MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 164/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016

 

93. - Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

94. - Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

95. - Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP”

 

96. - Hotărâre privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.393. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

9. - Decizie privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015- 2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 din 29 decembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2017, capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 55 «Alte transferuri»“.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 2 martie 2017.

Nr. 92.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 2 martie 2017.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM este instituţie publică cu personalitate juridică ce a fost înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2004, prin reorganizarea Grupului de Intervenţie şi Salvare Navală Constanţa. ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;

b) îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenţii în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncţional, trei nave SAR (Search and Rescue - căutare şi salvare), cinci şalupe de servitute şi trei şalupe de intervenţie pentru lansarea şi manevrarea barajului antipoluant, după cum urmează:

a) Remorcherul maritim HERCULES - construit în anul 1988 la Brăila, aflat în curs de modernizare, 6600 CP, 100 TBP. Nava este destinată în principal remorcajului greu, salvare nave, ranfluare şi secundar acţiunilor de depoluare;

b) 2 bucăţi şalupe de căutare şi salvare - construite în anul 2002 în şantierul Tyovene OY Finlanda, 820 CP. Navele sunt destinate exclusiv operaţiunilor SAR;

c) 1 bucată şalupă - remorcher de căutare şi salvare - construită în anul 2001 în Şantierul Naval Mangalia, 840 CP. Nava este destinată în principal operaţiunilor SAR, asistenţă scafandri, remorcaj uşor şi doar accidental asistenţei la Operaţiuni de depoluare;

d) 5 bucăţi şalupe de servitute - construite în perioada 1981-1990 în URSS, 150 CP. Navele sunt destinate acţiunilor de suport, fără a fi implicate direct în operaţiuni de depoluare;

e) 3 bucăţi şalupe de intervenţie - construite în anul 2002 în Şantierul Naval Mangalia, 860 CP. Navele sunt destinate acţiunilor de intervenţie în operaţiuni de depoluare, în special pentru desfăşurat baraje.

Toate aceste nave nu au capacităţi de colectare şi/sau depozitare a reziduurilor de hidrocarburi.

De asemenea, ARSVOM dispune pentru activităţile de depoluare de echipamente folosite la depoluare, achiziţionate în anul 2001, după cum urmează:

a) baraje antipoluare tip cortină (1.700 m pentru mare şi 1.000 m pentru port);

b) baraje antipoluare gonflabile (3.300 m pentru mare şi 2.000 m pentru port);

c) 7 pompe de recuperare, a hidrocarburilor (5 bucăţi cu capacitate de 20 m3/h şi 2 bucăţi cu capacitate de 130 m3/h);

d) 10 bucăţi tancuri portabile pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor recuperate, cu o capacitate de 25 m3 fiecare.

Cu dotările existente ARSVOM poate întreprinde activităţi de depoluare în cazul unor deversări minore. În cazul unor deversări majore, infrastructura ARSVOM este depăşită de situaţie şi există riscul de a nu putea duce la bun sfârşit o astfel de intervenţie. De aceea, este necesară dotarea ARSVOM cu o navă specializată care să acopere eficient etapele de colectare şi transport al reziduurilor şi care să joace rolul de centru de comandă în timpul intervenţiei. Nava specializată trebuie dotată cu sistem de detecţie a zonei poluate.

Nava specializată de depoluare va fi o construcţie monocorp, autopropulsată, destinată pentru:

a) limitarea zonei poluate prin desfăşurarea de baraje antipoluare;

b) colectarea reziduurilor petroliere de la suprafaţa apei;

c) împrăştiere de dispersanţi, opţional;

d) stins incendiu;

e) remorcaj;

f) transport de echipamente pe punte;

g) asistenţă Sa lucrări offshore;

h) colectare reziduuri solide;

i) navă suport pentru scafandri.

Prin achiziţia unei nave specializate de depoluare, construcţie nouă, vor fi aduse la îndeplinire obligaţiile statului care derivă din acorduri şi convenţii internaţionale, referitoare la pregătirea, intervenţia şi cooperarea în caz de poluare a mediului marin.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare” sunt următorii:

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru „Navă specializată de depoluare”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

Amplasament: port de reşedinţă Constanţa

 

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri valabile în luna septembrie 2016; 1 euro = 4,4506 lei)

mii lei

41.346

 

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

- Anul I

mii lei

33.077

 

- Anul II

mii lei

8.269

 

- Capacităţi:

a) dimensiuni şi caracteristici principale ale navei:

- lungime - aproximativ 38-40 m;

- lăţime - aproximativ 8-10 m;

- pescaj - aproximativ 2,6/3.2 m (3,2 m cu tancurile de stocare reziduuri hidrocarburi pline);

b) performanţe minime:

- viteză (pescaj 3,2/2,6) -11,5/12,5 noduri;

- autonomie - 7 zile pe mare/1.200 mile marine;

- tracţiune la cârlig - 23 TBP;

c) capacităţi minime:

- combustibil 70,0 m3

- apă potabilă 26,0 m3

- apă tehnică 45,0 m3

- ape uzate 17,0 m3

- balast 145,0 m3

- colectare reziduuri 250,0 m3

- dispersant (opţional) 3,0 m3

d) sisteme şi echipamente de bază:

- guvernare electrohidraulică, 2 grupuri de acţionare, 2 cârme cu voleţi;

- bow-thruster hidraulic 200 kW;

- ancorare, vinci cu 2 barbotine şi tamburi de manevră; 2 ancore, lanţ de ancoră;

- manevră - legare - 8 babale duble, role de deviere, parâme, tamburi;

- remorcare - cârlig de remorcă şi baba de remorcă 50 tf;

- salvare - barca de serviciu RIB 4 persoane, colaci, veste;

- 2 X vinciuri de manevră (tugger winch) 5 tf, hidraulice;

- Fi-Fi extern: 1 pompă 800 m3/h acţionată cuplată pe motorul principal, 2 monitoare apă - spumă;

- sisteme de tubulaturi cu pompe, tubulaturi, armături:

- sisteme aferente CM (camera maşinilor);

- sisteme electrice, tablouri, iluminat;

- sisteme de comunicaţii şi navigaţie conform SOLAS A2;

- lumini şi semnale de navigaţie conform COLREG;

e) sisteme şi echipamente speciale:

- skimmere babord şi tribord încorporate cu braţe telescopice, barieră, pompe, accesorii;

- grup de putere electrohidraulic pentru sistemul de skimmere;

- 2 x baraj gonflabil pentru izolarea petei de poluanţi în valuri de până la 4 m + tambur de depozitare + sistem de umflare;

- container DEPOL cu skimmer mobil, furtune de transfer, power pack etc.;

- Sistem de împrăştiere dispersant cu braţe rabatabile, opţional;

- macara (telescopică) 51 x 10 m;

- macara cu braţ articulat 1,5 t x 10 m;

- container resturi solide 2 m3;

- sistem de încălzire tancuri colectare cu caldarină;

- sistem de transfer reziduuri colectate 60-100 m3/h;

- generator de apă dulce 5 m3/h;

- container de incendiu cu furtune, costume, accesorii etc.;

- container scafandri cu barocameră, echipamente, costume, accesorii etc.;

- laborator mobil de analiză a apei.

- Durata de realizare a investiţiei luni 15

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei

hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: p.

Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 2 martie 2017.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

 

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM este instituţie publică cu personalitate juridică ce a fost înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2004, prin reorganizarea Grupului de Intervenţie şi Salvare Navală Constanţa. ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;

b) îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenţii în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncţional, trei nave SAR (Search. and Rescue - căutare şi salvare), cinci şalupe de servitute şi trei şalupe de intervenţie pentru lansarea şi manevrarea barajului antipoluant.

Pentru căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe mare (SAR - Search. and Rescue), intervenţie care trebuie asigurată de statele riverane gratuit, în conformitate cu reglementările internaţionale, capacitatea ARSVOM este limitată din punctul de vedere al numărului maxim de persoane ce pot fi salvate, al zonei de acţiune, precum şi al condiţiilor meteo nefavorabile la momentul intervenţiei. În cazul unor accidente majore (număr mare de naufragiaţi), dotarea ARSVOM este insuficientă şi nu va putea duce la bun sfârşit o astfel de intervenţie. Niciuna dintre navele din dotarea actuală nu poate lucra în conjuncţie cu elicopterele ce participă la intervenţia de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare.

În viitor se preconizează o creştere a activităţii la platformele petroliere din Marea Neagră. În cazul intervenţiilor în zona economică exclusivă, conform prevederilor Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, acolo unde România are responsabilitate, se impune statului să poată interveni în cazul accidentelor Sa platformele petroliere.

De asemenea, în urma evenimentelor tragice, care au avut loc recent în Marea Mediterană şi care, conform estimărilor, s-au soldat cu decesul a sute de persoane, atât Consiliul European, cât şi Parlamentul European au convenit că Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri. În Rezoluţia din 29 aprilie 2015, Parlamentul European a solicitat UE şi statelor membre să furnizeze resursele necesare pentru a se asigura că obligaţiile de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare sunt îndeplinite efectiv şi, prin urmare, sunt finanţate corespunzător.

Îmbunătăţirea siguranţei maritime prin achiziţionarea a două nave specializate SAR răspunde cerinţelor Uniunii Europene şi se pliază pe Agenda Comisiei Europene în contextul luării de măsuri imediate pentru a împiedica producerea de tragedii umane, precum şi de a consolida mecanismele de abordare a situaţiilor de urgenţă determinate de migraţie, de accidente navale sau pe platformele petroliere.

Nava specializată SAR va fi o construcţie monocorp, autopropulsată, pentru navigaţia maritimă la o distanţă de până la 250 mile marine faţă de locurile de adăpost. Dimensiunile principale ale unei nave vor fi: lungime corp 23-25 m, lăţime 6-7 m, pescaj 1,5-1,7 m, deplasament 40-451. Construcţia va fi realizată din aluminiu marin, având o geometrie a etravei ce reduce impactul la valuri, proiectată special pentru operaţiuni în condiţii de vreme foarte dificilă, având capacităţi de autoredresare. Nava specializată SAR va fi proiectată, echipată şi certificată în concordanţă cu regulile speciale ale unei societăţi de clasificare membre IACS (Asociaţia Societăţilor de Clasificare). Nava va fi echipată cu elemente auxiliare în funcţie de misiune.

Prin achiziţia a două nave specializate SAR, construcţii noi, vor fi aduse la îndeplinire obligaţiile statului care derivă din Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritimă Internaţională la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979 (SAR 79) la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 115/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/1999.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Nave specializate SAR” sunt următorii:

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru „Nave specializate SAR”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

Amplasament: port de reşedinţă Constanţa

 

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri valabile în luna noiembrie 2016; 1 euro = 4,6 lei)

mii lei

50.600

 

- Durata de realizare a investiţiei

luni

12

 

- Capacităţi:

 

 

 

- Nave

nr.

2

 

- Capacităţi pentru fiecare navă:

a) dimensiuni principale:

- lungim corp 23-25 m;

- lăţime 6-7 m;

- înălţimea de construcţie 2,2-2,5 m

- pescaj 1,5-1,7 m;

- bordul liber 1,5-1,8 m;

- înălţime maximă de construcţie (aerian) 9-9,5 m;

- înălţime minimă de construcţie (catarg rabatat) 6-6,5 m;

- deplasament 40-45 tone;

b) performanţe minime:

- viteza de sprint - 25 noduri:

- viteza de croazieră - 20 noduri;

- autonomie la viteza de sprint 550 mile marine;

- autonomie la viteza de croazieră 650 mile marine;

- zgomot de funcţionare maxim 60-80 dB (A) la interiorul şi exteriorul navei şi 110 dB (în sala maşinilor)

- tracţiune la cârlig - 8 tf;

- diametru tactic de întoarcere -4 lungimi de navă;

c) sisteme şi echipamente de bază minime:

- guvernare hidraulică, 2 cârme tip spadă cu autopilot;

- bow-thruster hidraulic 500 kg împingere transversală;

- ancorare - cabestan/vinci, 1 ancoră, lanţ de ancoră;

- manevră legare - 6 babale duble, ocheşi de deviere, parâme;

- remorcare - cârlig de remorcă cu declanşare, cu o capacitate de 8tf;

- salvare - barcă de intervenţie, minimum 5 m lungime, cu motor de minimum 60 CP, în afara bordului, ce poate fi lansată şi recuperată la mare de minim grad 4, 2 plute de salvare de 6 persoane fiecare, 4 colaci de salvare (2 colaci cu semnal luminos, 2 colaci cu semnal fumigen,

2 căngi pe fiecare parte a navei), 6 veste de lucru gonflabile, 6 veste de salvare, 6 costume de imersiune, kit de semnalizare în caz de pericol conform SOLAS, plasă de salvare, dispozitiv plasă de recuperare salvaţi tip „jasons craddle”, sling MOB, aruncător de bandulă (1 kit);

- sistem de stins incendiul extern pentru intervenţii la alte nave şi pătrundere în zona de foc pentru salvarea supravieţuitorilor;

- sistem de creare a unei perdele de protecţie a navei cu apă pentru zona de foc;

- sisteme de tubulaturi cu pompe, tubulaturi, armături pentru incendiu, santină, apă potabilă, apă tehnică, scurgeri sanitare, combustibil;

- sistem de ventilaţie pentru zona de amenajări interioare şi comandă de navigaţie ce va trebui să lucreze în condiţii ale mediului exterior de la -25 grade până la +40 grade Celsius;

- sisteme aferente camerei maşinilor;

- sisteme electrice, tablouri, iluminat;

- sisteme de comunicaţii şi navigaţie conform regulilor SOLAS, zona A2;

- lumini şi semnale de navigaţie conform regulilor COLREG;

d) sisteme şi echipamente speciale:

- ambarcaţiune RHIB cu motor exterior pentru intervenţii SAR;

- cameră de termoviziune;

- 2 braţe pentru recuperare MOB (man over board - om la apă), dotate cu dispozitive de recuperare diferite;

- loc de comandă în caz de avarie, amplasat la puntea principală;

- masă pentru 2 tărgi, amplasată în zona punţii principale, în zona de primire supravieţuitori;

- 1 targa pentru operaţiuni cu elicopterul;

- 1 kit de prim ajutor aplicabil regulilor naţionale/internaţionale SAR;

- 2 echipamente de intervenţie la incendiu, complete;

- 1 pompă acţionată de motor termic pentru salvare/incendiu şi mărcile aferente;

- sistem complet pentru asigurarea echipajului ce lucrează pe punte;

- sistem complet de remorcaj 8 tf;

- sistem de transfer elicopter;

- sistem de lansare şi recuperare barcă RHIB.

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6,600 CP”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 2 martie 2017.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP”

 

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, denumită în continuare AFDJ RA Galaţi, a fost înfiinţată pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20,23 şi 31 din Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată de România prin Decretul nr. 298/1948. AFDJ RA Galaţi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome .Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, cu modificările ulterioare, ca regie autonomă, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

AFDJ RA Galaţi îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina, pe braţele navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Măcin, Vâlciu, Caleia, pe braţul Chilia cu braţele secundare, pe braţul Sfântul Gheorghe cu canalele de rectificare şi pe braţele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche.

AFDJ RA Galaţi are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, AFDJ RA Galaţi dispune de un parc de nave specializate pentru lucrări de dragaj, lucrări de întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice, măsurători topohidrografice, lucrări de semnalizare şi remorchere care pot participa la toate tipurile de lucrări şi intervenţii specifice AFDJ RA Galaţi. Printre aceste nave se află remorcherul maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă „Perseus” - 6.600 CP.

Remorcherul a fost construit în anul 1989 la Şantierul Naval Brăila, după un proiect elaborat în anul 1984, pentru a naviga în zonă de navigaţie nelimitată, urmând a fi folosit la:

a) salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate;

b) spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila, km 175, nava având clasă de gheaţă G60;

c) manevra navelor maritime în radă şi port;

d) participarea la activităţi de stingere a incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu;

e) manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin;

f) aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 de agitaţie al mării;

g) remorcaje maritime de linie.

Motoarele din dotarea navei sunt executate după tehnologia anilor 1980, având consumuri de combustibil mari în comparaţie cu consumurile motoarelor de ultimă generaţie, iar emisiile de gaze de ardere depăşesc limitele actuale impuse de normele internaţionale de protecţie a mediului. De asemenea, în timpul activităţii de spargere a gheţii pe Dunăre, nava a întâmpinat dificultăţi de natură tehnică din cauza vechimii instalaţiilor, apărând foarte multe defecţiuni care au condus la imobilizarea navei la cheu, în vederea efectuării reparaţiilor, cu costuri foarte mari.

În vederea menţinerii capacităţii de intervenţie a statului român în situaţii de urgenţă care pot apărea pe Dunăre, dar şi pentru reducerea costurilor de funcţionare ale AFDJ RA Galaţi sunt necesare şi oportune modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheată „Perseus” - 6.600 CP. Modernizarea constă în principal în înlocuirea sistemului de propulsie, a diesel generatoarelor de marş şi de avarie/staţionare şi a instalaţiei de remorcare,

Nava se va dotă în conformitate cu ultimele reguli şi regulamente aplicabile, în vederea reclasificării acesteia de către o societate de clasificare membră IACS, cu filiale în România, şi atribuirii unui nou simbol de clasă. Simbolul de clasă descrie în rezumat funcţiile şi dotarea navei, iar cel propus şi urmărit în cadrul modernizării este: I * HULL * MACH.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» -6.600 CP” sunt următorii:

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă PERSEUS - 6.600 CP

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

Amplasament: port Galaţi

 

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri 2015; 1 euro = 4T45 lei)

- Eşalonarea investiţiei

 

mii lei

44.862

 

 - Anul I

INV

mii lei

1.320

 

- Anul II

INV

mii lei

21.939

 

- Anul III

INV

mii lei

21.603

 

- Capacităţi

a) instalaţia de propulsie - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP

b) centrala electrică compusă din:

- două diesel generatoare de marş cu putere nominală minimă de 630 KVA;

- un diesel generator de avarie/staţionare cu putere nominală minimă de 165 KVA;

c) Instalaţie de remorcare cu o forţă de tracţiune de minimum 100 tf.

- Durata de realizare a investiţiei

luni

36

 

 

 

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 2 martie 2017.

Nr. 96.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“

 

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM este instituţie publică cu personalitate juridică ce a fost înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2004 prin reorganizarea Grupului de Intervenţie şi Salvare Navală Constanţa. ARSVOM Constanţa este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare.

În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atribuţii:

a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;

b) îndeplineşte sarcinile care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;

c) execută intervenţii în caz de poluare.

ARSVOM are în dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifuncţional, trei nave SAR (Search. and Rescue - căutare şi salvare), cinci şalupe de servitute şi trei şalupe de intervenţie pentru lansarea şi manevrarea barajului antipoluant.

Remorcherul maritim multifuncţional „HERCULES” a fost construit în perioada 1986-1988 cu predarea finală în 1989, după un proiect elaborat în anul 1984. Nava are următoarele dimensiuni principale:

a) lungimea Lmax./Lpp

m

68,55/61,74

 

b) lăţimea maximă

m

16,50

 

c) pescaj maxim/minim

m

7,65/5,80

 

d) înălţime de construcţie

m

7,88

 

e) deplasament navă goală

to

2.388

 

Remorcherul maritim „HERCULES” a fost utilizat la activităţile specifice de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare, salvare şi remorcare a navelor maritime aflate în pericol şi operaţiuni de depoluare şi a fost solicitat de-a lungul timpului să efectueze şi operaţiuni de spargere a gheţii pe sectorul maritim al Dunării. Activitatea de spargere a gheţii reprezintă un efort deosebit din punct de vedere tehnic, financiar şi uman, remorcherul maritim „HERCULES” fiind una dintre cele două nave construite şi echipate pentru acest fel de operaţiuni din România. Nava are un caracter strategic pentru România.

Având în vedere că remorcherul maritim „HERCULES” era depăşit tehnologic şi nu mai corespundea din punct de vedere tehnic, serviciile de modernizare şi retehnologizare au demarat în anul 2013, starea de uzură a corpului navei fiind de aproximativ 20%, iar uzura motoarelor principale, diesel generatoarelor, instalaţiilor, precum şi altor echipamente fiind de aproximativ 75%.

Pentru ca această navă să îşi poată obţine certificatele de navigaţie şi să îşi reia rolul în condiţii minime de siguranţă sunt necesare retehnologizarea şi modernizarea navei. Achiziţionarea unei nave multifuncţionale noi, similare ca dimensiuni şi putere, ar fi ajuns la o valoare de achiziţie de aproximativ 30 milioane de euro.

Prin proiectul de modernizare nava este supusă unei reconfigurări complexe în compartimentul maşină. Reconfigurarea a intervenit prin elaborarea proiectului de modernizare avizat de către societatea de clasificare Bureau Veritas, nava trebuind să respecte condiţiile de siguranţă impuse de Convenţia internaţională din 1974 privind ocrotirea vieţii pe mare (SOLAS) şi Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL). De asemenea, conform proiectului tehnic se vor executa lucrări care vor asigura capacităţi extinse ale navei prin obţinerea notaţiilor de clasa ICE CLASS 1 A SUPER (spărgător de gheaţă) şi FIRE-FIGHTING SHIP E (navă cu capabilităţi de stingere a incendiului).

Valoarea estimată a investiţiei la nivelul anului 2012 a fost de 36.506 mii lei, inclusiv TVA. Serviciile de modernizare şi retehnologizare au demarat în anul 2013. Etapele principale ale contractului sunt: realizarea proiectului tehnic şi execuţia serviciilor de modernizare şi retehnologizare a navei. Stadiul fizic şi valoric al serviciilor de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim „HERCULES”, din contractul iniţial, la nivelul lunii decembrie 2016, este de 95%. Din suma aprobată de 36.506 mii lei s-au executat lucrări în valoare de 34.718 mii lei. Valoarea restului de executat este în sumă de 12.699 mii lei, din care suma de 10.911 mii lei reprezintă lucrări suplimentare. Finanţarea este asigurată integral de la bugetul de stat.

Pe parcursul execuţiei serviciilor de modernizare a apărut necesitatea suplimentării volumului de servicii şi de executare a unor lucrări noi pentru obţinerea funcţionalităţii şi siguranţei navei şi pentru obţinerea permisului de navigaţie. Aceste lucrări suplimentare derivă din proiectul de modernizare avizat de societatea de clasificare Bureau Veritas, care a impus reconfigurarea completă a compartimentului maşini. După demontarea echipamentelor care urmează a fi înlocuite în compartimentul maşină, s-a putut constitui imaginea volumului de lucrări care nu fac obiectul contractului, dar sunt necesare pentru asigurarea funcţionalităţii navei în condiţii de siguranţă.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“ sunt următorii:

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»“

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – Constanţa

Amplasament: port Constanţa

 

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală actualizată a investiţiei, inclusiv TVA Aviz CTE - MT nr. 49/58 din 15 iulie 2016; (1 euro = 4,5 lei)

mii lei

47.417

 

- Valoarea totală a investiţiei aprobată iniţial, inclusiv TVA Aviz CTE - MT nr. 95/104 din 27 septembrie 2012

mii lei

36.506

 

- Valoarea lucrărilor executate în perioada 2013-2016, inclusiv TVA

mii lei

34.718

 

- Valoarea lucrărilor suplimentare, inclusiv TVA

mii lei

10.911

 

- Valoarea rest de executat la data de 31 decembrie 2016, inclusiv TVA

- Eşalonarea proiectului rest de executat

mii lei

12.699

 

- Anul I

mii lei

9.206

 

- Anul II

- Capacităţi:

a) instalaţia de propulsie - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP

b) centrala electrică compusă din:

- două diesel generatoare de marş cu putere nominală minimă de 630 KVA;

- un diesel generator de avarie/staţionare cu putere nominală minimă de 165KVA;

c) instalaţie de remorcare cu o forţă de tracţiune de minimum 100 tf

mii lei

3.493

 

- Durata totală de realizare a investiţiei din care:

luni

60

 

- durată rest de executat

luni

16

 

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial

 

Având în vedere Nota Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei nr. 217 din 27 februarie 2017, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 27.206 din 27 februarie 2017, privind finalizarea procedurilor de elaborare a programelor şcolare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă lista programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2017- 2018.

(2) Programele şcolare pentru clasa a VI-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2018- 2019.

(3) Programele şcolare pentru clasa a VII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2019- 2020.

(4) Programele şcolare pentru clasa a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2020- 2021.

Art. 4. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, institutul de ştiinţe ale educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 28 februarie 2017.

Nr. 3.393.


*) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

programelor şcolare pentru învăţământ gimnazial

 

Nr. crt.

Disciplina

1.

Limba şi literatura română, clasele a V-a - a VIII-a

2.

Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, clasele a V-a - a VIII-a

3.

Limba şi literatura maternă bulgară, clasele a V-a - a VIII-a

4.

Limba şi literatura maternă cehă, clasele a V-a - a VIII-a

5.

Limba şi literatura maternă croată, clasele a V-a - a VIII-a

6.

Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a

7.

Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba germană

8.

Limba şi literatura maternă italiană, clasele a V-a - a VIII-a

9.

Limba şi literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a

10.

Limba şi literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară

11.

Limba şi literatura maternă neogreacă, clasele a V-a - a VIII-a

12.

Limba şi literatura maternă polonă, clasele a V-a - a VIII-a

13.

Limba şi literatura maternă rromani, clasele a V-a - a VIII-a

14.

Limba şi literatura maternă rusă, clasele a V-a - a VIII-a

15.

Limba şi literatura maternă sârbă, clasele a V-a - a VIII-a

16.

Limba şi literatura maternă slovacă, clasele a V-a - a VIII-a

17.

Limba şi literatura maternă turcă, clasele a V-a - a VIII-a

18.

Limba şi literatura maternă ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a

19.

Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă), clasele a V-a - a VIII-a

20.

Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă) - studiu intensiv, clasele a V-a - a VIII-a

21.

Limba modernă 2 (chineză, engleză, franceză, italiană, spaniolă, turcă), clasele a V-a - a VIII-a

22.

Limba modernă 1/Limba modernă 2/Limba modernă 1 - intensiv (germană, rusă, japoneză), clasele a V-a - a VIII-a

23.

Elemente de limbă latină şi de cultură romanică, clasa a VII-a

24.

Matematică, clasele a V-a - a VIII-a

25.

Fizică, clasele a VI-a - a VIII-a

26.

Chimie, clasele a VII-a - a VIII-a

27.

Biologie, clasele a V-a - a VIII-a

28.

Educaţie socială, clasele a V-a - a VIII-a

29.

Istorie, clasele a V-a - a VIII-a

30.

Istoria şi tradiţiile minorităţii bulgare, clasele a VI-a - a VII-a

31.

Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe, clasele a VI-a - a VII-a

32.

Istoria şi tradiţiile minorităţii croate, clasele a VI-a - a VII-a

33.

Istoria şi tradiţiile minorităţii germane, clasele a VI-a - a VII-a

34.

Istoria şi tradiţiile minorităţii italiene, clasele a VI-a - a VII-a

35.

Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a - a VII-a

36.

Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a - a VII-a - versiune în limba maghiară

37.

Istoria şi tradiţiile minorităţii elene, clasele a VI-a - a VII-a

38.

Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, clasele a VI-a - a VII-a

39.

Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome, clasele a VI-a - a VII-a

 

40.

Istoria şi tradiţiile minorităţii ruşilor lipoveni, clasele a VI-a - a VII-a

41.

Istoria şi tradiţiile minorităţii sârbe, clasele a VI-a - a VII-a

42.

Istoria şi tradiţiile minorităţii slovace, clasele a VI-a - a VII-a

43.

Istoria şi tradiţiile minorităţii turce, clasele a VI-a - a VII-a

44.

Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene, clasele a VI-a - a VIII-a

45.

Geografie, clasele a V-a - a VIII-a

46.

Religie - Cultul Adventist de Ziua a Şaptea, clasele a V-a - a VIII-a

47.

Religie - Cultul Baptist, clasele a V-a - a VIII-a

48.

Religie - Cultul Creştin după Evanghelie, clasele a V-a - a VIII-a

49.

Religie - Cultul Evanghelic CA, clasele a V-a - a VIII-a

50.

Religie - Cultul Greco-Catolic, clasele a V-a - a VIII-a

51.

Religie - Cultul Musulman, clasele a V-a - a VIII-a

52.

Religie - Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a

53.

Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasele a V-a - a VIII-a

54.

Religie - Cultul Ortodox Ucrainean, clasele a V-a - a VIII-a

55.

Religie - Cultul Penticostal, clasele a V-a - a VIII-a

56.

Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a

57.

Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară

58.

Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă română, clasele a V-a - a VIII-a

59.

Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a

60.

Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară

61.

Religie - Cultul Unitarian, clasele a V-a - a VIII-a

62.

Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a

63.

Educaţie muzicală, clasele a V-a - a VIII-a

64.

Teorie - Solfegiu - Dicteu, clasele a V-a - a VIII-a

65.

Educaţie muzicală pentru minoritatea germană, clasele a V-a - a VIII-a

66.

Educaţie muzicală pentru minoritatea italiană, clasele a V-a - a VIII-a

67.

Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a

68.

Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară

69.

Educaţie muzicală pentru minoritatea poloneză, clasele a V-a - a VIII-a

70.

Educaţie muzicală pentru minoritatea rromă, clasele a V-a - a VIII-a

71.

Educaţie muzicală pentru minoritatea sârbă, clasele a V-a - a VIII-a

72.

Educaţie muzicală pentru minoritatea slovacă, clasele a V-a - a VIII-a

73.

Educaţie muzicală pentru minoritatea turcă, clasele a V-a - a VIII-a

74.

Educaţie muzicală pentru minoritatea ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a

75.

Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a - a VIII-a

76.

Pregătire sportivă practică - Atletism, clasele a V-a - a VIII-a

77.

Pregătire sportivă practică - Badminton, clasele a V-a - a VIII-a

78.

Pregătire sportivă practică - Baschet, clasele a V-a - a VIII-a

79.

Pregătire sportivă practică - Baseball, clasele a V-a - a VIII-a

 

80.

Pregătire sportivă practică - Canotaj, clasele a V-a - a VIII-a

81.

Pregătire sportivă practică - Dans sportiv, clasele a V-a - a VIII-a

82.

Pregătire sportivă practică - Fotbal, clasele a V-a - a VIII-a

83.

Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică feminină, clasele a V-a - a VIII-a

84.

Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică masculină, clasele a V-a - a VIII-a

85.

Pregătire sportivă practică - Gimnastică ritmică, clasele a V-a - a VIII-a

86.

Pregătire sportivă practică - Haltere, clasele a V-a - a VIII-a

87.

Pregătire sportivă practică - Handbal, clasele a V-a - a VIII-a

88.

Pregătire sportivă practică - Hochei pe gheaţă, clasele a V-a - a VIII-a

89.

Pregătire sportivă practică - Hochei pe iarbă, clasele a V-a - a VIII-a

90.

Pregătire sportivă practică - Înot, clasele a V-a - a VIII-a

91.

Pregătire sportivă practică - Judo, clasele a V-a - a VIII-a

92.

Pregătire sportivă practică - Kaiac-canoe, clasele a V-a - a VIII-a

93.

Pregătire sportivă practică - Karate, clasele a V-a - a VIII-a

94.

Pregătire sportivă practică - Lupte greco-romane, clasele a V-a - a VIII-a

95.

Pregătire sportivă practică - Lupte libere, clasele a V-a - a VIII-a

96.

Pregătire sportivă practică - Orientare sportivă, clasele a V-a - a VIII-a

97.

Pregătire sportivă practică - Patinaj artistic, clasele a V-a - a VIII-a

98.

Pregătire sportivă practică - Patinaj viteză, clasele a V-a - a VIII-a

99.

Pregătire sportivă practică - Polo pe apă, clasele a V-a - a VIII-a

100.

Pregătire sportivă practică - Rugby, clasele a V-a - a VIII-a

101.

Pregătire sportivă practică - Sanie, clasele a V-a - a VIII-a

102.

Pregătire sportivă practică - Sărituri în apă, clasele a V-a - a VIII-a

103.

Pregătire sportivă practică - Schi alpin, clasele a V-a - a VIII-a

104.

Pregătire sportivă practică - Schi biatlon, clasele a V-a - a VIII-a

105.

Pregătire sportivă practică - Schi fond, clasele a V-a - a VIII-a

106.

Pregătire sportivă practică - Schi orientare, clasele a V-a - a VIII-a

107.

Pregătire sportivă practică - Schi sărituri, clasele a V-a - a VIII-a

108.

Pregătire sportivă practică - Scrimă, clasele a V-a - a VIII-a

109.

Pregătire sportivă practică - Softball, clasele a V-a - a VIII-a

110.

Pregătire sportivă practică - Sport aerobic, clasele a V-a - a VIII-a

111.

Pregătire sportivă practică - Şah, clasele a V-a - a VIII-a

112.

Pregătire sportivă practică - Tenis, clasele a V-a - a VIII-a

113.

Pregătire sportivă practică - Tenis de masă, clasele a V-a - a VIII-a

114.

Pregătire sportivă practică - Volei, clasele a V-a - a VIII-a

115.

Pregătire sportivă practică - Yachting, clasele a V-a - a VIII-a

116.

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, clasele a V-a - a VIII-a

117.

Informatică şi TIC, clasele a V-a - a VIII-a

118.

Consiliere şi dezvoltare personală, clasele a V-a - a VIII-a

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare

 

În temeiul art. 414 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al art. 73 şi art. 119 alin. (2) din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - În dosarele disciplinare în care se solicită efectuarea unei expertize medicale de specialitate, plata experţilor medicali desemnaţi în cauza disciplinară se aprobă de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiul Medicilor din România în baza referatului avizat pozitiv de către preşedintele Comisiei superioare de disciplină ori de către preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională atunci când expertiza este solicitată în cadrul acestei comisii.

Art. 2. - Referatul de aprobare a plăţii expertului medical, redactat de către secretarul Comisiei superioare de disciplină ori, după caz, de către cel al Comisiei de jurisdicţie profesională, va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

a) solicitarea de plată a contravalorii unei expertize medicale de specialitate dispuse de către completul de judecată a cauzei disciplinare;

b) dosarul disciplinar în care a fost dispusă expertiza;

c) componenţa completului de soluţionare a cauzei disciplinare;

d) obiectivele expertizei;

e) medicul, respectiv medicii desemnaţi pentru efectuarea expertizei medicale de specialitate;

f) dacă expertiza a răspuns integral la obiectivele fixate de către completul de judecată;

g) dacă în cauză a fost sau nu solicitat un supliment de expertiză şi care au fost obiectivele acestuia;

h) numărul de ore alocate de expert pentru realizarea expertizei aşa cum rezultă acestea din decontul de cheltuieli al medicului expert;

i) suma care trebuie plătită pentru fiecare medic în parte;

j) modalitatea de plată a sumei reprezentând contravaloarea expertizei, respectiv prin virament bancar sau prin intermediul casieriei Colegiului Medicilor din România. În situaţia în care plata urmează să se efectueze prin virament bancar se vor indica contul bancar şi banca la care este deschis, precum şi titularul contului.

Art. 3. - O dovadă a plăţii expertului medical se va anexa la dosarul cauzei disciplinare.

Art. 4. -- (1) Desemnarea experţilor medicali în cauzele disciplinare se aprobă de către completul de judecată a cauzei disciplinare ori, după caz, de către Comisia de jurisdicţie profesională din listele de experţi aprobate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România. Listele de experţi medicali întocmite pe specialităţi medicale se publică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

(2) în situaţia în care niciunul dintre experţii din listele aprobate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România nu are competenţa ori expertiza necesară efectuării expertizei dispuse în cauză ori nu este disponibil pentru a efectua respectiva expertiză în termenul stabilit de către completul de judecată sau în cazul autorecuzării, Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va putea aproba desemnarea unui alt expert propus de către completul comisiei de disciplină ori de către Comisia de jurisdicţie profesională.

(3) Fac parte de drept din lista de experţi membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 5. - (1) Va fi înregistrat în listele prevăzute la art. 4 medicul care îşi exprimă în mod expres acordul pentru a figura în lista respectivă, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, şi îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este membru cu drept de liberă practică aflat în evidenţa unui colegiu teritorial;

b) are cel puţin titlul didactic de conferenţiar sau este medic primar cu o vechime profesională efectivă şi neîntreruptă în specialitatea respectivă de cel puţin 7 ani;

c) nu a fost sancţionat în cauze vizând exercitarea greşită a actului profesional de către comisia de disciplină a corpului profesional în ultimul an;

d) nu a avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical.

(2) Sub semnătură electronică, acordul medicului poate fi transmis şi în format electronic.

Art. 6. - Eliminarea unei persoane din listele prevăzute la art. 4 va avea loc în următoarele condiţii:

a) la cererea persoanei respective;

b) în caz de deces;

c) nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile prevăzute la art. 5;

d) pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

Art. 7. - Ca regulă, listele prevăzute Sa art. 4 vor fi revizuite şi, după caz, completate de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România în luna ianuarie a fiecărui an şi ori de câte ori se constată că se aplică dispoziţiile art. 6 lit. c).

Art. 8. - Persoanele aflate pe listele prevăzute la art. 4 nu sunt în raporturi de subordonare cu Colegiul Medicilor din România, nu îl reprezintă şi nu îl angajează juridic în niciun fel. În toate cazurile în care vor fi consultate ori vor exercita un act profesional aceste persoane sunt libere să acţioneze conform prevederilor legale, normelor şi principiilor fundamentale ale profesiei medicale, precum şi conform propriei lor conştiinţe.

Art. 9. - Pentru plata expertizei se aprobă suportarea unui onorariu de 300 lei net.

Art. 10. - În şedinţa de numire a medicului expert se vor stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunţe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul expertului şi, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, completul de judecată ori, după caz, Comisia de jurisdicţie profesională poate fixa un termen scurt în care va solicita medicului expert desemnat să aleagă modul în care urmează să se facă plata onorariului şi, după caz, să indice banca şi contul unde urmează să se plătească costurile expertizei. În funcţie de poziţia medicului expert, se vor fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei.

Art. 11. - Expertul medical desemnat, în baza documentelor justificative, are dreptul la decontarea eventualelor cheltuieli de transport, cazare, documentare ori a altor activităţi ce au fost efectuate în scopul realizării expertizei medicale ce i-a fost solicitată.

Art. 12. - Pentru motive temeinice, completul de soluţionare a cauzei disciplinare ori Comisia de jurisdicţie profesională poate dispune efectuarea unei noi expertize de către alt expert.

Art. 13. - În funcţie de particularităţile specifice, consiliile colegiilor teritoriale pot folosi listele de experţi aprobate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România ori pot adopta dispoziţii asemănătoare.

Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 24 februarie 2017.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

Către

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Bd. Timişoara nr. 15, sectorul 6, Bucureşti

 

Subsemnatul, .................................................., cu domiciliul în .................................................., având funcţia de bază la .................................................., telefon .................................................., fax .................................................., e-mail .................................................., în temeiul art. 5 din Decizia

Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017, îmi exprim acordul cu privire la includerea mea pe lista medicilor experţi în specialitatea .................................................. .

Precizez pe propria răspundere următoarele:

a) am luat cunoştinţă de faptul că scopul prezenţei mele pe listă este acela de a putea fi consultat de către Comisia superioară de disciplină ori, după caz, de către Comisia de jurisidicţie profesională de la nivelul Colegiului Medicilor din România sau de la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi de către comisiile de disciplină din cadrul colegiilor teritoriale în cazul în care apreciază ca fiind utilă într-o anumită cauză o opinie de specialitate a unui medic din specialitatea respectivă;

b) am luat cunoştinţă de prevederile art. 9 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017 referitor la cuantumul suportat pentru efectuarea unei expertize medicale;

c) am luat cunoştinţă de prevederile art. 8 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2017, în sensul că prezenţa mea pe lista medicilor experţi nu naşte un raport de subordonare între mine şi Colegiul Medicilor din România şi nici nu sunt mandatat ori împuternicit să reprezint ori să angajez juridic în niciun fel această instituţie;

d) am luat cunoştinţă că în toate cazurile în care voi fi consultat ori voi exercita un act profesional sunt liber să acţionez conform prevederilor legale, normelor şi principiilor fundamentele ale profesiei medicale, precum şi conform propriei conştiinţe;

e) am titlul de .................................................. la Facultatea de Medicină ..................................................;

f) exercit profesia de medic în specialitatea .................................................. de .......... ani;

g) nu am şi nu am avut ridicat dreptul de liberă practică printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză privind un malpraxis medical;

h) deţin o supraspecializare în .................................................. .

.......... data ...........


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.