MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 154/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 154         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

8. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

15. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

16. - Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie

 

17. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Ordonanţă de urgenţă privind asistenţa medicală comunitară

 

66. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării

 

67. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării

 

68. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

 

69. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

73. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

268. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 1-2 martie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 martie 2017.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere demisia doamnei deputat Rovana Plumb, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 23 februarie 2017, şi luând act de această demisie,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a doamnei deputat Rovana Plumb.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 28 februarie 2017.

Nr. 15.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie

 

În temeiul art. 251 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Silvia-Claudia Mihalcea se eliberează din funcţia de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor începând cu data de 21 februarie 2017, ca urmare a cererii sale de demisie din această funcţie.

Art. 2. - Până la numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, domnul Georgică Tobă, şef de departament al Departamentului legislativ, asigură şi interimatul funcţiei de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 28 februarie 2017,

Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Răduţ Violeta, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;

- doamna deputat Mînzatu Roxana, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene, în locul domnului deputat Chiriac Viorel;

- domnul deputat Nistor Laurenţiu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în calitate de membru;

- domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în calitate de membru;

- domnul deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, aparţinând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 28 februarie 2017.

Nr. 17.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind asistenţa medicală comunitară

 

În considerarea faptului că Guvernul României s-a angajat să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei României, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgenţă, curative şi reabilitare de calitate, aspecte reglementate şi în Strategia naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014,

în vederea asigurării condiţiilor necesare unei utilizări eficace şi eficiente a resurselor disponibile, respectiv o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de la baza sistemului de sănătate, între care serviciile de asistenţă medicală comunitară ocupă un loc esenţial,

ţinând cont că în Acordul de parteneriat dintre România şi Uniunea Europeană se menţionează că în perioada 2014-2020 se vor urmări dezvoltarea serviciilor comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale esenţiale, precum şi o mai bună integrare a serviciilor sanitare şi sociale disponibile la nivelul comunităţilor,

având în vedere că în unele programe operaţionale pentru perioada 2014-2020 au fost incluse şi obiective de dezvoltare a serviciilor comunitare, fie din perspectiva îmbunătăţirii pregătirii şi disponibilităţii resurselor umane care să fie angrenate în serviciile medicale comunitare, fie din cea a ameliorării infrastructurii acestor servicii,

întrucât legislaţia privind asistenţa medicală comunitară, aşa cum este la momentul actual, nu permite luarea unor măsuri generate de noile oportunităţi de finanţare europeană pentru dezvoltarea serviciilor comunitare,

ţinând cont că în prezent nu există cadrul legislativ pentru definirea centrelor comunitare integrate, ca furnizori esenţiali de servicii de asistenţă medicală comunitară, deşi au trecut 3 ani de la începerea ciclului de finanţare europeană 2014-2020, luând în considerare că acest vid legislativ a condus la imposibilitatea accesării fondurilor europene planificate pentru dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din ciclul 2014-2020 atât în cadrul Programului operaţional Capital uman, axa 4.10, cât şi în special în cadrul Programului operaţional Regional, axa 8,

având în vedere că o componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă,

în considerarea faptului că beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populaţia din mediul rural şi grupurile vulnerabile, inclusiv romă,

pentru a evita apariţia unor situaţii de natură a accentua acest fenomen, care riscă să ia amploare în lipsa unor măsuri urgente, statul, în calitate de garant al Constituţiei, are obligaţia de a acorda asistenţă socială persoanelor vulnerabile, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi.

Având în vedere necesitatea imperioasă a accesării cu celeritate a fondurilor europene, precum şi actualizarea reglementărilor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară,

ţinând cont că lipsa unei astfel de reglementări face imposibilă atât accesarea programelor operaţionale sus-menţionate, cât şi implementarea obiectivelor Strategiei naţionale de sănătate, dar şi al altor strategii sectoriale, în condiţiile în care dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară şi a centrelor comunitare integrate, indicatori asumaţi de Ministerul Sănătăţii în Strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,

în considerarea faptului că investiţiile vizate de FESI 2014-2020 prin POR şi POCU sunt programate pentru a asigura complementaritatea investiţiilor soft şi hard şi pot ajunge până la 355 mii. euro, iar condiţia esenţială pentru a asigura absorbţia acestor fonduri este existenţa cadrului legislativ care să permită definirea cadrului integrat pentru serviciile medicale comunitare, deoarece este necesară identificarea nevoilor naţionale de astfel de servicii/centre comunitare integrate, întrucât absenţa reglementărilor prezentului act normativ conduce la imposibilitatea lansării apelurilor de proiecte programate în cadrul POR şi POCU care însumează aproximativ 355 mii. euro pentru finanţarea intervenţiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate,

luând în considerare că această situaţie periclitează procesul de absorbţie a fondurilor europene şi implicit a veniturilor bugetului de stat calculate în baza absorbţiei de fonduri estimate,

ţinând cont că întârzierea lansării acestor intervenţii poate afecta şi alocarea la nivelul programelor, dată fiind dezangajarea automată de fonduri stabilită de regulamentele europene pentru anul 2018,

în considerarea faptului că neutilizarea fondurilor europene până la momentul actual va face greu de realizat un grad de absorbţie convenabil, creând chiar riscul pierderii de fonduri europene, prin procedura de „dezangajare” (deccommittment) în conformitate cu ari. 86 şi 136 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.303/2013 privind prevederile comune asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, Fondului de Coeziune, Fondului Agricol European pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului European Maritim şi de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347 din 20 decembrie 2013,

având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a Programului de guvernare, precum şi faptul că României, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, îi revine sarcina de a respecta documentele strategice,

ţinând cont că axa prioritară 8.1 a POR 2014-2020, Obiectivul specific 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, vizează sprijinirea de acţiuni de construcţie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate sociomedicale,

luând în considerare că actualul context conduce la riscul pierderii fondurilor alocate acestui domeniu în condiţiile în care apelurile de proiecte nu vor fi lansate cât mai curând,

în considerarea faptului că în prezent statul român nu a îndeplinit la termenul stabilit o condiţionalitate ex ante şi având în vedere că, potrivit alin. 21 din preambulul Regulamentului 1.303/2013, Comisia are competenţa de a suspenda plăţile intermediare pentru priorităţile relevante ale programului, în condiţii clar definite,

apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată. Din cauza amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă asupra fondurilor europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea asistenţei medicale comunitare al nivelul comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare integrate, în vederea facilitării şi îmbunătăţirii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunităţilor cu serviciile sociale şi educaţionale.

Art. 2. - Asistenţa medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale identificate prin catagrafia populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile din comunităţi, fiind în concordanţă cu politicile şi strategiile guvernamentale, precum şi cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 3. - (1) Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate şi acţiuni de Sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.

(2) Scopul asistenţei medicale comunitare constă în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic, nivelul de educaţie, amplasarea acesteia în mediul rural sau urban sau de distanţa faţă de furnizorul de servicii medicale.

Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistenţă medicală comunitară a populaţiei, în special a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condiţiile legii şi în limitele resurselor umane şi financiare existente.

(2) Personalul care prestează activităţi de asistenţă medicală comunitară lucrează în colaborare cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistenţă socială, cu personalul centrului comunitar integrat şi cu alţi furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaţionale, inclusiv cu organizaţii neguvemamentale care furnizează servicii de profil.

(3) Modalităţile de colaborare dintre furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (2) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele, activităţile şi beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară

 

Art. 5. - Obiectivele asistenţei medicale comunitare sunt următoarele:

a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi. În special, ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

b) facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;

c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;

d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în domeniu.

Art. 6. - Activităţile desfăşurate în domeniu) asistenţei medicale comunitare de către personalele care au atribuţii legale în acest domeniu, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele:

a) identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

b) desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

c) furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

d) participarea la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice;

e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

f) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea informaţiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor şi a gravidelor, în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovarea alăptării şi practicilor corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

h) identificarea, urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor;

i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi contracepţie, precum şi asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

j) monitorizarea şi supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială, respectiv evidenţa privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe speciale;

k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

l) consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;

m) furnizarea de servicii de asistenţă medicală de urgenţă În limita competenţelor profesionale legale;

n) direcţionarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale şi sociale şi monitorizarea accesului acestora;

o) organizarea şi desfăşurarea de acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

p) identificarea şi notificarea autorităţilor competente a cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

r) alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile;

s) întocmirea evidenţelor şi documentelor utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor eticii profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei.

Art. 7. - (1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară sunt membrii comunităţii, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populaţia din mediul rural şi grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă.

(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

a) nivel economic sub pragul sărăciei;

b) şomaj;

c) nivel de educaţie scăzut;

d) dizabilitate;

e) boli cronice;

f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;

g) graviditate;

h) vârsta a treia;

i) vârstă sub 18 ani;

j) fac parte din familii monoparentale1,

k) risc de excluziune socială;

l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.

(3) Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusă riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin acţiunea unor determinanţi biologici, de mediu fizic, social şi economic, comportamentali sau care ţin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilităţii crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce ţin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situaţii fiziologice.

(4) Persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere social sunt cele prevăzute la art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Furnizarea şi organizarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară

 

Art. 8. - (1) Furnizarea serviciilor de asistenţă medicală comunitară se poate face prin:

a) serviciul public de asistenţă socială, înfiinţat potrivit secţiunii a 3-a „Organizarea şi administrarea serviciilor sociale" din capitolul III „Sistemul de servicii sociale” din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;

b) compartimentul de asistenţă medicală comunitară din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale;

c) centre comunitare integrate înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;

d) aparatul de specialitate al primarului.

(2) îndeplinirea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară prevăzute al art. 6 se realizează de către următoarele categorii profesionale, în limita competenţelor:

a) asistenţi medicali comunitari;

b) mediatori sanitari, în funcţie de specificul comunităţii.

(3) Atribuţiile categoriilor profesionale prevăzute la alin. (2) prin care se realizează activităţile prevăzute la art. 6 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 9. - (1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) funcţionează la nivelul unităţilor/subdiviziunilor unităţilor administrativ-teritoriale, având statutul de personal contractual, în cadrul serviciului public de asistenţă socială înfiinţat potrivit

Legii nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, în cadrul compartimentului de asistenţă medicală comunitară sau în aparatul de specialitate al primarului.

(2) Condiţiile generale de ocupare a posturilor de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Condiţiile specifice de ocupare a posturilor de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Numărul de personal din cadrul serviciului public de asistenţă socială se stabileşte ţinând seama de prevederile art. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, neintrând în numărul maxim de posturi stabilit pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, potrivit legii.

Art. 10. - Serviciile de asistenţă medicală comunitară pot fi asigurate prin personalul de specialitate prevăzut la art. 8 alin. (2), angajat în cadrul structurilor prevăzute la art. 8 alin. (1).

Art. 11. - (1) în funcţie de nevoile identificate la nivelul comunităţilor, privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaţionale, în subordinea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale se pot înfiinţa centre comunitare integrate, ca entităţi cu sau fără personalitate juridică, finanţate integral din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(2) Centrele comunitare integrate, organizate în subordinea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, furnizează persoanelor, inclusiv celor de etnie romă şi grupurilor vulnerabile, servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale şi educaţionale, din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale deservite,

(3) în centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim să fie format din asistent medical comunitar şi asistent social, iar în funcţie de specificul comunităţii şi alte categorii profesionale necesare desfăşurării activităţii din centrul comunitar integrat.

(4) Metodologia comună de coordonare, monitorizare, evaluare şi raportare a serviciilor furnizate în centrele comunitare integrate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit standardelor şi bunelor practici dezvoltate de către autorităţile competente.

(5) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor comunitare integrate prevăzute la alin. (1) şi (2) şi Protocolul-cadru de colaborare dintre centrele comunitare integrate şi serviciul public de asistenţă socială se stabilesc şi se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - (1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) au calitatea de personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în condiţiile legii, beneficiind de drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.

(2) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 alin. (2) se încheie cu autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

(3) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariate ale asistentului medical comunitar se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de asistent medical, pe nivel de studii, conform anexei nr. III Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate”, cap. I pct. 3 „Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare” şi cap. II „Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale”.

(4) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc potrivit cap. I pct. 3 „Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare” şi cap. II „Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale” din anexa nr. III la Legea-cadru 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de instructor de educaţie.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea asistenţei medicale comunitare

 

Art. 13. - Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum şi a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie şi a normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, la propunerea autorităţilor executive, pot aproba suplimentarea din veniturile proprii ale bugetelor locale a finanţării cheltuielilor de personal pentru categoriile prevăzute la art. 8 alin (2) şi pot aproba angajarea şi a altor categorii de personal care furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale şi, după caz, educaţionale, cu asigurarea finanţării cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv.

Art. 15. - Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de asigurarea spaţiului, precum şi a bunurilor şi serviciilor necesare întreţinerii şi funcţionării activităţii de asistenţă medicală comunitară, în condiţiile legii şi în limitele resurselor umane şi financiare existente.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea, evaluarea şi controlul activităţii asistenţei medicale comunitare

 

Art. 16. - Asistenţa medicală comunitară este coordonată tehnic şi metodologic de către Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în componenţa cărora se vor organiza compartimente de specialitate cu acest scop.

Art. 17. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de monitorizarea şi evaluarea activităţii de asistenţă medicală comunitară şi transmit lunar Ministerului Sănătăţii raportul privind activitatea desfăşurată la nivel de judeţ.

(2) Modalitatea de înregistrare şi de raportare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi către Unitatea de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii este stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Modalitatea de prezentare şi de informare a autorităţilor publice locale cu privire la activitatea de asistenţă medicală comunitară este stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgentă se stabilesc standardele minime de dotare pentru activitatea de asistenţă medicală comunitară.

Art. 18. - Ministerul Sănătăţii monitorizează, analizează şi evaluează periodic şi ori de câte ori este nevoie serviciile furnizorilor de asistenţă medicală comunitară, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru analiza eficienţei şi eficacităţii acestor servicii în scopul adaptării activităţii de asistenţă medicală comunitară la nevoile de sănătate ale membrilor comunităţii, în special cele ale persoanelor vulnerabile, pentru îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate şi a indicatorilor stării de sănătate a acestora.

Art. 19. - Ministerul Sănătăţii exercită controlul privind respectarea legislaţiei specifice organizării, funcţionării şi finanţării activităţii de asistenţă medicală comunitară.

Art. 20. - Atribuţiile Unităţii de incluziune socială din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cele ale autorităţilor publice locale privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Sănătăţii în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) capitolul II .Asistenţa medicală comunitară”, cuprinzând articolele 4-11, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare:

b) capitolul I „Asistenţa medicală comunitară”, cuprinzând articolele 1-9, din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare:

c) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 3 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 februarie 2017.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

101217

8.19.01

45-136

Judeţul Harghita

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 4367825

1.712.064,93 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare

(denumire şi CUI)

Valoarea de inventar actualizata

(lei)

104702

8.19.01

62-02

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti (U.M.0970)

CU113495254

2.776.973,84

155218

8.19.01

62-05

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti (U.M.0970)

CU113495254

24.181.190,76

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Valoarea de inventar (actualizată)

lei

40069

8.19.01

65-01

Sectorul 6 Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

CUI 26362870

27.070.366,07

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M.0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

(CUI)

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

(în lei)

106.885

(parţial)

8.19.01

45-359

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani

CUI 9067845

C1 45-359-01 Punct conducere tragere

Sc = 22,52 mp, Sd = 51,29 mp

C.F. nr. 52644

49.373,69

61.968

(parţial)

8.19.01

45-109

Judeţul Botoşani

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani

CUI 9067845

C9 45-109-09 Spălătorie

Sc = 26,01 mp, Sd = 26,01 mp

C.F. nr. 54576

5.329,55

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 73.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ale căror valori de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

112959

8.19.01

06-14

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

144.722,70

112960

8.19.01

06-15

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

144.878,70

112961

8.19.01

06-16

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

144.360,77

112962

8.19.01

06-17

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

149.903,22

112963

8.19.01

06-18

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

147.407,16

112964

8.19.01

06-20

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

142.418,48

112965

8.19.01

06-21

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

132.011,88

112966

8.19.01

06-22

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

109.361,45

112967

8.19.01

06-23

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

108.447,06

112968

8.19.01

06-24

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

117.460,02

112969

8.19.01

06-25

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

157.745,88

112970

8.19.01

06-28

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

176.220,72

112971

8.19.01

06-29

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

179.824,85

112972

8.19.01

06-30

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

174.223,64

112973

8.19.01

06-31

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

198.761,13

112974

8.19.01

06-32

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

185.152,87

112975

8.19.01

06-33

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

164.543,99

112977

8.19.01

06-35

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

20.712.409,39

112979

8.19.01

06-39

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

193.777,68

113175

8.19.01

06-41

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

196.839,86

113188

8.19.01

06-42

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

199.700,43

113189

8.19.01

06-43

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

145.114,57

113190

8.19.01

06-44

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

237.144,41

113191

8.19.01

06-45

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

191.919,16

113192

8.19.01

06-46

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

257.573,39

113193

8.19.01

06-47

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

200.319,92

113194

8.19.01

06-49

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

994.622,00

113195

8.19.01

06-50

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

105.324,84

113196

8.19.01

06-51

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

93.563,41

113197

8.19.01

06-52

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

917.876,82

113198

8,19.01

06-53

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

544.813,78

113199

8.19.01

06-54

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

476.032,29

113200

8.19.01

06-55

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

1.083.680,80

113202

8.19.01

06-57

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud CUI 4347712

227.851,39

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim, judeţul Timiş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Lenauheim, judeţul Timiş, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Lenauheim, judeţul Timiş, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 februarie 2017.

Nr. 268.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.