MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 405/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 405         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

353. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

354. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

 

362. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian

 

363. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.288/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera kk) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„kk) asigură, prin comisia de insolvenţă la nivel central şi prin comisiile de insolvenţă la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice, conform prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera kk) se introduce o nouă literă, litera ll), cu următorul cuprins:

„ll) asigură înregistrarea intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari, funcţionarea punctului unic de informare, precum şi cooperarea şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 940, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 397, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543.”

4. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Personalul Direcţiei cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele membre, derulare proceduri intermediari de credite, recuperare creanţe şi creditori nonfinanciari, precum şi personalul Direcţiei de insolvenţă a persoanelor fizice are statut de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii, şi este salarizat în conformitate cu legislaţia aplicabilă personalului contractual din administraţia publică.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autoritatea are în dotare 120 de autoturisme operative pentru supraveghere, control, investigaţii, proceduri legate de insolvenţă persoanelor fizice şi intermediari de credite.”

6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, punctul III subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 943 de posturi”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Număr total de posturi

- Numărul total de posturi 397 - exclusiv demnitarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

CABINET DEMNITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE EUROPEANĂ

 

SECRETAR GENERAL

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA INSOLVENŢĂ PERSOANE FIZICE

 

DIRECŢIA COOPERARE ŞI EFECTUAREA SCHIMBULUI DE INFORMAŢII CU STATELE MEMBRE, DERULARE PROCEDURI INTERMEDIARI DE CREDITE ŞI RECUPERARE CREANŢE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

DIRECŢIA DE SOLUŢIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA METALE PREŢIOASE, PIETRE PREŢIOASE ŞI PROCES KIMBERLEY

 

 

 


* Unitate finanţată de la bugetul de stat şi de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcţie, începând cu anul 2018.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniului instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 354.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 362.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mihaiu Ioan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 363.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

În conformitate cu prevederile art. 201 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice,

luând în considerare art. 1 din Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorii penitenciarelor-spital vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 19 aprilie 2017.

Nr. 1.288/C.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

CAPITOLUL I

Norme cu caracter general

 

Art. 1. - Penitenciarele-spital sunt unităţi sanitare cu paturi, aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca unităţi cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, În condiţiile legii.

Art. 2. - Regulamentele de organizare şi funcţionare ale penitenciarelor-spital se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 3. - Penitenciarele-spital sunt conduse de un director care are calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile legii.

Art. 4. - Responsabilităţile directorului penitenciarului-spital, ca ordonator terţiar de credite, sunt:

a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. Directorii penitenciarelor-spital au obligaţia de a stabili prin decizie internă, concomitent cu actualizarea fişelor de post:

- persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţam;

- persoanele autorizate care efectuează plăţile, pe baza documentelor ordonanţate de către ordonatorul de credite;

- persoanele desemnate pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu, după primirea avizului conform al ordonatorului principal de credite;

b) realizarea serviciilor medicale contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (denumită în continuare CASAOPSNAJ) şi cu direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti (denumite în continuare direcţii de sănătate publică), precum şi a celor prevăzute în celelalte contracte;

c) îndeplinirea obligaţiilor contractuale în desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii;

d) asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor deţinuţilor şi funcţionarilor publici cu statut special;

e) realizarea veniturilor contractate cu CASAOPSNAJ şi cu direcţiile de sănătate publică, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;

f) obligaţia de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

g) asigurarea integrităţii patrimoniului aflat în administrarea instituţiei pe care o conduce;

h) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi transmiterea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare către ordonatorul de credite ierarhic superior;

i) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

j) organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea indicatorilor aferenţi acestora;

k) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor legale;

l) analizarea permanentă a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;

m) luarea de măsuri pentru dimensionarea şi repartizarea corectă şi în conformitate cu prevederile legale a cheltuielilor pe naturi şi îndeosebi a celor de personal, astfel încât să fie asigurată desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţii penitenciarului-spital;

n) verificarea realităţii şi exactităţii datelor din situaţiile lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi transmiterea acestora către organele abilitate, cu avizul ordonatorului secundar de credite, la data, în formatul şi structura solicitate, potrivit prevederilor legale;

o) încheie, în condiţiile legii, contracte de furnizare de servicii medicale/acte adiţionale la aceste contracte cu CASAOPSNAJ şi cu direcţia de sănătate publică.

 

CAPITOLUL II

Structura, elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

SECŢIUNEA 1

Structura bugetului de venituri ţi cheltuieli

 

Art. 5. - Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde veniturile estimate şi cheltuielile prognozate din cadrul unui an bugetar, necesare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare normală a activităţii penitenciarelor-spital, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu CASA OPSNAJ şi cu direcţiile de sănătate publică, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.

Veniturile şi cheltuielile se cuprind în macheta de buget din structura prevăzută în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

Art. 6. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al penitenciarului-spital se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior şi se compune din următoarele anexe:

a) bugetul de venituri şi cheltuieli al penitenciarului-spital, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) detalierea veniturilor şi cheltuielilor penitenciarului-spital pe tipuri de servicii medicale/programe naţionale de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) situaţia privind numărul de posturi şi structura acestora, conform statului de organizare aprobat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;

d) fundamentarea cheltuielilor de personal, conform prevederilor anexei nr. 4;

e) bugetul fondului de dezvoltare al penitenciarului-spital, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 a) şi 5 b).

Art. 7. - (1) Veniturile proprii ale penitenciarelor-spital se cuprind în buget conform machetei de buget privind clasificaţia funcţională, după cum urmează:

a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de penitenciarele-spital cu CASA OPSNAJ;

b) valoarea programelor naţionale de sănătate, contractate cu CASA OPSNAJ şi cu direcţiile de sănătate publică;

c) venituri din dobânzi;

d) venituri din concesiuni şi închirieri;

e) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice;

f) venituri din donaţii şi sponsorizări;

g) alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi;

h) sumele acordate de la bugetul de stat pentru activităţi specifice, prevăzute de lege.

(2) Penitenciarele-spital pot primi cu titlu gratuit medicamente, prin programele naţionale de sănătate sau, după caz, alte bunuri materiale.

Art. 8. - Cheltuielile penitenciarelor-spital se evidenţiază în buget, conform machetei de buget pe structura clasificaţiei economice şi funcţionale corespunzător fiecărei surse de venit aprobate prin fila de buget.

Art. 9. - Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli.

Art. 10. - Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondurile provenite de la CASAOPSNAJ şi direcţiile de sănătate publică se stabileşte ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor. Bugetul penitenciarului-spital poate fi încheiat cu excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. În situaţia în care penitenciarele-spital au rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează astfel:

a) veniturile şi cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului; în această situaţie cheltuielile activităţii curente vor fi egale cu veniturile, iar excedentul de casă se va înregistra în buget ca venit la cap. 40 „Operaţiuni financiare”, paragraful 15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”;

b) sumele rămase neutilizate la finele anului, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat şi alte venituri proprii, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.

Art. 11. - Spitalele care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în execuţie, vor detalia subdiviziunile pe subcapitole şi paragrafe la venituri şi, respectiv, pe articole şi alineate la cheltuieli, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea, fundamentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Art. 12. - În etapa de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli, consiliul de conducere trebuie să analizeze resursele posibile, în vederea stabilirii veniturilor şi cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici.

Art. 13. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se elaborează de către consiliul de conducere pe baza propunerilor prezentate de conducătorii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, precum şi a medicilor din cabinetele medicale arondate, având în vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestaţii şi activităţi;

b) cheltuielile necesare şi priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei medicale şi alte activităţi;

c) realizarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.

(2) Propunerile prezentate sunt centralizate de către structura economică a penitenciarelor-spital, pe baza formularelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 14. - Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli reprezintă un complex de analize şi decizii prin care directorul evaluează nivelul surselor de venituri şi perioada în care urmează să se încaseze, dimensionează categoriile de cheltuieli necesare, le prioritizează şi le prevede în strânsă corelare cu perioada de încasare a veniturilor.

Art. 15. - Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile şi cheltuielile se înscriu pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

Art. 16. - (1) Fundamentarea veniturilor penitenciarelor-spital se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora.

(2) Analiza cuprinde situaţia veniturilor realizate în ultimii 3 ani.

Art. 17. - La fundamentarea veniturilor se au în vedere aspectele care reglementează sursele de venituri şi condiţiile specifice fiecărei unităţi de furnizare a serviciilor medicale, după cum urmează:

a) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu CASA OPSNAJ şi cu direcţiile de sănătate publică pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în considerare:

- condiţiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele de aplicare ale acestuia, precum şi celelalte reglementări în domeniu;

- numărul de servicii pe structură, estimat a se realiza şi finanţa;

- modalitatea de plată a serviciilor medicale (tarif mediu pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare pentru secţii/ compartimente de cronici, tarif pe serviciu medical/caz rezolvat pentru spitalizare de zi, tarif/serviciu etc.);

- inflaţia prognozată;

- analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate;

- particularităţile asistenţei medicale acordate deţinuţilor;

b) estimarea oricăror altor venituri:

- analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent.

Art. 18. - Tarifele aferente altor servicii/activităţi, precum serviciile medicale de specialitate clinice, medicină dentară, paraclinice (laborator şi radiologie), ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu CASAOPSNAJ şi cu direcţiile de sănătate publică, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă de directorul penitenciarului-spital,

Art. 19. - Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de consiliul de conducere împreună cu şefii de secţii şi compartimente, urmărindu-se în principal:

a) utilizarea eficientă a resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare;

b) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerinţelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri supradimensionate;

c) stabilirea la nivelul penitenciarului-spital de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul secţiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare şi reactivi, aprobate de consiliul medical;

d) stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii şi documentaţii tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a calităţii actului medical:

e) evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de cerinţele actelor medicale şi de respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate:

f) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secţii şi compartimentele de specialitate specifice activităţii penitenciarelor-spital;

g) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii şi activităţi, potrivit prevederilor legale;

h) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar, cum ar fi: număr de salariaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare;

i) evoluţia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pe tipuri de servicii;

j) evaluarea cheltuielilor pe fiecare nivel de secţie şi/structuri de specialitate specifice activităţii penitenciarelor-spital şi a responsabilităţilor stabilite conducătorilor acestor structuri;

k) normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocaţii de hrană, salarii etc.);

l) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomicoase.

Art. 20. - (1) Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale şi de capital.

(2) La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum şi alte elemente de calcul, după cum urmează:

a) cheltuieli de personal:

- în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice directorul stabileşte numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, propune structura organizatorică şi reorganizarea unităţii; la stabilirea numărului de posturi se are în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate, cu îmbunătăţirea calităţii la acordarea actului medical;

- calculul numărului de personal se face pe baza statului de organizare aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificaţiei indicatorilor financiari, pentru întregul personal, pe baza organigramei unităţii, pe fiecare structură a penitenciarului-spital;

- estimarea necesarului de cheltuieli de personal pe surse de finanţare, în funcţie de ponderea activităţilor specifice prevăzute de legislaţia în vigoare;

- asigurarea drepturilor stabilite prin legislaţia în vigoare în beneficiul funcţionarilor publici cu statut special, cum ar fi norma de hrană, norma de echipare, transportul la şi de la locul de muncă, medicamente, decontarea cheltuielilor de transport în perioada concediului de odihnă sau, după caz, În beneficiul altor categorii de personal;

- numărul maxim de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărui penitenciar-spital, conform anexelor nr. 3 Şi 4;

b) bunuri şi servicii - evaluarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii se fundamentează pe articol şi alineat bugetar, avându-se în vedere;

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secţie/compartiment, cabinetele medicale ale unităţilor arondate şi de stocul la finele anului precedent;

- numărul de deţinuţi aflaţi în custodie;

- normele legale de hrană pe tipuri de secţii;

- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi, dezinfectanţi;

- necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparaţii curente;

- alte activităţi şi consumuri necesare;

c) cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi compartimentelor, pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii;

d) pentru „Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” se aplică formula:

 

CASS persoane private de libertate = N/Z (2 x Sm) x 5,5%,

unde:

CASS - contribuţii asigurări sociale de sănătate;

N - numărul total al zilelor calendaristice în care persoanele private de libertate s-au aflat în unitate într-o lună;

Z - numărul de zile calendaristice al lunii pentru care se calculează contribuţia;

Sm - salariu minim brut;

e) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - necesarul de fonduri se va stabili în funcţie de valoarea cotei de finanţare naţională, cotei de finanţare externă nerambursabilă şi a cotei de cheltuieli neeligibile prevăzute în acordurile/contractele de finanţare în derulare, respectiv acorduri/contracte de finanţare în curs de aprobare de către finanţatorul extern, perioada de derulare a acordurilor/contractelor de finanţare şi alte prevederi contractuale care fac referire la partea de finanţare.

Art. 21. - De la bugetul de stat se asigură fonduri pentru activităţile specifice penitenciarelor spital, după cum urmează:

- drepturile salariale şi contribuţiile aferente pentru activităţile specifice ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare, conform legislaţiei în vigoare;

- drepturile de hrană, echipament şi alte cheltuieli acordate în natură sau în echivalent, specifice pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională, în condiţiile legii;

- bunuri şi servicii necesare funcţionării instituţiei, prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;

- transferuri privind contribuţii de sănătate pentru deţinuţi;

- proiecte finanţate din fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare;

- investiţii legate de construirea de noi spaţii, extinderi, supraetajări, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;

- obiective de modernizare, transformare şi amenajare a construcţiilor existente şi expertizare, proiectare şi consolidare a clădirilor, inclusiv reparaţii capitale;

- dotarea cu aparatură medicală;

- alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, inclusiv dotări specifice pentru siguranţa detenţiei;

- contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu de creştere a copilului;

- cheltuielile necesare acordării ajutoarelor la trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, ajutoarelor în caz de deces, despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau deces şi indemnizaţiilor şi stimulentelor cuvenite potrivit legii;

- alte cheltuieli specifice de tipul ajutoarelor sociale în natură, acordate potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 22. - În cazul în care penitenciarul-spital derulează programe naţionale de sănătate, calculul necesarului se face având în vedere prevederile cuprinse în normele de organizare şi finanţare a programelor naţionale de sănătate în vigoare la data fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 23. - În cazul existenţei unor obligaţii către furnizori la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, acestea vor fi evidenţiate separat, întocmindu-se un grafic în care se va specifica data la care sunt programate la plată.

Art. 24. - Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior şi va fi însoţit de o notă de fundamentare, care va cuprinde enumerarea surselor de venituri şi a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum şi măsurile preconizate de penitenciarul-spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli şi în nivelul veniturilor estimate a fi realizate.

Art. 25. - Un exemplar al bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, în copie, se prezintă unităţii Trezoreriei Statului la care unitatea are conturile deschise.

 

CAPITOLUL III

Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale în relaţia cu CASAOPSNAJ

 

Art. 26. - Contractul de furnizare de servicii medicale se negociază de către directorul penitenciarului-spital cu conducerea casei de asigurări de sănătate. În condiţiile stabilite în contractul-cadru şi în normele de aplicare a acestuia.

Art. 27. - Reprezentanţii Direcţiei medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor au rol de supraveghere în procesul de negociere, urmărind ca aceasta să se realizeze pe baza prevederilor legale.

Art. 28. - În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele.

 

CAPITOLUL IV

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Art. 29. - Termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget;

b) execuţia de casă a bugetului - complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare.

Art. 30 - Veniturile unităţilor penitenciare-spital se înregistrează şi se utilizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 31. - (1) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(2) Angajarea cheltuielilor din buget se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate.

Art. 32. - Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli au destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal.

Art. 33. - Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea pentru propunerile privind cheltuielile curente şi de capital se semnează de către persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în acest sens, stabilite prin decizie a directorului penitenciarului-spital.

Art. 34. - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor se efectuează pe parcursul exerciţiului financiar, în limita disponibilului de prevederi la cheltuieli, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare la care se încadrează plata respectivă, şi a disponibilului din cont, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 35. - Sumele rămase neutilizate la finele anului, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.

Art. 36. - (1) Sumele care se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale prestate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu CASAOPSNAJ/direcţiile de sănătate publică, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli şi reprezintă venituri ale anului curent.

(2) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an.

Art. 37. - Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unităţii, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.

Art. 38. - Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, care se împart în conturi de venituri şi cheltuieli, se înregistrează în mod cronologic şi sistematic în contabilitatea proprie a penitenciarului spital. Penitenciarele-spital utilizează următoarele conturi:

A. DISPONIBIL

- 560.01.01 „Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”:

- 560.01.01 F33.21.00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

- 560,01.01 F33.30.00 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

- 560.01.01 F33.31.00 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

- 560.01.01 F33.08.00 Venituri din prestări de servicii

- 560.01.01 F33.50.00 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

- 560.01.01 F31.03.00 Alte venituri din dobânzi

- 560.01.01 F30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

- 560.01 01 F37.01.00 Donaţii şi sponsorizări

- 560,01.01 F42.11.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

- 560.01.01 F43.09.00 Subvenţii pentru instituţii publice

- 560,03.00 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”:

- 560.03.00 F40.15.03 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

B. VENITURI

- 750.00.00 „Venituri din proprietate”:

- 750.00.00.01 F30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

- 751.01.0 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”:

- 751.01.00.01 F33.21.00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

- 751.01.00.01 F33.31.00 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

- 751.01.00.01 F33.30.00 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

- 751.01.00.01 F33.08.00 Venituri din prestări de servicii

- 751.01.00.01 F33.50.00 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

- 766.00.00 „Venituri din dobânzi”:

- 766.00.00 F31.03.00 Alte venituri din dobânzi

- 779.00.00 „Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”:

- 751.05.00 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii şi sponsorizări)”:

- 751.05.00 F37.01.00 Donaţii şi sponsorizări

- 791.00.00 „Venituri din valorificare unor bunuri ale statului”:

- 772.01.00 „Subvenţii de la bugetul de stat”:

- 772.01.00 F42.11.0Q Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

- 772.02.00 „Subvenţii de la alte bugete”:

- 772.02.00 F43.09.00 Subvenţii pentru instituţii publice

C. CHELTUIELI

Conturile de cheltuieli utilizate de penitenciarele-spital sunt cele utilizate de sistemul administraţiei penitenciare şi aprobate prin Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39. - (1) în conformitate cu pct. 5 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, directorii penitenciarelor-spital, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:

- contul 806 00 00 „Credite bugetare aprobate”:

- contul 806 60 00 „Angajamente bugetare11;

- contul 806 70 00 „Angajamente legale”.

- contul 807 10 00 „Credite de angajament aprobate”.

- contul 807 20 00 „Credite de angajament angajate”.

(2) Conturile menţionate mai sus se desfăşoară în evidenţa analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii şi pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocaţii cu destinaţie specială, pe capitole şi, în cadrul acestora, pe titluri, articole şi alineate. Pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfăşoară pe fiecare acţiune şi program, pe titluri, articole şi alineate.

Art. 40. - Directorii penitenciarelor-spital au obligaţia de a analiza şi raporta lunar, trimestrial şi anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ordonatorului de credite ierarhic superior, precum şi către CASAOPSNAJ şi, respectiv, către direcţiile de sănătate publică cu care se află în contract.

 

CAPITOLUL V

Fondul de dezvoltare al spitalului

 

Art. 41. - Fondul de dezvoltare al penitenciarului-spital se utilizează pentru dotarea unităţii şi se constituie din următoarele surse:

a) sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”;

b) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar, numai dacă spitalul nu are obligaţii restante la data repartizării excedentului şi sunt acoperite toate angajamentele legale rămase neachitate la finele anului precedent;

c) cotă-parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile, şi preliminată pe an, potrivit anexei nr. 5 a, cu condiţia păstrării echilibrului financiar. Calculul sumei constituite din amortizare se efectuează în baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în Fondul de dezvoltare al penitenciarului-spital, potrivit anexei nr. 4b). Suma calculată se reţine din excedentul anului precedent;

d) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii;

e) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 42. - Evidenţa cheltuielilor din Fondul de dezvoltare al penitenciarului-spital se face pe subdiviziunile titlului „Cheltuieli de capital” al Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

Art. 43. - Sumele neutilizate la finele anului din Fondul de dezvoltare al penitenciarului-spital se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 44. - Soldul contului de disponibil pentru Fondul de dezvoltare al penitenciarului-spital se virează în contul de excedent deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 45. - Orice modificări în volumul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli se fac cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 46. - (1) Cabinetele medicale din unităţile arondate penitenciarelor-spital pot beneficia din veniturile încasate şi gestionate de penitenciarele-spital, aferente contractelor de medicină de familie, medicină dentară şi alte specialităţi, pentru achiziţia de bunuri şi servicii, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Modalitatea de utilizare a fondurilor cu această destinaţie se va stabili prin decizie aprobată de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 47. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5a) şi 5b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Aprobat

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE

Penitenciar-spital .............................................

DIRECTOR GENERAL

Nr. ............/......................

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Avizat

Avizat

ORDONATOR TERŢIAR DE CREDITE

DIRECTOR

...................................................................

DIRECŢIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂ

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

SEF SERVICIU

 

PLANIFICARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ. SALARIZARE

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz

 

Denumire indicator

Cod

Credite de Angajament

Prevederi

anuale

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL SURSE DIN CARE:

 

 

 

00.01.10

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

1. VENITURI CURENTE

 

 

00.02.10

0

0

0

0

0

0

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

 

29.00.10

0

0

0

0

0

0

 

 

C1. Venituri din proprietate

 

 

30.00.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Venituri din proprietate

 

 

30.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Venituri din concesiuni şi închirieri, din care: (paragraf)

30.10.05

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

30.10 05.30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din dobânzi

 

 

31.10

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri din dobânzi

31,10.03

0

0

 

 

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

 

 

33.00.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

33.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

33.10.21

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publica din sume alocate de la buget

33.10.30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publica din sume alocate din v,p. de M.S.

33,10.31

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţii

33.10.50

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

37.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Donaţii şi sponsorizări

37.10.01

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

39.10.01

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Operaţiuni financiare

40.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40 10.15

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.10.15.03

0

0

 

 

 

 

 

 

 

IV. TOTAL SUBVENŢII

41.00.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

42.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

42.1011

0

0

0

0

0

0

 

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII

43.10

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Subvenţii pentru instituţii publice

43.10.09

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10+68.10

50.10

I

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

 

CHELTUIELI CURENTE

01

I

0

0

0

0

0

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

0

0

0

0

0

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul II BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

20

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

I

0

0

0

0

0

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

I

0

0

0

0

0

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

I

0

0

0

0

0

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

I

II

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

 

CHELTUIE DE CAPITAL

70

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

I

0

0

0

0

0

 

 

 

II

0

0

0

0

0

CAP. 61.10 - TOTAL CHELTUIELI ( 1 - 3.2)

 

 

 

61.10

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

CHELTUIELI CURENTE

01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

0

0

0

0

0

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Cheltuieli salariate în bani

 

 

10.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Salarii de bază

10.01.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte sporuri

10.01.06

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Ora suplimentare

10.01.07

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Fond de premii

10.01-08

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Fond aferent plăţii cu ora

10.01.11

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Indemnizaţii de detaşare

10.01.14

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alocaţii pentru locuinţe

10.01.16

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

10.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Norma de hrană

10.02.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Uniforme şi echipament obligatoriu

10.02.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Transport la şi de locul de muncă

10.02.05

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Contribuţii

 

 

10,03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10,03.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul II BUNURI ŞI SERVICII

 

 

20

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Bunuri şi servicii

 

 

20.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Furnituri de birou

20.01.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Încălzit, Iluminat şi forţa motrică

20.01.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Piese de schimb

20.01.06

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Transport

 

20.0I.07

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Reparaţii curente

 

 

20.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Hrană

 

 

20.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Hrană pentru oameni

20.03.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Hrană pentru animale

20.03.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

20.04

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Medicamente

20.04.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Materiale sanitare

20.04.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Reactivi

 

20.04.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Dezinfectanţi

20 04.04

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

20.05

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Uniforme şi echipament

20.05.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Lenjerie şi accesorii de pat

20.05.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

20.06

1

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Deplasări în străinătate

20.06.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

20.11

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

20.I2

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Pregătire profesională

 

 

20.I3

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Protecţia muncii

 

 

20.I4

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

20.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Reclamă şi publicitate

20.30.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Protocol şi reprezentare

20.30.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Chirii

 

20.30.04

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Transferuri curente

 

 

5I.0I

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

I

0

0

0

0

0

 

 

II

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105, 113 şi 114 din Codul Penal precum şi pentru persoane care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate

51.01.51

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Titlul VII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 

 

56.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Finanţarea naţionala

56.01.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Finanţarea externa nerambursabila

56.01.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

 

 

59

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Burse

 

 

59.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

70

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

71

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Active fixe

 

 

71.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Construcţii

 

7I.01.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 

 

61.10.

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

10

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Cheltuieli salariate în bani

 

 

10.01

I

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

II

0

0

0

0

0

 

 

 

Salarii de bază