MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 905/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 905         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

 

84. - Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.943. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017

 

Program de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

 

Având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2017;

- evoluţia principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a două rectificări bugetare pe anul 2017;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

- adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, a unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

- posibilitatea şi necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar;

- necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiilor;

- necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă şi poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017;

- asigurarea cofinanţării naţionale şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020;

- necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acţiunilor şi a programelor de sănătate;

- necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele nouă luni ale anului;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele;

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea asigura sumele necesare plăţii drepturilor salariale şi cele necesare bunei funcţionări a activităţii acestora, ar conduce la imposibilitatea îndeplinirii roiului, atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

- riscul ca neplata acestor sume prevăzute în titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar să aibă impact asupra cheltuielilor şi deficitului bugetar pentru anul următor;

- riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor persoanelor cu handicap, a alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiilor;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă şi poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017;

- riscul neasigurării cofinanţării naţionale şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 cu consecinţa nerealizării proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 cu Uniunea Europeană, respectiv consecinţe negative asupra ratei de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile, a rambursării de către Comisia Europeană a cheltuielilor aferente cu implicaţii asupra diminuării veniturilor programate aferente fondurilor externe nerambursabile;

- riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acţiunilor şi a programelor de sănătate;

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele nouă luni ale anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi nr. 127 bis din 17 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 655,5 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 1.704,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 2.360,3 milioane lei.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 31.831 mii lei, la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional de Asistenţă tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să diminueze creditele de angajament la componenta 0202 Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale cu suma de 450 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional de Asistenţă tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/24 „Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să diminueze cu suma de 450 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat la articolul 58.22 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”, alineatul 58.22.02 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional de Asistenţă tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să diminueze creditele bugetare la componenta 0101 Finanţarea din FEN postaderare cu suma de 100.000 mii lei.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional INTERREG V-A ROMÂNIA UNGARIA, în anexa nr. 3/15/24 „Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să majoreze cu suma de 8.000 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat la articolul 58.22 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”, alineatul 58.22.02 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Construcţie sediu administrativ BCPI Roman - OCPI, judeţul Neamţ”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 439 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare” cu suma de 60 mii lei;

b) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri” cu suma de 87 mii lei;

c) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 796 mii lei, din care la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu suma de 324 mii lei, la subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară” cu suma de 200 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 272 mii lei.

Art. 8. - Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile la capitolul 40.08 „încasări din rambursarea împrumuturilor acordate”, subcapitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” cu suma de 1.668 mii lei şi să majoreze capitolul 45.08 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, subcapitolul 45.08.18 „Mecanismul financiar norvegian” cu suma de 1.668 mii lei.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2017-2020 (sume alocate din bugetul de stat)”, să diminueze cheltuielile, cu suma de 130 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcţii1, să introducă obiectivul nou de investiţii „Pavilion multifuncţional în cazarma 380 Sibiu”, cu credite de angajament în sumă de 459 mii lei şi credite bugetare în sumă de 188 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 11. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)”, următoarele modificări:

a) diminuarea la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv” a sumei de 150 mii lei şi de la alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare” a sumei de 70 mii lei;

b) diminuarea la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” a sumei de 150 mii lei.

Art. 12. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare” cu suma de 190.604 mii lei.

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ca, în cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 68.01 Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, următoarele modificări:

a) să majoreze alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului” cu suma de 15.167 mii lei;

b) se diminueze alineatul 51.01.31 „Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social” cu suma de 1.508 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ca, în cadrul bugetului aprobat la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, să efectueze plata sumei de 14 mii lei reprezentând creanţă rezultată din derularea „Proiectului privind dezvoltarea sectorului social”.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să diminueze în anexa nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2017”, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 1.090 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 15. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) să diminueze capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de 1.000 mii lei;

b) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări” cu suma de 2.000 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 48,10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 3.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să detalieze sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, va fi utilizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017.

(4) Instituţiile de învăţământ superior de stat răspund de modul de utilizare a sumelor alocate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(5) Creditele bugetare neutilizate până la finele anului de către instituţiile de învăţământ superior de stat din suma prevăzută la alin. (3) se restituie la bugetul de stat.

Art. 16. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să cuprindă alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale” cu suma de 10.000 mii lei la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 72 „Active financiare”, pentru majorarea contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. Într-un cont deschis la Trezoreria Statului. Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor cu privire la drepturile de autor, în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost creată, şi anume editarea de manuale şcolare la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017.

Art. 17. - (1) în bugetul Ministerului Sănătăţii, influenţa de 1.410 mii lei care se regăseşte la capitolul 66.01 „Sănătate “, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.

(2) În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, suma de 158 200 mii lei se prevede de către Ministerul Sănătăţii în anexa nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)” prin introducerea unui alineat nou 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate”.

Art. 18. - Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa programului cod 126 «Restaurarea monumentelor istorice»“, să diminueze creditele bugetare cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, sumă care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 19. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să efectueze următoarele modificări în anexa nr. 3/34/27 „Fişa Programului”:

a) să suplimenteze cu suma de 176 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului bugetar cod 617 .Administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, şi să diminueze cu aceeaşi sumă, la acelaşi capitol şi titlu de cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului 546 „Modernizarea, dezvoltarea, întreţinerea, exploatarea şi asigurarea protecţiei reţelelor de telecomunicaţii speciale”;

b) să suplimenteze cu suma de 489 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului bugetar cod 546 „Modernizarea, dezvoltarea, întreţinerea, exploatarea şi asigurarea protecţiei reţelelor de telecomunicaţii speciale”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, şi să diminueze cu aceeaşi sumă, la acelaşi capitol şi titlu de cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului 617 „Administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”.

Art. 20. - Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri” cu suma de 52 mii lei;

b) la capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi” să suplimenteze subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi” cu suma de 11 mii lei;

c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare” cu suma de 48 mii lei, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu suma de 76 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” cu suma de 400 mii lei, subcapitolul 33,10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă” cu suma de 88 mii lei, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 100 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” cu suma de 1.123 mii iei;

d) la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile” să suplimenteze subcapitolul 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări” cu suma de 348 mii lei.

Art. 21.- În bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, influenţa de 18 mii lei este destinată asigurării cheltuielilor neeligibile declarate de Comisia Europeană în cadrul programelor de supraveghere şi eradicare a EST în anii 2013- 2014, conform Raportului de audit nr. A3.AUDIT. DE.01.2016.

Art. 22. - (1) Se autorizează Ministerul Cercetării şi Inovării, în anexa nr. 3/61/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să introducă la partea de venituri capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de 150 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a capitolului 41.10 „Alte operaţiuni financiare”.

(2) Se autorizează Ministerul Cercetării şi Inovării să detalieze sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.

Art. 23. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 611.814 mii lei, astfel:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, cu suma de 65.397 mii iei, potrivit anexei nr. 3;

b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, cu suma de 545.506 mii lei, potrivit anexei nr. 4;

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat, cu suma de 911 mii lei, potrivit anexei nr. 5.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:

a) finanţării sistemului de protecţie a copilului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

(3) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin, (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:

a) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor legale, inclusiv a celor din învăţământul special de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

b) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) lit. a) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) lit. b), pe sectoare ale municipiului Bucureşti, se face prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, precum şi cele înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

(8) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.

Art. 24. - Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 25. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de 449.000 mii lei, pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum/rezultat.

Art. 26. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2017, să efectueze virări de credite bugetare între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

(2) Creditele de angajament aferente influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 2 şi 6.

Art. 27. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă titluri noi şi modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.

Art. 28. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/Proiecte de investiţii în continuare” şi „Obiective/Proiecte de investiţii noi” la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 29. - (1) în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistenţă socială, facilităţilor de călătorie de care beneficiază diferite categorii sociale, asigurarea contribuţiei naţionale şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, asigurarea subvenţiilor pentru sprijinirea producătorilor agricoli, a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, a subvenţiilor pentru transportul de călători cu metroul, precum şi a celor pentru serviciul public de transport fluvial al pasagerilor şi al mărfurilor de strictă necesitate între localităţile din Delta Dunării şi municipiul Tulcea şi pentru asigurarea sumelor aferente plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale.

(2) în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (2).

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (2).

Art. 30. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -14.469,7 milioane lei.

Art. 31. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 5/2017:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut. este în anul 2017 de 8,3%;

b) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 260.179,1 milioane lei, bugetul de stat este de 132.554,7 milioane iei, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 71.788,1 milioane lei, bugetul fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate este de 29.238,6 milioane lei, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 19.604,9 milioane lei şi pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.393,1 milioane iei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -24.968,0 milioane iei, al bugetului de stat este de -36.452,1 milioane lei şi al bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 2.667,2 milioane lei;

d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 69.636,8 milioane lei, din bugetul de stat este de 23.917,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 32.877,4 milioane lei, din bugetul fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate de 281,0 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 11.757,5 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 484,8 milioane lei.

Art. 32. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 83.


*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

 

Având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

- necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor şi de execuţie a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele 9 luni ale anului;

- necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp â pensiilor din sistemul public de pensii şi a indemnizaţiilor de şomaj;

- asigurarea fondurilor necesare plăţii sentinţelor civile prin care au fost stabilite drepturi salariate în favoarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:

- neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie şi indemnizaţiilor de şomaj pe anul 2017;

- riscul unui impact negativ determinat de neachitarea drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive în favoarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 17 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 323.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 207.143 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 115.857 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 323.000 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 1.978 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 3, - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 7.914 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 34.500 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 42.414 mii lei.

Art. 4. - (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2017, precum şi să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.

(2) Creditele de angajament aferente influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă cuprinse în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017, la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, să majoreze titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 1.107 mii lei prin majorarea alineatului 51.01,19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 2.107 mii lei şi diminuarea alineatului 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 1.000 mii lei.

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017:

a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 57.717.771 mii lei şi pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 967.470 mii lei;

b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 311.589 mii lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.268.545 mii lei;

c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 209,526 mii lei şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 109.500 mii lei.

Art. 6, - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rândunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017

 

În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2017.

Nr. 1.943.

 

PROGRAM DE COOPERARE CULTURALĂ

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare „părţi”,

animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de prietenie şi colaborare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994,

au convenit următorul program de colaborare culturală:

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul perioadei de valabilitate a acestui program, părţile vor trimite delegaţii formate din cinci (5) persoane pe perioade de şapte (7) zile, în conformitate cu principiul reciprocităţii.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor sprijini colaborarea între diverse uniuni de creaţie din cele două state (de scriitori, artişti plastici, muzicieni, oameni de teatru), asociaţii de artă şi centre de cultură, prin schimb de materiale documentare şi specialişti.

Detaliile colaborării dintre uniunile de creaţie vor fi stabilite prin înţelegeri directe între respectivele uniuni.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile vor sprijini colaborarea între bibliotecile naţionale din cele două state, prin schimburi reciproce de cărţi, publicaţii, materiale audiovizuale şi prin vizite reciproce de specialişti, pe o durată de maximum şapte (7) zile.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile vor încuraja traducerile reciproce de lucrări de specialitate şi beletristică, precum şi schimburi de traducători, editori, restauratori de carte.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile vor sprijini invitarea şi participarea reciprocă la târgurile internaţionale de carte şi expoziţiile de carte organizate în propriile state, urmând ca după încheierea expoziţiei, după caz, să se ofere, parţial sau total, exponatele unor instituţii de cultură din statul gazdă.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile vor sprijini structurile competente din propriile state ca, în acord cu Declaraţia comună dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Administraţia Naţională pentru Presă şi Publicaţii din Republica Populară Chineză, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 2011, să se faciliteze stabilirea de contacte directe şi schimburi între marile edituri din cele două state, în domeniile de editare şi de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor conexe.

 

ARTICOLUL 7

 

Părţile se vor informa reciproc asupra manifestărilor cu caracter internaţional din domeniul filmului, teatrului, muzicii, folclorului, dansului clasic şi modem, artelor plastice şi se vor sprijini reciproc pentru a participa la cele de interes comun, promovând în acest sens relaţii directe de schimburi între instituţiile de specialitate, uniunile de creatori, ansamblurile şi formaţiile profesioniste şi de amatori.

 

ARTICOLUL 8

 

Pe durata valabilităţii acestui program, părţile vor facilita schimbul a două formaţii artistice [fiecare cu un număr de cel mult treizeci (30) de membri], pe bază de reciprocitate, pe o perioadă de cel mult douăsprezece (12) zile. Detaliile privind tipul grupurilor artistice şi perioada de desfăşurare a evenimentelor vor fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 9

 

Părţile vor stimula colaborarea dintre Institutul Cultural Român şi Federaţia Chineză a Cercurilor Literare şi Artistice, prin schimburi de experienţă între cercurile culturale şi artistice din cele două ţări, inclusiv prin organizarea Festivalului Culturii Române în China şi invers, în capitală sau în alte oraşe din provincie.

 

ARTICOLUL 10

 

Părţile vor colabora pentru aplicarea în bune condiţii a prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013.

Părţile vor facilita, pe bază de reciprocitate, desfăşurarea activităţii Institutului/Centrului Cultural şi vor sprijini soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute pe parcursul derulării acestei activităţi.

Părţile vor lua măsurile necesare pentru a facilita procesarea cât mai rapidă a solicitărilor de vize şi pentru a asigura emiterea de vize în acord cu legislaţia în vigoare în statele părţi, pentru persoanele care participă la activităţile derulate de Institut/ Centrul Cultural.

 

ARTICOLUL 11

 

Părţile vor stimula participarea reciprocă la concursuri, festivaluri şi tabere de creaţie artistică, pe bază de invitaţii,

 

ARTICOLUL 12

 

Părţile vor încuraja colaborarea între judeţele, oraşele şi alte structuri administrative specifice din cele două state, în scopul promovării schimburilor culturale şi dezvoltării relaţiilor de prietenie.

 

ARTICOLUL 13

 

Pe perioada valabilităţii programului, părţile, în acord cu principiul reciprocităţii, vor lua în considerare organizarea a una (1) - două (2) expoziţii de artă în celălalt stat. Durata expoziţiilor este de paisprezece (14) zile, iar expoziţia va fi însoţită de un număr de două (2) persoane. Profilul şi perioada expoziţiilor vor fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 14

 

Părţile vor sprijini structurile de specialitate din domeniul patrimoniului cultural din ambele state ca, în acord cu Declaraţia comună dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Administraţia de Stat pentru Patrimoniu Cultural din Republica Populară Chineză privind schimburile şi cooperarea dintre cele două state în domeniul patrimoniului cultural, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 2011, să consolideze schimburile şi cooperarea dintre cele două state în domeniul patrimoniului cultural, în special pentru realizarea cooperării în domeniul legislaţiei, cercetării, protecţiei şi restaurării patrimoniului cultural, dar şi în domeniul tehnologiei şi al materialelor folosite pentru restaurare.

 

ARTICOLUL 15

 

Părţile vor încuraja colaborarea între Academia Română şi Academia Chineză de Ştiinţe, respectiv Academia Chineză de Ştiinţe Sociale, pe baza acordurilor de colaborare încheiate între aceste instituţii.

 

ARTICOLUL 16

 

Părţile vor încuraja continuarea cooperării între Arhivele Naţionale ale României şi instituţia similară din Republica Populară Chineză în baza Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale ale României şi Direcţia de Stat pentru Arhivele Naţionale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000.

 

ARTICOLUL 17

 

Părţile vor sprijini colaborarea între Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Agenţia Naţionala de Presă China Nouă (Xinhua), pentru continuarea şi dezvoltarea cooperării pe baza acordului de cooperare dintre cele două agenţii.

 

ARTICOLUL 18

 

Părţile vor sprijini dezvoltarea cooperării între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio China International pe baza acordurilor de colaborare bilaterală existente între cele două instituţii. Părţile vor încuraja companiile de radiodifuziune proprii ca, în conformitate cu respectarea dispoziţiilor relevante ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, să desfăşoare schimburi de programe, coproducere de emisiuni, cooperare în schimburi de personal şi programe de pregătire de personal.

 

ARTICOLUL 19

 

Părţile vor încuraja continuarea colaborării între postul Televiziunea Română (TVR) şi postul chinez central de televiziune (CCTV) pe baza acordului existent între cele două televiziuni, având ca premisă respectarea dispoziţiilor relevante din legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, părţile vor sprijini schimburile de programe culturale, istorice, economice şi de divertisment, vizitele reciproce ale unor experţi în televiziune şi ale producătorilor de programe.

 

ARTICOLUL 20

 

Părţile vor sprijini colaborarea între instituţiile şi specialiştii din domeniul cinematografiei prin:

1. schimb de filme selecţionate în vederea participării la festivaluri organizate în celălalt stat;

2. schimb de informaţii şi materiale audiovizuale între arhivele cinematografice din cele două state;

3. organizarea de săptămâni ale filmului, pe bază de reciprocitate;

4. schimburi de specialişti în domeniul cinematografiei.

 

ARTICOLUL 21

 

Părţile vor încuraja şi sprijini cooperarea între tineri, instituţii şi organizaţi de tineret din ambele state,

 

ARTICOLUL 22

 

Părţile vor susţine cooperarea în domeniul sportului şi vor încuraja schimburile de sportivi, antrenori şi specialişti din ambele state.

 

ARTICOLUL 23

 

Părţile vor încuraja schimburile culturale în cadrul „Iniţiativei One Belt One Road”, sprijinind intensificarea cooperării şi participarea teatrelor, muzeelor, bibliotecilor şi galeriilor de artă la platformele de profil ale Drumurilor Mătăsii (Liga Internaţională a Teatrelor, Liga Internaţională a Muzeelor, Liga Internaţională a Bibliotecilor şi Liga Internaţională a Galeriilor de Artă).

Părţile vor încuraja instituţiile şi organizaţiile din ambele ţări să participe la manifestări cu caracter internaţional din cadrul „Iniţiativei One Belt One Road (Festivalul Internaţional al Drumurilor Mătăsii, Târgul Internaţional Cultural Dunhuang, Festivalul Internaţional al Drumurilor Maritime), precum şi la alte festivaluri, expoziţii, târguri şi simpozioane organizate sub egida acesteia.

 

ARTICOLUL 24

 

1. Părţile se informează reciproc cu privire la congresele, conferinţele, festivalurile artistice, concursurile internaţionale şi alte manifestări culturale prevăzute să aibă loc pe teritoriul statelor lor şi care prezintă interes pentru cealaltă parte, cu cel puţin trei (3) luni înainte.

2. Invitaţiile de participare la manifestările naţionale şi internaţionale mai importante vor fi transmise cu cel puţin două (2) luni înainte de data acţiunii. În invitaţii se va preciza cine suportă cheltuielile de transport, cazare şi masă pe timpul vizitei, precum şi durata acesteia.

3. Partea invitată va comunica acceptarea sau declinarea invitaţiei cu cel puţin o (1) lună înainte de desfăşurarea acţiunii. Taxele de participare la congrese, conferinţe, simpozioane etc. sunt suportate conform prevederilor regulamentelor acestor manifestări, cu excepţia cazurilor în care partea primitoare oferă condiţii speciale.

 

ARTICOLUL 25

 

1. Părţile comunică, cu cel puţin două (2) luni înainte de trimiterea delegaţilor la care se face referire în prezentul program, datele personale ale acestora, prezentarea evenimentului, temele comunicărilor, precum şi limbile străine cunoscute de către aceştia,

2. Partea primitoare comunică în timp util dacă este de acord cu primirea persoanelor respective Partea trimiţătoare va preciza data sosirii şi mijloacele de transport cu cel puţin două (2) săptămâni înainte de începerea vizitei.

 

ARTICOLUL 26

 

Fiecare parte facilitează activitatea de cercetare a delegaţilor celeilalte părţi în bibliotecile şi instituţiile sale ştiinţifice, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu reglementările în vigoare ale statului primitor.

 

ARTICOLUL 27

 

1. Pentru pregătirea şi instalarea expoziţiilor, partea trimiţătoare pune la dispoziţie, cu cel puţin şase (6) luni înaintea deschiderii expoziţiei, materialele necesare catalogului care va fi tipărit de partea primitoare.

2. Exponatele vor fi transportate de către partea primitoare de la punctul de vamă la locul de expunere, cu cei puţin cinci (5) zile înainte de data deschiderii expoziţiei.

3. Partea primitoare trebuie să asigure condiţiile tehnice pentru organizarea şi securitatea expoziţiei, precum şi publicitatea necesară (cataloage, afişe etc.).

 

ARTICOLUL 28

 

Pentru vizitele de scurtă durată ale delegaţiilor din orice domeniu de activitate, cuprinse în prezentul program, inclusiv membrii formaţiilor artistice şi personalul însoţitor al expoziţiilor, cheltuielile vor fi suportate după cum urmează:

1. partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors, până în capitala statului părţii primitoare;

2. partea primitoare va suporta cheltuielile pentru sejur (cazare, masă, transport intern).

 

ARTICOLUL 29

 

Cheltuielile pentru schimburile de expoziţii (organizate reciproc) vor fi suportate după cum urmează:

1. partea trimiţătoare va suporta transportul internaţional dus-întors până în capitala statului primitor, precum şi asigurarea exponatelor;

2. partea primitoare va suporta toate cheltuielile legate de organizarea expoziţiei, spaţiu, reclamă, precum şi cheltuielile de transport intern;

3. În cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii de exponate, partea primitoare este obligată să remită părţii trimiţătoare documentele referitoare la pagubele suferite în ţara gazdă, pentru a facilita părţii trimiţătoare obţinerea de despăgubiri din partea societăţii de asigurări.

 

ARTICOLUL 30

 

1. Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile legate de transportul internaţional dus-întors pentru decoruri, recuzita şi instrumentele muzicale ale ansamblurilor artistice.

2. Partea primitoare va suporta cheltuielile de organizare a spectacolelor, incluzând spaţiul, reclama, precum şi cheltuielile de transport intern.

 

ARTICOLUL 31

 

Costul materialelor pentru schimburile prevăzute în prezentul program (partituri, piese de teatru, manuale, publicaţii, benzi de magnetofon, discuri, microfilme, fotografii etc.), inclusiv cel al transportului acestora, este suportat de partea trimiţătoare.

 

ARTICOLUL 32

 

1. Modalităţile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea altor schimburi decât cele prevăzute în mod expres vor fi stabilite prin înţelegeri separate între instituţiile de resort ale celor două părţi.

2. În cazul călătoriilor realizate în contul părţii trimiţătoare, aceasta suportă toate cheltuielile aferente (cazare, masă, transport intern, transport internaţional dus-întors). La cererea părţii trimiţătoare, partea primitoare poate asigura rezervarea de camere la hotel, bilete de avion sau tren, programe de acţiuni, precum şi facilităţile necesare desfăşurării activităţilor.

 

ARTICOLUL 33

 

Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor activităţi şi schimburi, inclusiv la cererea şi pe cheltuiala părţii trimiţătoare, asupra cărora părţile vor cădea de acord.

 

ARTICOLUL 34

 

1. Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil pentru o perioadă de maximum 5 (cinci) ani.

2. Prezentul program poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1.

3. Părţile pot notifica în scris, pe canale diplomatice, despre intenţia de a denunţa programul, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării valabilităţii sale. În acest caz, denunţarea îşi produce efectele în 6 (şase) luni de la primirea notificării.

4. Încetarea valabilităţii prezentului program nu va afecta implementarea proiectelor sau programelor din cadrul prezentului program şi care nu sunt pe deplin îndeplinite la momentul denunţării sale, dacă părţile nu decid altfel.

Semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română şi chineză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru

Pentru

Guvernul României

Guvernul Republicii Populare Chineze,

Lucian Romaşcanu,

Luo Shugang,

ministrul culturii şi identităţii naţionale

ministrul culturii

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 mai 2017, şi Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 27 octombrie 2017, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 2 „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2016 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe tară”, după nr. crt. 57 se va citi:

 

„58

BUC. SECTOR 2

ULMEANU

FLORENTIN

Română

10.736,0

11.01.2016

11.01.2016

25.01.2016

26.09.2016

26.09.2016

07.11.2016

59

BUC. SECTOR 2

JELEA

BOGDAN-ION

Română

11.136,0

06.01.2016

06.01.2016

07.03.2016

04.07.2016

16.09.2016

14.10.2016

18.11.2016”

 

- la pct. 2 „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2016 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe tară”, la rândul „Cuantumul total”, în loc de:

 

„Cuantumul total

1.042.974,00”

 

se va citi:

 

„ Cuantumul total

1.064.846,00”

 

- la pct. 3 „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară”, după nr. crt. 417 se va citi:

 

 „418

BUC. SECTOR 5

RAEŢCHI

OVIDIU ALEXANDRU

Română

74.466,00

bani

09.05.2016

31.05.2016

22.10.2016”

 

- la pct. 3 „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară”, la rândul „Cuantumul total”, în loc de:

 

„Cuantumul total

20.539.068,50”

 

se va citi:

 

„Cuantumul total

20.613.534,50”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.