza 2, etapa 1)a produselor dezinfectante*)

790”

 

4. La litera C, după punctul 211 se introduce un nou punct, punctul 211a, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză/examen/operaţiune/produs

Tarif/Lei

„211a

Determinarea activităţii sporicide a produselor dezinfectante

633”

 

5. La litera C, punctele 268, 273 şi 276 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire analiză/examen/operaţiune/produs

Tarif/Lei

„268

Notificarea consolidată**) în vederea completării documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura de autorizare sau de reautorizare prin procedura naţională

594

............................................

273

Notificare**) în vederea completării documentaţiei tehnice a produsului biocid

412

............................................

276

Verificarea efectului bactericid şi fungicid pe test obiecte (faza 2, etapa 2) a produselor dezinfectante***)

2.962

 

6. La litera C, nota de subsol numerotată*) se renumerotează **).

7. La litera C, înainte de nota de subsol renume rotată**) se introduce o nouă notă, nota de subsol *), cu următorul cuprins:

„*) Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare.”

8. La litera C, după nota de subsol renumerotată**) se introduce o nouă notă, nota de subsol***), cu următorul cuprins:

„**) Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafeţe poroase şi nonporoase şi efect fungicid pe suprafeţe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe ponoase şi nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare. Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20% din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 62.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea de consiliere metodologică

 

Având în vedere:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 379/2015*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 2 şi art. 3 lit. c) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală reglementare, coordonare metodologică şi suport operaţional, denumită în continuare DGRCMSO, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) emite interpretări ale legislaţiei din domeniu pentru autorităţile/entităţile contractante şi/sau entităţile juridice fără calitate de autoritate contractantă, care au obligaţia punerii în aplicare a prevederilor legislative din domeniile de reglementare care fac obiectul:

a) Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

c) Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

d) Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Art. 2. - (1) în vederea asigurării unui cadru unitar de aplicare a prevederilor legislative precizate la art. 1, interpretările se realizează prin următoarele mijloace:

a) publicarea lor, în termen de 7 zile lucrătoare, în secţiunea specifică din „Biblioteca de speţe/întrebări frecvente” de pe pagina de internet a ANAP şi în instrumentul online accesibil la adresa www.achizitiipublice.gov.ro, prin colectarea, inventarierea aspectelor semnalate către ANAP, precum şi a răspunsurilor/ punctelor de vedere din activitatea curentă şi selectarea acestora pe tematici de interes;

b) formularea din oficiu a notificărilor/îndrumărilor vizând bune practici şi/sau alte aspecte orizontale care pot avea un impact semnificativ privind respectivele domenii de reglementare şi publicarea acestora în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a);

c) formularea de răspunsuri către autorităţile/entităţile contractante şi/sau entităţile juridice fără calitate de autoritate contractantă ori către alţi operatori economici, în cazul în care răspunsul nu se regăseşte în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a), concomitent cu includerea acestuia în instrumentul regăsit la lit. a).

(2) în sensul prevederilor alin. (1), în cazul în care interpretările privesc atribuţiile altor compartimente de specialitate din cadrul ANAP, DGRCMSO solicită punctul de vedere al respectivelor compartimente cu privire la aspectele/ tematicile vizate, care va avea un rol consultativ în procesul de emitere a interpretărilor aferente.

Art. 3. - (1) Răspunsul formulat de către DGRCMSO la solicitările de consiliere metodologică transmise către ANAP se realizează după cum urmează:

a) în cazul acelor solicitări care au un caracter general valabil prin raportare la tipologia unei anumite speţe, stări de fapt/drept şi/sau la un anumit context întâlnit în practică pentru care există un corespondent în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), răspunsul conţine trimiterea la interpretarea/interpretările cuprinsă/cuprinse în cadrul tematicilor de interes disponibile în cadrul instrumentelor online;

b) pentru acele solicitări care nu se încadrează în situaţia de la lit. a) sau care, deşi se încadrează într-o asemenea situaţie, în mod suplimentar, conţin anumite elemente de particularitate faţă de cele cuprinse în tematicile de interes disponibile în secţiunile specifice aferente instrumentelor online descrise la art. 2 alin. (1) lit. a), răspunsul se raportează la situaţia expusă şi, odată emis, se include în cadrul secţiunii specifice aferente.

(2) Răspunsurile formulate în cadrul activităţii de suport operaţional furnizat de către DGRCMSO prin intermediul portalului Helpdesk se raportează la situaţia expusă şi conţin trimiterea la interpretarea/interpretările rezultată/rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(3) în cazul în care celelalte compartimente de specialitate din cadrul ANAP identifică situaţii în desfăşurarea activităţii curente care necesită emiterea unei interpretări a legislaţiei, acestea se adresează DGRCMSO în vederea formulării răspunsului în speţa respectivă.

Art. 4. - (1) în aplicarea prevederilor art. 2 şi art. 3 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. I) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele/actele care sunt emise de alte instituţii publice, autorităţi sau alte organisme de specialitate şi care îmbracă forma şi conţinutul interpretărilor emise de către ANAP în temeiul prezentului ordin ori prin intermediul cărora se impune aplicarea unor reguli care excedează obligaţiilor legale instituite prin prevederile legislative din domeniile de reglementare menţionate la art. 1 în sarcina autorităţilor/entităţilor contractante şi/sau entităţilor juridice fără calitate de autoritate contractantă nu reprezintă interpretări ale legislaţiei privind achiziţiile publice/sectoriale sau concesiuni.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile entităţilor juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute în mod explicit la art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 121.


*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 379/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) nr. crt. 8 şi 14 din anexa nr. 1, anexa nr. 9 şi anexa nr. 16 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 14 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) nr. crt. 12 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 13 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 20 septembrie 2016.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 512.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea Amendamentului*) convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti, la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 852/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 706.


*) Traducere oficială.

 

Grupul Băncii Mondiale

Elisabetta Capannelli,

director de tară, România

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

24 octombrie 2016

 

Doamnei Anca Dana Dragu,

ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

 

Ref. România - Grant japonez PHRD - de asistenţă tehnică şi dezvoltare în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap (TF010417):

Proiectul privind îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap Amendament la Acordul de grant

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

Ne referim la Acordul de grant („Acordul*) din data de 25 aprilie 2012 dintre România („Primitor) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca Mondială"), în calitate de administrator al fondurilor granturilor oferite de Guvernul Japoniei în cadrul Programului japonez de asistenţă tehnică pentru politici de dezvoltare resurse umane (PHRD), destinat proiectului la care se face referire mai sus şi la scrisoarea transmisă de Primitor la data de 30 septembrie 2016 prin care se solicită extinderea datei-limită de tragere a sumelor grantului şi restructurarea Proiectului. Echipa Primitorului şi a Băncii Mondiale au discutat şi au convenit de asemenea că drept urmare â restructurării este necesară şi revizuirea indicatorilor de monitorizare ai Proiectului.

Avem plăcerea de a vă informa că, după atenţia cuvenită, Banca Mondială a stabilit data de 25 octombrie 2017 ca ultimă dată pentru scopurile secţiunii 3.03 a articolului III din anexa la Acordul de grant.

În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră de restructurare a Proiectului, avem plăcerea de a vă informa că Banca Mondială a fost de acord cu cererea dumneavoastră şi prin prezentul modifică Acordul de grant după cum urmează:

1. Secţiunea 2.01 din anexă se va modifica în întregime şi va avea următorul cuprins:

„2.01. Descrierea şi obiectivele Proiectului. Obiectivul Proiectului este de a sprijini Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) în vederea dezvoltării unei protecţii mai eficiente a persoanelor cu handicap prin îmbunătăţirea evaluării încadrării în grad de handicap şi o mai bună informare cu privire la persoanele cu handicap în vederea elaborării de politici.

Proiectul cuprinde următoarele părţi:

Partea 1 - întărirea capacităţii pentru elaborarea şi implementarea criteriilor armonizate de evaluare a încadrării în grad şi tip de handicap şi grad de invaliditate şi a structurii instituţionale unificate

Asigură sprijin MMFPS pentru: (i) evaluarea sistemului actual al pensiilor de invaliditate şi al indemnizaţiilor de handicap; (ii) elaborarea de propuneri pentru criterii armonizate de evaluare a încadrării în grad şi tip de handicap şi în grad de invaliditate (medico-psihosociale) şi o descriere a proceselor necesare pentru implementarea criteriilor de evaluare şi a liniilor directoare aferente; (iii) dezvoltarea unei propuneri pentru o structură instituţională unificată; (iv) realizarea instruirii personalului şi ateliere de lucru; şi (v) evaluarea imparului financiar privind unificarea instituţională.

Partea 2 - Pilotarea noilor criterii de evaluare armonizate în 3 judeţe

Asigură sprijin MMFPS pentru: (i) realizarea unor proiecte-pilot în 3 judeţe utilizând criteriile de evaluare a încadrării în grad şi tip de handicap şi în grad de invaliditate, instrumentele de evaluare şi planul de personal astfel cum au fost revizuite; şi (ii) organizarea de ateliere de lucru şi instruire pentru pregătirea şi implementarea proiectelor-pilot.

Partea 3 - Monitorizare şi evaluare

Asigură sprijin MMFPS pentru: (i) monitorizarea şi evaluarea proiectelor-pilot; (ii) dezvoltarea termenilor de referinţă pentru un sistem informatic naţional pentru monitorizare dizabilitate şi invaliditate; (iii) achiziţia de echipamente IT şi de birou şi software standard pentru comisiile de evaluare regionale şi personalul de la nivel administrativ central; şi (iv) dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi evaluare prin extinderea funcţiilor Registrului naţional electronic privind persoanele cu handicap existent.

Partea 4 - Campanii de informare publică

Asigură sprijin MMFPS pentru informarea publicului şi diseminarea noului set de criterii/instituţii cu privire la persoanele cu handicap prin diferite canale de comunicare, prin (i) ateliere de lucru şi conferinţe naţionale în legătură cu proiectul criteriilor de evaluare armonizate şi în legătură cu rezultatele pilotării criteriilor de evaluare armonizate şi (ii) seminare cu specialiştii pentru diseminarea rezultatelor.

Partea 5 - Administrarea şi managementul proiectului

Asigură sprijin MMFPS pentru managementul general al Proiectului.”

2. În secţiunea 3.01, tabelul referitor la categoriile eligibile şi definiţia „instruire şi ateliere de lucru” se modifică după cum urmează:

 

„Categorie

Suma din grant alocată (exprimată în USD)

Procentul de cheltuieli care va fi finanţat

(1) Bunuri

150.000

100%

(2) Servicii de consultanţă (incluzând, printre altele, consultanţă pentru managementul proiectului), instruire şi ateliere de lucru şi audit

1.545.000

100%

(3) Costuri operaţionale

20.000

100%

SUMA TOTALĂ

1.715.000

 

 

Pentru scopurile acestei secţiuni:

(i) termenul «instruire şi ateliere de lucru» înseamnă cheltuielile efectuate în legătură cu instruirea şi atelierele de lucru organizate în cadrul Proiectului, în tară şi în alte ţări, inclusiv cumpărarea şi publicarea de materiale, chirii aferente facilităţilor, onorarii aferente cursurilor, cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă;”.

3. Secţiunea 3.03 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.03. Perioada de tragere. Data-limită de tragere la care s-a făcut referire în secţiunea 3.06 (c) din Condiţiile standard este 25 octombrie 2017 sau o altă dată ulterioară stabilită de către Bancă.”

4. Indicatorii de monitorizare din ataşamentul 2 al anexei la Acordul de grant vor fi amendaţi astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta.

Cu excepţia modificărilor din prezentul, toate celelalte prevederi ale Acordului vor rămâne nemodificate şi în vigoare şi aplicabile.

Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire Sa amendamentele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea către noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor intra în vigoare şi vor deveni aplicabile la data contrasemnării de către Primitor şi primirea de către Bancă a unui exemplar contrasemnat al acestui amendament.

Vă informăm că documentul de restructurare aprobat, datat 24 octombrie 2016, va fi publicat de Bancă pe pagina web externă a acesteia.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

manager de ţară

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

De acord: România

Prin: Reprezentant autorizat

Attila György, secretar de stat

Data: 24 octombrie 2016

 

ANEXĂ

 

Indicatori de monitorizare

 

Denumire indicator

 

Unitate de măsură

 

Valoare de bază

Actual

Ţintă

Criterii de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap funcţionale şi medicale armonizate, îmbunătăţite sunt în vigoare şi se aplică tuturor persoanelor cu handicap.

 

Da/Nu

Valoare

Nu

Nu

Da

Data

28 februarie 12

25 noiembrie 2015

25 octombrie 16

Comentarii

 

 

 

Reducerea costurilor de aplicare pe beneficiar cu 15% faţă de sistemul actual

 

Text

Valoare

VMG: 31 lei/familie/lună ASF:

17 lei/familie/lună/AC-lemn:

9 lei/familie/lună AC-gaz:

6 lei/familie/lună AC-centralizat

5 lei/familie/lună

NA încă

reducere cost cu 15%

Data

8 mai 13

25 noiembrie 2015

25 octombrie 16

Comentarii

 

 

 

Baza de date naţională a persoanelor cu handicap este operaţională şi sunt produse rapoarte Sunare de monitorizare:

 

Da/Nu

Valoare

Nu

Da

Da

Data

28 februarie 12

25 noiembrie 2015

25 octombrie 16

Comentarii

 

 

 

Indicatori de rezultat intermediari

Denumire indicator

 

Unitate de măsură

 

Valoare de bază

Actual

Ţintă

Evaluarea sistemului actual de certificare a pensiilor de invaliditate şi a indemnizaţiilor de handicap

 

Da/Nu

Valoare

Nu

Da

Da

Data

28 februarie 12

25 noiembrie 2015

25 octombrie 16

Comentarii

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.