MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 201/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 201         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

20. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 760 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

72. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

322. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

2.422. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

3.384. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

4. - Normă pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 

ACTE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 

1.288. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

14. - Decizie privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Moagher Laura-Mihaela, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 760

din 13 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe ral se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Elena Canţăr, Elena Daniela Marta şi Gheorghe Florea în Dosarul nr. 8.908/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 764D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi partea Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 28 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.908/63/2015, Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Excepţia a fost ridicată de Elena Canţăr, Elena Daniela Marta şi Gheorghe Fierea, cu prilejul soluţionării unei acţiuni în care au solicitat obligarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la plata indemnizaţiei egale cu şapte indemnizaţii de încadrare brute lunare, cu prilejul ieşirii la pensie.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia arată că dispoziţiile de lege criticate au ca efect prelungirea şi în anul 2015 a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar,prin care s-au adoptat o serie de măsuri privind reducerea cheltuielilor bugetare, prin diminuarea şi suspendarea unor drepturi băneşti. Consideră că suspendarea pentru al cincilea an consecutiv a drepturilor prevăzute de art. 81 alin (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv a acordării unei indemnizaţii egale cu şapte salarii brute de încadrare, la data pensionării, încalcă dreptul de proprietate, întrucât aceste drepturi băneşti constituie un „bun” în înţelesul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, autorii susţin că suspendarea în mod sistematic şi consecutiv, pe o perioadă îndelungată, a drepturilor prevăzute de lege atinge însăşi substanţa dreptului instituit printr-o dispoziţie legală în vigoare, iar suspendarea succesivă timp îndelungat, fără a face uz de posibilitatea abrogării normei legale, face ca norma legală să devină lipsită de eficienţă şi de conţinut. De asemenea, întrucât subiectul raportului juridic este pus în situaţia de a nu putea să prevadă cât timp dreptul său este afectat, este încălcat şi principiului previzibilităţii legii.

6. Autorii excepţiei consideră totodată că măsura dispusă de textul de lege criticat este disproporţionată, având în vedere numărul restrâns de beneficiari ai indemnizaţiei acordate cu prilejul ieşirii la pensie şi impactul bugetar redus.

7. Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, întrucât suspendarea repetată, prin acte normative succesive, începând cu anul 2010 şi până în prezent, a dreptului de a primi la data pensionării cele şapte indemnizaţii brute afectează însăşi substanţa dreptului,

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere CU privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens. invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 291 din 23 mai 2013, potrivit cărora indemnizaţiile acordate cu prilejul ieşirii la pensie nu reprezintă un drept fundamental, nu se aduce atingere substanţei drepturilor băneşti vizate, ci doar se amână temporar acordarea acestora, iar legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional, care sunt măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor.

10. Avocatul Poporului, făcând trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 135 din 10 martie 2016, arată, de asemenea, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015. Examinând însă motivele pe care se întemeiază critica de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta priveşte doar dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, astfel că doar acestea vor constitui obiect al analizei de constituţionalitate. Dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut: (1) în anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.”

14. De asemenea, Curtea observă că dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 au avut aplicabilitate în anul 2015, însă, având în vedere cele statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, precum şi faptul că textul de lege criticat produce efecte în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea acestui text de lege.

15. Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (5) potrivit căruia „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie” şi art. 44 referitor la dreptul de proprietate. De asemenea, invocă dispoziţiile art. 11 şi art. 20 din Constituţie, referitoare la dreptul internaţional şi dreptul intern şi tratatele internaţionale privind drepturile omului, prin raportare la dispoziţiile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dispoziţii referitoare la proprietate.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 a mai fost supus analizei de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 135 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 24 mai 2016, paragraful 16, Curtea a statuat că „indemnizaţiile acordate cu prilejul ieşirii la pensie, retragerii, încetării raporturilor de serviciu ori trecerii în rezervă reprezintă beneficii acordate de legiuitor anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituţional.” De asemenea, prin paragraful 18 al Deciziei nr. 135 din 10 martie 2016, Curtea a reţinut că „ajutoarele ori indemnizaţiile la care se referă textul de lege criticat nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală.” Prin următorul paragraf, Curtea, analizând critica de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, a invocat jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, potrivit căreia statul este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Astfel, s-a reţinut că statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare. În acelaşi sens a fost amintită şi Decizia de inadmisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi nr. 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României, paragrafele 15 şi 19, prin care Curtea Europeană a statuat că, datorită unei cunoaşteri directe a propriei societăţi şi a necesităţilor acesteia, autorităţile naţionale se află, în principiu, într-o poziţie mai adecvată decât instanţa internaţională pentru a stabili ce anume este „de utilitate publică”. În consecinţă, în cadrul mecanismului de protecţie creat de Convenţie, este de competenţa acestora să se pronunţe primele cu privire la existenţa unei probleme de interes general. Considerând normal ca legiuitorul să dispună de o mare libertate în conducerea unei politici economice şi sociale, Curtea de la Strasbourg a arătat că respectă modul în care acesta percepe imperativele „utilităţii publice”, cu excepţia cazului în care raţionamentul său se dovedeşte în mod vădit lipsit de orice temei rezonabil.

17. În ceea ce priveşte caracterul lipsit de previzibilitate al dispoziţiilor referitoare la neacordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, Curtea Constituţională constată că autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu au în vedere lipsa de claritate a textului de lege criticat, ci faptul că dreptul de a beneficia de acordarea acestor sume nu a fost acordat mai mulţi ani consecutiv, dar nici nu a fost abrogat în mod expres.

18. Referindu-se la exigenţele impuse de art. 1 alin. (5) din Constituţie normelor legale, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat. În acest sens, pot fi amintite, spre exemplu, Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, sau Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012. În legătură cu acelaşi aspect, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justiţiabilului şi previzibilă în ceea ce priveşte efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerinţa de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată împotriva arbitrariului. În acest sens, sunt Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66. Astfel, Curtea a reţinut prin Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, paragraful 17, că o lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, numai dacă norma este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze conduita. Or, prin Decizia nr. 541 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 17 august 2015, paragraful 17, Curtea Constituţională a reţinut că „persoanele care se pensionează se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum”. Prin urmare, suspendarea pentru mai mulţi ani succesivi a acordării dreptului la indemnizaţii care se acordă cu prilejul pensionării nu poate fi privită ca un eveniment care afectează previzibilitatea normei, de vreme ce dreptul la pensie şi condiţiile de pensionare, precum şi drepturile care se acordă cu prilejul pensionării sunt cele de la data deschiderii dreptului la pensie, iar nu cele existente în legislaţie la o dată anterioară, care nu au caracterul unui drept câştigat.

19. În sfârşit, în ceea ce priveşte critica referitoare la caracterul disproporţionat al măsurii dispuse prin art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 în raport cu numărul de titulari ai dreptului de a beneficia de acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, Curtea constată că autorii excepţiei se raportează la categoria profesională din care fac parte, neţinând cont de faptul că de aceste drepturi băneşti beneficiază mai multe categorii profesionale, iar consecinţele bugetare sunt ample.

20. Pentru considerentele expuse, În temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elena Canţăr, Elena Daniela Marta şi Gheorghe Florea în Dosarul nr. 8.908/63/2015 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.347/2017 şi Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 68 din 8 martie 2017,

ţinând cont de prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 7 lit. A k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vânzare, autorizate pentru pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 24 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 17 martie 2017.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) nominalizate în vederea pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Nr. crt.

Denumirea

Localitatea

Destinaţia

PD

CPV

1.

S C. Micul Golf - S R L

localitatea 2 Mai, comuna Limanu, judeţul Constanta

X

-

2.

S.C. Anghel Maritim - S.R.L.

localitatea Mangalia, judeţul Constanţa

X

X

3.

S.C. Carmen Tina - S.R.L.

localitatea Olimp, judeţul Constanţa

X

X

4.

S.C. Remico - S.R.L.

localitatea Costineşti, judeţul Constanţa

X

X

5.

S.C. Pescanav Serv - S.R.L.

localitatea Vama Veche, judeţul Constanţa

X

X

6.

S.C. Sarda Fish - S.R.L.

localitatea Agigea, cherhana, judeţul Constanţa

X

X

7.

S.C. Patrician Training - S.R.L.

localitatea 23 August, judeţul Constanţa

-

X

8.

S C, Prezent - S R L.

localitatea Constanţa, intrare Mamaia, judeţul Constanţa

X

X

9.

S C. Fisher Group - S.R.L.

localitatea Constanţa, piaţa Brick, judeţul Constanţa

-

X

10.

S.C. Gab Destiny - S.R.L.

localitatea Constanţa, judeţul Constanţa

-

X

11.

S.C. Costicam Pro - S.R.L.

localitatea Constanţa, judeţul Constanţa

-

X

12.

S.C. Corbu Affair-S.R.L.

localitatea Vadu, cherhana, judeţul Constanţa

X

-

13.

S.C. D.E.C. Fish - S.R.L

Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

X

X

14.

S.C. D.E.C. Fish - S.R.L.

Gura Portiţei-Periboina, judeţul Constanţa

X

-

15.

S.C. Euro Farm Invest - S.R.L.

localitatea Sinoe, judeţul Constanţa

-

X

16.

S.C. „Bene Mecaninvest & Construct - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

17.

S.C. Cherhana Jurilovca - S.R.L.

localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea

X

X

18.

S.C. Black Sea Sturgeon - S.R.L.

localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

X

X

19.

S.C. Peria Deltei - S.R.L.

localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

X

X

20.

O.P.P.P. „Cyprinus” Hârşova

localitatea Vadu Oii, Dunăre km 238 - piciorul podului, judeţul Constanţa

X

-

21.

S.C. Marien George - S.R.L.

localitatea Hârşova, Şoseaua Constanţei nr. 18, judeţul Constanţa

-

X

22.

S.C. Karma Fish Company - S.R.L.

localitatea Hârşova, Dunăre km 252, judeţul Constanţa

X

X

23.

O.P.P. Ghindăreşti Cernavodă

localitatea Cernavodă, Dunăre km 300,5 - Uzina de apă, judeţul Constanţa

X

-

24.

S.C. Vas By Polsa - S.R.L.

localitatea Cernavodă, piaţă, judeţul Constanţa

-

X

25.

S.C. Thalasa - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

26.

S.C. San Stei Mar - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

27.

S.C. Amorel - S.R.L.

localitatea Sulina, judeţul Tulcea

X

X

28.

S.C. Anghila Deltei - S.R.L.

localitatea Jurilovca, judeţul Tulcea

X

X

29.

S.C. Danubiu Elite - S.R.L.

localitatea Dunăreni, judeţul Constanţa

-

X

30.

S.C. Aquarom Elite - S.R.L.

localitatea Oltina, judeţui Constanţa

-

X

31.

O.P.P. Borduşani Făcăeni

localităţile Borduşani-Făcăeni, Dunăre, km 26, braţ Borcea

X

X

32.

A.P.P. Braţ Borcea

localitatea Feteşti, Dunăre-braţ Borcea, km 43, judeţul Ialomiţa

X

X

33.

S.C. Miadmar HDP - S.R.L.

localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

X

34.

S.C. Ane&Marcus - S.R.L.

localitatea Turcoaia, judeţul Tulcea

X

X

35.

I.I. Sporite Ecaterina

localitatea Năvodari, Cap Midia, judeţul Constanţa

X

X

36.

A G P. „Dunăre-Salcia-Drobeta Tr. Severin”

localitatea Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

-

X

37.

A.P.V. Clisura Dunării

comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin

-

X

38.

A.P.V. Divici

localitatea Belobreşca, judeţul Caraş-Severin

-

X

39.

S.C. „Aldadra” - S.R.L.

localitatea Orşova, judeţul Mehedinţi

-

X

40.

P.F.A. Plăcintaru Antoneta

localitatea Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

-

X

41.

S.C. „Scrumbia Simian” - S.R.L.

comuna Simian, judeţul Mehedinţi

-

X

42.

S.C. „Păstruga” - S.R.L.

localitatea Calafat, judeţul Dolj

-

X

43.

S.C. Icon Titi Construct - S.R.L.

localitatea Bechet, judeţul Dolj

-

X

44.

S.C, „Scarabeus” - S.R.L.

localitatea Slatina, judeţul Olt

-

X

45.

I.F. Ciocan

localitatea Corabia, judeţul Olt

-

X

46.

S.C. Samer Com Aliment - S.R.L.

localitatea Corabia, judeţul Olt

-

X

47.

I.I. Preda l. Viorel

localitatea Dăbuleni, judeţul Dolj

-

X

48.

S.C. „Magic Tic Tac” - S.R.L.

localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

-

X

49.

S.C. Nick Fish -S.R.L.

localitatea Slatina, judeţul Olt

-

X

50.

S.C. „Mestaco” - S.R.L.

localitatea Brăila, judeţul Brăila

-

X

51.

Comsumcoop Stăncuţa

localitatea Stăncuţa, judeţul Brăila

-

X

52.

Magazin desfacere peşte „Pescarlat”

localitatea Gropeni, judeţul Brăila

-

X

53.

S.C. „Ady” -S.R.L.

localitatea Galaţi, judeţul Galaţi

-

X

54.

Asociaţia „Braifish”

Durabet, Dunăre km fluvial 175, judeţul Brăila

X

-

55.

Asociaţia „Braifish”

localitatea Chiscani, km 181, judeţul Brăila

x

-

56.

A.P. „Stăncuţa”

localitatea Stăncuţa, km 219, judeţul Brăila

X

-

57.

Asociaţia „Nufărul” Chiscani

localitatea Chiscani, km 181+500, judeţul Brăila

X

-

58.

S.C. „Dunaraf Trans” - S.R.L.

ponton 5384, dana 10, faleza inferioară a Dunării, judeţul Galaţi

X

X

59.

Grupul de producători „Lotca”

Zătun, Mm 78 + 100, judeţul Galaţi

X

-

60.

Grupul de producători „Lotca”

priza Dunării, km fluvial 157, judeţul Galaţi

X

-

61.

A.P.P. „Abramis”

localitatea Giurgiu, judeţul Giurgiu

-

X

62.

A.P.P. „Abramis”

localitatea Giurgiu, canalul Plantelor, judeţul Giurgiu

X

-

63.

Asociaţia „Zimpesco”

comuna Bujoru, judeţul Teleorman

-

X

64.

Asociaţia „Zimpesco”

localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman

X

-

65.

Asociaţia „Zimpesco”

localitatea Izlaz, judeţul Teleorman

X

-

66.

O.P.P. Dunărea de Jos

comuna Borcea - km 57, judeţul Călăraşi

X

X

67.

A.S. Pescărească Jirlău Coop Agricolă Jirlău

braţ Borcea, km 95, judeţul Călăraşi

X

X

68.

O.P.P. „Cormoranul”

localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi

-

X

69.

O.P.P. „Cormoranul”

Fluviu Dunărea, km 370; 374,5; 388; 394, braţ Borcea km 70,85

X

-

70.

O.P.P. Asociaţia „Famistic”

localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi

-

X

71.

O.P.P. Asociaţia „Famistic”

fluviu Dunărea, km 366; 412; 418; 422; 430; 437;443

X

-

72.

S.C. „Interfrig” - S.R.L.

localitatea Cataloi, judeţul Tulcea

-

X

73.

S.C. Super Fragus - S.R.L.

localitatea Focşani, judeţul Vrancea

-

X

74.

S.C. Isuică Sorina - S.R.L.

localitatea Sovata, judeţul Mureş

-

X

75.

S.C. Amodis - S.R.L.

localitatea Bacău, judeţul Bacău

-

X

76.

S.C, Teremi Com - S.R.L.

localitatea Adj ud, judeţul Vrancea

-

X

77.

S.C. Moldfish - S.R.L.

localitatea Curteşti, judeţul Botoşani

-

X

78.

S.C.C&D 2002 -S.R.L

lac Stânca Costeşti, SF 972, judeţul Botoşani

X

-

79.

P.F.A. Sfeclă Marius

iac Stânca Costeşti, SF 972, comuna Manoleasa, judeţul Botoşani

X

-

80.

P.F.A. Urioc Măricel

lac Stânca Costeşti, SF 969, comuna Ripiceni, judeţul Botoşani

X

-

81.

S.C. Agromer - S.R.L.

lac Stânca Costeşti, SF 963, comuna Manoleasa, judeţul Botoşani

X

-

82.

S.C. Pescăria Centru - S.R.L.

localitatea Botoşani, judeţul Botoşani

-

X

83.

Fishron - S.R.L. - Centru colectare peşte

localitatea Chiţcani, judeţul Brăila

-

X

84.

I.I. Dobrin Ilie

localitatea Piteşti, judeţul Argeş

-

X

85.

I.I. Bădici Gabriel

localitatea Piteşti, judeţul Argeş

-

X

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 2.499 din 21 martie 2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.508/2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, după poziţia 5600 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile 5601- 5606, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

statut_fnm

statut_anm

Praf

producător

(lei)

Praf ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

,5601

W61063001

 

CUPRIPEN 250 mg

CAPS.

250 mg

CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

PENICILLAMINUM

Flacon x 30 capsule

M01CC01

Ml

 

27.68

31.55

41.27

N

Cant.

15000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 21 decembrie 2017.

5602

W57261001

 

FLAMMACERIUM 1% + 2,2%

CREMĂ

STERILĂ

1% + 2,2%

CN UNIFARM - S.A.- ROMÂNIA

COMBINAŢII (SULFADIAZINUM ARGENTICUM +CERII NITRAS)

Cutie x 500 g

D06BA51

Ml

 

82.29

92.16

116.53

N

Cant.

1000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 12 decembrie 2017.

5603

W54309001

 

FLAMMAZINE

1%

CREMĂ

1%

CN UNIFARM - SA.- ROMÂNIA

SULFADIAZINUM

Cutie x 500 g cremă

D06BA01

Ml

 

71.62

80.21

101.42

N

Cant.

2200

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 16 decembrie 2017.

5604

W59766001

 

NATULAN 50 mg

CAPS.

50 mg

CN UNIFARM - S.A.- ROMÂNIA

PROCARBAZINUM

Cutie x 1 flacon x 50 capsule

L01XB01

Ml

 

674.26

704.26

805.79

N

Cant. 300 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 2 februarie 2018.

5605

W58084001

 

NITRONAL

1 mg/ml

SOL. PERF.

1 mg/ml

CHIMIMPORTEXPORT- PLURIMEX - S.R.L.-ROMÂNIA

NITROGLYCER1NUM

Cutie cu 10 fiole a câte 10 ml soluţie perfuzabilă

C01DA02

 

 

51.71

57.92

73.23

N

Cant.

35000

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 16 ianuarie 2018.

5606

W61784001

 

PABAL

100 micrograme/ml

SOL. INJ.

10

micrograme/ml

PHARMAFARM S.A. - ROMÂNIA

CARBETOCINUM

Cutie cu

5 flacoane x 1 ml soluţie injectabilă

H01BB03

Ml

 

444.07

474.07

554.89

N

Cant.

15000

flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 9 noiembrie 2017.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 322.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzuta în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2016, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică şi publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat- uri.html. se utilizează de către instituţiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2017, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

Art. 3. - (1) în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2017, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

(2) Comunicările se transmit în format electronic şi către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, la adresa dpfbl@a.mdrap.ro.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 14 martie 2017.

Nr. 2.422.

 

ANEXĂ

 

Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Grupe în funcţie de numărul de locuitori

Comune

Oraşe

Municipii

Judeţe

Sectoare ale municipiului Bucureşti

Municipiul

Bucureşti

0

1

2

3

4

5

6

7

1

cel mult 1.500

1.175

X

X

X

X

X

2

1.501 - 3.000

2.258

2.454

X

X

X

X

3

3.001 - 5.000

3.800

4.256

X

X

X

X

4

5.001 - 10.000

6.250

7.475

X

X

X

X

5

10.001 - 20.000

11.244

13.282

17.003

X

X

X

6

20.001 - 50.000

28.144

27.272

31.796

X

X

X

7

50.001 - 100.000

X

X

74.710

X

X

X

8

100.001 - 200.000

X

X

140.022

X

X

X

9

200.001 - 400.000

X

X

295.488

X

X

X

10

cel mult 500.000

X

X

X

374.126

X

X

11

cel puţin 500.001

X

X

X

677.394

X

X

12

sectoare ale municipiului Bucureşti

X

X

X

X

348.576

X

13

municipiul Bucureşti

X

X

X

X

X

2.106.144

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

 

În baza prevederilor art. 64, 65, art. 94 alin. (1) şi (2) lit. n), art. 247, 248, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă anexele nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, denumit în continuare Centralizator, care cuprind disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Includerea de noi discipline/module corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice în anexele nr. 1-21 la Centralizator pe parcursul anilor şcolari 2016-2017 şi 2017-2018 se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.

Art. 3. - Disciplinele/Modulele informatică, tehnologia informaţiei şi comunicării, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor incluse în anexele nr. 1-21 la Centralizator sunt predate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior având specializări în concordanţă cu prevederile Centralizatorului.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.236/2010 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6,052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 3, nr. 154 şi 154 bis din 10 martie 2010.

Art. 5. - Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 24 februarie 2017.

Nr. 3.384.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (4) şi ale art. 51 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 51 alin. (2) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data 15 martie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 8 aprilie 2016, se completează după cum urmează:

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 31

Cerinţe de auditare financiară

(1) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) supun auditului financiar, realizat în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România, următoarele machete incluse în raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară, prevăzut la art. 304 alin. (1)lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, întocmite conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte procedurile, formatele şi machetele raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452:

a) macheta S.02.01.02, prevăzută la art. 4 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

b) macheta S.23.01.01, prevăzută la art. 4 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

c) macheta S.25.01.21, prevăzută la art. 4 lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

d) macheta S.25.02.21, prevăzută la art. 4 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

e) macheta S.25.03.21, prevăzută la art. 4 lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

f) macheta S.28.01.01, prevăzută la art. 4 lit. I) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;

g) macheta S.28.02.01, prevăzută la art. 4 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452.

(2) Activitatea de audit financiar prevăzută la alin. (1) se efectuează de către auditorii financiari, persoane juridice, avizaţi de A.S.F., în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Auditorul financiar întocmeşte un raport de audit datat şi semnat de către partenerul-cheie de audit, prin care acesta îşi exprimă opinia asupra machetelor prevăzute la alin. (1), cu privire la faptul că acestea oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

(4) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b):

a) publică raportul de audit prevăzut la alin. (3) împreună cu raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară ale cărui machete au făcut obiectul auditării, în termenul maxim prevăzut de prevederile legale în vigoare;

b) transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la alin. (3), însoţit de machetele care au făcut obiectul auditării, atât în format electronic conform art. 4, cât şi pe suport hârtie, în termenul maxim de transmitere la A.S.F. a raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) şi, după expirarea perioadei de tranziţie, în termenul maxim prevăzut la art. 300 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin, (4), termenul maxim de publicare, respectiv de transmitere la A.S.F. a raportului de audit asupra machetelor prevăzute la alin. (1) care fac parte integrantă din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară, având ca dată de referinţă 31 decembrie 2016, este 21 iulie 2017.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 4.

 

ACTE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Direcţia generală economică, cu următoarele structuri funcţionale:

- Serviciul financiar şi contabilitate;

- Compartimentul contabilitate;

- Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ;

- Biroul achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului;

- Compartimentul administrativ.”

2. La articolul 88, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) În structura D.G.E. sunt incluse Serviciul financiar şi contabilitate, în cadrul căruia funcţionează Compartimentul contabilitate, precum şi Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ, cu următoarele structuri: Biroul achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului şi Compartimentul administrativ.”

3. După articolul 92 se introduc patru noi articole, articolele 921-924, cu următorul cuprins:

„Art. 921. - (1) Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament.

(2) Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul Serviciului achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ de către personalul său, fără excepţie.

(3) Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii Serviciului achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ şi a personalului său.

Art. 922. - Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ este compartimentul de specialitate al Agenţiei care îndeplineşte atribuţii privind programarea şi executarea investiţiilor publice, programarea, efectuarea şi raportarea achiziţiilor publice, gestionarea patrimoniului, administrarea sediului administrativ şi a parcului auto.

Art. 923. - Atribuţiile Serviciului achiziţii publice, investiţii,

gestionarea patrimoniului şi administrativ sunt următoarele:

a) asigură elaborarea şi aprobarea/reaprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii»;

b) asigură întocmirea proiectului programului de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;

c) asigură executarea cheltuielilor de investiţii aprobate prin programul de investiţii publice, precum şi întocmirea propunerilor de modificare/actualizare a acestuia, în vederea aprobării de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv a includerii lor în legile de rectificare bugetară;

d) asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind investiţiile nete, pe surse de finanţare şi elemente de structură, şi transmiterea acestora la Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, la termenele solicitate;

e) asigură realizarea atribuţiilor principale prevăzute de lege privind efectuarea achiziţiilor publice;

f) asigură activitatea de gestiune, respectiv primirea, darea în consum/folosinţă şi evidenţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a bunurilor din magazia instituţiei, precum şi depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;

g) asigură identificarea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din patrimoniul Agenţiei, prin codificarea cu etichete cod bare a acestora;

h) urmăreşte derularea contractelor de utilităţi şi a contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi reparaţii;

i) întocmeşte referate de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare activităţii serviciului;

j) face propuneri de casare, disponibilizare şi valorificare a bunurilor uzate fizic sau moral din patrimoniul Agenţiei, pe care le administrează;

k) furnizează datele necesare pentru elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor identificate la nivelul propriu;

l) ţine evidenţa parcului auto al Agenţiei, asigură întreţinerea, exploatarea şi repararea acestuia, precum şi aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto;

m) avizează foile de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică, pentru fiecare autoturism din dotarea parcului auto al Agenţiei, precum şi situaţiile lunare privind consumurile de carburanţi, pe care le transmite la Serviciul financiar şi contabilitate, în vederea înregistrării lor;

n) asigură încheierea poliţelor de asigurare, obligatorii şi CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, precum şi respectarea clauzelor din contractele de asigurări;

o) asigură efectuarea procedurilor de înmatriculare/radiere a autoturismelor din dotarea parcului auto al Agenţiei şi face propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a acestora, în condiţiile legii;

p) asigură menţinerea stării de curăţenie a sediului administrativ, prin respectarea normelor igienico-sanitare;

q) asigură elaborarea şi actualizarea planului de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru din cadrul sediului Agenţiei;

r) controlează şi urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă, de către toţi angajaţii Agenţiei, reglementările Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 lit. d) din Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2010, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

s) asigură şi coordonează instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, participă la elaborarea documentelor şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor;

t) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii pentru apărarea împotriva incendiilor, Situaţiilor de urgenţă, apărare civilă;

u) asigură elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de: construire/ extindere, toaletare şi defrişare arbori, ISU etc.;

v) elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice serviciului;

w) asigură păstrarea şi arhivarea documentelor specifice serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile interne;

x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către conducerea Agenţiei şi de către directorul direcţiei generale.

Art. 924. - (1) Celelalte compartimente ale Agenţiei au obligaţia de a sprijini activitatea Serviciului achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ în domeniul achiziţiilor publice, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei.

(2) în sensul alin (1), sprijinirea activităţii Serviciului achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ în domeniul achiziţiilor publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.”

4. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - Biroul achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului este compartimentul de specialitate al Agenţiei care îndeplineşte atribuţii privind programarea şi executarea investiţiilor publice, programarea, efectuarea şi raportarea achiziţiilor publice, gestionarea patrimoniului.”

5. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - Atribuţiile Biroului achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului sunt următoarele:

a) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare şi aprobare/reaprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii», pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

b) întocmeşte formularele de fundamentare a propunerilor de cheltuieli privind investiţiile publice, în vederea întocmirii proiectului programului de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;

c) întocmeşte/actualizează listele de investiţii pentru obiectivele/proiectele de investiţii noi, lucrări de intervenţii şi pentru cheltuielile de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii», aprobate prin programul de investiţii publice, anexă la bugetul Agenţiei;

d) execută cheltuielile de investiţii aprobate prin programul de investiţii publice şi face propuneri de modificare/actualizare a acestuia, în funcţie de necesităţi, pe care le transmite la Ministerul Finanţelor Publice în vederea aprobării, respectiv a includerii lor în legile de rectificare bugetară;

e) întocmeşte dările de seamă statistice privind investiţiile nete pe surse de finanţare şi elemente de structură şi le transmite la Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, la termenele solicitate;

f) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării Agenţiei, în calitate de autoritate contractantă, în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

g) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale Agenţiei, strategia anuală a achiziţiilor publice şi programul anual al achiziţiilor publice;

h) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

i) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

j) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

k) întocmeşte proiectul de ordin privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi asigură avizarea şi aprobarea acestuia;

l) realizează achiziţiile directe;

m) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

n) participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, constituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei;

o) întocmeşte proiectul contractului de achiziţie publică şi asigură semnarea acestuia de către persoanele cu competenţe de avizare şi aprobare din cadrul Agenţiei şi de către operatorii economici implicaţi;

p) ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite prin procedură şi prin cumpărare directă şi întocmeşte raportările/notificările privitoare la achiziţiile publice, conform legii;

q) elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile specifice biroului;

r) efectuează primirea şi recepţia bunurilor de natura materialelor şi a obiectelor de inventar care intră în gestiunea Agenţiei, în prezenţa comisiei de recepţie constituite în condiţiile legii;

s) efectuează eliberarea, darea în consum/folosinţă a bunurilor din magazia instituţiei, pe baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate;

t) întocmeşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele specifice referitoare la primirea, păstrarea, eliberarea, darea în consum/folosinţă a bunurilor din magazia instituţiei (note de recepţie şi constatare diferenţe, fişe de magazie, bonuri de consum, bonuri de mişcare etc.);

u) efectuează codificarea cu etichete cod bare a bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din patrimoniul Agenţiei;

v) depozitează şi păstrează în condiţii corespunzătoare bunurile din magazie.”

6. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - Compartimentul administrativ este compartimentul de specialitate al Agenţiei care îndeplineşte atribuţii privind administrarea parcului auto şi a sediului administrativ, concretizate astfel:

a) asigură întreţinerea, exploatarea şi repararea autoturismelor din dotarea parcului auto, precum şi aplicarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de transporturi auto;

b) întocmeşte foile de parcurs pentru fiecare autoturism din dotarea parcului auto al Agenţiei;

c) face solicitări de aprovizionare cu anvelope auto, acumulatori auto, accesorii auto, precum şi de efectuare de operaţii de întreţinere şi reparaţii, necesare bunei funcţionări a autoturismelor;

d) înştiinţează în timp util despre termenele de expirare a poliţelor de asigurare, obligatorii şi CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto în vederea reînnoirii acestora;

e) asigură starea de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor instituţiei, precum şi eliberarea de orice obstacol, inclusiv zăpadă, a parcării şi a căilor de acces în curtea instituţiei;

f) răspunde de buna exploatare a autoturismelor şi de menţinerea în stare perfectă de funcţionare a acestora;

g) asigură starea de curăţenie a sediului administrativ şi a dependinţelor Agenţiei Naţionale de Integritate, prin respectarea normelor igienico-sanitare;

h) efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare a sediului administrativ;

i) păstrează în bune condiţii materialele de curăţenie care i-au fost repartizate în vederea efectuării curăţeniei în sediul administrativ;

j) colectează selectiv deşeurile în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi transportă pe circuitul stabilit gunoiul şi reziduurile de orice fel în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă În saci/recipiente/europubele,”

7. La articolul 99 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) împreună cu D.G.E. fundamentează propunerile privind cheltuielile de personal, în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;”.

8. La articolul 100 alineatul (2), litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„z) verifică, centralizează şi transmite D.G.E. pontajele primite de la structurile Agenţiei;”.

9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,

Bogdan Stan

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 1.288.

 

ANEXĂ

(Anexa la regulament)

 

Număr de posturi = 200, inclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATURA GENERALĂ ŞI ARHIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECŢIA DE INTEGRITATE *)

 

 

 

 

 

DITRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ, RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

 

DITRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECŢIA DE INTEGRITATE **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul avizare şi legislaţie

 

Serviciul contencios

 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie

 

Serviciul financiar şi contabilitate

 

Serviciul achiziţii publice, investiţii, gestionarea patrimoniului şi administrativ

 

Biroul resurse umane

 

Compartimentul protecţia muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul inspecţia de integritate 1

 

Serviciul inspecţia de integritate 2

 

Serviciul inspecţia de integritate 3

 

Serviciul inspecţia de integritate 4

 

Serviciul inspecţia de integritate 5

 

Serviciul analiză şi prevenţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul contabilitate

 

Biroul achiziţii publice, investiţii şi gestionarea patrimoniului

 

Compartimentul administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) funcţionează la nivel de direcţie generală

**) funcţionează la nivel de direcţie

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

 

În temeiul prevederilor:

- art. 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15, art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Publica Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 7 martie 2017, decide:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 28 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Preşedintele are atribuţii administrative de asigurare a coordonării funcţionării Comisiei de disciplină, precum şi responsabilităţi de reprezentare a Comisiei de disciplină în relaţia cu Consiliul superior, executivul CSIPPC, precum şi cu părţile şi terţii, în limitele îndeplinirii procedurii disciplinare.”

2. La articolul 60, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Mandatul preşedintelui Comisiei de disciplină este de 1 an şi poate fi reînnoit.”

3. La articolul 60, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:

(5) în cazul imposibilităţii îndeplinirii temporare a mandatului sau în cazul încetării mandatului preşedintelui în exerciţiu al Comisiei de disciplină, interimatul este asigurat de către decanul de vârstă dintre reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(6) Preşedintele interimar îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Comisiei de disciplină până la încetarea motivelor care au generat imposibilitatea îndeplinirii temporare a mandatului sau până la alegerea unui nou preşedinte, după caz.

(7) Perioada de interimat, în care membrii trebuie să aleagă preşedintele Comisiei de disciplină, este de maximum 3 luni.

(8) După expirarea termenului prevăzut la alin. (7), preşedinţia Comisiei de disciplină revine, prin rotaţie, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, în ordinea vechimii mandatului de membru al Comisiei de disciplină.

(9) Exercitarea temporară a funcţiei de preşedinte pe o perioadă de maximum 3 luni, conform prevederilor alin. (7), nu se ia în considerare la calcularea duratei de 1 an a unui mandat întreg, chiar dacă preşedinţia revine aceleiaşi persoane care a asigurat interimatul.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în interes Public a Profesiei Contabile,

Angela Guran

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 14.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.