MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 869/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 869         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

785. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.358. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

219. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă divizarea nr. M.F.R. 101.065, la care sunt înscrise două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1, şi se acordă un nou număr pentru imobilul înscris în extrasul de carte funciară nr. 68691.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, pentru imobilele prevăzute la art. 1, rezultate în urma divizării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. 785.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău, rezultate în urma divizării nr. M.F.P. 101.065

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoare contabilă

(lei)

101.065

8,19.01

45-264

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău

CUI 4278590

Judeţul Bacău

2,080.369,43

Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr de înregistrare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

8.19.01

45-379

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău

CUI 4278590 CF 68691

Judeţul Bacău

227.394,72

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Adresa

imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

101.065

 

45-264

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău

CUI 4278590

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0903 Bacău

CU118262519

Judeţul Bacău

Teren şi construcţii

2.080.369,43

Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr de înregistrare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

8.19.01

45-379

Teren

227.394,72

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Baia - sectoarele cadastrale nr. 9, 40, 54, 55, 56, 64 şi 67;

b) unitatea administrativ-teritorială Beidaud - sectoarele cadastrale nr. 25, 28, 34 şi 35;

c) unitatea administrativ-teritorială Beştepe - sectoarele cadastrale nr. 17, 26, 27, 33, 35, 36 şi 37;

d) unitatea administrativ-teritorială Ceatalchioi - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 12 şi 25;

e) unitatea administrativ-teritorială Ciucurova - sectoarele cadastrale nr. 5, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 şi 29;

f) unitatea administrativ-teritorială Dăeni - sectoarele cadastrale nr. 16, 22, 23 şi 24;

g) unitatea administrativ-teritorială Frecăţei - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 16, 17, 22 şi 36;

h) unitatea administrativ-teritorială Hamcearca - sectoarele cadastrale nr. 21, 26, 27, 33 şi 34;

i) unitatea administrativ-teritorială Horia - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 16, 17, 53 şi 54;

j) unitatea administrativ-teritorială I.C. Brătianu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 7 şi 11;

k) unitatea administrativ-teritorială Isaccea - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 6, 7, 18 şi 64;

l) unitatea administrativ-teritorială Izvoarele - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27 şi 36;

m) unitatea administrativ-teritorială Jurilovca - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 11 şi 16;

n) unitatea administrativ-teritorială Maliuc - sectoarele cadastrale nr. 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 34, 35 şi 36;

o) unitatea administrativ-teritorială Mihai Bravu - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4 şi 7;

p) unitatea administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 10. 15, 25 şi 34;

q) unitatea administrativ-teritorială Ostrov - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 9, 10, 13, 15 şi 21;

r) unitatea administrativ-teritorială Sarichioi - sectoarele cadastrale nr. 3, 9 şi 30;

s) unitatea administrativ-teritorială Slava Cercheză - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 7, 8. 16, 19 şi 29;

t) unitatea administrativ-teritorială Smârdan - sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 şi 26;

u) unitatea administrativ-teritorială Somova - sectoarele cadastrale nr. 3, 11 şi 45;

v) unitatea administrativ-teritorială Turcoaia - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 21 şi 27;

w) unitatea administrativ-teritorială Valea Nucarilor - sectoarele cadastrale nr. 4, 9, 28 şi 39.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-23 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-23*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 1.358.


*) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr.1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TULCEA

UAT: BAIA

Sectoare: 9, 40, 54, 55, 56, 64, 67

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-AS R-05-VI/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 1.410 din 19.10.2017 şi Avizul de transmitere nr. 1.411 din 19.10.2017 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din 25 octombrie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 203/2017 pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-ASR-05-V/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 17 octombrie 2017.

 

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Traian Halalai

 

Bucureşti, 25 octombrie 2017.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

„Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată 1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului 2, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susţinere oficială şi de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE şi 2001/77/CE 3, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament


1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria I, nr. 326, 08/12/2011, P. 0045-0112. Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 prevede faptul că orientările cuprinse în Acordul privind creditele la export care beneficiază de sprijinul public al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) trebuie să fie aplicate în Uniunea Europeană. Textul acordului este cuprins în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export şi a investiţiilor realizate de companii româneşti în străinătate.

(2) în baza prezentei norme EximBank asigură, în numele şi în contul statului, exporturile româneşti de bunuri şi/sau servicii cu plata amânată, realizate într-o perioadă egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), precum şi investiţiile româneşti în străinătate. EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Tipurile de poliţe de asigurare emise de EximBank în numele şi în contul statului şi ale căror mecanisme sunt reglementate de prezenta normă sunt următoarele:

a) poliţa de asigurare a creditului furnizor;

b) poliţa de asigurare a creditului cumpărător;

c) poliţa de asigurare a investiţiilor româneşti de capital în străinătate.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formarea personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific de susţinere oficială de către stat a exportului de bunuri şi servicii originare din România, care constă în acoperirea riscurilor comerciale, politice şi de forţă majoră aferente creditelor la export;

2. asigurarea investiţiilor de capital în străinătate - instrument financiar specific de susţinere oficială de către stat a investiţiilor de capital realizate de companii româneşti în ţâri cu risc politic ridicat, care constă în acoperirea riscurilor politice care împiedică realizarea investiţiei/proiectului de investiţie;

3. asigurat

a) exportatorul român care acordă creditul furnizor în baza unui contract de export;

b) instituţia financiară, consorţiul de instituţii financiare sau reprezentantul legal al consorţiului de instituţii financiare care acordă creditul cumpărător pentru realizarea unui contract de export;

c) persoana juridică română care realizează investiţia de capital în străinătate;

4. avans - suma care trebuie achitată exportatorului român de către cumpărătorul extern, cel mai târziu la data de început a creditului la export 4, şi care nu poate fi mai mică de 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate; pentru determinarea avansului, valoarea bunurilor/serviciilor exportate se poate reduce proporţional dacă tranzacţia include bunuri şi servicii dintr-o terţă ţară care nu sunt acoperite de asigurare;


4 Conform definiţiei din Acordul OCDE, anexa II la Regulament.

 

5. beneficiarul investiţiei-compania, asociaţia, parteneriatul sau orice formă de entitate din ţara-gazdă, care deţine dreptul de proprietate sau dreptul de a dispune de activele care contribuie la implementarea investiţiei de capital în străinătate;

6. costuri focale - cheltuieli efectuate de exportator în ţara debitorului cu bunurile şi serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de către exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; în această categorie nu este inclus comisionul plătibil de către exportator agentului său din ţara debitorului;

7. costuri locale eligibile - partea din costurile locale care poate fi luată în calculul sumei asigurate, a cărei valoare nu poate depăşi valoarea avansului;

8. credit cumpărător - împrumutul acordat de o instituţie financiară sau de un consorţiu de instituţii financiare cumpărătorului extern sau băncii acestuia, în scopul plăţii contravalorii bunurilor/serviciilor achiziţionate de la exportatorul român;

9. credit furnizor - finanţarea de către exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din România, prin acceptarea efectuării plăţii de către aceştia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

10. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumpărător;

11. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. În cazul asigurării creditului cumpărător, debitorul este împrumutatul, semnatar al acordului de credit cumpărător, care poate fi cumpărătorul extern sau banca acestuia;

12. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, altele asemenea), fie entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), alte instituţii similare;

13. despăgubire - suma pe care o poate plăti EximBank asiguratului în cazul producerii riscului acoperit, rezultată prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată;

14. exportator - persoană juridică română, legal constituită, autorizată să desfăşoare activităţi de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajaţi în realizarea contractului de export;

15. franşiza - partea procentuală din suma asigurată sau din pierderea asigurată care nu este suportată de către EximBank;

16. investiţia de capital în străinătate - orice fel de investiţie de capital (stabilită în conformitate cu reglementările legale în vigoare în ţara-gazdă) realizată pe teritoriul ţării-gazdă, aflată în proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care constă în:

a) investiţii directe de capital, cum ar fi: acţiuni sau drepturi de proprietate într-o companie sau entitate cu personalitate juridică; dreptul de a participa la profituri sau câştiguri din lichidarea oricărei companii înfiinţate în parteneriat; drepturi de participaţie la activele unei companii fără personalitate juridică; investiţii de portofoliu, inclusiv participaţii minoritare în companii constituite în parteneriat; acţiuni preferenţiale şi acţiuni ce rezultă din conversia instrumentelor de debit; împrumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investiţiei, unde împrumutul are o maturitate mai mare de 1 an (dacă orice astfel de împrumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mică de 3 ani, asigurarea poate fi avută în vedere dacă investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung faţă de proiectul de investiţii); alte forme similare stabilite prin lege;

b) investiţii indirecte de capital, care au loc pe o perioadă mai mare de 3 ani şi care depind în mod nemijlocit de producţia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investiţiei, cum ar fi: contracte de împărţire a producţiei; contracte de participare la profit; contracte de management; acorduri de franciză în care francizorul oferă beneficiarului francizei un pachet de resurse cum ar fi mărci de piaţă, know-how, asistenţă în management; acorduri de licenţă în care cel care oferă licenţa către beneficiarul licenţei oferă şi tehnologia; contracte la cheie în care contractorul este responsabil cu înfiinţarea unei unităţi complete de producţie sau servicii în ţara-gazdă; acorduri de leasing în care finanţatorul/locatorul închiriază bunurile de capital utilizatorului/locatarului şi în care plăţile depind substanţial de producţia, veniturile sau profiturile proiectului de investiţii; obligaţiuni subordonate emise de beneficiarul investiţiei; garanţiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru împrumuturi luate de beneficiarul investiţiei; alte forme similare stabilite prin lege;

17. operator economic asociat-orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

18. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul poate să solicite despăgubirea;

19. pierdere asigurată - parte din pierderea înregistrată de asigurat ca urmare a producerii riscului acoperit, determinată ca valoare totală sau parţială din suma asigurată, aferentă sumelor datorate şi neachitate de debitor;

20. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta ca urmare a producerii unui risc asigurat;

21. suma asigurată - valoarea maximă expusă la risc ce poate fi acoperită de EximBank stabilită prin poliţa de asigurare;

22. sume reţinute pe riscul asiguratului - partea din franşiză care trebuie să fie suportată de către asigurat şi care nu poate fi cedată către un alt asigurător;

23. valoarea bunurilor/serviciilor exportate - contravaloarea bunurilor/serviciilor necesare pentru realizarea mărfurilor/ serviciilor care fac obiectul unui contract de export, în care se includ, fără a se limita la, cheltuieli cu producerea, livrarea, transportul bunurilor, importurile de completare, plata salariilor etc.;

24. valoarea exportului - valoarea totală a exportului de efectuat, formată din valoarea bunurilor/serviciilor exportate şi valoarea costurilor locale, acolo unde există, în conformitate cu contractul legal încheiat între exportatorul român şi cumpărătorul extern (contract ferm sau contract-cadru însoţit de comenzi confirmate), al cărui obiect constă în exportul de bunuri şi/sau servicii originare din România.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - EximBank asigură, în numele şi în contul statului, creditele la export pe termen mediu şi lung şi investiţiile româneşti de capital în străinătate împotriva pierderilor datorate riscurilor comerciale, politice şi de forţă majoră.

Art. 6. - Asigurarea creditului la export acoperă pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare şi/sau postlivrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:

a) factori de natură comercială:

(i) debitorul nu a efectuat plata la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de export/acordul de credit cumpărător;

(ii) împotriva debitorului există o hotărâre judecătorească

definitivă şi irevocabilă de insolvenţă, o hotărâre validă de dizolvare/lichidare, altă decizie care, potrivit sistemului legal din ţara debitorului, atestă insolvenţă de jure sau de fado a debitorului:

(iii) debitorul a suspendat/denunţat unilateral contractul de export sau a refuzat preluarea bunurilor livrate şi/sau recepţia serviciilor efectuate, fără temei legal sau contractual5;


5 Nu se aplică în cazul creditului cumpărător.

 

b) factori de natură politică:

(i) moratoriu general privitor la datoria externă, declarat de guvernul din ţara debitorului sau de guvernul unei terţe ţări prin intermediul căreia trebuie efectuată plata;

(ii) orice evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor;

(iii) orice act sau decizie luată de guvernul unei ţări, alta decât România, inclusiv orice act sau decizie a autorităţilor publice, asimilate unei intervenţii a guvernului, care împiedică executarea contractului de export;

(iv) dispoziţii legale adoptate în ţara debitorului prin care se stipulează că plăţile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în monedă locală, fără a ţine cont de faptul că, urmare a fluctuaţiilor cursului de schimb, aceste plăţi convertite în moneda contractului de export nu mai acoperă valoarea creanţei în momentul transferului de fonduri;

(v) măsuri sau decizii luate de Guvernul României, inclusiv cele luate de Uniunea Europeană, referitoare la derularea comerţului cu state terţe (cum ar fi interzicerea exporturilor către aceste state terţe), care împiedică total sau parţial derularea contractului de export, cu condiţia ca efectele acestor măsuri sau decizii să nu fie compensate în alt fel prin adoptarea unor măsuri compensatorii;

c) factori de natura forţei majore:

(i) evenimente de tipul forţei majore declarate şi constatate în mod oficial de autoritatea competentă din ţara debitorului (inundaţii, cutremure, erupţii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear etc.);

(ii) războaie, războaie civile, revoluţii, revolte, tulburări sociale, alte evenimente similare care au loc în ţara debitorului.

Art. 7. - (1) Asigurarea investiţiilor româneşti de capital în străinătate acoperă pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:

a) evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în ţara-gazdă şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor;

b) expropriere;

c) război şi revolte civile;

d) nerespectarea acordului de investiţie de către guvernul ţării-gazdă.

(2) Se exclud de la asigurare pierderile înregistrate de către asigurat cauzate de:

a) aplicarea oricăror legi, decrete sau acte normative care erau în vigoare în ţara-gazdă la data semnării poliţei de asigurare sau orice acţiune/lipsă de acţiune a guvernului ţării-gazdă sau oricare alt eveniment care s-a produs înainte de data semnării poliţei de asigurare;

b) practicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a unor acte de corupţie, spălare de bani sau încălcarea legislaţiei şi reglementărilor cu caracter nediscriminatoriu şi cu aplicare generală elaborate de guvernul ţării-gazdă şi care nu au ca efect confiscarea;

c) neaplicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a normelor legale privind cerinţele de protecţie a mediului care sunt în vigoare la data semnării poliţei de asigurare;

d) încălcarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a obligaţiilor asumate faţă de guvernul ţării-gazdă;

e) orice acţiune sau omisiune;

(i) a guvernului ţării debitorului sau ţării-gazdă, care a fost acceptată de asigurat sau beneficiarul investiţiei, cu excepţia cazului în care un astfel de accept a fost obţinut prin forţă; sau

(ii) care este în mod cert atribuită deciziei conducerii asiguratului sau beneficiarului investiţiei, inclusiv refuzul oricăreia dintre acestea de a se conforma fie prevederilor legilor în vigoare ale ţării-gazdă, fie obligaţiilor faţă de sau compensărilor date de către guvernul ţării-gazdă;

f) existenţa unei dispute (litigiu sau neînţelegere de orice natură) între asigurat/beneficiarul investiţiei şi guvernul ţării-gazdă cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de natură comercială stipulate în acordul de investiţie.

Art. 8. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de armament;

b) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank;

c) exportul sau investiţiile în străinătate care au un impact negativ asupra mediului în ţara debitorului sau în ţara-gazdă, conform cerinţelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

d) exportul către operatori economici asociaţi;

e) exportul către o persoană fizică.

Art. 9. - (1) Pentru asigurarea creditului furnizor, data producerii riscului este:

a) data scadenţei creditului la export în cazul neefectuării plăţii de către debitor;

b) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului;

c) data la care exportatorul a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia 6

arbitrară a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul. 6


6 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

(2) Pentru asigurarea creditului cumpărător, data producerii riscului este:

a) data scadenţei ratei de credit/dobânzii de plătit, în cazul nerambursării de către debitor;

b) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

(3) Pentru asigurarea investiţiilor româneşti de capital în străinătate, data producerii riscului este:

a) data la care asiguratul nu a putut realiza transferul sumelor aferente investiţiei, în cazul asigurării riscului de transfer;

b) data la care asiguratul este privat de exercitarea drepturilor sale de proprietate sau de control asupra investiţiei asigurate sau este privat de dreptul său de a folosi sau dispune de dividende, profituri sau alte venituri băneşti obţinute de pe urma investiţiei, în cazul riscului de expropriere;

c) data la care are loc distrugerea, dispariţia sau deteriorarea activelor corporale (altele decât metale şi pietre preţioase, opere de artă, antichităţi, bani şi documente) în ţara-gazdă, în cazul riscului de război şi revolte civile;

d) data comunicată în mod oficial referitoare la declanşarea evenimentului asigurat sau, după caz, data la care asiguratul declară că nu a putut efectua operaţiuni esenţiale care să menţină capacitatea financiară a beneficiarului investiţiei, în cazul riscului de război şi revolte civile;

e) data la care se dă o sentinţă judecătorească/decizie arbitrală finală, definitivă şi irevocabilă, în cazul riscului de nerespectare a acordului de investiţie.

(4) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(5) Perioada de aşteptare este de:

a) 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat, dacă riscul se produce în perioada de postlivrare în cazul asigurării creditului furnizor sau în cazul asigurării creditului cumpărător;

b) 180 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat, dacă riscul se produce în perioada de prelivrare în cazul asigurării creditului furnizor sau În cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital.

(6) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului privat sau în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.

Art. 10. - (1) Operaţiunea de asigurare se acordă în limita a 85% din valoarea contractului de export.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), suma asigurată de EximBank în cazul creditelor la export este de maximum 85% din valoarea totală a bunurilor/serviciilor exportate, la care se mai poate adăuga o sumă reprezentând costuri locale eligibile a căror valoare nu poate depăşi 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în cazul asigurării creditului cumpărător, suma asigurată poate include dobânda curentă aferentă creditului şi prima de asigurare.

(4) în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate, suma asigurată este egală cu maximum valoarea investiţiei la care se pot adăuga veniturile previzionale a se obţine de pe urma acestei investiţii (profit, dividende).

Art. 11. - În suma asigurată nu pot fi incluse următoarele:

a) comisioanele, spezele bancare, dobânzile penalizatoare şi orice alte penalităţi datorate de către debitor sau prevăzute pentru proiectul/acordul de investiţie;

b) compensaţii rezultate în urma aplicării unor prevederi legale sau în urma unor înţelegeri în afara proiectului de investiţie/acordului de investiţie;

c) creanţe rezultate în urma producerii unor riscuri neasigurate;

d) creanţele care fac obiectul altei poliţe de asigurare.

Art. 12. - Sumele reţinute pe seama asiguratului reprezintă cel puţin 50% din franciză.

Art. 13. - Procentul asigurat de EximBank poate fi:

a) maximum 85% în cazul creditului furnizor;

b) maximum 90% în cazul investiţiilor în străinătate;

c) maximum 95% în cazul creditului cumpărător.

Art. 14. - (1) Despăgubirea maximă pe care EximBank o poate plăti se determină prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurată.

(2) Despăgubirea efectivă pe care EximBank o plăteşte asiguratului ca urmare a producerii pierderii se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea suferită efectiv de asigurat, fără a se depăşi despăgubirea maximă.

Art. 15. - (1) Perioada asigurată este perioada în care se poate produce riscul asigurat şi se corelează cu perioada de rambursare a creditelor la export, care, conform prevederilor Acordului OCDE şi Regulamentului, poate fi de:

a) maximum 8,5 ani - pentru ţările din categoria I 7;

b) maximum 10 ani - pentru ţările încadrate în categoria II.

(2) în cazul în care exportul se încadrează în înţelegerile sectoriale din cadrul Acordului OCDE, parte integrantă a Regulamentului, perioada maximă de rambursare a creditului la export este cea stipulată în înţelegerea sectorială aplicabilă.

Art. 16. - (1) Poliţele de asigurare sunt formate din: condiţiile generale de asigurare şi lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte Integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţele de asigurare se pot încheia în iei, USD, EUR sau în altă monedă liber convertibilă.

(3) în funcţie de prevederile contractului de export se pot stabili termeni şi condiţii specifice de acordare a poliţelor de asigurare, în conformitate cu înţelegerile sectoriale, parte integrantă a Regulamentului.


7  În sensul Acordului OCDE, ţările din categoria I sunt ţările OCDE cu venituri ridicate. Toate celelalte ţări intră în categoria II. Clasificarea se realizează anual de Banca Mondială în funcţie de venitul naţional brut pe cap de locuitor.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate. Condiţii de acordare a asigurării

 

Art. 17. - La data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă, solicitarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) exportatorul/investitorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva solicitanţilor nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul/investitorul nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru sume ce acoperă valoarea datoriilor restante ele.). În cazul în care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare;

d) solicitanţii respectă cerinţele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de corupţie în domeniul creditelor de export susţinute oficial;

e) exportatorul/investitorul respectă cerinţele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

f) exportatorul/investitorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi cu EximBank.

Art. 18. - (1) Asigurarea creditului la export se acordă în următoarele condiţii standard:

a) conţinutul naţional al exportului să fie de minimum 50%, cu excepţia exportului de nave;

b) creditul la export este acordat pe o durată egală sau mai mare de 2 ani, care poate include perioada de fabricaţie a bunurilor;

c) perioada de rambursare a creditului la export nu trebuie să depăşească durata de viaţă a bunurilor exportate;

d) principalul creditului la export se rambursează, de regulă, în rate egale;

e) ratele de principal se rambursează şi dobânzile se plătesc la intervale de maximum 6 luni, iar prima rată de principal şi de dobândă trebuie achitată nu mai târziu de 6 luni de la data de început a creditului la export;

f) dobânda datorată după data de început a creditului nu se capitalizează.

(2) în conformitate cu prevederile Regulamentului, asigurarea creditului la export se poate acorda şi în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), cu respectarea următoarelor criterii:

a) nicio rată de principal sau serie de rate de principal care se va rambursa într-o perioadă de 6 luni nu trebuie să depăşească 25% din principalul creditului;

b) ratele de principal se rambursează la interval de maximum 12 luni; prima rată de principal trebuie rambursată nu mai târziu de 12 luni de la data de început a creditului la export şi cel puţin 2% din principalul creditului trebuie să fie rambursat într-o perioadă de 12 luni de la data de început a creditului la export;

c) dobânda se achită la interval de maximum 12 luni, iar prima rată de dobândă trebuie achitată nu mai târziu de 6 luni de la data de început a creditului;

d) durata medie ponderată maximă a perioadei de rambursare nu depăşeşte:

(i) pentru tranzacţii cu debitori publici (sau în cazul unei garanţii de plată suverană):

- 4 ani şi 6 luni, pentru ţări din categoria I;

- 5 ani şi 3 [uni, pentru ţări din categoria II;

(ii) pentru tranzacţii cu debitori privaţi (sau în cazul în care nu există garanţie de plată suverană):

- 5 ani, pentru ţări din categoria I;

- 6 ani, pentru ţări din categoria II.

(3) Asigurarea creditului la export conform alin. (2) se poate acorda în cazuri justificate de un decalaj între data la care debitorul dispune de fonduri şi profilul serviciului datoriei, care ar rezulta dintr-un grafic de rambursare cu rate semestriale egale.

Art. 19. - Pentru acordarea asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) solicitantul implementează în ţara-gazdă o investiţie de capital,

b) capitalul social majoritar al solicitantului nu este deţinut de persoane fizice sau juridice originare din ţara-gazdă;

c) investitorul a obţinut autorizaţiile necesare pentru realizarea investiţiei de capitel, în conformitate cu legile şi reglementările din ţara-gazdă. În cazul în care la date depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la obţinerea autorizaţiilor necesare, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 20. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 21. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export şi investiţiei în străinătate;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului sau ţării-gazdă;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 22 - (1) în funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de asigurare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, suma asigurată, moneda asigurării, despăgubirea maximă, procentul asigurat, încasarea avansului, condiţiile de valabilitate a asigurării, alte condiţii specifice de asigurare.

(2) Pentru sume asigurate care depăşesc 2 milioane DST8 (sau echivalent, determinat pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data cererii de asigurare), EximBank va notifica OCDE, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de aprobarea asigurării, în cazul în care asigurarea se acordă în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2).

Art. 23. - În situaţia în care tranzacţia de export/investiţia pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

Art. 24. - Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 25. - EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.


8 Drepturi speciale de tragere.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 26. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.

(2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A., în maximum 90 de zile de la solicitare.

Art. 27. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern sau ţara-gazdă a investiţiei. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului de la debitorul extern sau ţara-gazdă a investiţiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 29. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.