MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 408/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

118. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

501. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

119. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

502. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120)/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

503. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

121. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

504. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

122. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

505. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 186 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

438. - Decizie privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

439. - Decizie privind eliberarea doamnei Lacziko Eniko Katalin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

440. - Decizie privind numirea doamnei Lacziko Eniko Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

441. - Decizie privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

606. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

41. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

42. - Ordin pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.”

2. La articolul I, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

«(41) Poliţistul este trecut anual în funcţia imediat superioară în cadrul postului ocupat, dacă la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obţinut calificativul de cel puţin «bine» şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

(42) După definitivarea în profesie, poliţistul debutant este încadrat în funcţie potrivit gradului profesional deţinut în funcţia imediat superioară celei de debutant în cadrul postului ocupat.»“

3. La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 2721 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;

...............................................................................

d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei;”.

4. La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 2731 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar; .

5. La articolul I punctul 20, litera c) a articolului 2734 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).”

6. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 2735 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior deţinut;”.

7. La articolul I punctul 20, partea introductivă a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 2746 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:

...............................................................................

IV. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani.”

8. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 2746 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea iu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.”

Art. II. - La cererea acestora, agenţii, subofiţerii şi maiştrii militari, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai programelor de formare iniţială ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se trec în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv corpul ofiţerilor, fără concurs sau examen, li se acordă gradul profesional de subinspector sau, după caz, gradul de sublocotenent şi sunt încadraţi în funcţie potrivit statutului aplicabil.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 118.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 501.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 20 septembrie 2016, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) în exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generate ale acţionarilor acestor societăţi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 119.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi se dispune publicarea acestei legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 502.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 20 septembrie 2016, cu următoarea modificare: - La articolul I, punctul 3 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, ou respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 120.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 503.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 12 octombrie 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) începând cu anul şcolar 2016-2017, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate.”

2. La anexă, titlul punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Sumele pentru distribuţia de fructe în grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate, precum şi pentru implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2016-2017”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 121.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 mai 2017,

Nr. 504.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 31 octombrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 122.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 505.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 186

din 21 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dumitru Voloşeniuc în Dosarul nr. 2.377/111/2005 al Tribunalului Bihor - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 607 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la Decizia nr. 471 din 28 iunie 2016, şi se solicită menţinerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea nr. 35/CCP din 24 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.377/111/2005/a2, Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dumitru Voloşeniuc într-un dosar în care autorul excepţiei, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, susţine că actele de urmărire penală au fost realizate de un organ de urmărire penală necompetent. În prezenta cauză, instanţa de contencios constituţional a fost sesizată de către Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, conform art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, întrucât nu permit restituirea cauzei la procuror de către judecătorul de cameră preliminară, în situaţia încălcării normelor referitoare la competenţa materială a organelor de cercetare penală.

6. Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că textele criticate îndeplinesc cerinţele de claritate şi previzibilitate impuse prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, făcându-se trimitere, în acest sens, la hotărârile din 4 mai 2000 şi 9 noiembrie 2006, pronunţate în cauzele Rotam împotriva României, paragraful 55, şi Leempoel & S.A. Ed. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59. Se susţine, totodată, că prevederile art. 342 din Codul de procedură penală delimitează în mod previzibil obiectul fazei camerei preliminare, prevăzând posibilitatea contestării, sub aspectul legalităţii şi loialităţii, a tuturor actelor de urmărire penală, precum şi a regularităţii actului de sesizare. Se arată, de asemenea, că art. 346 din Codul de procedură penală stabileşte cele două soluţii ce pot fi dispuse de judecătorul de cameră preliminară, respectiv începerea judecăţii şi restituirea cauzei la parchet. La rândul lor, motivele pentru care poate fi restituită cauza la parchet sunt limitativ şi previzibil stipulate de legiuitor şi vizează situaţia în care obiectul şi limitele judecăţii nu pot fi stabilite. Se susţine că aceste aspecte nu încalcă dreptul la un proces echitabil şi nici prezumţia de nevinovăţie, întrucât judecata în cameră preliminară nu antamează fondul cauzei penale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că faptul că dispoziţiile procesual penale nu permit inculpatului să solicite restituirea cauzei la parchet pentru alte motive decât cele expres reglementate nu este de natură a încălca prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei. Astfel, în procedura camerei preliminare, inculpatul poate contesta regularitatea rechizitoriului, legalitatea actelor de urmărire penală şi a probelor administrate, putând obţine anularea actelor nelegale, excluderea probelor nelegal administrate şi restituirea cauzei la procuror. De asemenea, în cadrul dezbaterilor în faţa instanţei de judecată, inculpatul poate contesta temeinicia probelor legal administrate în faza de urmărire penală, solicitând readministrarea lor, după cum poate obţine încuviinţarea unor probe în apărare.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală surit constituţionale şi arată că îşi menţine punctele de vedere exprimate în deciziile Curţii Constituţionale nr. 663 din 11 noiembrie 2014, nr. 475 din 16 iunie 2015 şi nr. 784 din 17 noiembrie 2015.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

- Art. 342: „Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală

- Art. 346 alin. (3): „Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:

a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;

b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;

c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.

13. Se susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii, art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) cu privire la prezumţia de nevinovăţie şi ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală au mai fost suspuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, instanţa de contencios constituţional pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 471 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 2 noiembrie 2016, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

15. Prin Decizia nr. 471 din 28 iunie 2016, Curtea a constatat că, într-adevăr, legiuitorul nu a enumerat printre cazurile în care judecătorul de cameră preliminară poate restitui cauza la parchet, prevăzute la art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, şi situaţia constatării lipsei competenţei materiale a organului de urmărire penală. Aceeaşi lipsă a competenţei materiale a organului de urmărire penală nu este reglementată nici drept cauză de nulitate absolută, la art. 281 alin. (1) din Codul de procedură penală, care prevede, la lit. b), doar încălcarea dispoziţiilor legale privind competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti ca determinând întotdeauna aplicarea nulităţii. Aşa fiind, lipsa competenţei materiale a organului de urmărire penală poate fi invocată, potrivit art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală, de către persoana interesată, care trebuie să probeze faptul că încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează această materie i-a produs o vătămare, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

16. Cu toate acestea, Curtea a constatat că, potrivit art. 347 din Codul de procedură penală, încheierile pronunţate de judecătorul de cameră preliminară pot fi contestate în termen de 3 zile de la comunicare.

17. De asemenea, în cazul dispunerii de către judecătorul de cameră preliminară a începerii judecăţii, cu menţinerea actelor de urmărire penală efectuate de către un organ de urmărire penală necompetent material, cu excepţia cazului recunoaşterii de către inculpat a învinuirii, conform art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală, judecata în primă instanţă se va face, conform art. 376 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu audierea inculpatului, a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente şi, nu în ultimul rând, cu administrarea probelor încuviinţate. În privinţa probelor, părţile sau instanţa, din oficiu, pot recurge la oricare dintre probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii prevăzute la art. 97-201 din Codul de procedură penală.

18. În situaţia recunoaşterii învinuirii, conform art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală, judecata în primă instanţă are loc cu asumarea de către inculpat a faptului că soluţionarea cauzei se face numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, potrivit tezei finale a aceluiaşi alin. (4) al art. 374 din Codul de procedură penală. De asemenea, conform art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti, acestea fiind puse în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi fiind avute în vedere de instanţă la deliberare.

19. Totodată, împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de fond, poate fi formulat apel, în condiţiile art. 408 şi următoarele din Codul de procedură penală, acesta constituind o cale de atac integral devolutivă, potrivit art. 417 din Codul de procedură penală.

20. Analizând aspectele procedurale mai sus invocate, Curtea a constatat că ele constituie, de fapt, garanţii ale drepturilor fundamentale prevăzute la art. 21, art. 23 alin. (11) şi art. 24 alin. (1) din Constituţie, prevăzute de legiuitor în scopul asigurării acestor drepturi, aşa încât lipsa prevederii exprese, în cuprinsul art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, a dreptului judecătorului de cameră preliminară de a restitui cauza la parchet în situaţia constatării împrejurării că urmărirea penală a fost efectuată de către un organ de urmărire penală necompetent nu este de natură a încălca drepturile fundamentale anterior enumerate. În acest sens, accesul liber la justiţie, reglementat la art. 21 din Legea fundamentală, presupune accesul la toate mijloacele procesuale prin care se înfăptuieşte actul de justiţie, legiuitorul având competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel cum rezultă din prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, şi Decizia nr. 71 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 27 ianuarie 2009). În ceea ce priveşte prezumţia de nevinovăţie, invocată de autorul excepţiei, aceasta presupune dreptul inculpatului de a fi considerat nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare (a se vedea Decizia nr. 1.028 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011). Nu în ultimul rând, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la apărare, reglementat la art. 24 alin. (1) din Constituţie, conferă oricărei părţi implicate într-un proces, potrivit intereselor sale şi indiferent de natura procesului, posibilitatea de a utiliza toate mijloacele prevăzute de lege pentru a invoca în apărarea sa fapte sau împrejurări Acest drept presupune participarea la şedinţele de judecată, folosirea mijloacelor de probă, invocarea excepţiilor prevăzute de legea procesual penală, exercitarea oricăror altor drepturi procesual penale şi posibilitatea de a beneficia de serviciile unui apărător (a se vedea Decizia nr. 667 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 noiembrie 2015, paragraful 33).

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa analizată, atât considerentele, cât şi soluţia din cuprinsul deciziei anterior menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Distinct de cele reţinute prin Decizia nr. 471 din 28 iunie 2016, Curtea constată că invocarea lipsei competenţei materiale a organului de urmărire penală, potrivit art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală, în condiţiile în care persoana interesată probează faptul că, prin respectiva încălcare, i-au fost produse prejudicii care nu pot fi înlăturate altfel decât prin anularea actelor astfel emise, poate avea ca efect excluderea tuturor probelor administrate de organul de urmărire necompetent, ipoteză ce determină restituirea cauzei la parchet, conform dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Voloşeniuc în Dosarul nr. 2.377/111/2005 al Tribunalului Bihor - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

praf. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Amet Aledin se eliberează din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 438.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Lacziko Eniko Katalin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lacziko Eniko Katalin se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 439.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Lacziko Eniko Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lacziko Eniko Katalin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 440.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Amet Aledin se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 441.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia

 

În virtutea funcţiilor consulare reglementate de art. 5 din Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, semnată la 24 aprilie 1963,

ţinând cont de prevederile art. 12 din Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie 1961,

în lumina prevederilor art. 17 din Constituţia României, republicată, având în vedere dispoziţiile art. 1 pct. 1 din Regulamentul consular, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/1999, cu modificările ulterioare, cu luarea în considerare a necesităţii asigurării accesului direct la serviciile consulare pentru cetăţenii români şi cei de origine română din Australia,

luând în considerare Memorandumul intern nr. G5-1/19744 din 1 septembrie 2016 privind aprobarea înfiinţării Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia şi acordul transmis de partea australiană în acest sens prin Nota verbală nr. 17/3.421 din 3 martie 2017, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Biroul consular la Melbourne, având sediul în oraşul Melbourne şi circumscripţia consulară formată din statele Victoria, Australia de Vest, Australia de Sud şi Tasmania.

(2) Biroul consular de la Melbourne, Australia, este parte componentă din Ambasada României la Canberra şi este condus de un funcţionar consular de carieră cu rang de consul.

Art. 2. - Biroul Consular al României la Melbourne, Australia, este încadrat cu un număr de 3 posturi - un post de consul, şef al biroului, şi 2 posturi de referent principal relaţii.

Art. 3. - Departamentul financiar şi administrativ, Departamentul resurse umane şi Departamentul consular vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, cu sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei României la Canberra.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 606.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

6,67%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

51.590

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

27,37

Venitul total unitar

lei/MWh

43,92

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

23.693

Venitul unitar

lei/MWh

6,76

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

45,47

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

44,69

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

43,14

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

42,43

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

129,14

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,36

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,81

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare

 

Având în vedere prevederile art. 51-53 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, ale art. 36 alin. (7) lit. i) şi n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 1 şi 4 din Calendarul de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1.388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.047/2016*),

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă criteriile de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare, aplicabilă acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 42.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.047/2016 a fost publicată pe pagina de internet www.anre.ro, nefiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare

 

SECŢIUNEA 1

Definiţii

 

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) în înţelesul prezentului document, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

loc de consum/nod de consum - incintă sau zonă în care se află o singură instalaţie de utilizare şi în care se consumă energie electrică prin una sau mai multe instalaţii de racordare; în situaţia racordării unei reţele electrice de distribuţie sintagma Joc de consum” se înlocuieşte cu „nod de consum”

gestionar de loc de consum - persoană fizică sau juridică care deţine un loc de consum

operator de reţea relevant - operator de transport şi de sistem (OTS) sau operator de distribuţie (OD) la care este sau va fi racordat un loc/nod de consum

unitate consumatoare - un ansamblu de instalaţii electrice aparţinând unui loc/nod de consum, care conţine echipamente ce pot fi controlate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuţie închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terţ

consum dispecerizabil - consumul aparţinând unui loc/nod de consum care, în concordanţă cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acţiunea directă a operatorului de reţea relevant, fie prin acţiunea gestionarului de loc de consum sau operatorului de sistem de distribuţie închis, la cererea operatorului de reţea relevant

 

SECŢIUNEA a 2-a

Criterii de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare

 

Art. 2. - Criteriile de acordare a derogării de la obligaţia de a îndeplini una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice pentru racordare, luate în considerare la emiterea unei decizii cu privire la cererea de derogare, sunt:

a) infrastructura operatorului de reţea relevant nu permite îndeplinirea cerinţelor prevăzute în norma tehnică de racordare, pentru care s-a solicitat acordarea derogării. Durata de valabilitate a derogării se stabileşte până la adaptarea infrastructurii operatorului de reţea relevant;

b) derogarea nu are efecte negative asupra:

(i) siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional şi stabilităţii zonei de reţea ce cuprinde punctul de racordare;

(ii) funcţionării pieţei de energie electrică;

c) derogarea nu restricţionează comerţul transfrontalier de energie electrică;

d) derogarea nu conduce la avantaje concurenţiale pentru solicitant în raport cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică;

e) în cazuri identice, derogarea nu conduce la un comportament discriminatoriu al operatorului de reţea relevant cu privire la accesul la reţea al gestionarului unui loc de consum, al unui operator de distribuţie sau al unui operator de sistem de distribuţie închis;

f) derogarea nu are efecte negative asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii şi securităţii personalului operativ

sau publicului;

g) acordarea derogării nu are impact negativ asupra altor utilizatori ai reţelei electrice existenţi (costuri, calitatea energiei electrice livrate, dezvoltare durabilă, sănătate şi securitate în muncă, mediu, situaţii de urgenţă);

h) nu există alţi gestionari de loc de consum, alţi operatori de distribuţie sau alţi operatori de sistem de distribuţie închis care au implementat cerinţele solicitate de norma tehnică pentru racordare, aplicabilă acestora, în condiţii similare solicitantului de derogare.

Art. 3. - Criteriile prevăzute la art. 2 se aplică la acordarea derogărilor pentru locuri de consum/noduri de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie sau pentru unităţi consumatoare utilizate pentru a furniza servicii de consum dispecerizabil unui operator de reţea relevant în conformitate cu art. 52 şi 53 din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor.

Art. 4. - Pentru acordarea unei derogări solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate modifica criteriile de acordare a derogării în condiţiile art. 51 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.388/2016 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli privind obţinerea derogărilor

 

Art. 6. - (1) Derogările de la prevederile normei tehnice pentru racordare se pot solicita de către:

a) gestionarii/potenţialii gestionari de loc de consum;

b) operatorii/potenţialii operatori de distribuţie;

c) operatorii/potenţialii operatori de sistem de distribuţie închis;

d) OD relevanţi sau OTS.

(2) Cererile de acordare a derogării formulate de solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c), pentru locuri de consum/noduri de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie sau unităţi consumatoare utilizate pentru a furniza servicii de consum dispecerizabil unui operator de reţea relevant, se depun la operatorul de reţea relevant. După evaluarea cererilor, acesta le înaintează autorităţii de reglementare.

(3) Cererile de acordare a derogării formulate de solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. d), pentru locuri de consum/noduri de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie sau pentru unităţi consumatoare, care sunt sau urmează să fie racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, se depun la autoritatea de reglementare.

Art. 7. - Modalitatea în care se solicită acordarea unei derogări de la una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice pentru racordare, precum şi documentele justificative necesare sunt prevăzute în procedura privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie, elaborată de OTS şi avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 8. - (1) Modalitatea de acordare a derogării de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se realizează în baza unei proceduri proprii.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei emite o decizie motivată privind acordarea/refuzarea acordării derogării.

Art. 9. - Acordarea derogărilor se solicită după intrarea în vigoare a normei tehnice pentru racordarea locurilor/nodurilor de consum la reţelele electrice de transport şi distribuţie şi după avizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a metodologiei de analiză cost-beneficiu şi a procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.