MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 221/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 martie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN d6mENIUL ENERGIEI

 

19. - Ordin pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

20. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat, a venitului total şi a venitului reglementat total pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

21. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE – SRL

 

22. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

23. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

 

24. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de în mag azi nare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin, (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeşte durata de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz1 - S.A. Mediaş, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 212 din 30 martie 2015, până la sfârşitul ciclului de înmagazinare subterana a gazelor naturale 2017-2018.

Art. 2. - Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A, Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 19.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat, a venitului total şi a venitului reglementat total pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomureş” - S.A, Târgu Mureş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare subterană 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componentele tarifului reglementat prevăzut la alin. (1) nu conţin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al şaselea an, aprilie 2017-martie 2018, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea „Depomureş” - S.A. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,  iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 20.

 

ANEXA Nr.1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinam subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare subterani 2017-2018

 

Denumire componentă tarif

U.M.

Valoare

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

7,37

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

Lei/MWh

2,93

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

Lei/MWh

1,24

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al şaselea an, aprilie 2017-martie 2018, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumire

U.M.

Valoare

Venitul total

Lei

35.083.780,33

Venitul reglementat total

Lei

38.290.394,60

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

1,72%

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, pentru anul 2017, pentru Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în anul 2017

MWh

43.450.211

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,45

Venit total unitar

Lei/MWh

21,61

 

ANEXA Nr. 3

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

28,24

B.2, Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

28,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

26,88

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

25,81

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

24,06

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

13,83

2. Tarif de distribuţie de proximitate

 

B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh

5,21

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea ENGIE ROMÂNIA- S A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A, pentru anul 2017

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în anul 2017

MWh

13.502.360

Venit unitar

Lei/MWh

5,12

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA- S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

111,72

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,36

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,29

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA-S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ,

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA- SA., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017,

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. pentru anul 2017

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în anul 2017

MWh

12.585.389

Venit unitar

Lei/MWh

6,86

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A, pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

93,92

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,98

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

125,46

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

125,03

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 5 Sa Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III, - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 94/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII, - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. IX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST-S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - SRL., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Cartea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L,, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL-S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X)0(. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 31, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEAGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 35, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 36, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVII. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale, prevăzuţi la art. I-XXXVI, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XXXVIII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 24.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 80/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,31

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,85

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,53

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 62/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

129,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,67

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,82

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 63/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,86

B.2, Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

106,00

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 99/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,44

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,81

B.4, Cu un consum anual între 1,162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

101,23

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 54/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,91

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

131,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,36

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

127,14

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 81/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

107,99

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

107,05

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 94/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,73

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,60

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 91/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,56

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 55/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,82

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,19

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,58

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

116,44

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 83/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,25

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

126,63

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

126,04

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 82/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

92,71

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

92,52

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

92,43

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

92,15

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 143/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi În sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,63

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,74

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,95

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

104,22

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 70/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1, Cu un consum până la 23,25 MWh

123,93

B.2 Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

120,71

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 82/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,88

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,01

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,05

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,53

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 89/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1 Cu un consum până la 23,25 MWh

125,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,72

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

124,37

 

ANEXA Nr. 1fi

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 64/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY-S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

122,08

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

121,55

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 56/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA-S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,35

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,94

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 73/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,63

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 92/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,47

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,25

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,91

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 100/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

143,55

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

142,84

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,55

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,24

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 95/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

94,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

93,62

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

93,22

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 84/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

132,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

130,75

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 65/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

100,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

100,15

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 97/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B,1. Cu un consum până la 23,25 MWh

97,65

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

97,32

B.3, Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

96,03

 

ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 98/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,49

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

133,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

133,20

 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 96/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizata de Societatea PRISMA SERV COMPANY-S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul da distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,63

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,09

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 57/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S .A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,56

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,02

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

102,11

 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 58/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,93

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,16

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 66/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,76

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,85

 

ANEXA Nr. 31

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 72/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,29

 

ANEXA Nr. 32

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 93/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat, realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,14

 

ANEXA Nr. 33

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 67/2016)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,54

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,58

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,95

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,98

 

ANEXA Nr. 34

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 90/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,45

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,12

 

ANEXA Nr. 35

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 101/2016)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,90

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,06

 

ANEXA Nr. 36

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,02

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,23

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.