MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 205/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

13/201. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman

 

346. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2017 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pe anul 2017 este prevăzut în anexa nr. 1b.

(3) Se aprobă Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017, prevăzuta în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexele nr. 2a „Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017” şi nr. 2b „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017”, precum şi între acestea, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1a, se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.

(2) Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

Art. 4. - Suma de 2.790.322 mii lei, reprezentând excedent din anii precedenţi, nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor în condiţiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2017, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Daniel Constantin

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 146.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2017

 

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2017

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

582.519

I. VENITURI CURENTE

 

502.519

A. VENITURI FISCALE

 

555.337

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

4.939

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

4.939

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

4.939

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

550.398

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

550.398

a)o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să ie vireze la Fondul pentru medio;

01

44.475

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

10.209

c) taxele încasate de la proprietarii sau. după caz. administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţe în vederea eliminăm finale prin depozitare

03

125.000

d) o contribuţie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje. pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

192.976

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

12.635

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şt arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

44.338

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionala anvelope noi şi/sau uzate destinate reulilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

915

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.622

n) Cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

81

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre Cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

8.318

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006. cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

69.683

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dală cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

39.802

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mal a anului respectiv, pentru flecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preturilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

344

v) o contribuţie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici autorizaţii pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

21

0

 

 

 

C.VENITURI NEFISCALE

 

7.182

C1 .VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

7.182

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

7.182

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

562.519

CHELTUIELI CURENTE

01

561.419

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.900

BUNURI SI SERVICII

20

4.747

ALTE TRANSFERURI

55

531.285

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

3.487

Mecanismul financiar SEE

56.17

27

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

3.460

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

DEFICIT/EXCEDENT

 

0

Total venituri

 

562.519

Total cheltuieli

 

562.519

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Fondului pentru Mediu pentru anul 2017

 

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2017

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

534.360

I. VENITURI CURENTE

 

534.360

A. VENITURI FISCALE

 

527.570

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

4.092

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfigurarea de activităţi

16.10

4.692

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

4.692

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

522.878

Alte impozite ţi taxe fiscale

18.10.S0

522.878

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

42.251

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

9.699

c) taxele încasate de la proprietarii sau. după caz. administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

118750

d) o contribuţie de 2 lei/Kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri da ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificata sau incinerate în Instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

183.327

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

12.003

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

42.121

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

869

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.541

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

77

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrate-teritoriale sau. după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

7.902

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei bucată. aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

66.199

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economic) care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

37.812

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu Indicele european al preturilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

327

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligator anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

21

0

C. VENITURI NEFISCALE

 

6,790

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de paze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

6.790

Alte venituri din dobânzi

31.1003

6.790

TOTAL CHELTUIELI

 

534.360

CHELTUIELI CURENTE

01

534.360

ALTE TRANSFERURI

55

531.285

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

531.285

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

531.285

ALTE TRANSFERURI

55

531.285

Transferuri interne

55.01

531.285

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

3.075

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

3.075

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE. pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

0

EXCEDENT/DEFICIT

-

0

Total venituri

 

534.360

Total cheltuieli

 

534.360

 

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2017

 

 

mii lei

Denumire Indicator

Cod

Program 2017

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

28.159

I. VENITURI CURENTE

 

28.159

A. VENITURI FISCALE

 

27.767

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

247

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

247

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

247

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

27.520

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

27.520

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopa] la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

01

2.224

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

510

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

6250

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

9.649

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii; economici

05

632

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

2.217

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţionala anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

46

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

81

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

4

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior

16

416

q) ecotaxa, în valoare de 0,1lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

3.484

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

1.990

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

17

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

21

0

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

392

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

392

Alte venituri din dobânzi

31.10,03

392

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

28.159

 

 

0

CHELTUIELI CURENTE

01

27.059

 

 

21.900

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.900

 

 

17 155

BUNURI ŞI SERVICII

20

4.747

 

 

2,757

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN| POSTAOERARE

56

412

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

 

 

1.100

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

 

 

1.100

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

28.159

 

 

 

Subcap. Administraţie centrală

74.10.01

28.159

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

01

27,059

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.900

Cheltuieli salariale în bani

10,.01

17,155

Salariu de bază

10.01.01

15,155

Alte sporuri

10.01.06

1.240

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

350

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

60

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

350

Cheltuieli salariale în natură

10.02

880

Tichete de masă

10-02.01

880

Contribuţii

10.03

3.865

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10,03.01

2,710

Contribuţii de asigurările de şomaj

10.03.02

90

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

890

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

26

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

149

BUNURI ŞI SERVICII

20

4.747

Bunuri şi servicii

20.01

2.757

Furnituri de birou

20.01.01

200

încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

200

Apă canal şi salubritate

20.01.04

50

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

400

Piese de schimb

20.01.06

10

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

20.01.08

547

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

60

Alte bunuri şi servicii centru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

1300

Reparaţii curente

20.02

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

150

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150

Deplasări detaşări transferări

20.06

1.050

Deplasări Interne detaşări transferări

20.06.01

1000

Deplasări în străinătate

20.06.02

60

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

10

Consultantă ti expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

150

Proiecţia muncii

20.14

50

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

150

Alte cheltuieli

20.30

420

Protocol ei reprezentare

20.30.02

40

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

75

Chirii

20.30.04

10

Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.09

100

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

195

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

412

Mecanismul financiar SEE

56.17

27

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

27

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

385

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.100

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.100

Active fixe

71.01

1.100

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale

71.01.03

969

Alte active fixe

71.01.30

131

DEFICIT/EXCEDENT

 

0

Total venituri

 

28.159

Total cheltuieli

 

28.159

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017

 

 

mii lei

Denumire Program

COD

Program 2017

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

finanţate din:

 

 

venituri proprii

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

 

ANEXA Nr. 2a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017

 

 

mii lei

Denumire Program

COD

Program 2017

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II .Credite bugetare

 

0

finanţate din:

 

 

venituri proprii

55.01

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

PROGRAM PILOT

01

 

finanţat din:

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

 

ANEXA Nr. 2b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2017

 

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2017

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

 

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

finanţate din:

 

 

 

venituri proprii

 

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

531.285

 

II. Credite bugetare

 

531.285

c) gestionarea deşeurilor

 

03

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

30.000

 

II. Credite bugetare

 

0

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

04

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

230.000

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

 

06

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

46.493

 

II. Credite bugetare

 

0

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

 

07

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

80.000

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

06

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II. Credite bugetare

 

5.000

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

 

09

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului fi schimbărilor climatice privind sarcini derivata din acorduri Internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau Internaţionale, precum şi cercetare - dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 

13

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

40.100

 

II. Credite bugetare

 

10.274

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

 

15

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

5.000

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, Inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

17

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

94.692

 

II. Credite bugetare

 

14.692

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi În localităţile din mediul urban

 

18

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

1.545

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

19

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

180.000

 

II. Credite bugetare

 

136.616

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti în mediul urban şi periurban

 

21

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

 

22

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

28.158

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

 

23

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

90.000

 

II. Credite bugetare

 

20.000

x) efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice

 

24

 

finanţat din:

 

 

 

 

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 13 din 14 februarie 2017

Nr. 201 din 1 martie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 586 din 27 ianuarie 2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei (UE) 2015/2.203 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman şi de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2015.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului sănătăţii publice nr. 6/828/2007 pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine şi cazeinaţi - destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ministrul sănătăţii,

Geronimo Răducu Brănescu

Florian-Dorel Bodog

 

 

ANEXĂ

 

NORMĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman

 

Art. 1. - Prezenta normă pentru siguranţa alimentelor reglementează cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman, precum şi amestecurile din acestea.

Art. 2. - În sensul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor se aplică următoarele definiţii:

a) cazeină acidă comestibilă înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, spălarea şi uscarea coagulului acid precipitat din lapte degresat şi/sau din alte produse obţinute din lapte;

b) cazeină cheag comestibilă înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, spălarea şi uscarea coagulului din lapte degresat şi/sau din alte produse obţinute din lapte; coagulul se obţine prin reacţia cheagului sau a altor enzime de coagulare;

c) cazeinaţii comestibili înseamnă un produs lactat obţinut prin reacţia cazeinei comestibile sau a coagulului de cazeină comestibilă granulată cu agenţi de neutralizare, urmată de uscare.

Art. 3. - (1) Produsele lactate definite la art. 2 pot fi comercializate sub denumirile menţionate la articolul respectiv numai dacă respectă prevederile prezentei norme pentru siguranţa alimentelor şi standardele stabilite în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor.

(2) Cazeinele şi cazeinaţii care nu respectă standardele stabilite în anexa nr. 1 pct. I lit. b) şi c), în anexa nr. 1 pct. II lit. b) şi c) sau în anexa nr. 2 lit. b) şi c) la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor nu sunt folosiţi la prepararea alimentelor şi, atunci când sunt comercializaţi în mod legal cu altă destinaţie, sunt denumiţi şi etichetaţi astfel încât cumpărătorul să nu fie indus în eroare privind natura, calitatea sau destinaţia prevăzută pentru utilizarea lor.

Art. 4. - (1) Menţiunile următoare sunt marcate pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor lactate menţionate la art. 2 cu caractere uşor vizibile, lizibile clar şi indelebile:

a) denumirea produselor lactate astfel cum este stabilită la art. 2, în cazul cazeinaţilor comestibili împreună cu o indicaţie privind cationul sau cationii, astfel cum se prevede în anexa nr. 2 pct. d) la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor;

b) cantitatea netă a produselor, exprimată în kilograme sau grame;

c) numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din sectorul alimentar sub a cărui denumire ori denumire comercială se comercializează produsul sau, dacă operatorul din sectorul alimentar respectiv nu are sediul în Uniunea Europeană, ale importatorului pe piaţa Uniunii Europene;

d) în cazul produselor importate din ţări terţe, denumirea ţării de provenienţă;

e) identificarea lotului produselor sau data de producţie.

(2) Denumirea produselor lactate, în cazul produselor comercializate sub formă de amestec:

a) menţiunea „amestec de...” urmată de denumirile diverselor produse care alcătuiesc amestecul, în ordine descrescătoare după greutate;

b) o indicaţie privind cationul sau cationii, astfel cum sunt enumeraţi în anexa nr. 2 lit. d), în cazul cazeinaţilor comestibili;

c) conţinutul de proteine, în cazul amestecurilor conţinând cazeinaţi comestibili.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), menţiunile pot fi marcate numai într-un document de însoţire.

(4) Este interzisă comercializarea pe teritoriul României a produselor lactate definite la art. 2 dacă informaţiile menţionate la alin. (1) din prezentul articol nu sunt marcate în limba română, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii sunt furnizate de către operatorul din sectorul alimentar prin alte mijloace. Menţiunile în cauză pot fi marcate în mai multe limbi.

(5) în cazul în care conţinutul minim de grăsimi din lapte stabilite în anexa nr. 1 pct. I lit. a) pct. 2, pct. II lit. a) pct. 2 şi în anexa nr. 2 lit. a) pct. 2 la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor este depăşit în produsele lactate definite la art. 2, acest lucru poate fi marcat în mod corespunzător pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor, fără a se aduce atingere altor prevederi ale dreptului Uniunii Europene.

 

ANEXA Nr. 1

la norma pentru siguranţa alimentelor

 

CAZEINE COMESTIBILE

 

I. Standarde aplicabile cazeinelor acide comestibil

 

a) Factori importanţi privind compoziţia:

 

1. conţinut maxim de apă

12% din greutate

2. conţinutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat,

90% din greutate

din care conţinut minim de cazeină

95% din greutate

3. conţinutul maxim de grăsime din lapte

2% din greutate

4. aciditatea titrabilă maximă exprimată în ml de soluţie decinormală de hidroxid de sodiu per g

0,27

5. conţinutul maxim de cenuşă (inclusiv P2O5)

2,5% din greutate

6. conţinutul maxim de lactoză anhidră

1 % din greutate

7. conţinutul maxim de sedimente (particule arse)

22,5 mg în 25 g

b) Contaminanţi:

 

conţinutul maxim de plumb

0,75 mg/kg

c) Impurităţi:

 

Corpuri străine (precum particulele de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte)

lipsă în 25 g

 

 

d) Adjuvanţi tehnologici, culturi de bacterii şi ingrediente autorizate:

 

1. acizi:

 

(i) acid lactic;

 

(ii) acid clorhidric;

 

(iii) acid sulfuric;

 

(iv) acid citric;

 

(v) acid acetic;

 

(vi) acid ortofosforic;

 

2. culturi de bacterii care produc acid lactic;

 

3. zer.

 

e) Caracteristici organoleptice

 

1. miros: lipsit de mirosuri străine;

 

2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară.

 

II. Standarde aplicabile cazeinelor cheag comestibile

 

a) Factori importanţi privind compoziţia:

 

1. conţinut maxim de apă

12% din greutate

2. conţinutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat,

84% din greutate

din care conţinutul minim de cazeină

95% din greutate

3. conţinutul maxim de grăsime din lapte

2% din greutate

4. conţinutul maxim de cenuşă (inclusiv P2O5)

7,5% din greutate

5. conţinutul maxim de lactoză anhidră

1 % din greutate

6. conţinutul maxim de sedimente (particule arse)

15 mg în 25 g

b) Contaminanţi:

 

conţinutul maxim de plumb

0,75 mg/kg

c) Impurităţi:

 

corpuri străine (precum particulele de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte)

lipsă în 25 g

 

d) Adjuvanţi tehnologici:

 

1. cheag care îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97;

2. alte enzime de coagulare a laptelui care îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.

e) Caracteristici organoleptice:

1. miros: lipsit de mirosuri străine;

2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară.

 

ANEXA Nr. 2

la norma pentru siguranţa alimentelor

 

CAZEINAŢI COMESTIBILI

 

Standarde aplicabile cazeinaţilor comestibili

 

 

 

a) Factori importanţi privind compoziţia:

 

1. conţinut maxim de apă

8% din greutate

2. conţinutul minim de proteină din lapte calculat pe extract uscat,

88% din greutate

din care conţinut minim de cazeină

95% din greutate

3. conţinutul maxim de grăsime din lapte

2% din greutate

4. conţinutul maxim de lactoză anhidră

1% din greutate

5. valoare pH

6,0 la 8,0

6. conţinutul maxim de sedimente (particule arse)

22,5 mg în 25 g

b) Contaminanţi: conţinutul maxim de plumb

0,75 mg/kg

c) Impurităţi Corpuri străine - precum particulele de lemn, metal, fragmente de pâr sau insecte

lipsă în 25 g

d) Aditivi alimentari - agenţi neutralizanţi şi de tamponare facultativi

 

hidroxizi

carbonaţi

fosfaţi

citraţi

}

de

sodiu

potasiu

calciu

amoniu

magneziu

 

e) Caracteristici

1. miros: arome şi mirosuri străine foarte slabe;

2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară;

3. solubilitate: solubil aproape în totalitate în apă distilată, cu excepţia cazeinatului de calciu.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. FB 2.639 din 24 martie 2017;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(3) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici paturile din penitenciarele-spital, care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Planul naţional de paturi.

Art. 3. - Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.

(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 24 martie 2017.

Nr. 346.

 

ANEXA Nr. 1

 

DETALIEREA PE JUDEŢE

a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă

 

Nr. crt.

Judeţul

Planul naţional de paturi 2017

1

Alba

1802

2

Arad

2191

3

Argeş

2746

4

Bacău

3180

5

Bihor

3528

6

Bistriţa-Năsăud

1282

7

Botoşani

2062

8

Braşov

3438

9

Brăila

1777

10

Buzău

1843

11

Caraş-Severin

1471

12

Călăraşi

953

13

Cluj

6237

14

Constanţa

4418

15

Covasna

1453

16

Dâmboviţa

2028

17

Dolj

4380

18

Galaţi

2838

19

Giurgiu

683

20

Gorj

1888

21

Harghita

1724

22

Hunedoara

2873

23

Ialomiţa

775

24

Iaşi

6859

25

Ilfov

644

26

Maramureş

2518

27

Mehedinţi

1296

28

Mureş

3931

29

Neamţ

2374

30

Olt

1830

31

Prahova

3649

32

Satu Mare

1605

33

Sălaj

1055

34

Sibiu

2527

35

Suceava

2880

36

Teleorman

1591

37

Timiş

4972

38

Tulcea

800

39

Vaslui

1943

40

Vâlcea

1946

41

Vrancea

1258

42

Bucureşti

20331

 

TOTAL

119579

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDEŢE

în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

 

Nr. crt.

Judeţul

1

Argeş

2

Bacău

3

Bihor

4

Braşov

5

Cluj

6

Constanţa

7

Dolj

8

Galaţi

9

Hunedoara

10

Iaşi

11

Mehedinţi

12

Neamţ

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timiş

16

Vrancea

17

Bucureşti

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.