MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 884/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 884         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

19. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

80. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

800. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

674. - Decizie privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.370. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

3.199. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În data de 10 noiembrie 2017, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2017.

Nr. 19.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/415 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 31 octombrie 2017, Camera Deputaţilor:

1. la act de împrejurarea că iniţiativa instituţiilor europene de a acorda rezilienţei un rol sporit este motivată de amplificarea presiunilor, şocurilor, crizelor care, devenind o normalitate la nivel global şi ameninţând să se transforme în fenomene catastrofale, depăşesc capacitatea de soluţionare a oricărui stat.

2. Consideră că axul principal în arhitectura rezilienţei ar trebui să fie asigurarea dreptului la viaţă şi, în consecinţă, construcţia rezilienţei ar trebui să se concentreze pe gestionarea celor mai mari riscuri pentru însăşi existenţa oamenilor; în această construcţie, în plan secundar s-ar situa riscurile pentru confortul oamenilor şi, în planurile următoare, şi riscurile care nu afectează în mod direct viaţa oamenilor; iminenţa producerii riscurilor şi nivelul acestora pot contribui la clasificarea lor şi, implicit, la stabilirea nivelului de alertă, a urgenţei şi intensităţii măsurilor.

3. Recunoaşte că dezvoltarea şi progresul către democraţie, pace şi securitate nu constituie un proces liniar şi că, în ultimii ani, s-a accentuat percepţia că aceste progrese nu sunt ireversibile.

4. Recunoaşte că buna guvernanţă este cel mai puternic instrument pentru sporirea rezilienţei şi că guvernele, având responsabilitatea principală de a răspunde nevoilor populaţiilor lor, au şi responsabilitatea principală pentru integrarea rezilienţei în cadrele de politică naţionale şi locale ale fiecărei ţări, îl timp ce Uniunea Europeană, cu prerogative limitate în politica externă, poate sprijini doar consolidarea rezilienţei; observă, totuşi, că dacă se doreşte o interpretare multilaterală a noţiunii de rezilienţa şi inserarea sa în toate politici/e relevante ale Uniunii, atunci rezilienţa se aplică şi în politici în care Uniunea are competenţe importante.

5. Având în vedere contextul fluid de provocări şi riscuri globale descris în strategia globală a Uniunii Europene, salută eforturile făcute la nivel european pentru consolidarea şi pentru o abordare strategică a rezilienţei, menită a spori impactul acţiunii externe a Uniunii şi a sprijini progresele UE în ceea ce priveşte dezvoltarea, ajutorul umanitar şi obiectivele de politică externă şi de securitate, precum şi demersul de integrare a rezilienţei în politicile orizontale ale Uniunii.

6. la act de caracterul multidimensional - uman, economic, de mediu, politic, de securitate şi societal - al rezilienţei şi salută faptul că această noţiune dobândeşte importanţă în politica externă şi de securitate a UE, în cooperarea pentru dezvoltare şi în cadrul ajutorului umanitar.

7. Admite că este necesar să se treacă de la menţinerea sub control a crizelor actuale la o abordare mai largă, politică, bazată pe mobilizarea coerentă a resurselor diplomatice ale Uniunii şi ale statelor membre, a asistenţei acordate de Uniunea Europeană, o abordare structurală care să pună accentul pe anticipare, prevenire şi pregătire, mai ales în ceea ce priveşte securitatea energetică, ameninţările hibride şi comunicarea strategică.

8. Apreciază că exploatarea dimensiunii transformatoare a rezilienţei reprezintă un element esenţial pentru succesul înglobării sale în acţiunea externă a Uniunii şi că acest succes va conduce în cele din urmă la o adevărată „cultură a rezilienţei”; semnalează totuşi că rezilienţa nu este un panaceu universal şi că pentru a fi credibilă va trebui să îşi marcheze, cât se poate de exact, limitele.

9. Apreciază definiţia dată rezilienţei în concluziile Consiliului din 2013 drept „capacitatea unei persoane fizice, a unei gospodării, a unei comunităţi, a unei ţări sau a unei regiuni de a se pregăti, de a rezista, de a se adapta şi de a-şi reveni rapid din situaţii de stres şi de şoc, fără a compromite perspectivele de dezvoltare pe termen lung”, dar atrage atenţia că în Comunicarea comună rezilienţa apare ca o imagine caleidoscopică atunci când este înţeleasă în sens larg, iar tentativele de structurare par lipsite de şanse, întrucât nu se pot determina constantele rezilienţei, pe domenii şi paliere de generalitate; astfel, constată că apar semnificaţii contradictorii ale rezilienţei, în măsura în care aceeaşi acţiune poate spori rezilienţa într-un sistem de referinţă, dar o va slăbi în alt sistem de referinţă; observă că în detaliile sale procesul de asigurare a rezilienţei induce situaţii paradoxale, de vreme ce sunt domenii şi situaţii în care se poate opera relativ facil cu noţiunea de rezilienţa, dar sunt şi alte numeroase domenii şi situaţii în care nu se poate opera cu această noţiune, întrucât aceeaşi acţiune poate produce, concomitent, efecte pozitive şi negative asupra rezilienţei unor componente diferite ale aceluiaşi sistem.

10. Atrage atenţia că, dintr-un anumit punct de vedere, rezilienţa se poate consolida şi prin renunţarea la principii fundamentale ale Uniunii Europene, adică la solidaritate, la cooperare loială, prin mijloace oneroase, neconforme dreptului internaţional, legilor sau bunelor practici în raporturile dintre state, prin acorduri care dezavantajează flagrant statele membre din Uniune sau din alte organizaţii internaţionale create, printre altele, şi pentru a furniza rezilienţă.

11. Remarcă dificultatea de a organiza conţinutul referitor la asigurarea rezilienţei, din cauza abordării sale la intersecţia unor discipline diferite cum sunt economia, politica, geopolitica, diplomaţia, sociologia, psihologia socială, psihologia individuală etc.

12. Notează că există o presiune constantă asupra respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, provocări legate de demografie, schimbări climatice, mediu sau migraţie, şocuri economice, eroziunea coeziunii în societate, conflicte, extremism violent şi acţiuni ale puterilor externe.

13. Susţine consolidarea angajamentului faţă de o vecinătate care se extinde până în Asia Centrală, cu scopul de a asigura faptul că atât Uniunea, cât şi ţările partenere învecinate îşi păstrează libertatea de a face propriile alegeri politice, diplomatice şi economice, reducând posibilităţile de presiuni sau de constrângeri externe.

14. Susţine abordarea rezilienţei din perspectiva unui concept politic construit pe valori, dar şi dintr-o perspectivă practică, operaţională.

15. Remarcă legarea operaţionalizării conceptului de rezilienţă de alocările pentru partenerii externi ai Uniunii Europene, atât prin instrumente financiare existente, cât şi prin planificarea alocărilor pe domenii, în viitor.

16. Observă că, deşi dimensiunea de securitate a conceptului de rezilienţă nu este ambiţioasă în raport cu terţii, rămânând în esenţă conectată la asistenţa pentru dezvoltare şi la cea umanitară, oferă totuşi posibilitatea de a promova, în raport cu aceştia, experienţa Uniunii în plan intern în domenii în care articularea aspectelor externe cu cele interne este esenţială, precum ameninţările hibride, contraterorism etc.

17. Notează menţinerea acţiunii de consolidare a rezilienţei în sfera unui proces fără un început sau final clar, un proces continuu, de îmbunătăţire a capacităţii de a gestiona schimbarea în general şi de a depăşi presiunile şi crizele.

18. Recunoaşte succesul Uniunii Europene în adaptarea politicii sale externe la evoluţia mediului internaţional, dar subliniază că acest succes se raportează la dimensiunea puterii necoercitive „soft power”, unanim apreciată, în timp ce, pe ansamblu, Uniunea Europeană nu poate determina un anume curs în evoluţia unor fenomene globale, cum sunt proliferarea armelor nucleare, războiul hibrid, imigraţia ilegală, terorismul, criminalitatea organizată gravă etc.

19. Salutând iniţiativa de organizare a răspunsului la „şocuri neaşteptate sau presiuni recurente sau pe termen lung” avansat de Comisia Europeană şi înaltul Reprezentant, atrage atenţia asupra dificultăţii de a se stabili sisteme de referinţă, criterii de evaluare valabile pentru domenii diferite, dar interconectate, formule pentru realizarea „acordului fin” în coordonarea acţiunilor din cadrul diferitelor „părţi ale sistemelor complexe care reglementează şi susţin statele, societăţile şi comunităţile”, cu atât mai mult cu cât sunt vizate şi sisteme informale „practici culturale sau soluţii ad-hoc la nivelul comunităţilor care completează capacităţile statului sau compensează absenţa acestora”.

20. Observă că rămân încă de clarificat concepte, interacţiuni, modalităţi de transpunere în practică a unor deziderate ambiţioase; astfel, este dificil de evaluat cum va funcţiona operaţionalizarea şi includerea aspectelor legate de consolidarea rezilienţei în practică, în structurarea şi implementarea unor politici.

21. Reţine că demersurile pentru instituirea rezilienţei pornesc de la premisa că nefiind posibilă evitarea tuturor riscurilor şi crizelor, factorii de decizie trebuie să fie în măsură să realizeze o evaluare completă a riscurilor şi vulnerabilităţilor, corelată cu pregătirea unor procese decizionale rapide; exprimă rezerve, totuşi, faţă de fezabilitatea acestui deziderat, de vreme ce cunoaşterea riscurilor este adesea blocată fie de lipsa accesului la informaţii clasificate, fie de dorinţa deţinătorilor informaţiei de a evita panica, fie de politicieni care, în dorinţa de a satisface cât mai mulţi electori, recurg la alianţe de conjunctură, la nivel local, cu diferite comunităţi, având un istoric de acte antisociale grave, cum sunt crima organizată şi terorismul, sau plasează interesele economice înaintea interesului public, de exemplu în ceea ce priveşte limitarea eliberării de substanţe toxice în natură sau a emisiilor de gaze cu efect de seră.

22. În acord cu Rezoluţia Parlamentului European reţine faptul că o consolidare eficientă a rezilienţei trebuie să recunoască importanţa familiilor şi să susţină capacitatea acestora de a absorbi şocurile.

23. În acord cu Rezoluţia Parlamentului European admite că dezvoltarea rezilienţei comunităţilor şi promovarea unei culturi a pregătirii în faţa dezastrelor reprezintă elemente-cheie în creşterea rezilienţei, în ansamblu.

24. Observă că în societăţile cu o organizare socială superioară bazată pe democraţie, stat de drept şi libertăţi civile, aceasta nu reprezintă un suport suficient pentru asigurarea rezilienţei statelor şi că se impun tot mai mult, ca puncte de sprijin, diverse componente ale cunoaşterii, creativitatea, inovarea, performanţele în materie de guvernanţă şi calitatea administraţiei publice sau situaţii conjuncturale imposibil de anticipat; crede că ar fi util un „atlas al rezilienţei” pe state membre, care să descrie elementele determinante şi contribuţia acţiunii administraţiei naţionale şi a celei europene.

25. Îşi exprimă regretul faţă de menţinerea peste milenii a puterii militare şi guvernării autoritare ca factori influenţi asupra rezilienţei, dar şi faţă de absenţa abordării acestui subiect de către Comisia Europeană şi înaltul Reprezentant; pentru buna înţelegere a situaţiei rezilienţei Uniunii şi statelor membre din perspectiva puterii militare încurajează Comisia Europeană şi înaltul Reprezentant să prezinte o analiză a raportului de forţe la nivel european şi transatlantic şi să prezinte un inventar al acordurilor din domeniu, precum şi al eventualelor măsuri propuse statelor membre parte în astfel de acorduri.

26. Cu toate că în comunicarea comună se pune accentul pe îmbunătăţirea rezilienţei statului şi societăţii, remarcă o oarecare extensie spre abordarea rezilienţei în zona persoanei şi semnalează dificultatea unei astfel de abordări, întrucât factorii determinanţi ţin de structura psihosocială a fiecărui individ, iar curajul, inteligenţa, discernământul, capacitatea de adaptare, rezistenţa la stres şi multe alte asemenea caracteristici personale nu pot face obiectul unui algoritm utilizabil în scopul realizării obiectivului comunicării comune; aceeaşi problemă poate fi transpusă şi la nivelul comunităţilor şi chiar al popoarelor, care au caracteristici, uneori greu de definit, susceptibile de a produce efecte în materie de rezilienţă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2017.

Nr. 80.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 47 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Justiţiei pe anul 2017, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”.

(2) Devizul estimativ al acţiunilor prevăzute la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Ministerul Justiţiei răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării evenimentului, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1, 3 şi 4 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, în scopul participării la activităţile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea unui număr maxim de 120 de participanţi, străini şi români.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorol Meleşcanu

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 800.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei

 

Nr. crt.

Tip cheltuială

Limita maximă

1.

Masă oficială

150 lei/persoană

2.

Prânz

100 lei/persoană

3.

Pauză de cafea

30 lei/persoană

4.

Mape, pixuri, ecusoane, materiale promoţionale

50 lei/persoană

5.

Cadouri

60 lei/persoană

6.

Aranjamente florale

300 lei/aranjament

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a două ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei

 

Nr. crt.

Activitate

Suma (lei)

1.

Cheltuieli dineu oficial pentru maximum 70 de persoane (străini şi români) în seara zilei de 23 noiembrie 2017:

70 x 150 lei = 10,500 lei

2.

2 prânzuri, în datele de 23 şi 24 noiembrie 2017, pentru aproximativ 120 de participanţi

120x 100 tei x2 = 24.000 lei

3.

2 pauze de cafea în data de 23 noiembrie 2017 pentru aproximativ 120 de participanţi

120 x 30 lei = 3.600 lei

4.

Mape, pixuri, ecusoane, materiale promoţionale

120x50 lei = 6.000 lei

5.

Cadouri

40x60 lei = 2.400 lei

6.

Aranjamente florale

1 x 300 lei = 300 lei

 

 

TOTAL: 46.800 lei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Ionel Puchiu se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2017.

Nr. 674.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare Sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Ciceu - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 61, 71, 74, 75, 89, 97, 103, 106, 108 şi 117;

b) unitatea administrativ-teritorială Cristuru-Secuiesc - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 11, 12, 28, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 86, 87, 88 şi 91;

c) unitatea administrativ-teritorială Ditrău - sectoarele cadastrale nr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 131,132, 133, 134, 135, 136, 137 şi 141;

d) unitatea administrativ-teritorială Vlăhiţa - sectoarele cadastrale nr. 2, 14, 29, 30, 34, 39, 46, 48, 59, 70, 81, 86, 93, 108, 113, 121 şi 128.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 1.370.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: HARGHITA

UAT: CMC EU

Sectoare: 5, 6, 7, 6I, 71, 74. 75, 89, 97. 103, 106, 108. 117

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

 

În temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.239/2014 privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor, art. 168 şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.302 din 3.11.2017,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Cererea de restituire a impozitelor şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Referat pentru analiză documentară, prevăzut în anexa nr. 3;

c) Decizie privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2017.

Nr. 3.199.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, denumit în continuare Acord, respectiv impozite, taxe vamale sau alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor.

2. Persoanele care pot solicita restituirea impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de acestea potrivit dispoziţiilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acord, pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării acestuia, sunt următoarele:

a) Guvernul Statelor Unite ale Americii;

b) personalul Guvernului Statelor Unite ale Americii;

c) contractorii;

d) personalul contractorilor.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

3. Restituirea taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitată de persoanele prevăzute la pct. 2, denumite în continuare contribuabili, se face pe baza cererii depuse de aceştia la organul fiscal central competent în administrarea solicitantului.

4. Prin organ fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal, se înţelege:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, în situaţia în care acesta este stabilit în România;

b) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din cadrul Direcţiei  Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în situaţia în care contribuabilul nu este stabilit în România.

5. Cererea de restituire, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2, se depune de către contribuabil sau împuternicitul acestuia la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire.

6. La cererea de restituire contribuabilul ataşează următoarele documente:

a) un borderou care să cuprindă, în ordine cronologică, pentru fiecare achiziţie, următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului de achiziţie de bunuri sau servicii care au fost prestate, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată;

b) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate, pentru care se solicită restituirea TVA;

c) copii de pe bonurile fiscale emise, pentru care se face restituirea TVA, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto de la staţiile de distribuţie;

d) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a TVA aferente, până la data depunerii cererilor;

e) documente care să ateste calitatea de persoană îndreptăţită să solicite restituirea taxei, astfel cum este definită la pct. 2, în copie conformă cu originalul, cum ar fi; contractul încheiat între Guvernului Statelor Unite ale Americii şi contractori, documente care să ateste calitatea de salariat al Guvernului Statelor Unite ale Americii/contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, după caz.

7. Restituirea TVA se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 77 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

8. Dacă organul fiscal consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal.

10. Organul fiscal, prin compartimentul/serviciul cu atribuţii în rambursarea TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează cererea şi documentaţia depusă de contribuabil şi întocmeşte Referatul pentru analiză documentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3

11. Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

12. Decizia prevăzută la pct. 11 se întocmeşte în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi cu Referatul pentru analiză documentară, spre aprobare, conducătorului organului fiscal.

13. Decizia prevăzută la pct. 11 este supusă prevederilor art. 94 din Codul de procedură fiscală.

14. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, de către compartimentul de specialitate, iar cel de al doilea exemplar se transmite compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori, în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 167 şi 168 din Codul de procedură fiscală.

15. În vederea restituirii sumei cuvenite contribuabilului, organul fiscal, prin compartimentul/serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

16. După verificarea prevăzută la pct. 15, compartimentul/ serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante ale contribuabililor şi întocmeşte în două exemplare următoarele documente:

a) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale;

b) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume;

c) Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

17. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se avizează de către şeful compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori şi de şeful compartimentului de colectare şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

18. După aprobarea actelor administrativ-fiscale prevăzute la pct. 16, acestea se transmit informatic unităţii Trezoreriei Statului în vederea efectuării compensării şi/sau restituirii, după caz.

19. Suma aprobată prin Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget se compensează/restituie din contul de venit bugetar în care a fost achitată.

20. După efectuarea compensării şi/sau restituirii, compartimentul/serviciul de evidenţă pe plătitori îl înştiinţează pe contribuabil despre modul de soluţionare a cererii, prin comunicarea, potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, a unui exemplar al Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz. Cel de al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

21. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat de contribuabil prin cererea de restituire.

 

CAPITOLUL III

Restituirea taxelor vamale prin rambursarea sau remiterea acestora

 

22. Rambursarea sau remiterea sumelor reprezentând taxe vamale se efectuează potrivit prevederilor art. 116-121 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare.

23. În completarea prevederilor de la pct. 22 se va ţine cont şi de dispoziţiile art. 92-102 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi ale art. 172-180 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

24. Cererea de rambursare sau remitere se depune la biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea vamală care face obiectul cererii.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de restituire a impozitelor şi a altor taxe, cu excepţia celor prevăzute la cap. II şi III

 

25. Fac obiectul procedurii prevăzute de prezentul capitol impozitele şi taxele, cu excepţia celor prevăzute la cap. II şi III, denumite în continuare sume de restituit, plătite de contribuabili.

26. În vederea restituirii sumelor prevăzute la pct. 25, contribuabilul depune cerere la organul fiscal, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 3-5.

27. La cererea de restituire contribuabilul anexează următoarele documente:

a) actul prin care a fost individualizată suma de restituit, după caz;

b) documentul doveditor al plăţii sumei de restituit, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, în copie conform cu originalul;

c) documente care să ateste calitatea de persoană îndreptăţită să solicite suma de restituit, astfel cum este definită la pct. 2, în copie conformă cu originalul, cum ar fi contractul încheiat între Guvernului Statelor Unite ale Americii şi contractori şi documente care să ateste calitatea de salariat al Guvernului Statelor Unite ale Americii/contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, după caz.

28. Compartimentul de specialitate al organului fiscal, competent în soluţionarea cererii depuse de contribuabil, este compartimentul/serviciul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

29. În vederea soluţionării cererii, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile pct. 7-21.

30. În situaţia în care contribuabilii au achitat la bugetul de stat sume pentru care nu există obligaţia de declarare, restituirea acestora se efectuează de către organul fiscal, prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, aplicându-se în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. ................... din ........................................

Către ........................................

(organul fiscal competent)

 

CERERE

de restituire a impozitelor şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

 

Subsemnatul/Subscrisa, ........................................ 1, cu domiciliul/sediul în localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, având C.I.F 2, solicit restituirea sumei de ........................................ lei 3, plătite pentru echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012.

Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele aprobate la restituire vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii de plată neachitate.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar nr. ........................................, deschis la ........................................ .

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

........................................

(numele şi prenumele)

Semnătura ........................................

Data ........................................

 


1 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului.

2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3 Se va menţiona denumirea impozitului sau taxei pentru care se solicită restituirea.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANTET 1

 

Dosar fiscal nr. ........................................

 

Nr. ........................................ din ........................................

 

 

Aprobat,

 

Conducătorul organului fiscal

 

Numele şi prenumele ........................................

 

Semnătura şi stampila unităţii .........................

 

REFERAT

pentru analiză documentară

 

Prin Cererea de restituire înregistrată cu nr. ................./................................. contribuabilul ........................................, cod de identificare fiscală ........................................, solicită, potrivit prevederilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, restituirea sumei de ........................................ lei, reprezentând: ........................................ 2.

Pentru acordarea restituirii au fost verificate următoarele documente:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

În urma verificării documentaţiei depuse în vederea restituirii s-au constatat următoarele:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Ca urmare a celor prezentate situaţia sumelor achitate pentru care contribuabilul este îndreptăţit să solicite restituirea este următoarea:

a) suma solicitată la restituire: ....................................... lei;

b) suma aprobată la restituire: ....................................... lei;

c) suma respinsă la restituire: ....................................... lei.

 

Avizat,

Şeful compartimentului/serviciului rambursarea TVA/

Şeful compartimentului/serviciului de evidenţă pe plătitori

Numele şi prenumele .......................................

Semnătura .......................................

 

Întocmit

Numele şi prenumele .......................................

Funcţia .......................................


1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se va specifica impozitul sau taxa pentru care se solicită restituirea.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET 1

 

Dosar fiscal nr. ........................................

 

Nr. ........................................ din ........................................

 

 

Către ........................................

 

CIF ...........................................

 

Str. ........................................ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sector ...., localitatea ........................................, judeţul ........................................

 

cod poştal ........................................

 

DECIZIE

privind stabilirea sumei de restituit reprezentând impozite şi alte taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

 

În conformitate cu prevederile art. 98 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza cererii de restituire depuse de dumneavoastră, înregistrată cu nr. ................. din data de ........................................ se stabileşte suma de restituit, reprezentând ........................................ 2,

astfel:

a) suma solicitată la restituire: ........................................ lei;

b) suma aprobată la restituire: ........................................ lei;

c) suma respinsă la restituire ........................................ lei.

Motivaţia respingerii ..........................................................................................................................

Suma aprobată la restituire va fi compensată cu eventualele obligaţii de plată neachitate conform art. 167 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura ........................................

L.S.

 

Număr de operator de date cu caracter personal - 759


1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se va specifica impozitul sau taxa pentru care se solicită restituirea în conformitate cu dispoziţiile art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.