MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 209/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 209         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017   

 

23. - Hotărâre privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

303. - Decizie privind eliberarea doamnei Elena Cucu din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

304. - Decizie privind numirea domnului Ciprian Preda în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

305. - Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Ştefan Rotea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

306. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 

307. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi  

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2017, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 358.683 mii lei - venituri şi 358.683 mii lei - cheltuieli.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli se face de către ANCOM în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017

 

 

 

- mii lei –

Denumirea indicatorilor

I. Credite de angajament

COD

PROGRAM2017

II. Credite bugetare

VENITURI - TOTALE

 

 

358.683

Venituri din cota pe dfra de afaceri în domeniul comunicaţiilor

 

12.10.08

1

electronice

 

 

 

Tarife de utilizare a spectrului şi a resurselor de numerotaţie

 

30.10.14

356.679

Alte venituri din dobânzi

 

31.10.03

1.500

Tarife de monitorizare

 

34.10.03

10

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii

 

35.10.01.02

300

de specialitate

 

 

 

Venituri din producerea riscurilor asigurate

 

36.10.04

50

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

 

36.10.32.01

10

Alte venituri

 

35.10.50

100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

39.10.01

1

Subvenţii de la bugetul de stat

 

42.10

6

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

 

42.10..39

6

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor

 

45.10

26

efectuate şi prefinanţări

 

 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

 

45.10.01

26

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

45.10.01.02

26

TOTAL CHELTUIELI - COMUNICAŢII

I

II

85.10.01

371.329

358.683

CHELTUIELI CURENTE

I

II

0l

187.810

185.874

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

II

70

178.474

167.764

OPERAŢIUNI FINANCIARE

I

II

79

5.045

5.045

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

I

II

01

187-810

185.874

TITLUL I.

I

 

102.872

CHELTUIELI DE PERSONAL

II

10

102.872

Cheltuieli salariale în bani

I

II

10.01

78.423

78.423

Salarii de bază

I

II

10.01.01

70.550

70.550

Alte sporuri

I

II

10.01.06

130

130

Fond de premii

I

II

10.01.08

5.644

5.644

Indemnizaţii de delegare

I

II

10.01.13

1.432

1.432

Albe drepturi salariale în bani

I

II

10.01.30

667

667

Cheltuieli salariate în naturii

I

II

10.02

5.258

5.258

 

Tichete de masă

I

II

10.02.01

2.400

2.400

 

Vouchere de vacanţă

I

II

10.02.06

2.858

2.858

 

Contributii

I

II

10.03

19.191

19.191

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat

I

II

10.03.01

12.951

12.951

 

Contribuţii de asigurări de şomaj

I

II

10.03.02

410

410

 

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

I

II

10.03.03

4.262

4.262

 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

I

II

10.03.04

175

175

 

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

I

II

10.03.06

1.393

1.393

 

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII

I

II

20

67.834

66.109

 

Bunuri şi servicii

I

II

20.01

37.026

35.880

 

Furnituri de birou

I

II

20.01.01

468

468

 

Materiale pentru curăţenie

I

II

20.01.02

199

199

 

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

I

II

20.01.03

3.210

3.172

 

Apă, canal şi salubritate

I

II

20.01.04

203

195

 

Carburanţi şi lubrifianţi

I

II

20.01,05

1.306

1.206

 

Piese de schimb

I

II

20.01.06

157

157

 

Transport

I

II

20.01.07

23

23

 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

I

II

20.01.08

2.891

2.538

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

I

II

20.01.09

10.561

10.411

 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

I

II

20.01.30

18.008

17.511

 

Reparaţii curente

I

II

20.02

1.990

1.897

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I

II

20.05

1.226

1.226

 

Alte obiecte de inventar

I

II

20.05.30

1.226

1.226

 

Deplasări, detaşări, transferări

I

II

20.06

2.405

2.405

 

Deplasări Interne, detaşări, transferări

I

II

20.06.01

1.535

1.535

 

Deplasări în străinătate

I

II

20.06.02

870

870

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

I

II

20.11

141

137

 

Consultanţă şi expertiză

I

II

20.12

7.107

7.107

 

Pregătire profesională

I

II

20.13

960

960

 

Protecţia muncii

I

II

20.14

241

219

 

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

I

II

20.24

12

12

 

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe

I

II

20.24.01

12

12

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

I

II

20.25

281

 

281

 

Alte cheltuieli

I

II

20.30

16.445

15.985

 

Redamă şi publicitate

I

II

20.30.01

159

159

 

Protocol şi reprezentare

I

II

20.30.02

2.475

2.471

 

Prime de asigurare non-viaţă

I

II

20.30.03

2.013

1.583

 

Chirii

I

II

20.30.04

10.087

10.064

 

Executarea silită a creanţelor bugetare

I

II

20.30.09

66

66

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

I

II

20.30.30

1.645

1.642

 

TITLUL III. DOBÂNZI

I

II

30

184

 

184

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

I

II

30.02

184

184

 

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

I

II

30.02.02

184

184

 

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

I

ii

51

10.000

10.000

 

Transferuri curente

I

II

51.01

10.000

10.000

 

Transferuri către instituţii publice

I

II

51-01.01

10.000

10.000

 

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

I

II

55

1.442

1.442

 

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

I

II

55.02

1.442

1.442

 

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

I

II

55.02.01

1.442

1.442

 

TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

I

II

57

5.053

5.053

 

Ajutoare sociale

I

II

57.02

5.053

5.053

 

Ajutoare sociale în numerar

I

II

57.02.01

4.975

4.975

 

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

I

II

57.02.03

78

78

 

TITLUL X. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I

II

58        

424

213

 

Alte facilităţi şi instrumente post aderare (AFIP)

I

II

58.16

424

213

 

Finanţare externă nerambursabilă

I

II

58.16.02

297

149

 

Cheltuieli neeligibile

I

II

58.16.03

127

64

 

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

I

II

59

1

1

 

Despăgubiri civile

I

II

59.17

70

1

1

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

I

II

 

178.474

167.764

 

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

I

II

71

178.474

167.764

 

Active fixe

I

II

71.01

178.474

167.764

 

Construcţii

I

II

71.01.01

12.927

12.927

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

I

II

71.01.02

101.029

90.319

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale   

I

II

71.01.03

4.251

4.251

 

Alte active fixe

I

II

71.01.30

50.267

60.267

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

I

II

79

5.045

5.045

 

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

I

II

81

5.045

5.045

 

Rambursări de credite externe

I

II

81.01

5.045

5.045

 

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

I

II

81.01.01

5.045

5.045

 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

 

96.10

0

 

Excedent

 

98.10

0

 

Deficit

 

99.10

0

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA

privind acţiunile multianuale

 

I. Crwtts de angajament

II. Crwfte bugetare

 

 - mii lei –

Acţiune / Denumire

Cod indicator

I/II

Total

Cheltuieli efectuate până la 31 decembrie 2016

Program 2017

Eşalonarea valorii rămase de finanţat

Propuneri 2019

Propuneri 2019

Propuneri 2020

0

1

2

3 = 4+ ... + 8

4

5

6

7

8

1. Sistem Informatic de inventariere la nivel naţional a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora - SIIR

71.01.02

I

10.710

0

10.710

0

0

0

II

10.710

0

0

10.710

0

0

2. Proiect „Cyber Security for SMEs, local public administration and individuals”

58.16

I

424

0

424

0

0

0

II

424

0

213

211

0

0

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României ia act de demisia domnului Mihai-Răzvan Ungureanu din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe şi declară vacantă această funcţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 23.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Elena Cucu din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 27 martie 2017, doamna Elena Cucu se eliberează din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 martie 2017.

Nr. 303.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ciprian Preda în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c),art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Preda se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 martie 2017.

Nr. 304.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cătălin Ştefan Rotea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ştefan Rotea se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 martie 2017.

Nr. 305.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Ciocan se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art.1, domnul Bogdan Petru Alexa, vicepreşedinte, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 martie 2017.

Nr. 306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi

 

Având în vedere Adresa Institutului Naţional de Statistică nr. 2.112/T.A. din 22 martie 2017 privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.880/M.B. din 23 martie 2017, precum şi acordul scris al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (1) lit. d) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.                

 

Art. 1. - Începând cu data de 10 aprilie 2017, domnul Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi se face prin act administrativ al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 martie 2017.

Nr. 307.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.