MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 400/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 400         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

350. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş

 

351. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

434. - Decizie pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

435. - Decizie pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

436. - Decizie pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.327/C/568. - Ordin al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru desfăşurarea activităţilor educative, culturale, sportive, distractive şi de relaxare ale obiectivului denumit „Tabără de agrement pentru copii”, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Teremia Mare nr. 47 din 27.09.2016.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul afacerilor interne,

Maria-Cristina Manda,

subsecretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Mr. 350.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

105044

8.19.01

Imobil 49-256

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Judeţul Timiş

509.042,63

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, care trece în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş, şi care se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

105044

8.19.01

49-256

Comuna Teremia Mare,

Judeţul Timiş

Statul român, domeniul public MAI -

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Comuna Teremia Mare,

Judeţul Timiş

Teren în suprafaţă de 15.800 mp

8 construcţii

Pavilion administrativ - Sc = 625 mp

Grajd - Sc = 91 mp

Wc - Sc = 22 mp

Bordei - Sc = 42 mp

Magazie muniţie - Sc = 29 mp

Cocină - Sc = 75 mp

Padoc câini - Sc = 17 mp

Şopron - Sc = 11 mp

CF nr. 400867

509.042,63

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne -

unităţi subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 25987, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0681 Piteşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Maria-Cristina Manda,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 351.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militari de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

25987

8.19.01

45-22

judeţul Vâlcea

28.411.305,34

Raport de reevaluare nr. 712.403/ 13.09.2016

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) CUI: 1&41905

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0681 Piteşti, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul [CUI]

Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

(în lei)

101049

(parţial)

8.19.01

Număr cadastru intern:

45-145

Judeţul Argeş

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0681 Piteşti

CUI 4229660

1 construcţie: 45-145-07

Sc = 164 mp

Sd = 164 mp

C.F. nr. 89918

24.543 lei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului, prin Adresa nr. 4.398/GLG din 24 mai 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/9.640/M.B. din 24 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Viorel Cârlogea se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 mai 2017.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului, prin Adresa nr. 4.398/GLG din 24 mai 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/9.640/M.B. din 24 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Octavian-Marius Popa se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 mai 2017.

Nr. 435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Consiliul interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare, denumit în continuare Consiliul.

(2) Scopul înfiinţării Consiliului îl reprezintă evaluarea introducerii tehnologiilor digitale la nivelul societăţii româneşti, precum şi identificarea soluţiilor legale de stimulare a introducerii tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare.

(3) Activitatea Consiliului se subsumează realizării obiectivelor stabilite de Guvern prin Strategia privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Art. 2. - (1) Ministerele şi autorităţile publice care fac parte din Consiliu sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Ministerele sunt reprezentate la şedinţele Consiliului la nivel de secretar de stat, iar autorităţile publice de către conducătorii acestora sau de alte persoane cu putere de decizie.

(3) La şedinţele Consiliului participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai Asociaţiei Române a Băncilor.

(4) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin acte administrative ale conducătorilor entităţilor prevăzute la alin. (1) sunt desemnaţi reprezentanţii acestora în cadrul Consiliului.

Art. 3. - (1) în cadrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea un grup de lucru format din experţi tehnici ai ministerelor şi autorităţilor publice care fac parte din Consiliu. În acest sens, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare în domeniu.

(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) asigură suportul tehnic necesar Consiliului în vederea îndeplinirii scopului său prevăzut la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - (1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.

(2) Consiliul se întruneşte bilunar sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Agenţia pentru Agenda Digitală a României.

(4) Consiliul va prezenta prim-ministrului informări periodice privind îndeplinirea scopului prevăzut în prezenta decizie,

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 mai 2017.

Nr. 436.

 

 

ANEXĂ

 

Componenţa Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare

 

1. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

2. Ministerul Finanţelor Publice

3. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

4. Ministerul Economiei

5. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

6. Ministerul Justiţiei

7. Agenţia pentru Agenda Digitală a României

8. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

9. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

10. Banca Naţională a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.327/C din 18 mai 2017

Nr. 568 din 18 mai 2017

 

ORDIN

privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie

 

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 150 alin. (4) şi art. 312 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie.

(2) Prezentul ordin se aplică tuturor categoriilor de persoane private de libertate aflate în sistemul penitenciar.

Art. 2. - (1) Dreptul persoanelor private de libertate la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri este asigurat potrivit legii.

(2) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi bunuri şi de a efectua cumpărături.

Art. 3. - (1) Persoanele private de libertate pot solicita prin cerere achiziţia de medicamente, din fonduri proprii.

(2) Medicamentele solicitate trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, iar contravaloarea acestora se suportă integral de persoana privată de libertate din contul personal.

Art. 4. - (1) Cererea de achiziţie de medicamente se aprobă de directorul unităţii, cu acordul medicului unităţii, pe baza prescripţiei medicale şi/sau a scrisorii medicale eliberate de un medic specialist/primar curant. Prescripţia şi/sau scrisoarea medicală pot/poate fi eliberate/eliberată şi de medicul unităţii.

(2) Prescripţia şi/sau scrisoarea medicală se întocmesc/se întocmeşte în două exemplare, un exemplar fiind necesar la achiziţia medicamentelor, iar al doilea exemplar fiind anexat la fişa medicală.

Art. 5. - (1) Cererea de achiziţie, însoţită de prescripţia şi/sau scrisoarea medicală, se înaintează structurii economice, pentru verificarea disponibilului existent în fişa contabilă nominală a persoanei private de liberate, în vederea achiziţiei de medicamente şi a plăţii acestora din contul persoanei private de libertate.

(2) Medicamentele sunt achiziţionate fără a fi afectat cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături.

Art. 6. - (1) Medicamentele sunt achiziţionate prin intermediul farmaciei/oficinei locale de distribuţie/punctului farmaceutic din unitatea penitenciară, de la farmaciile aflate în relaţii contractuale sau de colaborare pe bază de protocol pentru furnizare de medicamente cu unitatea penitenciară, şi sunt înregistrate în registrul „Medicamente personale persoane private de libertate”.

(2) Medicamentele achiziţionate sunt înregistrate la cabinetul medical şi se gestionează separat ca medicamente personale ale persoanei private de libertate.

Art. 7. - (1) Cu acordul medicului unităţii, persoanele private de libertate pot primi medicamente de la membrii de familie, prin sectorul vizită, numai dacă acestea sunt însoţite de o prescripţie medicală sau/şi o scrisoare medicală eliberată/eliberate de un medic specialist/primar curant sau de medicul unităţii.

(2) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.

Art. 8. - (1) Medicamentele primite în condiţiile art. 7 pot fi numai sub formă de comprimate sau drajeuri, în flacoane sigilate sau în cutii cu blistere ori folii. Primirea de medicamente sub formă de capsule, fiole, pulberi, prafuri sau unguente este interzisă.

(2) Lucrătorii de la sectorul vizită preiau medicaţia şi o înregistrează în documentele operative specifice.

(3) Medicamentele însoţite de un exemplar din documentele prevăzute de alin. (2) se înaintează pe bază de proces-verbal farmaciei/oficinei locale de distribuţie/punctului farmaceutic din cadrul unităţii, sunt înregistrate în registrul „Medicamente personale persoane private de libertate” şi se gestionează separat.

Art. 9. - (1) în cazul transferului, medicamentele sunt predate pe bază de proces-verbal şefului de escortă, pentru ca persoana privată de libertate să poată beneficia de administrarea lor la unitatea unde se transferă, cu acordul medicului din cadrul acesteia.

(2) în cazul liberării, persoana privată de libertate primeşte medicamentele personale existente la cabinetul medical, pe bază de semnătură.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Ministrul sănătăţii,

Tudorel Toader

Florian-Dorel Bodog

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.