MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 899/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 899         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

987. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 610 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

818. - Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

 

819. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă şi Medalia Virtutea Maritimă, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de apreciere pentru competenţa şi profesionalismul dovedite de către scafandrii din structura Forţelor Navale,

pentru contribuţia avută la creşterea prestigiului Forţelor Armate Române în executarea misiunilor în teatrele de operaţii alături de militarii altor state membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de Luptă al Centrului 39 Scafandri.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 987.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 610

din 28 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Daniei Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ionuţ-Cătălin Tună, prin mandatar Ion Bănică, în Dosarul nr. 10.766/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 358D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Se arată că, prin critica formulată, autorul excepţiei urmăreşte ca plângerea sa să poată fi formulată nu numai împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată sau de neurmărire, ci şi împotriva unor ordonanţe ale procurorului, cum ar fi, spre exemplu, ipoteza din speţa de faţă, respectiv o ordonanţă prin

care se respinge o cerere de prelungire a dreptului de a conduce pe drumurile publice. Or, în acest fel nu sunt aduse veritabile critici de neconstituţionalitate, autorul urmărind modificarea dispoziţiilor legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea nr. 44 din 16 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 10.766/94/2016, Judecătoria Buftea - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ionuţ-Cătălin Tună, prin mandatar Ion Bănică, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva ordonanţei procurorului prin care, în temeiul art. 275 alin. (5) raportat la art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 50 de lei ocazionate de formularea unei cereri de înlocuire a procurorului desemnat în cauză pe motiv de lipsă de interes şi tergiversare nejustificată în soluţionarea unui dosar penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca prevederile criticate sunt neconstituţionale, deoarece cererile prin care a solicitat prelungirea dreptului de circulaţie formulate în baza art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice au fost respinse ca inadmisibile atât de către parchet, cât şi de către instanţa de judecată, rămânând valabilă o sancţiune aplicată de un organ administrativ, respectiv Poliţia Judeţului Ilfov, care nu a putut fi supusă controlului unui judecător.

6. Judecătoria Buftea - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece posibilitatea formulării plângerii împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta constituie o garanţie procesuală, iar rămânerea definitivă a soluţiei dispuse de procurorul ierarhic superior are ca scop asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor penale, nereprezentând un impediment în calea accesului liber la justiţie şi a dreptului la un recurs efectiv, în faza de urmărire penală, legiuitorul poate opta atât pentru instituirea, cât şi pentru diminuarea unor garanţii procesuale, cu condiţia ca actele organelor de urmărire penală să poată fi supuse controlului instanţei de judecată. Dreptul de acces la o instanţă este satisfăcut prin aceea că soluţiile procurorului şi ale procurorului ierarhic superior vor fi supuse controlului instanţei de judecată la finalizarea cercetărilor,

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece soluţia adoptată de legiuitor ţine seama de faptul că procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului controlului ierarhic şi urmăreşte să asigure celeritatea procedurii judiciare.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale, menţinându-şi opinia exprimată cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 663 din 11 noiembrie 2014.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 339 alin. (5) cu denumirea marginală Plângerea împotriva actelor procurorului şi ale art. 340 alin. (1) cu denumirea marginală Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată din Codul de procedură penală. Prevederile de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 339 alin. (5): „(5) Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic superior şi se comunică persoanei care a făcut plângerea şi celorlalte persoane interesate

- Art. 340 alin. (1): „(1) Persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. “

13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât vizează procedura de soluţionare a unei plângeri formulate împotriva soluţiei de clasare, dispuse prin ordonanţă sau rechizitoriu şi nicidecum procedura plângerilor împotriva actelor procurorului. Practic, autorul excepţiei tinde, prin aceasta, la modificarea dispoziţiilor legale criticate, în aşa fel încât ivirea unei cereri incidentale să fie considerată nu doar o chestiune premergătoare în cadrul procesului penal, ci una a cărei soluţionare vizează însuşi fondul cauzei. Prin urmare, potrivit art. 29 alin. (1) şi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, întrucât, pe de o parte, nu au legătură cu soluţionarea cauzei, deoarece „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]” şi, pe de altă parte, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

15. Aşa fiind, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, Curtea constată că, prin Decizia nr. 478 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 12 septembrie 2017, paragrafele 19-23, respingând o excepţie identică, a statuat că, potrivit art. 132 alin. (1) din Constituţie, „procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic [...]”. Ca o garanţie a respectării de către procurori a principiilor imparţialităţii şi legalităţii în activitatea lor, Constituţia a consacrat şi principiul unităţii de acţiune a membrilor Ministerului Public, sub forma controlului ierarhic. Prin urmare, dispoziţia legală ce formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate reprezintă o reflectare a exigenţelor constituţionale instituite de art. 132, fără ca prin aceasta să fie afectate drepturile consacrate de art. 21 şi art. 24 din Legea fundamentală. Aceasta întrucât părţile interesate nu sunt obstrucţionate în niciun fel în a-şi exercita dreptul la apărare în condiţiile prevăzute de lege, având deplina libertate de a-şi angaja un apărător ales care să le reprezinte interesele.

17. Stabilirea unor reguli speciale de procedură în cazul soluţionării plângerilor împotriva actelor procurorului este realizată de legiuitor în exercitarea competenţei sale constituţionale. Astfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, legiuitorul poate institui reguli speciale de procedură, ca modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale, principiul accesului liber la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, însă în formele şi modalităţile instituite de lege. Aşa fiind, prin instituirea procedurii potrivit căreia ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor procurorului nu mai pot fi atacate cu o nouă plângere la procurorul ierarhic superior, ca de altfel în toate cazurile în care legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în cadrul unei anumite proceduri, nu s-a urmărit restrângerea accesului liber la justiţie, ci, exclusiv, instaurarea unui climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art. 21 din Constituţie. O asemenea chestiune nu poate fi întemeiată pe dispoziţiile art. 21 din Constituţie, acest text legal reglementând accesul la justiţie şi nu la diverse căi procedurale în cadrul ierarhiei Ministerului Public. Astfel, se previn abuzurile şi se asigură protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalte părţi. Reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor proceduri speciale, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

18. Aşa fiind, nu poate fi primită critica referitoare la afectarea accesului liber la justiţie, deoarece cauza penală, odată rezolvată de către procuror, în condiţiile art. 327 din Codul de procedură penală, va putea fi supusă controlului judecătorului de cameră preliminară, ocazie cu care partea interesată va putea critica inclusiv acele acte ale procurorului care au fundamentat soluţia pronunţată.

19. Astfel, atunci când procurorul va emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, cauza va ajunge în faza camerei preliminare, fază în care, potrivit art. 342 din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră va verifica legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

20. Atunci când procurorul va emite o ordonanţă prin care clasează cauza, aceasta va putea ajunge, de asemenea, în faţa unui judecător de cameră preliminară în condiţiile art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, petentul şi intimaţii putând formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale, conform art. 341 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală.

21. În sfârşit, atunci când procurorul va emite o ordonanţă prin care renunţă la urmărirea penală, ordonanţa astfel pronunţată va fi verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Ulterior, această ordonanţă se transmite, spre confirmare, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă iar, în faţa acestuia, persoana care a făcut sesizarea, părţile, suspectul, persoana vătămată ori altă persoană interesată vor putea releva aspecte de legalitate şi temeinicie a soluţiei pronunţate.

22 Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ionuţ-Cătălin Tună, prin mandatar Ion Bănică, în Dosarul nr. 10.766/94/2016 al Judecătoriei Buftea - Secţia penală.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autor, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală suni constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Buftea - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plafonul de 99.046.133 euro, respectiv 455.542 879 lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2017, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat astfel:

a) 1.470.000 euro, respectiv 6.760,971 lei, pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte;

b) 11.550.000 euro, respectiv 53.121.915 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora;

c) 85.999.133 euro, respectiv 395.535.812 lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;

d) 27.000 euro, respectiv 124.181 lei, pentru specia viermi de mătase.

(2) Cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la efectivul de animale eligibile/kg gogoşi crude de mătase eligibile.

Art. 2. - Începând cu data de 16 noiembrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul maxim de 70%, potrivit Deciziei de punere în aplicare nr. 6.801 din 11.10.2017 a Comisiei Europene, prin care se autorizează Irlanda, Grecia, Croaţia, România şi Regatul Unit să aplice derogări, în ceea ce priveşte anul de cerere 2017, de la art. 75 alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale.

Art. 3. - Începând cu data de 1 decembrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei dintre cuantumul calculat şi acordat începând cu data de 16 noiembrie 2017 şi plafonul financiar al fiecărei scheme prevăzute la art. 1, în condiţiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.

Art. 4. - Plăţile prevăzute la art. 1 se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anii 2017 şi 2018.

Art. 5. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29 septembrie 2017, prin Comunicarea Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 30 septembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 818.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului” la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

a) la secţiunea „Bunuri imobile”, poziţiile nr. 40,41, 117, 239, 240, 244 şi 251 se abrogă;

b) la secţiunea „Bunuri imobile”, următoarele poziţii se modifică:

- poziţia nr. 25 - „Str. Alămorului”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF nr. 102786 Ocna Sibiului, nr. cad. 102786, parcela 663, intravilan, în suprafaţă de 3436 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Alămorului”; coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „277275.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 102786 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58237/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 39 - „Str. Podului”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102793 Ocna Sibiului, nr. cad. 102793, parcela 1051/1, 1051/2, 1102; intravilan, în suprafaţă de 7721 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Podului”; coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „198120.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 102793 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58232/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 98 - „Str. Trecătoarei”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102784 Ocna Sibiului, Parcela 2594; intravilan, în suprafaţă de 1916 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Trecătoarei”; coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „61650.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 102784 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58229/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 99 - „Str. Trecătoarei”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102782 Ocna Sibiului, parcela 1312; intravilan, în suprafaţă de 398 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Trecătoarei”; coloana „Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „61650.00 lei”; coloana “Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 102782 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58222/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 114 - „Str. Sărăturii”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102791 Ocna Sibiului, parcela 2853; intravilan, în suprafaţă de 2797 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Sărăturii”; coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „86400.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 192791 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58257/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 116 - „Str. Lacului”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins; „înscris în CF 102790 Ocna Sibiului, parcela 2875; intravilan, în suprafaţă de 369 mp, categoria de folosinţă drum, Str. Lacului”; coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „17370.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF 102790 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 58255/15.07.2016 OCPI Sibiu; H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

- poziţia nr. 231 - „Lacul Pânzelor”: coloana „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „înscris în CF 102780 Ocna Sibiului, intravilan, în suprafaţă de 3.457 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, teren pentru agrement „Lacul Pânzelor”, coloana „Anul dobândirii” va avea următorul cuprins: „2001”; coloana „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „68400.00 lei”; coloana „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „CF nr. 102780 Ocna Sibiului şi încheierea nr. 50945/16.06.2016 OCPI Sibiu, H.C.L. 34/01.06.2016, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 23/14.05.2001, H.C.L. Ocna Sibiului nr. 115/25.10.2017”;

c) secţiunea „Bunuri imobile” se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile 536-539, conform anexei nr. 1;

d) secţiunea II „Bunuri mobile” se modifică prin renumerotare, drept care poziţia 536 devine poziţia 1 (Fond carte);

e) secţiunea II „Bunuri mobile” se completează cu poziţia 2, „Statuia Minerului”, conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 819.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului

 

BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Poziţia în

registru

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr. act

Dată act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

536

 

1.3.7

Parcare auto

Înscris în CF nr. 102796 Ocna Sibiului, nr. cad. 102796, intravilan, în suprafaţă de 25218 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - parcare auto, cu acces de pe Str. Salinelor

2007

4489626.74

CF Ocna Sibiului nr. 102796

 

 

Încheiere O.C.P.I.

59276

28.07.2016

Hotărârea Guvernului

1309

24.10.2007

HCL Ocna Sibiului

23

24.05.2001

537

 

1.6.2

Teren agrement

Parc Statuia Minerului

Înscris în CF nr. 102795 Ocna Sibiului, nr. cad. 102795, nr. top. 2645/2/1/1/1/3, intravilan, în suprafaţă de 1715 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - zona agrement

2007

33932.00

CF Ocna Sibiului nr. 102795

 

 

Încheiere O.C.P.I.

73576

09.09.2016

Hotărârea Guvernului

1309

2007

HCL Ocna Sibiului

23

24 052001

538

 

1.6.2

Stadion - zona agrement sportiv

Înscris în CF nr. 100024 Ocna Sibiului, nr. cad. 100024, nr. top. 2645/2/1/1/10, intravilan, în suprafaţă de 14964 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - zona agrement sportiv. Teren suprafaţă de joc 9476 mp, C1 - vestiar 115.65 mp, C2 - tribună 213.00 mp, an construire 1979

2007

701400.00 Teren

72912.00 C1 +C2

CF Ocna Sibiului nr. 100024

 

 

Încheiere O.C.P.I.

78479

4706

17.10.2016

25.01.2017

Hotărârea Guvernului

1309

2007

HCL Ocna Sibiului

23

24052001

539

 

1,4.6

Lacul Popular

Înscris în CF nr. 101351 Ocna Sibiului, nr. cad. 101351, nr. parcelă 190/2/16, intravilan, în suprafaţă de 11873 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii - teren pentru agrement Lacul Popular, cu acces de pe Str. Minei

2007

234915.00

CF Ocna Sibiului nr. 101351

 

 

Încheiere O.C.P.I

31976

32759

21.04.2017

21.04.2017

Hotărârea Guvernului

1309

2007

HCL Ocna Sibiului

23

2001

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ocna Sibiului

 

BUNURI MOBILE

 

Nr. crt.

Poziţia în registru

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al  dării în folosinţă

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr. act

Dată act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

 

-

Statuia Minerului

Aleea Gării

1982

56.000

Donaţie fosta întreprindere Independenţa Sibiu

-

-

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.