MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 892/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 892         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 559 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

805. - Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

807. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 29 august 2017

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu

 

809. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.159. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 559

din 19 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (2) din Codul penal şi art. 104 alin. (2) cu referire la art. 43 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Ciprian Daniel Lungu în Dosarul nr. 16.811/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia l penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.464D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei şi asistat de apărătorul ales, domnul avocat Daniel Caraman din cadrul Baroului Bucureşti, cu delegaţie la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul apărătorului autorului excepţiei, care pune concluzii de admitere a acesteia. Astfel, în fapt, autorul excepţiei a fost condamnat, sub imperiul Codului penal din 1969, la o pedeapsă cu închisoare, din care a fost liberat condiţionat. În cursul liberării a beneficiat de un câştig ca urmare a zilelor muncite de 224 de zile. În urma acestui câştig, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, intrată în puterea lucrului judecat, s-a constatat că îndeplineşte condiţiile pentru a fi liberat condiţionat. De asemenea, al doilea termen al recidivei constă în pedeapsa stabilită într-o altă hotărâre prin care s-a pronunţat o pedeapsă pe care o execută în prezent. În această hotărâre s-a stabilit că, drept urmare a situaţiei de recidivă anterioare, i se aplică şi restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, în modalitatea prevăzută în dispoziţiile art. 43 alin. (1), respectiv art. 104 alin. (2) din noul Cod penal, apreciindu-se că legea penală nouă este mai favorabilă în mod global şi că, prin această modalitate, ultima instanţă de judecată a repus în vigoare şi în executare cele 224 de zile pentru care se pronunţase o hotărâre anterioară de liberare condiţionată. Situaţia juridică pe care o critică ar fi aceea că modalitatea în care a fost aplicată legea penală cu privire la pedeapsa stabilită în caz de recidivă cu aplicarea revocării sunt instituţii care se aplică ca urmare a dispoziţiilor penale noi şi care, evident, ca urmare a dezlegării date de Curtea Constituţională, se aplică global. În aceste condiţii, în care s-a aplicat legea penală nouă, solicită Curţii Constituţionale să observe două aspecte care nu au fost lămurite prin dispoziţii tranzitorii odată cu aplicarea noului Cod penal. Astfel, dispoziţiile privitoare la calculul termenului de recidivă, la aplicarea pedepsei în caz de recidivă şi, respectiv, la revocarea restului rămas neexecutat contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) şi art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală. Aşa fiind, apreciază că dispoziţiile legale criticate ar trebui să primească din partea Curţii Constituţionale o decizie interpretativă şi că această modalitate de aplicare a legii prin retroactivarea acelei părţi din pedeapsă încalcă autoritatea de lucru judecat şi funcţiile justiţiei.

4. Potrivit legii penale vechi calculul pedepsei în caz de recidivă se realiza prin cumul juridic, iar potrivit art. 43 alin. (1) din Codul penal pedeapsa în caz de recidivă se calculează prin cumul aritmetic. Aceasta este o problemă care ar trebui să primească o decizie interpretativă, în sensul că, în cazul în care se combină situaţii juridice reglementate de legea veche cu situaţii juridice reglementate legea nouă, acea soluţie, odată intrată în puterea lucrului judecat, nu poate să primească interpretarea din noul Cod penal. Aşa fiind, dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Codul penal sunt neconstituţionale, în măsura în care permit combinarea dispoziţiilor penale din legi diferite, fiind, de asemenea, şi o problemă de predictibilitate. Solicită să se constate că situaţia adusă în faţa Curţii Constituţionale are o substanţă care trebuie supusă dezlegării în sensul de a se stabili dacă Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014 produce efecte erga omnes şi faţă de această speţă sau permite combinarea acestor dispoziţii şi situaţiilor juridice anterior stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

5. De asemenea, autorul excepţiei depune concluzii scrise şi arată că, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, nu pot fi combinate dispoziţii mai favorabile din legi succesive. Susţine că, deşi a solicitat instanţei de judecată să i se ia încadrarea din noul Cod penal şi să se contopească pe vechea lege, cererea a fost respinsă. Întrucât acest lucru nu este posibil din cauza deciziei mai sus amintite. Or, dacă nu se pot combina dispoziţiile din legi succesive înseamnă că nu este permis nici să i se ia restul de pedeapsă din legea veche şi să i se adauge la pedeapsa stabilită potrivit legii noi.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Arată că inculpatul a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru o faptă care pare a fi săvârşită sub imperiul legii vechi şi s-a revocat un rest de pedeapsă de 1.311 zile rămas neexecutat tot dintr-o sentinţă penală aplicată în baza legii vechi. Acestei situaţii juridice i s-a aplicat legea nouă, în sensul că s-a revocat restul neexecutat şi s-a adăugat la pedeapsa nouă. Apreciază că, în cauză, instanţele de judecată au făcut aplicarea principiilor constituţionale la care face referire autorul excepţiei şi nu există niciun motiv pentru a se admite excepţia. Hotărârea judecătorească care trebuie avută în vedere este acea hotărâre prin care s-a dispus o pedeapsă cu închisoare şi cea prin care judecătorul a constatat că pentru fapta veche inculpatul trebuie să execute o anumită pedeapsă. Împrejurarea că s-a dispus liberarea condiţionată ca urmare a muncii prestate are relevanţă doar pentru liberarea condiţionată, însă, atunci când se apreciază recidiva, adică făptui că inculpatul a săvârşit o nouă faptă după ce fusese condamnat anterior, trebuie avută în vedere nu liberarea condiţionată, ci pedeapsa care a fost stabilită anterior. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat în cauză este chiar o aplicare a principiului potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte

În numele legii. Acestei situaţii juridice i-a fost aplicată legea nouă, care spune că, atunci (rând se săvârşeşte o nouă faptă, în termenul liberării condiţionate, restul de pedeapsă se adaugă. Nu se poate intra în aprecierea a ceea ce a făcut judecătorul fondului, care a considerat că legea nouă este mai favorabilă. În plus, ceea ce a făcut judecătorul fondului constă în aceea că a aplicat Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014 şi a dat eficienţă art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia legea penală mai favorabilă este o lege care retroactivează. Aşa fiind, niciun text constituţional nu este încălcat prin aplicarea acestor prevederi legale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin Sentinţa penală nr. 1.570/F din 23 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.811/3/2016, Tribunalul Bucuroşii - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor „ârt. 104 alin. (2) din Codul penal şi art. 104 alin. (2) cu referire la art. 43 alin. (1) din Codul penal”, excepţie ridicată de Ciprian Daniel Lungu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, „atât timp cât prin aplicarea art. 104 alin. (2) din Codul penal se dispune asupra revocării fracţiei de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, aşa cum rezultă din art. 96 alin. (2) din Legea nr. 254/2013”.

9. De asemenea, prevederile art. 104 alin. (2) din Codul penal raportate la art. 43 alin. (1) din Codul penal sunt în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale ale art. 61 alin. (1) referitor la Parlament ca organ reprezentativ suprem şi art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, deoarece permit combinarea instituţiilor de drept penal din ambele coduri penale, creându-se, astfel, o a treia lege, lex tertia.

10. Atât timp cât liberarea condiţionată şi restul de pedeapsă rămas după liberare au fost dispuse în baza vechiului Cod penal - unde nu se prevedea liberarea condiţionată sub supraveghere şi nici adunarea restului de pedeapsă rămas la pedeapsa nouă, în cazul comiterii unei infracţiuni până la expirarea în întregime a pedepsei anterioare, ca în cazul noului Cod penal -, este interzisă adunarea restului de pedeapsă din vechiul Cod penal cu pedeapsa aplicată în baza noului Cod penal, în raport cu timpul săvârşirii infracţiunii şi momentul tragerii la răspundere penală, întrucât nu se poate reţine că o normă din Codul penal care reglementează o anumită instituţie de drept penal (recidivă, concurs de infracţiuni, prescripţie, rest de pedeapsă) este independentă de legea căreia îi aparţine.

11. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, legiuitorul face o delimitare clară şi fără echivoc între cele două instituţii, respectiv condiţiile liberării condiţionate, când se are în vedere perioada executată ca urmare a muncii prestate, precum şi condiţiile în care se impune revocarea restului neexecutat din pedeapsa anterioară.

12. Aşa fiind, norma prevăzută de art. 104 alin. (2) din Codul penal corespunde principiilor constituţionale invocate şi respectă valorile statului de drept, în care drepturile persoanelor private de libertate sunt garantate.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

14. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, intervenirea liberării condiţionate după intrarea în vigoare a noului Cod penal nu modifică esenţial raportul juridic general legat de tragerea la răspundere penală a unei persoane, aşa încât, analiza legii aplicabile revocării liberării condiţionate se face de către instanţa de judecată, ţinând cont de succesiunea legilor penale în timp intervenite de la momentul condamnării definitive şi până la momentul pronunţării definitive asupra revocării. Chiar în cazul în care se stabileşte o pedeapsă principală potrivit legii noi şi se revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea altei pedepse, potrivit art. 61 din Codul penal din 1969, nu se produce o lex tertia, întrucât raporturile juridice de drept penal sunt diferite. Unul vizează tragerea la răspundere penală pentru fapta nouă săvârşită, iar celălalt vizează, în principal, executarea unei pedepse anterioare pentru care se dispusese liberarea condiţionată.

15. De altfel, aceasta este, în realitate, o problemă de aplicare şi interpretare a legii care excedează competenţei Curţii Constituţionale, revenind instanţei de judecată sarcina de a stabili, în concret, modalitatea de revocare a liberării condiţionate şi de executare a restului de pedeapsă.

16. În ce priveşte fracţia de pedeapsă ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate, aceasta este reglementată de art. 100 alin. (3) din Codul penal şi prezintă relevanţă doar la acordarea liberării condiţionate, nu şi la revocarea acesteia în cazul comiterii unei noi infracţiuni, unde se are în vedere doar restul de pedeapsă rămas neexecutat.

17. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, acestea stabilesc cu suficientă precizie principiile care trebuie avute în vedere de judecător în situaţia în care revocă liberarea condiţionată, urmare a săvârşirii unei noi infracţiuni, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen.

18. De altfel, în cauza de faţă se relevă, în realitate, o problemă de aplicare a legii care excedează competenţei Curţii Constituţionale, revenind exclusiv instanţei de judecată sarcina de a stabili în concret modalitatea de calculare a pedepsei rămase de executat, în funcţie de situaţia de fapt şi de aspectele caracteristice ale acesteia.

19. De asemenea, pretinsa contradicţie între vechea reglementare şi cea nouă, susţinută de autorul excepţiei sub aspectul adăugirii, respectiv a contopirii restului de pedeapsă rămas neexecutat, nu constituie o chestiune de constituţionalitate, întrucât instanţa de contencios constituţional nu exercită controlul specific prin compararea mai multor texte de lege şi sancţionarea eventualelor neconcordanţe, ci se raportează exclusiv la dispoziţiile Constituţiei.

20. Prin Decizia nr. 1.105 din 8 septembrie 2011, Curtea Constituţională a statuat că o eventuală diferenţă de tratament juridic rezultată în urma modificării legii nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci una de succesiune în timp a legii, ce se aplică numai pentru viitor. Astfel, ori de câte ori o lege nouă modifică dispoziţiile legale anterioare cu privire la anumite raporturi sociale, toate efectele produse înainte de intrarea ei în vigoare nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări.

21. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile autorului excepţiei şi ale apărătorului acestuia, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

22. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

23. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, dispoziţiile „art. 104 alin. (2) din Codul penal şi art. 104 alin. (2) cu referire la art. 43 alin. (1) din Codul penal în realitate, autorul excepţiei critică cele două articole, respectiv art. 43 alin. (1) referitor la Pedeapsa în caz de recidivă şi art. 104 alin. (2) referitor la Revocarea liberării condiţionate , ambele din Codul penal şi care au următorul conţinut:

- Art. 43 alin. (1): „(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta.

- Art. 104 alin. (2): „(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.”

24. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 61 alin. (1) referitor la Parlament ca organ reprezentativ suprem şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei.

25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate reglementează condiţiile în care se poate dispune revocarea liberării condiţionate şi criteriile de stabilire a pedepsei pentru noua infracţiune care se va executa, potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.

26. Liberarea condiţionată reprezintă o individualizare post judicium a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă şi implică punerea în libertate a condamnatului mai înainte de executarea integrală a pedepsei. Prin urmare, legiuitorul a creat acest instrument juridic prin care se constată că nu mai este necesară continuarea executării pedepsei în regim de detenţie până la împlinirea integrală a duratei stabilite cu ocazia condamnării, întrucât condamnatul a dovedit că a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale. Acesta nu este, însă, un drept al condamnatului, ci o facilitate pe care în anumite circumstanţe o poate primi, având, prin urmare, numai o vocaţie la care poate accede, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii legale.

27. Consecinţele liberării condiţionate decurg din stabilirea unui termen de supraveghere, respectiv de 10 ani de la data liberării condiţionate din pedeapsa detenţiunii pe viaţă, şi, respectiv, intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei cu închisoare - a se vedea art. 99 alin. (3) şi art. 100 alin, (6) din Codul penal.

28. Astfel, o pedeapsă se consideră executată dacă în intervalul de timp de la liberare şi până la împlinirea duratei pedepsei cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune.

29. În schimb, dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă, pedeapsa pentru noua faptă urmând să se stabilească şi să se execute potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară.

30. În prezenta cauză, prin Sentinţa penală nr. 332/F din 26 februarie 2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia penală a dispus condamnarea inculpatului Ciprian Daniel Lungu la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. În baza art. 104 alin. (2) din Codul penal s-a dispus revocarea liberării condiţionate pentru restul de 1.311 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 12 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 670/2003, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. În baza art. 43 alin. (1) din Codul penal, a fost adăugat la pedeapsa de 6 ani închisoare restul rămas neexecutat de 1.311 zile ca urmare a revocării liberării condiţionate, în final inculpatul având de executat pedeapsa de 6 ani şi 1.311 zile.

31. Aşa fiind, autorul excepţiei susţine neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale ale art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal - pe care s-a fundamentat hotărârea de condamnare - prin trimitere şi la art. 96 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, potrivit cărora „Reducerea fracţiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale nu poate fi revocată”, susţinând că, în restul de pedeapsă de 1.311 zile rămas de executat, au fost luate în calcul şi cele 224 de zile câştigate ca urmare a muncii prestate şi care nu trebuiau să fie revocate.

32. O astfel de critică nu poate fi primită, deoarece, prin invocarea excepţiei, autorul acesteia tinde la exercitarea de către Curtea Constituţională a unui control ce ţine de fondul cauzei. Împrejurarea că zilele câştigate ca urmare a muncii prestate au fost revocate sau nu nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile legale criticate, respectiv art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal, nu stabilesc nimic în ceea ce priveşte partea din durata pedepsei care este considerată ca executata pe baza muncii prestate şi/sau a instruirii şcolare şi formării profesionale.

33. În plus, potrivit ari. 100 alin. (3) din Codul penal, în calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute de lege în vederea liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii se va ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate. Prin urmare, această durată a pedepsei ce poate fi considerată ca executată în baza muncii prestate poate fi avută în vedere exclusiv la calculul fracţiunilor de pedeapsă ce constituie condiţii ale liberării condiţionate potrivit art. 100 alin. (3) din Codul penal.

34. De asemenea, nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) referitor la Parlament ca organ reprezentativ suprem şi art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Astfel, este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condiţiile în care poate fi acordată liberarea condiţionată şi mijloacele de stimulare a condamnaţilor în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei, liberarea condiţionată, fiind deci doar o vocaţie pe care o au, prin voinţa acestuia, toţi condamnaţii care, după ce au executat fracţiunile de pedeapsă stabilite de lege, după criteriile arătate, îndeplinesc, de asemenea, şi condiţia de a fi disciplinaţi şi de a da dovezi temeinice de îndreptare, inclusiv atunci când nu prestează muncă. Tot astfel, este dreptul legiuitorului de a dispune cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata supravegherii.

35. Prin urmare, fiind o creaţie a legiuitorului, este firesc ca acesta să determine nu numai condiţiile, dar şi sfera de incidenţă a nerespectării lor, respectiv revocarea liberării şi executarea restului de pedeapsă, pedeapsa pentru noua infracţiune stabilindu-se potrivit dispoziţiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. Câtă vreme aplicarea acestei măsuri se face prin hotărâre judecătorească, pronunţată ca urmare a finalizării procesului penai, nu poate fi primită susţinerea în sensul că reglementarea criticată ar aduce atingere înfăptuirii actului de justiţie, independenţei judecătorului sau nesocotirii rolului Parlamentului, judecătorul nefăcând altceva decât să aplice, potrivit procedurii şi condiţiilor prevăzute, în acord cu art. 126 alin. (2) din Constituţie, legea stabilită de Parlament.

36. De asemenea, nu poate fi pusă în discuţie problema aplicării legii penale mai favorabile în ce priveşte tratamentul sancţionator al recidivei/pluralităţii intermediare, întrucât noua faptă este comisă sub imperiul legii noi, care reglementează cu privire la aceste instituţii. De altfel, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, par. 48, că nu este permisă o a treia formă de tratament sancţionator ce combină dispoziţii atât din legea veche, cât şi din legea nouă şi că, pentru a satisface cerinţele constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” este interzisă alternarea instituţiilor de drept penal din cele două legi, deoarece, în caz contrar, în aplicarea legii penale mai favorabile, s-ar crea o discriminare pozitivă cu consecinţa creării unui privilegiu pentru infractorul care este judecat în perioada de tranziţie a legii. Mai mult, în materie penală, cu excepţia legii penale mai favorabile care va fi privită ca interzicând o lex tertia, legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de raporturile juridice nou-create. De aceea, inculpatul care a înţeles să încalce legea nouă prin săvârşirea unei noi infracţiuni s-a expus consecinţelor care derivă din acest fapt, aşa încât aplicarea dispoziţiilor legii noi în privinţa recidivei sau a pluralităţii intermediare era previzibilă pentru acesta.

37. Aşa fiind, analizând dispoziţiile legale criticate, Curtea constată că acestea nu contravin nici prevederilor art. 124 din Constituţie ce consacră unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei, atât timp cât regulile pe care le instituie se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţii identice sau similare.

38. De asemenea, spre deosebire art. 32 din Codul penal din 1969, potrivit căruia prin pluralitate de infracţiuni se înţelegea concurs de infracţiuni sau recidivă, în actuala reglementare, potrivit art. 35 şi următoarele, legiuitorul a stabilit trei forme ale pluralităţii de infracţiuni reţinute în doctrina penală şi confirmate de practica judiciară, şi anume concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară.

39. Aşa fiind, potrivit art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penai, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, „Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă. chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost Stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă”. Cu alte cuvinte, a statuat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, dacă cel puţin una dintre infracţiunile concurente a fost comisă după intrarea în vigoare a noului Cod penal, se va aplica legea penală mai favorabilă numai la individualizarea pedepsei pentru infracţiunile comise sub legea veche, iar tratamentul sancţionator al concursului va fi în mod obligatoriu cel prevăzut de noul Cod penal, chiar dacă este mai sever, deoarece sub Imperiul acestuia s-a desăvârşit configuraţia concursului.

Art. 10 din Legea nr. 187/2012 reglementează tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni care şi-a desăvârşit configuraţia prin comiterea ultimei infracţiuni sub legea nouă, aşa încât pedeapsa rezultantă urmează să se aplice potrivit principiului legii mai conforme cu interesele apărării sociale, care este legea nouă, şi că stabilirea limitelor apărării sociale este atributul exclusiv al legiuitorului, conform politicii penale a statului, potrivit rolului său constituţional de unică autoritate legiuitoare a ţării, prevăzut la art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală. Prin urmare, principiul aplicării legii penale mai blânde pentru infractor nu trebuie privit în mod absolut, ci în raport cu interesul apărării sociale, care nu permite crearea unei situaţii juridice mult prea favorabile acestuia. În aceste condiţii, este obligatorie aplicarea legii noi tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni, aşadar doar atunci când cel puţin una dintre infracţiunile concurente a fost săvârşită după intrarea în vigoare a noii legi, nefiind obligatorie aplicarea legii noi atunci când toate faptele sunt comise sub legea veche, dar judecarea lor are loc sub legea nouă, în această din urmă ipoteză urmând a se face aplicarea celor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 (a se vedea Decizia nr. 822 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2016, paragrafele 12, 15 şi 16).

40. În ce priveşte critica raportată la dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi la obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, Curtea constată că autorul excepţiei nu a motivat-o, limitându-se la simpla indicare a unor temeiuri constituţionale pretins afectate.

41. De asemenea, critica potrivit căreia există o neconcordanţă între prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal şi cele ale art. 96 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, nu poate fi primită, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele (a se vedea Decizia nr. 39 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2015, paragraful 18, sau Decizia nr. 293 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 31 iulie 2014, paragraful 18).

42. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ciprian Daniel Lungu în Dosarul nr. 16.811/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Liniă electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 11, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A.

Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, situate pe raza a 20 de unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Constanţa 2 unităţi: comuna Saligny, oraşul Cernavodă, în judeţul Ialomiţa 11 unităţi: comuna Stelnica, oraşul Feteşti, comuna Borduşani, comuna Făcăeni, comuna Vlădeni, comuna Mihail Kogălniceanu, oraşul Ţăndărei, comuna Valea Ciorii, comuna Scânteia, comuna Griviţa, comuna Miloşeşti şi în judeţul Buzău 7 unităţi: comuna Padina, comuna Pogoanele, comuna Luciu, comuna Smeeni, comuna Gherăseni, comuna Costeşti şi comuna Stâlpu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza a 20 de unităţi administrativ-teritoriale, astfel: în judeţul Constanţa 2 unităţi: comuna Saligny, oraşul Cernavodă, în judeţul Ialomiţa 11 unităţi: comuna Stelnica, oraşul Feteşti, comuna Borduşani, comuna Făcăeni, comuna Vlădeni, comuna Mihail Kogălniceanu, oraşul Ţăndărei, comuna Valea Ciorii, comuna Scânteia, comuna Griviţa, comuna Miloşeşti şi în judeţul Buzău 7 unităţi: comuna  Padina, comuna Pogoanele, comuna Luciu, comuna Smeeni, comuna Gherăseni, comuna Costeşti şi comuna Stâlpu, în cuantum total de 66.770 lei, şi vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, de la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01,12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat.

Art. 5. - Suma de 66.770 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Ministerul Economiei, prin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Ministerul Economiei are obligaţia înscrierii imobilelor prevăzute la art. 3 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 7. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linie electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei” se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 805.


1 Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, conform Legii nr. 255/2010

 

Nr. crt.

Judeţ

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de imobil

Tarla/Parcelă/Zonă

Categoria

de

folosinţă

Număr cadastral (număr topo)

Număr carte funciară/ Titlu de proprietate

Suprafaţă totală imobil (mp)

Suprafaţă de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

Ps 241

P

 

 

166400

127

190,50

2

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

Ps 241

P

 

 

166400

127

190,50

3

Constanţa

Saligny

Paslaru Vasile, Seul Doinita

A344/15

A

 

 

80000

127

190,50

4

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

Ps 241

P

 

 

166400

115

172,50

5

Constanţa

Cernavodă

Silvestru Ion

A 231/11

A

101173

 

50000

127

190,50

6

Constanţa

Cernavodă

S C. GEMNERAL CONCRETE CERNAVODA - S.R.L.

A 231/10

A

102292

102292

72500

120

180,00

7

Constanţa

Cernavodă

S.C. GEMNERAL CONCRETE CERNAVODA - S.R.L.

A231/10

A

102292

102292

72500

16

24,00

8

Constanţa

Cernavodă

Proprietar neidentificat*

A154/15

A

 

 

 

16

24,00

9

Constanţa

Cernavodă

Proprietar neidentificat*

A154

A

 

 

 

120

180,00

10

Constanţa

Cernavodă

Zamfir Maria

A154/16/3

A

 

 

12200

90

135,00

11

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

A54/39

A

 

 

131153

90

135,00

12

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

A154/22

A

 

 

13253

115

172,50

13

Constanţa

Cernavodă

Md. Vadana Marioara

A154/35

A

 

 

10000

108

162,00

14

Constanţa

Cernavodă

Chivulescu Georgeta Daniela

A54/34

A

101442

101442

78707

90

135,00

15

Constanţa

Cernavodă

Md. Chirila Maria

A30/6/2

A

 

 

32500

90

135,00

16

Constanţa

Cernavodă

Md. Constantinescu Mihai

A30/9

A

 

 

14000

90

135,00

17

Constanţa

Cernavodă

Huntmark Maria

A30/8/2

A

101.052

101.052

17500

44

66,00

18

Constanţa

Cernavodă

Huntmark Maria

A30/8/1

A

101,053

101.053

17500

46

69,00

19

Constanţa

Cernavodă

Consiliul Local al Oraşului Cernavodă

T22/2/18

A

 

 

16756

178

267,00

20

Constanţa

Cernavodă

REZERVA COMISIA DE FOND FUNCIAR

A 22/7

A

 

 

52895

178

267,00

21

Ialomiţa

Feteşti

Md. Motoaca Ionita

T116/1/30

A

 

 

41400

529

846,40

22

Ialomiţa

Feteşti

Md. Burla Georghe, Md. Burla Nicolae

T116/1/43

A

 

 

17500

324

518,40

23

Ialomiţa

Feteşti

Gogu Geta, Gogu Iulica

T116/1/44/5

A

23478

23478

24100

149

238,40

24

Ialomiţa

Stelnica

Md. Gornea S. Ion

T 26/15/1

A

 

 

80000

108

172,80

25

Ialomiţa

Stelnica

Md. Brates R. Ion

T 26/15/3

A

 

 

26200

90

144,00

26

Ialomiţa

Stelnica

Md. Tudorache T. R. Maria

T 26/15/5

A

 

 

35000

90

144,00

27

Ialomiţa

Stelnica

Md. Visan Stelian

T 23/29/33

A

 

 

 

76

121,60

28

Ialomiţa

Stelnica

Md. Cucu Ion

T 23/29/37

A

 

 

24303

90

144,00

29

Ialomiţa

Stelnica

Md. Bulgaru G. Ion

T 22/1/18

A

 

 

36000

76

121,60

30

Ialomiţa

Stelnica

Md. Valeanu P. Gheorghe

T 22/1/20

A

 

 

39400

90

144,00

31

Ialomiţa

Stelnica

Md. Valeanu M. Maria

T 22/1/23

A

 

 

12334

76

121,60

 

32

Ialomiţa

Stelnica

Md. Tudor M. Nicolae

T17/4/25

A

 

 

8130

90

144,00

33

Ialomiţa

Stelnica

Md. Petcu Andrei

T17/4/28

A

 

 

40000

90

144,00

34

Ialomiţa

Stelnica

Md. Tudor R Nicolae

T 17/2/29

A

 

 

22500

21

33,60

35

Ialomiţa

Stelnica

Md, Dogaru Profira

T 17/2/31

A

 

 

10000

69

110,40

36

Ialomiţa

Stelnica

Md. Gheorghe D. Vasile

T35/1/17

A

 

 

29100

90

144,00

37

Ialomiţa

Stelnica

Poienaru Ştefan, Poienaru Adela, S C. Aqroiatin - S.R.L.

T35/1/18

A

20475

20475

29250

90

144,00

38

Ialomiţa

Borduşani

Md. Comsa M. Nicolae

T481/4/5

A

 

 

47500

76

121,60

39

Ialomiţa

Borduşani

Md. Dinu Alexandru

T481/2/16

A

 

 

32500

90

144,00

40

Ialomiţa

Borduşani

Md. Davidescu Niculae

T481/2/20

A

 

 

34800

178

284,80

41

Ialomiţa

Borduşani

Panculescu Mircea

T481/P22

A

 

 

30000

10

16,00

42

Ialomiţa

Borduşani

S.C. Dendro Invest - S.R.L.

T481/2/18

A

20705

20705

24000

14

22,40

43

Ialomiţa

Borduşani

Aron D. Maria

T481/P19

A

 

 

14000

20

32,00

44

Ialomiţa

Borduşani

Croitoru Lina

T481/P20

A

22077

22077

14000

158

252,80

45

Ialomiţa

Borduşani

S.C. Dendro Invest - S.R.L.

T481/24

A

21764

21764

49000

90

144,00

46

Ialomiţa

Borduşani

S.C. Dendro Invest - S.R.L.

T463/2.P51

A

1466

1335

5000

32

51,20

47

Ialomiţa

Borduşani

S.C. Dendro Invest - S.R.L.

T463/2.P52

A

459

 

10000

73

116,80

48

Ialomiţa

Borduşani

Marin T. Dobrita

T463/2.P47

A

 

 

30000

90

144,00

49

Ialomiţa

Borduşani

Societatea Spicons Impex - S.R.L., CEC BANK - S.A.

T463/4, P23

A

21544

21544

10000

90

144,00

50

Ialomiţa

Borduşani

Neagu Alexandrina, Barascu Margareta, Nicula Bica

T463/4, P15

A

843/2

801

13000

90

144,00

51

Ialomiţa

Borduşani

Iancu Vasilica

T470/1.P11

A

21813

21813

30000

90

144,00

52

Ialomiţa

Borduşani

Dumitru A. Nicolae

T 470/1. P5

A

 

 

20000

90

144,00

53

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T307/1

A

 

 

 

105

168,00

54

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T307/1

A

 

 

 

105

168,00

55

Ialomiţa

Borduşani

Grigore Doina, Grigore Virgil

T277/3, P2

A

622

325

156200

90

144,00

56

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T277/6

A

 

 

 

149

238,40

57

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T288/4

A

 

 

 

90

144,00

58

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T277/5

A

 

 

 

90

144,00

59

Ialomiţa

Borduşani

Proprietar neidentificat*

T231/2

A

 

 

 

90

144,00

60

Ialomiţa

Borduşani

Iordan Luxa

T231, P10

A

 

 

45000

90

144,00

61

Ialomiţa

Borduşani

Iordan Luxa

T231, P10

A

 

 

45000

90

144,00

62

Ialomiţa

Borduşani

Md. Iordan Petre

T231/1.P2

A

 

 

45000

90

144,00

63

Ialomiţa

Borduşani

Md. Iordan Petre

T231/1.P2

A

 

 

45000

14

22,40

64

Ialomiţa

Borduşani

Md. Sarbu Gheorghe

T231/1.P3

A

 

 

50000

76

121,60

65

Ialomiţa

Borduşani

Dima Hortenzia

T45/5.P5

A

540/1

536

45000

90

144,00

66

Ialomiţa

Borduşani

Iacob Marius-Cristian, Iacob Carmen Ionela

T45/5.P1

Ă

21076

21076

34500

121

193,60

67

Ialomiţa

Făcăeni

Radicof Niculina

T30/1.P17

A

21784

21784

60000

128

204,80

68

Ialomiţa

Făcăeni

Truta Ligia

T39/7.P26

A

865

695

32500

90

144,00

69

Ialomiţa

Făcăeni

S.C. DENRO INVEST - S.R.L.

T39/7.P14

A

656

434

22500

90

144,00

70

Ialomiţa

Făcăeni

Cocos Z. Gheorghe

T39/7.P7

A

 

 

40000

90

144,00

71

Ialomiţa

Făcăeni

Surdu I. Costica

T41/7.P19

A

 

 

41600

90

144,00

72

Ialomiţa

Făcăeni

Bogdan Gh. Safta

T41/5.P12 M

A

 

 

14600

90

144,00

73

Ialomiţa

Făcăeni

Oprea Aurel

T41/5.P7

A

 

 

14900

90

144,00

74

Ialomiţa

Făcăeni

Cocos Gheorghe

T41/3, P16

A

 

 

5000

90

144,00

75

Ialomiţa

Făcăeni

Radu I. Vasile

T5862/1, P69

A

 

 

95500

105

168,00

76

Ialomiţa

Făcăeni

Marin Viorel

T5862/1, P58

A

 

 

10000

14

22,40

77

Ialomiţa

Făcăeni

Chivu Marioara, Chivu Iulian

T5862/1, P44

A

21262

 

40000

14

22,40

78

Ialomiţa

Făcăeni

S C. KAMPARO INVESTMENT - S R L.

T5862/1, P57

A

20738

20738

5000

61

97,60

79

Ialomiţa

Făcăeni

Pavel Constantin

T5862/1, P56

A

 

 

5000

60

96,00

80

Ialomiţa

Făcăeni

Mihai Neculai

T5955/1/36

A

 

 

24600

105

168,00

81

Ialomiţa

Făcăeni

Chivu Marin

T5955/3, P9

A

 

 

20000

90

144,00

82

Ialomiţa

Făcăeni

Giurea Ion

T5955/3, P15

A

910

728

32500

65

104,00

83

Ialomiţa

Făcăeni

Purica Anica

T5955/3, P16

A

978

806

30000

62

99,20

84

Ialomiţa

Făcăeni

Vlasceanu Marin

T5955/3, P24

A

 

 

22500

90

144,00

85

Ialomiţa

Făcăeni

Md. Spinu Ion

T5955/3, P38

A

 

 

10900

90

144,00

86

Ialomiţa

Făcăeni

Bobe V. Ion

T5967/3, P15

A

 

 

27500

90

144,00

87

Ialomiţa

Făcăeni

S.C. Denro Invest - S.R.L.

T5967/3, P7

A

617

374

40000

90

144,00

88

Ialomiţa

Făcăeni

S.C. Denro Invest - S.R.L.

T5969/3, P3, lot 2

A

1141/2

1083

10000

90

144,00

89

Ialomiţa

Făcăeni

Md. Piscoiu Maria

T5969/3, P11

A

 

 

20000

90

144,00

90

Ialomiţa

Făcăeni

Anghelache Ana

T5969/3, P23

A

 

 

15000

90

144,00

91

Ialomiţa

Făcăeni

Ghita Mihaita

T5969/3, P34

A

821

630

20000

108

172,80

92

Ialomiţa

Făcăeni

S.C. DENRO INVEST - S.R.L.

T5969/3, P44

A

527

 

47500

90

144,00

93

Ialomiţa

Făcăeni

S.C. KAMPARO INVESTMENT - S.R.L.

T5969/3, P49

A

1307

1196

45000

90

144,00

94

Ialomiţa

Vlădeni

Culina Stelian

T5711/1/17

A

 

 

33500

90

144,00

95

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. KLAUS STOKKEBYE AGRO societate în comandită simplă

T5711/1/5

A

20275

20275

11500

90

144,00

96

Ialomiţa

Vlădeni

Mihai Constantin, S.C. KLAUS STOKKEBYE AGRO societate în comandită simplă

T5725/2/14

A

1159

1197

20000

90

144,00

97

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. DENRO INVEST - S.R.L.

T5725/2/27

A

776

693

21500

14

22,40

98

Ialomiţa

Vlădeni

Stamate Petcu

T5725/2/28

A

 

 

14000

76

121,60

99

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. Agrocam - S.R.L.

T5725/2/38

A

21685

21685

25000

108

172,80

100

Ialomiţa

Vlădeni

Munteanu Gh. Zamfir

T5725/3/42

A

 

 

43800

105

168,00

101

Ialomiţa

Vlădeni

Paraschiv Mariana, Paraschiv Dan Bogdan

T5725/3/47

A

21423

21423

12000

90

144,00

102

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. SOLPROIECT - S.A. SLOBOZIA

T5731/3/5

A

768

680

80000

149

238,40

103

Ialomiţa

Vlădeni

Gontea Virgiliu, căsătorit

T5731/3/7

A

20551

20551

27400

149

238,40

104

Ialomiţa

Vlădeni

Gontea Virgiliu, Gontea Mihaila

T5731/3/10

A

1059

1067

75000

90

144,00

105

Ialomiţa

Vlădeni

Coman Alexandru-Adrian

T5731/3/13

A

20600

20600

32500

90

144,00

106

Ialomiţa

Vlădeni

Visloguzov Emil, Visloguzov Ramona Sabina Adriana

T5731/5/28

A

432

251

47000

90

144,00

 

107

Ialomiţa

Vlădeni

Coman Marius Cosmin, Banca Transilvania - SA.

T5734/7/3

A

21619

21619

80000

108

172,80

108

Ialomiţa

Vlădeni

Negreu Tudor

T5734/5/34

A

 

 

3000

20

32,00

109

Ialomiţa

Vlădeni

Giuglea Vasile

T5734/5/35

Ă

 

 

6000

70

112,00

110

Ialomiţa

Vlădeni

Mocanu Vasile

T5734/5/58

A

 

 

10000

105

168,00

111

Ialomiţa

Vlădeni

Proprietar neidentificat*

T5771/4

A

 

 

 

115

184,00

112

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. DENRO INVEST - S.R.L.

T5771/4.P12

A

379

447

62500

105

168,00

113

Ialomiţa

Vlădeni

S.C DENRO INVEST- S.R.L.

T5739/4, P6

A

460

936

48800

115

184,00

114

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. DENRO INVEST- S.R.L.

T5739/4, P18

A

745

648

20000

115

184,00

115

Ialomiţa

Vlădeni

Domeniu privat com. Vlădeni

T5749/1

P

 

 

170432

105

168,00

116

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dinu C. Stan

T891, P223/3

A

 

 

2830

20

32,00

117

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dinu C. Stan

T891, P223”/2

A

 

 

1095

9

14,40

118

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dinu C. Stan

T891, P223/1

A

 

 

1095

18

28,80

119

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dinu C. Stan

T891.P223

A

 

 

1525

25

40,00

120

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Md. Turcan Ion Miron

T891, P222/3

A

 

 

1854

28

44,80

121

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Md. Turcan Ion Miron

T891, P222/2

A

 

 

420

3

4,80

122

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Md. Turcan Ion Miron

T891, P222/1

A

 

 

736

2

3,20

123

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Ungurenu Stanila

T891.P233

A

 

 

4486

44

70,40

124

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Romarta Industrial - S.A.

T891, P232/1

A

20188

20188

4427

80

128,00

125

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Romarta Industrial - S.A.

T891, P232

A

20184

20184

1873

3

4,80

126

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Popescu Zaharia

T 883/1.P178/1

A

 

 

6939

35

56,00

127

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Popescu Zaharia

T 883/1, P178

A

 

 

7566

80

128,00

128

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Burlacu V. Ana

T 883/1, P155

A

 

 

3200

40

64,00

129

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Ionescu Mihai

T 883/1, P154

A

 

 

2000

37

59,20

130

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dinu St. Petre

T 883/1, P153

A

 

 

2000

13

20,80

131

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Bil Terenuri - S.A.

T 883/1, P131

A

20306

20306

18000

90

144,00

132

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Petcu Ghe. Ilie

T 883/1, P110

A

 

 

12448

14

22,40

133

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Romarta Industrial

T 883/5, P39

A

21039

21039

40847

10

16,00

134

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Romarta Industrial

T 883/5, P39

A

21039

21039

40847

105

168,00

135

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Moise Gheorghe, Moise Eugenia-Dorina

T 883/5, P38

A

21641

21641

34950

90

144,00

136

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. Romarta Industrial

T 883/7/1, P11

A

21210

21210

55000

90

144,00

137

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Md. Florea N. Stanca

T 729/1, P47

A

 

 

26642

127

203,20

138

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Berbec N Gheorghe II

T 729/1, P46

A

 

 

9688

63

100,80

139

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Neacsu C. Ion

T 729/1, P45

A

 

 

7580

52

83,20

140

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Tudor T. Vasile

T 729/4, P75

A

 

 

15463

90

144,00

141

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Bicu T. Dumitru

T 729/4, P73

A

 

 

10000

175

280,00

142

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. EUROPA CAPITAL - S.A.

T 729/4, P74

A

20296

20296

40000

3

4,80

143

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Tudor T. Vasile

T729/4, p75

A

 

 

15463

10

16,00

144

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. RISI - S.R.L.

T 605, P5, lot 3

A

21502

21502

20000

62

99,20

145

Ialomiţa

Vlădeni

S.C. RISI - S.R.L.

T605.P4, lot 2

A

21458

21458

3533

116

185,60

146

Ialomiţa

Vlădeni

Cimpoiasu Georgeta, Cimpoiasu Gheorghe

T605.P4, lot 1

A

21457

21457

87500

90

144,00

147

Ialomiţa

Vlădeni

Paraschiv Mana

T605.P3

A

21686

21886

33328

90

144,00

148

Ialomiţa

Vlădeni

Ioan Eugeniu

T605.P2

A

21752

21752

19895

149

238,40

149

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Lupascu D Nicolae

T592/6, P2

A

 

 

 

149

238,40

150

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 592/4

A

 

 

 

105

168,00

151

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 592/4

A

 

 

 

90

144,00

152

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 592/4

A

 

 

 

149

238,40

153

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 592/4

A

 

 

 

16

25,60

154

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 592/4

A

 

 

 

16

25,60

155

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Buzea Frosa

T 587/9, P1

A

 

 

22500

38

60,80

156

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Natu Gheorghe

T 587/9, P8

A

 

 

5000

35

56,00

157

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Cojanu Aurelian

T 587/9, P7

A

 

 

12500

71

113,60

158

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Dobre Leonida

T 607/2

A

 

 

5500

30

48,00

159

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Ciupitu Nicolae

T587/9.P15

A

 

 

6500

38

60,80

160

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Ionescu Ştefana

T587/9.P13

A

 

 

6500

19

30,40

161

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Nedelcu Florica

T587/9.P14

A

 

 

6500

87

139,20

162

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Nedelcu Vasile

T 587/9, P23

A

 

 

11100

2

3,20

163

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Md. Cocias Stancu

T 587/9, P22

A

 

 

5000

88

140,80

164

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Cocias Tudor

T 587/9, P21

A

 

 

11000

10

16,00

165

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

587/4

A

 

 

 

11

17,60

166

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

587/4

A

 

 

 

119

190,40

167

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

587/4

A

 

 

 

119

190,40

168

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

587/4

A

 

 

 

74

118,40

169

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T583/5

A

 

 

 

102

163,20

170

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

S.C. SOPEMA - S.R.L.

T583/5, P18

A

823

362

 

102

163,20

171

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T426/8

A

 

 

 

86

137,60

172

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T426/8

A

 

 

 

88

140,80

173

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T426/1

A

 

 

 

74

118,40

174

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T426/1

A

 

 

 

62

99,20

175

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T426/1

A

 

 

 

102

163,20

176

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T432/1

A

 

 

 

62

99,20

177

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T432/1

A

 

 

 

88

140,80

178

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T436/1

A

 

 

 

102

163,20

179

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T436/1

A

 

 

 

27

43,20

180

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Pintea I. Maria

T436/1, P47

A

727

268

26100

47

75,20

181

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Constantin Serban

T442/5, P68

A

 

 

4380

20

32,00

182

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Pacala Stana

T442/5, P69

A

 

 

4300

82

131,20

183

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Nita Una

T442/6.P28

A

21371

 

8000

74

118,40

184

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Neagu T. Ion

T442/6.P26

A

 

 

15400

34

54,40

185

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Spinu Stan

T442/6.P25

A

 

 

 

70

112,00

186

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T449/9

A

 

 

 

88

140,80

 

187

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat4

T 444/7/1

A

 

 

 

88

140,80

188

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 444/7/1

A

 

 

 

88

140,80

189

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T 444/7/1

Arabil

 

 

 

88

140,80

190

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T343/5

A

 

 

 

88

140,80

191

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T343/5

A

 

 

 

88

140,80

192

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T343/7

A

 

 

 

74

118,40

193

Ialomiţa

M. Kogălniceanu

Proprietar neidentificat*

T343/7

A

 

 

 

74

118,40

194

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. IMPEX AGROREP - S.R.L.

T88/8, P11

A

21954

21954

99763

102

163,20

195

Ialomiţa

Ţăndărei

Ghita Constantin, Caldarea Lidia, Ghita Maria, Burciu Ştefania-Ligia, Burgiu Victor

T88/8, P13

A

21231

21231

20000

62

99,20

196

Ialomiţa

Ţăndărei

Ion Gheorghe

T88/8, P15

A

 

 

20000

74

118,40

197

Ialomiţa

Ţăndărei

Ştefan Gh. Rada

T88/6, P49

A

1228

1731

20000

94

150,40

198

Ialomiţa

Ţăndărei

Gheorghe Ţinea

T88/6, P48

A

1671

 

10000

166

265,60

199

Ialomiţa

Ţăndărei

Prelipcean Razvan

T88/6, P46

A

1924

2909

15000

256

409,60

200

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. SOPEMA - S.R.L.

T88/6, P45

A

21495

21495

15000

4

6,40

201

Ialomiţa

Ţăndărei

Barcari Ion, Barcari Elena

T88/6. P36

A

21948

21948

40000

102

163,20

202

Ialomiţa

Ţăndărei

Md. Cazacu Negoita

T88/6, P28

A

 

 

50000

62

99,20

203

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. Agriterenuri - S.A. Bucureşti

T88/6, P15

A

20659

20659

40000

88

140,80

204

Ialomiţa

Ţăndărei

Md. Maculrsteanu Cantemir

T88/4, P2

A

 

 

210000

88

140,80

205

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. Black Soil Farming - S.R.L.

T 78/9. P1

A

1304

1825

20000

88

140,80

206

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. AGROCETE- S.R.L.

T 78/9, P6

A

21987

21987

50000

99

158,40

207

Ialomiţa

Ţăndărei

Md. Arama Valeriu

T 78/9, P5

A

 

 

50000

3

4,80

208

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. Farmnet - S.R.L. Ţăndărei

T 78/9. P9

A

1846

 

100000

62

99,20

209

Ialomiţa

Ţăndărei

Md. Cioceanu Nicolae

T 78/9, PI6

A

 

 

72500

102

163,20

210

Ialomiţa

Ţăndărei

Stamate Mihaiu

T 78/9, P18

A

857

1165

100000

74

118,40

211

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. ASB BIOAGRO - S.R.L.

T 78/9, P20

A

21674

21674

10000

102

163,20

212

Ialomiţa

Ţăndărei

Ciocan Nicolae

T 78/9, P24

A

 

 

30000

88

140,80

213

Ialomiţa

Ţăndărei

Md. Cioplei Gheorghe

T 76/7, P3

A

 

 

50000

74

118,40

214

Ialomiţa

Ţăndărei

Spinu V. Gabriel

T 76/7, P7

A

896

1233

50000

119

190,40

215

Ialomiţa

Ţăndărei

S.C. JD Agro Cocora - S.R.L.

T 76/7, P9

A

1795

2964

100000

144

230,40

216

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T350/4

A

 

 

 

144

230,40

217

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T356/4

A

 

 

 

88

140,80

218

Ialomiţa

Valea Ciorii

Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Marilena Diana

T350/4

A

230

106

20190

2

3,20

219

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T350/4

A

 

 

 

86

137,60

220

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T350/2

A

 

 

 

88

140,80

221

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T350/2

A

 

 

 

102

163,20

222

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T350/2

A

 

 

 

74

118,40

223

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 35/3

A

 

 

 

102

163,20

224

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 35/3

A

 

 

 

74

118,40

225

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T38/7

A

 

 

 

102

163,20

 

226

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T38/7

A

 

 

 

74

118,40

227

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 38/2

A

 

 

 

74

118,40

228

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 38/2

A

 

 

 

71

113,60

229

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 38/2

A

 

 

 

119

190,40

230

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 38/2

A

 

 

 

74

118,40

231

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T 38/2

A

 

 

 

88

140,80

232

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar ne identificat*

T 38/2

A

 

 

 

74

118,40

233

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T68/2

A

 

 

 

59

94,40

234

Ialomiţa

Valea Ciorii

Mitica Mariana, Dutu Vasilica

T68/2, P24

A

263

153

14600

15

24,00

235

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T68/4

A

 

 

 

88

140,80

236

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T68/4

A

 

 

 

102

163,20

237

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T75/3

A

 

 

 

62

99,20

238

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T75/3

A

 

 

 

74

118,40

239

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar neidentificat*

T75/3

A

 

 

 

62

99,20

240

Ialomiţa

Valea Ciorii

Proprietar ne identificat*

T75/3

A

 

 

 

119

190,40

241

Ialomiţa

Scânteia

Md. Jantea Moise

T395/3/6

A

 

 

63000

119

190,40

242

Ialomiţa

Scânteia

Eftimie Elena

T395/3/15

A

 

 

49827

88

140,80

243

Ialomiţa

Scânteia

Md. Stanciu Gherghina

T395/3/22

A

 

 

27100

100

160,00

244

Ialomiţa

Scânteia

State Ion

T395/3/29

A

 

 

30000

102

163,20

245

Ialomiţa

Scânteia

Md. Neagu Gheorghe

T395/3/34

A

 

 

30684

74

118,40

246

Ialomiţa

Scânteia

Caproiu Victor

T395/92

A

461/2/1

421

10000

79

126,40

247

Ialomiţa

Scânteia

Vasile Dumitra

T395/93

A

461/2/2

182

2502

23

36,80

248

Ialomiţa

Scânteia

Moldoveanu Nicolai

T395/102

A

 

 

25619

101

161,60

249

Ialomiţa

Scânteia

Tudor Rada

T395/101

A

 

 

 

1

1,60

250

Ialomiţa

Scânteia

Proprietar neidentificat*

T397

Â

 

 

 

88

140,80

251

Ialomiţa

Scânteia

Caproiu Victor, Caproiu Anica

T397/6

A

487

238

45000

74

118,40

252

Ialomiţa

Scânteia

Proprietar neidentificat*

T404

A

 

 

 

122

195,20

253

Ialomiţa

Scânteia

Proprietar ne identificat*

T119/3

A