MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 182/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 182         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 682 din 23 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni privind aprobarea Ghidului beneficiarului – 2017

 

52. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 682

din 23 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin, (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, excepţie ridicată de Fundaţia Pact - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare în Dosarul nr. 4.182/3/2016 (697/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.308D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 8 noiembrie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, şi în prezenţa avocatului autoarei excepţiei, Mioara Grecu, din cadrul Baroului Bucureşti, precum şi a avocatului părţilor, Angela Mare, din cadrul Baroului Bucureşti, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, cârd Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus amânarea pronunţării la data de 23 noiembrie 2016, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin Decizia civilă nr. 418 A din 10 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.182/3/2016 (697/2016), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Fundaţia Pact - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare, cu prilejul soluţionării apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 52 P din 28 martie 2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, într-o cauză având ca obiect cererea de înregistrare a unui partid politic.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie, în măsura în care sunt interpretate ca impunând terţilor condiţia formulării unei cereri de intervenţie în primă instanţă, pentru a avea legitimitate procesuală în vederea formulării apelului. Această concluzie se desprinde din natura hotărârii judecătoreşti prin care se soluţionează cererea de înregistrare a partidelor politice. Cu toate că aceste hotărâri sunt pronunţate de către o instanţă judecătorească, într-o procedură la care participă reprezentantul Ministerului Public, această procedură are caracter necontencios. Drept urmare, cadrul procesual stabilit prin introducerea unei cereri de înregistrare a partidului politic nu permite instanţei judecătoreşti decât o verificare a unor criterii predeterminate înainte de a se decide în legătură cu admiterea sau respingerea unei asemenea cereri. Or, o asemenea verificare nu va putea niciodată garanta respectarea tuturor drepturilor terţilor interesaţi, care ar putea fi vătămaţi de admiterea unei solicitări de înregistrare a unui partid politic, chiar dacă în urma unei verificări a condiţiilor prevăzute de lege s-ar constata că toate condiţiile necesare admiterii cererii au fost îndeplinite.

5. De asemenea, autorul excepţiei invocă Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, şi susţine că, din moment ce accesul la căile de atac este necesar pentru a asigura accesul liber la justiţie în cazul unei proceduri contencioase, acesta este esenţial şi în cazul hotărârilor pronunţate în procedurile necontencioase. Tocmai din aceste motive, Legea nr. 14/2003 prevede posibilitatea intervenţiei unei părţi interesate în dosarul constituit ca urmare a depunerii cererii de înregistrare a partidului politic. O asemenea intervenţie va transforma o procedură necontencioasă într-o procedură contencioasă, oferind atât părţii interveniente, cât şi petentului, posibilitatea de a se folosi de totalitatea instrumentelor prevăzute de Codul de procedură civilă în vederea apărării drepturilor şi intereselor sale. Lipsa intervenţiei înseamnă şi absenţa caracterului contencios al procedurii în urma căreia se va pronunţa o hotărâre judecătorească ce va putea aduce atingere drepturilor şi intereselor legitime ale terţilor.

6. În astfel de situaţii, a admite că terţii interesaţi nu au legitimitatea procesuală de a formula apel împotriva hotărârii pronunţate într-o procedură necontencioasă ar echivala cu lipsirea acestora de orice modalitate de a-şi apăra un drept vătămat printr-o hotărâre pronunţată într-o astfel de procedură. Cu alte cuvinte, înlăturarea legitimităţii lor procesuale ar echivala cu o restrângere a liberului acces la justiţie.

7. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 136 din 10 martie 2015, ale cărei considerente şi soluţie consideră că sunt aplicabile şi în cauza de faţă.

8. Totodată, susţine că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 sunt neconstituţionale nu doar sub aspectul restrângerii termenului în care poate fi atacată hotărârea pronunţată în legătură cu cererea de înregistrare a partidului, ci şi sub aspectul restrângerii sferei persoanelor care au legitimitatea procesuală activă necesară formulării apelului. Astfel, prin restrângerea categoriei terţilor care pot formula apelul la terţii care au intervenit în prima instanţă, se aduce atingere dreptului garantat prin art. 21 din Constituţie, întrucât terţii vătămaţi de o hotărâre judecătorească pronunţată în cadrul unei proceduri necontencioase nu ar avea nicio cale de atac pentru a-şi putea proteja drepturile şi interesele legitime.

9. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă, pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că textul de lege criticat nu încalcă accesul liber la justiţie, astfel cum este reglementat în art. 21 din Legea fundamentală, întrucât condiţia de participare la examinarea cererii în faţa primei instanţe, impusă terţilor, pentru a avea legitimitate procesuală în exercitarea căii de atac împotriva hotărârii prin care se soluţionează cererea de înregistrare a unui partid politic, se justifică prin necesitatea asigurării celerităţii în soluţionarea cauzelor având un atare obiect. Accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte, iar potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie şi jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situaţii diferite. Caracterul necontencios al procedurii de înregistrare a partidelor politice atrage incidenţa prevederilor art. 536 alin. (2) din Codul de procedură civilă cu referire la art. 18-22 din Legea nr. 14/2003, iar protecţia interesului terţilor este asigurată prin cerinţele de publicitate impuse de legiuitor în procedura specială.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens invocă considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 19 din 19 ianuarie 2016, potrivit cărora motivele invocate de către autor nu sunt veritabile critici de neconstituţionalitate, ci. În realitate, privesc modul de interpretare şi aplicare a prevederilor de lege criticate. De asemenea, autorul excepţiei de neconstituţionalitate tinde la relevarea pretinsei neconstituţionalităţi a normelor criticate prin raportare nu la conţinutul normativ intrinsec, ci prin raportare la o anumită soluţie legislativă pe care acestea nu o cuprind.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de părţi, susţinerilor avocaţilor părţilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, care au următorul cuprins: „împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti pot face apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2).”

15. Prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 14/2003, la care art. 21 alin. (2) din lege face trimitere, au următorul cuprins: „Pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul Bucureşti următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic şi de cel puţin 2 membri fondatori”. De asemenea, prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, la care art. 21 alin. (2) din lege face trimitere, au următorul cuprins: „Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni în proces, dacă depun o cerere de intervenţie în interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată. Cererea de intervenţie se comunică din oficiu persoanelor care au semnat cererea de înregistrare.”

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, mai întâi sub aspectul admisibilităţii sale, Curtea reţine că aceasta a fost ridicată de apelanta Fundaţia Pact - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare, cu prilejul soluţionării apelului exercitat împotriva Sentinţei civile nr. 52 P din 28 martie 2016, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, într-o cauză având ca obiect cererea de înregistrare a unui partid politic. Prin Decizia civilă nr. 418Adin 10 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a admis excepţia lipsei calităţii procesual active a apelantei, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, criticate ca fiind neconstituţionale şi care, astfel cum reţine instanţa judecătorească în considerentele actului de sesizare, „limitează sfera persoanelor îndreptăţite să exercite calea de atac împotriva hotărârii ce se pronunţă asupra cererii de înregistrare a unui partid politic la persoanele care au participat la procedură în faţa primei instanţe”.

18. Curtea constată, aşadar, că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în cadrul soluţionării apelului, care a fost respins de instanţa judecătorească tocmai în temeiul prevederilor legale contestate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate.

19. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat c㠄excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o acţiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă în condiţiile în care nu sunt contestate chiar dispoziţiile legale care determină o atare soluţie în privinţa cauzei în care a fost ridicată excepţia. Aceasta deoarece, indiferent de soluţia pronunţată de Curtea Constituţională referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauz㔠(a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, Decizia nr. 254 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016, Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, şi Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014).

20. Aplicând aceste considerente de principiu, în cauza de faţă, Curtea observă că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, criticate ca fiind neconstituţionale, sunt chiar cele care determină soluţia respingerii apelului în cauza în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate şi că o eventuală soluţie de admitere a excepţiei, pronunţată de Curtea Constituţională, ar produce efecte cu privire la cauza în care a fost ridicată, deschizând autorului excepţiei calea revizuirii, conform art. 509 pct. 11 din Codul de procedură civilă.

21. Pe cale de consecinţă, în acord cu jurisprudenţa sa, Curtea constată îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 şi urmează a analiza pe fond criticile de neconstituţionalitate formulate în privinţa art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 faţă de art. 21 din Constituţie.

22. Curtea reţine că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 fac parte din cap. IV al legii, intitulat „înregistrarea partidelor politice” şi instituie reguli procedurale specifice domeniului reglementat, referitoare la titularii dreptului de a exercita calea de atac a apelului împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti asupra cererii de înregistrare a partidului politic. Astfel, împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti pot face apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5* zile de la comunicare: persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din lege, şi anume conducătorul organului executiv al partidului politic şi membrii fondatori, Ministerul Public sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege, şi anume persoanele fizice sau juridice interesate, care au dobândit calitatea de intervenienţi în interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, fiind, aşadar, părţi în cauza privind soluţionarea cererii de înregistrare a unui partid politic.

23. O asemenea reglementare este pe deplin justificată, având în vedere faptul că, din punctul de vedere al părţilor, cadrul procesual, stabilit în faţa primei instanţe judecătoreşti nu poate fi nici mărit, dar nici micşorat cu ocazia judecării apelului. Cu alte cuvinte, niciuneia dintre părţi nu i se poate interzice a apela hotărârea pronunţată în defavoarea sa, după cum niciunei alte persoane nu i se poate permite să se judece direct în faţa instanţei de apel, fără a se fi judecat mai întâi în faţa instanţei judecătoreşti de fond.

24. Având în vedere importanţa domeniului reglementat, şi anume organizarea şi funcţionarea activităţii partidelor politice, legiuitorul a instituit garanţii necesare şi suficiente pentru protecţia interesului terţilor, cum sunt, spre exemplu cerinţele de publicitate impuse de legiuitor referitoare la publicarea anunţului depunerii cererii de înregistrare într-un ziar central de mare tiraj şi afişarea acesteia timp de 15 zile la sediul Tribunalului Bucureşti, prevăzute de art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 14/2003. Astfel, orice persoană fizică sau juridică interesată are posibilitatea să intervină în procedura de soluţionare a cererii de înregistrare a partidului politic şi să îşi exercite drepturile procesuale în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

25. În acord cu jurisprudenţa sa, Curtea reiterează că accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte, dar nu înseamnă că el trebuie asigurat, în toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac, deoarece, aşa cum prevede art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite. În considerarea unor situaţii diferite, iar împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii, astfel cum stabileşte art. 129 din Constituţie.

26. În acelaşi timp, Curtea reţine că liberul acces la justiţie nu implică asigurarea posibilităţii oricărei persoane, chiar străine de cadrul procesual stabilit în faţa instanţei judecătoreşti de fond, de a exercita căile de atac împotriva hotărârii judecătoreşti.

O asemenea reglementare ar dezechilibra cadrul procesual, fiind de natură a crea tensiuni procesuale, incompatibile cu dreptul la un proces echitabil, desfăşurat într-un termen rezonabil.

27. În aceste condiţii, Curtea constată că stabilirea limitativă a subiectelor de drept care au posibilitatea de a exercita calea de atac a apelului împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti de înregistrare a unui partid politic nu are, sub niciun aspect, semnificaţia îngrădirii accesului liber la justiţie, prevăzut de art. 21 din Constituţie. Faptul că legea impune îndeplinirea anumitor condiţii pentru exercitarea unui drept constituţional nu constituie o încălcare sau o restrângere a acestuia, ci reflectarea în plan legal a condiţiilor prevăzute de Constituţie pentru realizarea acestui drept.

28. De altfel, Curtea observă că autorul excepţiei susţine neconstituţionalitatea prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 şi prin prisma unei omisiuni de reglementare referitoare la posibilitatea oricărei persoane interesate de a exercita calea de atac a apelului împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti de soluţionare a cererii de înregistrare a unui partid politic. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

29. În final, în ceea ce priveşte invocarea Deciziei nr. 136 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea observă că aceasta nu are relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, soluţia şi considerentele acestei decizii, prin care instanţa de contencios constituţional a constatat neconstituţionalitatea prevederilor legale prin care se stabileşte un termen pentru atacarea în contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ, emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în exercitarea atribuţiilor sale, nu pot fi aplicate mutatis mutandis în privinţa prevederilor de lege criticate, pentru că se referă la soluţii legislative diferite.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al ari. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Fundaţia Pact - Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare în Dosarul nr. 4.182/3/2016 (697/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că prevederile art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, precum şi în baza prevederilor din:

- Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru românii de pretutindeni emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul beneficiarului - 2017, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din acest ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 2.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 182 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 270.031 din data de 20 februarie 2017, întocmit de Direcţia politici în industrie alimentară şi comerţ,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”,

în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 3 martie 2017.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

Art. 1. - În sensul prezentei proceduri, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

a) zona montană - zona delimitată conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

b) produs montan - produs destinat consumului uman, în cazul căruia;

- materiile prime, dar şi furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;

- în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane;

c) solicitant - persoană fizică ce deţine atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce desfăşoară activitate în sectorul agroalimentar, sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

d) caietul de sarcini - documentul depus de solicitant în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;

e) Registrul special de autocontrol-documentul obligatoriu completat de solicitant pentru toate unităţile de producţie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

f) Registrul de control al produselor montane - document obligatoriu completat de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene special desemnaţi în acest sens, în conformitate cu modelul prevăzut în ane)» nr. 4.

Art. 2. - Pentru a beneficia de dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, produsul agroalimentar trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, cele prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 şi cele prevăzute în prezenta procedură.

Art. 3. - În vederea dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu modelul din anexa nr. 1, la direcţia pentru agricultură judeţeană, situată pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, însoţită de caietul de sarcini completat conform modelului din anexa nr. 2, şi deschide Registrul special de autocontrol.

Art. 4. - Direcţia pentru agricultură judeţeană înregistrează cererile în Registrul de control al produselor montane şi verifică caietul de sarcini şi documentele anexate.

Art. 5. - (1) Reprezentanţii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene special desemnaţi cu atribuţii în domeniul reglementat verifică dacă unitatea de producţie/locul de producţie se află în zona montană, conform prevederilor art. 1 lit. a),

(2) în cazul în care unitatea de producţie/locul de producţie nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene resping cererea şi caietul de sarcini, consemnând acest lucru în Registrul de control al produselor montane.

(3) în cazul în care unitatea de producţie/locul de producţie se încadrează în prevederile art. 1 lit. a)r reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene verifică caietul de sarcini.

(4) în situaţia în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică neconformităţi referitoare la respectarea prevederilor prezentei proceduri şi/sau ale Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi/sau ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, adresează o cerere solicitantului în vederea exprimării unor clarificări cu privire la neconformităţile constatate.

(5) În cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, direcţia pentru agricultură judeţeană respinge caietul de sarcini ca fiind neconform şi comunică în scris solicitantului decizia de respingere a cererii, în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 6. - (1) în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene verifică la faţa locului informaţiile prevăzute în caietul de sarcini şi din Registrul special de autocontrol, ţinut de către solicitant conform modelului din anexa nr. 3.

(2) Registrul special de autocontrol se actualizează de către solicitant, ori de câte ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislaţiei europene referitoare la utilizarea menţiunii de calitate facultative „produs montan”. Acesta conţine înregistrări şi anexe cu documente care să ateste provenienţa hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor în cazul produselor neprocesate/procesate, documente care să ateste provenienţa materiilor prime pentru obţinerea produselor procesate, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014.

(3) Rezultatul verificărilor se înscrie în nota de constatare, conform anexei nr. 5, redactată în 3 exemplare originale, verificându-se dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile menţionate în prezenta procedură şi/sau în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 şi/sau în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, stabilindu-se motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

(4) Nota de constatare se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene şi de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la direcţia pentru agricultură judeţeană şi unul la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(5) Rezultatul verificării se înscrie şi în Registrul de control al produselor montane.

(6) Solicitantul poate face contestaţie împotriva aspectelor constatate în nota de constatare prevăzută la alin. (4), în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - În cazul în care, în urma verificărilor la faţa locului, se constată că documentaţia corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menţionată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoţit de o copie a caietului de sarcini.

Art. 8. - (1) Personalul cu atribuţii din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei menţionate la art. 7, conform anexei nr. 6, şi înregistrează produsul/produsele în Registrul naţional al produselor montane, în vederea publicării acestuia pe site-ui oficial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” este transmisă în original de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către solicitant şi o copie a acesteia către direcţia pentru agricultură judeţeană.

Art. 9. - (1) Produsul agroalimentar se etichetează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1 169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

(2) Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul naţional al produselor montane se inscripţionează central, sub denumirea produsului, menţiunea de calitate facultativ㠄produs montan” şi poziţia în registru.

Art. 10. - (1) Direcţia pentru agricultură judeţeană, prin personalul de specialitate, în conformitate cu competenţele atribuite prin legislaţia naţională în vigoare, desfăşoară controale, conform tematicilor de control aprobate de conducere sau la primirea unei reclamaţii, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor prezentei proceduri, ale art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

(2) Specialiştii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene cu atribuţii de inspecţie şi control efectuează cel puţin un control anual pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

(3) Verificarea anuală de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene a beneficiarului care a obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” se realizează numai după notificarea prealabilă a beneficiarului.

(4) Notificarea beneficiarului se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data vizitei în teren, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfăşurată în perioadă verificată.

(5) Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a şaptea zi.

(6) Beneficiarii care au obţinut pentru produsele etichetate dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” sunt obligaţi să permită personalului de specialitate de inspecţie şi control al direcţiei pentru agricultură judeţene accesul în unitate şi în secţia de producţie şi să pună la dispoziţia acestuia informaţiile şi documentele solicitate, conform competenţelor legale.

(7) Ca urmare a procesul ui-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuţii de inspecţie din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, cu privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, structura de specialitate cu atribuţii în domeniul reglementat în art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 şi în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, conform anexei nr. 9, şi radierea produsului din Registrul naţional al produselor montane.

(8) Solicitanţii cărora le-a fost emisă decizia de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” au dreptul să redepună o nouă documentaţie pentru produsul pentru care a fost retrasă decizia, după cel puţin 24 de luni de la data retragerii acesteia.

Art. 11. - În ceea ce priveşte produsele prelucrate pe teritoriul naţional, derogarea prevăzută de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 nu se aplică.

Art. 12. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Nr. ............................... data ...............................

 

CERERE

(model)

 

Către

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

 

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoană juridică/PFA/II/IF/cooperativă ...................................................................., cu sediul în localitatea ...................................................................., judeţul ...................................................................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. .................................................................... CUI ...................................................................., cod CAEN ...................................................................., reprezentată de ...................................................................., CNP ....................................................................;

b) persoană fizică .................................................................... domiciliată în localitatea ...................................................................., judeţul ...................................................................., str. .................................................................... nr. ...., deţinătoare a BI/CI seria .... nr. ........................................ eliberat/eliberată la data ........................................, de ...................................................................., CNP ...................................................................., cont bancar ...................................................................., deschis la ....................................................................,

solicit acordarea dreptului de folosire a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi înregistrarea în Registrul naţional al produselor montane pentru următoarele produse:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

În susţinerea cererii mele depun următoarele documente:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

 

Data

Solicitant

....................................................................

Numele şi prenumele (în clar)

 

....................................................................

 

Semnătura

 

....................................................................

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Cod SIRUTA

(al UAT-ului în care se află unitatea/unităţile de producţie se va completa de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene)

 

CAIET DE SARCINI

pentru solicitarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

Solicitant ....................................................................,

Adresa/Sediul: str. .................................................................... nr. ...., localitatea ...................................................................., judeţul ...................................................................., telefon ...................................................................., fax ...................................................................., e-mail ....................................................................,

Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. .................................................................... nr. ...., localitatea ...................................................................., judeţul ....................................................................,

Nr. Atestat de producător/Nr. Înregistrare registrul comerţului: ....................................................................,

Nr. Registrul unic de identificare ....................................................................,

Cod de exploataţie acordat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................................................................,

Reprezentat de ...................................................................., CNP/CUI ...................................................................., în calitate de ....................................................................

 

AUTOEVALUARE:

 

A. Tipul produselor care fac obiectul solicitării (a se bifa categoriile corespunzătoare):

 

- Produse neprocesate (a se completa secţiunea I)

Produse de origine animală

 

 

- Produse procesate (a se completa secţiunea a II-a)

Produse apicole (a se completa secţiunea a III-a)

 

 

- Produse neprocesate (a se completa secţiunea a IV-a)

Produse de origine vegetală

 

 

- Produse procesate (a se completa secţiunea a V-a)

 

(Atenţie!!! Se va avea în vedere că informaţiile prezentate mai jos pot fi demonstrate cu documente justificative, anexate la Registrul special de autocontrol.)

Secţiunea I - produse de origine animală neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, lapte, ouă, carne):

1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute cel puţin ultimele 2/3 ale vieţii lor în zona montană (denumită în continuare ZM)?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Da

 Nu

2. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut pe păşuni din ZM?

 Da

 Nu

3. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi dezosarea a carcaselor, în conformitate cu derogarea menţionată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, cu condiţia ca distanţa faţă de ZM să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM ?

 Da*)

 Nu

 

*) Se vor preciza localitatea ...................................................................., judeţul .................................................................... .

 

4. Hrana animalelor1 de la care provine produsul reprezintă:

- peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiţia de la pct. 2 de mai sus);

- peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale (de exemplu, păsări);

- peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.

5. Cantitate

 

 

anuală de producţie estimată/nr. de animale de la care provine:

 

1 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă, după caz.

 

Secţiunea a II-a - produse de origine animală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, brânză, caşcaval, pastramă etc.):

..........................................................................................................................................................................

1. Produsul este obţinut de la animale/păsări crescute cel puţin ultimele 2/3 din viată în ZM?

 Da

 Nu

2. Produsul este prelucrat în ZM

 Da

 Nu

3. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puţin 1/4 din viaţă în transhumanţă şi care au păscut pe păşuni din ZM?

 Da

 Nu

4. Operaţiunile de sacrificare a animalelor, tranşare şi dezosarea a carcaselor, în conformitate cu derogarea menţionată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, cu condiţia ca distanţa faţă de ZM să nu depăşească 30 km, au loc în afara ZM?

 Da*)

 Nu

 

*) Se vor preciza localitatea judeţul

 

5. Hrana animalelor2 de la care provine produsul reprezintă:

- peste 60% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepţia animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiţia de la pct. nr. 3);

- peste 50% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale/păsări;

- peste 25% substanţă uscată din raţia furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.

6. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene provin din ZM în proporţie de peste 50%?

 Da

 Nu

7. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de animale de la care provine:

8. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional?

 Da

 Nu

 

 

2 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă, după caz.

 

Secţiune a II l-a - produse apicole (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, miere, propolis etc.):

1. Nectarul şi polenul au fost colectate de albine exclusiv în ZM3 ?

 Da

 Nu

2. Cantitate anuală de producţie estimată/nr. de stupi de la care provine:

 

 

3 Documente justificative: ordin de deplasare în pastoral, înregistrarea unităţii administrativ-teritoriale cu amplasarea stupinei, după caz.

 

Secţiunea a IV-a - produse de origine vegetală neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, cătină, zmeură):

..........................................................................................................................................................................

1. Produsul este cultivat în ZM?

 Da

 Nu

2. Cantitate anuală de producţie estimată:

 

 

 

Secţiunea a V-a - produse de origine vegetală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)

 

 

 

Denumire şi descriere produs (de exemplu, dulceaţă de cătină, zmeură):

..........................................................................................................................................................................

1. Materia primă provine din ZM?

 Da

 Nu

2. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr şi alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene provin din ZM în proporţie de peste 50%?

 Da

 Nu

3. Cantitate anuală de producţie estimată:

4. Produsul este atestat ca fiind produs tradiţional?

 Da

 Nu

 

 

Dacă produsul nu este atestat ca fiind produs tradiţional, completaţi şi lit. B şi C.

 

B. Descrierea metodelor şi tehnicilor de producere a produsului/produselor respective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Descrierea unităţilor de procesare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentul de înregistrare/Autorizaţia sanitar-veterinară pentru unitatea de producţie/locul de producţie mai sus menţionat nr. ................... /data ...................  (anexat/anexată în copie)

 

Numele şi prenumele:

....................................................................

Semnătura:

....................................................................

Data:

....................................................................

 

 

ATENŢIE I

Secţiunile vor fi completate de solicitanţi acolo unde este cazul.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Denumire solicitant: ....................................................................,

Adresa/Sediul: str. .................................................................... nr. ...., localitatea ...................................................................., judeţul ...................................................................., telefon ...................................................................., fax ...................................................................., e-mail ....................................................................,

Unitatea de producţie/Locul de producţie: str. .................................................................... nr. ...., localitatea ...................................................................., judeţul ....................................................................

 

REGISTRUL SPECIAL DE AUTOCONTROL

înregistrarea documentelor justificative referitoare la provenienţa hranei animalelor, a materiilor prime şi a ingredientelor folosite la producerea produselor montane, precum şi a celor referitoare la destinaţia de comercializare a produselor

 

Denumire produs:

 

 

INTRĂRI

 

IEŞIRI*)

Nr. crt.

Descriere obiect/document justificativ (suprafaţă teren, cantitate

producţie, volum)

Denumire document justificativ şi date de identificare

(de exemplu atestat producător, extras RUI, extras RNE, registru de fermă conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, contract, factură etc.)

 

Data înregistrării lotului

Denumire şi număr lot

Cantitate produsă

Nr. lot/Produs/ Destinatar

Cantitate vândută

Document justificativ şi date de identificare

(contract, factură, nr. data)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) Se va completa după emiterea deciziei de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.

 

De exemplu:

1. Copie după certificatul de înregistrare în registrul comerţului al solicitantului şi certificatul constatator şi/sau atestatul de producător

2. Documentul de înregistrare/autorizare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentară pentru unitatea/obiectivul respectivă/respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare;

3. Buletinul de analize al produsului actualizat, conform legislaţiei naţionale şi europene

4. Dovezi din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, respectiv:

- pentru produse de origine animală; copie după documentul de înregistrare/autorizare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare, copii după documente de mişcare a animalelor din exploataţie, după caz, şi copii după documente din care să rezulte provenienţa furajelor;

- pentru produsele de origine vegetală: copii după documente din care să rezulte provenienţa materiilor prime;

- pentru produsele apicole: ordin de deplasare în pastoral şi documentul de înregistrare la unitatea administrativ-teritorială unde apicultorul îşi declară amplasarea stupinei.

5. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a zonei geografice de provenienţă a materiilor prime

6. Document justificativ şi/sau declaraţie de conformitate pentru delimitarea administrativă a locului de fabricare şi ambalare a produselor agroalimentare, cu excepţia produselor apicole

7. Documente care atestă că hrana animalelor de la care provine produsul respectă cerinţele din anexa nr. 2 la procedură

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

 

REGISTRUL DE CONTROL AL PRODUSELOR MONTANE

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

 

Nr. crt.

Solicitant/Beneficiar controlat

Nr. cerere/decizie

Data depunerii

Data verificării

Locul verificării

Nr. şi data notificării de control anuale

Nr. şi data notei de constatare

Rezultatul verificării

Observaţii

(0)

(1)

(2)

0)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

....................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

Adresa: localitatea ...................................................................., strada .................................................................... nr. ...., cod poştal ....................................................................,

telefon/fax ...................................................................., e-mail ...................................................................., web ....................................................................

 

NOTĂ DE CONSTATARE

nr. ....................../din data de ......................

 

privind verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

1. Obiectul controlului: verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la direcţia pentru agricultură judeţeană conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, înregistrată cu

nr. ...................... în data de ...................... a Adresei Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului .................................................................... nr. ...................... din data de ....................../a Registrului special de autocontrol şi a documentelor specifice, conform

modelului din anexa nr. 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017

2. Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ...................... eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma verificării realităţii datelor pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul .................................................................... (Se va numi produsul.), fabricat de ....................................................................

3. Solicitantul ...................................................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. .................................................................... cod unic de înregistrare ...................................................................., adresa sediului/Atestat de producător nr. ................... / tel./fax ....................................................................,

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................., la

4. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ...................................................................., unde am fost primiţi de domnul/doamna ...................................................................., în calitate de ...................................................................., posesor al actului de identitate ......, seria ......, nr. ...................., eliberat de .................................................................... la data ............................, CNP ...................................................................., am constatat următoarele:

- unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile .................................................................... pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

(Se vor menţiona distinct motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”.)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Măsuri stabilite în baza constatării unor neconcordanţe şi termenul finalizării lor:

..........................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, (persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)

 

Funcţia

Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit

.........................................................

.........................................................

(semnătura şi ştampila)

(semnătura şi ştampila)

.........................................................

.........................................................

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE

nr. ....................../data ...................... de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au

obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni şi al Notei de constatare nr. ...................... din data de ......................

Începând cu data de ......................, operatorul economic ...................................................................., cu sediul în localitatea ...................................................................., str. .................................................................... nr. ...., judeţul ...................................................................., cu unitatea de producţie având sediul în localitatea cod SIRUTA .................................................................... str. .................................................................... nr. ...., judeţul ...................................................................., are dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la nr. ....................................................................

.................................................................... nr. ...........................

.................................................................... nr. ...........................

.................................................................... nr. ...........................

.................................................................... nr. ...........................

 

Direcţia .................................................................... x)

Director;

....................................................................

 

x) Direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

Nr. ...................... din ......................

 

NOTIFICARE

 

Către

....................................................................

Prin prezenta vă informăm că, în data de ......................, ora ......................, locul ...................................................................., va avea loc o acţiune de verificare a

respectării condiţiilor care au stat la baza emiterii Deciziei nr. ...................... în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 şi ale caietului de sarcini, pentru produsele:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Precizăm că misiunea de verificare în teren va fi realizată de către domnul ...................................................................., legitimat cu ...................................................................., având funcţia de consilier, în calitate de expert 1, şi de către domnul ...................................................................., legitimat cu .................................................................... având funcţia de consilier, în calitate de expert 2.

În vederea asigurării unei piste de audit eficiente, vă rugăm ca, în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare de la primirea prezentei, să transmiteţi următoarele documente:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 (Se vor menţiona documentele relevante care să ateste dinamica producţiei din unitatea de producţie.)

 

Cu stimă,

Director,

 

....................................................................

 

(numele şi prenumele)

 

....................................................................

 

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURN ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................................................................

Adresa: localitatea ...................................................................., strada .................................................................... nr. ...., cod poştal ....................................................................,

telefon/fax ...................................................................., e-mail ...................................................................., web ....................................................................

 

PROCESVERBAL DE CONSTATARE

nr. ....................../din data de ...................... privind nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

1. Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. .................................................................... eliberată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma tematicii de control/reclamaţiei, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1 151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru

2. Solicitantul ...................................................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ...................................................................., cod unic de înregistrare ...................................................................., adresa sediului/Atestat de producător nr. ..................../...................., tel./fax ...................................................................., la

3. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ...................................................................., cod SIRUTA, unde am fost primiţi de domnul/doamna ...................................................................., în calitate de....................................................................,  posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ........................, eliberat de ...................................................................., la data......................, CNP...................................................................., am constatat următoarele:

(Se vor menţiona distinct motivele în fapt care au stat la baza retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi normele de drept încălcate pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul/numerele )

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care se va arhiva la documentaţia depusă şi unul pentru operatorul economic.

 

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, (persoana cu atribuţii din direcţia pentru agricultură judeţeană)

 

Funcţia

....................................................................

 (semnătura şi ştampila)

 

Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,

....................................................................

 (semnătura)

 

Data

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE

nr. ....................../data ......................

 

de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni şi al Procesului-verbal de constatare nr. ...................... din data de ......................

Începând cu data de  ......................, operatorului economic ...................................................................., cu sediul în localitatea ...................................................................., str. .................................................................... nr. ..., judeţul...................................................................., cu unitatea de producţie având sediul în Localitatea ...................................................................., cod SIRUTA ...................................................................., str. ...................................................................., nr. ...., judeţul ....................................................................,

i se retrage dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registru) naţional al produselor montane la numărul ..................................................................../numerele:

.................................................................... nr. ...........................

.................................................................... nr. ...........................

.................................................................... nr. ...........................

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care se va arhiva la documentaţia depusă şi unul pentru operatorul economic.

 

Direcţia .................................................................... x)

Director;

....................................................................


*) Direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.