MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 215/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 martie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

24. - Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

21. - Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României

 

22. - Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

 

DECRETE

 

337. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 740 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

308. - Decizie pentru eliberarea domnului Viorel Ştefu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

309. - Decizie pentru eliberarea domnului Andrei Gheorghe din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

310. - Decizie pentru numirea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

311. - Decizie pentru numirea domnului Mihai Valeriu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

368. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

3.471. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României

 

În urma dezbaterilor din şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 22 martie 2017, în temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Obiectivele anchetei parlamentare prevăzute la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu: legalitatea utilizării unor derogări de la indicatorii macroeconomici stabiliţi în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi stabilirea persoanelor care au dispus aceste măsuri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 24.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Obiectivele controlului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, se suplimentează cu următoarele:

- verificarea modului în care au fost respectate prevederile legale privind derogarea de la principalii indicatori macroeconomici aprobaţi prin lege pentru anii 2015 şi 2016;

- În ce măsură Guvernul avea abilitarea legală de a uzita de derogarea stabilită prin lege a nivelului acestor indicatori;

- care este actul normativ prin care s-a stabilit posibilitatea Guvernului de a dispune de această derogare de la principalii indicatori macroeconomici pentru Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi pentru Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

- care sunt măsurile ce se impun în situaţia în care nu a existat o astfel de derogare şi care sunt persoanele care au dispus a se uzita de această derogare în lipsa cadrului legal care să permită acest lucru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 28 martie 2017.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

 

Având în vedere Regulamentul de funcţionare al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală şi conducerea Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 28 martie 2017.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI CONDUCEREA

Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

 

1. Dinu Cristina, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD

2. Axinte Vasile, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD

3. Neagu Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL

4. Dobrovie Matei Adrian, deputat, membru al Grupului parlamentar USR - preşedinte

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Â din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru prietenia constantă arătată ţării noastre, pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pe multiple planuri, pentru înţelegerea şi interesul profund manifestate faţă de istoria, cultura şi tradiţiile româneşti,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce Alteţei Sale Regale Prinţul de Wales.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 28 martie 2017.

Nr. 337.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 740

din 13 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 27.330/302/2014 (1.692/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 102D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Arată că, potrivit ari. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, legiuitorul are competenţa de a reglementa infracţiunile, pedepsele şi regimul de executare al acestora, astfel că, în funcţie de politica penală, legiuitorul poate aprecia, Sa un moment dat, ca necesară instituirea unor proceduri diferite pentru inculpaţii minori faţă de cei majori. Astfel, apreciază că reglementarea criticată a fost operată de legiuitor în limitele atribuţiilor sale constituţionale, raţiunea fiind că cele două categorii de inculpaţi se află în situaţii diferite având în vedere şi regimul sancţionator aplicabil acestora. Apreciază că modificarea textului, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, în sensul dorit de autorul excepţiei, nu determină neconstituţionalitatea dispoziţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 27 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 27.330/302/2014 (1.692/2015), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public, cu ocazia soluţionării unor apeluri formulate împotriva unei sentinţe pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti într-o cauză penală cu inculpaţi minori.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate reprezentantul Ministerului Public arată că toţi cei trei inculpaţi minori au arătat în faţa primei instanţe că doresc să se judece în procedura simplificată, iar instanţa a admis această cerere. Susţine că dispoziţiile cuprinse în art. 374 alin. (4) şi în art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală vorbesc despre inculpat, care recunoaşte şi doreşte să uzeze de procedura simplificată. Totodată, apreciază că dispoziţiile art. 504 şi următoarele din Codul de procedură penală, care privesc procedura specială aplicabilă inculpaţilor minori, nu interzic inculpatului minor să uzeze de această procedură, în caz contrar trebuind să existe o dispoziţie expresă în acest sens, astfel cum este cea din art. 478 alin. (6) din Codul de procedură penală, care prevede că minorii nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. Prin urmare, susţine că, „dacă inculpaţii minori pot să uzeze de această procedură se creează o inegalitate în faţa legii faţă de inculpaţii majori, care, potrivit art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, beneficiază de reducerea cu 1/3, respectiv 1/4 a limitelor de pedeapsă”. Apreciază că inculpaţii minori, care ar trebui protejaţi mai mult, sunt excluşi de la acest beneficiu chiar în condiţiile în care recunosc în integralitate situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută prin rechizitoriu.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Textul legal criticat creează o discriminare între inculpaţii minori şi inculpaţii majori care recunosc în integralitate situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută prin rechizitoriu. Susţine că nu există nicio justificare obiectivă şi rezonabilă pentru această deosebire de tratament, încălcându-se principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii. Arată că, deşi sistemul sancţionator pentru infracţiunile comise de minori a fost complet restructurat de noul Cod penal, singurele sancţiuni penale ce pot fi aplicate fiind măsurile educative neprivative/privative de libertate (nu pedepse), potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Întreaga raţiune a textului este de simplificare şi accelerare a procedurii de judecare a cauzelor în care inculpatul recunoaşte faptele descrise în rechizitoriu, indiferent că este major sau minor, atingerea obiectivului urmărit de legiuitor realizându-se şi în ipoteza în care inculpatul care recunoaşte situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu este minor.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) şi art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul are competenţa de a stabili pedepsele aplicabile în cazul infracţiunilor, precum şi de a reglementa procedura de judecată. Precizează că, vorbind despre „condamnare” şi „amânarea aplicării pedepsei”, dispoziţiile criticate îi vizează exclusiv pe inculpaţii majori, pentru că numai în cazul lor se pot pronunţa aceste două soluţii pe fondul cauzei penale. Astfel, potrivit art. 114 din Codul penal, faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate şi numai în mod excepţional - în cele două cazuri prevăzute de art. 114 alin. (2) din Codul penal - o măsură educativă privativă de libertate. Aşadar, în cazul inculpatului minor găsit vinovat pentru săvârşirea unei infracţiuni nu se pronunţă o hotărâre de condamnare deoarece nu i se aplică o pedeapsă, ci faţă de acesta se ia o măsură educativă neprivativă de libertate (regula) sau privativă de libertate (excepţia). Apreciază că motivul pentru care legiuitorul nu a prevăzut expres că inculpaţii minori nu pot apela la judecarea în procedura simplificată este acela că o asemenea precizare ar fi fost superfluă, faţă de faptul că recunoaşterea învinuirii produce efecte exclusiv asupra limitelor de pedeapsă nu şi asupra măsurilor educative.

9. Susţine că diferenţa de tratament între inculpaţii majori şi cei minori din perspectiva dreptului de a recunoaşte învinuirea şi de a beneficia de efectele judecării în procedura simplificată nu constituie o discriminare. Astfel, potrivit art. 504 din Codul de procedură penală, în cauzele cu infractori minori judecata se desfăşoară potrivit „procedurii obişnuite”, cu completările şi derogările prevăzute în cap. III al titlului IV din Codul de procedură penală; or, judecarea în procedura simplificată nu constituie „o procedură obişnuită”, ci o excepţie. Pe de altă parte, legiuitorul a reglementat o procedură specială de urmărire şi judecată a infracţiunilor săvârşite de minori tocmai în considerarea situaţiei speciale a inculpatului care la data sesizării instanţei nu împlinise 18 ani,

10. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 177D/2014, nr. 393D/2014 şi nr. 743D/2015, fiind reţinut în deciziile nr. 489/2014, nr. 591/2014 şi nr. 726/2015, în sensul că prevederile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală sunt constituţionale. Avocatul Poporului a apreciat că, la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, iar încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2). ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. În ceea ce priveşte obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile criticate au fost modificate prin art. II pct. 100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, în sensul precizării c㠄Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri prevăzute de lege, se reduc cu o treime”.

14. În continuare, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată înainte de modificările survenite prin ordonanţa de urgenţă mai sus amintită, aplicabile speţei fiind dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală în forma de dinainte de modificările operate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Astfel, având în vedere şi cele reţinute de instanţa de contencios constituţional în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea apreciază că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală în forma de dinainte de modificările operate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016, cu următorul conţinut: „Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime

15. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin încheierea din 27 octombrie 2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public, cu ocazia soluţionării unor apeluri formulate împotriva Sentinţei penale nr. 692 din 20 aprilie 2015 pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti într-o cauză penală cu inculpaţi minori.

17. În acest context, Curtea observă că, din Sentinţa penală nr. 692 din 20 aprilie 2015 reiese că, la termenul din 2 februarie 2015, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a admis cererile inculpaţilor de aplicare a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, privind reducerea cu 1/3 din pedeapsă, împotriva acestei sentinţe au formulat apel inculpaţii din dosar, criticând-o pentru netemeinicie, sub aspectul greşitei înlocuiri a măsurii educative a asistării zilnice cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an, respectiv sub aspectul dispunerii măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice prevăzute de art. 115 alin. (1) lit. d) din Codul penal cu obligaţii mai severe decât cele impuse printr-o sentinţă penală anterioară.

18. În continuare, Curtea reţine că, soluţionând apelul, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, prin Decizia nr. 1.436 din 27 octombrie 2015, în baza art. 421 pct. 1 lit. b)din Codul de procedură penală, a respins ca nefondate apelurile declarate împotriva sentinţei penale pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. În timpul judecării apelului, în data de 29 septembrie 2016, reprezentantul Ministerului Public a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, precizând, totodată, că toţi cei trei inculpaţi minori au arătat în faţa primei instanţe că doresc să se judece în procedura simplificată, iar instanţa a admis această cerere.

19. Având în vedere aceste aspecte, Curtea observă că, în cauza în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, instanţa judecătorească a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală în sensul solicitat de reprezentantul Ministerului Public prin motivarea excepţiei. Or, în aceste condiţii, chiar în ipoteza admiterii excepţiei de neconstituţionalitate, decizia Curţii Constituţionale nu ar putea avea niciun efect concret asupra cauzei deja soluţionate, în sensul că textul nu mai are aplicabilitate în cauza respectivă, tocmai prin pronunţarea unei asemenea hotărâri de către instanţa judecătorească.

20. Aşadar, Curtea apreciază că normele criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate formulată este inadmisibilă (în acelaşi sens, mutatis mutandis, Decizia nr. 756 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 11 februarie 2015, paragraful 19).

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 27.330/302/2014 (1.692/2015) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 31 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 22 martie 2017.

Nr. 143.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Viorel Ştefu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Ştefu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Andrei Gheorghe din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 15 lit. d) şt al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Gheorghe se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cornel-Gabriel Ciocoiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai Valeriu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Valeriu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 29 martie 2017.

Nr. 311.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul F.B. nr. 2.809 din 28 martie 2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţi emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximele ale medicamentelor de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Preţurile de referinţă generice şi preţurile de referinţă biosimilare aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

(2) În situaţia în care nu există preţ aprobat pentru medicamentul inovativ, preţul de referinţă generic se stabileşte la nivelul celui mai mare preţ generic calculat în condiţiile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La intrarea în vigoare a prezentului ordin, preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă şi preţurile de referinţă generice/biosimilare aprobate în Canamed rămân valabile până la publicarea ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma corecţiei anuale, dar nu mai mult de 1 septembrie 2017.

(2) Preţurile aprobate în Canamed pentru medicamentele autorizate pentru nevoi speciale, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de nevoi speciale emise.

Art. 4. - (1) Preţurile în vederea aprobării, includerii, excluderii medicamentelor din Canamed şi alte modificări pentru medicamentele pentru care documentaţia completă a fost depusă înainte de data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, se aprobă conform prezentului ordin.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică şi documentaţiilor depuse în vederea corecţiei anuale.

Art. 5. - (1) în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (APP)/reprezentantul are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Sănătăţii cu privire la intenţia de a mai menţine cererea de aprobare a preţului prin publicare în Canamed pentru medicamentele pentru care a fost emis ordin de aprobare a preţului sau notificare de aprobare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, fără a se mai verifica nivelul de preţ în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac medicamentele autorizate pentru nevoi speciale pentru care a fost emis ordin de aprobare a preţului şi care vor fi induse în Canamed fără înştiinţare din partea deţinătorului autorizaţiei de nevoi speciale.

(3) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), medicamentul va fi inclus în Canamed.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 1-4 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea lor în sfera de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 40 din 11 februarie 1989.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 28 martie 2017.

Nr. 368.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică tuturor medicamentelor de uz uman pentru care a fost emisă o autorizaţie de punere pe piaţă, denumită în continuare APP, valabilă pe teritoriul României, în scopul comercializării pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii, precum şi medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale.

Art. 2. - (1) Sunt supuse aprobării ministerului, în ceea ce priveşte preţul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, a căror punere pe piaţă este autorizată de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale sau în baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în condiţiile legii, precum şi medicamentele autorizate pentru nevoi speciale.

(2) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 4 alin. (3), este interzisă comercializarea pe teritoriul României a medicamentelor pentru care ministerul nu a emis ordin de aprobare a preţului.

(3) Preţul medicamentelor OTC şi al medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte şi se modifică în mod liber.

(4) Prin excepţie de la alin. (3), sunt supuse aprobării ministerului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, preţurile medicamentelor OTC care se prescriu şi se eliberează pe bază de prescripţie medicală şi se regăsesc în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Art. 3. - (1) în înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) actualizarea preţurilor - ajustarea anuală a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă biosimilare realizată de către Ministerul Sănătăţii prin aplicarea la preţurile de referinţă generice şi la preţurile de referinţă biosimilare a celui mai recent curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României stabilit pentru trimestrul al treilea, care poate avea ca efect diminuarea, menţinerea sau majorarea preţului de referinţă generic sau a preţului de referinţă biosimilar;

b) Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate depunere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

c) Catalogul public naţional al preţurilor, denumit în continuare Catalog public - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Aceste preţuri pot fi utilizate în vederea comercializării pe teritoriul României doar în măsura în care nu fac obiectul Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor, Canamed;

d) corecţia preţurilor - recalcularea anuală a preţurilor maximale aprobate în Canamed şi Catalogul public prin reverificarea condiţiilor de la aprobarea preţului în conformitate cu prezentele norme şi care poate avea ca efect menţinerea, diminuarea sau, după caz, majorarea preţului aprobat;

e) îngheţare a preţurilor - menţinerea nemodificată a preţurilor tuturor medicamentelor sau unei categorii de medicamente pe o anumită perioadă;

f) medicament biosimilar - medicament biologic, similar cu un medicament biologic deja autorizat în România, denumit medicament biologic de referinţă, conform art. 708 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele autorizate conform art. 709 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror substanţă activă este de natură biologică sunt incluse în categoria medicamentelor biosimilare. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele biologice de referinţă sunt considerate medicamente inovative;

g) medicament generic - medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele autorizate conform art. 708 alin. (3), art. 709, 710 (cu indicaţie de substituţie), art. 711, 715 şi 718 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate medicamente generice;

h) medicament imunologic - vaccinurile sau serurile utilizate ca agenţi pentru producerea imunităţii active sau pasive, conform ari. 699 pct. 5 lit. a) subpct. (i) şi (iii) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare. În scopul aplicării prezentelor norme, vaccinurile, toxinele sau serurile utilizate ca agenţi pentru diagnosticarea stării de imunitate conform art. 699 pct. 5 lit. a) subpct. (ii) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi produsele alergene conform art. 699 pct. 5 lit. b) nu sunt considerate medicamente imunologice. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele imunologice sunt considerate medicamente inovative;

i) medicament inovativ - medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 şi 706 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor  comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, pe bază de studii clinice proprii. În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele pentru care s-a acordat o autorizaţie de uz pediatric (PUMA) şi medicamentele prevăzute la art. 710 (cu indicaţii susţinute de studii clinice de eficacitate proprii) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate medicamente inovative;

j) medicament orfan - medicamentul definit conform art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane, în scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele orfane sunt considerate medicamente inovative;

k) medicamente pentru nevoi speciale - medicamente a căror furnizare a fost autorizată în baza art. 703 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

l) medicament OTC - medicamentul care se eliberează fără prescripţie medicală (Over The Counter);

m) minister - Ministerul Sănătăţii;

n) preţ de referinţă biosimilar - preţui de producător maximal care va fi aprobat o singură dată, la data depunerii cererii de aprobare a preţului primului medicament biosimilar din respectiva denumire comună internaţională (DCI), concentraţie şi formă farmaceutică, şi este egal cu 80% din preţul de producător al medicamentului biologic de referinţă;

o) preţ de referinţă generic - preţul de producător maximal care va fi aprobat o singură dată, la data depunerii cererii de aprobare a preţului primului medicament generic din respectiva denumire comună internaţională (DCI), concentraţie şi formă farmaceutică;

p) preţ supus aprobării ministerului - preţul de producător, adică preţul CIP (Carriage and Insurance Paid to - transport şi asigurare plătite până la [locul de destinaţie convenit]) conform clauzelor internaţionale de comerţ INCOTERMS 2000 stabilite de Camera Internaţională de Comerţ de la Paris;

q) reprezentant - persoana fizică sau juridică desemnată de către deţinătorul APP să îl reprezinte în relaţia cu ministerul în legătură cu oricare dintre aspectele privind stabilirea preţurilor la medicamentele de uz uman;

r) ţară de origine - ţara de producţie care eliberează seria de produs finit pentru un medicament de uz uman, aşa cum rezultă din cuprinsul APP.

(2) încadrarea în categoria de medicament biosimilar, generic, orfan, inovativ, imunologic se realizează de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM.

(3) Pentru efectuarea oricărei analize comparative de preţ, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cel mai recent curs mediu de schimb valutar al Băncii Naţionale a României stabilit pentru trimestrul al treilea.

(4) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentele norme, în scopul aplicării prezentelor norme, preţurile, atât cele propuse, cât şi cele aprobate, vor fi exprimate prin două zecimale, fără rotunjire, iar valoarea cursului de schimb valutar utilizat în vederea calculării preţului va fi exprimată prin patru zecimale.

(5) Preţurile de referinţă generice şi preţurile de referinţă biosimilare se publică în anexa la ordinul ministrului sănătăţii cu privire la aprobarea preţurilor în Canamed şi se actualizează anual, prin aplicarea celui mai recent curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României stabilit anual, aferent trimestrului al treilea.

 

CAPITOLUL II

Procedura privind aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

Art. 4. - (1) Ordinul privind aprobarea preţului medicamentului se emite în termen de 90 de zile de la primirea cererii şi a documentaţiei aferente complete, depuse de deţinătorul APP sau de reprezentant, conform prezentelor norme.

(2) Dacă informaţiile din cadrul cererii sunt incomplete, Ministerul Sănătăţii înştiinţează solicitantul asupra acestui aspect şi solicită completarea dosarului cu informaţiile necesare, urmând a emite ordinul de aprobare a preţului sau decizia de respingere a propunerii de preţ, în termen de 90 de zile de la primirea informaţiilor solicitate.

(3) în lipsa emiterii ordinului de aprobare a preţului din Canamed sau a deciziei de respingere a propunerii de preţ, după caz, în cadrul perioadei mai sus menţionate, solicitantul devine împuternicit să comercializeze medicamentele la preţul propus cu respectarea adaosurilor stabilite prin prezentele norme pentru activităţile de comercializare angro şi en detail.

(4) Preţul de producător este propus de deţinătorul APP sau de reprezentant, în lei.

(5) Preţul medicamentelor din Canamed trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preţ al aceluiaşi medicament din lista ţârilor cu care se efectuează comparaţia, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d). Pentru efectuarea oricărei analize comparative de preţ, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cel mai recent curs mediu de schimb valutar al Băncii Naţionale a României stabilit pentru trimestrul al treilea.

(6) în cazul medicamentelor prevăzute la ari, 3 alin. (1) lit. h), preţul propus de deţinătorul APP/reprezentant trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu media aritmetică a celor mai mici 3 preţuri sie aceluiaşi medicament din lista ţărilor de comparaţie. Dacă medicamentul are preţ înregistrat doar într-o singură ţară din lista de comparaţie sau, după caz, doar în ţara de origine, preţul propus de deţinătorul de APP trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul din ţara respectivă. Dacă medicamentul nu are preţ înregistrat în niciuna din ţările de comparaţie şi nici în ţara de origine, se aprobă preţul propus de către deţinătorul de APP/reprezentant,

(7) în situaţia în care preţul de producător în ţările de comparaţie este înregistrat la altă formă de ambalare, se va lua în analiză forma de ambalare cea mai apropiată de cea solicitată pentru aprobarea preţului în România.

(8) Anual, Ministerul Sănătăţii poate modifica prin ordin al ministrului sănătăţii lista ţărilor luate ca etalon de comparaţie, în funcţie de posibilitatea culegerii datelor necesare.

(9) Preţul stabilit la finalul corecţiei anuale se aprobă pentru o perioadă limitată de un an, calculată de la data aprobării acestuia în Canamed şi în Catalogul public prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru anul 2017, Catalogul public se aprobă prin ordin al ministrului la finalul perioadei de corecţie.

(10) Preţurile medicamentelor aprobate ulterior analizei anuale efectuate în condiţiile art. 14 sunt valabile până la data următoarei analize.

(11) Preţul de producător care se aprobă în Catalogul public este egal cu media aritmetică a celor mai mici trei preţuri ale aceluiaşi medicament din lista ţărilor de comparaţie, indiferent de statutul medicamentului. Pentru medicamentele cuprinse în Catalogul public nu se stabileşte preţ de referinţă generic şi nici preţ de referinţă biosimilar.

(12) Dacă medicamentul nu are preţ în niciuna dintre ţările prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), preţul se compară cu cel din ţara de origine, trebuind să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul aceluiaşi medicament din ţara de origine.

(13) Dacă medicamentul nu are preţ înregistrat în ţările de comparaţie şi nici în ţara de origine, se aprobă preţul propus.

(14) Cu 120 de zile înainte de data expirării termenului în condiţiile alin. (9) şi (10), deţinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului în termen de 30 de zile, în vederea corecţiei preţului de către minister, documentaţia de aprobare a preţului, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. În format letric;

a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi e);

b) extras „Detalii medicament” de pe site-ul ANMDM;

2. În format electronic (scanate pe CD) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi art. 5 alin. (2).

(15) Pentru anul 2017, perioada de 120 de zile menţionată la alin. (14) începe în momentul intrării în vigoare a prezentelor norme. _

(16) în cazul în care deţinătorul de APP sau reprezentantul acestuia nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (14), medicamentul este exclus din Canamed/Catalogul public.

(17) Pe baza documentaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) se stabileşte şi preţul ce urmează a fi aprobat în Catalogul public prin ordin al ministrului sănătăţii. Atât preţurile medicamentelor ce vor face obiectul Catalogului public, cât şi preţul medicamentelor din Canamed se aprobă, în acelaşi timp, prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) în vederea aprobării preţurilor medicamentelor de uz uman, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Sănătăţii, structura de specialitate, următoarele documente, cu respectarea prezentelor norme:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1, prin care deţinătorul APP sau reprezentantul solicită aprobarea în condiţiile prezentelor norme a nivelului de preţ de producător propus în lei;

b) copie a APP sau a deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

c) copie de pe anexele APP sau ale deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate ori a autorizaţiei de nevoi speciale;

d) comparaţia cu preţul de producător autorizat în:

- Republica Cehă;

- Republica Bulgaria;

- Republica Ungară;

- Republica Polonă;

- Republica Slovacă;

- Republica Austria;

- Regatul Belgiei;

- Republica Italiană;

- Lituania;

- Spania;

- Grecia;

- Germania,

cu prezentarea de către deţinătorul APP sau reprezentant de copii de pe cataloagele existente pe pieţele respective, în vigoare la data depunerii documentaţiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a deţinătorului APP sau a reprezentantului, conform anexei nr. 2 şi 3, în original.

(2) Când medicamentul nu are preţ în niciuna dintre ţările prevăzute la alin. (1) lit. d), preţul se compară cu cel din ţara de origine şi trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul aceluiaşi medicament din ţara de origine; în acest caz, documentaţia depusă include şi o copie de pe catalogul de preţuri de pe piaţa respectivă.

(3) în cazul în care, în urma verificărilor comparative, se constată că medicamentul nu are preţ înregistrat nici în ţările din lista de comparaţie şi nici în ţara de origine, se aprobă preţul propus, care, în cazul medicamentelor generice sau al medicamentului inovativ pentru care există medicament(e) generic(e)cu preţ aprobat, nu poate depăşi preţul de referinţă generic, iar la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (9) şi

(10) se verifică situaţia comparativă prin depunerea de către deţinătorul APP sau de către reprezentant a documentaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului articol.

(4) Solicitarea aprobării preţurilor de producător pentru produsele autorizate de punere pe piaţă se face în conformitate cu APP eliberată de ANMDM sau cu autorizaţia pentru nevoi speciale, respectiv cu decizia Comisiei Europene emisă în cadrul procedurii centralizate, sub aspectul identificării produsului.

(5) în cazul în care preţul propus de către deţinătorul de APP sau reprezentant nu este în conformitate cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparaţie prevăzut la art. 4 alin. (5), ministerul comunică solicitantului o decizie de respingere a propunerii de preţ, cuprinzând motivele neaprobării preţului propus, precum şi nivelul preţului stabilit de minister conform prezentelor norme.

(6) în cazul în care deţinătorul de APP sau reprezentantul nu contestă în termen de 30 de zile decizia de respingere a propunerii de preţ, preţul stabilit de minister şi comunicat potrivit alin. (5) se consideră acceptat de către acesta.

(7) în situaţia neacceptării preţului stabilit de minister, solicitantul poate comercializa medicamentele la cel mai mic preţ dintre preţul aprobat anterior şi preţul propus, până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai mult de 12 luni de la data deciziei prevăzute la alin. (5).

(8) în situaţia primei aprobări de preţ, neacceptarea preţului stabilit de minister conduce la imposibilitatea comercializării medicamentelor pe teritoriul României.

(9) în situaţia în care, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a propunerii de preţ, deţinătorul de APP sau reprezentantul transmite ministerului acceptarea preţului stabilit conform prezentelor norme, preţul este aprobat în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(10) în situaţia în care deţinătorul de APP/reprezentant, care a comercializat anterior medicamentul pe teritoriul României, comunică ministerului acceptarea preţului stabilit de minister după expirarea termenului de la alin. (9), preţul este aprobat la un nivel stabilit conform cu prevederile prezentelor norme, diminuat cu 5% pentru o perioadă de 12 luni, aplicabil de la data aprobării.

(11) Oricând în cursul termenului pentru care preţul este valabil, deţinătorul APP sau reprezentantul poate diminua preţul de producător aprobat iniţial de către minister, care trebuie să respecte prevederile prezentelor norme. Preţul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăţii în vederea aprobării prin ordin. Termenul de aprobare a preţului diminuat este de 30 de zile de la depunerea solicitării.

Art. 6. - Preţul medicamentelor inovative nou-autorizate de punere pe piaţă, inclusiv al celor orfane sau pentru care s-a acordat o autorizaţie de uz pediatric, este propus de către deţinătorul APP sau de către reprezentant prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de comparaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).

Art. 7. - (1) Preţul medicamentului generic se propune de către deţinătorul APP sau reprezentant prin comparaţie cu preţul acestui medicament în ţările de comparaţie, fără a putea depăşi preţul de referinţă generic.

(2) Preţul de referinţă generic se aprobă de către minister la data solicitării de preţ pentru primul medicament generic şi reprezintă 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este, valabil la data solicitării.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul în care nu există preţ aprobat pentru medicamentul inovativ, pentru stabilirea preţului de referinţă generic se aplică în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (5) şi ale art. 5 alin. (2).

(4) în cazul în care în urma verificărilor comparative se constată că medicamentul generic nu are preţ înregistrat nici în ţările din lista de comparaţie şi nici în ţara de origine, preţul de referinţă generic se stabileşte la nivelul preţului propus pentru medicamentul generic.

(5) Preţurile de referinţă generice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii o singură dată.

(6) Prevederile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător şi medicamentelor biosimilare, cu excepţia faptului că preţul de referinţă biosimilar reprezintă 80% din preţul de producător al medicamentului biologic de referinţă.

Art. 8. - (1) La efectuarea corecţiei în condiţiile art. 14, preţurile medicamentelor inovative, care îşi pierd patentul începând cu 1 aprilie 2017, se propun de către deţinătorul de APP sau de către reprezentant prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), fără a putea depăşi preţul de referinţă generic stabilit la data apariţiei pe piaţă a primului generic.

(2) Pentru medicamentele inovative care şi-au pierdut patentul înainte de 1 aprilie 2017 şi pentru care există medicamente generice cu preţ aprobat la data intrării în vigoare a prezentelor norme, preţul propus nu poate depăşi 65% din preţul aprobat al medicamentului inovativ valabil la momentul aprobării preţului primului medicament generic, actualizat cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, conform declaraţiei pe proprie răspundere a deţinătorului APP/reprezentant, prevăzută în anexa nr. 3.

(3) în cazul netransmiterii propunerilor de preţ prevăzute la alin. (1) şi (2) medicamentul va fi exclus din Canamed/Catalogul public.

(4) Informaţiile cu privire la data expirării patentului medicamentelor inovative la care se face referire în prezentul articol sunt transmise de către ANMDM.

Art. 9. - În cazul în care preţul medicamentelor pentru nevoi speciale nu este în conformitate cu prezentele norme, Ministerul Sănătăţii poate aproba temporar preţul propus pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de nevoi speciale.

Art. 10. - Ministerul afişează în mod transparent preţurile aprobate prin Catalogul public pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii.

Art. 11. - (1) în cazul schimbării deţinătorului APP fără schimbarea locului de fabricaţie, analiza de preţ se face în limita maximă a preţului de producător aprobat anterior schimbării, fără a putea fi depăşită, cu excepţia medicamentelor imunologice pentru care se aplică prevederile art. 4 alin. (6).

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), preţul se aprobă în conformitate cu prezentele norme, cu excepţia medicamentelor imunologice pentru care se aplică prevederile art. 4 alin. (6) şi pentru care preţul poate depăşi preţul de producător aprobat anterior schimbării deţinătorului APP fără schimbarea locului de fabricaţie.

Art. 12. - (1) în situaţia în care deţinătorul APP sau reprezentantul consideră că poate să îşi diminueze preţul de producător maximal faţă de cel declarat şi aprobat iniţial, aceasta se va face până la până la efectuarea primei corecţii.

(2) în cazul unei solicitări de creştere a preţului medicamentului, aceasta se poate efectua în intervalul dintre două corecţii succesive numai pentru medicamentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h), în conformitate cu art. 4 alin. (6). În cadrul corecţiei din anul 2017, preţul poate fi majorat doar pentru medicamentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h).

(3) Solicitantul pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii datele necesare, inclusiv detalii asupra modificărilor intervenite de la ultimul preţ al medicamentului şi care, în opinia sa, justifică preţul mai mare solicitat.

(4) în cazul unui număr mare de cereri, termenul de aprobare prevăzut la art. 4 alin. (1) poate fi prelungit cu încă 60 de zile.

(5) în situaţia în care Ministerul Sănătăţii nu aprobă majorarea de preţ solicitată, decizia de respingere a propunerii de preţ conţine  motivele de refuz ce vor fi comunicate solicitantului. În lipsa acestei decizii în cadrul sus-menţionatei perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de producător maximal propus, conform art. 4 alin. (3).

(6) în cazul îngheţării preţurilor, impusă asupra tuturor medicamentelor sau numai unei categorii de medicamente, Ministerul Sănătăţii efectuează cel puţin o dată pe an o analiză pentru a stabili dacă condiţiile macroeconomice impun menţinerea îngheţării. În termen de 90 de zile de la începutul acestei analize, Ministerul Sănătăţii anunţă majorările sau micşorările de preţ, dacă există.

(7) în mod excepţional, deţinătorii APP pot cere o derogare de la îngheţarea preţului, din motive particularizate. Cererea conţine o declarare a acestor motive.

(8) Ministerul Sănătăţii se asigură că decizia de respingere a propunerii de preţ este comunicată solicitantului în termen de 90 de zile. Dacă informaţiile cuprinse în cererea prevăzută la alin. (7) sunt incomplete, Ministerul Sănătăţii înştiinţează solicitantul asupra informaţiilor necesare şi emite o decizie finală în termen de 90 de zile de la primirea acestor informaţii.

(9) Dacă se acceptă derogarea prevăzută la alin. (7), Ministerul Sănătăţii aprobă prin ordin majorarea de preţ.

(10) în cazul unui număr mare de cereri, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu încă 60 de zile. Solicitantul este înştiinţat despre prelungire înainte de expirarea perioadei iniţiale.

Art. 13. - (1) Deciziile de respingere a propunerilor de preţ pot fi atacate de persoanele care se consideră vătămate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Deciziile de respingere a propunerilor de preţ sunt motivate pe baza criteriilor obiective şi justificabile prevăzute de prezentele norme.

(3) Odată cu emiterea deciziilor de respingere a propunerilor de preţ, solicitanţii sunt informaţi şi asupra căilor de atac conform legislaţiei în vigoare şi asupra termenului în care pot fi exercitate acestea.

Art. 14. - (1) Preţurile medicamentelor autorizate în condiţiile legii sunt supuse corecţiei anual conform prevederilor prezentelor norme, cu excepţia medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale.

(2) Preţurile medicamentelor autorizate în condiţiile legii pot fi supuse corecţiei şi ori de câte ori condiţiile macroeconomice o impun sau atunci când se constată că apar modificări în preţurile ţărilor de comparaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).

 

CAPITOLUL III

Modul de calcul al preţurilor medicamentelor de uz uman

 

Art. 15. - (1) Modul de calcul al preţului cu amănuntul maximal va fi unitar pentru toate medicamentele de uz uman eliberate pe bază de prescripţie medicală, conform următoarei formule:

 

 

1.a) Pentru preţ producător/preţ cu ridicata până la 300,00 lei, în conformitate cu grilele prezentate la art. 19 şi 20, pe intervalele între 0 şi 300,00 lei formula de calcul este:

 

 

1.b) Pentru preţ producător/preţ cu ridicata peste 300,00 lei, în conformitate cu grilele prezentate la art. 19 şi 20, peste 300,00 lei formula de calcul este:

PR = PP + 30 lei

PA = PR + 35 lei.

În care:

- PAmax = preţul cu amănuntul maximal, inclusiv TVA;

- PP = preţul de producător;

- PR = preţul cu ridicata;

- PA = preţul cu amănuntul fără TVA;

- Ad.D = dota maximă a adaosului de distribuţie, conform art. 20;

- Ad.F = cota maximă a adaosului comercial de farmacie conform art. 19;

- TVA = nivelul cotei de TVA conform reglementărilor în vigoare.

(2) Actualizarea preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă biosimilare se realizează după cum urmează:

2.a) Actualizarea preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă biosimilare în lei se face anual, prin aplicarea celui mai recent curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României stabilit pentru trimestrul al treilea.

2.b) Actualizarea prevăzută la pct. 2.a) se realizează de către Ministerul Sănătăţii, prin aplicarea coeficientului rezultat din următoarea formulă:

 

  ,

- PRGact. - preţul de referinţă generic actualizat:

- PRGant. - preţul de referinţă generic anterior;

- CvE - curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României stabilit anual, aferent trimestrului al treilea al anului în care se realizează actualizarea;

- CvP - curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României stabilit anual, aferent trimestrului al treilea al anului anterior celui în care se realizează actualizarea.

2.c) În cazul preţurilor de referinţă biosimilare, prevederile pct. 2.b) se aplică în mod corespunzător.

(3) Preţurile cu amănuntul maximale se rotunjesc pe unităţi comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piaţă, în favoarea sau în defavoarea preţului cu ridicata, în conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Preţurile cu ridicata maximale se calculează prin exonerarea TVA deductibilă şi a cotei de adaos de farmacie din preţul cu amănuntul maximal rotunjit conform alin. (3).

(5) Preţurile de producător maximale se calculează prin exonerarea cotei de adaos de distribuţie din preţul cu ridicata maximal rotunjit conform alin. (3).

Art. 16. - Actualizarea preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă biosimilare pentru toate medicamentele se face ori de câte ori se efectuează corecţia preţurilor conform prevederilor art. 14.

Art. 17. - (1) Preţurile de producător, cu ridicata şi cu amânuntul, înscrise în Catalogul public sunt preţuri maximale de vânzare în România.

(2) Preţurile de producător, cu ridicata şi cu amănuntul, înscrise în Canamed sunt preţuri maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu pot fi depăşite de către aceştia.

(3) Facturarea la preţurile înscrise în Catalogul public se face numai pe baza unei notificări expres formulate în acest sens de către cumpărătorul medicamentelor către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Art. 18. - Reevaluarea stocurilor la medicamentele de uz uman se va face în conformitate cu normele legale existente în vigoare.

Art. 19. - Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:

 

 

- lei –

Nivelul valoric al preţului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

0-25,00

24%

peste 25,00-50,00

20%

peste 50,00-100,00

16%

peste 100,00-300,00

12%

peste 300,00

35,00 lei

 

Art. 20. - Adaosul de distribuţie se calculează asupra preţului de producător, după cum urmează:

 

 

- lei –

Nivelul valoric al preţului de producător

Cota de adaos de distribuţie maxim

0-50,00

14%

peste 50,00-100,00

12%

peste 100,00-300,00

10%

peste 300,00

30,00 lei

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Anual sau ori de câte ori este nevoie, în temeiul prezentelor norme, Canamed şi Catalogul public sunt aduse la zi prin includerea, modificarea sau excluderea preţurilor.

(2) Ministerul Sănătăţii comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate preţurile pentru medicamentele cuprinse în Canamed, în vederea actualizării aplicaţiei informatice, la data aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii, preţuri care intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - Practicarea altor preţuri decât cele stabilite prin prezentele norme se constată şi se sancţionează de autorităţile competente.

Art. 23 - Documentaţiile în vederea aprobării preţului pentru medicamentele orfane, imunologice, pentru medicamentele autorizate pentru nevoi speciale şi pentru medicamentele pentru care se solicită diminuarea preţului sunt analizate prioritar faţă de orice alte solicitări de aprobare a preţului.

Art. 24. - În cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum sau cost-volum-rezultat, procedura de corecţie anuală nu se aplică pe durata derulării acestor contracte. În cazul acestor medicamente deţinătorul APP/reprezentantul va depune documentaţia în vederea efectuării corecţiei cu minimum 90 de zile înainte de expirarea duratei contractuale şi de reluarea negocierilor.

Art. 25. - Anexele nr. 1, 2, şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

de aprobare a preţurilor la medicamente

 

I. ............................................................... deţinător/reprezentant al deţinătorului Autorizaţiei de punere pe piaţă/Deciziei Comisiei Europene nr. ........................................... solicit aprobarea/corecţia preţului maximal de producător, al preţului maximal cu ridicata şi cu amănuntul pentru produsul/produsele, după cum urmează:

 

Denumirea produsului *)

Forma farmaceutică*)

Forma de ambalare*)

DCI*)

Preţ de producător

- lei -

Preţ cu ridicata

- lei -

Preţ cu amănuntul

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Datele vor fi trecute în tabele în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă sau cu Decizia Comisiei Europene.

 

Vă declar că nivelul/nivelurile preţului/preţurilor de producător respectă prevederile Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

II. Produsul/Produsele se regăseşte/regăsesc în următoarele ţări de comparaţie sau în ţara de origine, cu următoarele niveluri ale preţului de producător înregistrate:

 

Ţara de origine; ţările de comparaţie şi sursa informaţiei pentru fiecare ţară

Denumirea produsului

Forma farmaceutică

Forma de ambalare

Preţ de producător

- lei -

 

 

 

 

 

 

Anexez în susţinerea datelor prezentate copii de pe cataloagele existente în derulare în ţările menţionate mai sus, precum şi în ţara de origine, după caz.

Anexez dovada calităţii de reprezentant al deţinătorului  (Se bifează doar dacă cererea este depusă de reprezentant.)

III. Prezint anexat, în conformitate cu Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, copii de pe următoarele documente:

 

Denumirea produsului

Nr. APP/Nr. Deciziei Comisiei Europene

Anexe

 

 

 

 

IV. Produsul/Produsele se încadrează în categoria medicamentelor:

 inovative;

 orfane;

 generice;

 biosimilar;

 imunologic;

 PUMA (autorizaţie de uz pediatric).

V. Declar că informaţiile şi documentele prezentate respectă Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.

Date de contact:

(Compania) Nume:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Numele persoanei de contact pe probleme de preţuri

 

Data:

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

la noma

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnata/Subsemnatul, ..............................................................., deţinătoare/deţinător a/al CI/BI/P ..............................................................., cu domiciliul în ..............................................................., în calitate de reprezentant împuternicit al ..............................................................., cu sediul în ..............................................................., în calitate de:

 deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă;

 reprezentant al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă

(Se bifează în mod corespunzător.),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, că toate informaţiile cuprinse în documentaţia de avizare a preţului, în special informaţiile utilizate la calculul preţului medicamentului respectiv, sunt complete şi corecte, precum şi faptul că respectă integral modul de calcul al preţului prevăzut în Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia de aprobare prevăzută în Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.

 

Semnătura

...............................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnata/Subsemnatul, ..............................................................., deţinătoare/deţinător a/al CI/BI/P ..............................................................., cu domiciliul în ..............................................................., în calitate de reprezentant împuternicit al ..............................................................., cu sediul în ..............................................................., în calitate de:

 deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă;

 reprezentant al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă

(Se bifează în mod corespunzător.),

declar pe propria răspundere, în baza art. 8 din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, sub sancţiunea prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, că:

 La momentul intrării primului medicament generic ............................................................... (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internaţională, forma farmaceutică, concentraţia, producătorul.) în anul ......................... în România, pentru medicamentul inovativ ............................................................... (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internaţională, forma farmaceutică, concentraţia, producătorul.), preţul de producător valabil şi aprobat pentru medicamentul inovativ ...............................................................  (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internaţională, forma farmaceutică, concentraţia.) a fost de .................... lei.

(Se bifează în mod corespunzător.)

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia de avizare prevăzută în Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017.

 

Semnătura

...............................................................

L.S.

.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

 

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,

ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,

în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, numai în cadrul instituţiei de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţii deosebite, temeinic motivate, instituţia organizatoare poate desfăşura susţinerea examenelor de licenţă în locaţiile aparţinând instituţiilor de învăţământ superior de unde provin candidaţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 17 martie 2017.

Nr. 3.471.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.