MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 907/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 907         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

215. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate

 

986. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 512 din 4 iulie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă Opinie concurentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLĂU

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 215.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate

 

Preambul

Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia (denumite în continuare părţi),

cunoscând faptul că buna cooperare poate face necesar un schimb de informaţii clasificate între părţi, direct sau prin intermediul altor persoane juridice din statele părţilor,

dorind să stabilească un cadru legal care să reglementeze protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate ce se va aplica tuturor acordurilor de cooperare şi contractelor viitoare ce vor fi derulate între părţi sau între persoanele juridice din statele acestora şi care conţin sau implică accesul la informaţii clasificate,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Scop şi domeniu de aplicare

(1) Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.

(2) Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoanele juridice din statele părţilor.

(3) Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale încheiate cu terţi şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În prezentul acord se vor utiliza următoarele definiţii:

a) informaţie clasificată: orice informaţie, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia, căreia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi care necesită protecţie împotriva dezvăluirii neautorizale sau a oricărei forme de compromitere;

b) nivel de clasificare: un marcaj care, în conformitate cu legislaţia statului părţii, determină anumite restricţii privind accesul la informaţii clasificate şi măsurile de protecţie;

c) parte emitentă: partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părţii respective, care generează şi transmite informaţii clasificate către cealaltă parte;

d) parte primitoare: partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate de la cealaltă parte;

e) contract clasificat: orice contract care conţine sau implică informaţii clasificate;

f) certificat de securitate a personalului: un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii în baza verificării de securitate efectuate, finalizată printr-o decizie pozitivă prin care unei persoane i se acordă accesul la informaţii clasificate şi permisiunea de a le gestiona;

g) certificat de securitate industrială: un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii în baza verificării de securitate efectuate, finalizată printr-o decizie pozitivă prin care se abilitează o persoană juridică să desfăşoare activităţi legate de un contract clasificat;

h) autoritate competentă de securitate: instituţia menţionată la art. 3 al prezentului acord, învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

i) principiul „necesitatea de a cunoaşte”: principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat unei persoane numai dacă acesta este necesar în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale şi sarcinilor de serviciu;

j) compromitere: orice întrebuinţare necorespunzătoare, contrară legislaţiei naţionale, care are drept rezultat deteriorarea sau accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea ori distrugerea informaţiilor clasificate, precum şi orice acţiune sau inacţiune care duce la pierderea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii acestora.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente de securitate

 

(1) Autorităţile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:

în România:

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

în Republica Serbia:

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

(2) Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare cu privire la autorităţile competente de securitate

 

ARTICOLUL 4

Niveluri de clasificare

 

(1) Echivalenţa nivelurilor de clasificare naţionale este următoarea: 2 3

 

Pentru România

Pentru Republica Serbia

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

ДРЖАВНА ТАЈНА

STRICT SECRET

СТРОГО ПОВЕРЉИВО

SECRET

ПОВЕРЉИВО

SECRET DE SERVICIU

ИНТЕРО

 

(2) Partea emitentă va informa cu promptitudine partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informaţiilor clasificate transmise.

(3) Partea emitentă va informa partea primitoare asupra condiţiilor suplimentare de transmitere sau de limitare a utilizării informaţiilor clasificate transmise.

(4) Partea primitoare se va asigura că informaţiile clasificate sunt marcate cu nivelul de clasificare naţional echivalent, în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol.

(5) Părţile se vor informa reciproc asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare naţionale.

 

ARTICOLUL 5

Protecţia informaţiilor clasificate

 

(1) Partea primitoare va asigura pentru toate informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile clasificate naţionale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 al prezentului acord.

(2) Nimic din conţinutul prezentului acord nu va prejudicia legislaţiile şi reglementările naţionale ale părţilor referitoare la accesul persoanelor la documente sau accesul la informaţiile de interes public, protecţia datelor personale sau protecţia informaţiilor clasificate.

(3) Fiecare parte se va asigura că sunt aplicate măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele informatice şi de comunicaţii. Aceste măsuri vor asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi, după caz, nerepudierea şi autenticitatea informaţiilor clasificate, precum şi un grad corespunzător de evidenţă şi urmărire a acţiunilor legate de informaţiile respective.

 

ARTICOLUL 6

Dezvăluirea şi utilizarea informaţiilor clasificate

 

(1) Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate furnizate sau schimbate în baza prezentului acord nu vor fi:

a) declasificate şi nici nu li se va scădea nivelul de clasificare fără acordul prealabil scris al părţii emitente sau la cererea acesteia;

b) folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate;

c) dezvăluite unui stat terţ, organism internaţional, persoană fizică sau juridică fără acordul prealabil scris al părţii emitente.

(2) Dacă oricare alt acord încheiat între părţi cuprinde reglementări mai stricte referitoare la schimbul sau protecţia informaţiilor clasificate, se vor aplica reglementările respective.

 

ARTICOLUL 7

Accesul la informaţii clasificate

 

(1) Accesul la informaţiile clasificate SECRET/ ПОВЕРЉИВО şi de nivel superior, precum şi în încăperile şi obiectivele unde se desfăşoară activităţi ce implică astfel de informaţii este permis cu respectarea principiului „necesitatea de a cunoaşte” numai persoanelor autorizate şi care deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informaţiilor pentru care se solicită accesul.

(2) Accesul la informaţiile clasificate SECRET DE SERVICIU/ ИНТЕРО se va limita numai la persoanele care respectă principiul „necesitatea de a cunoaşte” şi condiţionat de îndeplinirea de către acestea a cerinţelor pentru acces la această categorie de informaţii clasificate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor.

(3) Fiecare parte se va asigura că toate persoanele cărora li s-a acordat accesul la informaţii clasificate sunt informate cu privire la responsabilităţile de a proteja aceste informaţii în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 8

Traducerea şi multiplicarea informaţiilor clasificate

 

(1) Toate traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate vor fi marcate cu nivelul de clasificare naţional corespunzător şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale.

(2) Toate traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care deţin certificate de securitate a personalului corespunzătoare.

(3) Toate traducerile informaţiilor clasificate vor conţine o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse în care se va indica faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii emitente.

(4) Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ДРЖАВНА ТАЈНА vor fi traduse sau multiplicate numai în baza permisiunii prealabile scrise a părţii emitente

(5) Toate multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate vor fi supuse aceloraşi măsuri de protecţie ca şi informaţiile originale. Numărul de copii se va limita la cel necesar pentru scopurile oficiale

 

ARTICOLUL 9

Distrugerea informaţiilor clasificate

 

(1) Informaţiile clasificate vor fi distruse în conformitate cu legislaţia naţională a părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă.

(2) Distrugerea informaţiilor clasificate se realizează numai cu acordul prealabil scris sau la cererea părţii emitente.

(3) Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/ДРЖАВНА ТАЈНА nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părţii emitente după ce partea primitoare consideră că nu îi mai sunt necesare.

(4) Partea primitoare va informa în scris partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

(5) în cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 10

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

(1) Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autorităţile competente de securitate în conformitate cu legislaţia naţională a părţii care iniţiază transmiterea. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.

(2) Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor şi dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale părţilor.

(3) Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

 

ARTICOLUL 11

Vizite

 

(1) Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate pe teritoriul statului părţii gazdă sunt supuse autorizării scrise prealabile a autorităţii competente de securitate a părţii gazdă, în conformitate cu legislaţia naţională a acesteia.

(2) Cererea de vizită va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii gazdă şi va cuprinde următoarele date ce vor fi folosite numai în scopul vizitei:

a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul paşaportului sau al cărţii de identitate;

b) funcţia vizitatorului, cu menţionarea angajatorului pe care vizitatorul îl reprezintă;

c) specificarea proiectului la care participă vizitatorul;

d) confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare a informaţiilor până la care acesta poate acorda acces;

e) numele, adresa, numărul de telefon/fax, e-mail şi persoana de contact din cadrul obiectivului ce urmează a fi vizitat;

f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor clasificate implicate;

g) data şi durata vizitei, în cazul vizitelor repetate, se va menţiona întreaga perioadă acoperită de vizite;

h) alte date, dacă s-a convenit astfel între autorităţile competente de securitate;

i) data şi semnătura autorităţii competente de securitate transmiţătoare.

(3) Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită, dacă autorităţile competente de securitate nu au convenit altfel.

(4) Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.

(5) După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din obiectivul ce urmează a fi vizitat un exemplar al cererii de vizită.

(6) Vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii gazdă,

(7) Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori care au dreptul să efectueze vizite repetate. Această listă este valabilă pentru o perioadă iniţială ce nu depăşeşte 12 luni şi poate fi extinsă pentru o perioadă suplimentară nu mai mare de 12 luni. Cererea de vizite repetate va fi transmisă în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol. După aprobarea listei, vizitele pot fi aranjate direct între instituţiile implicate.

(8) Părţile vor garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora.

 

ARTICOLUL 12

Contracte clasificate

 

(1) în cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu prevederile prezentului acord.

(2) La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate a personalului şi certificate de securitate industrială corespunzătoare persoanelor şi contractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.

(3) Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:

a) lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat şi nivelurile de clasificare ale acestora;

b) procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare a informaţiilor schimbate;

c) canale de comunicare şi mijloace de transmitere electromagnetică;

d) procedura de transport a informaţiilor clasificate;

e) obligaţia de a informa despre orice compromitere survenită efectiv sau suspectată.

(4) Un exemplar al anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmis autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat în vederea asigurării unei monitorizări de securitate şi control corespunzătoare.

(5) Contractele clasificate care implică accesul la informaţii SECRET DE SERVICIU/ ИНТЕРО vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate.

(6) Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.

(7) Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.

(8) Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele, secretele comerciale - şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale.

(9) Alte proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate pot fi convenite între autorităţile competente de securitate ale părţilor.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea de securitate

 

(1) în vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza, la cerere, informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile naţionale de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate. În acest sens, autorităţile competente de securitate pot efectua vizite reciproce.

(2) Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.

(3) După caz, autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra riscurilor specifice de securitate care pot periclita informaţiile clasificate transmise.

(4) La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând legislaţiile statelor acestora, îşi vor acorda asistenţă reciprocă în procedura de eliberare a certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială pentru propriii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi.

(5) Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială legate de cooperarea în baza prezentului acord.

(6) Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise pentru cetăţenii şi persoanele juridice din statele părţilor, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, în ceea ce priveşte accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.

(7) Serviciile de securitate, de informaţii şi de poliţie din statele părţilor pot coopera şi schimba direct informaţii operative şi/sau de securitate în conformitate cu legislaţiile naţionale.

 

ARTICOLUL 14

Compromiterea informaţiilor clasificate

 

(1) Părţile vor lua toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pentru a stabili circumstanţele în care există certitudinea compromiterii sau motive temeinice de a suspecta compromiterea informaţiilor clasificate.

(2) în cazul unei compromiteri ce implică informaţii clasificate emise şi primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs compromiterea va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura implementarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională. Dacă va fi necesar, părţile vor coopera pe parcursul procedurilor de mai sus.

(3) în situaţia în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (2) al prezentului articol.

(4) Autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire Sa circumstanţele producerii compromiterii, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei la care s-a făcut referire în alin. (2) al prezentului articol. Notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele.

 

ARTICOLUL 15

Interpretare şi diferende

 

Orice diferend între părţi privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona numai prin consultări între părţi.

 

ARTICOLUL 16

Cheltuieli

 

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 17

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta este supus ratificării în conformitate cu procedurile legale naţionale ale părţilor şi intră în vigoare în prima zi a celei de-a două luni de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări între părţi, prin care se informează de faptul că au fost îndeplinite cerinţele necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(2) Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimţământului reciproc, scris, al părţilor. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol.

(3) Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acestuia expiră după şase (6) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte.

(4) Chiar şi în situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie.

(5) Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislaţiile naţionale care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate transmise în baza prezentului acord. Într-o asemenea situaţie, părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. Între timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate aşa cum s-a prevăzut în acest acord dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

(6) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013, îşi va înceta valabilitatea.

Semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Drept dovadă, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele lor proprii, am semnat prezentul acord.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII SERBIA

prof. univ dr. Marius Petrescu,

secretar de stat, directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

dr. Goran Matić,

directorul Oficiului Consiliului pentru Securitate Naţională si Protecţia Informaţiilor Clasificate

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2017.

Nr. 986.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 512

din 4 iulie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ioana Sfârâială în Dosarul nr. 39.467/299/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 816D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 27 iunie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 4 iulie 2017, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 21 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 39.467/299/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ioana Sfârâială într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost admisă acţiunea de obligare a autoarei excepţiei de neconstituţionalitate la plata unei sume reprezentând cheltuieli de judecată.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă este neconstituţional în măsura în care este interpretat în sensul în care apelul nu mai poate fi motivat după comunicare, în cazul în care hotărârea nu a fost comunicată.

5. În acest sens se arată că, prin eliminarea dreptului de a motiva calea de atac fără să se ţină cont de comunicarea hotărârii, are loc o încălcare efectivă a dreptului la un proces echitabil. Aşadar, diligenta părţii căreia nu i s-a comunicat o hotărâre judecătorească pe care intenţionează să o atace şi care ia cunoştinţă de dispozitivul acesteia din sistemul informatic ECRIS este sancţionată de lege printr-o ficţiune juridică, declararea apelului fiind asimilată cunoaşterii motivaţiei instanţei care a pronunţat hotărârea apelată.

6. În continuare, se apreciază că dispoziţiile legale criticate încalcă şi art. 129 din Constituţie privind folosirea căilor de atac, întrucât privează dreptul unei persoane care nu a avut posibilitatea de a cunoaşte motivele unei hotărâri judecătoreşti de dreptul de a exercita calea de atac împotriva respectivei hotărâri.

7. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate mai susţine că se creează o discriminare între partea căreia i s-a comunicat hotărârea judecătorească şi care beneficiază de termenul de 30 de zile pentru motivarea apelului, pe de o parte, şi partea căreia nu i s-a comunicat această hotărâre şi care va beneficia de un termen mai scurt, fără a putea fi reţinută vreo culpă în sarcina acesteia, pe de altă parte.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu îşi exprimă opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele Sor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 468 alin, (3) din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „(3) Dacă o parte Face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de apel. “

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 129 privind folosirea căilor de atac.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în cazul în care comunicarea marchează momentul curgerii termenului de apel, prin declararea căii de atac, anterior acestui moment, partea interesată îşi manifestă voinţa de a ataca hotărârea instanţei de fond.

17. În acest sens, Curtea reţine că legiuitorul a reglementat, cu titlu general, faptul că termenele procedurale încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu prevede altfel [art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă], că hotărârile judecătoreşti se comunică din oficiu, chiar dacă sunt definitive, de îndată ce au fost redactate şi semnate în condiţiile legii [art. 427 alin. (1) din Codul de procedură civilă], iar calea de atac se îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate. În situaţia în care calea de atac vizează considerentele hotărârii, instanţa de control judiciar, în ipoteza admiterii căii de atac, le va înlocui cu propriile considerente, menţinând soluţia consemnată în dispozitivul hotărârii atacate [art. 460 din Codul de procedură civilă].

18. În continuare, Curtea observă că dispoziţiile cu caracter general se regăsesc şi în reglementarea căilor de atac, legiuitorul prevăzând că dreptul de a exercita calea de atac a apelului se naşte, de regulă, de la comunicarea hotărârii judecătoreşti [art. 468 alin. (1) din Codul de procedură civilă], dacă legea nu dispune altfel. Având în vedere că apelul este calea de atac cu caracter devolutiv care se îndreaptă împotriva hotărârii primei instanţe, Curtea reţine că partea interesată în exercitarea acestei căi de atac trebuie să arate elementele pe care le consideră greşit avute în vedere de instanţa de fond. Sub acest aspect, Codul de procedură civilă statuează că cererea de apel va cuprinde şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază calea de atac, iar neîndeplinirea acestei obligaţii de către partea interesată este prevăzută sub sancţiunea decăderii, în sensul că partea care formulează cererea de apel nu va mai putea propune şi susţine motive, mijloace de apărare sau dovezi noi asupra cărora instanţa de apel să se pronunţe [art. 470 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) şi art. 478 alin. (2) din Codul de procedură civilă], caz în care instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă [art. 476 alin. (2) din Codul de procedură civilă]. Totodată, având în vedere cele reţinute în paragraful anterior al prezentei decizii, Curtea apreciază că actul procedural al comunicării va avea loc întotdeauna, nefiind condiţionat de exercitarea unei căi de atac şi indiferent dacă termenul de declarare a căii de atac curge de la comunicare sau de la pronunţare.

19. Aşadar, comunicarea reprezintă garanţia unui proces echitabil şi transparent, scopul acesteia fiind acela ca părţile să ia act de conţinutul hotărârii şi să îşi poată formula, dacă este cazul, criticile împotriva acesteia pe calea apelului sau a recursului, după caz (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 301 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006). Prin urmare, Curtea reţine că motivarea cererii de apel poate fi făcută după comunicarea hotărârii, întrucât numai după acest moment partea interesată are cunoştinţă nu numai de soluţie, dar şi, în mod efectiv, de considerentele cuprinse în hotărâre. În caz contrar, s-ar ajunge la situaţia în care partea interesată să fie pusă să motiveze cererea de apel fără să cunoască conţinutul hotărârii apelate, ceea ce ar face din calea de atac un instrument juridic cu o eficienţă redusă, prin prisma interesului legitim al apelantului. Aceasta deoarece apelantul, în virtutea unui beneficiu acordat de legiuitor, şi-a manifestat intenţia de a se prevala de dreptul de a exercita o cale de atac cu caracter devolutiv care îi permite să se folosească în faţa instanţei de apel, astfel cum s-a arătat la paragraful 18 al prezentei decizii, şi de alte motive şi mijloace de apărare invocate la prima instanţă, dar care trebuie indicate în cererea de apel.

20. Sub aspectul motivării căii de atac, Curtea reţine că apelul se motivează prin însăşi cererea de declarare a căii de atac, înăuntrul termenului de apel care curge de la comunicarea hotărârii. Însă, există şi situaţii în care legea prevede că apelul poate fi motivat separat, respectiv în cazurile în care termenul de declarare şi cel de motivare a căii de atac curg de la momente diferite. În aceste cazuri, motivarea căii de atac se va face printr-un memoriu separat, într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 470 alin. (5) din Codul de procedură civilă.

21. Având în vedere că o dispoziţie legală nu poate fi analizată în mod singular, separat de ansamblul reglementării din care face parte, Curtea reţine că, în situaţia în care partea interesată a formulat apel înainte de comunicarea hotărârii judecătoreşti, dispoziţiile art. 468 alin. (3) se coroborează cu cele ale art. 470 alin. (5) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „în cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii”, deoarece, chiar dacă partea îşi manifestă nemulţumirea faţă de hotărârea primei instanţe, declarând apel înainte de comunicarea acesteia, ea nu poate cunoaşte temeiurile de fapt şi de drept pe care aceasta se sprijină.

22. Aşadar, în principiu, în ceea ce priveşte calea de atac a apelului, termenul de declarare şi de motivare curge de la comunicarea hotărârii. Totuşi, legiuitorul a acordat beneficiul depunerii cererii de apel şi anterior comunicării hotărârii, fără ca acest fapt să atragă modificări sub aspectul motivării căii de atac. În consecinţă, indiferent de momentul exercitării apelului, anterior sau ulterior comunicării, motivarea acestuia este posibilă în termenul de exercitare a apelului, socotit de la data comunicării hotărârii.

23. În acest context, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate reprezintă norme de procedură reglementate de legiuitor în considerarea mandatului său constituţional conferit de art. 126 din Constituţie potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege” şi art. 129 potrivit căruia: împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”. Instituirea de către legiuitor a unor reguli speciale de exercitare a căilor de atac nu contravine prevederilor constituţionale invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.

24. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor, Curtea reţine că norma criticată se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în ipoteza acesteia, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Curtea a statuat, în jurisprudenţa sa, că la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, iar violarea principiului egalităţii şi nediscriminării ar putea exista atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, ipoteză ce nu corespunde situaţiei prezentate în cauză (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 781 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2016).

25. Nici accesul liber la justiţie nu este înfrânt, atât timp cât, potrivit dispoziţiilor legale criticate, părţilor interesate le este asigurată posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii judecătoreşti considerate defavorabile.

26. Aşadar, având în vedere că nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale, Curtea constată că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioana Sfârâială în Dosarul nr. 39.467/299/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 iulie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

OPINIE CONCURENTĂ

 

Sunt de acord cu respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate adoptată prin Decizia nr. 512 din 4 iulie 2017, pentru că - într-adevăr - dispoziţiile art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale, însă apreciez că motivele care susţin soluţia sunt diferite de cele reţinute mai sus.

Subliniez de la început faptul că în analiza dispoziţiilor legale criticate prin excepţia de neconstituţionalitate este necesară abordarea problematicii dintr-o dublă perspectivă: 1) nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii (nemo censetur ignorare legem) şi 2) norma juridică trebuie înţeleasă şi interpretată în litera şi spiritul ei 1. Având în vedere aceste repere, în dezacord cu motivarea deciziei sus-menţionate, precum şi cu majoritatea opiniilor doctrinare (lapidare) formulate cu privire la dispoziţiile art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă 2, apreciez că conformitatea prevederilor legale criticate cu dispoziţiile constituţionale invocate de autoarea excepţiei rezultă din argumentarea care urmează.

Dispoziţiile art. 468 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilesc regula (dreptul comun) conform căreia termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii 3, dacă legea 4 nu dispune altfel 5. De la această regulă (presupusă a fi cunoscută de orice parte dintr-un litigiu, interesată în formularea unei căi de atac) legiuitorul a instituit atât unele situaţii analoage/echivalente, cât şi unele excepţii.

Astfel, trebuie reţinută mai întâi echipolenţa/echivalenţa pe care legiuitorul o face între prevederile alin. (1)6, alin. (2)7 şi alin. (3)8 ale art. 468 din Codul de procedură civilă, în sensul că termenul de apel care, de regulă, curge de la comunicarea hotărârii, se va socoti la fel chiar dacă comunicarea hotărârii s-a făcut doar odată cu încheierea de încuviinţare a executării silite ori dacă o parte depune apelul înaintea comunicării hotărârii instanţei de fond; or, dacă această echipolentă este făcută de către legiuitor, în mod logic înseamnă că - din momentele expres precizate - apelantul are la dispoziţie 30 de zile pentru a-şi formula, modifica, completa şi/sau motiva 9 calea de atac formulată 10.

Apoi, este necesară punerea în evidenţă a excepţiilor reglementate (evident, în mod expres) care se abat de la regula instituită prin alin. (1) al art. 468 din Codul de procedură civilă privind momentul începerii curgerii termenului de apel. Astfel, prin excepţie, termenul de apel începe să curgă de la alte momente decât comunicarea actului de procedură în situaţii precum cele care vor fi enumerate exemplificativ;

- în procedura necontencioasă, termenul de apel curge de la pronunţare pentru părţile prezente la ultima şedinţă de judecată şi de la comunicare pentru cei care au lipsit [art. 534 alin. (3) din Codul de procedură civilă];

- pentru procuror termenul de apel începe să curgă de la pronunţare atunci când nu a participat la judecată şi de la comunicare atunci când a participat la judecarea cauzei [art. 468 alin. (4) din Codul de procedură civilă];

- de la data desemnării avocatului începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac [art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă];

- de la data comunicării încheierii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac [art. 13 alin. (3) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă];

- pentru moştenitorii incapabili, cei cu capacitate restrânsă sau dispăruţi, ori în cazul moştenirii vacante, termenul va curge din ziua în care se va numi tutorele, curatorul sau administratorul special [art. 469 alin. (2) teza a II-a din Codul de procedură civilă].

Apreciez că numai în situaţii ca cele prezentate mai sus sunt aplicabile dispoziţiile art. 470 alin. (5) din Codul de procedură civilă 11, întrucât numai în asemenea cazuri termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii. Prin urmare, pare a fi inacceptabilă susţinerea faptului că prevederea legală sus-menţionată ar avea incidenţă în situaţia reglementată de art. 468 alin. (3), în sensul existenţei posibilităţii acordării - În favoarea părţii care a depus apelul înainte de comunicarea hotărârii - a unui termen de 30 de zile de la comunicarea efectivă a hotărârii atacate pentru motivarea, completarea sau modificarea căii de atac

Odată făcute aceste precizări, pentru a desluşi intenţia legiuitorului, trebuie să analizăm dispoziţiile art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă în contextul întregii reglementări privind apelul 12.

Din ansamblul reglementării actuale a apelului rezultă că dispoziţie art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă vizează situaţia acelei părţi din litigiul soluţionat de instanţa de fond care are interesul să atace hotărârea, fără însă a avea nevoie de luarea la cunoştinţă a motivării acesteia 13, pentru că - prin ipoteză - prin calea de atac se urmăreşte şi se solicită fie rejudecarea în fond a cauzei pe baza actelor şi probelor existente la dosar, fie anularea sentinţei atacate. Că este aşa reiese din dispoziţiile exprese ale Codului de procedură civilă, conform cărora apelul are efect devolutiv în sensul că odată exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept [art. 476 alin. (1) din Codul de procedură civilă]. Chiar şi atunci când apelul nu se motivează, devoluţiunea este totală, sub rezerva că instanţa de apel se va pronunţa numai pe baza a ceea ce s-a invocat la prima instanţă de către părţi (doar dacă vrea să invoce motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, apelantul trebuie să îşi motiveze apelul) 14. Aşadar, părţile au posibilitatea de a supune judecării în apel litigiul dintre ele în ansamblul său, cu toate problemele de drept şi de fapt ce au fost ridicate în prima instanţă 15. Totodată, părţile pot să nu solicite judecarea în fond sau rejudecarea cauzei, ci pot solicita - prin cererea de apel - anularea hotărârii de primă instanţă şi respingerea ori anularea cererii de chemare în judecată ca urmare a invocării unei excepţii sau trimiterea dosarului la instanţa competentă [art. 471 alin. (3) din Codul de procedură civilă].

Aşadar, trebuie făcută distincţie între partea care intenţionează să formuleze apelul cunoscând motivarea hotărârii instanţei de fond (parte care - potrivit dispoziţiilor art. 468 alin. (1) din Codul de procedură civilă - va trebui să aştepte comunicarea hotărârii, pentru ca, apoi, în 30 de zile să formuleze, să motiveze şi eventual să completeze ori să modifice apelul) şi partea care nu este interesată de motivarea hotărârii (şi care va putea depune apelul în orice moment ulterior pronunţării sentinţei, având la dispoziţie un termen de 30 de zile - de la depunerea apelului - în care îşi va putea completa, modifica şi/sau motiva calea de atac).

Concluzionând, consider că, analizate În contextul reglementării de ansamblu a căii de atac a apelului, dispoziţiile art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă, criticate prin excepţia de neconstituţionalitate care face obiectul cauzei de faţă, sunt în deplin acord cu prevederile constituţionale invocate, dar privite prin prisma argumentelor de mai sus.

 

Judecător,

prof. univ. dr. Mircea Ştefan Minea

 


1 A căuta spiritul legii înseamnă a descoperi sensul pe care legiuitorul a dorit să îl dea normei juridice (a se vedea şi N, Grigorie Lăcriţa - http://uzp.org.ro - postare din 19 tl 2017)

2 Ase vedea: I. Deleanu. Noul Cod de procedură civilă - Comentarii pe articole, voi. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 539: C. Negrilă, în G. Boroi (coord.) şi alţii, Noul Cod de procedură civilă - Comentariu pe articole, voi, I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 873-874

3 Regula comunicării hotărârilor este stabilită prin art. 427 din Codul de procedură civilă potrivit căruia „Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată şi semnată în condiţiile legii.”

4 Legea care poate şi dispună altfel nu este, aşa cum vom vedea, exclusiv Codul de procedură civilă.

5 Regula generală privind stabilirea momentului de la care termenele procedurale încep să curgă este instituită prin art. 184 din Codul de procedură civila, potrivit căruia .Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedura, dacă legea nu prevede altfel”.

6 Termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

7 Termenul de apel prevăzut la alin. (1) curge de la comunicarea hotărârii, chiar atunci când aceasta a fost făcută odată cu încheierea de încuviinţare a

executării silite.

8 Dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de apel. Cu privire la această dispoziţie legală, îri doctrină s-a subliniat faptul că actul de procedură care este depunerea cererii de apel înlocuieşte actul de procedură al comunicării hotărârii (a se vedea M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Ediţia a II-a, voi. III - Căile de atac. Proceduri speciale, Editura Solomon, Bucureşti, 2017, p. 61).

9 Completarea sau modificarea cererii se va tace înăuntrul termenului de apel, potrivit art. 471 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

10 A se vedea şi V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă - comentat ş/ adnotat, voi. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 1.293 (pct..5), precum şi jurisprudenţa acolo rezumată (p. 1.296, pct. 18-19).

11 Potrivit dispoziţiilor art. 470 alin. (5) din Codul de procedură civilă. În cazul în care termenul pentru exercitarea apelului curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii.

12 În scopul menţionat vom avea în vedere, în principal: dispoziţiile art. 461 alin. (1) (potrivit cărora calea de atac se îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii); dispoziţiile art. 471 alin. (1) (conform cărora apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă...); dispoziţiile art. 476 care prevăd că: apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept [(alin. (1)]; în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa. În fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă [alin. (2); prin apel este posibil să nu se solicite judecarea în fond sau rejudecarea, ci anularea hotărârii de primă instanţă şi respingerea ori anularea cererii de chemare în judecată ca urmare a invocării unei excepţii sau trimiterea dosarului la instanţa competentă [alin. (3)]; dispoziţiile art. 477 (potrivit cărora: instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată [alin. (1)]; devoluţiunea va opera cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat la anumite soluţii din dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii sau dacă obiectul litigiului este indivizibil [alin. (2)].

13 Reamintim: Calea de atac sa îndreaptă împotriva soluţiei cuprinsa în dispozitivul hotărârii atacata [art. 461 alin. (1) din Cod], iar analul si. când este cazul, motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii [art. 471 alin. (1) din cod]; dacă apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă [art. 471 alin. (2) din Cod].

14 A se vedea şi M. Tăbârcă, op. cit. supra., p. 75.

15 Neîndeplinirea cerinţei privind indicarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul este sancţionată numai cu decăderea apelantului din dreptul de a invoca motivele de temeinicie sau de nelegalitate a hotărârii atacate (art. 470 alin. 3 teza a două din Codul de procedură civilă). Instanţa de apel nu poate respinge apelul ca nemotivat, ci este obligată să se pronunţe, în fond, numai pe baza actelor de procedură efectuate de toate părţile în faţa primei instanţe.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) în sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integrai sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

(2) în sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea

(3) Operatorii economici care nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii.

(4) Operatorii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei prevăzuţi la alin. (3) sunt denumiţi în continuare utilizatori,

(5) Utilizatorii înregistrează şi transmit operaţiunile efectuate către Sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic.

(6) Specificaţiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor către sistemul informatic sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(7) în măsura în care aspectele de natură tehnică impun precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.1

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Utilizatorii au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut autorizaţia de distribuţie emisă de Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare comisie.

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent sau sezonier. Nu intră în această categorie livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populaţie, de către operatorii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul. Prin comerţ ocazional se înţelege actele de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizaţia de distribuţie, care poate include în reţeaua sa de comercializare şi/sau service operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice, denumiţi în continuare unităţi acreditate.

(2) Distribuitorul autorizat are obligaţia de a întocmi şi actualiza lista unităţilor acreditate pentru comercializare şi/sau service, pentru fiecare tip/model de aparat pentru care a obţinut aviz/autorizaţie.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părţile contractante potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (81) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează toate operaţiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special care se completează fără ştersături şi fără spaţii neutilizate.

(3) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2a) şi 2b).

(4) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat şi ştampilat de către organul fiscal la care se depun declaraţiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi este prezentat de către utilizator, cu excepţia taximetriştilor, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activităţii. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declaraţiei de instalare a aparatului.

(5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operaţiunilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.”

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanţe pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clienţilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar aplică prevederile din legislaţia care reglementează autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Operatorii economici care vând ziare şi reviste în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 iit. b) din ordonanţa de urgenţă sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) în sensul art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, prin distribuitori specializaţi se înţelege operatorii economici care comercializează exclusiv ziare şi reviste.”

9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul public de călători în interiorul unei localităţi, ca activităţi conexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.”

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă se tipăresc în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.

(2) Vânzarea de timbre fiscale, poştale, judiciare, precum şi de cărţi poştale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă.”

11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. -- (1) Activităţile de parcare a autovehiculelor şi jocurile de noroc intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă numai în cazul în care se încasează de la clienţi o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces şi, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului. De asemenea intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă şi biletul de intrare prevăzut la art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Nu intră sub incidenţa art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă jocurile de noroc - pariurile în cotă fixă pentru care utilizatorii vor emite bonuri fiscale pentru sumele încasate de la clienţi.”

12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În înţelesul art. 2 lit. e) din ordonanţa de urgenţă, activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice sunt cele efectuate de casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca principal obiect de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612, iar ca activităţi secundare numai cele incluse în cod CAEN 6619 şi autorizate prin intermediul Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.”

13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfăşurate de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi educativ.”

14. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art-151 - (1) Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. i) şi I) din ordonanţa de urgenţă serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului şi, respectiv, lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere a locuinţelor, executate de către operatori economici specializaţi, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activităţi, dacă materialele respective sunt cuprinse în facturi şi alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.

(2) Asamblarea, montarea ori instalarea bunurilor care sunt executate ca operaţiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul nu se încadrează în excepţiile prevăzute la art. 2 îit. i) şi I) din ordonanţa de urgenţă.”

15. Articolul 16 se abrogă.

16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcţii, bază de date proprie şi funcţionează izolat, fără a dispune de interfeţe de conectare la alte dispozitive de tip calculator, telefon mobil, tabletă. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modului fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfaţă prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfaţarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne şi de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării şi integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;

c) case de marcat electronice computerizate corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conţine un modul fiscal cu hardware şi program de control proprii, care se interfaţează cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfaţare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicaţii;

d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură şi program de aplicaţie, care includ o placă fiscală ce conţine un modul fiscal, controlat de un program de control. Interfaţarea aplicaţiei cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casă de marcat, în afara altor funcţii specifice;

e) imprimante fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de un program de control memorie fiscală şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se interfaţează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare - POS, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil. Interfaţarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială universală - USB, reţea, precum şi reţea fără fir - Wi-Fi sau bluetooth;

f) case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. Aceste case de marcat au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control şi, respectiv, un program de aplicaţie care asigură un set fix de funcţii de operare şi permite lucrul cu o bază de date proprie şi una sau mai multe interfeţe pentru comunicaţie sau salvare externă. Opţional interfeţele pot asigura şi cooperarea cu un program de aplicaţie extern care să permită programarea, citirea bazei de date interne, precum şi emiterea de documente fiscale. Securitatea comunicării şi continuitatea înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.”

17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) şi f) pot fi staţionare, alimentate cu energie electrică din reţeaua de curent alternativ şi/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.

(2) Aparatele de marcat portabile au dimensiuni şi greutate reduse, sunt uşor transportabile şi pot fi utilizate în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant, în mijloacele de transport şi altele asemenea.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul de aplicaţie identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare.

(4) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul de aplicaţie identificabil specificat în autorizaţia eliberată de comisie, precum şi instalarea acestora cu un alt program de aplicaţie decât cel avizat sunt interzise.

(5) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) şi f) trebuie să lucreze autonom indiferent de utilizarea programului de aplicaţie extern.

(6) Programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) şi

f) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.”

18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care împreună cu un taximetru formează un aparat de taxat cu funcţii metrologice şi fiscale ce măsoară timpul, distanţa parcursă şi calculează automat sumele datorate de client.”

19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-f), care au ca destinaţie exclusivă schimbul valutar.”

20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:

a) o memorie fiscală unic inscriptibilă tip (E)PROM sau tip OTP;

b) un dispozitiv de afişaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumină ambiantă. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităţilor hoteliere, precum şi de alimentaţie publică, atunci când plata se face la masă. Dispozitivul de afişaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate şi va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;

c) un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum şi a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document şi caractere de minimum 2,5 mm înălţime;

d) un afişaj operator. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, aparatele prevăzute la art. 17 lit. d), precum şi cele portabile specificate la art. 18 alin. (2) sunt dotate cu un dispozitiv unic de afişaj client-operator;

e) un dispozitiv pentru accesarea funcţiilor aparatului;

f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;

g) o interfaţă care să permită ataşarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

h) un dispozitiv de comunicaţie externă care permite conectarea într-un sistem informatic, folosind un canal public de comunicaţie pe baza unui protocol TLS/SSL, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

i) un modul criptografic certificat în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3 care să folosească un certificat digital X.509.v3 cu lungimea cheii RSA de cel puţin 2048 biţi, instalat iniţial de către producător, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În înţelesul prezentelor norme metodologice, certificatul digital reprezintă O colecţie de date în formă electronică ce permite aparatului de marcat electronic fiscal să se autentifice şi să fie unic identificat în mediul electronic;

j) importul certificatului digital emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în modul de lucru online, folosind protocolul de comunicaţii IETF CMC;

k) importul certificatului digital folosit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

l) semnarea fişierelor generate ca urmare a funcţionării aparatului de marcat electronic fiscal în modul de lucru offline, care se efectuează în conformitate cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

B. să funcţioneze autonom, oferind local un set minimal de funcţii de casă de marcat, şi să se interfaţeze cu modulul fiscal pentru execuţia lor;

C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;

D. să asigure continuitatea memoriei RAM şi a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operaţiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare şi finalizarea corectă a acesteia;

E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare şi afişajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfaţare oferite de acesta.

Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:

a) dublu, caz în care asigură tipărirea simultană a bonului fiscal, precum şi a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale atât pe rola-client, cât şi pe rola-jurnal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;

b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal pe rola-client în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacităţii de stocare a jurnalului electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, asigură memorarea de date tipărite pe rola-client într-o memorie electronică FLASH electroindependentă. Aparatele sau terminalele cu funcţii de case de marcat electronice, aparatele de marcat electronice fiscale portabile, precum şi cele destinate activităţilor de taximetrie, definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;

F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru şi modificarea parametrilor şi a evenimentelor care au implicaţii în interpretarea datelor stocate, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 aţin. (2) din ordonanţa de urgenţă să asigure la nivelul fiecărei zile de lucru memorarea în jurnalul electronic a operaţiunilor efectuate în regimul de înregistrare a raportului fiscal de închidere zilnică şi comunicarea evenimentelor;

G. să asigure blocarea accesului neautorizat prin:

a) sigilare şi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaţiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;

b) existenţa unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 caractere alfanumerice;

c) asigurarea continuităţii şi integrităţii legăturilor implicate în fluxul de date şi emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;

d) controlul comunicaţiei prin interfeţe;

H. să verifice:

a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afişajul client;

b) prezenţa şi corectitudinea funcţionării memoriei fiscale, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi a jurnalului electronic;

c) tensiunea de alimentare şi bateria de susţinere, implicate în continuitatea memoriei de date şi a ceasului de timp real;

d) integritatea şi coerenţa datelor stocate şi a documentelor emise, blocând funcţionarea atunci când se depistează situaţii anormale;

I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcţionare nedeterminate de defectarea aparatului;

J. să permită:

a) funcţionarea conform profilurilor stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) crearea de fişiere în format XML pentru informaţiile prevăzute la art. 3 din anexa nr. 11 şi transmiterea acestora către sistemul informatic.”

21. La articolul 23, după litera e) se Introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi între orele 6,00-22,00 şi tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în transportul de persoane.”

22. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi transmiterii la Banca Naţională a României a raportărilor lunare în forma şi în structură prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.”

23. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, modulul fiscal pe lângă funcţiile prevăzute la alin. (2) controlează şi corectitudinea memorării datelor în jurnalul electronic, precum şi fluxul de date din dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic.”

24. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26, - (1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor destinate activităţilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 7 cifre la totalizatoarele de bon şi 9 cifre la totalizatoarele zilnice, în care sunt incluse zecimale.”

25. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic trebuie să fie aleasă în funcţie de volumul activităţii, dar nu mai mică de 8 GB.”

26 La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor care, în aceeaşi locaţie, pe lângă carburanţi mai comercializează şi alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanţi şi unul pentru celelalte produse. Programul de aplicaţie trebuie să controleze şi să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanţi de vânzarea celorlalte produse.”

27. La articolul 29, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfaţare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afişajul şi memoria fiscală, precum şi cu jurnalul electronic, dispozitivul de salvare externă, dispozitivul de comunicaţie externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.”

28. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie îndeplinite şi de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) şi f) care folosesc un program de aplicaţie extern.”

29. La articolul 33, punctele A şi C se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„A. În regim de programare:

a) fiscalizarea memoriei fiscale.

Prin operaţiunea de fiscalizare se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se activează memoria, precum şi iniţializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia. Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103. Prin excepţie, în cazul utilizatorilor care nu dispun la punctul de lucru de niciun mijloc de conexiune la internet, operaţiunea de fiscalizare se poate efectua anterior instalării, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului;

b) programarea antetului bonului fiscal.

Antetul bonului fiscal se tipăreşte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv judeţul, sau, după caz, menţiunea «activităţi cu caracter ambulant» ori «taxi», precum şi codul de identificare fiscală al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizaţiei taxi, numărul de telefon şi de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent şi, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de către Ministerul Finanţelor Publice;

c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată;

d) programarea asocierii articol - cotă de taxă pe valoarea adăugată;

e) programarea datei;

f) programarea constantei «K» a taximetrului şi a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie. Un set de tarife de lucru conţine minimum tariful de pornire, tariful de distanţă (lei/km) şi tariful de staţionare (lei/oră). Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie lucrează cu minimum două seturi de tarife, de zi şi de noapte. Setul de tarife de zi se aplică între orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 şi 6,00;

g) programarea comisionului şi a cursului de schimb valutar pentru vânzarea şi cumpărarea de valută, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar;

h) programarea parametrilor de identificare a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin, (2) din ordonanţa de urgenţă, respectiv numărul acestuia, data şi ora programării.

i) importul profilurilor de pe medii de stocare externe.

.........................................................................................................................................

C. În regim de raportare:

a) tipărirea raportului fiscal «Z» de închidere zilnică, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru. În memoria fiscală, precum şi memorarea raportului Z în jurnalul electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă ca operaţiune indivizibilă, urmată de operaţiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de ştergere a totalizatoarelor şi a contoarelor zilnice, în fiecare raport Z se tipăreşte numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale, când numărul acestora scade sub 60, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se tipăresc şi liniile libere de memorare a jurnalului electronic când numărul acestora scade sub cel puţin 0,5% din capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;

b) tipărirea raportului nefiscal «X», care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, precum şi a raportului nefiscal ce conţine date din jurnalul electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, raportul nefiscal «X» este raportul taximetristului, ce conţine date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul Z, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;

c) tipărirea şi memorarea pe un dispozitiv extern de fişiere electronice cu numele seriei fiscale şi extensia «MF», pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidenţierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală şi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se menţionează sub antet data, ora şi minutul introducerii în exploatare, precum şi perioada de raportare;

d) tipărirea de rapoarte şi memorarea pe un dispozitiv extern a fişierelor electronice cu numele seriei fiscale şi extensia «JE» ce vor conţine date din conţinutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menţionată sub antet pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

e) tipărirea de rapoarte cu iniţializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

f) tipărirea de rapoarte cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.”

30. La articolul 34, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) înregistrarea operaţiunilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum şi a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată asociată sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;

b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare, precum şi a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă ori a dispozitivului de afişaj client, atunci când acesta este obligatoriu;

.........................................................................................................................................

d) modificarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, a constantei «K» a taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, fără obţinerea în prealabil a raportului Z;\

31. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) factura înregistrată în condiţiile legii.”

32. La articolul 38 alineatul (1), literele a) şi d)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) nu este conectată memoria fiscală şi nici dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

.........................................................................................................................................

d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor sau capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală şi/sau în jurnalul electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, moment din care să se poată efectua numai citirea acestora;

f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacităţii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, dacă nu se închide fişierul jurnal electronic la epuizarea capacităţii dispozitivului de memorare a jurnalului electronic sau după tipărirea raportului Z.”

33. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Sigilarea memoriei fiscale se face de către distribuitorul autorizat sau, după caz, de către unitatea de service acreditată, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (6) şi (7) şi ale art. 49 alin. (1) şi (2).”

34. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă înregistrează în memoria fiscală, pe lângă datele menţionate la alin. (1), şi următoarele:

a) numărul de bonuri fiscale care conţin codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

b) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată pentru bonuri fiscale care conţin codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

c) identificatorul dispozitivului de memorare a jurnalului electronic cu data şi ora de iniţializare;

d) amprenta Secure Hash Algorithm 2, denumită în continuare SHA-2, la nivel de zi de lucru a jurnalului electronic şi a raportului de închidere zilnică.”

35. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) şi alin. (2), se înscriu la nivel de zi de lucru şi următoarele date:

a) constanta «K» a taximetrului;

b) seturile de tarife de lucru şi modificările lor;

c) parcursul total zilnic, în km;

d) parcursul total zilnic cu călători, în km;

e) valoarea totală încasată zilnic;

f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată”.

36. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - În memoria fiscală a aparatelor de marcat

electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) şi aţin. (2), se înregistrează şi se stochează şi următoarele date:

a) valoarea totală zilnică a comisionului obţinut din vânzarea şi cumpărarea de valută, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată rezultată din valoarea totală a comisionului;

c) valoarea totală zilnică a sumelor obţinute din vânzarea de valută, exclusiv comisionul;

d) valoarea totală zilnică a sumelor obţinute din cumpărarea de valută, exclusiv comisionul;

e) identificatorul dispozitivului de memorare a jurnalului electronic cu data şi ora de iniţializare;

f) amprenta SHA-2 la nivel de zi de lucru a jurnalului electronic şi a raportului de închidere zilnică.”

37. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Memoria fiscală trebuie să aibă capacitatea de a stoca minimum:

a) 30 de înregistrări de modificări de cote de taxă pe valoarea adăugată;

b) 60 de înregistrări de modificare a constantei «K» a taximetrului şi a setului de tarife, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie;

c) 1.830 de înregistrări de închidere zilnică;

d) 200 de înregistrări de semnalizare a evenimentului reset;

e) 30 de înregistrări de iniţializare a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Memoria fiscală trebuie să aibă capacitatea de a stoca maximum 16 înregistrări de modificare a antetului bonului fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Fiecare înregistrare din memoria fiscală este identificabilă cu data calendaristică şi cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset şi raportul Z sunt însoţite şi de oră. Înregistrarea datelor trebuie completată cu indicatori care să permită asigurarea mecanismului de control al integrităţii datelor înregistrate.”

38. La articolul 47, alineatele (3), (4), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) şi f) sigiliul se aplică pe şuruburile de prindere a părţilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât să nu se permită dezasamblarea aparatului şi accesul la componentele acestuia în urma sigilării.

(4) Suplimentar faţă de modul de sigilare prevăzut la alin. (3), la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sigiliul se aplică astfel încât accesul la regimul de lucru «programare» să nu mai poată fi posibil decât după distrugerea sigiliului.

.........................................................................................................................................

 (7) Sigiliul se aplică prin amprentare pe o pastilă de ceară ori plumb, amplasată în locurile prevăzute la alin. (3)-(6).

.........................................................................................................................................

 (9) Unităţile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice intervenţie neautorizată asupra aparatului de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin poştă electronică, fax sau altele asemenea, organul cu competenţe de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază se află unitatea utilizatorului în cauză.”

39. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică producătorul, distribuitorul autorizat cu datele sale de contact, seria de fabricaţie a aparatului, precum şi numărul autorizaţiei eliberate de comisie.”

40. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi a memoriei fiscale se efectuează cu sigiliul fiscal înainte de livrarea aparatelor de către distribuitorii autorizaţi.

(2) în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale înstrăinate de utilizatori în condiţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul aparţinând aceluiaşi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal şi a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare al tehnicianului de service.

(3) La sigilare se întocmeşte, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service acreditate, un exemplar fiind transmis organului fiscal competent.”

41. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm şi 6 mm, cu inscripţia literelor M şi F, sub care sunt înscrise două caractere alfabetice reprezentând judeţul sau municipiul Bucureşti în care îşi are sediul distribuitorul autorizat şi cel mult trei caractere numerice, reprezentând numărul de ordine atribuit fiecărui sigiliu de către comisie.

(2) Sigiliul fiscal se păstrează de către distribuitorul autorizat.

(3) înlăturarea sigiliului fiscal prevăzut la alin. (1) se efectuează de către tehnicianul distribuitorului autorizat sau al unităţii de service acreditate de care aparţine utilizatorul aparatului, cu ocazia operaţiunilor de întreţinere sau de reparare ale acestuia, cu obligaţia ca la finalizarea operaţiunilor respective acesta să aplice sigiliul de identificare prevăzut la alin. (4) şi să completeze cartea de intervenţii a aparatului.

(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripţionat un simbol caracteristic al unităţii de service, constând în două caractere alfabetice şi trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de către comisie.

(5) Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, are obligaţia de a emite legitimaţii pentru toţi salariaţii înregistraţi la comisie ca tehnicieni de service şi de a înscrie în legitimaţii numărul de identificare atribuit de către comisie tehnicienilor în cauză.”

42. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se efectuează de către Regia Autonomă «Monetăria Statului», în baza înscrisului conţinând comanda distribuitorilor autorizaţi, vizată de către direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate.”

43. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Pierderea sau furtul sigiliului fiscal, precum şi a sigiliilor de identificare alocate tehnicienilor de service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului. Comunicarea va fi însoţită de copia documentului care atestă publicarea.”

44. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia încasării contravalorii livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii şi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.

(2) Tipărirea bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:

a) antet;

b) conţinut;

c) parte finală.

(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de comercializare a mărfurilor în aeroporturile internaţionale se tipăreşte sintagma «EXPORT».

(4) Bonurile fiscale pot să evidenţieze în valută contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate clienţilor de către operatorii economici care realizează activităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.”

45. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;

c) numele sau codul operatorului;

d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;

e) preţul sau tariful unitar;

f) cantitatea;

g) valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;

h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

j) valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;

k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;

l) codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

m) unitatea de măsură, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

n) modalitatea de plată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2)  în conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de schimb valutar se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi următoarele date:

a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, ţara, actul de identitate, rezident, nerezident;

b) suma încasată de la client;

c) cursul de schimb valutar,

d) comisionul practicat şi nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;

e) suma plătită clientului;

f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.

(3) în conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi m), precum şi următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:

a) numărul cursei;

b) numărul setului de tarife şi cota de taxă pe valoarea adăugată;

c) tariful de pornire;

d) tariful de distanţă (lei/km);

e) distanţa parcursă (km) şi valoarea (lei);

f) tariful de staţionare (lei/oră);

g) durata staţionării şi valoarea, care include şi durata de circulaţie sub viteza de comutare;

h) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;

i) durata prestaţiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul;

j) preţul total al serviciului;

k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia, Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul conţinutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei şi valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată;

l) durata cursei.

(4) în conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaţionale se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi următoarele date:

a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat;

b) numărul cursei, în cazul transportului aerian.

(5) în cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA potrivit legii, imediat după înscrierea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i), respectiv la lit. j) şi k), dacă este cazul, pe bonul fiscal se tipăreşte cu majuscule textul «NEPLĂTITOR TVA»“.

46. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57.- În partea finală a bonului fiscal se tipăresc centrat cu majuscule «BON FISCAL», seria fiscală a aparatului precedată de logotip, iar, în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem informatic, se tipăreşte şi numărul aparatului de marcat electronic fiscal.”

47. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valorile se tipăresc şi se afişează cu două zecimale. Valorile interne de calcul cu mai mult de două zecimale vor fi rotunjite la a treia zecimală. Dacă a treia zecimală are valoarea egală sau mai mare de 5, va majora zecimala a două cu o unitate, în caz contrar zecimala a două rămâne nemodificată.”

48. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) Logotipul şi seria fiscală servesc la identificarea fiscală a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal.

(2) Logotipul este asocierea stilizată într-un singur semn grafic a literelor R şi L, realizată respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 4.

(3) Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este formată, după caz, din unul sau două caractere alfabetice, precum şi din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtată a municipiului Bucureşti, respectiv a judeţului unde se instalează aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului/autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti.

(4) Seria fiscali a aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă este unică şi se atribuie din registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în continuare registru. Seria fiscală este formată din 10 caractere care reprezintă numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal.

(5) Registrul este întocmit în formă electronică şi este gestionat informatic de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”

49. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice gestionează Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii mart care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale este gestionat de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

(3) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă solicită direcţiei generale regionale a finanţelor publice, iar, în cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (2), Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază se va instala aparatul, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, atribuirea numărului de ordine din registrul prevăzut la alin. (1).

(4) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, âu obligaţia ca, în termen de 2 zile de la data primirii cererii prevăzute la alin. (3), să comunice utilizatorului numărul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.

(5) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant, solicită atribuirea numărului de ordine direcţiei generale regionale a finanţelor publice, în a cărei rază îşi au sediul social/domiciliul.”

50.  După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:

„Art. 601. - (1) Producătorul/Persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene/ Importatorul/Distribuitorul autorizat al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se înscrie în registru cu datele sale de identificare, inclusiv cu datele privind propriul certificat digital calificat.

(2) Producătorul/Persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene/ Importatorul/Distribuitorul autorizat al aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la alin. (1) înregistrează în registru fiecare aparat de marcat produs/importat/achiziţionat din statele membre ale Uniunii Europene, indicând elementele de identificare ale acestuia, date care permit localizarea aparatului de marcat, precum şi date despre certificatul digital instalat pe respectivul aparat de marcat electronic fiscal. Se înregistrează în registru şi aparatele de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b).

(3) La înregistrarea aparatului de marcat electronic fiscal, registrul alocă aleatoriu un număr unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal, format din 10 cifre. Numărului i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal şi nu poate fi anulat/şters/realocat.

(4) în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la alin. (1) atribuirea seriei fiscale, fiscalizarea, precum şi toate celelalte operaţiuni prevăzute de prezentele norme metodologice desfăşurate în legătură cu aparatele de marcat sunt înregistrate în conformitate cu procedura aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.”

51. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul prevăzut la art. 60 alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:

a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;

b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;

c) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţia privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, însoţită de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, privind deschiderea punctului de lucru;

d) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale şi alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor pentru atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti.”

52. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) în cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă vor solicita în scris organului fiscal care a atribuit numărul de ordine anularea acestuia, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activităţii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societăţii sau altele, după caz. Utilizatorii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să arhiveze memoria fiscală pe perioada prevăzută de lege.

(2) Conform prevederilor alin. (1) se va proceda şi în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat în judeţe diferite, ambele puncte de lucru aparţinând aceluiaşi utilizator. Pentru instalarea aparatului în cauză se urmează procedura prevăzută de prezentele norme metodologice.

(3) Prevederile alin. (1), cu excepţia celei referitoare la arhivarea memoriei, sunt aplicabile şi în cazul pierderii, furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal instalat.

(4) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile utilizatorilor aflaţi în inactivitate temporară anunţată organelor fiscale, potrivit legii.

(5) în cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, ambele situate în acelaşi judeţ sau în municipiul Bucureşti, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă notifică organului fiscal competent, înainte de începerea activităţii la noul punct de lucru, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului şi procedează la citirea, înlocuirea şi păstrarea memoriei fiscale, la fiscalizarea şi sigilarea memoriei înlocuite şi a aparatului, precum şi la depunerea declaraţiei de instalare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, utilizându-se acelaşi număr de ordine atribuit iniţial din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.”

53. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin, (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă este documentul de control pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale, precum şi toate operaţiunile din regimul de înregistrare şi raportul fiscal de închidere zilnică.

(3) Atunci când aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipăreşte concomitent cu rola-client.

(4) Aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigură tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigură stocarea a cel puţin 100 de bonuri fiscale, iar aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă asigură înscrierea rolei-jurnal într-0 memorie electronică FLASH electroindependentă care asigură memorarea a cel puţin 180 de zile lucrătoare. Conţinutul jurnalului electronic nu trebuie să fie afectat de evenimentul RESET de ştergere a memoriei RAM de date.

(5) Jurnalul electronic trebuie să conţină:

a) antetul bonului fiscal;

b) conţinutul bonurilor fiscale emise;

c) partea finală a bonului fiscal cu menţiunea «BON NEFISCAL» şi fără logotip.

(6) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, datele înscrise pe rola-jurnal trebuie să se menţină lizibile pe perioada de arhivare prevăzuta de ordonanţa de urgenţă.

(7) Jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă înregistrează cronologic fiecare zi de lucru în câte un fişier de tip text, fără elemente grafice sau caractere de control şi formatare, denumit în continuare fişier jurnal electronic, cu următoarele caracteristici:

a) fişierul jurnal electronic este prevăzut cu elemente de securizare ce vor fi înscrise în partea finală a fişierului după raportul fiscal de închidere zilnică şi care se obţin din codificarea datelor conţinute de acesta cu ajutorul algoritmului SHA-2, implementat fără echivoc de modulul fiscal propriu al aparatului de marcat electronic fiscal, sub formă de valoare SHA-2;

b) deschiderea unui fişier jurnal electronic din jurnalul electronic, precum şi iniţializarea parametrilor utilizaţi de algoritmul SHA-2 se realizează la prima operaţie de tipărire ce are loc după ultimul raport Z efectuat;

c) în regimul de înregistrare a unei zile de lucru liniile ce se tipăresc pe rola-client se înregistrează în fişierul jurnal electronic şi se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2;

d) închiderea unui fişier jurnal electronic are loc numai după verificarea corectitudinii înscrierii valorii finale SHA-2 în memoria fiscală;

e) fişierul jurnal electronic se va închide automat de către modulul fiscal atunci când la comanda de deschidere a unui bon fiscal au mai rămas cel puţin 500 de linii de înregistrare asigurând înscrierea raportului fiscal zilnic şi a amprentei valorii SHA-2. În ultimul raport Z se va înscrie «Jurnal electronic plin»;

f) după umplerea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic o nouă zi de lucru se va putea deschide numai după înlocuirea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic cu unul gol şi iniţializarea acestuia;

g) pentru memorarea temporară a datelor şi a amprentelor valorilor SHA-2 trebuie folosită o unitate de memorie nonvolatilă (NVRAM), inclusă în mod exclusiv în modulul fiscal şi al cărui conţinut să nu fie afectat de evenimentul de RESET RAM.”

54. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conţine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală că date de sinteză pe termen lung, odată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică şi obligatorie.

(2) în raportul Z, cu excepţia celui emis cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, se înscriu următoarele date:

a) antetul bonului fiscal;

b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescător şi care se înregistrează în contorul Z;

c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna şi anul;

d) numărul avariilor care determină ştergerea memoriei (RAM şi ora producerii acestora. În cazul ştergerii memoriei RAM la aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă utilizatorul are obligaţia de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind operaţiunile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei RAM. La aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă echipate cu dispozitiv simplu de imprimare unde nu este posibilă reintroducerea datelor conţinute în rola-jurnal, precum şi la aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, datele de sinteză la nivel de zi trebuie recalculate automat din conţinutul jurnalului electronic;

e) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată, iar, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi numărul bonurilor fiscale care conţin codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA al beneficiarului;

f) logotipul şi seria fiscală ale aparatului;

g) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată;

h) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată defalcată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

i) valoarea totală zilnică a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;

j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată;

k) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată rezultată din totalul bonurilor fiscale emise, precum şi valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată rezultată din totalul bonurilor fiscale care conţin codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA al beneficiarului în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

l) numărul dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, data şi ora de activare, precum şi valoarea SHA-2 a fişierului electronic securizat, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(3) în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f)> k) Şi 0» precum şi următoarele date:

a) pentru fiecare set de tarif, totalurile pe fiecare tarif, distanţa şi totalul sumei plătite de client;

b) numărul fiecărei curse efectuate;

c) parcursul total, în km;

d) parcursul total zilnic cu călători, în km;

e) valoarea totală zilnică încasată;

f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată.

(4) în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum şi următoarele date:

a) numărul bonurilor fiscale emise pentru operaţiunile de cumpărare, vânzare, anulare;

b) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută cu comision inclus;

c) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută cu comision inclus;

d) totalul comisionului încasat din cumpărare şi vânzare de valută, precum şi cota de taxă pe valoarea adăugată;

e) totalul taxei pe valoarea adăugată;

f) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută fără comision inclus;

g) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută fără comision inclus.

(5) în raportul fiscal de închidere zilnică se vor înregistra numărul şi suma totală rezultată în urma operaţiilor de reducere, majorare, anulare, efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale, sumele de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare tip de mijloc de plată utilizat de aparat, cu excepţia activităţii de taximetrie.

(6) Dacă pe parcursul unei zile au activat pe autovehiculul-taxi în schimburi mai mulţi taximetrişti, elementele prevăzute la alin. (3) lit. b)-e) se înscriu în raportul Z şi pentru fiecare taximetrist.”

55. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) în momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, precum şi în alte cazuri care necesită înlocuirea memoriei, utilizatorul este obligat să notifice distribuitorul autorizat şi/sau unitatea de service acreditată, după caz.

(2) înlocuirea, sigilarea şi activarea memoriei fiscale se efectuează la locul de instalare a aparatului de către tehnicianul de service.

(3) Operaţiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenţii şi în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului de către tehnicianul de service.

(4) De asemenea, în situaţia înlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal în perioada de garanţie, memoria fiscală se păstrează de către utilizator, Iar aparatul nou se instalează în termen de maximum 15 zile de la data înlocuirii celui defect.

(5) Pentru operaţiunile efectuate în perioada de înlocuire a memoriei fiscale ori a aparatului, utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7,

(6) Memoria fiscală şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic înlocuite se păstrează de către utilizator pe perioada de arhivare prevăzută de lege, în plicuri sigilate pe care aplică o etichetă cuprinzând datele de identificare ale utilizatorului, precum şi intervalul de utilizare a acestora.”

56. Articolul 67 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) La înlocuirea memoriei fiscale datele înregistrate pe întreaga perioadă de funcţionare, începând cu operaţia de fiscalizare a memoriei fiscale, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, vor fi tipărite, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă vor fi înregistrate la nivel de an, lună, zi pe un suport electronic şi păstrate la utilizator. Pe suportul electronic se vor înscrie şi toate jurnalele electronice ce au fost iniţializate pe perioada de funcţionare a memoriei fiscale înlocuite.

(2) Atunci când natura defecţiunii nu permite citirea memoriei fiscale sau a oricărui jurnal electronic, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în maximum 7 zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acestora prin mijloace proprii.

(3) în cazul şi în intervalul de timp prevăzute la alin. (2) utilizatorii sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele menţionate la alin. (1).

(4) în cazul în care natura defecţiunii nu permite distribuitorului autorizat citirea prin mijloace proprii a memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, acesta notifică în scris, prin poşta electronică sau fax, organul fiscal competent, în termen de 24 de ore de la efectuarea intervenţiei. În situaţia în care natura defecţiunii nu permite distribuitorului autorizat citirea prin mijloace proprii a memoriei fiscale sau a jurnalului electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, acesta înregistrează informaţia în registru în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea intervenţiei.”

57. Articolul 68 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Memoria fiscală înlocuită, rola/suportul electronic pe care sunt înregistrate datele din aceasta se păstrează de către utilizator, acest fapt fiind consemnat într-un proces-verbal. În procesul-verbal se consemnează datele necesare identificării utilizatorului şi a aparatului de marcat electronic fiscal, precum şi motivul înlocuirii memoriei, respectiv umplere, defectare sau altele, după caz.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în 4 exemplare de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, respectiv în 3 exemplare de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi se semnează de către utilizator şi de către tehnicianul de service.

(3) Un exemplar al procesului-verbal revine utilizatorului, iar două exemplare vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care unul se transmite distribuitorului autorizat prin grija unităţii de service acreditate. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă transmit cel de-al patrulea exemplar al procesului-verbal organului fiscal competent.

(4) în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, procesul-verbal se păstrează o perioadă de 10 ani la organul fiscal competent, iar, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, acesta se păstrează O perioadă de 10 ani la utilizator.”

58. Articolul 6d se abrogă.

59. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Dispoziţiile privind citirea şi păstrarea memoriei fiscale şi a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, după caz, prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice, se aplică şi în situaţiile în care aparatele de marcat electronice fiscale urmează a fi înstrăinate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare de instituţiile de credit, respectiv de instituţiile financiare nebancare, ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, precum şi în cazul încetării activităţii utilizatorului.”

60. Articolul 71 se abrogă.

61. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - (1) Utilizatorii pot achiziţiona consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice operator economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiţia respectării prevederilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Unităţile de service acreditate pot achiziţiona piese de schimb şi subansambluri destinate aparatelor de marcat electronice fiscale numai de la distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate pentru comercializare din reţeaua acestora.”

62. Capitolul VII „Predarea raportului memoriei fiscale” se abrogă.

63. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

Autorizarea distribuitorilor de aparate de marcat electronice fiscale”

64. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) Atribuţiile comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele:

a) analizează propunerile din notele de prezentare puse la dispoziţie de secretariatul comisiei din cadrul direcţiei de specialitate;

b) aprobă emiterea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale;

c) aprobă retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza avizelor/autorizaţiilor de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor autorizaţi care nu respectă condiţiile care au stat la baza acordării acestor avize/autorizaţii;

d) aprobă înregistrarea unităţilor pe care distribuitorul autorizat le-a acreditat pentru comercializare şi/sau service;

e) aprobă anularea înregistrării unităţilor de comercializare şi/sau service ale căror contracte cu distribuitorul autorizat au fost reziliate.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), notele de prezentare se întocmesc de secretariatul comisiei în urma analizării documentaţiei depuse de operatorii economici şi conţin propuneri motivate de soluţionare.

(3) Notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei se prezintă în plenul comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, după caz. În cazul în care din analiza notelor de prezentare reies elemente care sunt de natură a nu permite luarea unei decizii, membrii comisiei solicită secretariatului refacerea notei. Membrii comisiei nu au competenţa de a analiza documentaţia care stă la baza întocmirii notelor de prezentare.

(4) Procedurile de lucru ale comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

65. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi competenţe:

A. preşedintele comisiei:

a) coordonează activitatea comisiei;

b) reprezintă comisia în relaţiile cu terţii;

c) semnează autorizaţiile eliberate de comisie, pe baza proceselor-verbale încheiate în şedinţele de lucru, alte acte emise de comisie, precum şi circularele emise de Ministerul Finanţelor Publice în vederea aplicării deciziilor comisiei;

d) propune ordinea de zi a şedinţei de lucru şi temele de lucru ale comisiei între şedinţe;

e) se pronunţă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri;

B. vicepreşedintele comisiei îl suplineşte pe preşedinte şi îi preia atribuţiile în lipsa acestuia;

C. membrii:

a) participă la dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru;

b) se pronunţă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri.”

66. La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii simple din numărul total al membrilor comisiei, în şedinţele de lucru, la care este obligatorie prezenţa preşedintelui sau â vicepreşedintelui.”

67. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - (1) Pot solicita eliberarea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;

b) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, eliberat de instituţia publica/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

c) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului - cod CAEN 4651/4652 şi 4741/4742;

d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante de natura celor administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în sensul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, condiţie care trebuie îndeplinită şi de către operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service;

e) asigură pentru aparatele de marcat electronice fiscale comercializate asistenţă tehnică şi întreţinerea aparatelor prin cel puţin două unităţi acreditate pentru service;

f) asigură piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de funcţionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporaîe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) acreditează unităţile de comercializare şi/sau service pe bază de contracte.

(2) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorii economici care solicită eliberarea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie să aibă cel puţin o unitate acreditată pentru comercializare.

(3) Operatorii economici care solicită autorizaţie de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale nu pot fi autorizaţi în situaţia în care aceştia/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.

(4) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) referitoare la comercializarea cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale este obligatorie şi în cazul unităţilor acreditate pentru comercializare,”

68 Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti următoarele:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic;

b) un aparat, ca model de referinţă, pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală goală, accesibilă;

c) manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original, precum şi manualul de utilizare în limba română, pentru aparatele de marcat electronice fiscale provenite din afara ţării;

d) rapoartele de testare privind rezistenţa la condiţiile de mediu, obţinute de producător la certificarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara ţării;

e) copia certificatului de conformitate examinare CE de tip a taximetrului, pentru aparatul de marcat electronic fiscal destinat activităţii de taximetrie, emis de organismul european notificat.”

69. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, care eliberează avizul tehnic favorabil pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, va verifica şi/sau va testa:

a) îndeplinirea funcţiilor şi condiţiilor tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e) şi la art. 33 pct. A lit. f), pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

b) îndeplinirea cerinţelor generale prevăzute la art. 81;

c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal;

d) funcţiile obligatorii;

e) imposibilitatea accesului la funcţiile interzise, cu excepţia celei prevăzute la art. 35 lit. a), pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

f) memoria fiscală;

g) funcţionarea în cadrul unui sistem informatic, dacă este cazul;

h) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal şi programul de operare;

i) posibilitatea ieşirii din situaţiile de pani.”

70. La articolul 81 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) temperatura mediului înconjurător cuprinsă între +5 grade C şi +40 grade C, cu excepţia aparatelor portabile care trebuie să funcţioneze la temperaturi cuprinse între -10 grade C şi +40 grade C;”.

71. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă constă în programarea parametrilor, în listarea documentelor şi în verificarea respectării prevederilor prezentelor norme metodologice/

72. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - Testarea funcţiilor obligatorii ale aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se efectuează prin apelarea funcţiilor obligatorii prevăzute la art. 33 şi prin verificarea rezultatelor obţinute.”

73. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Programul aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă corespunde cerinţelor dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24-29 şi nu permite accesul la funcţiile interzise.”

74. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Testarea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă constă în activarea acesteia şi în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instrucţiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Se verifică rezultatele înregistrărilor cu prevederile prezentelor norme metodologice şi se fac încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de ştergere a acestora.

(3) Memoria fiscală va corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate,”

75. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Testarea operării în cadrul unui sistem informatic se efectuează prin simularea funcţionării terminalului aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă într-o configuraţie identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerinţelor unei case de marcat electronice fiscale şi prin listarea documentelor în concordanţă cu prevederile ordonanţei de urgenţă.

(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât să nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.

(3) Setul integral de comenzi al interfeţelor de comunicaţie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu

acesta şi afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurată autonomia de funcţionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea funcţiilor obligatorii.”

76. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - Verificarea posibilităţilor de înlăturare a situaţiilor de pană constă în provocarea unor situaţii de întrerupere a funcţionării aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi de blocare a operării acestuia, conform prevederilor art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), precum şi în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectării datelor stocate şi asigurării continuităţii înregistrărilor.”

77. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) După efectuarea testelor şi a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă corespunde tuturor cerinţelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de maximum 5 zile de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 79-87.

(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, va fi transmisă prin grija acestuia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic.

(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, care aplică o etichetă ce cuprinde numărul avizului tehnic. Eticheta este asigurată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită.”

78. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - (1) în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie

a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici care au obţinut avizul tehnic prevăzut Sa art. 78 alin. (1) lit. a) sau b), după caz, trebuie să depună la comisie următoarele documente:

a) cererea prin care solicită eliberarea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină: datele de identificare ale operatorului economic solicitant, tipul aparatului de marcat electronic fiscal şi denumirea comercială a acestuia, lista operatorilor economici propuşi ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a unui împuternicit al operatorului economic solicitant privind existenţa capacităţii profesionale a tehnicienilor de service incluşi în lista operatorilor economici propuşi ca unităţi acreditate pentru service de a asigura întreţinerea şi repararea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizaţia. Declaraţia pe propria răspundere dată prin intermediul unui împuternicit este însoţită de o procură specială în formă autentică;

c) copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului atât pentru operatorul economic solicitant, cât şi pentru operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

d) avizul tehnic favorabil emis în condiţiile art. 78 alin. (1) lit. a) sau b), după caz, din prezentele norme metodologice;

e) declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor legali ai operatorului economic solicitant şi ai operatorilor economici propuşi ca unităţi acreditate privind existenţa contractelor de comercializare şi/sau service încheiate în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. g);

f) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului atât pentru operatorul economic solicitant, cât şi pentru operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, administratorii şi obiectul de activitate;

g) certificatele de cazier judiciar ale administratorilor, atât pentru operatorul economic solicitant, cât şi pentru operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate de către acesta, inclusiv pentru tehnicienii de service. Pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017;

h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a unui împuternicit al operatorului economic solicitant privind existenţa capacităţii acestuia de a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e), pentru modelul şi tipul de aparate de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizaţia. Declaraţia pe propria răspundere dată prin intermediul unui împuternicit este însoţită de o procură specială în formă autentică;

i) copiile avizelor pentru exercitarea activităţii de montare şi, respectiv, de reparare de mijloace de măsurare, emise atât pentru operatorul economic solicitant, cât şi pentru operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate de service la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie.

(2) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (1) lît. d) şi alin. (3) se solicită certificatul de atestare fiscală, respectiv certificatul de cazier fiscal, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Procedura de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind procedura aprobării tacite.”

79. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - (1) în cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea autorizaţiei pentru alte tipuri şi modele de aparate la care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate exclusiv prin operatori economici înregistraţi anterior la comisie, aceştia depun documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), d), g) şi, după caz, lit. i), respectiv alin. (2).

(2) în situaţia în care intervin modificări faţă de datele menţionate în autorizaţie cu privire la modificarea denumirii, a formei de organizare sau a adresei sediului social, distribuitorul autorizat are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării, să depună la comisie, pe lângă cererea prin care solicită modificarea, şi actul adiţional/hotărârea asociaţilor, certificatul de înscriere de menţiuni la oficiul registrului comerţului şi certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Dacă intervin modificări şi în ceea ce priveşte structura de administrare, se vor anexa şi cazierele judiciare ale noilor administratori.

(3) Orice modificare intervenită asupra autorizaţiilor de distribuţie în perioada de valabilitate a acestora nu atrage prelungirea perioadei de valabilitate.

(4) În cazul în care distribuitorii autorizaţi solicită înregistrarea unor noi operatori economici ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau pentru service, aceştia depun cererea şi documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) numai pentru unităţile acreditate, iar, în cazul în care solicită înregistrarea unor noi tehnicieni de service pentru unităţile acreditate, aceştia depun cererea şi documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. b) şi e), precum şi certificatele de cazier judiciar pentru tehnicienii propuşi. Operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau pentru service trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. d).

(5) Modificările propuse asupra listei de unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service se consideră înregistrate la data confirmării înregistrării propunerii la comisie. Prin data confirmării înregistrării propunerii se înţelege data la care se eliberează documentul prin care se atestă înregistrarea propunerii.”

80. Articolul 91 se abrogă.

81. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - (1) Comisia analizează cererile depuse şi se pronunţă asupra aprobării sau respingerii solicitării.

(2) Hotărârea comisiei este adusă la cunoştinţa solicitantului.

(3) Autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează numai după confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service.”

82. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Perioada de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale este de 5 ani. Autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie îşi păstrează valabilitatea cu condiţia reînnoirii avizelor pentru exercitarea activităţii de montare şi, respectiv, de reparare de mijloace de măsurare.

(2) Distribuitorii autorizaţi care doresc continuarea activităţii de distribuţie depun la comisie, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, la care se anexează documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), g) şi, după caz, lit. i) şi alin. (2), precum şi documentele din care rezultă modificarea datelor avute în vedere anterior la autorizare, dacă este cazul.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), perioada de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie se prelungeşte până la data soluţionării cererii de reautorizare.

(4) în situaţia în care operatorul economic nu solicită reautorizarea sau aceasta este respinsă de către comisie, dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza autorizaţiei respective, se consideră retras de drept.”

83. Articolul 94 se abrogă.

84. Articolul 95 se abrogă.

85. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - (1) în cazul retragerii dreptului de distribuţie şi de comercializare pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure service pentru toate aparatele livrate până la data retragerii acestui drept, potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă.

(2) Activităţile de service vor fi asigurate prin tehnicienii proprii ai distribuitorului autorizat sau prin tehnicienii de service ai unităţilor aflate în reţeaua de service a acestuia la data retragerii dreptului prevăzut la alin. (1), precum şi prin tehnicieni ai unor noi unităţi acreditate ulterior acestei date.”

86. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 97. - Distribuitorul autorizat are obligaţia să păstreze ca model de referinţă aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificării în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil prevăzut îa art. 78 alin. (1) lit. a) sau b).”

87. Articolul 98 se abrogă.

88. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - (1) Orice modificare hardware a unui aparat de marcat electronic fiscal sau software a programului de control deja avizat presupune obţinerea unui supliment de aviz tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de entitatea prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. a) sau lit. b). Un exemplar al suplimentului de aviz tehnic favorabil se transmite comisiei.

(2) Un program de aplicaţie identificabil care face parte din configuraţia unui aparat de marcat electronic fiscal deja autorizat poate fi actualizat numai după obţinerea suplimentului de aviz tehnic favorabil emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. a) sau b), după caz.”

89. Articolul 100 se abrogă.

90. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obţinerea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie:

a) să livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat/autorizat;

b) să emită certificate de garanţie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite;

c) să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem informatic, iar prin personalul din reţeaua de service acreditată să verifice integrarea corectă a aparatului în sistem;

d) să furnizeze, la cererea organelor de control şi a comisiei, toate informaţiile privitoare la activităţile de comercializare şi service pentru aceste aparate;

e) să întocmească un dosar de asistenţă tehnică pe suport hârtie sau electronic pentru fiecare aparat comercializat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu intervenţiile tehnice efectuate asupra aparatului în cauză.”

91. La articolul 102, alineatul (4) se abrogă.

92. La articolul 102, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(6) în cazul pierderii sau deteriorării cărţii de intervenţii/registrului special, după caz, utilizatorii vor informa, de îndată, organul fiscal competent. Informarea se va face în scris şi prin deplasare la sediul organului fiscal, căruia î se va prezenta pentru ştampilare, conform art. 105 alin. (2), o nouă carte de intervenţii/un nou registru special, după caz, reconstituită/ reconstituit, pe răspunderea utilizatorului şi a unităţii de service acreditate, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce priveşte toate evenimentele reset, sau a documentelor din evidenţa contabilă a utilizatorului. Reconstituirea cărţii de intervenţie se poate face şi în baza documentelor păstrate în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului. În situaţia deteriorării cărţii de intervenţii/registrului special, după caz, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, şi cartea de intervenţii/registrul special, după caz, deteriorată/deteriorat.

(7) în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul notifică distribuitorul sau unitatea de service acreditată, după caz, păstrând dovada notificării defecţiunii, iar reconstituirea cărţii de intervenţii şi prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în 72 de ore de la anunţarea defecţiunii. Modalitatea de notificare este cea prevăzută de părţile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior.”

93. La articolul 102, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.

(9) în situaţia în care la punctul de lucru al utilizatorului funcţionează aparate de marcat electronice fiscale de acelaşi tip, iar service-ul este asigurat de acelaşi distribuitor sau unitate acreditata a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenţii.”

94. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 103. - (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service notează în cartea de intervenţii datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnică rezultat la sfârşitul operaţiunilor de probă şi de iniţiere a operatorului care va utiliza aparatul şi de asemenea înregistrează şi arhivează în dosarul de asistenţă tehnică al aparatului toate documentele emise în legătură cu instalarea aparatului.

(2) Bonurile emise în timpul operaţiunilor de probă şi de iniţiere, precum şi rapoartele de închidere zilnică emise în faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal poartă inscripţia «probă» şi se păstrează de utilizator.

(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate din reţeaua acestuia, după caz, care va verifica integritatea sigiliului fiscal şi datele înscrise în bonul fiscal.

(4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor cu caracter ambulant se face la sediul/domiciliul fiscal al utilizatorului, iar, în cazul celor destinate activităţii de taximetrie, la sediul distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service, după caz.”

95. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeşte «Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale», denumită în continuare declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în patru exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi de tehnicianul de service care a efectuat instalarea.

(2) Un exemplar al declaraţiei se transmite de către utilizator, a două zi, organului fiscal competent, care îl preia în vederea luării acestuia în evidenţă. Un exemplar al declaraţiei prevăzute la alin. (1) rămâne la utilizator, iar două exemplare la unitatea de service.

(3) Unitatea de service acreditată trimite un exemplar al declaraţiei distribuitorului autorizat, a două zi după instalare.

(4) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant, precum şi cei care desfăşoară activităţi de taximetrie depun declaraţia de instalare la organul fiscal competent.

(5) Utilizarea în alte scopuri a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate şi declarate ca fiind utilizate în activităţi cu caracter ambulant şi de taximetrie este interzisă.

(6) în situaţia în care organele de control constată că un operator economic utilizează aparatul de marcat electronic fiscal în alt scop decât cel pentru care acesta este instalat şi declarat, se consideră că operatorul economic nu este dotat cu aparat de marcat electronic fiscal.”

96. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia taximetriştilor, prezintă organului fiscal competent cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special.

(2) Organul fiscal competent înscrie în cartea de intervenţii numărul de pagini, aplicând ştampila, şi vizează registrul special pe ultima pagină.”

97. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - (1) Unităţile acreditate pentru service trebuie să aibă menţionată în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 9511, şi să dispună de minimum 2 tehnicieni de service specializaţi în domeniu.

(2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau ai unităţilor de service acreditate, să asigure:

a) intervenţia promptă şi gratuită, la solicitarea organelor de control;

b) instalarea aparatului nou, înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată, după caz, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;

c) instruirea utilizatorului, completarea cărţii de intervenţii a aparatului, întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat şi semnarea declaraţiilor de instalare;

d) efectuarea a cel puţin o verificare anuală a aparatelor de marcat electronice fiscale şi îndeplinirea oricăror altor obligaţii ce revin unităţilor de service potrivit ordonanţei de urgenţa şi prezentelor norme metodologice.”

98. La articolul 107, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pe perioada de postgaranţie utilizatorii pot încheia contracte de service cu oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu condiţia să notifice distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul de marcat electronic fiscal asupra opţiunii.

(3) Distribuitorii autorizaţi pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru care au obţinut avizul/autorizaţia comisiei pe tot teritoriul ţării, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin intermediul unităţilor acreditate de aceştia, indiferent de judeţele în care sunt instalate aparatele.”

99. La articolul 107, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

100. Articolul 110 se abrogă.

101. Articolul 111 se abrogă.

102. Articolul 112 se abrogă.

103. Articolul 113 se abrogă.

104. Articolul 114 se abrogă.

105. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 115. - (1) Drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor acreditate pentru comercializare şi/sau service în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă şi a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi în baza avizelor/autorizaţiilor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terţe persoane.

(2) în cazul reorganizării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza avizelor/autorizaţiilor de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, în condiţiile legii, către societatea sau societăţile existente ori care iau fiinţă în urma acestor operaţiuni, fără a fi necesară reavizarea/reautorizarea potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor distribuitorului autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificată comisie, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul în care distribuitorul autorizat cedează, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile ce îi revin în baza avizului/autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale altui distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia, nu mai este necesară reavizarea/reautorizarea operatorului economic care şi-a dat acordul pentru preluarea activităţii.

(5) Copia documentului încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4) se transmite comisiei, în termen de 15 zile de la data semnării acestuia de către părţi, însoţită de declaraţia pe propria răspundere a cesionarului că dispune de surse de aprovizionare pentru aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute în autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale cesionată, precum şi pentru piesele de schimb aferente acestor aparate.

(6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) comisia va emite în baza notificărilor o decizie în care se vor menţiona datele de identificare ale noului deţinător al avizului/autorizaţiei transmis/transmise prin reorganizare sau cesiune, în condiţiile legii.”

106. Articolul 117 se abrogă.

107. Articolul 118 se abrogă.

108. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 119. - (1) Verificarea modului de respectare de către operatorii economici a obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice se face în condiţiile art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) în traficul rutier organele de control prevăzute de ordonanţa de urgenţă vor efectua verificarea taxiurilor, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.”

109. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 120. - Organele de control prevăzute de ordonanţa de urgenţă decid asupra obiectivelor controlului privind modul de respectare de către operatorii economici a obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice, în limitele prevăzute de ordonanţa de urgenţă.”

110. Articolul 121 se abrogă.

111. Articolul 122 se abrogă.

112. Articolul 123 se abrogă.

113. Articolul 124 se abrogă.

114. Articolul 125 se abrogă.

115. Articolul 126 se abrogă.

116. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 127. - Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispoziţiile referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de bunuri second-hand în regim de consignaţie şi pentru operaţiunile realizate de casele de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”

117. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 128. - Anexele nr. 1, 2a), 2b), 4, 5, 6, 9, 10 şi 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

118. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

119. Anexa nr. 2 a) la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

120. Anexa nr. 2 b) la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

121. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

122. Anexa nr. 6 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

123. Anexa nr. 9 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

124. Anexa nr. 10 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

125. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

126. Anexa nr. 3 la normele metodologice se abrogă.

127. Anexa nr. 7 la normele metodologice se abrogă.

128. Anexa nr. 8 la normele metodologice se abrogă.

129. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „tranzacţie” se înlocuieşte cu sintagma „operaţiune”.

130. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Până la data implementării registrului naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, numărul unic de identificare pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se atribuie din aplicaţia informatică gestionată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2) Până la data implementării registrului prevăzut la alin. (1), dispoziţiile privind fiscalizarea, respectiv atribuirea numărului de ordine prevăzute de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) La data la care registrul prevăzut la alin. (1) devine funcţional, numerele unice de identificare atribuite, precum şi celelalte informaţii înregistrate în aplicaţia informatică gestionată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se importă în registru.

(4) Descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi categoriile de URL-uri folosite în schimbul de informaţii cu sistemul informatic se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Valoarea indicatorilor din cadrul profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 31 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Cărţile de intervenţii şi registrele speciale tipărite conform modelului prevăzut în anexele nr. 1, 2a) şi 2b) la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003. republicată, cu modificările ulterioare, aflate În dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.

(7) Prelungirea valabilităţii avizului/autorizaţiei de distribuţie eliberat/eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face prin includerea în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a tuturor unităţilor cu care sunt încheiate contracte în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul/autorizaţia iniţial/iniţială şi/sau suplimentele ulterioare ale acestora obţinute până la data depunerii cererii privind prelungirea valabilităţii avizului/autorizaţiei şi cu respectarea condiţiei prevăzute [a art. 78 alin. (1) lit. e) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(8) Ulterior prelungirii valabilităţii avizului/autorizaţiei, acesta/aceasta poate fi modificat/modificată numai în sensul retragerii acreditării unor unităţi ori includerii în reţeaua de distribuţie şi/sau de service a unor noi unităţi.

(9) în situaţia în care, ulterior eliberării avizului/autorizaţiei de distribuţie eliberat/eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, distribuitorii autorizaţi solicită suplimentarea reţelei de distribuţie şi service aferente avizului/autorizaţiei sau prelungirea valabilităţii, după caz, distribuitorii trebuie să respecte prevederile art. 78 alin, (1) lit. d) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi să prezinte comisiei următoarele documente:

a) cererea prin care solicită suplimentarea reţelei sau prelungirea valabilităţii, după caz, care trebuie să conţină datele de identificare ale distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, numărul şi data avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe judeţe, a reţelei de distribuţie şi service, care va cuprinde denumirea, adresă sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de telefon şi de fax ale unităţii incluse în reţea, tipul activităţii desfăşurate, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service;

b) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului privind existenţa capacităţii profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întreţinerea şi repararea aparatelor de marcat electronice fiscale;

c) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului şi a unităţii acreditate privind existenţa contractelor ferme de comercializare şi/sau service în care se vor specifica zonele de comercializare şi/sau service stabilite în contracte;

d) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în copie legalizată;

e) copiile avizelor pentru exercitarea activităţii de montare şi, respectiv, de reparare de mijloace de măsurare, emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie.

Art. III. - (1) Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de transmitere a datelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală până la data de 28 februarie 2018,

Art. IV. - Dispoziţiile art. III alin, (1) se aplică începând cu data de 1 august 2018.

Art. V. - Până la împlinirea termenelor prevăzute la art. II alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea 267/2015, cu modificările ulterioare, fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face şi la sediul distribuitorilor autorizaţi sau al unităţilor acreditate pentru service.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 804.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE

 

CARTE DE INTERVENŢII

PENTRU

APARATE DE MARCAT

ELECTRONICE FISCALE

(pag. 1)

 

 

 

APĂRATE DE MARCAT

 

DISTRIBUITORUL AUTORIZAT

 

ELECTRONICE FISCALE

 

 



Casă de marcat electronică cu structură închisă

 

Denumirea  ............................................

 

 

 

................................................................



 Casă de marcat electronică cu structură închisă integrabilă într-o reţea

 

Adresa  .................................................

 

 

 

..................................................................



Casă de marcat electronică computerizată

 

 

 

 

 

Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ..................................................................



Aparate/terminale cu funcţii de case de marcat electronice

 

 

 

 

 

 



Imprimante fiscale

 

UNITATE ACREDITATĂ PENTRU

 

 

 

COMERCIALIZARE



Case de marcat electronice pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă

 

 

 

 

 

Denumirea 

 

TIP ....................... MODEL ........................................

 

..................................................................

 

 

 

Adresa .

 

AVIZ/AUTORIZAŢIA DE DISTRIBUŢIE

 

..................................................................

 

Nr. ............ din .............................................

 

 

 

 

 

Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare  ..................................................................

 

SERIA APARATULUI ............................................

 

 

 

 

 

 

 

(pag. 2)

 

(pag. 3)

 

 

 

 

 

 

UTILIZATOR

 

UNITATE ACREDITATĂ PENTRU SERVICE

 

Denumirea ..................................................................

 

Denumirea ..................................................................

 

Sediul ..................................................................

 

Adresa ..................................................................

 

Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ..................................................................

 

Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ..................................................................

 

Data livrării aparatului ..................................................................

 

 

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Locul de instalare a aparatului ..................................................................

 

 

 

..........................................................................................................

 

 

 

Adresa ..................................................................

 

 

 

Data ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(pag. 4)

 

(pag. 5)

 

 

 

 

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI ACREDITAT

Numele şi prenumele

Denumirea unităţii de service

Numărul legitimaţiei/| Sigiliul de identificare

Adresa tehnicianului

Data începerii activităţii

Codul fiscal/Codul Unic de înregistrare

Data încetării activităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pag. 6)

 

NOTĂRILE TEHNICIANULUI DE SERVICE

 

Instalarea aparatului

Comunicarea defectării aparatului

Comunicarea necesităţii înlocuirii memoriei fiscale

Data ............. Ora .........

Data ............. Ora .........

Data ............. Ora .........

Începerea intervenţiei

Date privind intervenţia

Situaţia înainte de intervenţie

Data ............. Ora .........

Integritatea sigiliului

Numărul ultimului raport de închidere zilnică ..............

 

Da

Nu

 

 

Defectul constatat

 

 

Perioada de probă

Finalizarea intervenţiei

Bon

Raport Z

Bon

Raport Z

Numărul iniţial  .............................................

Numărul iniţial  .............................................

Numărul final ................................................

Numărul final ................................................

 

Data ................................

Ora .................

 

Resetare

Instruirea operatorului

Integritatea sigiliului după intervenţie şi probă

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

 

Semnătura şi numele în clar ale tehnicianului

 

..................................................................

 

 

Semnătura şi ştampila utilizatorului pentru funcţionarea normală a aparatului

 

..................................................................

 

(pag. 7, 8, ........)

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. 2 a) la normele metodologice]

 

Societatea ..............................................................

Sediul .....................................................................

Codul fiscal/Codul unic de înregistrare

................................................................................

Locul de instalare a aparatului

Adresa ..................................................................

 

REGISTRU SPECIAL

 

 

 

 

Nr. pagină .............

Nr. crt.

Operaţiunea efectuată/ Numărul şi data facturii/ chitanţei

Specificaţie

Valoarea operaţiunii/facturii/chitanţei

Total, inclusiv T.V.A.

din care:

 

cu cota standard de T.V.A.

scutit cu drept de deducere

scutit fără drept de deducere

valoarea altor taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

[Anexa nr. 2 b) la normele metodologice]

 

Societatea ..............................................................

Sediul .....................................................................

Codul fiscal/Codul unic de înregistrare

................................................................................

Locul de instalare a aparatului

Adresa ..................................................................

 

REGISTRUL SPECIAL PENTRU CASELE DE SCHIMB VALUTAR

 

Nr. crt.

Numărul şi data buletinului de schimb valutar

Felul operaţiunii

Felul valutei

Suma încasată de la client

Curs valutar

Comision

Suma predată clientului

%

lei

0

1

2

3

4

3

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

- MODEL -

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE/

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

N - numărul avizului/autorizaţiei de distribuţie

O - numărul de ordine

D - data instalării aparatului

A - adresa/locul de instalare/numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi

C - codul fiscal/codul unic de înregistrare

 

Nr. crt.

Utilizatorul

Tipul aparatului

Modelul aparatului

Seria aparatului

N

O

Organul fiscal competent

D

Observaţii*)

Denumirea

A

C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se completează în cazul anulării numărului de ordine, schimbării denumirii firmei etc.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

CERERE

de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

I. Date de identificare a societăţii solicitante:

 

C.I.F.

Denumire

Adresa

 

II. Date de identificare a reprezentantului legal:

 

C.I.F.

Nume/Denumire

Adresa

BI/CI seria ............ nr. .................................. eliberat(ă) la data de .................................. de ..................................

în calitate de

 

III. Date referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate:

 

Nr. crt.

Tip

Model

Configuraţie

Serie

Aviz/Autorizaţie de distribuţie

Număr

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta solicităm atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru fiecare aparat achiziţionat, în vederea instalării şi fiscalizării acestuia.

 

Conducătorul societăţii solicitante,

..............................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 9 la normele metodologicei

 

 

Denumirea ..............................................................

Adresa ..............................................................

Codul fiscal/Codul unic de înregistrare ..............................................................

 

 

AVIZ TEHNIC

Nr. ......................... din .........................

privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost verificat

din punct de vedere tehnic aparatul de marcat electronic fiscal tip .........................................., model .........................................., denumire comercială .........................................., configuraţie .........................................., destinaţie .........................................., pentru Societatea .........................................., adresa .........................................., codul fiscal/codul unic de înregistrare .........................................., telefon/telex/fax .......................................... .

Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia.

Tipul hârtiei utilizate de aparatul de marcat electronic fiscal: ..........................................

 

Conducătorul persoanei juridice abilitate,

..............................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 10 la normele metodologice)

 

DECLARAŢIE DE INSTALARE

a aparatelor de marcat electronice fiscale

 

 

Organul fiscal competent,

 

.............................................................

 

Numărul şi data înregistrării declaraţiei

 

.............................................................

 

Subsemnatul, .........................................., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. .........................................., eliberat(ă) de .........................................., la data de .........................................., în calitate de .........................................., la Societatea .........................................., adresa .........................................., codul fiscal/codul unic de înregistrare .........................................., declar că am instalat la data de .........................................., la punctul de lucru din .........................................., un număr de ................., aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente de identificare: tipul .........................................., modelul .........................................., denumirea comercială .........................................., configuraţia .........................................., seria ........... aparatului nr./data avizului/autorizaţiei privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale .........................................., seria fiscală a aparatului . .........................................., data achiziţionării aparatului .......................................... .

Instalarea a fost efectuată de tehnicianul .........................................., având legitimaţia nr. ...., numărul de identificare  .........................................., de la unitatea acreditată pentru service .........................................., adresa .........................................., codul fiscal/codul unic de înregistrare .........................................., telefon/fax .......................................... .

 

Societatea

Unitatea acreditată pentru service

............................................................

............................................................

Semnătura ..........................................

Semnătura ..........................................

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 11 la normele metodologice)

 

Specificaţii tehnice minimale necesare transmiterii datelor către sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

I. Conectarea la distanţă

Art. 1. - Conectarea la distanţă între aparatele de marcat electronice fiscale şi sistemul informatic se realizează prin orice tip de conexiune la internet, folosind un canal de comunicaţie criptat de tip https cu protocol TLS/SSL. În situaţia în care aparatul de marcat electronic fiscal nu are de transmis date către sistemul informatic, într-un interval de timp stabilit prin intermediul unui indicator din cadrul profilului, acesta încearcă restabilirea automată a canalului de comunicaţie.

Art. 2. - (1) Certificatul digital instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal asigură autentificarea acestuia, precum şi criptarea şi semnarea datelor.

(2) La solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să permită înlocuirea certificatului digital instalat de către producător

Art. 3. - (1) Prin conexiunea stabilită, aparatele de marcat electronice fiscale transmit, conform structurilor XML aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, următoarele:

a) datele din bonul fiscal, structurate după cum urmează:

1. valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată:

2. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3. data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

4. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;

b) datele din raportul fiscal de închidere zilnică prevăzute la art. 64 alin. (2), (3), (4), (5), respectiv alin. (6), după caz, din normele metodologice;

c) informaţii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcţionării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, precum şi cu privire la repunerea în funcţiune/reconectarea aparatului;

d) mesajul de confirmare a îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar de către entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în transportul persoanelor în regim de taxi, precum şi aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaţionale comunica datele structurate după cum urmează:

a) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar:

1. suma şi moneda încasate de la client;

2. suma şi moneda plătite clientului;

3. comisionul practicat şi nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;

4. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

5. data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

6. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

7. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

b) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi:

1. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

2. data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

3. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

4. numărul cursei;

5. valoarea totală a serviciului;

6. valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

c) aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaţionale:

1. valoarea totală a bonului fiscal;

2. numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;

3. data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;

4. seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;

5. numărul cursei aeriene;

6. valoarea taxei pe valoarea adăugată defalcată pe cote.

(3) Prin conexiunea stabilită aparatele de marcat electronice fiscale recepţionează mesajele de confirmare a transmiterii datelor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, după caz, de activare a profilurilor.

II. Funcţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale În modul de lucru online

Art. 4. - Prin modul de lucru online se înţelege emiterea şi tipărirea de bonuri fiscale cu aparatele de marcat electronice fiscale, după operaţionalizarea sistemului informatic, dacă aparatul de marcat electronic fiscal îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este conectat online la sistemul informatic;

b) transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d) către sistemul informatic.

Art. 5. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) la intervalele de timp stabilite prin intermediul unui indicator din cadrul profilului.

(2) La pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, dacă sunt date care nu au fost transmise către sistemul informatic, aparatul încearcă stabilirea canalului de comunicaţie în vederea îndeplinirii acestei obligaţii.

III. Funcţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru offline

Art. 6. - (1) Prin modul de lucru offline se înţelege transmiterea datelor folosind un mediu de stocare extern, în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii:

a) conexiunea la internet este temporar indisponibilă, din orice cauză;

b) lipsa oricăror mijloace de conexiune la internet la adresa unde este instalat sau utilizat aparatul de marcat electronic fiscal;

c) datele nu au putut fi transmise pe canalul de comunicaţii online.

(2) în vederea transmiterii, datele sunt exportate pe un mediu de stocare extern într-un fişier semnat folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal. Fişierul PDF cu XML ataşat obţinut utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este transmis către sistemul informatic prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau prin prezentare la organul fiscal competent.

Art. 7. - Aparatul de marcat electronic fiscal detectează întreruperea conexiunii la internet şi jurnalizează momentul producerii evenimentului, precum şi momentul reluării conexiunii.

Art. 8. - Pe întreaga perioadă de timp în care conexiunea la internet este întreruptă sau în lipsa oricăror mijloace de conexiune la internet, aparatul de marcat electronic fiscal lucrează independent şi oferă aceleaşi facilităţi utilizatorului ca şi în cazul lucrului în prezenţa conexiunii, dar nu mai mult decât perioada maximă admisă pentru transmiterea datelor, stabilită prin intermediul unui indicator din cadrul profilului.

Art. 9. - (1) în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal nu a transmis datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d), acesta încearcă restabilirea conexiunii la internet la intervalul de timp stabilit prin intermediul unui indicator din cadrul profilului.

(2) Activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează la depăşirea perioadei maxime admise pentru transmiterea datelor, stabilită potrivit art. 8.

(3) Prin blocarea activităţii aparatului de marcat electronic fiscal se înţelege imposibilitatea utilizării acestuia pentru emiterea şi tipărirea de bonuri fiscale.

(4) Utilizatorul este informat asupra numărului de zile rămase până la blocare prin intermediul unui mesaj tipărit în acelaşi timp

cu raportul fiscal de închidere zilnică. Un mesaj similar este afişat şi pe ecranul aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta are în dotare un astfel de dispozitiv.

(5) Pentru deblocarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul are obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d) către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(6) Deblocarea aparatului de marcat electronic fiscal se realizează automat, prin restabilirea conexiunii la internet sau prin transmiterea către sistemul informatic a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv a celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d), prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau prin prezentare la organul fiscal competent.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.