MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 224/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 762 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

 

25. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

174. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

175. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

245. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

26. - Ordin pentru abrogarea art. 1 şi art. 2 lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

27. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.762

din 13 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Monica-Gabriela Bogdan şi alţii în Dosarul nr. 5.005/62/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 799D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi partea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Braşov, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 838D/2016-849D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Elena Bordeanu, Cosmina Gabriela Boc, Adela Iuliana Toader, Lucica Bivol, Angelica Voinicu, Ana Benedek, Cornelia Barbu, Adrian Baracan, Despina Barac, Elena Bălan, Mihaela Sarghi şi Lăcrămioara Grama în dosarele nr. 1.203/62/ 2016, nr. 1.204/62/2016, nr. 1.205/62/2016, nr. 1.206/62/2016, nr. 1.207/62/2016, nr. 1.208/62/2016, nr. 1.209/62/2016, nr. 1.210/62/2016, nr. 1.211/62/2016, nr. 1.212/62/2016, nr. 1.213/62/2016 şi nr. 1.214/62/2016 ale Tribunalului Braşov - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi partea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Braşov, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 799D/2016, 838D/2016-849D/2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 838D/2016-849D/2016 la Dosarul nr. 799D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 20 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.005/62/2015, şi încheierile din 4 mai 2016, pronunţate în dosarele nr. 1.203/62/2016, nr. 1.204/62/2016, nr. 1.205/ 62/2016, nr. 1.206/62/2016, nr. 1 207/62/2016, nr. 1.208/62/ 2016, nr. 1.209/62/2016, nr. 1.210/62/2016, nr. 1.211/62/2016, nr. 1.212/62/2016, nr. 1.213/62/2016 şi nr. 1.214/62/2016, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de Monica-Gabriela Bogdan şi alţii, Elena Bordeanu, Maria Gabriela Boc, Adela Iuliana Toader, Lucica Bivol, Angelica Voinicu, Ana Benedek, Cornelia Barbu, Adrian Baracan, Despina Barac, Elena Bălan, Mihaela Sarghi şi Lăcrămioara Grama cu prilejul soluţionării unor acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, încălcând astfel prevederile art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 20 şi art. 148 alin. (2) din Constituţie, precum şi pe cele ale art. 7 şi art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ale art. 1 din primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, arată că art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 impune ca anumite componente ale remuneraţiei cuvenite pentru munca prestată să fie calculate la o anumită dată, fără a ţine seama de situaţiile concrete ale realităţii social-economice existente, aşa cum sunt inflaţia ori modificarea condiţiilor socioeconomice. În fapt, autorii arată că beneficiază de toate sporurile prevăzute de lege (spor de ture, de noapte, de TBC, de chirurgie etc.) prin raportare la cuantumul salariului avut în plată în luna octombrie 2010, iar nu la cel corespunzător datei plăţii efective. Precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 11/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, „cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă De asemenea, autorii excepţiei susţin şi că dispoziţiile de lege criticate ar determina o salarizare diferită faţă de personalul din sectorul privat.

9. Tribunalul Braşov - Secţia I civilă consideră că art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 nu încalcă prevederile constituţionale şi internaţionale invocate, fiind atributul exclusiv al legiuitorului de a reglementa situaţiile care corespund nevoilor sociale la un moment dat.

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât criticile formulate de autorii excepţiei vizează probleme de interpretare a legii de către autorităţile publice şi aplicarea acesteia în cazuri concrete, individuale, ceea ce nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional, ci a instanţelor de judecată.

12. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, în acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora:

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor; indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. [...]

(5) în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariate, altele decât cele prevăzute de prezenta lege”

16. Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constituţie: art. 11 alin. (D şi (2) referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană, De asemenea, susţin că sunt încălcate următoarele prevederi internaţionale: art. 7 şi art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului referitoare la egalitate, respectiv dreptul la muncă şi egalitatea remunerării pentru o muncă egală şi art. 1 din primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind proprietatea.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate din perspectiva criticilor referitoare la caracterul discriminator al dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010, Curtea constată că un prim aspect invocat de autorii excepţiei se referă la modul în care legea s-a interpretat şi aplicat în ceea ce priveşte calculul sporurilor salariale cuvenite, considerând că acest cuantum ar fi trebuit raportat la salariul aflat în plată şi nu la nivelul salariului aferent lunii octombrie 2010. Or, Curtea observă că autorii excepţiei nu fac o comparaţie între două categorii de persoane, ci între ceea ce lege prevede şi ceea ce aceştia şi-ar fi dorit să prevadă, ceea ce nu reprezintă o veritabilă critică de constituţionalitate din prisma dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

18. Referitor la susţinerile autorilor excepţiei vizând inegalitatea de tratament sub aspectul salarizării între domeniul public şi cel privat, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat că „angajaţii din mediul public nu se află în aceeaşi situaţie juridică precum cei din mediul privat. Cei care sunt angajaţi în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legaţi, în mod esenţial, din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile/indemnizaţiile sau soldele de bugetul public naţional, de încasările şi de cheltuielile din acest buget, dezechilibrarea acestuia putând avea consecinţe în ceea ce priveşte diminuarea cheltuielilor din acest buget. Or, salariile/indemnizaţiile/soldele reprezintă astfel de cheltuieli - mai exact, cheltuieli de personal. În schimb, în mediul privat raporturile de muncă sunt guvernate întotdeauna de contractul individual de muncă încheiat între un angajat şi un angajator.” Întrucât autorii excepţiei nu invocă argumente de natură a reconsidera jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, considerentele Deciziei nr. 874 din 25 iunie 2010 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. În continuare, analizând criticile de neconstituţionalitate raportate la prevederile constituţionale şi convenţionale privind dreptul de proprietate, Curtea reţine că acestea au în vedere o diminuare a cuantumului sporurilor salariale prin modul de calcul reglementat de dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010. Astfel, autorii excepţiei susţin că majorarea cu 15% a sporurilor prevăzută de dispoziţiile de lege criticate ar trebui să se raporteze la cuantumul salariului corespunzător datei plăţii acestuia. Or, faţă de această critică Curtea reţine că majorarea prevăzută de art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 a sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut ori indemnizaţia brută de încadrare a urmărit revenirea parţială a cuantumului acestor drepturi la nivelul avut anterior reducerilor dispuse prin ari. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. Potrivit acestui ultim text de lege, „Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţilor lunare de încadrare, Inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%. “ Prin urmare, textul de lege criticat nu stabileşte modul în care aceste sporuri se calculează raportat la cuantumul salariului, acesta fiind domeniul de reglementare al altor norme de lege, ci majorarea acestor drepturi băneşti după diminuarea temporară a cuantumului lor prin dispoziţiile Legii nr. 118/2010. Aşa fiind, Curtea reţine că şi sub acest aspect critica de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar aceste concluzii sunt valabile şi în ceea ce priveşte aspectele de neconstituţionalitate invocate de autorii excepţiei în raport cu dreptul la muncă.

20. În sfârşit, referitor la menţionarea de către autorii excepţiei a prevederilor art. 21 din Constituţie, Curtea observă că aceste prevederi constituţionale nu sunt incidente în cauză, textul de lege criticat nereglementând aspecte care privesc accesul la justiţie.

21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Monica-Gabriela Bogdan şi alţii, Elena Bordeanu, Maria Gabriela Boc, Adela Iuliana Toader, Lucica Bivol, Angelica Voinicu, Ana Benedek, Cornelia Barbu, Adrian Baracan, Despina Barac, Elena Bălan, Mihaela Sarghi şi Lăcrămioara Grama în dosarele nr. 5.005/62/2015, nr. 1.203/62/2016, nr. 1.204/62/2016, nr. 1.205/62/2016, nr. 1.206/62/2016, nr. 1.207/62/2016, nr. 1.208/62/2016, nr. 1.209/62/2016, nr. 1.210/62/2016, nr. 1.211/62/2016, nr. 1.212/62/2016, nr. 1.213/62/2016 şi nr. 1.214/62/2016 ale Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi consumatorii finali, în contextul susţinerii în continuare a producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât să se menţină nivelul ţintei naţionale de 24%, cât şi faptul că impactul posibilei creşteri pe termen scurt a facturii de energie electrică din cauza contribuţiei pentru promovarea energiei din surse regenerabile ar putea ridica probleme de suportabilitate atât pentru consumatorul casnic, cât şi pentru consumatorii industriali,

în scopul protejării cadrului investiţional existent şi pentru menţinerea în funcţiune a capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie electrică,

având în vedere obligaţia îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE,

luând în considerare efectele negative ce pot fi generate de nesoluţionarea în regim de urgenţă a problemelor, în raport cu nerespectarea prevederilor Directivei 2009/28/CE, respectiv ţinta asumată de 24%, care va conduce la declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României cu consecinţe privind plata unor penalităţi, situaţie ce nu mai poate fi remediată ulterior,

luând în considerare că neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România prin schema de sprijin poate conduce la declanşarea unor acţiuni în faţa instanţelor internaţionale, de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile,

ţinând cont că, în condiţiile neadoptării în regim de urgenţă a măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru a intra în vigoare până la data de 31 martie 2017, certificatele verzi amânate vor fi reinserare, ceea ce va conduce la creşterea numărului de certificate verzi din piaţă şi implicit la tranzacţionarea acestora într-un procent foarte mic, conducând la ieşirea din piaţă a unor producători, cu efecte negative majore asupra menţinerii ţintei de 24%,

adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă este justificată având în vedere necesitatea evitării anulării excedentului de certificate verzi, care poate conduce la închiderea de capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Ţinând seama că prin aceste măsuri se asigură condiţiile necesare realizării obiectivelor şi obligaţiilor asumate de România, în calitate de stat membru,

în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele h) şi al) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii. Certificatul verde nu este un instrument financiar,

...................................................................................................................

al) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică;”.

2. La articolul 2, după litera am) se introduc patru noi litere, literele an)-aq), cu următorul cuprins:

„an) cantitate statică anuală de certificate verzi-cantitatea totală a certificatelor verzi estimată a fi emisă până la închiderea schemei de sprijin în anul 2031 şi cantitatea de certificate verzi amânate de la tranzacţionare în perioada 2013-2024, împărţită la numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi;

ao) piaţă centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacţionare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacţionare care permite fiecărui participant la piaţa de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea şi preţul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalţi participanţi la sesiunea de tranzacţionare şi să cunoască cantităţile şi preţurile propuse spre tranzacţionare de ceilalţi participanţi la piaţă începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE. Pieţele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacţionarea spot a certificatelor verzi, decontate între părţi pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumită în continuare OPCOM, şi pentru tranzacţionarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părţi pe baza contractului standard aplicabil şi a rezultatelor notificate de OPCOM;

ap) piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi - piaţă centralizată şi anonimă în cadrul căreia se asigură tranzacţionarea concurenţială, transparentă, publică, centralizată şi nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate. În cadrul pieţei centralizate pentru energia electrică susţinută prin schema de ajutor de stat este stabilit în mod concurenţial preţul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantităţii de energie electrică tranzacţionate sunt vândute la preţul de închidere stabilit în ultima sesiune de tranzacţionare pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;

aq) impactul mediu al certificatelor verzi la consumatorul final - contravaloarea certificatelor verzi facturată consumatorilor finali, exprimată în lei/MWh şi care se calculează ca produs între cota de achiziţie de certificate verzi exprimată în CV/MWh şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi exprimat în lei/CV, stabilit pe piaţa centralizată anonimă spot, la nivelul anului anterior.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se Introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

(31) în cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care includ sisteme de stocare a energiei electrice, ANRE poate emite decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiţia ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalaţii să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile.

(32) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la alin. (2) şi se calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcţiune a centralelor/grupurilor respective, care îi conferă producătorului acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care se scade perioada în care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de întrerupere/suspendare survenite, definite conform reglementărilor ANRE.

(33) Prin excepţie de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i-a expirat acreditarea sau licenţa:

a) să obţină certificatele verzi amânate de la tranzacţionare conform prevederilor art. 6 alin. (21) şi (25), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare; şi

b) să tranzacţioneze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producţia proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.”

4. La articolul 3 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri sau centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie pentru care numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin, (7) lit. b), corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero.”

5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

(61) începând cu anul 2018, ANRE calculează cantitatea statică anuală de certificate verzi, la fiecare doi ani, pe baza unei metodologii, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra cantităţii statice anuale de certificate verzi pentru următoarea perioadă de doi ani.

(62) Cantitatea statică anuală de certificate verzi, comunicată de ANRE conform alin. (61), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.”

7. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) în luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, ţinând cont de cantitatea statică de certificate verzi şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, fără a depăşi impactul mediu în factura consumatorului final de 11,1 euro/MWh. Valoarea în lei a acestui impact se stabileşte având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs.”

8. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

(91) începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţii statice de certificate verzi şi a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11,1 euro/MWh stabilit având în vedere preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.”

9. La articolul 6, după alineatul (1) se Introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Operatorul de transport şi sistem emite pentru tranzacţionare certificatele verzi amânate conform prevederilor alin. (2f) şi (25) şi după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare a producătorului, până la termenele prevăzute la alin. (22) şi (26).

(12) Certificatele verzi emise în condiţiile alin. (1) sunt supuse tranzacţionării şi dobândesc valoare doar în momentul tranzacţionării lor.”

10. La articolul 6, alineatele (22)-(24) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) lit. a) şi b) se va face începând cu 1 ianuarie 2018, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2025.

(23) în cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (21) şi (25) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.

(24) în cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (21) şi (25).”

11. La articolul 6, după alineatul (24) se introduc două noi alineate, alineatele (25) şi (26), cu următorul cuprins:

(25) începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2024 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013.

(26) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) lit. c) şi alin. (25) se va face începând cu 1 ianuarie 2025, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030.”

12. La articolul 6 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final, 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat.”

13. La articolul 8, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.

...................................................................................................................

 (6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizata anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior.”

14. După alineatul (6) al articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE.”

15. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), precum şi amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) nu pot fi incluse în factură către consumatorul final.”

16. La articolul 8, alineatul (9) se abrogă.

17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de OPCOM, ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE “

18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) ANRE va elabora până la data de 1 septembrie 2017 cadrul de reglementare necesar funcţionării pieţelor centralizate anonime de certificate verzi şi pieţei centralizate pentru energia electrică susţinută prin schema de ajutor de stat.

(5) Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii între producător în calitate de vânzător şi furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepţie, producătorul de energie electrică din surse regenerabile angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, care se află în situaţia de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, poate achiziţiona diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferenţă.”

19. La articolul 11, alineatele (3)-(5) se abrogă.

20. La articolul 12, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

„(25) Începând cu anul 2018, furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.11

21. La articolul 12, alineatul (23) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(23) Furnizorii de energie electrică şi producătorii care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi şi care realizează cota obligatorie anuală de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul precedent într-o proporţie mai mică de 90% faţă de cota anuală obligatorie se sancţionează cu amenda egală cu produsul dintre valoarea maximă a certificatelor verzi stabilită anual conform prevederilor legale şi numărul de certificate verzi neachiziţionate corespunzător diferenţei dintre 90% din cota anuală obligatorie şi cota realizată la nivelul fiecărui trimestru, rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz în care cuantumul amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2).”

22. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

23. La articolul 14, alineatele (2), (3), (4), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparţinând autorităţilor publice şi care sunt realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la preţuri negociate.

(3) Furnizorii de energie electrică menţionaţi la alin. (2) sunt obligaţi, la solicitarea autorităţilor publice prevăzute la alin. (2), să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (2).

(4) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (2) nu trebuie să genereze venituri pentru autorităţile publice, peste valoarea reală a costului de investiţie din cadrul proiectului finanţat parţial sau total din fonduri structurale.

...................................................................................................................

 (6) Persoanele fizice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică aparţinând operatorilor de distribuţie concesionari, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelei electrice, la un preţ stabilit conform reglementărilor ANRE.

...................................................................................................................

 (8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piaţa de energie electrică se asigură acces garantat la reţea, cu excepţia energiei electrice care este contractată şi vândută la preţ reglementat în condiţiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la reţea.

(9) ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8).”

24. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.

25. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

,,(61) Autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.11

26. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori incorectă, de către operatorii economici şi persoanele fizice cu obligaţie de raportare la ANRE, a datelor, documentelor şi/sau a informaţiilor solicitate în baza legii şi a reglementărilor în vigoare, la termenele stabilite de ANRE:”.

27. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) neachiziţionarea trimestrială a unui procent minim de 90% din numărul de certificate verzi necesar a fi achiziţionate conform prevederilor art. 8 alin, (21);”.

28. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) nerespectarea art. 10 alin. (1) de către producători şi furnizori,”

29. La articolul 30, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(21) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă după cum urmează:

a) de la 10.000 lei la 100.000 lei în cazul operatorilor economici, precum şi în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate, care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării;

b) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2602, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 1 %-5% din cifra de afaceri realizată în cazul operatorilor economici în anul financiar anterior pentru nerespectarea repetată de cel puţin două ori într-un an calendaristic şi cu amendă de la 100.601 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării;

c) de la 2.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor fizice.”

30. La articolul 30, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) şi (23), cu următorul cuprins:

„(22) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g) se sancţionează cu amendă după cum urmează:

a) între 1 %-6% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea sunt sancţionate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(23) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b1) se sancţionează după cum urmează:

a) cu avertisment scris, în cazul primei abateri;

b) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23), în cazul celei de-a două abateri înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere;

c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) şi cu amendă cuprinsă intre 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent, pentru persoane juridice care nu sunt acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) din prezentul act normativ şi cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici şi persoanelor fizice acreditate, până la concurenţa cu numărul de certificate verzi neachiziţionate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere.”

31. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Articolul 5 din Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie 2015, se abrogă.

Art. III. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi, prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la art. X din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin centrale electrice cu putere instalată cuprinsă între 1 MW şi 3 MW pe producător, care beneficiază de sistemul de promovare şi care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE:) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. IV. - După alineatul (2) al art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Vânzarea energiei prevăzute la alin. (1) şi (2) nu trebuie să genereze venituri pentru producătorii de energie electrică, peste valoarea reală a costului de investiţie din cadrul proiectului finanţat parţial sau total din fonduri structurale.”

Art. V. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor şi completărilor prevăzute la art. I.

Art. VI. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 4 alin. (41) şi (42) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. VII. - Cantitatea statică anuală de certificate verzi pentru perioada 2017-2018 este de 14.910,140 certificate verzi, ajustată pentru anul 2017 conform prevederilor art. VIII alin. (1).

Art. VIII. - (1) Până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ţinând cont de cantitatea statică de certificate verzi şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul 2017, fără a depăşi un impact mediu în factura consumatorului final de 11,1 euro/MWh. Cantitatea statică ce va fi luată în calculul acestei cote este egală cu produsul dintre cantitatea statică de CV stabilită la art. VI şi numărul de zile rămase de la intrarea în vigoare a ordinului ANRE până la sfârşitul anului împărţit Sa 365 de zile.

(2) Până la data de 1 martie 2018, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2017, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), în condiţiile art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017, valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi se stabileşte pe baza cantităţii statice de certificate verzi stabilite conform prevederilor alin. (1) şi a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017, dar fără a depăşi impactul mediu la consumator de 11,1 euro/MWh stabilit având în vedere preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată de certificate verzi, respectiv din piaţa anonimă spot a certificatelor verzi, după caz, din aceeaşi perioadă. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) şi data de 31 decembrie 2017.

Art. IX. - Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi certificatele verzi amânate la tranzacţionare începând cu 1 iulie 2013 sunt valabile şi se pot tranzacţiona până la data de 31 martie 2032.

Art. X. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă contractele bilaterale ce se vor încheia pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi pot avea o durată maximă de valabilitate până la data de 31 august 2017.

Art. XI. - (1) Contractele bilaterale de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc efecte juridice până la data expirării acestora, fără posibilitate de prelungire.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă încheierea de acte adiţionale (a contractele bilaterale, pentru majorarea numărului de certificate verzi tranzacţionate prin acestea.

Art. XII. - (1) începând cu data de 1 septembrie 2017 tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici care au obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate anonime şi/sau pe piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi administrate de OPCOM.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pot tranzacţiona în calitate de cumpărători, pe piaţa centralizată pentru energia electrică susţinută prin certificate verzi, toţi furnizorii de energie electrică.

Art. XIII. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 martie 2032, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzacţionare de 29,4 euro/certificat; şi

b) o valoare maximă de tranzacţionare de 35 euro/certificat.

(2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent şi se publică de către OPCOM pe site-ul propriu, în ziua lucrătoare următoare zilei în care BNR publică cursul mediu de schimb pentru anul precedent.

Art. XIV. - Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului cadrul legal necesar pentru a asigura comercializarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de centralele electrice aparţinând persoanelor fizice prevăzute la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XV. - Până la înfiinţarea pieţei centralizate anonime a certificatelor verzi, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, preţul certificatelor verzi va fi calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi din luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.

Art. XVI. - Certificatele verzi emise după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă dobândesc valoare în momentul tranzacţionării, iar cele emise anterior au regimul juridic stabilit de legislaţia în vigoare la momentul emiterii acestora.

Art. XVII. - Pentru anul 2017, furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la o valoare egală cu 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.

Art. XVIII. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. XI, privind încheierea de acte adiţionale la contractele bilaterale în vigoare, pentru extinderea valabilităţii acestora şi/sau majorarea numărului de certificate verzi tranzacţionate.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior.

(3) în cazul persoanelor juridice nou-înfiinţate şi care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea sunt sancţionate cu amendă de la 10.000 lei la 1,000,000 lei.

Art. XIX. - Modificările aduse articolului 30 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi articolul XVIII întră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere efectele intrării în vigoare a prevederilor referitoare la faptul că, începând cu 1 aprilie 2017, nu se mai stabileşte prin hotărâre a Guvernului preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

ţinând cont că în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, formula de calcul pentru determinarea veniturilor suplimentare utilizează, ca element de impozitare, acest preţ de achiziţie reglementat pentru gazele naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei,

ţinând cont şi de necesitatea adoptării unei măsuri de evitare a afectării rezultatelor financiare ale contribuabililor din sectorul gazelor naturale care ar urma să fie impozitaţi pe un venit nerealizat, prin menţinerea referinţei preţului gazelor naturale din producţia internă destinate revânzării consumatorilor noncasnici la 72 lei MWh;

pentru a menţine impozitarea veniturilor realizate din vânzarea gazelor naturale către consumatorii casnici este necesară stabilirea referinţei la un preţ mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă corespunzătoare cantităţilor comercializate pe piaţa concurenţială pentru consumatorii casnici,

ţinând seama că nepromovarea modificării formulei de calcul pentru determinarea veniturilor suplimentare ar conduce la neimpozitarea volumelor de gaze naturale vândute consumatorilor casnici;

luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013)

 

Formula de calcul pentru veniturile suplimentare

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS - redevenţa * VS - VI)

 

VS = (PMPC - PRC) * VGC, unde:

 

VS - venitul suplimentar;

VI - valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat; PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă proprie vândute;

PRC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;

VGC - volumele de gaze din producţia internă vândute;

IPC - indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, aceştia efectuează activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii* şi pază a capacităţilor de producţie, activităţi administrative şi alte activităţi specifice, indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, conform pregătirii lor profesionale şi prin menţinerea în meseria/funcţia ocupate în cadrul operatorului economic, respectiv;

a) activităţi de întreţinere, revizii, reparaţii curente şi capitale aferente clădirilor, construcţiilor speciale şi mijloacelor fixe indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

b) activităţi de conservare a capacităţilor de producţie pentru apărare, care includ activităţi necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive şi care sunt indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

c) activităţi de pază efectuate în baza planurilor de pază ale operatorilor economici aprobate conform legii pentru activele care sunt indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război;

d) activităţi de evidenţă, inventariere, gestionare documentaţii tehnice; activităţi de evidenţă şi gestionare a forţei de muncă aferentă capacităţilor de producţie, activităţi de gestionare active corporale şi active circulante aferente capacităţilor producţiei de apărare, activităţi de întreţinere curentă a spaţiilor aferente capacităţilor producţiei de apărare şi care sunt în legătură cu activităţile prevăzute la lit. a) şi b), activităţi indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război.

Art. 2. - (1) Pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activităţi conform art. 1, în completarea fondului de salarii al unităţii, operatorii economici primesc lunar un fond din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

(2) Fondul lunar pentru fiecare operator economic se stabileşte de ministerul de resort pe baza analizei de încărcare a capacităţilor de producţie pentru apărare cu comenzi militare, de export şi civile şi a activităţilor prevăzute la art. 1, potrivit anexei nr. i.

(3) Fondul lunar, alocat operatorilor economici, se determină luându-se în calcul 75% din câştigul salarial mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la care se adaugă contribuţiile datorate de angajatori potrivit legii.

(4) Pentru fiecare lună operatorul economic întocmeşte un decont justificativ în conformitate cu anexa nr. 2. Decontul justificativ se va încadra în fondul anual prevăzut şi se va depune la ministerul de resort în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea salariului mediu brut pe economie pentru luna anterioară de raportare.

(5) Sumele stabilite se alocă operatorilor economici prin ordin al ministrului numai în baza decontului justificativ.

(6) Operatorii economici au obligaţia de a ţine evidenţa nominală a orelor prestate şi a activităţilor desfăşurate potrivit art. 1, activităţi indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţă Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 174.

 

ANEXA Nr. 1

 

Operator economic ....................................................

Încărcarea personalului în luna ................................./anul ........................

 

Nr. crt.

Total salaria|i la finala lunii (nr. efectiv)

Nr. mediu total da personal

(col. 3 + col. 4 + col. 7 + col. 8)

din care:

Nr. mediu de personal încărcat cu comenzi

Nr. mediu de personal fără încărcare

(col. 5 + col. 6)

din care:

CAS

Alte situaţii

Nr. mediu de personal care a desfăşurat activităţile prevăzute de art. 1 şi pentru care se solicită alocarea de fonduri de la bugetul de stat

Nr. mediu de personal fără acoperire în comenzi sau în nr. mediu maxim de personal beneficiar al prevederilor art. 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În categoria „alte situaţii” se includ concediile fără plată, creştere copil etc.

În nr. mediu de personal încărcat se va include şi nr. de personal în CO, aferent.

 

 

 

 

Director general,

 

....................................................

 

 

 

Operator economic

 

 

Aprob

 

Ordonator principal de credite,

Avizat

 

Ministerul de resort

 

Direcţia coordonatoare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 1 pe luna .................................

 

I.

 

Nr. ore aferente activităţilor desfăşurate potrivit art. 1, din care:

Total ore Activitatea a)

Total ore Activitatea b)

Total ore Activitatea c)

Total ore Activitatea d)

 

 

 

 

 

 

II.

Nr. crt.

Date de fundamentare

U.M.

Valoare

 

1.

Total ore aferente activităţilor potrivit pct. I

ore

 

 

2.

Număr de ore lucrătoare în luna de raportare

ore

 

 

3.

Nr. mediu de personal rezultat

nr. personal

 

 

 

(rd. 1: rd. 2)

 

 

4.

75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv .................

lei

 

 

5.

Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)

lei

 

 

6.

Contribuţii datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care:

lei

 

 

6.1.

CAS

lei

 

 

6.2.

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

lei

 

 

6.3.

Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale

lei

 

 

6.4.

Fond asigurări de sănătate

lei

 

 

6.5.

Fond şomaj

lei

 

 

6.6.

Fond garantare pentru plata creanţelor salariale

lei

 

 

7.

Total sume alocate conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (rd 5 + rd 6)

lei

 

 

NOTĂ:

La nivel anual nu poate fi depăşit numărul mediu maxim care se aprobă prin HG nr. .... calculat astfel: I nr. de personal lunar/12 s număr mediu maxim anual aprobat.

Conducerea executivă a operatorului economic confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din decontul justificativ prezentat la plată şi arată că măsurile sunt necesare şi limitate la menţinerea capacităţilor de producţie pentru apărare.

 

Director general,

 

Director economic,

....................................................

 

....................................................

 

CFP

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Operator economic

Evidenţa activităţilor desfăşurate şi a orelor prestate de salariatul ................................. pe luna ................................. potrivit prevederilor art. 1

 

Nume şi prenume

 

Ziua

Denumire activitate

Denumire subactivitate/lucrare

Ore realizate

Observaţii

1.

a

1.

 

 

2.

 

3.

 

...............

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

 

 

 

Total ziua 1

 

2,

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

................

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

Aprobat,

Avizat,

Întocmit,

Director general

Director economic

Responsabil resurse umane

....................................................

....................................................

....................................................

 

* „Secret” după completare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţă Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 30 martie 2017.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

NUMĂRUL MEDIU MAXIM DE PERSONAL PE ANUL 2017

pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională Romarm - S.A. Bucureşti

828

2.

Societatea Romaero - S.A. Bucureşti

100

3.

Societatea Avioane Craiova - S.A.

100

4.

Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A.

10

5.

Societatea IOR - S.A. Bucureşti

30

TOTAL:

1.068

 

NOTA:

Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat, dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se încadrează la nivelul fiecărui operator economic în limita prevăzută în această anexă.

Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.

Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariate. Sumele alocate, constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G, 458 din 31.03,2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2017. De la această dată se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 31 martie 2017.

Nr. 245.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 1 şi art. 2 lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

Având în vedere prevederile art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, ale prevederilor art. 12 alin. (23) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 şi articolul 2 litera b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2017, se abrogă.

Art. II. - Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie trimestrială/anuală de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 31 martie 2017.

Nr. 26.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. VII şi ale art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru perioada aprilie-decembrie 2017, se stabileşte la valoarea de 0,358 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 5.048 GWh, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 30 decembrie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 31 martie 2017.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Mod de stabilire

Valoare

1

Cantitatea statică de certificate verzi pentru anul 2017

CV

Conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017

14.910.140

2

Cantitatea statică de certificate verzi pentru perioada aprilie-decembrie 2017

CV

Rând 2 = Rând 1 *(275/365)

11.233.667

3

Consum final estimat de energie electrică pentru anul 2017

MWh

La emiterea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2016

48.341.519

4

Consum final estimat de energie electrică pentru perioada aprilie-decembrie 2017

MWh

Rând 4 = Rând 3*(275/365)

36.421.692

5

Consum total final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2017

MWh

La emiterea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2016

6.700.000

6

Consum total final de energie electrică estimat a fi exceptat în perioada aprilie-decembrie 2017

MWh

Rând 6 = Rând 5*(275/365)

5.047.945

7

Cota obligatorie de certificate vezi estimată pentru perioada aprilie-decembrie 2017

CV/MWh

Rând 7 = Rând 2/(Rând 4 - Rând 6)

0,358

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.