MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 401/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

69. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final

 

70. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016)881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 137 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

593. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 

1.546. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

333. - Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 – COM (2017) 150 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin

Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/338 din 17.05.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii în stabilirea ratei de ajustare aplicate plăţilor directe pentru anul calendaristic 2017.

2. Apreciază că scopul acestei propuneri de regulament este de a reglementa constituirea unei rezerve pentru situaţii de criză prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri a plăţilor directe cu ajutorul mecanismului de disciplină financiară prevăzut la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune.

Rezerva se constituie în vederea sprijinirii sectorului agricol în cazul unor crize majore care afectează producţia sau distribuţia agricolă.

3. Consideră că, pentru claritatea utilizării rezervei, este necesară actualizarea propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017, prin introducerea în capitolul „CONTEXTUL PROPUNERII” a următoarei precizări:

Sumele constituite ca rezervă pentru situaţii de criză sunt puse la dispoziţie pentru măsurile cărora li se aplică Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, pentru orice fel de cheltuieli în temeiul articolelor 8-21, 196-204, 219, 220 şi 221 ale acestui regulament.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 69.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind

Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/341 din 18.05.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerile de Regulament

a) respectă principiul subsidiarităţii, deoarece nivelul considerabil de schimb de informaţii între statele membre nu poate fi realizat prin soluţii descentralizate. Având în vedere amploarea, efectele şi impactele acţiunii, prezenta propunere poate fi realizată mai bine la nivelul Uniunii;

b) respectă principiul proporţionalităţii, deoarece acţiunea la nivelul UE întreprinsă pentru atingerea obiectivelor definite nu depăşeşte ceea ce este necesar. Regulamentele prevăd norme specifice privind ştergerea unei semnalări şi nu prevăd colectarea şi stocarea datelor o perioadă mai îndelungată decât este absolut necesar pentru a permite sistemului să funcţioneze şi să îşi îndeplinească obiectivele. Pentru ca sistemul să funcţioneze, nu vor mai fi necesare alte procese sau armonizări la nivelul UE.

2. Constată că temeiul juridic pentru dispoziţiile referitoare la cooperarea poliţienească şi cooperarea judiciară în materie penală este articolul 82 alineatul (1) litera (d). articolul 85 alineatul (1). articolul 87 alineatul (2) litera (a) şi articolul 88 alineatul (2) litera (a).

3. Notează că alegerea formei juridice a avut la bază faptul că acest pachet de propuneri de regulamente prevede norme direct aplicabile care să permită accesul persoanelor vizate la datele care le privesc şi la căi de atac, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare în acest sens. Revizuirea propusă va lua forma unui regulament şi va înlocui Decizia 2007/533/JAI a Consiliului, menţinând în acelaşi timp o mare parte din conţinutul deciziei menţionate. Propunerea va avea la bază şi va îmbunătăţi un sistem centralizat existent prin intermediul căruia statele membre cooperează între ele, ceea ce necesită o arhitectură comună şi norme de operare obligatorii comune.

4. Remarcă şi susţine:

a) scopul principal al modificărilor juridice şi tehnice ale SIS prevăzute în propunere de a spori eficacitatea acestuia din punct de vedere operaţional;

b) introducerea măsurilor care abordează nevoile tehnice şi operaţionale ale utilizatorilor finali - în special noile câmpuri de date pentru semnalările existente, care vor permite agenţilor de poliţie să dispună de toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile cu eficacitate;

c) sublinierea în mod specific a importanţei disponibilităţii neîntrerupte a SIS, deoarece perioadele de indisponibilitate pot afecta în mod semnificativ activitatea agenţilor de asigurare a respectării legii;

d) continuitatea activităţii sistemului, care rămâne pe deplin funcţional şi operaţional pentru agenţii de pe teren, prin dispunerea obligatorie de către statele membre a unei copii naţionale integrale sau parţiale şi a unui sistem de rezervă;

e) introducerea de noi elemente biometrice de identificare - amprente palmare, imagini faciale şi profiluri ADN - în cazuri specifice şi limitate. Noutatea menţionată, împreună cu modificările propuse ale articolelor 32 şi 33 (semnalările privind persoane dispărute) pentru a permite introducerea de semnalări preventive şi împărţirea pe categorii a cazurilor de persoane dispărute, în primul rând va întări în mod semnificativ protecţia minorilor neînsoţiţi şi, în al doilea rând, va permite identificarea lor pe baza profilului lor ADN sau al celui al părinţilor sau al celui al fraţilor ori surorilor (cu acordul acestora);

f) posibilitatea statelor membre de a emite semnalări privind persoane necunoscute căutate în legătură cu o infracţiune doar pe baza amprentelor digitale sau a amprentelor palmare latente sau prelevate de la locul infracţiunii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 70.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 137

din 14 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Mana Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Maria Ene, Liliana Lup (fostă Popescu) şi Paula Milea (fostă Popescu) în Dosarul nr. 24.608/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 41D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Mai arată că instituirea unor noi termene pentru soluţionarea notificărilor se înscrie în raţiunea pentru care a fost adoptată Legea nr. 165/2013. Totodată, apreciază că accesul liber la justiţie nu este un drept absolut, condiţionarea din speţă constând în îndeplinirea unor termene prevăzute de lege.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 17 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 24.608/3/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Excepţia a fost ridicată de reclamanţii Maria Ene, Liliana Lup (fostă Popescu) şi Paula Milea (fostă Popescu) într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a pârâtului Municipiul Bucureşti, prin Primarul general, să emită dispoziţia prin care să propună acordarea de măsuri reparatorii în echivalent aferente unui imobil situat în Bucureşti. Cererea de chemare în judecată a fost depusă la data de 1 iulie 2015.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. 33 din Legea nr. 165/2013 limitează dreptul de acces la justiţie până în anul 2017, pentru o cerere care trebuia să fie soluţionată din anul 2001, ceea ce echivalează cu negarea dreptului de acces la justiţie. Astfel, potrivit textului de lege criticat, instanţa de judecată nu va putea analiza cererea de obligare a pârâtului de a emite dispoziţia privind propunerea de acordare de despăgubiri până la data de 1 ianuarie 2017. Or, de la data la care au solicitat despăgubiri, respectiv în anul 2001, până la data la care ar avea acces la instanţă, respectiv în anul 2017, ar trece un termen care nu poate fi considerat în niciun caz rezonabil, în accepţiunea legislaţiei interne şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

6. De asemenea, susţin că durata procedurii administrative este inclusă, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în calculul duratei termenului rezonabil. Astfel, se încalcă dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece un termen de soluţionare a unei cereri de 16 ani nu poate avea ca scop eficientizarea procedurilor administrative. În final, arată că, dacă depun cererea în faţa instanţelor judecătoreşti înainte de 1 ianuarie 2017, aceasta va fi respinsă ca prematură, iar dacă depăşesc data de 1 iulie 2017, aceasta va fi respinsă ca tardiv introdusă.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 95 din 27 februarie 2014. Arată că, dat fiind faptul că necesitatea instituirii unor termene de soluţionare a cererilor de despăgubire a fost determinată inclusiv de recomandările Hotărârii-pilot pronunţate în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României şi că, din analiza dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013, reiese că cel mai mare termen este de 36 luni pentru „entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 cereri , dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor art. 21 din Constituţie, sub aspectul duratei rezonabile.

10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Apreciază că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, persoanele îndreptăţite se puteau adresa justiţiei pentru atacarea refuzului nejustificat doar în temeiul Deciziei nr. XX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate într-un recurs în interesul legii prin care se recunoscuse, în lipsa unei reglementări legale exprese, această posibilitate. În final, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 685 din 26 noiembrie 2014 şi Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Preda şi alţii împotriva României.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în dispozitivul încheierii de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, care au următoarea redactare:

„(1) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează:

a) în termen de 12 luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr cuprins între 2.500 şi 5.000 de canari;

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Datele transmise de entităţile învestite de lege vor fi centralizate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1). Prin excepţie, se analizează cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supravieţuitoare ale Holocaustului, aflate în viaţă la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.”

14. În vederea stabilirii obiectului excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că litigiul în cadrul căruia a fost ridicată aceasta are ca obiect soluţionarea cererii de obligare a pârâtului Municipiul Bucureşti, prin Primarul general, să emită dispoziţia prin care să propună acordarea de măsuri reparatorii în echivalent aferente unui imobil situat în Bucureşti. Reclamanţii - autori ai excepţiei - s-au adresat instanţei judecătoreşti la data de 1 iulie 2015, deci ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (20 mai 2013) solicitând emiterea unei dispoziţii prin care să propună acordarea de măsuri reparatorii în echivalent. Aşadar, Curtea constată că situaţia din speţă se încadrează în ipoteza tezei întâi a art. 4 din Legea nr. 165/2013 (potrivit căruia „Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi”), de vreme ce, la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, primarul Municipiului Bucureşti nu soluţionase încă notificarea depusă de autorii excepţiei în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care solicitau acordarea de despăgubiri. Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013.

15. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum şi dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că art. 33 din Legea nr. 165/2013 instituie în sarcina entităţilor învestite de lege obligaţia de a soluţiona notificările formulate potrivit Legii nr. 10/2001, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora în anumite termene. Art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 are în vedere chiar situaţia în care se află şi autorii excepţiei din prezenta cauză, care au formulat acţiunea introductivă de instanţă ulterior momentului intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în lipsa unui răspuns din partea entităţii învestite de lege cu soluţionarea cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001.

17. Curtea Constituţională s-a mai pronunţat cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33 din Legea nr. 165/2013, prin Decizia nr. 225 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 19 mai 2016, reţinând, la paragraful 14 al acestei decizii, că instituirea, prin art. 33 din Legea nr. 165/2013, a unor noi termene în care entităţile învestite trebuie să soluţioneze notificările depuse la acestea se înscrie în raţiunea pentru care legea însăşi a fost concepută, aceea de a crea un mecanism care să confere eficienţă procesului reparatoriu al măsurilor abuzive de preluare a unor imobile în timpul regimului comunist, asigurându-se, în acelaşi timp, şi certitudinea finalizării acestuia.

18. Tot astfel, prin Decizia nr. 207 din 8 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 3 iulie 2014, Curtea a statuat că textul criticat nu împiedică, în sine, exercitarea accesului liber la justiţie, ci doar îl condiţionează de respectarea unor termene înăuntrul cărora entităţile prevăzute de lege au obligaţia soluţionării cererilor înregistrate şi nerezolvate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în sensul emiterii unei decizii de admitere sau de respingere a acestora. Curtea Constituţională a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei sale, a unui drept - subiectiv ori procesual - inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă (a se vedea, în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 201 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, sau Decizia nr. 754 din 20 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2012). În consecinţă, Curtea a stabilit că instituirea, prin dispoziţiile Legii nr. 165/2013, a unor termene înăuntrul cărora entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor au obligaţia de a le soluţiona şi după a căror expirare persoana interesată are posibilitatea de a se adresa instanţei competente nu contravine accesului liber la justiţie.

19. Prin Decizia nr. 891 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2016, paragrafele 22-26, Curtea a observat că asupra unei probleme de principiu similare s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 5 din 16 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2015. Astfel, instanţa supremă a avut în vedere contextul adoptării Legii nr. 165/2013, determinat de pronunţarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, în Cauza Mana Atanasiu şi alţii împotriva României, şi de necesitatea implementării unor măsuri de natură să urgenteze soluţionarea cererilor vizând măsurile reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de către stat. În acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a observat că tocmai pentru celeritatea procedurii aii fost reglementate termene care să impună unităţilor notificate soluţionarea sesizărilor, astfel încât pretenţiile să fie rezolvate în această fază prealabilă, fără să mai fie necesară, pe cât posibil, declanşarea procedurii judiciare. Aşadar, termenele introduse au ca scop eficientizarea procedurilor administrative şi, în final, respectarea drepturilor tuturor persoanelor interesate, reprezentând în acelaşi timp un scop legitim şi existând un raport de proporţionalitate rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. De asemenea, Înalta Curte a remarcat că măsurile instituite prin Legea nr. 165/2013 au fost apreciate pozitiv şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, prin Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii împotriva României, paragraful 119, a arătat că legiuitorul român a fixat termene precise pentru fiecare etapă administrativă şi a prevăzut posibilitatea unui control jurisdicţional care permite instanţelor să verifice nu numai legalitatea deciziilor administrative, ci şi să se subroge autorităţilor administrative prin pronunţarea, dacă este cazul, a unei decizii de restituire a bunului sau de acordare a unor compensaţii. Totodată, având în vedere marja de apreciere a statului român şi garanţiile aferente prin instituirea unor reguli clare şi previzibile, însoţite de termene imperative şi de un control judiciar efectiv, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că Legea nr. 165/2013 oferă, în principiu, un cadru accesibil şi efectiv pentru soluţionarea cererilor (paragraful 121) şi, cu toate că termenele fixate pentru procedura administrativă, la care se pot adăuga şi eventuale proceduri judiciare, pot prelungi durata de soluţionare definitivă a pretenţiilor, o atare situaţie excepţională este inerentă complexităţii factuale şi juridice vizând restituirea proprietăţilor preluate abuziv, aşa încât aceste termene nu pot fi considerate, în sine, ca ridicând o problemă de eficacitate a reformei şi nici contrare drepturilor garantate de Convenţie, în special dreptului garantat de art. 6 paragraful 1, în ceea ce priveşte durata rezonabilă a procedurii (paragrafele 129 şi 131). Ţinând cont de cele reţinute în jurisprudenţa arătată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat, prin hotărârea prealabilă menţionată, că nu se poate susţine că termenele astfel reglementate ar fi o îngrădire a accesului la justiţie şi nici că, în condiţiile neurmării procedurii prealabile - constând în cererea adresată entităţii deţinătoare pe care aceasta urmează să o soluţioneze în termenele prevăzute de art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 165/2013 - partea ar avea posibilitatea de a sesiza instanţa. Aceasta, deoarece dreptul său nu este unul actual, iar procedura judiciară nu poate înlocui sau substitui procedura prealabilă, atunci când aceasta este reglementată în mod expres de lege. În cazul acţiunilor introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, partea trebuie să respecte toate condiţiile de formă, printre care şi cea referitoare la respectarea procedurii prealabile.

20. Totodată, Curtea Constituţională a reţinut, prin aceeaşi decizie, că Înalta Curte a apreciat că, fiind vorba de o condiţie specială referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune, în absenţa îndeplinirii ei, instanţa se află în situaţia unui fine de neprimire având drept consecinţă imposibilitatea analizării fondului pretenţiilor şi, deci, respingerea acţiunii. Ca atare, nu se poate susţine că partea avea deja un drept născut, de a sesiza instanţa, decurgând din nesoluţionarea notificării înăuntrul termenului (de 60 de zile) prevăzut iniţial de art. 25 din Legea nr. 10/2001, şi valorificabil ca atare în prezent. Partea avea, intr-adevăr, posibilitatea ca, în cazul refuzului nejustificat de soluţionare a notificării formulate înăuntrul termenului prevăzut de art. 25 din Legea nr. 10/2001 să sesizeze instanţa, să pretindă şi să obţină soluţionarea pe fond a pretenţiei, aşa cum s-a statuat prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile unite nr. XX din 19 martie 2007. Având în vedere însă că nu şi-a exercitat acest drept anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, partea va trebui să se supună condiţiilor de fond şi de formă (inclusiv urmarea procedurii prealabile) de la data la care va învesti instanţa de judecată. În acest sens, instanţa supremă a subliniat că dreptul de acces la un tribunal este, în esenţă, un drept procedural, care nu poate fi confundat cu dreptul material la acţiune şi nici cu dreptul subiectiv civil şi că este de principiu că actele procedurale (cum este şi cererea de chemare în judecată) trebuie întocmite cu respectarea cerinţelor de fondaşi de formă existente la data efectuării lor.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Ene, Liliana Lup (fostă Popescu) şi Paula Milea (fostă Popescu) în Dosarul nr. 24,608/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. F.B. 4.865 din 24.05.2017, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 593.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (5) şi (51) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 10 decembrie 2015.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 1.546.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

NOTIFICARE

014

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

privind modificarea anului fiscal

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

Localitate

 

Sector

 

Cod poştal

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scară

 

Etaj

 

Apartament

 

Telefon

Fax

 

E-mail

 

 

II. REPREZENTARE PRIN:

Reprezentant legal

 

Împuternicit

 

Număr act împuternicire

 

Data act (zz/ll/aaaa)

 

Date de identificare

DENUMIRE/NUME. PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

Localitate

 

Sector

 

Cod poştal

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scară

 

Etaj

 

Apartament

 

Telefon

Fax

 

E-mail

 

 

 

III. În temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) şi (51) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 Optez pentru modificarea anului fiscal. Anul fiscal modificat începe cu:

ziua ............. luna ............. anul .............

 

 Optez pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat. Noul an fiscal modificat începe cu: ziua ............. luna ............. anul .............

 

 Optez pentru trecerea de la an Fiscal modificat la an fiscal calendaristic, începând cu:

ziua ............. luna ............. anul .............

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Semnătură

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Nr. de operator de date cu caracter personal 759

Cod: 14.13.03.14

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal” se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal” se depune la organul fiscal competent, după cum urmează:

- în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;

- în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;

- până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Completarea formularului

Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului1

Caseta „Denumire/Nume, prenume”se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secţiunea II „Reprezentare prin:”

Se marchează cu „X”, în funcţie de situaţia în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit.

În casetele „Număr act împuternicire” şi „Data act (zz/ll/aaaa)” se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele şi prenumele reprezentantului legal sau a împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează cu codul de identificare fiscală al reprezentantului legal sau împuternicitului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta ,,Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului legal/împuternicitului.

Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul, potrivit art. 16 alin. (5) şi (51) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

1.1. Denumire: „Notificare privind modificarea anului fiscal” (014)

1.2. Cod: 14.13.03.14

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă:

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (2 file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: la comunicarea opţiunii privind modificarea anului fiscal.

1.8. Se întocmeşte în: două exemplare;

de: reprezentant legal/împuternicit.

1.9. Circulă:     - originalul la organul fiscal;

                        - copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. D.R.C. 230 din 5.05.2017 şi al Direcţiei generale medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. M.S.S.M. 1.503 din 5.05.2017,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2017, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna mai 2017, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă, aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 7 iunie 2017.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna mai 2017, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 7 iunie 2017.”

3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la data de 9 iunie 2017, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii mai 2017, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 8 mai 2017.

Nr. 333.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I „Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale”, la punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La capitolul I „Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale”, la punctul 2, subpunctul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.4. Instituţiile de credit completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.”

3. La capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit”, antetul formularelor de raportare contabilă anuală se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Judeţul.............................................................. |_|_|

Forma de proprietate......................................................... |_|_|

Instituţia de credit:: .................................................................

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

Adresa: localitatea:...............................................

....................................................................................................

sectorul...................str. ..................................

Cod clasă CAEN.......................................................... |_|_|_|_|

nr.:......................................................................

 

Telefon..............................fax......................

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)

Numărul din registrul comerţului.....................

....................................................................................................

 

Cod clasă CAEN.......................................................... |_|_|_|_|

 

Codul unic de înregistrare........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

4. La capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit”, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 - „Date informative la data de 31 decembrie “ se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Date informative la data de 31 decembrie .....................

 

30

 

 

 

- lei –

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţa - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

302

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

423

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

424

 

Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri1)

425

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

426

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

430

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

431

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

432

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

433

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

434

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

435

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

436

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

601

 

 

- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care:

602

 

 

- din fonduri publice

603

 

 

- din fonduri private

604

 

 

- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:

605

 

 

- cheltuieli curente

606

 

 

- cheltuieli de capital

607

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

701

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor2)

1000

 

 

 

XI. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

Sume

Col. 1

%3)

Col.2

Sume

Col. 1

%3)

Col.2

Capital social vărsat^) (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:

1100

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:

1110

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1111

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1112

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1113

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1114

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1115

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1116

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1117

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1118

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1119

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1120

 

 

 

 

 

XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1121

 

 

- către instituţii publice centrale

1122

 

 

- către instituţii publice locale

1123

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1124

 

 

 

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome*****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1130

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

1131

 

 

- către instituţii publice centrale

1132

 

 

- către instituţii publice locale

1133

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1134

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

1135

 

 

- către instituţii publice centrale;

1136

 

 

- către instituţii publice locale;

1137

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1138

 

 

 

XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1140

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1141

 

 

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1142

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1143

 

 


*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

*****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

 

Administrator,

Întocmit

.............................................

Numele şi prenumele

(nume şi prenume)

.............................................

Semnătura

Calitatea

.............................................

.............................................

 

Semnătura

 

.............................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

.............................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2016.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 6.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.