MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 880/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 880         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

792. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

799. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

673. - Decizie privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.131. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, Str. Mărului nr. 402, judeţul Argeş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are înregistrată la nr. MFP 101721 suprafaţa de teren de 599,24 ha aparţinând domeniului public al statului, la care se adaugă suprafaţa de teren măsurată de 13,30 ha, rezultând 612,54 ha, domeniul public al statului, din care se scad:

- 7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

- 40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- 0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1,663/R din 31.10.2007, emisă de Tribunalul Argeş;

- 0,04 ha, donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Stat al Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954, care nu sunt cuprinse în Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că suprafaţa de teren rămasă în domeniul public al statului este de 564,19 ha.

Suprafaţa totală de 249,30 ha retrocedată la comisiile locale în baza legilor fondului funciar rămâne înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 101721 şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

(3) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110, Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;

e) diviziunea 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;

f) diviziunea 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; grupa 351 Producţia, transportul şi distribuirea energiei electrice; clasa 3513 Distribuţia energiei electrice; clasa 3514 Comercializarea energiei electrice; grupa 352 Producţia gazelor, distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3522 Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte; clasa 3523 Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte;

g) diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

h) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

i) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializare; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

j) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;

k) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

l) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

m) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;

n) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii: clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;

o) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie: activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultantă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

p) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

q) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

r) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

s) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

ş) diviziunea 82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

t) diviziunea 85 învăţământ; grupa 853 învăţământ secundar; clasa 8532 învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 învăţământ superior; clasa 8541 învăţământ superior non universitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;

ţ) diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9102 Activităţi ale muzeelor;

u) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale, clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949Alte activităţi asociative; clasa 9499Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;

v) diviziunea 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti1, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este de 120.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 11. - (1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director general.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora;

b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2;

c) transferul bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti;

d) adăugarea la nr. M.F. 101721 a suprafeţei de teren de 13,30 ha rezultată din măsurătorile cuprinse în planurile cadastrale şi scăderea suprafeţei totale de teren de 48,35 ha, din care: 7,6564 ha, cuprinse în anexa nr. 7 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 40,35 ha, cuprinse în anexa nr. 8 nr. crt. 3 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 0,3037 ha, predate conform Deciziei civile nr. 1.663/R din 31.10,2007, emisă de Tribunalul Argeş, 0,04 ha donate pentru Cimitirul Penticostal conform Contractului de donaţie întocmit de Notariatul de Statal Regiunii Piteşti din 20 decembrie 1954.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/200B, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 792.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Piteşti-Mărăcineni - C.U.1.198049

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod

de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

101560

8.28.10

Secţie înmulţire meristeme

Laboratoare S = 1.293 mp un nivel

Sector complex şi depozit fructe

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1985

825.834

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

101618

8.28.03

Pavilion laborator cercetare - sediu

Clădire trei nivele

S = 2.341 mp

Sediul central

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1972

3.615.614

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

101657

8.28.12

Locuinţe familişti, vile

Două nivele, 4 apartamente

5 = 146 mp

Sediu locuinţe

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1968

228.207

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

101721

8.05.03

Total suprafaţă teren agricol

564,19 ha

 

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

2005

61.544.253

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 2.2

În administrare

 

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

66.213.908

 

 

 

 

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

1

Terenuri, S totală 45,8701 ha, din care S = 7,6564 ha, cf. anexei nr. 7.3 şi S = 38,2137 ha, cf. anexei nr. 8.3

3.371.961

în administrare

2

2

Construcţii

10.463.722

în administrare

3

3

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

în administrare

4

4

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

în administrare

 

 

Total

13.835.683

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 2 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descriere tehnică

Adresa

Anul

dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-24811387-2017

PR 101341 Pavilion central, depozit

Sc = 3995 mp; Su = 3215 mp; P, fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1983

2.137.762

2.

INVPPS-24811445-2017

PR 101359 Hală şi şopron ferma Leordeni F6

Sc = 557 mp; Scurte = 3000 mp; P, fundaţie

Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România

1994

198566

3.

INVPPS-24811389-2017

PR 101529 Hală sortare

Sc = 701 mp; Su = 650 mp; P, fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1983

504120

4.

INVPPS-24811383-2017

PR 101368 Gospodărie gaze lichefiate

Sc = 32,40 mp; Su = 30 mp; P, fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1983

31614

5.

INVPPS-24811433-2017

PR 101611 Amenajare spaţiu sortare - depozit fructe

Sc = 250 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1990

84965

6.

INVPPS-24811385-2017

PR 101578 Cabina la pod-basculă

Sc = 67 mp; Su = 60 mp; P, fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

52514

7.

INVPPS-24811435-2017

PR 101642; Clădire atelier mecanic

Sc = 1170 mp; S curte = 5610 mp; P, fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

342106

8.

INVPPS-24811435-2017

PR 101645; Clădire produs acetilenă

Sc = 16 mp; P, fundaţie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

12537

9.

INVPPS-24811431-2017

PR101556 Punct termic post trafo, gestiune 30

Sc = 280 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1985

72040

10.

INVPPS-24811399-2017

PR 101710 Hală pregătire material săditor Ferma 2

Sc = 432 mp; S curte = 1500 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

106080

11.

INVPPS-24811395-2017

PR 101714 Baracă dormitor F1

Sc = 256 mp; Su = 240 mp; P, fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1970

11716

12.

INVPPS-24811391 -2017

PR 101713 Baracă dormitor F1

Sc = 415 mp; Su = 385 mp; S curte = P, fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

90420

13.

INVPPS-24811393-2017

PR 101716 Platformă ecologică Ferma 1

Vc = 7 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România,

1997

3290

14.

INVPPS-24811445-2017

PR 101361 Sere înmulţire Ferma 6

Sc = 2700 mp; S curte = 2000 mp, P, fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1970

87535

15.

INVPPS-24811445-2017

PR 101363 Spaţii depozitare + magazie - Ferma 6

Sc = 320 mp; Su = 280 mp; S curte = 1000 mp; P, fundaţie

Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România

1993

16146

16.

INVPPS-24811445-2017

PR 101365 Cantină 25 de locuri Ferma 6

Sc = 280 mp; S curte = 13,777 mp; P, fundaţie beton

Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România

1993

378263

17.

INVPPS-24811445-2017

PR 101367 Clădire staţie pompare (bazin, puţ, eşafodaj) Ferma 6

Sc = 20 mp; S curte = 2908 mp; P

Comuna Leordeni; judeţul Argeş; România

1983

140637

18.

INVPPS-24811399-2017

PR 101369 Adăpost animale Ferma 2

Sc = 248 mp; S curte = 600 mp; P

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

50580

19.

INVPPS-24811399-2017

PR 101389 Solare reci Ferma 2

Sc = 405 mp; S curte = 500 mp; P

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1991

9405

20.

INVPPS-24811401 -2017

PR101433 Grup social Ferma 2

Sc = 205 mp; Su = 180 mp; S curte = 7.372 mp; P+1, fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1960

36555

21.

INVPPS-24811381 -2017

PR 101451 Cabină la pod bascula Ferma 3

Sc = 51 mp; Su = 45 mp; S curte = 250 mp; P, fundaţie zidărie

Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România

1988

62434

22.

INVPPS-24811381 -2017

PR 101458 Şopron sortat fructe Ferma 3

Sc = 648 mp; Su = 630 mp; S curte = 1500 mp; P

Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România

1988

103200

23.

INVPPS-24811381-2017

PR 101465 Şopron îngrăşăminte Ferma 3

Sc = 216 mp; Su = 210 mp; S curte = 200 mp; P

Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România

1988

34506

24.

INVPPS-24811381 -2017

PR 101473 Centru de producţie Ferma 3

Sc = 240 mp; Su = 200 mp; S curte = 1580 mp; P +1, fundaţie

Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România

1988

101670

25.

INVPPS-24811381-2017

PR 101532 Platformă tehnologică ferma 3

Sc = 1728 mp; Su = 1710 mp; S curte = 2500 mp; P, fundaţie

Comuna Colibaşi; judeţul Argeş; România

1988

70230

26.

INVPPS-24811403-2017

PR 101495 Depozit fructe Ferma 4

Sc = 240 mp; S curte = 3320 mp; P

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1986

195456

27.

INVPPS-24811399-2017

PR 101621 Solare reci Ferma 2

Sc = 405 mp; S curte = 3283 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1991

9405

28.

INVPPS-24811407-2017

PR 101566 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România,

1987

87138

29.

INVPPS-24811409-2017

PR 101537 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

94179

30.

INVPPS-24811411-2017

PR 101576 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

87138

31.

INVPPS-24811413-2017

PR 101573 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

94179

32.

INVPPS-24811415-2017

PR 101589 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

87138

33.

INVPPS-24811417-2017

PR 101591 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

94179

34.

INVPPS-24811419-2017

PR 101596 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

87138

35.

INVPPS-24811421-2017

PR 101592 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

94179

36.

INVPPS-24811423-2017

PR 101600 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

87138

37.

INVPPS-24811425-2017

PR 101626 izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1987

94179

38.

INVPPS-24811427-2017

PR101602 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 198 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1990

87138

39.

INVPPS-24811429-2017

PR 101607 Izolator înmulţire căpşuni Gestiune 30

Sc = 214 mc

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2006

94179

40.

INVPPS-24811437-2017

PR 101661

Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8

Sc = 140 mp; Su = 197,20 mp; S curte = 1.124 mp; Sd = 279 mp; P+1 fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

199793

41.

INVPPS-24811437-2017

PR 101666

Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8

Sc = 181 mp; Su = 202,98 mp; S curte = 1.125 mp; Sd = 362 mp; P+1 fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

256056

42.

INVPPS-24811437-2017

PR 101671

Locuinţe familişti, vile, Gestiune 8

Sc = 159 mp; Su = 188,60 mp; S curte = 1.125 mp; Sd = 318 mp; P + 1, fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1973

227642

43.

INVPPS-24811439-2017

PR 101679

Bloc locuinţe 30 de apartamente, Gestiune 8

Sc = 472 mp; Sd = 2360 mp; S curte = 2.391 mp; S + P + 4 fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1982

408195

44.

INVPPS-24811441 -2017

PR 101704

Bloc locuinţe 76 garsoniere, Gestiune 8

Sc = 598,90 mp; S curte = 8.467,10 mp; S + P + 4 fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1982

234706

45.

INVPPS-24811443-2017

PR 101681

Extindere clădire sediu, Gestiune 8

Sc - 487,8 mp; P + 1 fundaţie beton

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1991

668679

46.

INVPPS-24811397-2017

PR 101654

Depozit pesticide Gestiune 8

Sc = 483 mp; Su = 450 mp, P fundaţie zidărie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1982

58845

47.

-

Seră diagnostic virologie

Sc = cca., 365 mp; compartimentare pentru testări virologie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2016

529609

48.

-

Seră rece

Sc = 370 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2016

273855

49.

-

Seră rece

Sc = 370 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2016

273855

50.

-

Seră rece

Sc = 370 mp

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2016

273855

51.

-

Solar

Sc = 250 mp; stâlpi, arce şi contravânturi metalice

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România,

2016

130148

52.

-

Solar

Sc = 250 mp; stâlpi, arce şi contravânturi metalice

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

2016

130148

53.

INVPPS-24811405-2017

Seră

Sc = 1.655 mp; P fundaţie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1985

383341

54.

INVPPS-24811405-2017

Seră

Sc = 1655 mp; P fundaţie

Comuna Mărăcineni; judeţul Argeş; România

1985

383341

 

 

Total

 

 

 

10.463.722

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni - C.U.1.198049, care trec în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şl, după caz, casării,

conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod

de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

101545

8.28.13

Magazie materiale

Parter, S = 45 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul; Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1971

47

PV 7130/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

În administrare

 

imobil

101590

8.28.10

Solar format puieţi

Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi verzi, S = 95 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1978

7.413

PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1058/30.10.2012

În administrare

 

imobil

101614

8.28.10

Izolator republican

(clonă)

Testare biologică plante, S = 600 mp

Sediul central

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1983

937

PV 8068/1983, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

În administrare

 

imobil

101682

8.28.10

Solar format puieţi

Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi, S = 95 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1978

7.413

PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

În administrare

 

imobil

101690

8.28.10

Casă de vegetaţie

Solarii pentru înrădăcinat butaşi, S = 60 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş: comuna Mărăcineni; nr. -

1971

253

PV 5100/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

În administrare

 

imobil

101694

8.28.10

Casa de vegetaţie

Solare pentru înrădăcinat butaşi, S = 60 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1971

253

PV 5100/1971, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

În administrare

 

imobil

101698

8.28.10

Clădire ceaţă

Centrală instalaţie ceaţă, S = 36 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1973

410

PV 6403/1973, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

În administrare

 

imobil

101699

8.28.10

Solar format puteţi

Spaţii acoperite cu PAFS, pentru înrădăcinat butaşi verzi, S = 95 mp

Sector cercetare înmulţire

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Mărăcineni; nr. -

1978

7.413

PV 5835/1978, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni -

C.U.I.198049, care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voineşti, potrivit art. 54 alin. (3) din Legea nr. 45/2009,

cu modificările şi completările ulterioare

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod

de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

101249

8.28.13

Clădire cantină

Clădire 2 nivele, S = 97 mp

Ferma 5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni: nr. -

1980

114.946

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101257

8.28.10

Microfermă 25 de capete

Clădire, parter S = 300 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1989

201.724

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101287

8.28.10

Hală sortat fructe

Spaţiu sortare,

Depozitare fructe,

S = 250 mp

Ferma F5

Ţara: România;

judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1972

89.923

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101334

8.28.10

Şopron fructe

Spaţiu sortare şi depozitare fructe,

S = 240 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1984

40

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101336

8.29.06

Clădire birou administraţie

Parter,

S = 232 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1949

62

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101344

8.28.12

Locuinţă familişti

Parter, 2 apartamente, S = 180 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni;

nr. --

1968

124.169

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101356

8.28.03

Clădire laboratoare + locuinţă paznic

Parter,

S = 101 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1949

72

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

101370

8.28.12

Locuinţe familişti

Parter,

2 apartamente, S = 180 mp

Ferma F5

Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mărăcineni; nr. -

1968

125.226

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

656.195

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017 unui număr total de şase familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ai căror membri au decedat sau au fost răniţi în evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara, din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A.

(2) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

a) câte 20.000 lei pentru familiile persoanelor decedate;

b) câte 10.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor rănite grav;

c) câte 5.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor rănite uşor.

(3) în situaţia în care, ca urmare a evenimentului care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara, se înregistrează decesul uneia dintre persoanele rănite, familiei acesteia i se acordă diferenţa dintre suma prevăzută la alin. (2) lit. a) şi suma prevăzută la alin. (2) lit. b) sau c), după caz.

(4) Ajutorul de urgenţă acordat conform alin. (2) şi (3) se plăteşte în condiţiile art. 391 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 799.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei decedate/rănite

Numele şi prenumele soţiei persoanei decedate/rănite

Adresă

Judeţul

Suma - lei -

1

Anghel Aurel (decedat)

Anghel Cristina Luminiţa

Oraşul Petrila, Str. Republicii, bl. 111, sc. 3, et. 2, ap. 30

Hunedoara

20.000

2

Băran Alin Daniel (rănit grav)

Băran Liliana

Oraşul Petrila, str. Tudor Vladimirescu, bl. 36 F, et. 4, ap. 23

Hunedoara

10.000

3

Cîrlig Liviu Gabriel (rănit grav)

Cîrlig Corina

Oraşul Petrila, Str. Republicii, bl. 54, ap. 23

Hunedoara

10.000

4

Tiba Avram Octavian (rănit grav)

Tiba Avram Maria

Oraşul Petrila, Str. Minei, bl. 33, sc. 2, et. 4, ap. 15

Hunedoara

10.000

5

Ianc Daniel (rănit uşor)

Ianc Ştefania

Municipiul Lupeni, Aleea Trandafirilor nr. 6, bl. 12, ap. 79

Hunedoara

5.000

6

Brojban Nicu (rănit uşor)

Brojban Elena Nuşa

Oraşul Petrila, Str. Republicii, bl. 109, ap. 6

Hunedoara

5.000

Total:

60.000

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 94/2017 privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan-Nicolae Stan se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 673.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

 

Pentru aplicarea art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 15 februarie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează.

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - - Consiliul de Planificare a Apărării, denumit în continuare Consiliu, funcţionează ca organ deliberativ la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în baza prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Consiliul este compus din:

a) ministrul apărării naţionale;

b) secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;

c) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;

d) secretarul de stat pentru armamente;

e) şeful Statului Major al Apărării;

f) secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;

g) directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării;

h) directorul Statului Major al Apărării;

i) şeful Direcţiei generale juridice;

j) şeful Statului Major al Forţelor Terestre;

k) şeful Statului Majorai Forţelor Aeriene;

l) şeful Statului Major al Forţelor Navale;

m) comandantul Comandamentului logistic întrunit;

n) şeful Direcţiei cooperare internaţională în domeniul apărării;

o) şeful Direcţiei generale financiar-contabile;

p) şeful Direcţiei generale management resurse umane;

q) şeful Direcţiei audit intern;

r) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;

s) şeful Direcţiei medicale.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în absenţa ministrului apărării naţionale, Consiliul este condus de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.

(2) în situaţia absenţei motivate a unora dintre membrii titulari, la şedinţele Consiliului participă înlocuitorii legali ai acestora.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru luarea unor decizii în regim de urgenţă, în cadrul Consiliului funcţionează Biroul Executiv al Consiliului de Planificare a Apărării, denumit în continuare Birou Executiv, care este compus din:

a) ministrul apărării naţionale;

b) secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;

c) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;

d) secretarul de stat pentru armamente;

e) şeful Statului Major al Apărării;

f) secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;

g) directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării;

h) şeful Direcţiei generale financiar-contabile;

i) şeful Direcţiei generale juridice,”

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) în absenţa ministrului apărării naţionale, Biroul Executiv este condus de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.”

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Consiliul are următoarele atribuţii:

a) analizează şi stabileşte obiectivele şi acţiunile de importanţă majoră pe termen mediu şi lung ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi căile şi modalităţile de realizare a acestora;

b) analizează şi avizează propunerile Ministerului Apărării Naţionale pentru elaborarea sau actualizarea Strategiei naţionale de apărare a ţării;

c) analizează şi avizează proiectul Cartei albe a apărării;

d) analizează şi avizează proiectul Strategiei militare;

e) analizează şi adoptă proiectul bugetului anual al Ministerului Apărării Naţionale, anexele, precum şi modificările acestuia;

f) analizează şi adoptă Directiva de planificare a apărării;

g) stabileşte lista programelor majore;

h) discută în cadrul Biroului Executiv, în faza de proiect, toate acţiunile noi ce apar după aprobarea Directivei de planificare a apărării, care necesită modificări în structura programelor şi stabilesc căile de urmat;

i) aprobă informarea privind stadiul de derulare a planurilor anuale;

j) analizează şi aprobă Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României;

k) analizează, avizează şi aprobă alte documente, în baza aprobării ministrului apărării naţionale.”

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului şi data de desfăşurare a acestora se comunică participanţilor de către Secretariatul Consiliului, după caz, împreună cu documentele ce urmează a fi discutate, cu cel puţin 5 zile înainte.”

8. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Conducerea Secretariatului Consiliului se exercită de către directorul Direcţiei planificare integrată a apărării sau înlocuitorul legal.

(3) Secretariatul de şedinţă este format din 1-2 membri din cadrul Direcţiei planificare integrată a apărării.”

9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Pentru punerea în practică a unor hotărâri ale Consiliului sau ale Biroului Executiv, ministrul apărării naţionale poate emite ordine, potrivit legii.”

10. La articolul 15, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) constituie şi gestionează arhiva Consiliului şi a Biroului Executiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 26 octombrie 2017.

Nr. M.131.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 10 octombrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la pct. 3, în loc de: „Inspectoratele judeţene de poliţie de frontieră” se va citi: „Inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.