MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 162/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 6 martie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

278. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 663 din 8 noiembrie 2016 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

26. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

12. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

2. - Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 24 din 23 februarie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINOEANU

 

Bucureşti, 3 martie 2017.

Nr. 278.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 663

din 8 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Margareta Laura Popescu în Dosarul nr. 5.586/117/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 443D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă Laurenţiu Popescu, în calitate de reprezentant al autorului excepţiei, cu procură specială. Lipseşte partea Casa Naţională de Pensii Publice - Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia. În acest sens arată că nerestituirea sumelor plătite cu titlu de asigurări sociale nu este justificată în cazul persoanelor care se mută definitiv într-un stat unde nu pot valorifica stagiul de cotizare realizat în România. De asemenea, susţine că persoanele aflate în această situaţie sunt discriminate în raport cu cele care au posibilitatea valorificării stagiului de cotizare. Totodată, arată că dispoziţiile de lege criticate restrâng libertatea persoanei de a se stabili într-o altă ţară.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că tratamentul juridic diferit este justificat de situaţiile diferite în care se găsesc categoriile de persoane comparate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 25 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.586/117/2014, Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Margareta Laura Popescu, cu prilejul soluţionării apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 1.263 din 3 aprilie 2015, pronunţate de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 5.586/117/2014, având ca obiect asigurări sociale.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei arată, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care prevăd că în cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurare achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului la pensie, sunt contrare prevederilor art. 16 şi art. 53 din Constituţie. În acest sens, arată că, în cazul mutării definitive într-o ţară în care stagiul de cotizare realizat în România nu poate fi valorificat, întrucât nu există o convenţie bilaterală între cele două state în acest sens, devine imposibilă realizarea obiectului contractului de asigurare socială încheiat. Ca urmare, nu mai poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă în România, iar sumele de bani pe care le-a achitat cu titlu de contribuţii sociale constituie o pierdere materială. Dacă nerestituirea contribuţiilor de asigurări sociale este justificată în cazul persoanelor care pot valorifica ulterior stagiul de cotizare realizat la stabilirea dreptului la pensie, nu aceeaşi concluzie se poate desprinde şi în situaţia În care stagiul de cotizare nu mai poate fi valorificat. Astfel, se face o diferenţă de tratament între cetăţenii români care au rezidenţa definitivă pe teritoriul României, pe de o parte, şi cetăţenii români care, înainte de împlinirea limitei de vârstă pentru pensionare sau înainte de a şi realiza stagiul minim de cotizare, părăsesc definitiv teritoriul României, stabilindu-se într-un stat care nu are convenţie de reciprocitate cu România privind recunoaşterea drepturilor dobândite prin contribuţiile la asigurările sociale din statul de origine, pe de altă parte.

7. Totodată, autorul excepţiei susţine că sunt încălcate prevederile constituţionale referitoare la condiţiile restrângerii unor drepturi sau libertăţi. Astfel, susţine că îi este încălcat atât dreptul de a şi retrage suma de bani reprezentând contribuţia de asigurări sociale, nemaiputând beneficia pe viitor de aceasta, cât şi dreptul de a se stabili definitiv într-o altă ţară.

8. Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă consideră că nu poate fi reţinută încălcarea principiului egalităţii de tratament, dat fiind caracterul aleatoriu al contractului de asigurare. Faptul că persoana asigurată va beneficia sau nu în final de dreptul la pensie este un risc pe care şi l-a asumat aceasta în momentul contractului, dreptul nefiind unul ce derivă în mod imuabil din contractul încheiat. Pe de altă parte, chiar dacă persoana asigurată se mută într-un stat ce nu are convenţie de recunoaştere reciprocă cu România, nimic nu o împiedică să aibă în continuare un contract de asigurare încheiat în România, pentru a beneficia de drepturile ce îi revin potrivit legislaţiei române. Instanţa de judecată apreciază că nu se poate vorbi nici de restrângerea unui drept, atâta vreme cât încheierea unui contract implică un risc prin însăşi natura sa aleatorie.

9. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că un contract de asigurări sociale are un caracter aleatoriu, persoana care îl încheie asumându-şi de la început riscul de a nu beneficia la final de pensie, din diferite motive, chiar şi în situaţia în care îşi păstrează reşedinţa pe teritoriul României. Aşadar, chiar şi în această ultimă ipoteză, în situaţia în care persoana nu contribuie pe durata stagiului minim de cotizare, nu va beneficia de pensie şi nici nu va avea dreptul să primească contravaloarea contribuţiei plătite până la momentul respectiv.

11. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, întrucât se aplică tuturor persoanelor fizice care au încheiat un contract de asigurare socială şi solicită rezilierea acestuia, fără discriminări pe considerente arbitrare, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea principiului egalităţii în faţa legii. În plus, soluţia legislativă este justificată de natura juridică a contractului de asigurare, care este un contract cu executare succesivă. O soluţie legislativă în sensul dorit de autoarea excepţiei, în sensul restituirii sumelor de bani achitate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, este de natură să deturneze caracterul şi efectele juridice ale contractului de asigurare socială. În sfârşit, arată că art. 53 din Constituţie nu este incident, întrucât dreptul de a retrage suma de bani reprezentând contribuţia depusă nu este un drept fundamental.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora „În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie. “

15. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate aduc atingere următoarelor prevederi din Constituţie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. De asemenea, având în vedere că autorul excepţiei invocă îngrădirea libertăţii de a se stabili într-o altă ţară, Curtea apreciază că are în vedere şi încălcarea prevederilor art. 25 din Constituţie, referitor la libera circulaţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 2 lit. b) din Legea nr. 263/2010 prevăd principiul obligativităţii asigurării în sistemul public de pensii. Astfel, persoanele enumerate la art. 6 alin. (1) din actul normativ amintit sunt asigurate prin efectul legii, având obligaţia de a participa la sistemul public de pensii.

17. Alături de această categorie de persoane, art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prevede că „se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei fagi, avocaţii, notarii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat”]n acest sens, între persoanele fizice mai sus arătate şi casele teritoriale de pensii se încheie în mod voluntar un contract de asigurare. Art. 47 alin. (1) din aceeaşi lege prevede că acest contract poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract, însă, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, stagiul de cotizare realizat urmând a se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

18. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică această din urmă dispoziţie de lege, considerând-o discriminatorie, întrucât nu distinge între persoanele care pot valorifica ulterior stagiul de cotizare realizat înainte de rezilierea contractului de asigurare la obţinerea dreptului la pensie într-un alt stat şi cele care nu au această posibilitate.

19. Analizând această critică, Curtea observă că împrejurarea care determină ca stagiul de cotizare realizat înainte de rezilierea contractului să nu poate fi valorificat într-un alt stat nu duce la o pierdere definitivă a oricărui drept asupra Sumelor plătite cu titlu de contribuţie de asigurări sociale în România. Astfel, există şi posibilitatea de a opta pentru continuarea contractului de asigurare socială, ori pentru încheierea, la o dată ulterioară, a unui nou contract de acest fel, astfel ca, la momentul îndeplinirii condiţiilor legale de vârstă şi stagiu de cotizare, să poată fi obţinut dreptul la pensie în sistemul public din România. Or, din această perspectivă, nu se poate susţine că între persoanele aflate în situaţia autorului excepţiei şi celelalte categorii de persoane al căror contract de asigurare este reziliat există o diferenţă de tratament, dreptul de a valorifica stagiul de cotizare fiind garantat pentru toţi aceştia.

20. Faptul că autorul excepţiei nu poate valorifica stagiul de cotizare realizat într-un stat cu care România nu are un acord în acest sens trebuie corelat cu conţinutul prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora drepturile cetăţenilor la pensie şi la alte forme de asigurări şi asistenţă socială sunt prevăzute de lege. Astfel, atribuţia de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalităţile de calcul a cuantumului lor, revine în exclusivitate legiuitorului, (în acest sens, este şi Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007). Aşa fiind, pentru a dobândi dreptul la pensie în sistemul public de pensii din România este necesară îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept. Una dintre condiţiile valorificării stagiului de cotizare realizat este inclusiv aceea de a fi fost realizat într-un stat cu care România are încheiate acorduri referitoare la recunoaşterea stagiilor de cotizare realizate. Neîndeplinirea acestei condiţii, atrage imposibilitatea valorificării stagiului de cotizare realizat, în perfect acord cu prevederile constituţionale menţionate.

21. Cât priveşte critica autorului excepţiei referitoare la încălcarea dreptului său de a i se restitui suma plătită cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, în temeiul contractului de asigurare socială încheiat, Curtea reţine că această sumă nu reprezintă un depozit la termen, astfel că nu există un drept de a solicita restituirea acesteia. Plata contribuţiei de asigurări sociale dă doar dreptul la solicitarea acordării pensiei atunci când sunt întrunite condiţiile legale. (în acest sens este şi Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007). De altfel, însuşi mecanismul de funcţionare a sistemului public de pensii face imposibilă considerarea contribuţiilor de asigurări sociale ca depozite individuale ale contribuabililor, sumele depuse cu titlu de contribuţie fiind utilizate pentru plata drepturilor de asigurări sociale ale titularilor actuali ai acestor drepturi. Astfel, aşa cum prevede art. 2 lit. c) şi e) din Legea nr. 263/2010, „sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază: [...] c) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

e) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;”.

22. În sfârşit, în lumina celor mai sus arătate, Curtea apreciază că este lipsită de temei şi critica referitoare la încălcarea dreptului la liberă circulaţie, dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 nereprezentând un obstacol în calea exercitării acestui drept. Pe cale de consecinţă, nu poate fi reţinută nici încălcarea prevederilor art. 53 din Constituţie referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi.

23, Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Margareta Laura Popescu în Dosarul nr. 5.586/117/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apei Cluj - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea f.

Pronunţată în şedinţa din data de 8 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

Art. 2. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului Ministerului Afacerilor Interne, se realizează eşalonat în cinci tranşe, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

(2) Termenul privind eşalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an calendaristic.

(3) Sumele datorate în temeiul titlului executoriu cuprind atât sumele reprezentând drepturile de natură salarială actualizate cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică, cât şi sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.

(4) Actualizarea cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC- indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.

(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art. 3. - (1) Cheltuielile bugetare determinate de plata sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3) se suportă din bugetele ordonatorilor de credite care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar în perioada de referinţă pentru care sunt solicitate în instanţă sumele reprezentând drepturi de natură salarială, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinaţie, potrivit legii.

(2) în situaţia desfiinţării ordonatorilor de credite prevăzuţi la alin. (1), plata sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3) se asigură din bugetul propriu al ordonatorului de credite care preia în finanţare activitatea unităţilor respective.

Art. 4. - Ordonatorii de credite care asigură plata sumelor datorate comunică beneficiarilor eşalonarea la plată a valorii titlului executoriu, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 şi procedurii stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 27 februarie 2017.

Nr. 26.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 27 martie 2015.

Art. 3. - (1) Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 se abrogă.

2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) În cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligaţiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuţie are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă, numai în condiţiile şi după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute în reglementările în vigoare.”

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi

Art. 4, - (1) La articolul 12 alineatul (3), litera c) din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi beneficiar, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 18 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) prin reziliere, după o notificare prealabilă de 21 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte; în cazul în care beneficiarul a încheiat contractul în baza licenţei de furnizare energie electrică, rezilierea acestuia de către prestator în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată de către beneficiar se face numai în condiţiile şi după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute de reglementările în vigoare.”

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

Art. 5. - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Clientul final ale cărui locuri de consum au fost preluate de furnizorul de ultimă instanţă deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă poate schimba furnizorul de energie electrică în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările aplicabile.”

2. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins;

,,(2) Pentru clienţii finali preluaţi deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, pe lângă obligaţiile generale de furnizare, FUI va asigura şi:

a) informarea clienţilor finali preluaţi, în conformitate cu reglementările aplicabile, cu privire la motivele şi condiţiile de preluare, inclusiv asupra preţului aplicat şi a termenului maxim în care trebuie încheiat contractul de furnizare;

b) publicarea pe pagina de internet proprie şi punerea la dispoziţia oricărui client final preluat, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrică din România.”

Art. 6. - Se abrogă articolul 14 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 27 octombrie 2014.

Art. 7. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., operatorii de distribuţie a energiei electrice şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 24 februarie 2017.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/ condiţiile aplicabile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.

Art. 2. - (1) Regulamentul se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică;

b) operatorilor de reţea;

c) clienţilor finali.

(2) Regulamentul nu se aplică:

a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanţă a clienţilor finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanţă;

b) în cazul clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică a unui operator de distribuţie, altul decât operatorul de distribuţie concesionar, care se află într-o situaţie în care nu poate încheia contractul de distribuţie cu furnizorul de ultimă instanţă;

c) în cazul clienţilor finali din portofoliul furnizorului de ultimă instanţă, care notifică schimbarea furnizorului, dar aceasta nu se finalizează din motive independente de voinţa respectivilor clienţi; în acest caz, notificarea privind denunţarea contractelor de furnizare şi a contractelor de reţea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienţi finali fiind asigurată în continuare de furnizorul de ultimă instanţă, conform condiţiilor contractuale.

Art. 3. - (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentului regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

 

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Contract de distribuţie (CD)

Contract pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, încheiat între OD şi FA pentru unul sau mai multe locuri de consum racordate la reţeaua OD

Contract de transport (CT)

Contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, încheiat între OTS şi FA

Contract de reţea (CR)

Contract încheiat între OR şt FA/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice (CD) sau pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem (CT)

Furnizor actual (FA)

Furnizor de energie electrică, altul decât FUI, care furnizează energie electrică la un ioc de consum până la data la care acesta trece la FUI sau la un FC, ca urmare a faptului că nu mai are asigurată furnizarea energiei electrice de către FA

Furnizor concurenţial (FC)

Orice furnizor de energie electrică, altul decât FUI şi decât FA, cu activitate pe piaţa concurenţială cu amănuntul

FUI

Furnizor/Furnizori de ultimă instanţă

OD

Operator/Operatori de distribuţie

OR

Operator/Operatori de reţea (OD sau OTS)

OTS

Operatorul de transport şi de sistem

PRE

Parte responsabilă cu echilibrarea, înregistrată la OTS

Licenţă de furnizare

Licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE

Regulament de furnizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare

Convenţie PRE

Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării, încheiată de FA cu OTS, pentru tot sau o parte din portofoliul de clienţi finali deserviţi

Contract de reprezentare PRE

Ansamblul documentelor încheiate de FA cu o PRE, aferente delegării responsabilităţii echilibrării pentru tot sau o parte din portofoliul de clienţi finali deserviţi în vederea îndeplinirii obligaţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării faţă de OTS

Registrul PRE

Registru întocmit şi actualizat de OTS, care conţine informaţii specifice despre PRE înregistrate

Registrul de serviciu pe sistem

Registru întocmit şi actualizat de fiecare OR, care conţine informaţii specifice despre utilizatorii de reţea electrică înregistraţi

Suma minimă de plată

Valoarea care trebuie plătită OR de către FA, din suma datorată aferentă facturilor scadente emise în baza CR, pentru a nu se proceda la trecerea clienţilor finali ai FA la FUI ca urmare a rezilierii CR de către OR; este stabilită de OR, în aplicarea prevederilor Regulamentului de furnizare.

Lista locurilor de consum preluate

Datele de identificare a locurilor de consum din portofoliul FA, racordate la reţeaua OR, care trebuie să fie preluate de FUI deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (inclusiv locurile de consum pentru care FA a transmis solicitare de deconectare, dar contractul de furnizare nu a fost reziliat)

Client final preluat

Persoană fizică sau juridică ce deţine sau reprezintă legal unul sau mai multe dintre locurile de consum prevăzute în Lista locurilor de consum preluate

Notificare de preluare

Documentul prin care ANRE comunică FUI, OR şi, după caz, FA motivul şi termenele/condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

Informam de preluare

Documentul prin care FUI informează clienţii finali preluaţi asupra motivului şi termenelor/condiţiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

OD concesionar

Persoana juridică, titulară a licenţei de distribuţie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Zonă de activitate

Zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei acordată unui OR

 

CAPITOLUL II

Desfăşurarea procesului de preluare

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de preluare

 

Art. 4. - (1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:

a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:

(i) retragerii licenţei de furnizare;

(ii) expirării licenţei de furnizare şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei de furnizare existente;

b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;

c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmarea rezilierii acestuia de către OR, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

d) în cazul în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor.

(2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţă (clienţi finali, FUI, OR etc. ).

Art. 5. - (1) Preluarea clienţilor finali de către FUI se face în baza notificării de preluare transmisă de ANRE părţilor implicate (FUI, OR, FA).

(2) Data de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzută în notificarea de preluare transmisă de ANRE conform alin. (1), este, după caz:

a) data expirării licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);

b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);

c) data încetării CR încheiat între OR şi FA, confirmată de către OR, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);

d) data la care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, confirmată de către OTS, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d);

e) data identificată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).

(3) După primirea notificării ANRE prevăzută la alin. (1), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

(4) ANRE publică pe site-ul propriu o informare privind preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de preluare prevăzută la alin. (1), Informările se întocmesc separat pentru fiecare zonă de activitate şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea OR/FA/FUI;

b) data şi motivul preluării locurilor de consum de către FUI;

c) prevederile legale în baza cărora s-a făcut preluarea locurilor de consum de către FUI.

Art. 6. - (1) FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali preluaţi, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonele geografică/geografice pentru care a fost desemnat, de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceştia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2).

(2) în cazul clienţilor finali din portofoliul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), care pe perioada suspendării licenţei de furnizare a FA nu au încheiat un contract de furnizare cu un FC, FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice de la data preluării până la revenirea acestora la FA, conform prevederilor art. 8.

(3) în cazul clienţilor finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligaţia de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUI poate solicita FA confirmarea sumelor pentru care clienţii finali au prezentat dovada achitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienţi.

(4) FUI are dreptul să solicite clienţilor finali prevăzuţi la alin. (3) constituirea unei garanţii financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapa de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenţei de furnizare a FA

 

Art. 7. - (1) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după expirarea licenţei/emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE transmite fiecărui OR şi FUI, precum şi spre ştiinţa FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:

a) expirarea/retragerea licenţei de furnizare a FA şi data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA (şi perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată);

b) termenele şi condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA şi prin care solicită fiecărui OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare prevăzută în notificare.

(2) în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE prevăzute la alin. (1), OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu exista locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUL

(3) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) în cazul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după încetarea suspendării, ANRE transmite fiecărui FUI şi OR, precum şi FA o notificare referitoare la reluarea activităţii de furnizare a FA şi data la care încetează suspendarea licenţei de furnizare a acestuia.

(2) în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), FA transmite clienţilor finali din portofoliul său, ale căror locuri de consum au fost preluate de FUI pe perioada suspendării şi care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, o informare privind reluarea relaţiei contractuale de la data încetării suspendării. FUI pune la dispoziţia FA, la solicitarea acestuia, lista clienţilor finali preluaţi de la FA care pe perioada suspendării nu au încheiat un alt contractele furnizare cu un FC,

(3) OR stabileşte şi comunică părţilor implicate (FUI şi FA) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali prevăzuţi la alin. (2), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenţei de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei FA.

Art. 9. - (1) în cazul în care FA cu licenţa de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ANRE transmite în cel mult 2 zile lucrătoare de la data pierderii de către FA a calităţii de furnizor fiecărui FUI şi OR, precum şi spre ştiinţă FA o notificare referitoare la pierderea calităţii de furnizor a FA şi data retragerii/ex pi rării licenţei de furnizare a acestuia.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), FUI are obligaţia ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapa de preluare în situaţia încetării CR  încheiat de FA cu OR

 

Art. 10. - (1) în cazul neîndeplinirii de către FA a obligaţiilor de plată aferente CR încheiat de acesta cu OR, OR analizează situaţia şi stabileşte demersurile preliminare de parcurs în vederea remedierii amiabile a întârzierilor la plată înregistrate de FA (de exemplu, eşalonări de plăţi, compensări etc.).

(2) După epuizarea, fără rezultat, a demersurilor preliminare stabilite conform alin. (1), OR poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA şi spre ştiinţă ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care trebuie să cuprindă şi prezentarea demersurilor preliminare parcurse. Această notificare se transmite la aceeaşi dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (2), FA nu achită în contul OR cel puţin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, OR transmite:

a) către clienţii finali din portofoliul FA cu locuri de consum aferente CR pentru care s-a transmis notificarea prevăzută la alin. (2);

b) către FA;

c) spre ştiinţă ANRE şi FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum de la lit. a) sunt amplasate o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) în cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la reţeaua OD, notificarea prevăzută la alin, (3) va fi transmisă de OTS şi către OD, iar obligaţia de transmitere a acesteia către clienţii finali şi spre ştiinţă FUI conform alin. (3) lit. a) şi c) revine OD.

(5) Dacă, în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3), nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea îşi produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin, (3).

Art. 11. - Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se procedează, după caz, astfel:

a) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CR încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua proprie, OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), către FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate, precum şi către ANRE, împreună cu confirmarea datei de încetare a CR;

b) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua OD, OTS transmite la ANRE o informare cu privire la această situaţie, în care precizează data de încetare a CT.

Art. 12. - (1) în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la art. 11 lit. a), ANRE transmite FUI şi spre ştiinţă OR şi FA notificarea de preluare de către FUI a locurilor de consum din lista transmisă de OR.

(2) în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 11 lit. b), ANRE transmite fiecărui OD şi FUI, precum şi spre ştiinţă FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:

a) rezilierea CT încheiat de OTS cu FA şi data de la care acesta încetează să îşi mai producă efectele;

b) termenele şi condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA şi prin care solicită fiecărui OD să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menţionată în notificare.

(3) în cel mult 2 zile lucrătoare de la data notificării ANRE prevăzute la alin. (2), OD întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI.

(4) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute, după caz, la alin. (3), respectiv la art. 11 lit. a), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Etape de preluare în situaţia în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor

 

Art. 13. - (1) în cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convenţiilor specifice, este retrasă/ revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilităţii echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să îşi delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după încetarea convenţiei PRE/contractului de reprezentare PRE pentru respectivul FA, OTS transmite ANRE o informare care va conţine:

a) fiecare zonă de activitate a unui OR unde sunt amplasate locuri de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, pe baza informaţiilor din registrul de serviciu pe sistem;

b) confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE cu locurile de consum amplasate în zonele de activitate ale OR prevăzuţi la lit. a).

(2) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d), în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite către OR prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi FUI, precum şi spre ştiinţă FA notificarea de preluare prin care informează cu privire la:

a) retragerea/revocarea înregistrării ca PRE a FA sau, după caz, încetarea delegării responsabilităţii echilibrării FA către un PRE;

b) termenele/condiţiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor şi totodată solicită OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice respective lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menţionată în notificare.

(3) în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE menţionate la alin. (2), OR întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel).

(4) în cel mult 5 zile lucrătoare de la dată primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (3), FUI transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Alte situaţii de preluare

 

Art. 14. - (1) în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE transmite notificarea de preluare către FUI şi OR implicaţi, precum şi, dacă este cazul, FA, în cel mai scurt timp după identificarea situaţiei, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestora de către FUI.

(2) FUI are obligaţia de a transmite informarea de preluare către clienţii finali preluaţi, cu respectarea termenelor şi condiţiilor din notificarea transmisă de ANRE conform alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Trecerea la un FC a clienţilor finali aflaţi în situaţia de a fi preluaţi sau care au fost preluaţi de FUI

 

Art. 15. - (1) în perioada cuprinsă între data transmiterii de către OR către clienţii finali ai FA a notificării prevăzute la art. 10 alin. (3) şi data încetării CR prevăzută în notificare, respectivii clienţi pot rezilia contractul de furnizare încheiat cu FA, în vederea încheierii unui contract de furnizare cu un FC, cu o notificare transmisă FA cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul cu FC intră în vigoare.

(2) Data-limită de intrare în vigoare a contractelor încheiate între clienţii finali şi FC în condiţiile prevăzute la alin. (1) este data încetării CR, prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3).

Art. 16. - (1) în perioada cuprinsă între data încetării CR prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3) şi data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), respectivul client final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUI cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare.

(2) După data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), trecerea respectivului client final la un FC se face cu notificarea FUI, în termenele şi condiţiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

(3) Contractele încheiate între clienţii finali preluaţi şi FC în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să intre în vigoare până la data-limită de încheiere a contractului de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1).

(4) în cazul trecerii la un FC a unor locuri de consum preluate de FUI în condiţiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUI a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR, în termenele prevăzute de reglementările în vigoare, numai ulterior confirmării de către FUI a achitării la zi de către clienţii finali respectivi a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are obligaţia transmiterii confirmării către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării dovezii plăţilor.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de prestare de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi

 

Art. 17. - Prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi cu datele/informaţiile din documentele transmise de aceştia respectivilor clienţi.

Art. 18. - Clienţii finali preluaţi din categoria clienţi noncasnici, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună, la încheierea contractului de furnizare cu FUI, documentele prevăzute de legislaţia în vigoare care fac dovada dreptului de a beneficia de serviciul universal.

Art. 19, - (1) Contractul de furnizare între clientul final preluat şi FUI, pentru locul/locuri de consum al/ale clientului final preluat, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) în notificarea de preluare transmisă de ANRE se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare;

b) notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI, caz în care contractul se încheie în maximum 21 de zile de la data preluării clientului final de către FUI;

c) locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie:

(i) în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, dacă aceasta a fost transmisă ulterior datei de preluare a clientului final de către FUI;

(ii) în cel mult 3 zile lucrătoare de la data preluării clientului final de către FUI, dacă notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI.

(2) în perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat şi FUI, dar nu mai târziu de data-limită stabilită conform alin. (1), se admite prestarea de către FUI a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta.

Art. 20. - Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat conform prezentului regulament nu încheie contractul de furnizarea energiei electrice cu FUI până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz, cu confirmare de primire, care să conţină data şi motivele întreruperii.

Art. 21. - (1) Tarifele aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

(2) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului final preluat la FA sau, după caz, data de la care îşi produce efectele un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC, să factureze şi să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi datele/informaţiile din documentele transmise respectivului client.

(3) în cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi datelor/informaţiilor din preavizul transmis clientului final preluat.

(4) Prestarea activităţii de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării şi data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUI şi clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUI conform alin. (2).

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale Clienţilor finali preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor asociate prestate clienţilor finali preluaţi vor fi suportate de aceştia, în baza tarifelor aplicate de FUI şi, în cazul în care CR este încheiat între OR şi clientul final preluat, în baza tarifelor aplicate de OR.

(2) în toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUI, OR stabileşte şi comunică părţilor implicate (FUI şi, după caz, FA, respectiv FC) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali preluaţi, amplasate în zona sa de activitate:

a) aferent datei de preluare a acestora de către FUI, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;

b) aferent datei de trecere a acestora la un FC, în vederea emiterii de către FUI şi FC a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC.

Art. 23. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi d), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a respectivelor locuri de consum conform prezentului regulament, comunicată de ANRE, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR:

a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA;

b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:

(i) la data de la care îşi produce efectele contractul de furnizare încheiat cu un FC de către clientul final preluat de FUI de la FA, pe perioada de suspendare a licenţei FA;

(ii) Sa data de la care FA pierde calitatea de furnizor în condiţiile de la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare,

Art. 24. - (1) Contractul/Contractele de reţea încheiat/ încheiate de FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA îşi produc(e) efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiat(e) de FA cu OR.

(2) CR încheiat între OR şi clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 25. - Fiecare OR are obligaţia completării şi actualizării registrului de serviciu pe sistem cu datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum şi cu informaţiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la:

a) furnizorii care l-au deservit şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;

b) PRE-urile în care a fost înregistrat şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE;

c) dacă a fost/este preluat de către FUI datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.

Art. 26. - Fiecare FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

Art. 27. - (1) Preluarea de către FUI a clienţilor finali din portofoliul FA în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) constituie motiv de declanşare a procedurii de suspendare a licenţei de furnizare a FA, în condiţiile reglementărilor aplicabile.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) poate începe după data preluării de către FUI a clienţilor finali din portofoliul FA şi poate înceta numai după ce FA face dovada că a remediat cauzele ce au condus la această situaţie.

(3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) vizează:

a) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la locuri de consum amplasate în zona de activitate a OR care a reziliat CR, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c);

b) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, indiferent de amplasamentul locurilor de consum ale acestora, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d).

(4) Prevederile cap. II secţiunea a 2-a nu se aplică în cazul clienţilor finali preluaţi de FUI din portofoliul FA înainte de emiterea unei decizii de suspendare a licenţei de furnizare a FA conform alin. (1), (2) şi (3).

Art. 28. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CONŢINUTUL MINIM

al informării de preluare transmise de către FUI clienţilor finali preluaţi

 

Informarea de preluare transmisă de către FUI clienţilor finali preluaţi conţine cel puţin:

a) data şi motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);

b) condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI;

c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI;

d) documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal;

e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare;

f) clauzele contractului de furnizare cu FUI referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;

g) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA:

(i) perioada de suspendare (dacă e determinată);

(ii) dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

h) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC:

(i) data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor şi condiţiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;

(ii) termenele şi condiţiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menţionată la pct. (i).

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MODEL DE ÎNTOCMIRE

a notificării privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR

 

Către: [furnizor]

Fax: .............................................

Spre ştiinţă; ANRE

 

NOTIFICARE 1*)

privind neîndeplinirea de către [Furnizor] a obligaţiilor de plată aferente Contractului de [transport/distribuţie] nr. ................

 

Subscrisa [operator reţea], cu sediul în judeţul ..........................................., municipiul ..........................................., str. ..........................................., nr. ...., înregistrată la ORC cu nr. ...../...../..... CUI RO ..........................................., cont RO ........................................... deschis la Banca ........................................... – Sucursala ........................................... - ...........................................,

în temeiul art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare;

având în vedere valoarea de ............... lei rămasă neachitată din facturile emise de [operator reţea] în baza Contractului de [transport/distribuţie] nr. ............ încheiat între [operator reţea] în calitate de operator de [transport/distribuţie] şi [furnizor] în calitate de furnizor de energie electrică, pentru care a fost depăşit termenul de plată prevăzut în contract [Se va detalia într-o anexă,], faptul că aceasta este mai mare decât suma de ........... lei reprezentând valoarea datoriilor corespunzătoare locurilor de consum aferente contractului, pentru care aţi transmis solicitare de deconectare pentru neplată, precum şi demersurile preliminare parcurse în vederea remedierii întârzierilor la plată [Se va detalia într-o anexă.],

vă punem în vedere ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei, să achitaţi în beneficiul subscrisei cel puţin suma de ............. lei [suma minimă de plată].

În caz contrar, vom notifica:

- clienţii dumneavoastră finali cu locuri de consum aferente Contractului de [transport/distribuţie] nr. ........................................... să procedeze la alegerea unui alt furnizor de energie electrică;

- Încetarea Contractului de [transport/distribuţie] nr. prin reziliere, conform prevederilor art. din contract.

Pentru a elimina orice neplăcere ce ar decurge din punerea în aplicare a celor enunţate mai sus, vă rugăm sa transmiteţi dovada efectuării plăţii până la data de ..........., la numărul de fax ........................................... .

 

Cu stimă,

[Reprezentant legal] ...........................................

 

*) Prezenta notificare se transmite la aceeaşi dată cu notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Model de întocmire a notificării privind rezilierea CR

 

Către: [furnizor]

Fax: .............................................

[Client final]

[OPERATOR DISTRIBUŢIE]

Spre ştiinţă: ANRE, [FUI]

 

NOTIFICARE 2

privind rezilierea Contractului de [transport/distribuţie] nr.

 

Subscrisa [operator reţea], cu sediul în judeţul ..........................................., municipiul ..........................................., str. ........................................... nr. ...., înregistrată la ORC cu nr. J ........../........../.......... CUI RO ..........................................., cont RO ........................................... deschis la ...........................................,

având în vedere faptul că până la data de ...........  [a 5-a zi lucrătoare de la data Notificării 1], [furnizor] nu a achitat

integral, în beneficiul subscrisei, conform Notificării 1 nr. ............. din data ............, suma de ........................................... lei [suma minimă de plată],

inclusiv prin executarea garanţiei financiare,

în temeiul:

- art. ..... din Contractul de [transport/distribuţie] nr. .......... încheiat între [operator reţea] în calitate de operator de

[transport/distribuţie] şi [furnizor] în calitate de furnizor de energie electrică;

- art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare;

prin prezenta notificăm:

1. [furnizor], rezilierea Contractului de [transport/distribuţie] a energiei electrice nr. ........... cu încetare de la data de ........... [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări], în cazul în care [furnizor] nu achită integral suma de ........................................... lei [suma minimă de plată] până la data de ............. [a 21-a zi de la data prezentei notificări];

2. clienţii finali ai [furnizor] să îşi aleagă un alt furnizor pentru că altfel, în cazul prevăzut la pct. 1, începând cu data de ........... [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări] nu vor mai avea asigurată furnizarea energiei electrice şi vor fi transferaţi la furnizorul de ultimă instanţă [FUI];

3. clienţii finali ai [furnizor] pentru care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică fără rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, trecerea lor la [FUI] în cazul prevăzut la pct. 1 şi obligativitatea de a prezenta acestuia dovada achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică, în vederea realimentării.

 

Cu stimă,

Director ...........................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Lista locurilor de consum preluate

 

(Modei de întocmire)

 

Date de identificare a locurilor de consum racordate la reţeaua [denumire operator de reţea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire Furnizor] şi care începând cu data de [(zz+1 ).ll.aa] sunt preluate de către [denumire Furnizor de ultimă instanţă] deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă:

 

Nr. crt.

Denumirea clientului final

Adresa locului de consum

Datele de contact

(tel., fax, e-mail)

Codul de identificare a locului de consum

Codul de identificare a punctului de măsurare

Consumul mediu lunar [MWh]

Nr. de facturi restante*)

Valoarea neachitată a facturilor restante

(lei)

Stare**)

Observaţii***)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant operator de reţea ...........................................

 

NOTE:

1. Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.

2. Coloanele (8) şi (9) se completează doar pentru clienţii finali care au încheiat direct contractul de reţea cu OR.


*) Facturi restante reprezintă facturile emise şi neîncasate în termen de 35 de zile de la data scadenţei.

**) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).

***) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final direct cu OR (observaţii = D).

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

 

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 22 februarie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. . 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2017.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2017

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali asistenţi şi consultanţi fiscali inactivi.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se va desfăşura sub următoarele forme:

- cursuri de pregătire profesională la sală (teorie şi aplicaţii pe studii de caz);

- cursuri online.

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la cursuri, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal - organizate în afara programului de pregătire profesională continuă - va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2017 în aceste cazuri participarea va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

9. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2017.

10. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2017.

11. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2017.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în sălile de curs

 

1. Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, laşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.

9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, sub formă de cursuri online

 

Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfăşurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în funcţie de necesităţile şi cerinţele intervenite.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, în sistem de seminar în sălile de curs1)

 

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. ore

Modul 1 (MI)

TVA - aspecte legislative

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul II (MII)

Legislaţie şi proceduri vamale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul III (MIM)

Preţurile de transfer

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IV (MIV)

Combaterea fraudei fiscale, aspecte legislative şi studii de caz

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul V (MV)

Procedura de colectare a creanţelor fiscale şi facilităţile la plată

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul VI (MVI)

Proceduri de control fiscal

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul VII (MVII)

Procedura de înregistrare fiscală şi de stabilire a creanţelor fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul VIII (MVI II)

Impozitul pe venit

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IX (MIX)

Contribuţii sociale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul X (MX)

Impozitul pe profit

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XI (MXI)

Accizele şi alte taxe speciale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XII (MXII)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XIII (MXIII)

TVA- implicaţii în practica aplicării legislaţiei în domeniu

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul XIV (MXIV)

Procedura insolvenţei

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XV (MXV)

Impozitele şi taxele locale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVI (MXVI)

Dispoziţii procedurale privind actele administrativ-fiscale, sancţiuni şi căi de atac

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVII (MXVII)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVIII (MXVI II)

Reglementări contabile

Seminar

(aspecte practice)

3


*) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia, în funcţie de necesităţile apărute.

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 - seminar în săli de curs

 

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

MI, MII, MIM, MIV, MV, MVI

9-11 iunie

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

19-21 mai 8-10 septembrie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

17-19 martie

Braşov

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

5-7 mai

Cluj-Napoca

MI, MII, MIM, MIV, MV, MVI

12-14 mai

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

13-15 octombrie

Constanţa

MI, MII, MIM, MIV, MV, MVI

26-28 mai

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

15-17 septembrie

Craiova

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

29 septembrie-1 octombrie

laşi

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

19-21 mai

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

27-29 octombrie

Timişoara

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

31 martie-2 aprilie

MI, MII, MIM, MIV, MV, MVI

6-8 octombrie

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.