MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 889/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

213. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

984. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

983. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 410 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

806. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.291. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

1.372. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov

 

1.537/2.836/1.847. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. deţine o participaţie majoritară

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pot solicita transferul pachetelor de acţiuni unităţile administraţiei publice locale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvenţă în condiţiile legii;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2017.

Nr. 213.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2017.

Nr. 984.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Irina-Dumitriţa Solomon se numeşte în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2017.

Nr. 983.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 410

din 13 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vasile Staicu în Dosarul nr. 44.504/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.399D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Casa Locală de Pensii a Sectorului 6 şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 606 din 6 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 3.751 din 11 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 44.504/3/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Vasile Staicu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât neagă orice efect avut de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 în intervalul 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că textul de lege criticat este constituţional.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi invocă în acest sens Decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014, Decizia nr. 556 din 15 octombrie 2014 şi Decizia nr. 606 din 6 octombrie 2015.

9. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum st ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispoziţiile art. I pct. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013. Curtea observă că, în realitate, dispoziţiile de lege criticate sunt cele ale art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, aşa cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, şi care au următorul conţinut: „Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.”

13. Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat este contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie, referitor la neretroactivitatea legii civile.

14. Examinând dispoziţiile de lege criticate, Curtea reţine că, iniţial, prin art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut ca, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie „calculat ca raport între 43,3% din câştigul salariat mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie”. Acest indice de corecţie urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

15. Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amânată la data de 1 ianuarie 2012 [potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010] şi, ulterior, la data de 1 ianuarie 2013 [potrivit art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011]. Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010.

16. Începând cu 1 ianuarie 2013, art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie,

17. La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, care a modificat art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, prevăzând că indicele de corecţie se calculează „ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011”. Totodată, s-a modificat şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, având următorul cuprins: „începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.”

18. Prin art. III alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 s-a prevăzut că, „în anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1.06.” Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

19. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. În acest sens, Curtea a statuat că „dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane”, deci pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 23 ianuarie 2013. Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, adică până la 22 ianuarie 2013 inclusiv, Curtea a statuat că „acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010”, constatând că, „tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170.”

20. În vederea punerii de acord a dispoziţiilor de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu prevederile Constituţiei, Guvernul a prevăzut, prin art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, completarea cu art. IV a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, prin care s-a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale este următorul: 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv. Aceşti indici, care reprezintă rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea în calcul a câştigului salarial mediu brut realizat, specific fiecărui an avut în vedere - 2011, 2012 şi 2013 -, nu reprezintă o modificare retroactivă a art. 170 din Legea nr. 263/2010. Asupra acestui aspect, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 25 septembrie 2014.

21. Cu acelaşi prilej, Curtea a constatat însă că. prin art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, legiuitorul a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, indicele de corecţie rezultat din aplicarea formulei de calcul prevăzute la art. 170 din Legea nr. 263/2010, se cuvine începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013. Or, Curtea a arătat că, deşi Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 7 noiembrie 2013, dreptul persoanelor pensionate în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 la indicele de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a născut la 1 ianuarie 2013, data intrării în vigoare a acestor prevederi. În acest sens, Curtea a precizat că „puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta”. În consecinţă, prin Decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014, Curtea a statuat că „dispoziţiile art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013.”

22. Ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 463 din 17 septembrie 2014, art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 a fost modificat prin art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 4 noiembrie 2014, în sensul următor: „drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin, (1), se cuvin începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) “

23. Revenind la critica de neconstituţionalitate formulată în prezenta cauză, Curtea constată că autorul acesteia este nemulţumit de faptul că dreptul său la pensie nu a fost recalculat potrivit art. 170 din Legea nr. 263/2010, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin art. I pct. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013. Or, aşa cum s-a reţinut şi prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 463 din 17 septembrie 2014, aplicarea indicelui de corecţie a pensiei pentru persoanele al căror drept la pensie s-a deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013 inclusiv se face potrivit reglementărilor art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, dispoziţii constatate ca fiind constituţionale în raport cu prevederile constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii civile.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Staicu în Dosarul nr. 44.504/3/2015 al Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar

a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revenit în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 806.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a trecerii acestuia în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012, şi se declară din bun de interes public local în bun de interes public naţional

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

bunului

imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventară bunului imobil (în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

*)

8.19.01

Imobil

Judeţul

Olt,

municipiul

Slatina

1. Construcţii

Pavilionul A:

Suprafaţă construită - 673 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.346 mp

Valoare contabilă - 46.430,28 lei

Pavilionul B:

Suprafaţă construită - 653 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.306 mp

Valoare contabila - 22.523,65 lei

Pavilionul B1:

Suprafaţă construită - 653 mp

Suprafaţă desfăşurată -1.306 mp

Valoare contabili - 22.523,65 lei

Pavilionul C1:

Suprafaţă construită -112 mp

Suprafaţă desfăşurată -112 mp

Valoare contabila - 333.679,69 lei

Total suprafaţă construită - 2.091 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.070 mp

Total valoare contabilă construcţii - 425.157,27 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drum asfaltat - 1.500 mp

Valoare contabilă - 42.213,28 lei

Drum cu macadam - 4.500 mp

Valoare contabilă -14.819,39 lei

Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml

Valoare contabilă - 47.907,26 lei

Platouri betonate asf. - 600 mp

Valoare contabilă - 4.474,04 lei

Reţea alimentare cu apă - 180 ml

Valoare contabilă - 615,84 lei

Reţea canalizare - 360 ml

Valoare contabilă - 7.738,80 lei

Reţea gaze naturale - 350 ml

Valoare contabilă - 2.128,30 lei

Reţea energie electrică aeriană - 700 ml

Valoare contabilă - 12.147,96 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 132.044,87 lei

3. Suprafaţa terenului - 11,6807 ha

Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei

CF 58680

Nr. cad. 58680

CF 58679

Nr. cad. 58679

CF 58678

Nr. cad. 58678

CF 58677

Nr. cad. 58677

CF 58676

Nr. cad. 58676

CF 58675

Nr. cad. 58675

CF 58674

Nr. cad. 58674

5.167.129,92

Domeniul public al municipiului Slatina

CUI -4394811

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229


*) Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului 10 inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar a bunului imobil

(mii lei)

Persoana juridică ce deţine imobilul m administrare

1

*

8.19.01

Imobil

Judeţul Olt, municipiul Slatina

Construcţii şi teren**

CF 58680 Nr. cad. 58680

CF 58679 Nr. cad. 58679

5.167.129,92

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

 

CF 58678 Nr. cad. 58678

CF 58677 Nr. cad. 58677

CF 58676 Nr. cad. 58676

CF 58675 Nr. cad. 58675

CF 58674 Nr. cad. 58674

 

 

2

103917

8.19.01

Imobil 539

Judeţul Olt, municipiul Slatina

Construcţii şi teren**

CF 58775 Nr. cad. 58775

CF 58774 Nr. cad. 58774

4.221.491***

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

3

103917

8.19.01

Imobil 539

Judeţul Olt, municipiul Slatina

Construcţii şi teren**

CF 58775 Nr. cad. 58775

CF 58774 Nr. cad. 58774

9.552.167,05****

Statui român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229


* Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
**Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventatului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

*** Valoarea de inventar a imobilului 539. aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 11.334/2017 al Direcţiei generale juridice şi resurse umane, având în vedere prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul spitalelor de specialitate care asigură asistenţă medicală într-o singură specialitate, prin excepţie de la alin. (3) lit. c), la concursul pentru ocuparea postului de director de îngrijiri pot participa şi asistenţi medicali/moaşe în specialitatea unităţii sanitare respective, care au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali/moaşe principali şi sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2017.

Nr. 1.291.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Apaţa - sectoarele cadastrale nr. 18, 19, 25, 26, 27 şi 34;

b) unitatea administrativ-teritorială Hârseni - sectoarele cadastrale nr. 22 şi 40;

c) unitatea administrativ-teritorială Rupea - sectoarele cadastrale nr. 13, 15, 16, 25, 30 şi 31;

d) unitatea administrativ-teritorială Viştea - sectoarele cadastrale nr. 43, 62, 63, 64, 90, 91 şi 92.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2017.

Nr. 1.372.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BRAŞOV

UAT: APAŢA

Sectoare: I8, I9, 25,26,27, 34

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 1.537 din 19 octombrie 2017

Nr. 2.836 din 31 octombrie 2017

Nr. 1.847 din 23 octombrie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. deţine o participaţie majoritară

 

În temeiul art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 59 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. deţine o participaţie majoritară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială ROFERSPED - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Felix Stroe

Ionuţ Mişa

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială ROFERSPED - S.A.

Bucureşti, sector 1, str. Turda nr. 98 Cod unic de înregistrare: R09825567

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

120.329,17

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

119.905,42

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

423,75

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

113.963,03

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

113.233.03

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

109,936.57

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

14.00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.090.10

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.284.08

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.936.28

 

 

 

C2

bonusuri

14

347.80

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

296,26

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

509,76

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

192.36

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

730.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6.366,14

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.273.23

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5,092.91

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

5.092,91

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

174,26

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

4.583,62

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

4.583,62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

509,29

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

536,11

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

536,11

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

29

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

29

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.866,64

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.564,02

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

4.134.67

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

11.800.00

 

*) Rd.50 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.