MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 189/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 martie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

16. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

9. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 749 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

266. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

267. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

268. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

269. - Decizie privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

270. - Decizie privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

271. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016;

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 1 martie 2017.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI CONDUCEREA

Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 

I. Membri titulari

1. Bontea Vlad, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD

2. Dogariu Eugen, senator, membru al Grupului parlamentar PSD

3. Leoreanu Laurenţiu-Dan, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL

4. Prisnel Adrian-Claudiu, deputat, membru al Grupului parlamentar USR

5. Popescu Mariana-Venera, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale - preşedinte

II Membri supleanţi

1. Suciu Vasile-Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD

2. Iacomi Iulian, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD

3. Botnariu Emanuel-Gabriel, senator, membru al Grupului parlamentar PSD

4. Sighiartău Robert-Ionatan, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL

5. Coliu Doru-Petrişor, deputat, membru al Grupului parlamentar PMP

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 16-17 martie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 9.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 749

din 13 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penala excepţie ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco şi Alexandru Mircea Gâlgău, în Dosarul nr. 543/84/2016 al Tribunalului Sălaj - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 358D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

 3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

Apreciază că înregistrarea declaraţiei poate constitui mijloc de probă în procesul penal atât în ceea ce priveşte modalitatea de desfăşurare a audierii cât şi în ceea ce priveşte conţinutul său, însă absenţa unei astfel de înregistrări, pentru cauze obiective, nu poate atrage nulitatea declaraţiei întrucât, din punct de vedere al legalităţii, legiuitorul nu a prevăzut necesitatea administrării înregistrării atunci când acest lucru nu este posibil. De asemenea, existenţa unei înregistrări audio sau audiovideo nu degrevează organul judiciar de obligaţia instituită de legiuitor ca o astfel de declaraţie să fie consemnată în formă scrisă. Valoarea unei astfel de înregistrări este evidentă atunci când se pune problema viabilităţii probei, întrucât, în măsura în care ea există, fundamentează declaraţia scrisă şi anihilează eventualele critici care ar putea fi incidente din perspectiva art. 101 din Codul de procedură penală. Contrar celor susţinute de autorul excepţiei, în cazul în care o astfel de înregistrare nu este posibilă, procurorul are obligaţia, potrivit dispoziţiilor procesual penale, de a arăta motivul concret al unei astfel de imposibilităţi, astfel încât, în cazul contestării legalităţii administrării probelor în procedura de cameră preliminară, judecătorul să poată cenzura o astfel de critică. Referitor la critica adusă art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, arată că, în acest caz, legiuitorul nu a mai prevăzut expres o astfel de obligaţie, înregistrarea declaraţiei martorului fiind lăsată la aprecierea organului judiciar.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 21 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 543/84/2016, Tribunalul Sălaj - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco şi Alexandru Mircea Gâlgău, cu ocazia soluţionării propunerii de prelungire a măsurii arestului preventiv, propunerii de prelungire a măsurii arestului la domiciliu şi a propunerii de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că sintagma „atunci când înregistrarea nu este posibilă” conţinută de dispoziţiile de lege criticate nu este clară şi previzibilă, incluzând şi o ipoteză subiectivă, aceea în care organul de urmărire penală deţine mijloace tehnice însă nu doreşte, din diferite motive, să înregistreze audierea. Apreciază că neconstituţionalitatea acestor dispoziţii este accentuată şi de lipsa unei sancţiuni aplicabile situaţiilor în care se demonstrează că, deşi ar fi fost posibilă înregistrarea, organul judiciar a înţeles să nu o realizeze.

6. Tribunalul Sălaj - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ele Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Susţine că sintagma „atunci când înregistrarea nu este posibilă” se referă exclusiv la situaţiile Obiective ce împiedică organul de urmărire penală să asigure înregistrarea audierii, un argument de text în acest sens fiind chiar dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, care tratează distinct decizia organului de urmărire penală referitoare la înregistrarea audierii martorului şi posibilitatea obiectivă de a efectua înregistrarea.

9. De asemenea, pentru a exclude o decizie arbitrară a organului de urmărire penală şi pentru a da totodată instanţei de judecată posibilitatea de a aprecia în concret, în funcţie de circumstanţele cauzei şi de credibilitatea motivului invocat, fiabilitatea declaraţiei consemnate în scris, dar neînregistrate, în cazul declaraţiilor suspectului sau inculpatului, legiuitorul a instituit obligaţia organului de urmărire penală de a consemna în declaraţie motivul concret care a făcut imposibilă înregistrarea audierii. Astfel, lipsa motivării sau insuficienta motivare a imposibilităţii înregistrării poate pune sub semnul întrebării exactitatea celor declarate, cu consecinţa înlăturării acestui mijloc de probă din ansamblul materialului probator.

10. Avocatul Poporului apreciază că autorii excepţiei pornesc de la o situaţie ipotetică a aplicării greşite ori abuzive a legii, de către organul de urmărire penală. Eventuala aplicare greşită a legii nu este o consecinţă a conţinutului normativ al prevederilor legale criticate, persoana interesată având posibilitatea de a contesta legalitatea anumitor probe şi acte de urmărire penală şi de a se opune utilizării lor în procedura de filtru. Or, examinarea excepţiei de neconstituţionalitate cu un atare obiect, vizând modul de aplicare a legii, excedează competenţei Curţii Constituţionale, care are atribuţia de a veghea la conformitatea legislaţiei cu principiile trasate prin Constituţie. În esenţă, Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt suficient de clare, predictibile şi neechivoce, astfel încât să asigure buna desfăşurare a procesului penal, cu respectarea principiului aflării adevărului, înscris în art. 5 din Codul de procedură penală. În concluzie, se apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu următorul conţinut:

- Art. 110 alin. (5): „În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.”;

- Art. 123 alin. (2): În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă.”

14. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) referitor la statul român.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală aduc un element de noutate în legislaţia procesual penală, impunând organelor de urmărire penală obligaţia înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului. De la această regulă, legiuitorul a instituit o excepţie, şi anume, nu se va proceda la înregistrarea cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului, atunci când aceasta nu este posibilă. Curtea apreciază că excepţia mai sus arătată va opera, exclusiv, în situaţiile obiective ce împiedică organul de urmărire penală să asigure înregistrarea audierii, cum este şi situaţia din prezenta cauză, când organul de urmărire penală nu a fost dotat cu mijloace tehnice audio sau audiovideo.

16. Curtea constată că, pentru a exclude o eventuală decizie arbitrară a organului de urmărire penală şi o aplicare abuzivă a dispoziţiilor de lege criticate ce reglementează excepţia de la regula generală a înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului, legiuitorul a prevăzut expres obligaţia organului de urmărire penală de a indica concret, în declaraţia suspectului sau inculpatului, motivul pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. Astfel, lipsa motivării sau insuficienta motivare a imposibilităţii înregistrării poate pune sub semnul întrebării exactitatea celor declarate, cu consecinţa înlăturării acestui mijloc de probă din ansamblul materialului probator. Chiar şi în ipoteza aplicării abuzive a dispoziţiilor de lege criticate, se poate observa că, dacă prin nerespectarea cerinţei legale în discuţie s-a adus o vătămare inculpatului, acesta are posibilitatea, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, să solicite înlăturarea acestui mijloc de probă, potrivit art. 282 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală. Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că dispoziţiile art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală/iu contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3).

17. În speţa dedusă judecăţii, Curtea observă că, prin Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 12.179 din 9 decembrie 2016, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul teritorial Sălaj a comunicat faptul că în Dosarul penal nr. 56/D/P/2014 s-a efectuat un număr de aproximativ 150 de audieri de suspecţi, inculpaţi şi martori, cu menţiunea că aceste declaraţii nu au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio sau audiovideo, întrucât Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Sălaj nu a fost dotat cu astfel de mijloace. Or, o atare situaţie obiectivă se încadrează în mod evident în ipotezele de incidenţă ale dispoziţiilor art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală referitoare la excepţia de la regula înregistrării cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului sau inculpatului.

18. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea observă că acestea dispun în sensul că, în cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă. Astfel, în acest caz legiuitorul nu a mai prevăzut expres obligaţia organului de urmărire penală de a înregistra audierea martorilor, în acest context, Curtea reţine că, potrivit art. 123 alin. (1) din Codul de procedură penală, transpunerea în formă scrisă a declaraţiei martorului urmează regulile prevăzute pentru consemnarea declaraţiei suspectului sau inculpatului. Totodată, în cazul audierii martorului sunt aplicabile regulile generale în materia audierii persoanelor cuprinse în secţiunea 1 a capitolului II al titlului IV din Codul de procedură penală. Curtea observă, de asemenea, că şi în acest caz, dacă apreciază că i s-a adus o vătămare prin neînregistrarea prin mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii martorului, inculpatul are posibilitatea, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, să solicite înlăturarea acestui mijloc de probă, potrivit art. 282 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală. Pentru aceste motive, Curtea apreciază că nici dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3).

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Radu Ovidiu Ciascai, Stelian Liviu Danco şi Alexandru Mircea Gâlgău în Dosarul nr. 543/84/2016 al Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 110 alin. (5) şi cele ale art. 123 alin, (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate,

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin, (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Georgeta Gavrilă i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 266.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 

Având în vedere propunerea Ministerului Energiei, formulată prin Adresa nr. 100.683/TFP din 27 februarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 14.994/14.902/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei de către doamna Mirela Popină,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mirela Popină exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 267.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Având în vedere propunerea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, formulată prin Adresa nr. 18/1.255 din 17 februarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 11.125/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Irina Leulescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Leulescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) Ut. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Pascu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Florin Bădoiu se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 270.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere solicitarea domnului Tiberiu Bărbuleţiu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.789 din 10 martie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se suspendă, la cerere, raportul de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, în perioada 11 martie 2017-11 martie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 271.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.694/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 24 august 2016, se face următoarea rectificare:

- la judeţul Hunedoara, la nr. crt. 1 din tabel, coloana „Denumirea unităţii de învăţământ”, în loc de: „Colegiul...” se va citi: „Liceul...”.

 

În titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.889/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Vincenzina Cuzmano” din satul Roşu, comuna Chiajna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 23 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- în loc de: „Cuzmano” se va citi: „Cusmano”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.