MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 870/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 870         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 439 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 4251 din acelaşi Cod

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

789. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

791. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

671. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.609. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 439

din 22 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 4251 din acelaşi cod

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) şi art. 4251 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ştefania Gabriela Nuţ în Dosarul nr. 18.394/197/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.295 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei a depus concluzii scrise, prin care solicită admiterea acesteia.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 319D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 341 alin, (7) pct. 2 lit. a) din acelaşi cod, excepţie ridicată de Adrian-Emanuel Vodă şi Andrei-Nicolae Vodă în Dosarul nr. 1,889/203/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 319D/2017 la Dosarul nr. 1.295D/2016.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 319D/2017 la Dosarul nr. 1.295D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, în privinţa dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală şi, ca inadmisibilă, în ceea ce priveşte prevederile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală se arată că, în ipoteza reglementată prin textul criticat, nu există o acuzaţie în materie penală, motiv pentru care nu se impune acordarea dreptului la dublul grad de jurisdicţie. Cu privire la constituţionalitatea prevederilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din acelaşi cod se susţine că, referitor la acestea nu sunt formulate veritabile critici de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarele, constată următoarele:

8. Prin Decizia nr. 247 din 27 iunie 2016 şi încheierea din 19 ianuarie 2016, pronunţate în dosarele nr. 18.394/197/2015 şi nr. 1.889/203/2016, Tribunalul Braşov - Secţia penală şi Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) şi art. 4251 din Codul de procedură penală şi, respectiv, cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) cu referire la dispoziţiile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ştefania Gabriela Nuţ şi de Adrian-Emanuel Vodă şi Andrei-Nicolae Vodă în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii formulate de autorii excepţiei împotriva unor soluţii de respingere, ca nefondate, conform art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, a unor plângeri formulate împotriva unor soluţii de clasare.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale şi neconvenţionale, întrucât nu prevăd o cale de atac împotriva hotărârilor pronunţate de instanţe în materia plângerilor împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, cu consecinţa încălcării dreptului la un proces echitabil, a dreptului la apărare, precum şi a principiului dublului grad de jurisdicţie în materie penală. Se susţine, totodată, că textele criticate creează discriminare între diferitele categorii de justiţiabili sub aspectul dreptului de a promova căile de atac prevăzute de lege, cu consecinţa încălcării prevederilor constituţionale ale art. 129. Se susţine, de asemenea, că textele criticate contravin dispoziţiilor convenţionale referitoare la asigurarea dublului grad de jurisdicţie în materie penală.

10. Tribunalul Braşov - Secţia penală şi Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că textele criticate asigură garanţiile procesuale specifice accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil prevăzute la art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi că nu există dispoziţii constituţionale şi convenţionale care să oblige la asigurarea tuturor căilor de atac în toate categoriile de cauze. Se susţine că, în prezenta cauză, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie referitoare la dublul grad de jurisdicţie în materie penală, întrucât, prin procedura reglementată prin textul criticat, nu este soluţionată cauza penală sub aspectul stabilirii vinovăţiei inculpatului. Se arată, totodată, că reglementarea normelor de procedură este de competenţa legiuitorului şi că textele criticate au ca scop asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor penale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) din Codul de procedură penală este neîntemeiată. Se face trimitere la soluţia şi considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate analizată. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4251 din Codul de procedură penală se arată că aceasta este inadmisibilă şi. În subsidiar neîntemeiată, întrucât autorul solicită, în realitate, completarea dispoziţiilor legale anterior menţionate.

13. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că îşi menţine punctele de vedere care au fost reţinute de Curtea Constituţională prin deciziile nr. 599 din 21 octombrie 2014, nr. 58 din 24 februarie 2015 şi nr. 139 din 12 martie 2015. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4251 din Codul de procedură penală se apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât reglementarea procedurii de judecată şi a căilor de atac este de competenţa legiuitorului, conform art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile depuse la dosarele cauzelor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) şi art. 4251 din Codul de procedură penală şi, respectiv, dispoziţiile art. 341 alin. (8) cu referire la dispoziţiile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală. În realitate, din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine, însă, că autoarea critică dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 4251 din acelaşi cod, care au următorul cuprins:

- Art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8): (7) în cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară: (...) 2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi: a) respinge plângerea ca nefondată [...]

(8) încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (71) este definitivă.,,;

- Art. 4251: „(1) Calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel.

(2) Pot face contestaţie procurorul şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum şi persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru celelalte persoane, dispoziţiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

(3) Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare, dispoziţiile art. 415 aplicându-se în mod corespunzător,

(4) La soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 şi art. 418 se aplică în mod corespunzător; în cadrul acestor limite, la soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul măsurii contestate.

(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau; după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului.

(6) La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, dispoziţiile art. 90 şi art. 91 aplicându-se în mod corespunzător.

(7) Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac. putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

1. respingerea contestaţiei, cu menţinerea hotărârii atacate:

a) când contestaţia este tardivă sau inadmisibilă;

b) când contestaţia este nefondată;

2. admiterea contestaţiei şi:

a) desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei;

b) desfiinţarea hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea. “

17. Se susţine că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la calitatea legii, art. 16 alin. (1) şi (2) cu privire la egalitatea în drepturi, art. 11 cu privire la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) şi (2) referitor la accesul liber la justiţie, art. 24 cu privire la dreptul la apărare şi art. 129 cu privire la folosirea căilor de atac, precum şi prevederilor art. 6, art. 13, art. 14 şi art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, interzicerea discriminării şi interzicerea abuzului de drept, dispoziţiilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie referitoare la dublul grad de jurisdicţie în materie penală şi prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie cu privire la interzicerea generală a discriminării.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, raportate la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din acelaşi cod, au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, fiind pronunţată, în acest sens, Decizia nr. 788 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din data de 23 februarie 2017, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

19. Prin decizia anterior menţionată, în ceea ce priveşte prevederile art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi alin. (8) din Codul de procedură penală, Curtea a reţinut că încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la art. 341 alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1 şi pct. 2 lit. a), b) şi d) din Codul de procedură penală este definitivă, însă, acest fapt nu este de natură a afecta constituţionalitatea prevederilor invocate, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”.

20. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză.

21. Totodată, Curtea a constatat că art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile. De asemenea, prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Totodată, eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

22. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor anterior arătate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

23. În ceea ce priveşte critica autorilor excepţiei din Dosarul nr. 1.295D/2016, referitoare la faptul că împotriva încheierilor pronunţate conform art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu poate fi formulată calea de atac a contestaţiei, reglementată la art. 4251 din Codul de procedură penală, Curtea reţine că dispoziţiile art. 4251 din Codul de procedură penală au fost introduse în legislaţia procesual penală românească prin prevederile art. III pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2014. Potrivit Expunerii de motive a Legii nr. 58/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, acestea au ca scop asigurarea unei căi de atac în materii urgente şi pentru situaţii restrictive de drepturi şi libertăţi. Aşa cum rezultă din cuprinsul textului criticat, aceste situaţii sunt însă cele expres reglementate de legiuitor, prin prevederile Codului de procedură penală, determinarea lor fiind de competenţa exclusivă a acestuia. Prin urmare, aşa cum rezultă din prevederile art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură penală, calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, legiuitorul, conform politicii sale în materie procesual penală, putând hotărî care sunt încheierile ce pot fi contestate, în vederea soluţionării cu celeritate a unor situaţii procesuale de natură a restrânge exerciţiul unor drepturi fundamentale.

24. Prin raportare la aceste considerente, faptul că autorii excepţiei nu se află printre persoanele care au dreptul de a formula contestaţie nu este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale referitoare la folosirea căilor de atac, întrucât, aşa cum s-a reţinut mai sus, conform art. 129 coroborate cu cele ale art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este reglementată prin lege, iar căile de atac pot fi exercitate doar în condiţiile legii. În acest context, reglementarea situaţiilor în care poate fi formulată contestaţie reprezintă opţiunea legiuitorului şi a fost exprimată conform atribuţiei sale constituţionale prevăzute la art. 61 alin. (1) din Constituţie şi în marja de apreciere prevăzută de acesta.

25. Prin raportare la motivele anterior menţionate, Curtea constată că nu poate fi reţinută existenţa unei discriminări între persoanele care au dreptul de a formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 4251 din Codul de procedură penală şi cele ale căror încheieri sunt definitive, conform prevederilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, întrucât aceste două categorii de persoane se află în situaţii diferite, determinate de natura diferită a obiectului încheierilor ce pot fi contestate. Or, în această privinţă, Curtea Constituţională a statuat, în repetate rânduri, în jurisprudenţa sa, că principiul egalităţii în faţa legii, prevăzut la art. 16 din Constituţie, obligă la instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, dar că acesta nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite (a se vedea Decizia nr. 545 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 6 iulie 2011).

26. Mai mult, Curtea reţine că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios constituţional „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefania Gabriela Nuţ în Dosarul nr. 18.394/197/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia penală şi de Adrian-Emanuel Vodă şi Andrei-Nicolae Vodă în Dosarul nr. 1.889/203/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 4251 din acelaşi cod sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia penală şi Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 lit. a) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 789.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Operatorul economic: Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Moliere nr. 6-8

Cod unic de înregistrare: RO 2351555

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

PROPUNERE BVC 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

260578,91

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

252195,65

 

 

 

 

Vânzări imobile OUG 15/2013

2bis

23456,05

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

8383,26

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

333787,12

 

 

 

Vânzări imobile OUG 15/2013

7bis

14309,41

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

323074,42

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

127076,80

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

11790,90

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

97274,68

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

80063,54

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

71822,42

 

 

 

C2

bonusuri

14

8241,12

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

6,66

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

350,34

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

16860,80

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

86932,04

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

10712,70

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-73208,21

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

61686,27

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

646,68

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

61686,27

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1972,80

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2079,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3065.27

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2878,88

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

121.31

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1280.94

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

150746,88

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 106972, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

Art. 3. - După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzută la art. 3, acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

Art. 5. - Pred a rea-prelua re a imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 791.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 5075 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică, Carte fundară/Nr. cadastral

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil ca urmare a reevaluării

(lei)

Administratorul bunului/CUI

106972

8.19.01

Imobil 5075

Judeţul Buzău, comuna Unguriu

Construcţii şi teren* C.F.: 20530

Nr. cad.: 441

12.931

175.347,30

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

“Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/

Carte fundară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

107051

8.19.01

Imobil 1242

Judeţul Buzău,

comuna Unguriu,

comuna Măgura

1. Construcţii

Pavilionul A:

- Suprafaţa construită - 236 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 236 mp

- Valoare contabilă - 53.793,68 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţa construită - 353 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 353 mp

- Valoare contabilă - 54,321,97 lei

Pavilionul C:

- Suprafaţa construită - 177 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 177 mp

- Valoare contabilă - 30,665,56 lei

Pavilionul D:

- Suprafaţa construită - 457 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 457 mp

- Valoare contabilă - 53.669,08 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţa construită - 478 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 478 mp

- Valoare contabilă - 45.091,52 lei

Pavilionul F:

- Suprafaţa construită - 232 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 232 mp

- Valoare contabilă - 30.049,92 lei

Pavilionul G:

- Suprafaţa construită - 299 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 299 mp

- Valoare contabilă - 29,90 lei

Pavilionul G1:

- Suprafaţa construită - 120 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 120 mp

- Valoare contabilă - 18.841,36 lei

Pavilionul H:

- Suprafaţa construită - 374 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 374 mp

- Valoare contabilă - 26.068,25 lei

Pavilionul J:

- Suprafaţa construită - 50 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 50 mp

- Valoare contabilă - 0,20 lei

Pavilionul K:

- Suprafaţa construită - 146 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 146 mp

- Valoare contabilă - 14.356,05 lei

Pavilionul L:

- Suprafaţa construită - 72 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 72 mp

- Valoare contabilă - 6,20 lei

Pavilionul L1:

- Suprafaţa construită - 72 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 72 mp

- Valoare contabilă - 7.183,98 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţa construită - 312 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 312 mp

- Valoare contabilă - 37.707,99 lei

Pavilionul N:

- Suprafaţa construită - 73 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 73 mp

- Valoare contabilă - 5.974,21 lei

Pavilionul N1:

- Suprafaţa construită - 43 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 43 mp

- Valoare contabilă - 5.904,22 lei

Pavilionul N2:

- Suprafaţa construită - 29 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 29 mp

- Valoare contabilă - 3.474,44 lei

Pavilionul 0:

- Suprafaţa construită - 42 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 42 mp

- Valoare contabilă - 6.304,50 lei

Pavilionul P:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P1:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P3:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P4:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P5:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P6:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P7:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P8:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P9:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul P10:

- Suprafaţa construită - 708 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 708 mp

- Valoare contabilă - 31,20 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţa construită - 698 mp

- Suprafaţa desfăşurată -1300 mp

- Valoare contabilă - 64,60 lei

Pavilionul S:

- Suprafaţa construită - 271 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 271 mp

- Valoare contabilă - 55.858,13 lei

Pavilionul S1:

- Suprafaţa construită - 70 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 70 mp

6.754.909,59

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei pentru

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

CUI - 4297940

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

- Valoare contabilă - 3,00 lei

Pavilionul S2:

- Suprafaţa construită - 271 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 271 mp

- Valoare contabilă - 55.858,13 lei

Pavilionul T:

- Suprafaţa construită - 355 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 710 mp

- Valoare contabilă - 34.663,07 lei

Pavilionul U:

- Suprafaţa construită -158 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 365 mp

- Valoare contabilă - 35.536,61 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţa construită - 265 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 623 mp

- Valoare contabilă - 37.677,80 lei

Pavilionul X2:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,30 lei

Pavilionul X3:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,30 lei

Pavilionul X4:

- Suprafaţa construită - 35 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 35 mp

- Valoare contabilă - 1,00 lei

Pavilionul X5:

- Suprafaţa construită - 8 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 8 mp

- Valoare contabilă - 0,50 lei

Pavilionul X6:

- Suprafaţa construită - 8 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 8 mp

- Valoare contabilă - 0,50 lei

Pavilionul X7:

- Suprafaţa construită - 45 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 45 mp

- Valoare contabilă - 3.481,93 lei

Pavilionul X10:

- Suprafaţa construită - 4 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 4 mp

- Valoare contabilă - 1.045,99 lei

Pavilionul X13:

- Suprafaţa construită - 39 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 39 mp

- Valoare contabilă - 1 545,77 lei

Pavilionul X14:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,10 lei

Pavilionul X15:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,10 lei

Pavilionul X16:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,10 lei

Pavilionul X17:

- Suprafaţa construită - 3 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 3 mp

- Valoare contabilă - 0,10 lei

Pavilionul Y:

- Suprafaţa construită -14 mp

- Suprafaţa desfăşurată -14 mp

- Valoare contabilă - 5.262,81 lei

Pavilionul Y1:

- Suprafaţa construită -14 mp

- Suprafaţa desfăşurată -14 mp

- Valoare contabilă - 5.243,42 lei

Pavilionul Y2:

- Suprafaţa construită -14 mp

- Suprafaţa desfăşurată -14 mp

- Valoare contabilă - 5.243,42 lei

Pavilionul Z1:

- Suprafaţa construită - 280 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 280 mp

- Valoare contabilă - 33,00 lei

Pavilionul Z2:

- Suprafaţa construită - 288 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 288 mp

- Valoare contabilă - 33,00 lei

Pavilionul Z3:

- Suprafaţa construită - 295 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 295 mp

- Valoare contabilă - 34,80 lei

Pavilionul Z4;

- Suprafaţa construită - 288 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 288 mp

- Valoare contabilă - 33,00 lei

Pavilionul Z5:

- Suprafaţa construită - 460 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 460 mp

- Valoare contabilă - 44.941,13 lei

Pavilionul Z6:

- Suprafaţa construită - 138 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 138 mp

- Valoare contabilă - 3,452,58 lei

Pavilionul Q:

- Suprafaţa construită - 20 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 20 mp

- Valoare contabilă - 3,00 lei

Total suprafaţă construită - 14.701 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp

Total valoare contabilă - 683.773,22 lei

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

2. Amenajări la terenuri: -

Drumuri şi alei interioare cu macadam - 2.780 mp

- Valoarea contabilă - 41,70 lei

- Drumuri şi alei interioare pavate - 14,700 mp

- Valoarea contabilă - 367,50 lei

- Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp

- Valoarea contabilă - 92,70 lei

- Platouri betonate - 862 mp

- Valoarea contabilă - 18,10 lei

- Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp

- Valoarea contabilă - 30,40 lei

- Reţea alimentare cu apă - 4.590 m

- Valoarea contabilă - 48,90 lei

- Reţea de canalizare - 915 m

- Valoarea contabilă - 18,40 lei

- Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m

- Valoarea contabilă - 46,20 lei

- Împrejmuire cu gard viu -110 m

- Valoarea contabilă - 0,60 lei

- Împrejmuire cu scândură - 250 m

- Valoarea contabilă - 2,50 lei

- Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m

- Valoarea contabilă - 29,20 lei

Total valoare contabilă - 696,20 lei

3. Suprafaţă terenului -15,19 ha

Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei

CF: 20526; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău

Nr. cad.: 20526

CF: 20624; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20624

CF: 20625; extravilan localitatea Măgura, judeţul Buzău Nr. cad.: 20625

CF: 20529; extravilan localitatea Unguriu, judeţul Buzău Nr. cad.: 20529

 

 

 

2

106972

8.19.01

Imobil 5075

Judeţul Buzău,

Comuna Unguriu

1. Construcţii

Pavilionul A:

- Suprafaţa construită - 400 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 403 mp

- Valoare contabilă - 2.953,00 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţa construită - 400 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 403 mp

- Valoare contabilă -2.953,00 lei

Pavilionul C:

- Suprafaţa construită -1.325 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp

- Valoare contabilă - 3.760,00 lei

Pavilionul D:

- Suprafaţa construită - 400 mp

- Suprafaţa desfăşurată - 403 mp

- Valoare contabilă - 2,953,00 lei

Total suprafaţă construită - 2.525 mp

Total suprafaţă desfăşurata - 2.542 mp

Total valoare contabilă -12.619 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml

- Valoarea contabilă - 311,67 lei

Total valoare contabilă - 311,67 lei

3. Suprafaţă terenului - 0,7196 ha

Total valoare contabilă - 162.416,63 lei

C.F.: 20S30 Nr. cad.: 441

175.347,30

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor CUI - 4297940

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministru lui nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere propunerea Blocului Naţional Sindical, formulată prin Adresa nr. 779/2017, propunerea Federaţiei Sindicatelor „Gaz - România”, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 13.410/2017, propunerea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 19.453/2017, propunerea Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A., înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 5.620/2017, şi propunerea Confederaţiei Naţionale a Federaţiilor şi Asociaţiilor de Consumatori - „Convenţia CONROM”, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. 69.534/2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) lit. b), c) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La anexa Deciziei prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 25 februarie 2013, cu modificările ulterioare, punctele 5, 6, 8, 9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„5.

Victor Florescu

Blocul Naţional Sindical

6.

Eugen Luha

Federaţia Sindicatelor «Gaz - România»

 

8.

Gheorghe Beuşteanu

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii

9.

Ilie Ionel

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

11.

Vasile Cazan

Confederaţia Naţională a Federaţiilor şi Asociaţiilor de Consumatori - «Convenţia CON ROM»“

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2017.

Nr. 671.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Procesul-verbal nr. 25, încheiat în data de 6 septembrie 2017, şi Procesul-verbal nr. 26, încheiat în data de 12 octombrie 2017, ale Comisiei interministeriale de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi contbrt", în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 28 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 31 octombrie 2017.

Nr. 6.609.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3 423/2017)

 

Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii În vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- lei -

1

Arad

Arad

Modernizare reţele termice aferente punctului termic PT 2 Miron Costin

2.044.807

2

Bihor

Oradea

1. Reabilitarea bretelei de legătură dintre magistrala termică nr. 1 şi magistrala termică nr. 5 pe străzile Grădinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleuşului, Războieni şi Căprioarei

2. Sistem SCADA pentru monitorizarea şi automatizarea a 125 de puncte termice

3. Modernizarea instalaţiilor interioare, monitorizarea parametrilor şi automatizarea din dispecerat a punctelor termice (27 de puncte termice)

4. Monitorizarea parametrilor şi controlul din dispecerat a datelor de funcţionare a punctelor termice (PT 104, PT 109, PT 872, PT 118, PT 832, PT 218, PT 215, PT 202, PT 831, PT 713, PT 610, PT 887, PT 407, PT 411, PT 125, PT 607, PT 511, PT 116, PT 841), municipiul Oradea

5.000.000

3

Buzău

Nehoiu

Reabilitare sistem de producere şi distribuţie agent termic în oraşul Nehoiu

2.055.447

4

Giurgiu

Giurgiu

1. Reţea de transport termic primar Zona 23 August

2. Centrala termică Zona Giurgiu Nord

2.265.674

5

Harghita

Miercurea-Ciuc

1. Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

2. Instalare module termice în cartierul Spicului în vederea promovării distribuţiei pe orizontală

2.887.000

6

Harghita

Odorheiu Secuiesc

Îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa III - Finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice şi a reţelelor termice prin folosirea punctelor termice de bloc

2.664.000

7

Hunedoara

Brad

Adaptarea şi optimizarea reţelei de transport agent termic pentru centrala termică cu funcţionare pe biomasă, în municipiul Brad, judeţul Hunedoara - etapa II - tronson între punctele de racord la reţeaua existentă C-F1

212.426

8

Iaşi

Iaşi

1. Extinderea reţelei termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul laşi

2. Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn 1100

4.328.000

9

Suceava

Suceava

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4

3.500.000

10

Tulcea

Tulcea

1. Modernizare şi monitorizare de la distanţă a funcţionării modulelor, punctelor şi centralelor termice, cazanului de apă fierbinte şi staţiei intermediare de ridicare a presiunii

2. Reabilitare reţea termoficare agent primar între cartier Vest şi CAF 50 Gcal/h, municipiul Tulcea

2.540.000

11

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

1. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 22 Filipin - Ramura 2 (bl. Dl, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23)

2. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 2 Ostroveni - Ramura 4 (bl.C28-SC F + G, C29, C30, C31, C32- sc. E + F, B12,

Grădiniţa nr. 2, A8/1)

3. Reabilitare reţele termice şi apă caldă de consum PT 38 Nord - Ramura 2 (bl. N4, N6, N7, N8, P3, P4)

1.058.035

12

Vrancea

Focşani

Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport a energiei termice în zonele: Piaţa Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni, din municipiul Focşani

1.521.000

TOTAL

30.076.389

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.