MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 197/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

134. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

135. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Humet Gaminde Javier

 

139. - Hotărâre privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

276. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

 

277. - Decizie privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

 

278. - Decizie privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

279. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.17. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară

 

73. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

 

282. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

145. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/20157

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 134.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, a cărui situaţie se actualizează

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Adresa imobilului

Situaţia juridică

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

121.134

8.19.01

48-285

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă Galaţi

CUI 3655870

Localitatea Bereşti,

judeţul Galaţi

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Bereşti nr. 52 din 25 noiembrie 2015

179.408,36 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune,

casării şi valorificării

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

- lei -

121.134 parţial

8.19.01

Imobil 48-285

Localitatea Bereşti, judeţul Galaţi

CF nr. 100685

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi

CUI 3655870

C7 = grup sanitar

(Sc = 7 mp)

1.395 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Humet Gaminde Javier

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu stabilirea domiciliului în România domnului Humet Gaminde Javier, cetăţean spaniol, fiul lui Jose Oriol şi Maria Isabel, născut la data de 22 ianuarie 1990 în localitatea Barcelona, Spania, având reşedinţa actuală în România, Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 341, bl. F, sc. A, ap. 16, sectorul 1.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 135.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, ale art. 219 alin. (1) şi art. 228 din Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale art. 106 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă valoarea ajutoarelor financiare pentru sectorul lapte, care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte de vacă, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte.

Art. 2. - Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 se acordă producătorilor de lapte care au livrat lapte de vacă primilor cumpărători în luna iulie 2016 şi care au redus livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de trei luni în una dintre perioadele de reducere prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei şi care au depus cererile de plată potrivit aceloraşi prevederi din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei.

Art. 3. - (1) Valoarea totală a ajutoarelor financiare prevăzute la art. 1 este de 1.465.252 lei, echivalentul a 328.716,05 euro, şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017,

(2) Plăţile se fac în lei, calculate la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi ale art. 1 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei.

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile în funcţie de cererile depuse şi perioadele pentru depunerea acestora, în termen de maximum 90 de zile după încheierea perioadei de reducere în cauză, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei, astfel:

a) până în data de 31 martie 2017, pentru perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Comisiei;

b) până în data de 30 aprilie 2017, pentru perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.612

al Comisiei.

(4) Plăţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă beneficiarilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2016/1,612 al Comisiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 139.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Asta na, Kazahstan

 

Având în vedere cererea domnului Radu Petru Şerban şi propunerea Ministerului Afacerilor Externe formulată prin Adresa nr. H/2.538 din 16 martie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1965 din 16 martie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2016 pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Petru Şerban se eliberează, la cerere, din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 276.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe formulată prin Adresa nr. H/2.538 din 16 martie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1965 din 16 martie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 710/2016 pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Doru Dediu se numeşte în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 277.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere propunerea ministrului culturii şi identităţii naţionale,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al ari 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Adrian Păunescu se numeşte în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l nr. 850 din 16 noiembrie 2015, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 278.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului Generai al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 15 martie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului, la nivelul judeţului Cluj. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului mediului. Piaţa drepturilor salariate ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Mediului. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 279.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 7A-751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 66 şi 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1 j din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se abrogă articolul 92 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2017, în condiţiile afectării funcţionalităţii structurilor ca urmare a creşterii deficitelor de personal, se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din instrucţiunile prevăzute la alin. (1), cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 decembrie 2017, se suspendă aplicarea prevederilor pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Pe perioada suspendării dispoziţiilor din actele normative specifice prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică regulile temporare de evoluţie în cariera militară prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Pe perioada aplicării prezentului ordin, în situaţii care impun adoptarea de măsuri urgente pentru asigurarea cu personal a structurilor militare, considerate astfel de către comandanţii/şefii acestora, se aplică prioritar prevederile art. 12 din normele prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

 

Bucureşti, 14 martie 2017.

Nr. M.17.

 

ANEXĂ

 

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară

 

Art. 1. - Încadrarea funcţiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată:

a) nevoile de încadrare ale structurilor;

b) opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar;

c) specificaţiile de personal ale funcţiei vacante;

d) experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcţii de execuţie în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară;

e) poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite;

f) participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea.

Art. 2. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.

(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1,2 sau 3.

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;

b) funcţii de comandant de companie, comandant al altor subunităţi similare sau şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori un an de experienţă în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie precizate la alin. (3) lit. a);

b) funcţii de comandant de companie sau comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară celei de comandant de companie sau inferioară celei de comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major.

(5) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în Statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major.

(6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).

(7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

a) experienţă profesională de cel puţin 1 an în funcţii de locţiitor comandant de batalion sau şef de stat major de batalion ori comandant de companie/similar;

b) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major.

(8) îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.

(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 4;

b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;

c) funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie inferioare celor în care vor fi încadraţi.

(10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/ comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(9), după caz.

(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8).

(12) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au master de conducere interarme sau master în domeniul de licenţă pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea, cel puţin 2 ani, a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 3. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3, în funcţii de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 ori în funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.

(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:

a) funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1);

b) funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 şi 3;

c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, cu excepţia celei de contabil-şef la nivel comandament de brigadă, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.

(3) Căpitanii şi maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv:

b) funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;

c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi:

d) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(4) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din toate structurile;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(5) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(7) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 4. - Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândita de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 3.

Art. 5. - Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor.

Art. 6. - Ofiţerii care aleg să urmeze o carieră în domeniile de sprijin instituţional sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.

Art. 7. - Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 2 alin. (6) şi (10) sau la art. 3 alin. (5).

Art. 8. - Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 9.- În cadrul serviciilor specializate, ofiţerii proveniţi din absolvenţi ai Institutului Medico-Militar şi din ofiţeri de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau din ofiţeri formaţi pe filiera directă, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de lupta, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:

a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate:

b) funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

Art. 10. - Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 9 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/ conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 11. - Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 9 lit. a).

Art. 12. - Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi din structuri militare de nivel 1 sau 2.

Art. 13. - (1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) maiştrii militari clasa a V-a şi sergenţii pot ocupa funcţii în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;

b) maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1,2 şi 3;

c) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

d) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/ conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător domeniului în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/ conducere şi de execuţie astfel:

a) maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, sergenţii şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/ conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) maiştrii militari clasa a lil-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

c) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/ conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(3) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului.

Art. 14. - Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.

Art. 15. - (1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în Funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a două din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:

a) identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare;

b) solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective;

c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii.

(2) în situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole nr. 257.277 din 31 ianuarie 2017,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 29 martie 2012, se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în localităţile limitrofe frontierei de stat, definită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu state membre ale Uniunii Europene, respectiv Ungaria şi Republica Bulgaria, se instituie următoarele măsuri:

a) în localităţile limitrofe frontierei de uscat cu Republica Bulgaria, care se învecinează cu zone de câmp din Republica Bulgaria, înfiinţarea culturilor de plante modificate genetic este interzisă în limita a 200 metri faţă de frontiera de uscat româno-bulgară,

b) în localităţile limitrofe frontierei de uscat cu Ungaria, care se învecinează cu zone de câmp din Ungaria, înfiinţarea culturilor de plante modificate genetic este interzisă în limita a 200 metri faţă de frontiera de uscat româno-ungară.”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în toate cazurile în care se depun dosare în vederea autorizării cultivării de plante modificate genetic în locaţii limitrofe frontierei de uscat româno-bulgare şi româno-ungare, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, cu atribuţii în domeniul autorizării cultivatorilor de plante modificate genetic, verifică pe teren dacă locaţiile unde urmează să fie amplasate culturile de plante modificate genetic se află în limita a 200 metri faţă de frontierele menţionate, după caz.”

3. La articolul 14 alineatul (1) după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) verifică respectarea prevederilor art. 8 alin. (4).”

Art. II. - Prezentul ordin creează cadrul legal pentru implementarea art. 1 pct. 1 din Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor, publicată în Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 73.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Moşniţa Nouă, judeţul Timiş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 1 martie 2017.

Nr. 282.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Moşniţa Nouă

Timiş

1, 2

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Sectoarele nr. 1 şi 2, UAT- ul Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

 


*) Anexa nr. 2 asta reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 278 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul VII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul i 2017” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

 

„- mii lei -

Denumirea programului de sănătate

Credite de angajament trimestrul 12017

Credite bugetare trimestrul I 2017

Programul naţional de oncologie, din care:

556.492,19

403.721,57

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)

515.019,42

364.138,41

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii)

4.988,00

4.679,34

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

128,12

99,63

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

404,45

383,09

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

35.952,20

34.421,10

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

0,00

0,00

Programul naţional de diabet zaharat

235,570,52

242.792,80

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

13.405,74

14.090,28

Programul naţional de tratament pentru boii rare

30.984,06

33.191,07

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

31.132,93

36.898,18

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

23.619,01

29.237,82

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

5.184,74

4.582,04

Programul naţional de boli endocrine

1.625,35

1.237,76

Programul naţional de ortopedie

21.407,06

24.138,59

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

111,44

83,69

Programul naţional da boli cardiovasculare

29.999,00

47.252,02

Programul naţional de sănătate mintală

440,22

398,65

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

8.245,77

9.550,99

Subprogramul de radiologie intervenţională

5.140,83

6.714,08

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.821,73

2.089,41

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

108,21

129,42

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

175,00

618,08

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

247.787,99

247.787,99

Total

1.206.006,02

1.094.963,45”

 

2. La anexa nr. 6 la normele tehnice, anexa nr. 6.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 6.1.4

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ..........................................

Nr. contract ........................ încheiat cu CAS ........................

Nr. ........................ Data ........................

 

Extras borderou centralizator DCI-uri notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate în tratamentul ambulatoriu

pentru luna ........................ anul ........................

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Tip formular/document european

B - **) Tip document

C - Total valoare prescripţie

D - Total valoare la preţ de decontare

 

- lei -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CSD asigurat

Nr. cârd european

*) Nr. şi serie paşaport

A

B

***) Ţara

C

D

Nr.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Din care:

Subtotal 1 - medicamente pentru DCI-uri notate cu (**)1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720J2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru PNS ............................

 

 

Subtotal 2 - medicamente pentru DCI-uri notate cu (**)1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru PNS ............................

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile vor fi înscrise în extrasul de borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total coloana (12) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum.

În extrasul de borderou se evidenţiază distinct medicamentele eliberate pentru DCI-uri notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare PNS.

Extrasul de borderou centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS-uri în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

Semnătura

Reprezentant legal ...........................................“

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 28 februarie 2017.

Nr. 145.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.