MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 169/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

18. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

19. - Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe

 

DECRETE

 

279. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

280. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

281. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 769 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

240. - Decizie privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

383/2.303. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

384. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug

 

ACTE ALE COLEGJULUJ MEDJCILOR DIN ROMÂNIA

 

4. - Decizie privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

 

HOTARARI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016

 

În temeiul prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată,

 

Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 8 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

- la anexa nr. 1 - Cerere privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, primul tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Legislatura

Camera Deputaţilor

Legislatura

Senat

1990-1992

de la ............. până la ............



1990-1992

de la ............. până la ............



1992-1996

de la ............. până la ............



1992-1996

de la ............. până la ............



1996-2000

de la ............. până la ............



1996-2000

de la ............. până la ............



2000-2004

de la ............. până la ............



2000-2004

de la ............. până la ............



2004-2008

de la ............. până la ............



2004-2008

de la ............. până la ............



200B-2012

de la ............. până la ............



2008-2012

de la ............. până la ............



2012-2016

de la ............. până la ............



2012-2016

de la ............. până la ............



2016-2020 şi următoarele

de la ............. până la ............



2016-2020 şi următoarele

de la ............. până la ............



 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 28 februarie 2017.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Radu Anişoara, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia de politică externă la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnului deputat Şerban Ciprian-Constantin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- domnului deputat Suciu Vasile-Daniel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;

- domnul deputat Bârlădeanu Dragoş-Petruţ, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru;

- domnul deputat Cocoş Vasile, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Pistru-Popa Eusebiu-Manea, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 32 alin. (1) lit. n) şi ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structura organizatorică a Centrului Internaţional de Conferinţe, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă statul de funcţii al Centrului Internaţional de Conferinţe, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) în urma evaluării posturilor şi în raport cu modificările intervenite în structura Centrului Internaţional de Conferinţe prin efectul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent, în limita numărului de posturi aprobat, ţinându-se seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute până la data reîncadrării, precum şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.

(2) Persoanele care au deţinut funcţii de conducere care nu se mai regăsesc în noua organigramă ca urmare a desfiinţării sau comasării anumitor direcţii/compartimente vor fi reîncadrate pe funcţii de execuţie, prin transformarea postului de conducere în post de execuţie.

(3) Reîncadrarea personalului promovat temporar se va face în funcţia de bază de pe care a fost promovat, urmând ca, după reîncadrare, să poată fi reluată procedura promovării temporare.

(4) Personalul suspendat din funcţie la momentul reîncadrării va fi reîncadrat pe aceeaşi funcţie numai cu acordul scris al acestuia. Lipsa scrisă a acordului în termen de 15 zile de la anunţul de reîncadrare se consideră acord tacit de reîncadrare, în cazul refuzului privind reîncadrarea se aplică prevederile legale în vigoare.

(5) Reîncadrările prevăzute la alin. (2)-(4) nu afectează continuitatea activităţii personalului reîncadrat.

Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Internaţional de Conferinţe va fi aprobat de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (1), secretarul general al Camerei Deputaţilor va stabili prin ordin atribuţiile fiecărei direcţii şi fiecărui compartiment din cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe, conform noii structuri organizatorice.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 8 martie 2017.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi nr. 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 19 iunie 2013, şi anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 28 iunie 2013, se modifică în mod corespunzător.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 19.


*) Anexa nr. 2 se comunică numai instituţiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului Internaţional de Conferinţe

 

 

 

 

 

CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINŢE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia alimentaţie

 

 

Direcţia organizare evenimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul aprovizionare

 

 

Serviciul contractare - prestaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul bucătărie - cofetărie

 

 

Compartimentul contractare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul catering

 

 

Compartimentul prestaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul vizite - expoziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul vizite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul expoziţii

 

 

 

 

 

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 11/1998 pentru reinstituire a Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate desfăşurată, atât în calitate de jucător, cât şi de antrenor, pentru dăruirea, devotamentul şi profesionalismul cu care a pregătit generaţii de fotbalişti, pentru contribuţia sa la obţinerea unora dintre cele mai memorabile rezultate ale fotbalului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului Emeric-Alexandru lenei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 279.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Â din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 11/1998 pentru reinstituire a Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate, pentru dăruirea şi devotamentul cu care a susţinut şi promovat valorile sportului naţional, pentru intuiţia, căldura şi erudiţia cu care a comentat performanţele sportului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului Cristian-George Ţopescu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 280.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră pusă în slujba teatrului şi filmului, pentru dăruirea şi profesionalismul de care a dat dovadă în domeniul managementului cultural, precum şi pentru promovarea constantă a imaginii ţării noastre în lume,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler maestrului Ion Horia Leonida Caramitru (Ion Caramitru).

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 281.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 769

din 15 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu privire la poziţia la care se află imobilul în cauză, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor RomâniaFilm - R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” -, în calitate de reprezentant al statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, în Dosarul nr. 6.776/325/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.514D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei, avocat Claudiu Butuza, şi avocat Alina Grosu, pentru partea Nada Rusimovici, cu împuterniciri avocaţiale depuse la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autoarea excepţiei a depus la dosar note scrise şi un set de înscrisuri în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, arată că R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” este reprezentanta Ministerului Culturii, minister care reprezintă statul român. Însă, în opinia sa, potrivit Legii societăţilor nr. 30/1991, R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” este un întreprinzător constituit în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 530/1991 privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale în domeniul cinematografiei. De asemenea, susţine, în esenţă, că patrimoniul regiei a fost înscris în cartea funciară şi că bunurile imobile sunt proprietatea regiei, potrivit Sentinţei civile nr. 10.364 din 19 iunie 2001, pronunţată de Judecătoria Timişoara în Dosarul nr. 15.957/2000, şi Deciziei civile nr. 112 din 17 ianuarie 2002, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia civilă, în Dosarul nr. 191/C/2002, în continuare, se solicită a se observa, În susţinerea tezei de proprietari ai bunului ce face obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind aplicarea dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. În final, se afirmă că bunul ce face Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate este evidenţiat în conturile bilanţului R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” şi nu poate ieşi din patrimoniul acesteia fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Depune note scrise

5. Avocat Alina Grosu, pentru partea Nada Rusimovici, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 44 şi art. 136, precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, apreciind că în cauză sunt incidente considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 227 din 13 martie 2007. Totodată, solicită a se observa că imobilul se află în raza teritorială guvernată de sistemul de carte funciară şi pentru identificarea regimului juridic al acestuia şi stabilirea proprietarului bunului este necesară studierea cărţii funciare iniţiale coroborată cu primele dispoziţii legale edictate în domeniul cinematografiei.

6. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, întrucât există precedent constituţional, menţionând că deciziile Curţii Constituţionale nr. 269 din 16 martie 2010 şi nr. 19 din 22 ianuarie 2013 nu sunt incidente în cauză.

7. În replică, reprezentantul autoarei excepţiei precizează că, dacă bunurile imobile dispar din patrimoniul R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”, aceasta îşi pierde obiectul de activitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

8. Prin Sentinţa civilă nr. 2.403/PI din 17 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.776/325/2014, Tribunalul Timiş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu privire la poziţia la care se află imobilul în cauză, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de pârâta Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor România Film, în calitate de reprezentant al statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, într-o cauză având ca obiect constatare nulitate act juridic, respectiv constatarea nulităţii absolute a unui act juridic care a stat la baza intabulării unui drept de proprietate privată asupra unui imobil, precum şi constatarea nulităţii absolute a unui contract de dare în plată.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că, examinând-o, Curtea Constituţională trebuie să constate că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate concretizat prin deciziile nr. 1.217 din 12 noiembrie 2008 şi nr. 259 din 16 martie 2010, respingând excepţiile de neconstituţionalitate. Însă, apreciază că, în prezenta cauză, Curtea trebuie să constate că cele reţinute în jurisprudenţa sa, prin deciziile menţionate, nu îşi păstrează valabilitatea. În acest sens, arată că la data la care s-a modificat Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008, imobilul în cauză aparţinea, începând cu anul 1992, unei societăţi cu personalitate juridică, reglementată de dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 530/1991 privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale în domeniul cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, susţine că, situaţia juridică a imobilului în cauză nu mai putea fi afectată de cuprinsul anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005.

10. De asemenea arată că, prin Decizia nr. 227 din 13 martie 2007, în mod corect, Curtea a observat că există posibilitatea ca imobilele prevăzute în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 să se afle şi în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, cum este şi în prezenta cauză, în care a dovedit cu extrasul de carte funciară faptul că R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” a dobândit dreptul de proprietate, prin efectul legii.

11. Autoarea excepţiei susţine că dispoziţiile articolului unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 prevăzând in terminis că toate imobilele din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se află în proprietatea privată ori publică a statului, se realizează un transfer silit de proprietate care operează din patrimoniul unor terţe persoane către stat sau administraţii publice locale, ceea ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 44 alin. (1)-(3) din Constituţie, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană juridică, şi nu o unitate administrativ-teritorială ori statul.

12. În continuare, autoarea consideră că, în vederea analizării susţinerilor sale, Curtea Constituţională trebuie să observe că este necesară clarificarea regimului juridic al imobilului în cauză la data emiterii dispoziţiei legale criticate, mai precis, dacă imobilul în cauză putea trece în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliului local respectiv, prin efectul Legii nr. 303/2008, sau dacă transferul dreptului de proprietate s-a realizat ca efect al Legii nr. 15/1990 şi a Hotărârii Guvernului nr. 530/1991 către R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”. Aşadar, autoarea excepţiei apreciază că, în acord cu jurisprudenţa sa, Curtea trebuie să constate că nu toate imobile cuprinse în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 au trecut, prin efectul Legii nr. 328/2006, modificată prin Legea nr. 303/2008, în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale.

13. În final, autoarea excepţiei susţine că instanţa de contencios constituţional trebuie să constate că emiterea de modificări legislative, fără a ţine seama de efectele juridice deja produse de legislaţia anterioară şi fără respectarea regimului juridic al proprietăţii private este de natură să conducă la înfrângerea principiului securităţii raporturilor juridice civile.

14. Tribunalul Timiş - Secţia I civilă arată că în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, la poziţia nr. 272, este menţionat imobilul în litigiu care, încă din anul 1992, se află în proprietatea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” şi apreciază că se impune cu forţa evidenţei că Decizia Curţii Constituţionale nr. 227 din 13 martie 2007 este incidenţă în cauză. De asemenea, instanţa arată că Decizia nr. 19 din 22 ianuarie 2013 a Curţii Constituţionale a fost adoptată şi, cu atât mai mult, publicată în Monitorul Oficial al României ulterior intrării imobilului în discuţie în proprietatea privată a unei persoane fizice, ceea ce conduce inevitabil la inaplicabilitatea şi chiar ineficacitatea acesteia, dat fiind efectul ex nune al deciziilor pronunţate de instanţa de contencios constituţional. Altfel spus, deciziile nr. 980 şi 981 din 22 noiembrie 2012 şi, cu atât mai mult, Decizia nr. 19 din 22 ianuarie 2013 produc efecte numai pentru viitor, neputând interfera asupra unui act juridic translativ de proprietate. În final, instanţa arată că aceste aserţiuni constituie punctul său de vedere referitor la excepţia de neconstituţionalitate invocată.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Guvernul consideră că asupra problematicii expuse în prezenta cauză Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 227 din 13 martie 2007, prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind  cinematografia sunt neconstituţionale, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român. Ca atare, apreciază că cele reţinute de instanţa de contencios constituţional în decizia menţionată sunt aplicabile şi prezentei excepţii, dispoziţiile de lege criticate încălcând prevederile constituţionale invocate, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispoziţiile anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu privire la poziţia la care se află imobilul în cauză, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Însă, având în vedere dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cărora „Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”, precum şi motivarea scrisă a autoarei excepţiei, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă, în realitate, dispoziţiile art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 894 din 30 decembrie 2008, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Dispoziţiile legale criticate au următorul cuprins:

- Art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006: „La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.”;

- Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005: „Sălile şi Grădinile de spectacol cinematografic care se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea R.A.D.E.F. «România-Film»:

 

Nr. crt.

Adresa

Denumirea

Număr de locuri

0

1

2

3

......................

......................

......................

......................

272

Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Lenau nr. 2

STUDIO

708”

 

21. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind principiul supremaţiei Constituţiei şi al obligativităţii respectării sale şi a legilor, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 136 privind proprietatea, precum şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, excepţia de neconstituţionalitate fiind respinsă ca neîntemeiată, în acest sens sunt Decizia nr. 59 din 21 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010 şi Decizia nr. 1.217 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I. nr. 808 din 3 decembrie 2008.

23. Astfel, prin Decizia nr. 1.217 din 12 noiembrie 2008, precitată, Curtea a reţinut că sălile şi grădinile de spectacol cinematografic s-au aflat în proprietatea privată a statului, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România Film” fiind titulara dreptului de administrare asupra bunurilor imobile din patrimoniul său, iar nu titulara dreptului de proprietate.

24. De asemenea, Curtea a statuat că dispoziţiile art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 reprezintă o măsură legislativă prin care se dispune trecerea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm” în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, ceea ce nu poate reprezenta o încălcare a principiului protecţiei proprietăţii private sau a principiului inalienabilităţii proprietăţii publice, consacrate de art. 44 alin. (1), (2) şi (3) şi, respectiv, de art. 136 din Constituţie.

25. Totodată, în legătură cu regimul juridic al sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, prin Decizia nr. 19 din

22 ianuarie 2013, Curtea a reţinut că imobilele cu destinaţia de cinematografe au trecut în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale respective prin efectul Legii nr. 303/2008, iar protocolul de predare-primire care se încheia, punctual, pentru fiecare imobil în parte, între unitatea administrativ-teritorială şi administratorul R.A.D.E.F. - „RomâniaFilm” nu avea natura juridică a unui titlu de proprietate, fiind, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii, modalitatea practică de preluare a acestor imobile.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

27. Distinct de cele menţionate, referitor la critica autoarei excepţiei privind lipsa de claritate şi previzibilitate a dispoziţiilor legale criticate, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale referitoare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative (a se vedea, în acest sens Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013 sau Decizia nr. 186 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2016).

28. Aplicând aceste considerente la speţa de faţă, Curtea reţine că, potrivit textului de lege criticat, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective. Aşadar, dispoziţiile legale deduse controlului de constituţionalitate îndeplinesc cerinţele mai sus menţionate, fiind norme clare, previzibile şi care stabilesc cât se poate de precis conduita destinatarilor săi.

29. În final, Curtea observă că celelalte susţineri ale autoarei excepţiei, susţineri potrivit cărora trebuie clarificat regimul juridic atât al imobilului în cauză, cât şi al celorlalte imobile cuprinse în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, ţin de interpretarea şi aplicarea legii de către instanţele judecătoreşti, ceea ce excedează controlului de constituţionalitate.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor RomâniaFilm, în calitate de reprezentant al statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, în Dosarul nr. 6.776/325/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizi», domnul Constantin Munteanu se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 8 martie 2017.

Nr. 240.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,

Nr. 383 din 1 martie 2017

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

Nr. 2.303 din 1 martie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi al prevederilor art. 42 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Viorel Ştefan

Sirma Caraman,

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de deschidere şt funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Art. 1. - (1) La solicitarea beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidenţa schemelor de ajutor de stat/de minimis prevăzuţi la art. 42 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceştia sunt înregistraţi fiscal se deschide contul de disponibil cu destinaţie specială 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor privaţi, în care MMMMMM reprezintă contractul de finanţare încheiat între instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 şi beneficiarii privaţi.

(2) Beneficiarii privaţi prevăzuţi la alin. (1) anexează la cererea de deschidere a contului de disponibil pe care o prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe lângă celelalte documente necesare deschiderii contului, şi Notificarea privind avizarea deschiderii contului cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, prin care instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 avizează solicitarea de deschidere a contului de disponibil.

(3) în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete de deschidere a contului prevăzute la alin. (2), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transmit beneficiarilor privaţi prevăzuţi la alin. (1) Comunicarea privind deschiderea contului cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), beneficiarii privaţi prevăzuţi la alin. (1) transmit o copie a comunicării respective pe suport hârtie şi în format electronic pe adresa de e-mail, menţionată în notificarea prevăzută la alin. (2), a instituţiei publice în cadrul căreia funcţionează autoritatea de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (4), instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele cuvenite beneficiarilor privaţi în contul comunicat conform alin. (4).

Art. 2. - Sumele încasate în contul de disponibil 50.47.01. MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, se utilizează astfel:

1. În situaţia clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii.

1.1. Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 notifică în scris beneficiarilor privaţi prevăzuţi la art. 1 alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, că sumele virate în contul 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, pot fi transferate în conturile de disponibil 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” deschise pe numele acestora Sa unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

1.2. În situaţia în care beneficiarii privaţi prevăzuţi la art. 1 alin. (1) nu au deschis contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, solicită în vederea transferării sumelor deschiderea acestui cont.

1.3. Beneficiarii privaţi prevăzuţi la art. 1 alin. (1) depun la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma din contul 50.47.01. MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” însoţit de notificarea prevăzută la pct. 1.1. Sumele încasate în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici” se utilizează de beneficiarii privaţi prevăzuţi la art. 1 alin. (1) cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.4. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică concordanţa dintre informaţiile din notificarea prevăzută la pct. 1.1 cu cele din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prevăzut la pct. 1.3 şi procedează astfel:

1.4.1. În situaţia în care informaţiile concordă, procedează la decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

1.4.2. În situaţia în care oricare dintre informaţiile din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) nu concordă cu cele din notificarea prevăzută la pct. 1.1, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie, cu adresă scrisă în care se precizează motivul nedecontării ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), documentele depuse de beneficiarul privat prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea refacerii acestora şi depunerii ulterioare.

1.5. Notificarea prevăzută la pct. 1.1 se depune la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în copie.

2. În situaţia în care prin actele de control emise de Direcţia Naţionala Anticorupţie/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii.

2.1. Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 dispun unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului transferul sumelor din contul 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, în conturile indicate de acestea, prin Cererea privind transferul sumelor potrivit prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

2.2. Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 dispun transferul sumelor potrivit prevederilor pct. 2.1 cu adresă întocmită distinct pentru fiecare beneficiar privat şi fiecare cont 50.47.01 .MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, deschis pe numele acestuia.

2.3. Adresele prevăzute la pct. 2.2 se transmit scanate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, pe adresele de e-mail înscrise în comunicarea prevăzută la art. 1 alin. (3).

2.4 Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la data primirii adreselor prevăzute la pct. 2.3, transmit pe e-mail confirmarea de primire a acestora, la instituţia publică în cadrul căreia funcţionează autoritatea de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 de la care s-a primit solicitarea respectivă.

2.5. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după efectuarea confirmării potrivit prevederilor pct. 2.4, procedează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la întocmirea şi decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se transferă sumele din contul 50.47.01.MMMMMM

„Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, în conturile indicate de instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013.

2.6. În situaţia în care oricare dintre informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 nu sunt completate sau sunt completate incorect de instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transmit pe adresa de e-mail înscrisă de acestea în notificarea prevăzută la art. 1 alin. (2) erorile constatate în vederea remedierii şi retransmiterii adreselor respective.

Art. 3. - (1) Sumele gestionate prin intermediul contului 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, au destinaţie specială şi nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.

(2) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului eliberează beneficiarilor privaţi prevăzuţi la art. 1 alin. (1) extrase ale contului 50.47.01 .MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”.

(3) La finele exerciţiului bugetar, sumele aflate în soldul contului 50.47.01 .MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA, potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit prevederilor art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Antet instituţie publică

Autoritatea de management pentru PO ...............

Adresa de e-mail: ........................................

 

Nr. ............................/............................

 

Către

.........................................................................................................

(denumirea beneficiarului privat)

Cod de identificare fiscală ..........................................................

Nr. fax şi e-mail ............................................................................

Nr. şi data contractului de finanţare ........................................

Cod SMIS şi denumirea proiectului ..........................................

 

Notificarea privind avizarea deschiderii contului cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

 

Referitor la Contractul de finanţare cod SMIS .......................................... încheiat în cadrul Programului operaţional .......................................... 2007-2013, pentru proiectul “..........................................”, vă comunicăm prin prezenta că Autoritatea de management pentru PO .......................................... avizează deschiderea contului cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în careva fi transferată suma totală de .......................................... lei, din care:

Fonduri externe nerambursabile ..........................................

Cofinanţare de la bugetul de stat ..........................................

TVA ..........................................

aferentă Cererii de rambursare nr. ............................ din data ............................, autorizată şi suspendată la rambursare ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie.

Sumele încasate în contul mai sus menţionat pot fi transferate de către beneficiarii privaţi în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şefului AM PO ..........................................

 

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Direcţia generală regională a finanţelor publice/

Nr. ............................/............................

Administraţia finanţelor publice/

Serviciul/Biroul fiscal municipal/orăşenesc/comunal

Trezoreria ..........................................

Adrese de e-mail*): ..........................................

 

Comunicare privind deschiderea contului cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

 

Către

............................................................................................................................

 (denumirea beneficiarului privat care a solicitat deschiderea contului)

 

Prin prezenta vă comunicăm că în baza documentaţiei prin care s-a solicitat deschiderea contului 50.47.01.MMMMMM „Disponibil din sume reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cofinanţare de la bugetul de stat şi TVA,

potrivit art. 42 din OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare”, înregistrată la .......................................... (denumirea unităţii Trezoreriei Statului), cu numărul ............................ din data de ............................, pe numele .......................................... (denumirea beneficiarului privat), cod de identificare fiscală .......................................... , a fost deschis contul .......................................... , cod IBAN .......................................... .

Prezentul cont este deschis începând cu data de .......................................... .

 

Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,

......................................................................................

(numele, prenumele, funcţia)

 

Semnătura/ştampila

 


*) Se înscriu adresele de e-mail la care instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea programelor operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 vor transmite, spre ştiinţă, avizul prevăzut la art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Antet instituţie publică

Autoritatea de management pentru PO ...............

Adresa de e-mail: ........................................

 

Nr. ............................/............................

 

Către

.........................................................................................................

(denumirea beneficiarului privat)

Cod de identificare fiscală ..........................................................

Nr. fax şi e-mail ............................................................................

Nr. şi data contractului de finanţare ........................................

Cod SMIS şi denumirea proiectului ..........................................

 

Notificarea privind transferul sumelor din contul cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

 

Referitor la Contractul de finanţare cod SMIS ......................................... încheiat în cadrul Programului operaţional ......................................... 2007-2013, pentru proiectul „.........................................“, vă comunicăm că începând cu data primirii prezentei notificări suma totală de ..............................,00 lei poate fi transferată din contul cu destinaţie specială prevăzut la art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cod IBAN ......................................... în contul propriu prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deschis pe numele beneficiarului ........................................., cod de identificare fiscală ........................................., cod IBAN ......................................... .

Transferul se efectuează ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şefului AM PO .........................................

 

Semnătura ...............................................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Antet instituţie publică

Autoritatea de management pentru PO ...............

Adresa de e-mail: ........................................

 

Nr. ............................/............................

 

Către

Unitatea Trezoreriei Statului ........................................

Adresă ........................................

 

Cerere privind transferul sumelor potrivit prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009

 

Începând cu data primirii prezentei cereri, vă solicităm transferul sumei totale de ................................,00 lei din contul deschis pe numele beneficiarului ........................................., cod de identificare fiscală ........................................., cod IBAN ......................................... în conturile ......................................... (numele instituţiei publice), cu rol de Autoritate de management, cod de identificare fiscală ........................................., deschise la Unitatea Trezoreriei Statului ........................................., după cum urmează:

Suma de ................................ 00 lei reprezentând fonduri externe nerambursabile în contul având cod IBAN .........................................

Suma de ................................ 00 lei reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat în contul având cod IBAN .........................................

Suma de ................................ 00 lei reprezentând TVA în contul având cod IBAN .........................................

Transferul se efectuează conform prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şefului AM PO .........................................

 

Semnătura ...............................................................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Procedura privind modulul «Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice»“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru anii 2016 şi 2017, instituţiile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate şi aprobate în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.

(2) începând cu anul 2018, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat şi aprobat în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat şi aprobat şi corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituţiei publice care gestionează bugetul respectiv.”

2. La articolul 8 alineatul (3), litera c2) va avea următorul cuprins:

,,c2) în cazul În care există erorile de validare de la pct. 1 şi/sau pct. 2 şi/sau pct. 3 lit. c), bugetul individual depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituţia publică poate vizualiza recipisă prin accesarea opţiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări».”

3. La articolul 8 alineatul (3), litera c3) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 1 martie 2017.

Nr. 384.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

 

În temeiul art. 414 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv al art. 47 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi faţă de prevederile art. 460 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale art. 137 lit. a) din Statutul Colegiului Medicilor din România,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România este în cuantum de 50 lei şi se achită în contul bancar sau la casieria colegiului teritorial emitent al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

 

Bucureşti, 24 februarie 2017.

Nr. 4.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.