MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 176/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 martie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

14. - Hotărâre referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi îi apără - COM (2016) 710 final

 

15. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016)862 final

 

16. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (Com) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final

 

17. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc un anumit prag - COM (2016) 811 final

 

18. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final

 

19. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare şi cerinţele legate de servicii şi de modificare a Directivei 2006/123/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - COM (2016) 821 final

 

20. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

247. - Decizie privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi îi apără - COM (2016) 710 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/124 din 28 februarie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată următoarele:

A. Programul de lucru al acestui an este pe deplin aliniat cu priorităţile identificate la Bratislava de cei 27 de şefi de stat sau de guvern din UE şi include propuneri concrete care vor contribui la viziunea pe termen lung a Uniunii înaintea celei de-a 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma din martie 2017.

B. Cele 10 priorităţi ale Comisiei europene pe anul 2017 sunt:

1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi investiţii

2. Piaţa unică digitală conectată

3. Uniunea energetică rezilientă, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor

4. Piaţă internă mai profundă şi mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

5. Uniunea economică şi monetară mai aprofundată şi mai echitabilă

6. Comerţ: un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil şi echilibrat

7. Un spaţiu de justiţie şi de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

8. Către o nouă politică privind imigraţia

9. Un actor mai puternic pe plan mondial

10. Uniune a schimbărilor democratice

C. Senatul adoptă lista priorităţilor comisiilor parlamentare care poate suporta modificări în funcţie de programul de lucru şi de intenţiile Comisiei Europene.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/111 din 22 februarie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/135 din 2 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - a) Se constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii întrucât obiectivul propunerii nu poate fi realizat în mod satisfăcător decât la nivel european.

b) Se apreciază:

(i) mobilitatea forţei de muncă în cadrul UE ca element indispensabil al Pieţei unice şi ca factor de dezvoltare a economiei statelor membre, fiind o expresie a libertăţii fundamentale de liberă circulaţie. Prin urmare, aceasta trebuie să se caracterizeze, în continuare, prin posibilitatea lucrătorilor europeni de a avea acces nediscriminat la beneficiile care rezultă din activitatea lor;

(ii) importanţa revizuirii reglementărilor în materie de coordonare a securităţii sociale pentru România având în vedere, în special, numărul important de cetăţeni români care activează în alte state membre. Pe acest fond, este necesar ca procesul de negociere să se menţină în linia obiectivelor iniţiale ale proiectului de Regulament de revizuire, respectiv clarificarea şi mai buna reglementare a aspectelor cuprinse în cele două reglementări actuale.

c) în privinţa principiului proporţionalităţii se consideră că anumite propuneri depăşesc ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului propunerii de regulament:

(i) referitor la propunerea de modificare a articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, reglementarea instituţiei detaşării, prin introducerea unei referinţe la Directiva 96/71 /CE privind detaşarea în cadrul prestării de servicii, ar conduce la numeroase confuzii în interpretare şi aplicare şi la complicaţii administrative pentru instituţiile competente în materia determinării legislaţiei aplicabile, care nu au competenţe în aplicarea acestei directive, devreme ce aceste două instrumente juridice reglementează domenii materiale de aplicare diferite (securitate socială versus relaţii şi condiţii de muncă), fiind, de regulă, aplicate de autorităţi diferite din statele membre;

(ii) referitor la propunerea de modificare a art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi a articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 acestea generează o serie de probleme de aplicare întrucât:

.- instituţiile competente nu deţin mijloacele necesare verificării persoanelor care solicită determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluriactivitate, din punctul de vedere al beneficiului pentru prestaţiile în bani în caz de şomaj, achitate de alte state membre;

- în ceea ce priveşte termenele de răspuns, modificarea propusă ar crea probleme serioase instituţiilor competente din statele membre care nu şi-au constituit arhive electronice conţinând respectivele informaţii/documente. De asemenea, considerăm că propunerea de modificare a art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 nu este oportună întrucât creează posibilitatea ca o simplă eroare a unui funcţionar să aibă consecinţe legale neprevăzute şi disproporţionate. În plus, în acest moment documentul portabil A1 nu conţine câmpuri obligatorii.

Referitor la propunerea de includere a două articole suplimentare - articolul 76a din Regulamentul nr. 883/2004 şi 20a din Regulamentul nr. 987/2009, având acelaşi conţinut, prin care să se reglementeze în detaliu, în vederea uniformizării, procedura de emitere a documentelor portabile A1 în aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, consideram că acestea nu sunt necesare pentru realizarea unei coordonări eficace a securităţii sociale.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la COM(2016) 815 final în concordanţă cu observaţiile incluse în prezentul raport.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc un anumit prag - COM (2016) 811 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/135 din 2 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.

- Se constată că scopul propunerii de directivă este să se permită anumitor state membre să pună în aplicare, cu titlu temporar, un mecanism generalizat de taxare inversă (generalised reverse charge mechanism, GRCM), pentru toate bunurile şi serviciile cu un prag de facturare de peste 10 000 euro, dar care ar reprezenta o derogare de la unul dintre principiile generale prevăzute în Directiva TVA, şi anume principiul plăţilor fracţionate. Această opţiune oferă o soluţie pe termen scurt pentru statele membre cei mai grav afectate de frauda de tip carusel, reducând la minimum efectele negative asupra pieţei interne prin limitarea deplasării fraudei între statele membre.

Autorizarea aplicării GRCM depinde de îndeplinirea unor criterii predefinite care vizează limitarea domeniului de aplicare a măsurii la statele membre ce au un deficit de TVA care depăşeşte cu 5 puncte procentuale media UE şi o pondere de peste 25% a fraudei de tip carusel în cadrul deficitului total de TVA. În plus, din cauza incertitudinii efectelor măsurii în ceea ce priveşte deplasarea fraudei, un stat membru care are o graniţă comună cu un stat membru care aplică GRCM ar trebui să fie, la rândul său, autorizat să aplice acest mecanism în anumite condiţii.

- Se apreciază eforturile Comisiei de adoptare a Planului de acţiune privind TVA, care prezintă obiective şi măsuri menite să modernizeze sistemul de TVA al UE pe principiul impozitării în ţara de destinaţie a mărfurilor („principiul ţării de destinaţie*), precum şi măsurile urgente pentru combaterea fraudei în domeniul TVA.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, formularea unui raport la COM(2016) 811 final.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 17.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LX1I/136 din 2 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată că prezenta propunere de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

1. Se apreciază:

(i) pe lângă importanţa din punct de vedere economic, semnalul politic puternic al Uniunii Europene privind angajamentul de a susţine în continuare Republica Moldova în parcursul integrării europene.

2. Se recomandă:

(i) folosirea în textul proiectului de decizie a terminologiei consacrate „Republica Moldova”, şi nu Moldova;

(ii) ca în stabilirea condiţionalităţilor de acordare a asistenţei macrofinanciare, Comisia să ia în considerare specificităţile geopolitice şi situaţia socioeconomică a Republicii Moldova;

(iii) revizuirea corespunzătoare a articolului 1 alineatul (5), a articolului 3 alineatul (2), precum şi a articolului 4 alineatul (4), în sensul implicării statelor membre în procesul de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor ce vor fi prevăzute în Memorandumul de înţelegere şi în decizia Comisiei de a reduce, suspenda temporar sau chiar de a anula eliberarea unei tranşe de bani. În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la COM (2017) 14 final în concordanţă cu observaţiile incluse în prezentul raport.

Art. 2, - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare şi cerinţele legate de servicii şi de modificare a Directivei 2006/123/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - COM (2016) 821 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/131 din 2 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.

(2) Se apreciază scopul propunerii de directivă de a spori eficienţa procedurii de notificare, de a îmbunătăţi calitatea şi conţinutul notificărilor prezentate, de a aborda unele cerinţe suplimentare care, prin aplicarea Directivei privind serviciile, s-au dovedit a fi obstacole potenţiale importante în calea pieţei interne a serviciilor.

Procedura de notificare va avea drept efect împiedicarea introducerii pe piaţa unică a unor obstacole care apar ca urmare a dezvoltării eterogene a legislaţiei naţionale şi va contribui la apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative de la nivel naţional în ceea ce priveşte serviciile care fac obiectul Directivei privind serviciile.

Aceasta va duce la îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice a serviciilor din UE şi va promova crearea de locuri de muncă şi creşterea economică.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, formularea unui raport la COM(2016) 821 final.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 19.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/130 din 2 martie 2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - a) Se constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii. b) Se apreciază că:

- Prezenta propunere de directivă stabileşte valorile-limită de expunere profesională a lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutageni, la nivelul UE, prin următoarele măsuri specifice:

 includerea în anexa I la Directiva 2004/37/CE a activităţilor profesionale care implică expunerea la uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil, în motoarele cu ardere internă, pentru a lubrifia şi a răci piesele mobile din motor;

 stabilirea în anexa III la Directiva 2004/37/CE a unor valori-limită de expunere pentru 5 agenţi cancerigeni sau mutageni, precum şi a unor completări de observaţii referitoare la piele pentru 7 agenţi cancerigeni.

- La stabilirea valorilor-limită propuse de Comisia Europeană au fost luaţi în considerare factori de fezabilitate socioeconomică, după discuţii ample cu toate părţile interesate.

- în privinţa României:

 nu va fi obligată să modifice valorile-limită stabilite la nivel naţional care sunt mai mici decât cele corespunzătoare de la nivel european, va trebui să se alinieze acelor valori care sunt mai mari decât cele propuse la nivel naţional pentru următorii agenţi: Tricloretilenă, 4,4 - Metilenianilină, 1,2 Dicloretan;

 a transpus prin două hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006) prevederile Directivei 2004/37/CE care vor trebui modificate după adoptarea prezentului proiect de directivă.

c) Se consideră important:

Îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenţi chimici cancerigeni.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina-Florentina Porojan se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 martie 2017.

Nr. 247.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014

 

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportările periodice, respectiv situaţiile financiare FINREP la nivel individual, întocmite pentru data de raportare 31 martie 2017.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 6 martie 2017.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre,

aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014

 

1. La punctul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);”.

2. La punctul 20 alineatul (1), litera d) se abrogă.

3. La punctul 20 alineatul (1), litera f1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi aferente datoriilor».”

4. La punctul 20 alineatul (2), formatul formularului „2. Contul de profit sau pierdere” se modifici şi va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA SUCURSALEI:

DATA RAPORTĂRII:

2. Contul de profit sau pierdere

 

 

- lei -

DENUMIRE INDICATOR

Cod poziţie

Valoare

A

B

010

Venituri din dobânzi

010

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

040

 

Împrumuturi şi creanţe

050

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

060

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

070

 

Alte active

080

 

Venituri din dobânzi aferente datoriilor

085

 

(Cheltuieli cu dobânzile)

090

 

(Datorii financiare evaluate la cost amortizat)

120

 

(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii)

130

 

(Alte datorii)

140

 

(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)

145

 

Venituri din dividende

160

 

Venituri din taxe şi comisioane

200

 

(Cheltuieli cu taxe şi comisioane)

210

 

Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

220

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

230

 

Împrumuturi şi creanţe

240

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

250

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

260

 

Altele

270

 

Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net

280

 

Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

290

 

Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - net

300

 

Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - net

310

 

Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net

330

 

Alte venituri din exploatare

340

 

(Alte cheltuieli de exploatare)

350

 

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET

355

 

(Cheltuieli administrative)

360

 

(Cheltuieli cu personalul)

370

 

 

(Alte cheltuieli administrative)

380

 

(Amortizare)

390

 

(Imobilizări corporale)

400

 

(Investiţii imobiliare)

410

 

(Alte imobilizări necorporale)

420

 

(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)

430

 

(Angajamente şi garanţii date)

440

 

(Alte provizioane)

450

 

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)

460

 

(Active financiare evaluate la cost)

470

 

(Active financiare disponibile în vederea vânzării)

480

 

(împrumuturi şi creanţe)

490

 

(Investiţii păstrate până la scadenţă)

500

 

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)

520

 

(Imobilizări corporale)

530

 

(Investiţii imobiliare)

540

 

(Imobilizări necorporale)

560

 

(Altele)

570

 

Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte

600

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE

610

 

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue)

620

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE

630

 

Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare

640

 

Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare

650

 

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte)

660

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI

670

 

 

Persoana autorizată,

Persoana autorizată,

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)”

 

5. La punctul 22 alineatul (13), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare;”.

6. La punctul 22, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) în cazul în care, pentru evaluarea neperformanţei, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea faţă de un debitor a ieşit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieşire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condiţiile prevăzute la alin, (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare şi condiţiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare.”

7. La capitolul V „Controlul raportărilor periodice”, punctul 2) „Controlul raportării periodice «Contul de profit sau pierdere»“, la punctul 2.1 „Controlul vertical”, corelaţiile aferente poziţiilor 010 şi 090 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085

090= 120 + 130 + 140+ 145”

8. La capitolul V „Controlul raportărilor periodice”, punctul 4) „Controlul raportării periodice «Informaţii privind expunerile performante şi neperformante»“, punctul 4.1 „Controlul orizontal” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1. Controlul orizontal

Pentru liniile 010-550 se respectă următoarele corelaţii:

col. 010 = col. 020 + col. 060

col. 130 = col. 140 + col. 150

col. 110 ≤ col. 060

Pentru liniile 010-330 se respectă următoarele corelaţii:

col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050

col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100

col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190

col. 120 ≤ col. 060

col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150”

9. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială,

aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014

 

1. La punctul 3 litera c), procentul de 5% se modifică şi va fi 1%.

2. La punctul 5 alineatul (1), litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(d) «Regulamentul BCE BSI» se referă la Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2013/33);”.

3. La punctul 24 alineatul (1), litera d) se abrogă.

4. La punctul 24 alineatul (1), litera f1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f1) Remunerarea negativă a activelor financiare (veniturile din dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective) se raportează ca o cheltuială cu dobânda, respectiv în cadrul poziţiei «Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor». În mod simetric, remunerarea pozitivă a datoriilor financiare se raportează ca venit din dobândă, respectiv în cadrul poziţiei «Venituri din dobânzi aferente datoriilor».”

5. La punctul 24 alineatul (2), modelul formularului „F 02.00 - Contul de profit sau pierdere” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

 

F 02.00 - Contul de profit sau pierdere

 

 

 

- lei -

DENUMIRE INDICATOR

Cod poziţie

Valoare

A

B

C10

Venituri din dobânzi

010

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

040

 

Împrumuturi şi creanţe

050

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

060

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

070

 

Alte active

080

 

Venituri din dobânzi aferente datoriilor

085

 

(Cheltuieli cu dobânzile)

090

 

(Datorii financiare evaluate la cost amortizat)

120

 

(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii)

130

 

(Alte datorii)

140

 

(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)

145

 

(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)

150

 

Venituri din dividende

160

 

Venituri din taxe şt comisioane

200

 

(Cheltuieli cu taxe şi comisioane)

210

 

Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

220

 

Active financiare disponibile în vederea vânzării

230

 

Împrumuturi şi creanţe

240

 

Investiţii păstrate până la scadenţă

250

 

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

260

 

Altele

270

 

Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net

280

 

Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net

290

 

Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - nat

300

 

Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - net

310

 

Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net

330

 

Alte venituri din exploatare

340

 

(Alte cheltuieli de exploatare)

350

 

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET

355

 

 

(Cheltuieli administrative)

360

 

(Cheltuieli cu personalul)

370

 

(Alte cheltuieli administrative)

380

 

(Amortizare)

390

 

(Imobilizări corporale)

400

 

(Investiţii imobiliare)

410

 

(Alte imobilizări necorporale)

420

 

(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)

430

 

(Angajamente şi garanţii date)

440

 

(Alte provizioane)

450

 

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)

460

 

(Active financiare evaluate la cost)

470

 

(Active financiare disponibile în vederea vânzării)

480

 

(împrumuturi şi creanţe)

490

 

(Investiţii păstrate până la scadenţă)

500

 

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate)

510

 

(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)

520

 

(Imobilizări corporale)

530

 

(Investiţii imobiliare)

540

 

(Fond comercial)

550

 

(Alte imobilizări necorporale)

560

 

(Altele)

570

 

Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere

580

 

Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte

600

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE

610

 

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue)

620

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE

630

 

Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare

640

 

Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare

650

 

(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte)

660

 

PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI

670

 

 

Persoana autorizată,

Persoana autorizată,

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)”

 

6. La punctul 34 alineatul (1) punctul A litera c), punctul ii. se modifici şi va avea următorul cuprins:

„ii. În cadrul categoriei «alte credite garantate», subcategoria «numerar [instrumente de datorie emise]» include depozitele colaterale constituite la instituţia de credit raportoare sau gajuri pe titluri de datorie emise de instituţia de credit raportoare, iar subcategoria «altele» include gajuri pe alte titluri emise de terţi sau gajuri pe alte active;”.

7. La punctul 37 alineatul (2), modelul formularului „F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcat» pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor

 

- lei -

Dobânzi

Cod poziţie

Perioadă curentă

Venit

Cheltuieli

A

B

010

020

Titluri de datorie

020

 

 

Bănci centrale

030

 

 

Administraţii publice

040

 

 

Instituţii de credit

050

 

 

Alte societăţi financiare

060

 

 

Societăţi nefinanciare

070

 

 

Credite şi avansuri

080

 

 

Bănci centrale

090

 

 

Administraţii publice

100

 

 

Instituţii de credit

110

 

 

Alte societăţi financiare

120

 

 

Societăţi nefinanciare

130

 

 

Gospodării ale populaţiei

140

 

 

Alte active

150

 

 

Depozite

160

 

 

Bănci centrale

170

 

 

Administraţii publice

180

 

 

Instituţii de credit

190

 

 

Alte societăţi financiare

200

 

 

Societăţi nefinanciare

210

 

 

Gospodării ale populaţiei

220

 

 

Titluri de datorie emise

230

 

 

Alte datorii financiare

240

 

 

Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

250

 

 

Alte datorii

260

 

 

DOBÂNZI

270

 

 

 

Persoana autorizată,

Persoana autorizată,

.............................................................

.............................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)”

 

8. La punctul 38 alineatul (13), litera (b) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor restructurate neperformante, dacă nu a fost aplicată o măsură de restructurare suplimentară, în conformitate cu prevederile pct. 39 alin. (17);”.

9. La punctul 38, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) În cazul în care, pentru evaluarea neperformanţei, se utilizează abordarea pe debitor, se consideră că expunerea faţă de un debitor a ieşit din categoria expunerilor neperformante dacă toate expunerile individuale, componente ale expunerii totale, îndeplinesc criteriile de ieşire din categoria expunerilor neperformante, respectiv condiţiile prevăzute la alin. (12), pentru acele expuneri neperformante care nu au făcut obiectul unei măsuri de restructurare şi condiţiile prevăzute la alin. (13), pentru acele expuneri neperformante care au făcut obiectul unei măsuri de restructurare.”

10. La punctul 38 alineatul (19), în cadrul modelului formularului „F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante”, denumirea poziţiei 140 „Din care:

Garantate cu bunuri imobile comerciale” se modifică şi va fi „Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale”, iar denumirea poziţiei 160 „Din care: Garantate cu bunuri imobile rezidenţiale” se modifică şi va fi „Din care: Credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale”.

11. La punctul 39 alineatul (22), în cadrul modelului formularului „F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate”, denumirea poziţiei 140 „Din care:

Garantate cu bunuri Imobile comerciale” se modifică şi va fi „Din care: Credite garantate cu bunuri Imobile comerciale”, Iar denumirea poziţiei 160 „Din care: Garantate cu bunuri Imobile rezidenţiale” se modifică şi va fi „Din care: Credite garantate cu bunuri Imobile rezidenţiale”.

12. La punctul 43 alineatul (2), în cadrul modelului formularului „F31.02 - Părţi afiliate:

cheltuieli şi venituri generate de tranzacţii”, denumirea poziţiei 080 „Creşteri sau (-) diminuări, în perioada avută în vedere, ale deprecierii şi provizioane pentru Instrumente de datorie depreciate, garanţii în stare de nerambursare şi angajamente în stare de nerambursare” se modifică şi va fi „Creşteri sau (-) diminuări, în cursul perioadei, ale deprecierii cumulate, ale modificării cumulate a valorii Juste datorate riscului de credit şi ale provizioanelor aferente Instrumentelor de datorie, garanţiilor şi angajamentelor neperformante”.

13. La capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel Individual”, punctul 2 „Controlul situaţiei F 02.00 - Contul de profit sau pierdere”, la litera a) „Controlul vertical”, corelaţiile aferente poziţiilor 010 şi 090 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085

090 = 120 + 130 + 140 + 145

14. La capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual”, punctul 16 „Controlul situaţiei F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere”, subpunctul 16,1 „Controlul situaţiei F16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16.1. Controlul situaţiei F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor

a) Controlul vertical

020 = 030 + 040 + 050 + 060 + 070

080 = 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140

160 = 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220

270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 250 + 260

b) Corelaţii între F 16.01 şi F 02.00

 

F 16.01. col. 010

relaţia

F 02.00. col. 010

150

=

080

250

=

070

270

=

010

160 + 230 + 240 + 260

=

085

 

F 16,01. col. 020

relaţia

F 02.00. col. 010

250

=

130

260

=

140

270

=

090

020 + 080+ 150

=

145”

 

15. La capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual”, punctul 17 „Controlul situaţiei F 18.00 - Informaţii privind expunerile performante şi neperformante” se modifică după cum urmează:

a) Litera a) „Controlul orizontal” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) Controlul orizontal

Pentru liniile 010-550 se respectă următoarele corelaţii:

col. 010 = col. 020 + col. 060

col. 130 = col. 140 + col. 150

col. 110 ≤ col. 060

Pentru liniile 010-330 se respectă următoarele corelaţii:

col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050

col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100

col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190

col. 120 ≤ col. 060

col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150”

b) După litera b) se introduc două noi litere, literele b1) şi b2), cu următorul cuprins:

„b1) Corelaţii între F 18.00 şi F 04.00

F 18.00.190. col. 010 = F 04.02.060 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.060 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.200. col. 010 = F 04.02.070 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.070 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.210. col. 010 = F 04.02.080 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.080 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.220. col. 010 = F 04.02.090 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.090 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.230. col. 010 = F 04.02.100 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.100 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.240. col. 010 = F 04.02.110 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.110 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.250. col. 010 = F 04.02.120 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.120 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.260. col. 010 = F 04.02.130 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.130 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.270. col. 010 = F 04.02.140 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.140 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.280. col. 010 = F 04.02.150 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.150 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.290. col. 010 = F 04.02.160 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.160 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.300. col. 010 = F 04.02.170 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.170 (col. 030 - col. 040)

F 18.00.310. col. 010 = F 04.02.180 (col. 010 - col. 020) + F 04.03.180 (col. 030 - col. 040)

 

F 18.00.020. col. 010 = F 04.04.020 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.160 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.030. col. 010 = F 04.04.030 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.170 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.040. col. 010 = F 04.04.040 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.180 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.050. col. 010 = F 04.04.050 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.190 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.060. col. 010 = F 04.04.060 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.200 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.070. col. 010 Ł F 04.04.070 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.210 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.080. col. 010 s: F 04.04.080 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.220 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.090. col. 010 = F 04.04.090 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.230 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.100. col. 010 * F 04.04.100 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.240 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.110. col. 010 = F 04.04.110 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.250 (col. 010 + col. 020)

F 18 00 120. col. 010 = F 04 04.120 (col. 010 + col. 020) + F 04 04.260 (col. 010 + col. 020)

F 18.00.150. col. 010 = F 04.04.130 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.270 (col. 010 + col. 020)

F 18.00,180. col. 010 > F 04.04.140 (col. 010 + col. 020) + F 04.04.280 (col. 010 + col. 020)

 

F 18.00.010. col. 120 = F 04.04. col. 020 (010 + 150)

F 18.00.020. col. 120 = F 04.04. col. 020 (020 + 160)

F 18.00.030. col. 120 = F 04.04. col. 020 (030 + 170)

F 18.00.040. col. 120 = F 04.04. col. 020 (040 + 180)

F 18.00.050. col. 120 = F 04.04. col. 020 (050 + 190)

F 18.00.060. col. 120 = F 04.04. col. 020 (060 + 200)

F 18.00.070. col. 120 > F 04.04. col. 020 (070 + 210)

F 18.00.080. col. 120 > F 04.04. col. 020 (080 + 220)

F 18,00,090, col. 120 = F 04,04. col. 020 (090 + 230)

F 18.00.100. col. 120 > F 04.04. col. 020 (100 + 240)

F 18.00.110. col. 120 = F 04.04. col. 020 (110 + 250)

F 18.00.120. col. 120 = F 04.04. col. 020 (120 + 260)

F 18.00.150. col. 120 = F 04.04. col. 020 (130 + 270)

F 18.00.180. col. 120 > F 04.04. col, 020 (140 + 280)

 

F 18.00.190. col. 130 = F 04.02.060. col. 020 + F 04.03.060. col. 040

F 18.00.200. col. 130 = F 04.02.070. col, 020 + F 04.03.070. col. 040

F 18.00.210. col. 130 = F 04.02.080. col. 020 + F 04.03.080. col. 040

F 18.00.220. col. 130 = F 04.02.090. col. 020 + F 04.03.090. col. 040

F 18.00.230. col, 130 = F 04.02.100. col. 020 + F 04.03.100. col. 040

F 18.00.240. col. 130 = F 04.02.110. col. 020 + F 04.03.110. col. 040

F 18.00.250. col. 130 = F 04.02.120. col. 020 + F 04.03.120. col. 040

F 18.00.260. col, 130 = F 04.02.130. col. 020 + F 04.03.130. col. 040

F 18.00,270. col. 130 = F 04.02.140. col. 020 + F 04.03.140. col. 040

F 18.00.280. col. 130 = F 04.02.150. col. 020 + F 04.03.150. col. 040

F 18.00.290. col. 130 = F 04.02.160. col. 020 + F 04.03.160. col. 040

F 18.00.300. col. 130 = F 04.02.170. col. 020 + F 04.03.170. col. 040

F 18.00.310. col. 130 = F 04.02.180. col. 020 + F 04.03.180. col. 040

 

F 18 00.010, col. 150 = F 04.04.010 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.150 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.020. col. 150 = F 04.04.020 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.160 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.030. col. 150 = F 04.04.030 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.170 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.040. col. 150 = F 04.04.040 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.180 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.050. col. 150 - F 04.04.050 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.190 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.060. col. 150 = F 04.04.060 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.200 (col. 030 + col. 040)

F 18.00,070, col, 150 ≤ F 04 04.070 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.210 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.080. col. 150 ≤ F 04.04.080 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.220 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.090. col. 150 = F 04.04.090 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.230 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.100. col. 150 ≤ F 04.04.100 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.240 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.110. col. 150 = F 04.04.110 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.250 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.120. col. 150 = F 04.04.120 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.260 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.150. col. 150 = F 04.04.130 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.270 (col. 030 + col. 040)

F 18.00.180. col. 150 ≤ F 04.04.140 (col. 030 + col. 040) + F 04.04.280 (col. 030 + col. 040)

 

F 18.00.010. col. 140 = F 04.04. col. 050 (010 + 150)

F 18.00.020. col. 140 = F 04.04. col. 050 (020 + 160)

F 18.00.030. col. 140 = F 04.04. col. 050 (030 + 170)

F 18.00.040. col. 140 = F 04.04. col. 050 (040 + 180)

F 18.00.050. col. 140 = F 04.04. col. 050 (050 + 190)

F 18.00.060. col. 140 = F 04.04. col. 050 (060 + 200)

F 18.00.070. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (070 + 210)

F 18.00.080. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (080 + 220)

F 18.00.090. col. 140 = F 04.04. col. 050 (090 + 230)

F 18.00.100. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (100 + 240)

F 18.00.110. col. 140 = F 04.04. col. 050 (110 + 250)

F 18.00.120. col. 140 = F 04.04. col. 050 (120 + 260)

F 18.00.150. col. 140 = F 04.04. col. 050 (130 + 270)

F 18.00.180. col. 140 ≤ F 04.04. col. 050 (140 + 280)

 

b2) Corelaţii între F 18.00 şi F 06.00

F 18.00. col. 010 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 010

F 18.00. col. 060 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 012

F 18.00. col. 130 (120 + 300) = F 06.00.190. col. 020”

 

16. La capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual”, punctul 18 „Controlul situaţiei F 19.00 - Informaţii privind expunerile restructurate”, litera a) „Controlul orizontal” se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) Controlul orizontal

col. 010 = col. 020 + col. 060

col. 020 = col. 030 + col. 040

col. 060 = col. 070 + col. 080

col. 120 = col. 130 + col. 140

col. 140 = col. 150 + col. 160

col. 100 < col. 060

col. 110 5 col. 060

col. 170 + col. 180 ≤ col. 010 + col. 120”

17. La capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual”, punctul 19 „Controlul situaţiei F 20.00 - Repartizare geografic㔠se modifică după cum urmează:

a) La subpunctul 19.5 „Controlul situaţiei F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanţiere în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii”, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) Corelaţii între F 20.05 şi F 18.00

 

F 20.05

relaţia

F 18.00. col. 060

Sumă (010. col. 025)*

=

340

Sumă (020. col. 025)*

=

410

Sumă (030. col. 025)*

=

480

 

e) Corelaţie între F 20.05 şi F 19.00

Sumă (F 20.05.010. col. 022)* = F 19.00.340. col. 010”

b) La subpunctul 19.6 „Controlul situaţiei F 20.06 - Repartizarea geografică a datoriilor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii”, litera b) „Corelaţii între F 20.06 şi F 08.01”, prima corelaţie se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

F 20.06

relaţia

F 08.01

„Sumă (010. col. 010)*

=

010 (col. 010 + col. 037)”

 

18. În cuprinsul normelor metodologice, prevederile referitoare la ştampilare se abrogă.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.