MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 863/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

204. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 

959. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 

205. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

960. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

206. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 

961. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 

207. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

962. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

78. - Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

782. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

786. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

788. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

667. - Decizie privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

668. - Decizie pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

669. - Decizie pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

670. - Decizie pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 8 decembrie 2016, cu următoarea completare:

- După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Drepturile patrimoniale aferente rezultatelor sau drepturilor legate de acestea, drepturile de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute din executarea sau ca urmare a executării contractelor şi care prin efectul contractelor încheiate între beneficiarii proiectelor finanţate din axa 4 «Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii» din cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu» şi Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial «Mediu» care aparţin Autorităţii de management, trec în proprietatea Ministerului Mediului.

(2) Beneficiarii de la alin. (1) pot utiliza gratuit rezultatele sau drepturile prevăzute numai în scopuri necomerciale şi doar cu acordul scris, prealabil, al Ministerului Mediului.

(3) în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va încheia protocolul de predare-primire între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial «Mediu», şi Ministerul Mediului, pentru drepturile prevăzute la alin. (1).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 204.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2017.

Nr. 959.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 205.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2017.

Nr. 960.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera bb) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„bb) Autoritate de audit - entitate publică naţională, independentă funcţional faţă de punctul naţional de contact, de Autoritatea de certificare şi de operatorul de program, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată de statul beneficiar în conformitate cu anexa A la memorandumurile de înţelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 şi responsabilă pentru verificarea funcţionării eficiente a sistemului de management şi control. Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de audit sunt prevăzute în cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, cu precădere la art. 5.5.”

2. La articolul 11, alineatele (5), (6) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Punctul naţional de contact, în calitate de gestionar al programului Asistenţă tehnică şi programului Fondul pentru relaţii bilaterale, finanţate 100% din grant, precum şi operatorii de program, în calitate de gestionari ai fondului pentru relaţii bilaterale, pentru sumele alocate acestora în cadrul memorandumurilor de înţelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, pentru care proiectele sunt finanţate 100% din grant, pot aplica la încheierea de contracte/ decizii/ordine de finanţare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării.

(6) Beneficiarii, instituţii publice, sunt autorizaţi să cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanţare/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate cu punctul naţional de contact/operatorul de program, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării.

..........................................................................................................

(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul naţional de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanţării, se virează de către operatorii de program/punctul naţional de contact, în condiţiile alin. (1) şi (7), după şi ţinând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepţia plăţii avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum şi a cazurilor justificate de constrângeri bugetare existente la nivelul proiectului, când operatorii de program/punctul naţional de contact pot/poate face plăţi înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 206.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 octombrie 2017.

Nr. 961.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.”

Art. II. - Începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare.

Art. III. - (1) începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor prevăzută la alin. (1), precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Pentru funcţiile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice care nu au corespondent în statul de funcţii al aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcţii existente la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2).

(4) Persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creşterea salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispoziţiilor alin. (1) pentru funcţia cu care se asimilează. În situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor alin. (1) pentru aceeaşi funcţie rezultă creşteri salariale procentuale diferite, pentru funcţiile prevăzute la alin. (3) se va calcula şi acorda o creştere procentuală medie.

(5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăşi salariul aferent funcţiei prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1).

(6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creşterii salariale prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt, pentru funcţiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuţiile specifice, complexitatea activităţii, nivelul de coordonare, iar pentru funcţiile de execuţie acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradaţia, nivelul de studii, atribuţiile specifice.

(7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanţelor publice putându-se aproba şi alte criterii de asimilare, precum şi metodologia concretă de acordare a creşterii salariale procentuale prevăzute la alin. (3) şi (4).

(8) în situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menţine în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, alin, (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit în condiţiile prezentei legi, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 207.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 962.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016

 

În temeiul art. 64 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 32 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016, conform datelor cuprinse În anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 31 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 78.


*) Raportul explicativ şi anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţi.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, potrivit anexei nr. 1 Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, potrivit anexei nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 782.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, care îşi modifică datele de identificare şi îşi actualizează valorile de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş / CUI: 9524980

121587

8.25.01

Pavilion administrativ, pavilion nr. I, teren cu amenajări

Suprafaţă construită C3 = 433 mp

C8 = 368 mp

Suprafaţă desfăşurată C3 = 1.299 mp

C8 = 368 mp

Regimul de înălţime

C3 = P + 2E C8 = P

Suprafaţă teren = 31.810 mp

Nr. de paturi = 21

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

64.250.881

Administratorul: Institutul Naţional do Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş / CUI: 9524980

121588

8.25.01

Pavilion nr. II

Suprafaţă construită C4 = 368 mp

Suprafaţă desfăşurată C4 = 368 mp

Regimul de înălţime

C4 = P

Nr. de paturi = 5

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

144.892

121589

8.25.01

Pavilion nr. III

Suprafaţă construită C5 = 386 mp

Suprafaţă desfăşurată

C5 = 1.568 mp

Regimul de înălţime C5 = Ss + P + 2lE + M

Nr. de paturi = 86

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

2.157.111

121591

8.25.01

Pavilion nr. V

Suprafaţă construită C11 = 770 mp

Suprafaţă desfăşurată C11 =4.070 mp

Regimul de înălţime C11 = DS + P + 3E + M

Nr. de paturi = 220

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

3.350.990

121594

8.25.01

Pavilion Cantacuzino Genetica moleculară

Suprafaţă construită C14 = 163 mp

Suprafaţă desfăşurată C14 = 281 mp

Regimul de înălţime C14 = S + P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

84.619

121596

8.28.10

Magazie şi platformă beton gunoi

Suprafaţă construită C27 = 63 mp

Regimul de înălţime C27 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

4.042

121601

8.28.13

Magazii anexă

Suprafaţă construită

C26 = 7 mp

C28 = 10 mp

C29 = 22 mp

C30 = 12 mp

Regimul de înălţime C26 = P, C28 = P, C29 = P, C30 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

30.110

121602

8.27.06

Clădire seră

Suprafaţă construită C13 - 82 mp

Regimul de înălţime C13 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

29.359

121606

8.28.13

Clădire ateliere

Suprafaţă construită

C19 = 34 mp

C21 = 126 mp

C22 = 154 mp

C23 = 71 mp

C24 = 121 mp

Regimul de înălţime

C19 = P, C21 = P, C22 = P, C23 = P, C24 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

196.524

121610

8.28.10

Clădire alimentare cu apă

Suprafaţă construită C12 = 12 mp

Regim de înălţime C12 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

13.863

121612

8.28.13

Depozit alimentar

Suprafaţă construită C32 = 43 mp C33 = 41 mp

Regimul de înălţime C32 = P, C33 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

8.371

121614

8.28.13

Casa portar I

Suprafaţă construită C1 = 37 mp

Regimul de înălţime C1 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

21.564

121616

8.28.10

Clădire transf. electric

Suprafaţă construită C9 = 82 mp

Regimul de înălţime C9 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

29.960

Administratorul: Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti / CUI: 4283880

35927

825.07

Clădire institut

Construcţie policlinică

Regimul de înălţime C1 = D + P + 6E

Suprafaţă utilă Su demisol = 254,65 mp

Su parter = 407,66 mp

Su etaj I = 419,58 mp

Turn etaj II Su = 35,21 mp

Etaj III Su - 34,83 mp

Etaj IV Su = 34,53 mp

Etaj V Su = 35,29 mp

Etaj VI Su = 35,12 mp

Suprafaţă teren = 726 mp CF nr. 200253

Municipiul Bucureşti, sector 2, Bd. Basarabiei nr. 37-39

4 021.400

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş / CUI: 9524980

121587

(parţial)

8.25.01

Pavilion nr. I

Suprafaţă construită C8 = 368 mp

Suprafaţă desfăşurată C8 = 368 mp

Regimul de înălţime C8 = P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

144.892

121588

8.25.01

Pavilion nr. II

Suprafaţă construită C4 = 368 mp

Suprafaţă desfăşurată C4 = 368 mp

Regimul de înălţime C4 = P

Nr. de paturi = 5

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

144.892

121594

8.25.01

Pavilion Cantacuzino Genetica moleculară

Suprafaţă construită C14 = 163 mp

Suprafaţă desfăşurată C14 = 326 mp

Regimul de înălţime C14 = S + P

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti, sector 2, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

84.619

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 786.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Descriere tehnică

Adresa

 

8.24.01

Imobil

- Pavilionul 1 - C1 - S construită la sol 168 mp, imobil P + E + M din zidărie şi mansardă din lemn;

- Anexă - C2 - S construită la sol 106 mp, imobil parter din zidărie;

- Pavilionul 2 - C3 - S construită la sol 236 mp, imobil P + M din zidărie şi mansardă din lemn

- C4 - Suprafaţă construită la sol 99 mp, imobil, parter din zidărie

Teren în suprafaţă de 4.291 mp,

CF 27122

Ţară: România,

Localitatea Valea Vinului

Comuna Rodna Veche

Judeţul: Bistriţa-Năsăud

2002

191.902

Decretul-lege nr. 260/1945

Hotărârea Guvernului nr. 45/2002

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4192480

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de

clasificaţie

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Descriere tehnică

Adresa

 

8.24.01

Teren intravilan

Curţi construcţii, Suprafaţă 12.022 mp, CF 241024

Ţară: România,

municipiul Bucureşti, sector 1,

şos. General Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 3

1991

90.384.973,75

Hotărârea Guvernului nr. 476/1990, anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998,

Protocol predare-primire nr. 555/1991 Teren în proprietate

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (27) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (26) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) în scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes raţional, Agenţia Naţională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanţare din venituri proprii, în condiţiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoştinţă publică, conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Lege.”

2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, este prevăzut în anexa nr. 2.”

3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 788.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii

 

Art. 1. - Comisia interministerială pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din hotărâre, inclusiv ale axei prioritare 11 din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - Comisia este compusă din 11 membri, respectiv 4 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi 3 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnaţi prin decizie a prim-ministrului,

Art. 3. - Atribuţiile principale ale Comisiei, pe care le îndeplineşte În conformitate cu reglementările În vigoare, sunt:

a) stabilirea procedurii de aplicare a principalelor criterii de prioritizare şi implementarea acesteia;

b) stabilirea şi aplicarea criteriilor suplimentare sau complementare pentru selectarea unităţilor administrativ-teritoriale, rezultate din identificarea obiectivelor şi priorităţilor de intervenţie prevăzute în cadrul altor proiecte de interes naţional;

c) Stabilirea listei de nominalizare a unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020;

d) orice alte atribuţii specifice activităţii.

Art. 4. - (1) Comisia nominalizează lista unităţilor administrativ-teritoriale eligibile, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, cu informarea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Lista prevăzută la art. 3 lit. c) este aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei membrii acesteia primesc o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(4) La lucrările Comisiei pot participa observatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (3) din hotărâre, în baza invitaţiei scrise, transmisă de Comisie, prin orice mijloace care asigură confirmarea de primire, după prima şedinţă a acesteia.

Art. 5. - (1) Comisia se întruneşte în maximum 10 şedinţe, pe parcursul unei singure luni calendaristice, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 3 dintre membrii acesteia. Lucrările Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(2) Participarea la şedinţele Comisiei este obligatorie pentru toţi membrii săi, aceştia putând lipsi doar în situaţii bine justificate,

(3) Şedinţele Comisiei se pot desfăşura doar în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

(4) Lucrările Comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii acesteia. Preşedintele se alege la prima şedinţă a Comisiei cu votul a jumătate plus unu dintre membrii săi.

(5) în lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al Comisiei, desemnat de către membrii prezenţi.

(6) Convocarea membrilor la şedinţele Comisiei se face prin grija Secretariatului acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă, prin e-mail sau, după caz, prin orice alt mijloc care asigură confirmarea de primire, transmisă fiecărui membru. Odată cu transmiterea convocării sunt puse la dispoziţia membrilor Comisiei şi materialele înscrise pe ordinea de zi.

(7) Dezbaterile din cadrul Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, încheiat la finalul fiecărei şedinţe, semnat de toţi membrii prezenţi,

Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către doi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnaţi prin ordin al directorului general.

(2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Secretariatului Comisiei, persoanele desemnate primesc o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(3) Atribuţiile principale ale Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) asigură redactarea, înregistrarea şi comunicarea documentelor rezultate din activitatea Comisiei, inclusiv a invitaţiilor către reprezentanţii instituţiilor care deţin calitatea de observator;

b) asigură convocarea membrilor pentru şedinţe, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (6);

c) înregistrează materialele primite de la ministerele sau instituţiile care deţin date referitoare la criteriile de prioritizare, prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre;

d) asigură redactarea şi înregistrarea proceselor-verbale de şedinţă;

e) arhivează toate documentele rezultate din activitatea comisiei;

f) îndeplineşte orice altă atribuţie legată de buna desfăşurare a lucrărilor Comisiei.

Art. 7. - (1) Procesele-verbale de şedinţă se înregistrează într-un registru special, numerotat şi sigilat. Registrul se păstrează de către Secretariatul Comisiei, care răspunde de integritatea acestuia.

(2) Procesul-verbal cuprinde menţiuni privind locul şi data desfăşurării şedinţei, prezenţa membrilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.

(3) La încheierea dezbaterilor fiecărei şedinţe, membrii Comisiei şi secretarii semnează procesul-verbal de şedinţă, după verificarea exactităţii celor consemnate. Eventualele inadvertenţe constatate în cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate la finalul acestuia, sub semnătura persoanei care le semnalează.

(4) După finalizarea activităţii în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1), Comisia adoptă o hotărâre care cuprinde lista de nominalizare a unităţilor administrativ-teritoriale, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor ce vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, pentru o suprafaţă totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operaţional regional 2014- 2020, care va sta la baza emiterii ordinului comun prevăzut la art. 4 alin. (2), cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 8. - Sumele necesare pentru plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (2), precum şi sumele necesare desfăşurării activităţii Comisiei se asigură din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria-Luisa Păstrăguş se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 667.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Bogdan Lazăr se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 668.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria-Elena Georgescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 669.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eleodor Mandres se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 670.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.