MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 868/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 868         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 2 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

18. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 413 din 15 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

779. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

781. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare

 

784. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.899. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În data de 3 noiembrie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2017.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 413

din 15 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Argeş, în Dosarul nr. 3.126/205/2015 al Judecătoriei Câmpulung şi care constituie obiectul Dosarului nr. 233D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, doamna Nela Cojocaru, consilier juridic cu delegaţie depusă la dosarul cauzei. Se constată lipsa celorlalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent învederează Curţii că Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Argeş a transmis note scrise prin care, în esenţă, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care reiterează argumentele cuprinse în motivarea scrisă a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate şi precizează că, prin Decizia nr. 395 din 13 iunie 2017, Curtea a constatat că prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în condiţiile legii.

5. Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, în considerarea Deciziei nr. 395 din 13 iunie 2017.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 8 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.126/205/2015, Judecătoria Câmpulung a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate În mod abuziv În perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Argeş, într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale a unui unu titlu de proprietate şi a unui proces-verbal de punere în posesie emise de către Comisia judeţeană Argeş de aplicare a Legii fondului funciar şi, respectiv, de Comisia locală pentru aplicarea Legii fondului funciar din comuna Lereşti, judeţul Argeş, în favoarea Obştei Moşnenilor Slăniceni, pentru o suprafaţă de teren forestier.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că prevederile legale criticate conduc la diminuarea domeniului public al statului, cu încălcarea principiului constituţional al inalienabilităţii bunurilor proprietate publică. Se arată că textul de lege criticat este în contradicţie cu principiul enunţat la art. 2 lit. d) din lege, referitor la menţinerea justului echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al societăţii, cu atât mai mult cu cât legile reparatorii au stabilit în mod precis perioada de referinţă a preluării abuzive a imobilelor ce fac obiect al retrocedării, respectiv între 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Astfel, nu este echitabil să se realizeze reconstituirea în natură a terenurilor forestiere ce se aflau în proprietatea publică a statului înainte de 6 martie 1945 sau care au intrat în domeniul public al statului după această dată, având în vedere că statul „nu este culpabil pentru niciuna din cauzele lipsei terenului forestier destinat reconstituirii”, cauze care, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, ar cuprinde „imperfecţiunea legilor reparatorii şi modul greşit sau ilegal de aplicare a procedurilor de reconstituire în etapa administrativ-jurisdicţională şi judecătorească” a procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra acestei categorii de terenuri. Se mai arată că textul de lege criticat creează o inegalitate de tratament faţă de persoanele îndreptăţite la măsuri reparatorii în temeiul art. 12 din Legea nr. 165/2013, respectiv în privinţa terenurilor agricole sau de altă natură decât cele forestiere, în cazul cărora atribuirea terenului pe alt amplasament se face, în ordine, pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar, pe terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului şi, respectiv, pe terenurile ocupate de izlazuri. Se invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 605 şi nr. 652 din 28 aprilie 2009, prin care a fost constatată neconstituţionalitatea prevederilor art. 24 alin. (12), (14), (2) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, singura modalitate de protejare a terenurilor forestiere aflate în proprietatea publică a statului ar trebui să fie excluderea de la reconstituirea dreptului de proprietate.

8. Judecătoria Câmpulung apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând, în esenţă, că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, având în vedere prevederile art. 6 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 73 din 19 iulie 1995, nr. 751 din 1 iunie 2010 şi nr. 748 din 4 noiembrie 2015.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2015, paragraful 28, referitor la bunurile proprietate publică a statului. Mai arată că, în măsura în care prevederile legale criticate ar fi de natură să creeze divergenţe de interpretare şi aplicare la nivelul instanţelor judecătoreşti, inclusiv prin coroborarea cu sistemul legislativ în vigoare, se poate face aplicarea dispoziţiilor privind asigurarea unei practici judiciare unitare cuprinse în Codul de procedură civilă. De asemenea, potrivit jurisprudenţei constante a instanţei de contencios constituţional, interpretarea şi aplicarea normelor legale sunt apanajul exclusiv al instanţelor de judecată, precum şi al instituţiilor chemate să aplice legea, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă din această perspectivă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2). ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, care au următoarea redactare: (1) în situaţia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat ulterior în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după această dată. “

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, art. 136 alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii publice, art. 136 alin. (3) referitor la bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi în art. 136 alin. (4) privind exercitarea dreptului de proprietate publică.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, din analiza cauzei în care aceasta a fost ridicată, rezultă că reclamanta Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva - Direcţia Silvică Argeş a chemat în judecată pe pârâtele Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Argeş, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Argeş şi Obştea Moşnenilor Slăniceni, judeţul Argeş. Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a unor titluri de proprietate şi procese-verbale de punere în posesie, emise în anul 2006 şi în anul 2011, în favoarea pârâtei Obştea Moşnenilor Slăniceni. Temeiul de drept invocat în cadrul acţiunii în constatarea nulităţii absolute îl constituie art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (vi) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, potrivit căruia: „(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (.. .) (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.

16. Curtea reţine, prin urmare, că obiectul litigiului dedus soluţionării judecătorului a quo îl reprezintă contestarea valabilităţii unui titlu de proprietate emis în temeiul Legii fondului funciar, contestare care a intervenit ulterior încheierii procesului de restituire a imobilelor în cauză, în acord cu regimul juridic al nulităţii absolute, care poate fi invocată oricând şi de orice persoană interesată.

17. Pe de altă parte, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 13 alin (1) din Legea nr. 165/2013, act normativ ce dispune în legătură cu finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România şi care vizează cererile de restituire depuse la entităţile învestite de lege şi încă nesoluţionate până la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cauzele în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzele aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a aceleiaşi legi.

18. Aşadar, faţă de obiectul litigiului în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, aceasta este inadmisibilă în raport cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei. Sintagma „legătură cu soluţionarea cauzei”, cuprinsă în dispoziţiile de lege menţionate, presupune „atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului” (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 289 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 10 iulie 2014, paragraful 25, sau Decizia nr. 756 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 11 februarie 2015. paragraful 16).

19. Or, având în vedere că în cauză se pune problema constatării ineficacităţii unor acte juridice de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv a unor titluri de proprietate şi procese-verbale de punere în posesie, iar nu a constituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pe alte amplasamente, aflate în proprietatea statului, aşa cum dispune textul de lege criticat, invocarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu este de natură să producă un efect juridic concret în cauza dedusă soluţionării instanţei de judecată.

20, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcţia Silvică Argeş. În Dosarul nr. 3.126/205/2015 al Judecătoriei Câmpulung.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Câmpulung şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul cu număr MFP 150136, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ- valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 779.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa

Descrierea tehnică a bunului care face obiectul transmiterii

Valoarea de inventară bunului care face obiectul transmiterii

- lei -

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/CUI

Persoana juridică la

care se transmite bunul imobil/CUI

150136

(parţial)

8.29.06

Imobil

România,

municipiul Bucureşti,

Bd. Unirii nr. 22,

sectorul 3

Etaj 2 (parţial - 10 birouri) din - corp C3 - construcţie S + P + M + 5E din beton armat, zidărie şi faţade cu pereţi-cortină

Suprafaţă utilă exclusivă = 510,62 mp

Suprafaţă utilă indiviză = 348,65 mp

Teren în indiviziune aferent C3 în suprafaţă de 10,33 mp

Suprafaţă utilă = 510,62 mp

CF nr. 223958

7.903.198,15

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale/ CUI 4192812

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală/ CUI 4631721

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 781.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Persoana juridică în administrarea căreia se înscrie imobilul

Nr. MFP

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

1

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Se va atribui nr. nou.

8.25.07

Staţie de salvare Negreşti-Oaş

Suprafaţă construită la sol C17 = 97 mp

CF nr. 108425

Nr. cadastral 108425-C17

Localitatea Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 90, judeţul Satu Mare

44.599

2

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Se va atribui nr. nou.

8.28.08

Garaj auto 1 Negreşti-Oaş

Suprafaţă construită la sol C18 = 145 mp

CF nr. 108425

Nr. cadastral 108425-C18

Localitatea Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 90, judeţul Satu Mare

24.890

3

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Se va atribui nr. nou.

8.28.08

Garaj auto 2 Negreşti-Oaş

Suprafaţă construită la sol C19 = 178 mp

CF nr. 108425

Nr. cadastral 108425-C19

Localitatea Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 90, judeţul Satu Mare

15.687

4

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Se va atribui nr. nou.

8,25.07

Clădire staţie de ambulanţe Tăşnad Imobil compus din: sală de dispecerat, sală asistente, dormitor, garaj, wc

Suprafaţă construită la sol C3 = 293 mp

CF nr. 101524

Nr. cadastral 101524-C3

Localitatea Tăşnad, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, judeţul Satu Mare

96,889

5

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Seva atribui nr. nou.

8.25.07

Staţie salvare Cărei

Suprafaţă construită la sol C3 = 89 mp

CF nr. 108526

Nr. cadastral 108526-C3

Localitatea Cărei, Str. Tireamului nr. 17, judeţul Satu Mare

128.358

6

Ministerul Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulantă Satu Mare

CUI 8069902

Seva atribui nr. nou.

8.28.08

Garaj salvare Cărei

Suprafaţă construită la sol C4 = 120 mp

CF nr. 108526

Nr. cadastral 108526-C4

Localitatea Cărei, Str. Tireamului nr. 17, judeţul Satu Mare

81.735

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în localitatea Lovrin, Strada Principală nr. 200, judeţul Timiş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 pot fi închiriate, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de Staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Staţiunii.

(3) Staţiunea administrează un teren din domeniul public al statului, în suprafaţă de 1 166,0492 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.9 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, a casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională -CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic: clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;

d) diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;

e) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte;

f) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor de tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi al produselor zaharoase în magazine specializate;

g) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;

h) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Aite activităţi de editare;

i) diviziunea 62 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

j) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

k) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

l) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

m) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin, (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, potrivit prevederi lor art.35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 186.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti “, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta,

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14 - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condicile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autolaborator pentru activităţile de cercetare- dezvoltare, două autoutilitare şi două autoturisme de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) la suprafaţa de teren de 2.243,34 ha înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. M.F. 117237 se adaugă suprafaţa de teren de 1,7092 ha, conform cărţilor funciare nr. 401382,401383,401384 şi 401385, şi se scade suprafaţa totală de teren de 1.079,00 ha, ca urmare â aplicării prevederilor anexei nr. 3.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii se actualizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre;

c) bunurile imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul cercetării şi inovării,

Ion Ciprian Preda,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 784.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului şi bunurile proprii aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin C.U.I. 9179830

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

6

117139

8.28.10

Magazie cercetare, hala nr. 1

Magazie depozitat seminţe cu 2 nivele

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

251.748

117145

8.28.10

Sediu fermă producere seminţe nr., Lovrin casa nr. 775

Construcţie cu 18 camere şi pivniţă

Ţara: România, Timiş; comuna Lovrin

26.211

117149

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

Spaţiu depozitare îngrăşăminte

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, nr.: -; 775

49.935

117151

8.28.10

Clădire atelier

Atelier mecanic şi parc de maşini agricole

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

22.378

117163

8.27.07

Grajd vad nr. 3

Grajd bovine cu umbrar şi padoc

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

124.734

117164

8.28.10

Uscător porumb ştiuleţi

Uscătorie porumb ştiuleţi cu combustibil lichid

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

49.935

117171

8.28.10

Magazie cereale 50 vag. nr. 1

Magazie cereale compartimentată

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

57.187

117176

8.28.10

Cabină grup electrogen

Construcţie de cărămidă

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

11.500

117178

8.28.10

Filtru sanitar fermă bovine

Filtru sanitar

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

45.584

117186

8.28.10

Lăptărie

Constr. cărămidă cu 2 încăperi

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

15.436

117187

8.28.10

Vilă birouri şi lab.

Constr. birouri şi lab. zootehnic

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

67.133

117195

8.28.03

Laborator mecanic

Cărămidă, 34 mp

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

169.697

117202

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap,

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194

148.148

117207

8.29.08

Pavilion adm. şi laboratoare de cercetare

Castel cu parc şi anexe

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 200

642.320

117209

8.28.10

Staţie condiţionat seminţe cu magazie pt. seminţe

Staţie cond. seminţe de cereale şi pl. tehnice de 80001 cap. anual

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

2.480.184

117213

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap.

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194

148.148

117217

8.28.10

Castel de apă cu puţ forat

Castel de apă de 50 m cu puţ forat în 1995

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 200

39.368

117220

8.28.10

Magazie ambalaje

Magazie depozitat ambalaje împărţită pe laboratoare

Ţara; România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775

11.085

117223

8.28.10

Magazie cercetare

Magazie depozitat materiale împărţită pe laboratoare

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775

50.350

117229

8.28.10

Magazie cercetare

Magazie depozitat materiale împărţită în compartimente

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775

96.348

117230

8.28.10

Magazie cercetare, hala nr. 2

Magazie depozitat seminţe 1 nivel

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, livadă

100.906

117235

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap.

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 199

209.272

117237

8.05.03

Total suprafaţă

1.166,0492 ha

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

26.209.936

 

 

TOTAL

 

 

31.027.543

 

2. Bunuri din proprietatea privată a statului

 

Nr.crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1.

1

Construcţii

2.661.761

În administrare

2.

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

3.

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

Total

2.661.761

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr.crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

INVPPS-24974839-2017

Grup social clădire zootehnie

construcţie de cărămidă, instalaţie electrică şi apă, S = 120 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

6.326

2.

INVPPS-24974843-2017

Puţ forat

adâncime 120 ml

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1970

13.044

3.

INVPPS-24974871 -2017

Amenajare desecare - drenaj

construcţie pentru drenare

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1969

286.663

4.

INVPPS-24974867-2017

Sediu fermă Gottlob

structură metalică, S= 637 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

189.684

5.

INVPPS-24974809-2017

Grajd vaci nr. 5

construcţie de cărămidă, instalaţie electrică şi apă, S = 500 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

63.328

6.

INVPPS-24974813-2017

Maternitate vaci nr. 6

construcţie de cărămidă, S = 793 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

65.428

7.

INVPPS-24974817-2017

Grajd tineret nr. 4

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 868 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1966

74.833

8.

INVPPS-24974821-2017

Magazie cereale

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 782 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1952

57.723

9.

INVPPS-24974825-2017

Platformă condiţionat seminţe

construcţie de cărămidă, cu electricitate, S = 880 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1968

21.044

10.

INVPPS-24974829-2017

Casă portar

construcţie de cărămidă, cu electricitate, $ = 7mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

2002

6.897

11.

INVPPS-24974833-2017

Platforma dejecţii

platformă neacoperită din beton, S = 552 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1969, 1987

118.838

12.

INVPPS-24974837-2017

Foraj apă

fundaţie beton, instalaţie electrică, S = 6,25 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1983

176093

13.

INVPPS-24974841-2017

Drum interior beton

S = 2.850 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1984

114.228

14.

INVPPS-24974845-2017

Fătul porumb

S = 557 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1985

54.653

15.

INVPPS-24974849-2017

împrejmuire prefabricate beton

structură din beton prefabricat lungime 128 ml, înălţime 1,5 m

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1983

11.726

16.

INVPPS-24974853-2017

Silozuri pentru nutreţuri

construcţie compusă din trei şi patru pereţi paraleli din beton armat, S = 782 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1980

15.302

17.

INVPPS-24974857-2017

Şopron fanar

fundaţie beton, schelet şi ferme metalice instalaţii electrice, S = 880 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1985

80.350

18.

INVPPS-24974861-2017

Drumuri şi platforme

structură din beton cu grosimea de 15 cm, S = 9.000mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963, 1987

98.378

19.

INVPPS-24974865-2017

Alimentare cu energie electrică

instalaţii electrice de forţă de joasă tensiune în tuburi IPE, lungime traseu 350 ml

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1983

43.230

20.

INVPPS-24974869-2017

Alimentare reţea apă

conducte din oţel cu diametrul de 250 ml, lungime traseu 850 ml

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1988

63.868

21.

INVPPS-24974873-2017

Reţea electrică şi paratrăsnet

-

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1985

72.948

22.

INVPPS-24974877-2017

Platforma dejecţii

S = 550 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1964

118.373

23.

INVPPS-24974881-2017

Grajd porcine nr. 1

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

24.

INVPPS-24974885-2017

Grajd porcine nr. 2

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

25.

INVPPS-24974807-2017

Grajd porcine nr. 3

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

26.

INVPPS-24974811-2017

Grajd porcine nr. 4

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

27.

INVPPS-24974815-2017

Grajd porcine nr. 5

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

28.

INVPPS-24974819-2017

Grajd porcine nr. 6

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

29.

INVPPS-24974823-2017

Grajd porcine nr. 7

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

30.

INVPPS-24974827-2017

Grajd porcine nr. 8

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

31.

INVPPS-24974831 -2017

Grajd porcine nr. 9

construcţie de cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 540 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

53.156

32.

INVPPS-24974835-2017

Drum interior fermă porci

structură de beton cu grosimea de 15 cm, S = 1.360 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

29.732

33.

INVPPS-24974855-2017

Depozit fructe

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 246 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

12.969

34.

INVPPS-24974859-2017

Sediu gradină

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 240 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

12.653

35.

INVPPS-24974863-2017

Povarnă

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 36 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

4.555

36.

INVPPS-24974851 -2017

Garaj

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 45 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

3.321

37.

INVPPS-24974879-2017

Drum acces atelier mecanic

structura de beton cu grosimea de 15 cm, S = 1.430 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

15.631

38.

INVPPS-24974887-2017

împrejmuire atelier mecanic-cimitir

-

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1969

4.320

39.

INVPPS-24974883-2017

Rampă spălare atelier mecanic

-

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1969

2.320

40.

INVPPS-24974875-2017

Magazie seminţe

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 436 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1983

124.122

41.

INVPPS-24974847-2017

Grajd nr. 7

construcţie din cărămidă, instalaţii electrice şi apă, S = 869 mp

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

1963

128.284

 

 

TOTAL

 

 

 

2.569.268

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830 care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

117147

8.27.07

Grajd 100 cai

Construcţie cu 2 încăperi şi curte

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin nr. 775

7.459

117155

8.27.07

Grajd vaci nr. 1

Grajd bovine cu umbrar şi padoc

Ţara: România, judeţul Timiş; Comuna Lovrin

124.734

117157

8.27.07

Grajd vaci nr. 2

Grajd bovine cu umbrar şi padoc

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

124.734

117191

8.28.10

MICRO FNC

Staţie preparat nutreţuri combinate

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

123.906

117233

8.28.10

Adăpost meteo

Adăpost meteo cu împrejmuire

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin,

4.248

 

ANEXA Nr. 3

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin - C.U.I. 9179830 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

117139

8.28.10

Magazie cercetare, hala nr. 1

Magazie depozitat seminţe cu 2 nivele

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

251 748

117145

8.28.10

Sediu fermă producere seminţe nr., Lovrin casa nr. 775

Construcţie cu 18 camere şi pivniţă

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

26.211

117151

8.28.10

Clădire atelier

Atelier mecanic şi parc de maşini agricole

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin

22.378

117202

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap.

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194

148.148

117213

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap.

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 194

148.148

117230

8.28.10

Magazie cercetare, hala nr. 2

Magazie depozitat seminţe 1 nivel

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, livadă

100.906

117235

8.28.12

Bloc locuinţe specialişti

Bloc 2 nivele şi 6 ap.

Ţara: România, judeţul Timiş; comuna Lovrin, Str. Principală 199

209.272

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat

administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate Intre Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2017 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 2.899.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoare emisiune

- lei -

RO1718CTN0G4

23.11.2017

27.11.2017

26.11.2018

364

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii

Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – ( d x r )/360

Y = r/P,

în care:

P - preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 3, 5, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

-%-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1624DBN027

6.11.2017

7.11.2017

8.11.2017

29.04.2024

7

6,48

3,25

85,92

300.000.000

45.000.000

RO1519DBN037

9.11.2017

10.11.2017

13.11.2017

29.04.2019

3

1,46

2,50

67,81

300.000.000

45.000.000

RO1722DBN045

13.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

8.03.2022

5

4,31

3,40

117,37

500.000.000

75.000.000

RO1619DBN035

16.11.2017

17.11.2017

20.11.2017

25.02.2019

2

1,27

1,35

49,56

400.000.000

60.000.000

RO1121DBN032

20.11.2017

21.11.2017

22.11.2017

11.06.2021

10

3,55

5,95

267,34

200.000.000

30.000.000

R01720DBN072

27.11.2017

28.11.2017

29.11.2017

26.10.2020

3

2,91

2,30

10,71

500.000.000

75.000.000

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1519DBN037

1.004/28.08.2015

Septembrie 2015

R01722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin, (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.