MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 207/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 207         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

             26. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 final  

 

             27. - Hotărâre privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 final

 

             28. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 şi (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

             144. - Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

             145. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 

             148. - Hotărâre privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            32. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

 

            539/C.- Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

         

3. - Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

1. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007  

         

2. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/169 din 16 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Constată că prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi apreciază că:

1. există riscul adâncirii decalajului dintre cei care aplică deja bune practici în materie de reglementare şi cei care nu aplică astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la creşterea diferenţelor în ceea ce priveşte calitatea reglementării, fapt ce are un impact negativ asupra accesului la anumite profesii, afectând negativ mobilitatea şi performanţele economice, în lipsa intervenţiei la nivelul UE;

2. obiectivele iniţiativei pot fi îndeplinite cu mai mult succes la nivelul Uniunii, datorită dimensiunii şi efectelor acesteia, prin introducerea unui mecanism de evaluare comună şi comparabilă la nivelul UE.

Art. 2. - Recomandă următoarele:

1. iniţiativa trebuie să ofere informaţii despre modul în care propunerile se raportează la reglementarea serviciilor profesionale de interes general, reglementare care rămâne o prerogativă a statelor membre;

2. iniţiativa trebuie să ofere informaţii referitoare la modul în care propunerile se raportează la Cadrul european al calificărilor drept instrument de referinţă pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificări;

3. la art. 6 alin. 2, înlocuirea termenului „in particular”cu „where applicable the following”;

4. la art. 6 alin. 2 lit. (d) şi (e), înlocuirea termenului „link” cu „correlation/correspondence” şi/sau al formulării unei singure dispoziţii din cele două (lit. d şi e);

5. la art. 6 alin. 4 lit. (b), (i) şi (j) în sensul în care aceste prevederi trebuie reanalizate cu luarea în considerare a considerentului (9) din preambul, art. 22 şi art. 53 din Directiva 2005/36/CE, revizuită.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi, formularea unei opinii la COM (2016) 822, în concordanţă cu observaţiile incluse în prezentul raport.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea Opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 26.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/170 din 16 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Constată că Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şt de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 şi (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/164 din 16 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În urma examinării, Comisia pentru afaceri europene formulează următoarele:

1. Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiaritâţii.

2. Constată că propunerea armonizează legislaţiile naţionale privind redresarea şi rezoluţia CPC-urilor (contrapărţi centrale) pentru a se asigura că  acestea sunt supuse aceloraşi instrumente şi proceduri la nivel european pentru soluţionarea unei situaţii potenţiale de intrare a lor în dificultate. Prin implementarea acestor măsuri se vor respecta principiile Consiliului de Stabilitate Financiară aprobate de G20 în ceea ce priveşte nevoia de coordonare şi de supraveghere eficace a CPC-urilor pentru a contracara efectele de propagare translfontalieră a intrării acestora în dificultate.

O contraparte centrală (CPC) intervine între participanţii la pieţele financiare, acţionând în calitate de cumpărător pentru fiecare vânzător şi de vânzător pentru fiecare cumpărător pentru un anumit set de contracte, realizând tranzacţii financiare cu diferite clase de active, cum ar fi instrumentele de capitaluri proprii, instrumentele derivate şi acordurile repo. CPC-urile gestionează riscurile inerente pieţelor financiare (de exemplu, riscul de contraparte, riscul de lichiditate şi riscul de piaţă) şi, prin urmare, îmbunătăţesc stabilitatea şi rezilienţa generală a pieţelor financiare, devenind noduri critice ale sistemului financiar.

3. Apreciază scopul şi măsurile propunerii menite să:

- menţină capacitatea sistemului financiar de a finanţa creşterea economică;

- evite costurile socioeconomice ale unui colaps financiar;

- asigure continuitatea funcţiilor critice ale CPC-urilor protejând contribuabilii în caz de intrare în dificultate a unei instituţii care se confruntă cu probleme financiare, atunci când procedurile de insolvenţă ar fi insuficiente pentru atingerea acestor obiective.

4. Recomandă explorarea posibilităţii instituirii unei CPC punte la nivel european, şi nu la nivelul fiecărui stat membru, în condiţiile în care în Uniunea Europeană sunt autorizate în acest moment conform EMIR doar 18 CPC-uri, iar în unele state membre acestea nici nu activează (cum este cazul României), precum şi explorarea posibilităţii unei proceduri simplificate pentru constituirea unei CPC, care să ofere facilităţi de compensare multimonedă, multi-market şi pentru o multitudine de instrumente.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, formularea unei opinii la COM(2016) 856 final, în conformitate cu observaţiile de mai sus.

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. i) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 21 martie 2017.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamerrtale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 decembrie 2016, se prorogă până la data de 30 iunie 2017, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului pe noile funcţii şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea procedurii legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 145.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Statistică

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

Serv iciul de audit

intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul juridic şi contencios

 

 

PREŞEDINTE

 

 

Corpul de control al

preşedintelui2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia instrumente inovatoare în statistică

 

 

 

Direcţia de comunicare

Colegiul INS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

VICEPREŞEDINTE

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

Direcţia de afaceri europene şi cooperare internaţională

Unitate de politici publice3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generala dc statistică economică

 

 

Direcţia generală de demografie şi statistică socială

 

 

Direcţia generală de IT şi infrastructură statistică

 

 

Direcţia generală de management al resurselor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistici agricole şi de mediu

 

 

Direcţia de studii, proiecţii demografice şi recensământul populaţiei

 

 

Direcţia de proiectare şi întreţinere a aplicaţiilor IT

 

Direcţia de buget şi contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală de conturi naţionale şi sinteze macroeconomice

 

Direcţia generală de exploatare şi gestionare a surselor de date statistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistica a indicatorilor economici pe termen scurt

 

 

 

Direcţia de administrarea sistemului informatic statistic şi inginerie de sistem

 

Direcţia de

resurse

umane

 

 

 

Direcţia de calcul al indicatorilor priv ind populaţia şi migraţia externă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia conturi naţionale

 

Direcţia Registrul statistic al întreprinderilor

 

 

 

 

 

 

Direcţia de statistici structurale ale întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de

achiziţii,

investiţii şi

servicii

administraţie

generală

 

 

 

 

 

Direcţia dc statistică socială

 

 

 

 

 

Direcţia de statistica preţurilor

 

 

Direcţia de editare a publicaţiilor statistice

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de administrare, procesare surse administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia statisticii comerţului exterior

 

 

 

 

 

Direcţia de diseminare date statistice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia gestionare spaţii în vederea închirierii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 direcţii regionale de statistică

 

34 direcţii judeţene de statistică

 

 

 

 

1) se organizează şi funcţionează prin ordin al Preşedintelui;

2) se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment;

3) se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie;

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de

Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între

părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ- valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 148.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central

pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 

Paraoana juridică de la care se transmite (denumire, CUI)

Persoana juridică la care se transmite (denumire, CUI)

Nr. M.F.P., cod

de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Descrierea

tehnica

Valoare de inventar (lei)

Institutul

de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească,

CUI - 2996349

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească,

CUI -16557041

MF 116100 Cod.8.28.03

Clădire

aparatură

laborator

Comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova

Geamuri pereţi, placă beton,

7 laboratoare 120 mp

843.598

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 8 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

- Art. 12. - (1) Controlul se execută pe baza planului de inspecţie, planului de control de fond, planului de control tematic sau planului de control inopinat, după caz.

(5) Controlul inopinat se poate declanşa fără plan de control, în baza dispoziţiei conducerii MAI sau, după caz, a conducătorului entităţii MAI. În acest caz, planul de control are structura prevăzută la alin. (4) lit. a)-c) şi se aprobă în prima zi lucrătoare de la declanşarea controlului.”

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Controlul se execută de o comisie de control formată din personal al Corpului de control al ministruiui sau al structurii de control, precum şi, după caz, din specialişti ai altor structuri. Componenţa comisiei de control se stabileşte prin planul de control sau, în situaţia de la art. 12 alin. (5), prin dispoziţia scrisă a persoanei care a dispus controlul.”

3. La articolul 22 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) concluziile comisiei de control privind observaţiile, obiecţiile şi punctele de vedere formulate cu privire la conţinutul notelor de constatare, potrivit art. 19 alin. (3) sau, după caz, art. 19 alin. (4);”.

4. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, precum şi cele întocmite pe timpul controlului se înregistrează la secretariatul unităţii din care face parte preşedintele comisiei de control.”

5. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducătorul ierarhic superior, care are obligaţia de a înainta raportul, poate solicita persoanei care a aprobat planul de control prorogarea acestor termene.”

6. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă,

7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Documentele referitoare la organizarea şi executarea controalelor pot fi transmise şi prin intermediul mijloaceior electronice de comunicare. În situaţia în care documentele conţin informaţii clasificate, transmiterea acestora se realizează cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.”

8. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Structurile de control ale instituţiilor aflate în subordinea MAI, precum şi cele ale unităţilor aparatului central, care au executat controlul, transmit raportul de control, în format electronic, Corpului de control al ministrului.”

9. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Structurile de control din subordinea instituţiilor prevăzute la alin. (1) înaintează rapoartele de control structurii de control din cadrul entităţii ierarhic superioare.

(12) Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (11) structurile de control din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului MAI.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 32.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor,

din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 6/108.119 din 28 februarie 2017 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune,

având în vedere dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 şi art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, prevăzutîn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul justiţiei,

Ion-Claudiu Teodorescu,

secretar general

 

Bucureşti, 1 martie 2017.

Nr. 539/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, denumit în continuare personal de specialitate juridică asimilat.

Art. 2. - Promovarea În funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat se face pe bază de examen, organizat anual sau ori de câte ori este necesar de către Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Art. 3. - (1) Data, locul, modul de organizare a examenului, precum şi tematica pentru proba scrisă teoretică, aprobate de conducerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune la propunerea Serviciului resurse umane, se comunică tuturor persoanelor interesate prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, cu celpuţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

(2) Cererile de înscriere la examen se depun, în termen de 10 zile de la afişarea datei examenului, la Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

(3) în cererea de înscriere la examen candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicită susţinerea examenului, precum şi materia sau, după caz, materiile la care optează să susţină examenul.

 

CAPITOLUL II

Condiţii pentru înscrierea la examen

 

Art. 4. - (1) Pentru a participa la examenul de promovare în funcţii de execuţie, personajul de specialitate juridică asimilat trebuie să îndeplinească, până în ziua organizării examenului inclusiv, condiţiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţia de personal de specialitate juridică asimilat, să aibă la ultima evaluare calificativul „Foarte bine” şi să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care personalul de specialitate juridică asimilat a fost judecător sau procuror.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea examenului

 

Art. 5. - (1) Examenul de promovare a personalului de specialitate juridică asimilat constă în întocmirea unei lucrări scrise, cu caracter teoretic şi practic, şi susţinerea unei probe scrise teoretice.

(2) Lucrarea scrisă va fi întocmită pe o temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.

(3) Proba scrisă teoretică va fi susţinută la una dintre materiile prevăzute la alin. (2), la alegerea candidatului.

Art. 6. - (1) La propunerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin:

a) comisia de organizare a examenului;

b) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării condiţiilor de participare la examen;

c) comisiile pentru verificarea lucrărilor scrise;

d) comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva notării lucrărilor scrise.

(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) pot face parte specialişti - personal de specialitate juridică asimilat din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, precum şi din cadrul Ministerului Justiţiei, care au cel puţin gradul profesional pentru care candidatul susţine examenul.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se stabilesc în funcţie de numărul candidaţilor, precum şi în funcţie de materiile pentru care aceştia au optat.

(4) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute !a alin. (1) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie comisiei de organizare a examenului, în vederea înlocuirii sale.

(5) Comisia de organizare a examenului este formată din persoane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Art. 7. - Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuţii:

a) primeşte cererile de înscriere la examen, verifică îndeplinirea condiţiilor necesare pentru participarea la examen şi respinge cererile candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru participarea la examen;

b) asigură publicitatea rezultatelor verificării condiţiilor de participare la examen;

c) asigură publicitatea rezultatelor obţinute de candidaţi la lucrările scrise;

d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.

Art. 8. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru participarea Ea examen se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se comunică candidaţilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Art. 9. - (1) Candidaţii ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen.

(2) Contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare.

(3) Rezultatele contestaţiilor se comunică candidaţilor prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Art. 10. - (1) Lucrările scrise întocmite de către candidaţi vor fi depuse la Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, la data stabilită pentru examen.

(2) Lucrarea scrisă va avea între 10 şi 20 de pagini, font Times New Roman, corp 14, interiinie la 1 1/2 rânduri.

Art. 11. - (1) Examinarea lucrărilor scrise se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data examenului.

(2) Lucrările scrise se notează cu „Admis” sau „Respins”.

Art. 12. - (1) Rezultatele obţinute la lucrările scrise întocmite de către candidaţi se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

(2) Candidatul declarat respins poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, care se depune la Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

(3) Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(4) Soluţia comisiei de contestaţii este definitivă.

(5) Rezultatele obţinute de către candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Art. 13. - (1) Proba scrisă teoretică se susţine în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor obţinute în urma soluţionării contestaţiilor împotriva notării la lucrările scrise întocmite de către candidaţi.

(2) Proba scrisă teoretică constă în două subiecte teoretice din materia pentru care candidatul a optat.

(3) Comisiile de verificare a lucrărilor scrise au obligaţia de a elabora 3 variante de subiecte de examen.

(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de examen este introdusă într-un plic sigilat şi semnat de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise, cu cel puţin două ore înainte de desfăşurarea probei scrise.

(5) Timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise teoretice va fi stabilit de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 14. - Rezultatele obţinute la proba scrisă teoretică se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Art. 15. - Pentru a fi declarat admis la proba scrisă teoretică, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6,00.

Art. 16. - Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute la proba scrisă teoretică pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Art. 17. - Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor împotriva notării la proba scrisă teoretică se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - În termen de cel mult 30 de zile de la afişarea rezultatelor finale, Serviciul resurse umane va lua măsuri pentru acordarea coeficientului de multiplicare imediat superior personalului de specialitate juridică asimilat declarat admis la examenul de promovare.

Art. 19. - Plata membrilor comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale referitoare la salarizarea judecătorilor, procurorilor şi a altor categorii de personal din sistemul justiţiei.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 martie 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă.

Art. 1. - Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare.

Art. 2. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2016, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării, lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii,

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor asigurători şi brokeri de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor entităţi şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în vigoare la data de 31 decembrie 2016.

(3) în situaţia în care asigurătorul şi brokerul de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

(4) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

(5) Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

(6) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Autorităţii de Supraveghere Financiară, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.

(7) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2016, astfel:

a) pentru asigurători - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru brokerii de asigurare - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015.

(2) Inventarierea anuală se efectuează de către asigurători şi brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabilă la data de 31 decembrie 2016.

(3) Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară şi prevederilor privind evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ prevăzute în:

a) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. a);

b) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. b).

Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor se compun din:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere compus din:

(i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

(ii) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);

(iii) Contul netehnic (cod 04);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

(2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).

(3) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. 15 secţiunea 15.2 subsecţiunea 15.2.4 „Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), astfel:

a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2016;

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 31 decembrie 2016.

(4) Asigurătorii autorizaţi să practice numai asigurări de viaţă, dar care au primit autorizaţie şi pentru clasele de asigurare 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale trebuie să evidenţieze activitatea desfăşurată, inclusiv pentru clasele 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale, în contul tehnic al asigurărilor de viată.

(5) Subunităţile fără personalitate juridică deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2016 compusă din formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Bilanţ;

b) Cont de profit şi pierdere.

(6) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2016 a subunităţilor fără personalitate juridică va fi însoţită de formularele specifice activităţii desfăşurate:

a) Date informative;

b) Situaţia activelor imobilizate.

(7) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2016 a subunităţilor fără personalitate juridică va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2016, pusă de acord cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

Art. 5. - (1) Brokerii de asigurare vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanţ (cod 01);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);

c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b);

d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b);

e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Brokerii de asigurare vor întocmi şi transmite şi următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).

Art. 6. - (1) Notele explicative menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e) şi art. 5 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), respectiv în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

Art. 7. - În „Situaţia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise ia costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/ imobilizărilor, după caz.

Art. 8. - (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin, (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clara acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

(2) Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 9. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare ia încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiate. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.

(3) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să completeze în mod corect pe prima pagină a formularului „Bilanţ” datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.

(4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

(5) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/ raportările contabile, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile fără personalitate juridică sunt prezentate în cap. II din anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(6) Asigurătorii care întocmesc situaţii financiare anuale au obligaţia de a completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

Art. 10. - Asigurătorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exerciţiului financiar 2016, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Art. 11. - (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare Sa activitatea desfăşurată:

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

(2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 12. - Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

Art. 13. - Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii şi-au întocmit raportul lor; acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.

Art. 14. - (1) Brokerii de asigurare au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii, dacă, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

a) total active: 3.650.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

c) număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

(2) Brokerii de asigurare care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii.

(3) Brokerii de asigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(4) Brokerii de asigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru situaţiile financiare ale anului 2016, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) pentru auditarea situaţiilor financiare anuale se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2015.

(6) Brokerii de asigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menţionate la alin. (1), vor completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul fiscal) ale firmei de audit/auditoruiui persoană fizică, după caz.

Art. 15. - (1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen maxim de 120 de zile de ia încheierea exerciţiului financiar 2016, situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;

d) raportul de audit statutar [pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie conform prevederilor reglementărilor contabile menţionate la art. 3 alin. (1)];

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept; şi

i) numai în cazul brokerilor de asigurare, o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept.

(2) Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor depune şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.

(3) Balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară în format electronic (CD) - format Excel.

(4) Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale întocmite de asigurătorii şi brokerii de asigurare se aplică şi subunităţilor deschise în România de subunităţile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European pentru raportarea anuală întocmită la 31 decembrie 2016.

Art. 16. - (1) Asigurătorii, brokerii de asigurare şi subunităţile acestora menţionaţi/menţionate la art. 2, respectiv la art. 4 alin. (5) vor depunela Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale/raportarea anuală, astfel:

a) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia EWS;

b) pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1).

(2) Asigurătorii şi brokerii de asigurare care nu au desfăşurat activitate de la dala înfiinţării până la 31 decembrie 2016 nu întocmesc situaţii financiare la data de 31 decembrie 2016, urmând să depună, potrivit legii, o declaraţie pe propria răspundere la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare ale societăţii:

a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

b) adresa şi numărul de telefon;

c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;

d) codul unic de înregistrare;

e) capitalul social

(3) în vederea depunerii declaraţiei de inactivitate în formă electronică la Ministerul Finanţelor Publice, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Depunerea declaraţiei se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

(4) Situaţiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Autorităţii de Supraveghere Financiară şi în situaţia transferului de portofoliu de asigurări, a fuziunii sau a divizării.

(5) Asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală compusă din formularul de bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligaţia gestionării societăţii şi de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale. Raportarea anuală va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2016.

(6) Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, după caz, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

(7) Situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute ia art. 15 şi de raportarea anuală la 31 decembrie 2016, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în reglementările contabile prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.

(2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii-mamă şi semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia, se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară până la data de 31 august 2017, documentaţia cuprinzând:

a) bilanţul consolidat;

b) contul de profit şi pierdere consolidat;

c) note la situaţiile financiare consolidate;

d) raportul consolidat al administratorilor;

e) raportul de audit al situaţiilor financiare consolidate ale anului 2016, întocmit în conformitate cu prevederile aplicabile, respectiv ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor contabile menţionate la art. 3 alin. (1);

f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:

(i) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

(ii) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.

(3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeaşi lege urmând a fi apiicate în mod corespunzător.

Art. 18. - Nedepunerea situaţiilor financiare anuale şi consolidate, a declaraţiilor şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie.

Art. 19. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 şi 140 bis din 24 februarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 martie 2017.

Nr. 3.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 22 alin. (2) şi art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi ftincţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Calitatea de membru al Comisiei de organizare a concursului este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor şi al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor.”

2. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă a anilor de studii;”.

3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

Copia de pe documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. Documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Documentaţia aferentă concursului, incluzând şi fişele interviului, lucrările scrise şi planurile de management depuse de candidaţi, precum şi procesele-verbale privind rezultatele concursului sau examenului se păstrează de către Secretariatul Consiliului, în condiţiile legii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

Tiberius Florin Tănase

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 1.

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) copia certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă a anilor de studii;”.

2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Copia de pe documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. Documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.”

3. La anexa nr. 1 „Cerere de înscriere”, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„4.

Copia certificată pentru conformitate cu originalul a  diplomei de licenţă şi a foii matricole a anilor de studii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

Tiberius Florin Tănase

 

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 2.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.