MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 918/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 918         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.012. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

1.013. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

1.014. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

830. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

 

831. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

697. - Decizie privind eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

698. - Decizie pentru numirea domnului Dan-Octavian Alexandrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

699. - Decizie pentru numirea domnului Lucian Ioniţă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

700. - Decizie privind numirea domnului Paul-Claudiu Cotîrleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

701. - Decizie privind numirea domnului Laurenţiu-Teodor Mihai în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

 

138. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

2.797. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă la protejarea şi stimularea concurenţei pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial adecvat, pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte al Consiliului Concurenţei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 1.012.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României,

având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei,

cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă la protejarea şi stimularea concurenţei pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial adecvat, pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului Mihai Berinde;

- domnului Frederic Jenny.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 1.013.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei,

cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţare, în semn de deosebită apreciere pentru contribuţia semnificativă la protejarea şi stimularea concurenţei pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial adecvat, pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

- doamnei Daniela Victoria Gâdilă:

- domnului Andrei Pufulescu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 1.014.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi susţinerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap cu suma de 239.880 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acestora bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 830.

 

ANEXĂ

 

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţ

Susţinerea sistemului de protecţie a copilului

Susţinerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap

Total

1.

Alba

2.646

10.515

13.161

2.

Arad

5.324

4.439

9.763

3.

Argeş

1.914

0

1.914

4.

Bacău

865

2.685

3.550

5.

Bihor

2.605

3.609

6.214

6.

Bistriţa-Năsăud

418

936

1.354

7.

Botoşani

2.065

660

2.725

8.

Braşov

0

376

376

9.

Buzău

4.823

0

4.823

10.

Caraş-Severin

4.395

1.829

6.224

11.

Călăraşi

705

330

1.035

12.

Constanţa

6.878

7.282

14.160

13.

Covasna

4.744

375

5.119

14.

Dâmboviţa

1.830

3.243

5.073

15.

Dolj

2.327

83

2.410

16.

Galaţi

355

200

555

17.

Giurgiu

10.216

7.980

18.196

18.

Gorj

1.254

1.610

2.864

19.

Harghita

8.031

1.993

10.024

20.

Hunedoara

828

920

1.748

21.

Ialomiţa

0

100

100

22.

Iaşi

16.698

6.178

22.876

23.

Maramureş

4.118

1.528

5.646

24.

Mehedinţi

1.614

0

1.614

25.

Mureş

2.303

6.440

8.743

26.

Neamţ

5.268

7.775

13.043

27.

Olt

1.600

1.000

2.600

28.

Prahova

541

3.548

4.089

29.

Satu Mare

3.321

800

4.121

30.

Sălaj

3.108

2.794

5.902

31.

Suceava

3.497

1.528

5.025

32.

Teleorman

704

852

1.556

33.

Timiş

0

28

28

34.

Tulcea

4.890

6.244

11.134

35.

Vaslui

17.891

10.036

27.927

36.

Vrancea

9.714

4.474

14.188

 

TOTAL

137.490

102.390

239.880

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 250.800 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 70 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 831.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresă

Judeţul

Suma - lei -

1

Marincaş Floriţa

oraşul Lipova, str. Morat nr. 398

Arad

4.000

2

Apetrei Gheorghiţă

municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 33, sc. A, ap. 19

Bacău

3.500

3

Bortă Dan

comuna Corbasca, satul Scărişoara

Bacău

2.500

4

Bracău Mihaela

municipiul Bacău, str. Bicaz nr. 160, sc. B, ap. 20

Bacău

3.500

5

Chiriac Virginia

municipiul Bacău, Bd. Unirii nr. 11, bl. 11, sc. A, ap. 13

Bacău

3.000

6

Găbureanu Olivia

municipiul Oneşti, str. Belvedere nr. 12, sc. A, ap. 13

Bacău

4.000

7

Gheţ Daniela

comuna Horgeşti, satul Galeri

Bacău

4.000

8

Gotca Anabela Georgiana

municipiul Bacău, Str. Depoului nr. 82, sc. A, ap. 5

Bacău

3.500

9

Ilie Maria

municipiul Bacău, Str. Aviatorilor nr. 14, bl. 14, sc. A, ap. 24

Bacău

2.500

10

Iuţuc Alina

comuna Oituz, satul Oituz

Bacău

3.000

11

Mihalcea Maria

municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţei nr. 16, sc. B, ap. 13

Bacău

3.000

12

Popa Dumitru

municipiul Bacău, str. Costache Negri nr. 10, sc. C, ap. 6

Bacău

4.000

13

Purcariu Elena

oraşul Buhuşi, Str. Şiretului, bl. 1, sc. A, ap. 5

Bacău

1.500

14

Răducanu Tiţa

comuna Glăvăneşti, satul Glăvăneşti

Bacău

1.000

15

Stratulat Alina

oraşul Buhuşi, str. Ion Vodă cel Cumplit, bl. 9, sc. C, ap. 1

Bacău

3.500

16

Şenchea Valentina

municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 1, sc. B, ap. 80

Bacău

3.500

17

Câmpean Ionel Rareş

comuna Târlişua, satul Răcăteşu nr. 71

Bistriţa-Năsăud

2.000

18

Acatrinei Cristian

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 9

Botoşani

5.000

19

Avădănei Ioan

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 10

Botoşani

6.000

20

Condurache Gheorghe

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 12

Botoşani

5.000

21

Croitoru Teodor Ovidiu

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 4

Botoşani

6.000

22

Drancă Andrei Iulian

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 3

Botoşani

5.000

23

Foceac Gheorghe

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 5

Botoşani

6.000

24

Jugănaru Doina

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 6

Botoşani

6.000

25

Onuţă Andriana

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 8

Botoşani

5.000

26

Pascariu Gheorghe

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 1

Botoşani

5.000

27

Prăjanu Gheorghe

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 7

Botoşani

5.000

28

Ţibuleac Simona

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 2

Botoşani

6.000

29

Vrânceanu Augustina

municipiul Botoşani, Str. Primăverii nr. 18, sc. B, ap. 11

Botoşani

6.000

30

Bârsan Anişoara

municipiul Săcele, Str. 7 Izvoare nr. 17

Braşov

2.000

31

Bătăcui Lucian

municipiul Codlea, str. M. Sadoveanu nr. 17

Braşov

5.000

32

Rabocskai Marika

municipiul Braşov, Str. Lânii nr. 25

Braşov

5.000

33

Ene Georgiana

municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 39, bl. PC2, sc. C, ap. 47

Constanţa

4.000

34

Popescu Sorin

municipiul Târgu Jiu, Aleea Teilor nr. 12, bl. 12, sc. 1, ap. 28

Gorj

2.000

35

Corodeanu Florentina

municipiul laşi, str. Cărămidari nr. 4C

laşi

4.000

36

Leonte Mircea

comuna Cozmeşti, satul Cozmeşti

laşi

2.000

37

Silvestru Ştefan

municipiul laşi, Str. Păcii nr. 17

laşi

5.000

38

Anei Floarea

comuna Hangu, satul Buhalniţa

Neamţ

2.500

39

Bodea Andrei Ciprian

municipiul Roman, str. Tudor Vladimirescu nr. 75

Neamţ

3.000

40

Boghean Gelu

municipiul Roman, str. Miron Costin, bl. 2, ap. 36

Neamţ

4.000

41

Buliga Cosmin Constantin

municipiul Roman, str. Miron Costin nr. 99

Neamţ

5.000

42

Diţa Vasile

comuna Dragomireşti, satul Hlăpeşti

Neamţ

3.500

43

Hâncuţă Elena Izabela

comuna Hangu, satul Chiriţeni

Neamţ

3.000

44

Maftei Toader

comuna Crăcăoani, satul Crăcăoani

Neamţ

2.000

45

Obadă Mihaela

comuna Dragomireşti, satul Hlăpeşti

Neamţ

5.000

46

Popa Nicoleta

municipiul Piatra-Neamţ, str. Prof. Ion Negre nr. 1, bl, A5, ap. 58

Neamţ

4.000

47

Şărban Silvia

comuna Crăcăoani, satul Crăcăoani

Neamţ

1.000

48

Timofte Anişoara

municipiul Piatra-Neamţ, Str. Aurorei nr. 10, bl. B4, ap. 13

Neamţ

6.000

49

Baluţă Costel

comuna Osica de Sus, satul Greci, Str. Bălţii nr. 85

Olt

5.000

50

Băluţă Ştefanida

comuna Osica de Sus, satul Greci

Olt

5.000

51

Dineu Mioara Niculina

comuna Osica de Sus, satul Peretu, Str. Peretului nr. 18

Olt

5.000

52

Jianu Constantin

municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 3, bl, ZA2, sc. C, ap. 11

Olt

5.000

53

Stancu Ileana

oraşul Piatra-Olt, str. Izvorul Rece nr. 14

Olt

5.000

54

Mrejeru Maria

oraşul Vatra Dornei, Str. Schitului nr. 11

Suceava

1.500

55

Plăcintă Viorica

municipiul Suceava, Str. Tineretului nr. 9, bl. 129, sc. A, et. 3, ap, 9

Suceava

1.000

56

Dranca Loredana Mariana

comuna Şcheia

Suceava

2.000

57

Mateş Doiniţa

comuna Capu Câmpului

Suceava

3.000

58

Preotesi Lucica

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 1

Suceava

800

59

Becu Elena

municipiul Turnu Măgurele, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 27

Teleorman

1.500

60

Drag nea Marga

municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 121, bl. 50 G, sc. A, ap. 10

Teleorman

1.000

61

Drag ne Aurică

oraşul Videle, Str. Bujorului nr. 9

Teleorman

3.000

62

Gîgîlice Gheorghe

comuna Nenciuleşti, satul Nenciuleşti

Teleorman

1.500

63

Iancu Florina

municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 222, bl. 905, sc. E, ap. 62

Teleorman

1.000

64

Puică Florian

comuna Bragadiru, satul Bragadiru, Str. Librăriei nr. 25

Teleorman

5.000

65

Raportam Petruţa

comuna Cosmeşti, satul Ciuperceni

Teleorman

1.000

66

Soare Dorina

comuna Islaz, satul Islaz

Teleorman

2.000

67

Ţîrmac Oana Maria

comuna Mihail Kogălniceanu, Str. Concordiei nr. 12

Tulcea

2.500

68

Grozav Floarea

comuna Vizantea-Livezi, satul Vizantea-Mănăstirească

Vrancea

4.000

69

Şuviţeanu Ion

comuna Dumbrăveni, satul Dragosloveni

Vrancea

5.000

70

Savastru Toader

Comuna Vizantea-Livezi, satul Vizantea-Mănăstirească

Vrancea

4.000

 

TOTAL

250.800

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Octavian Alexandrescu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PR1M-MIN1STRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 697.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dan-Octavian Alexandrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Octavian Alexandrescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 698.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Lucian Ioniţă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Ioniţă se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 699.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Paul-Claudiu Cotîrleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Paul-Claudiu Cotîrleţ se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 700.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Laurenţiu-Teodor Mihai în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii, formulată prin Adresa nr. F.B. 12.288 din 21 noiembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) şi al art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu-Teodor Mihai se numeşte în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 604/2017 privind eliberarea domnului Marian Burcea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 1 septembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 701.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru structurile asigurate, finanţate parţial din venituri proprii, recuperarea prin decontare a cheltuielilor privind utilităţile, întreţinerea şi intervenţiile în timp asupra construcţiilor se face conform protocoalelor încheiate în acest sens.”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), recuperarea cheltuielilor se face pe bază de aviz de însoţire a mărfii (în cazul bunurilor materiale) sau notificări de decont în cadrul protocoalelor/convenţiilor încheiate, fără a se emite facturi.”

3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru structurile asigurate, finanţate parţial din venituri proprii sau în cadrul cărora se desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri proprii, recuperarea, prin decontare, a cheltuielilor privind utilizarea şi mentenanţa mijloacelor de transport se face conform protocoalelor încheiate în acest sens, la nivelul valorii contabile a bunurilor consumate.

(3) în cazul structurilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri proprii, recuperarea, prin decontare, a cheltuielilor se face numai pentru acest tip de activităţi.”

4. În anexă, numerele curente 1-4,18 şi 31 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„1.

Conducerea ministerului, direcţiile generale şi direcţiile aparatului central şi structurile subordonate acestora finanţate din bugetul ordonatorului principal de credite1

Direcţia asigurare logistică integrată

Direcţia asigurare logistică integrată

Direcţia asigurare logistică integrată

Direcţia asigurare logistică integrată

Direcţia administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei

2.

Direcţia Generală de Protecţie

Internă - structurile teritoriale1

Instituţii e/Structurile în imobilele cărora

funcţionează

Instituţiile/Structurile în imobilele cărora

funcţionează

Instituţiile/Structurile în imobilele cărora

funcţionează

Instituţiile/Structurile în imobilele cărora

funcţionează

Instituţiile/Structurile în imobilele cărora

funcţionează

Direcţia Generală de Protecţie Internă

Direcţia Generală de Protecţie Internă

Direcţia Generală de Protecţie Internă

Direcţia Generală de Protecţie Internă2

Direcţia Generală de Protecţie Internă

3.

Direcţia anticorupţie pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov

4.

Structurile teritoriale ale Direcţiei Generale Anticorupţie3

Instituţiile/structurile în imobilele cărora funcţionează

Inspectoratul de Poliţie Judeţean4

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul de Poliţie Judeţean51

Direcţia Generală Anticorupţie

Direcţia Generală Anticorupţie4

Direcţia Generală Anticorupţie5

....................................................................................................

18.

Structurile judeţene pentru imigrări

Inspectoratul de poliţie judeţean

Inspectoratul de poliţie judeţean

Inspectoratul de poliţie judeţean

Inspectoratul General pentru Imigrări

Inspectoratul de poliţie judeţean

Centrele Regionale de Azil (Rădăuţi, Galaţi, Timişoara)

....................................................................................................

31.

Structurile teritoriale pentru probleme speciale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Instituţia prefectului

Instituţia prefectului

-

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

A, Comunicaţii Instituţia prefectului

B. Informatică Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme  Speciale”

 

5. În anexă, numerele curente 5-7 şi 15-17 din tabel se abrogă.

6. În anexă, notele de subsol 1, 6 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

1 Activităţile de reparaţii şi întreţinere pentru Imobilul situat în Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, precum şi elaborarea documentelor referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aferente întreţinerii, funcţionării, dotărilor şi investiţiilor aferente acestui imobil revin Direcţiei asigurare logistică integrată. Cheltuielile aferente se suportă din bugetul ordonatorului principal de credite. Activităţile specific» domeniilor Echipare şi Hrănire şi Comunicaţii şi Informatică, precum şi elaborarea documentelor referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aferente revin Direcţiei asigurare logistică integrată, respectiv Direcţiei administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul de competenţă. Cheltuielile se suportă din bugetul ordonatorului principal de credite.

....................................................................................................

6 Asigurarea structurilor teritoriale ale Arhivelor Naţionale cu programe informatice pentru sistemul naţional, staţii de lucru cu accesorii, imprimante, multifuncţionale, scannere, plottere, aparate de multiplicat, bunuri materiale specifice (rafturi, dulapuri, rastele, fişiere, cutii, tuburi, mape şi imprimate) se realizează în mod centralizat, prin grija Arhivelor Naţionale.

....................................................................................................

13 Activităţile de reparaţii şi întreţinere a spaţiilor aparatului propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi elaborarea documentelor referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aferente întreţinerii, funcţionării şi dotărilor acestora, revin UT 350 Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov. Cheltuielile se suportă din bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.”

7. În anexă, după nota de subsol 1 se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 11, cu următorul cuprins:

„11 Pentru structurile teritoriale ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă, achiziţia şi dotarea cu aparatură specifică se realizează în mod centralizat prin grija Direcţiei Generale de Protecţie Internă. La solicitarea structurilor sale teritoriale, Direcţia Generală de Protecţie Internă poate asigura şi alte bunuri materiale.”

8. În anexă, după nota de subsol 4 se Introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 41, cu următorul cuprins:

„41 Direcţia Generală Anticorupţie poate asigura mobilitatea în cazul misiunilor specifice.”

9. În anexă, după nota de subsol 5 se introduce o nouă notă de subsol, nota de subsol 51, cu următorul cuprins:

„51 Serviciile de telefonie mobilă şi echipamentele aferente sunt asigurate de către Direcţia Generală Anticorupţie.”

10. În anexă, paragraful 4 din „NOTE” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Unităţile teritoriale fără personalitate juridică din subordinea nemijlocită/subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române sunt asigurate logistic de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv inspectoratele judeţene de poliţie.”

11. În anexă, după paragraful 6 din „NOTE” se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:

„Direcţia asigurare logistică integrată, în calitate de unitate centrală specializată, asigură lucrări de reparaţii, revizii tehnice şi întreţinerea mijloacelor de mobilitate şi a tehnicii specifice din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în funcţie de capacitatea de producţie, cu suportarea cheltuielilor din bugetul propriu.

Ordonatorii secundari de credite pot stabili, prin dispoziţie/ordin modul de asigurare logistică a structurilor din subordinea nemijlocită a acestora şi a altor unităţi teritoriale subordonate, fără personalitate juridică.”

12. În anexă, paragraful 7 din „NOTE” se abrogă.

Art. II. - (1) Operaţionalizarea structurilor tehnice de asigurare a autovehiculelor pentru Direcţia Generală Anticorupţie şi pentru Inspectoratul General pentru Imigrări se realizează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Până la operaţionalizarea structurilor tehnice prevăzute la alin. (1), pe linie de mobilitate terestră, Direcţia Generală Anticorupţie - aparat propriu, Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, Inspectoratul General pentru Imigrări - aparat propriu, structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din municipiul Bucureşti şi centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil sunt asigurate de către Direcţia Generală Logistică,prin Direcţia asigurare logistică integraţii.

Art. III. - În cuprinsul Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele denumiri se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează:

a) denumirea „Direcţia administrativă” cu denumirea „Direcţia asigurare logistică integrată”;

b) denumirea „Direcţia suport tehnic” cu denumirea „Direcţia asigurare logistică integrată”;

c) denumirea „Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă” cu denumirea „Direcţia Generală de Protecţie Interna”;

d) denumirea „Direcţia administrare şi achiziţii pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei” cu denumirea „Direcţia administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei”.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2017.

Nr. 134.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„30. «Dunărea de Jos» pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:

„29. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi în data de 1 aprilie”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2017.

Nr. 138.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 341 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize în baza prevederilor art. 341 din Legea nr. 422/2001, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi/sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru tipurile de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, în condiţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sub incidenţa prezentului ordin se vor aviza numai lucrările condiţionate de existenţa şi respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism în vigoare, avizate anterior de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia şi care nu aduc modificări volumetrice ori ale componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument şi numai în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric.

Art. 3. - (1) în vederea emiterii avizului de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, condiţiile din prezentul ordin se completează, de drept, cu cele din legislaţia specifică.

(2) Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi dosarelor depuse, în vederea obţinerii avizului pentru intervenţii la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, dar nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dacă intervenţia pentru care se solicită avizul se încadrează în tipurile de intervenţii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexă.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 2.797.

 

ANEXĂ

 

TIPURI DE INTERVENŢII

asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi condiţiile în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

 

Nr. crt.

Tip de intervenţie

Condiţiile cumulative pentru fiecare tip de intervenţie asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate pentru care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

1.

Schimbări ale funcţiunii sau ale destinaţiei monumentelor istorice

- intervenţiile nu modifică aspectul obiectivului, existent la momentul solicitării avizului.

2.

Organizările de şantier asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- se vor amplasa în zone în care acestea nu sunt vizibile sau sunt discret aşezate şi nu afectează percepţia din spaţiul public asupra monumentului istoric în condiţii normale de utilizare a spaţiului public de către pietoni, inclusiv din puncte de belvedere cu acces turistic situate la înălţime.

3.

Lucrări de reparaţii la ziduri de sprijin, terase, terasamente, realizate asupra imobilelor din zonele de protecţie a monumentelor istorice sau din zonele protejate

a) cu folosirea unor materiale compatibile cu cele istorice şi a aceloraşi materiale de finisaj;

b) nu se intervine la mai mult de 10% din suprafaţa zidurilor;

c) dacă intervenţia afectează solul sau subsolul, intervenţia se realizează cu verificarea regimului de protecţie a siturilor arheologic», respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia siturilor arheologic» şi inserarea condiţiilor corespunzătoare în aviz, în funcţie de faza de proiectare (supraveghere arheologică).

4.

Reparaţii curente la împrejmuiri sau realizarea unor împrejmuiri noi ori, în cazul în care se înlocuiesc împrejmuiri provizorii la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) împrejmuirile sunt construite după 1960;

b) nu se vor utiliza materiale plastice şi se vor folosi maximum două culori şi maximum două tipuri de materiale vizibile, dintre cele care se regăsesc la exteriorul clădirilor istorice din vecinătate.

5.

Amenajări, în spaţiul public, cu durată de maximum 30 de zile, de genul echipamentelor luminoase de sărbători, spectacolelor, târgurilor, amplasării de terase sau alte construcţii temporare, instalaţii temporare la monumentele istorice sau la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) intervenţia să fie reversibilă, fără fundare în sol şi fără atingerea clădirilor construite anterior anului 1960;

b) gamă cromatică restrânsă, nu mai mult de trei culori, de preferinţă dintre cele care se regăsesc la exteriorul clădirilor istorice din vecinătate.

6.

Montarea aparatelor individuale de climatizare la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- se vor amplasa în zone în care acestea nu sunt vizibile sau sunt discret aşezate şi nu afectează percepţia din spaţiul public asupra monumentului istoric, în condiţii uzuale de utilizare a spaţiului public de către pietoni, inclusiv din punctele de belvedere cu acces turistic situate la înălţime.

7.

Instalarea de sisteme de pază şi supraveghere la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- se vor amplasa discret, cu intervenţii minime, evitându-se amplasarea acestora direct asupra clădirii monument istoric.

8.

Amplasarea de firme, plăci memoriale sau alte însemne asupra monumentele istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) nu vor depăşi în dimensiuni 0,5 x 0,5 metri şi nu conţin mai mult de două culori dintre cele care se regăsesc în finisajele istorice ale faţadei construcţiei sau ale celor din vecinătate;

b) nu se vor utiliza culori stridente, lucioase sau reflectorizante.

9.

Amplasarea de antene GSM şi alte reţele de telecomunicaţii pe monumentele istorice, imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia situaţiilor în care acestea se amplasează direct asupra monumentelor istorice care aparţin categoriei II “Arhitectură (categoria „m” monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria t)m” - monument);

b) se vor amplasa discret, cu evitarea faţadelor principale şi laterale, în zone puţin sau deloc perceptibile din spaţiul public.

10.

Amplasarea de bannere stradale temporare, pe o perioadă de maximum 30 de zile, asupra monumentele istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) se vor amplasa discret, vor fi de mici dimensiuni şi nu vor afecta percepţia din spaţiul public asupra monumentului istoric în condiţii uzuale de utilizare a spaţiului public de către pietoni, inclusiv din punctele de belvedere cu acces turistic situate la înălţime;

b) gamă cromatică restrânsă, nu mai mult de trei culori, de preferinţă dintre cele care se regăsesc la exteriorul clădirilor istorice din vecinătate.

11.

Montarea indicatoarelor de circulaţie şi structurilor de susţinere a acestora asupra monumentele istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- dacă nu se montează pe clădire.

12.

Amenajări peisagistice ale parcurilor şi grădinilor aparţinând monumentelor istorice, imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- dacă acestea au fost prevăzute într-un regulament, plan de gestiune şi management sau plan de amenajare, avizat în prealabil de Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz.

13.

Lucrări de reparaţii şi reabilitări la căi de comunicaţie, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, la monumentele istorice, imobile din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, fără schimbarea cotei de fundare şi fără modificarea amprentei la sol a construcţiei iniţiale

- fără modificarea cotei de călcare, a pantelor şi cu folosirea aceloraşi materiale de finisaj prezente în zonă.

14.

Lucrări de modernizări, reparaţii, reabilitări, reconfigurări la căi de comunicaţie, alei, trotuare, pasarele, piste pentru biciclete, parcări, insule în carosabil, alveole sau reţele la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, cu schimbarea cotei de fundare

a) cu folosirea unor materiale de finisaj prezente în zonă;

b) existenţa în documentaţia supusă avizării a unor fotomontaje sau prezentări 3D care să ilustreze intervenţiile propuse, astfel cum urmează a fi percepute vizual, în condiţii de utilizare normală a spaţiului public;

c) dacă intervenţia afectează solul sau subsolul, intervenţia se realizează cu verificarea regimului de protecţie a siturilor arheologice, respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia siturilor arheologice şi inserarea condiţiilor corespunzătoare în aviz în funcţie de faza de proiectare (diagnostic intruziv/supraveghere arheologică).

15.

Branşamente subterane, racorduri subterane pentru utilităţi, reparaţii şi înlocuiri de reţele subterane pe acelaşi amplasament, la monumentele istorice, la

imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu indicarea în documentaţia supusă avizării a amplasării branşamentelor, racordurilor sau reţelelor, raportat la construcţiile învecinate şi limitele de proprietate;

b) cu indicarea în documentaţia supusă avizării a suprapunerii între planurile

actuale şi cele istorice, dacă există;

c) fără ridicarea nivelului de călcare la sol şi fără piese supraterane vizibile din spaţiul public;

d) cu verificarea regimului de protecţie al siturilor arheologice, respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia siturilor arheologice şi inserarea condiţiilor corespunzătoare în aviz, în funcţie de faza de proiectare (supraveghere arheologică).

16.

Amplasarea de pietre funerare sau realizarea de lucrări de reparaţii la monumente funerare din monumente istorice, imobile din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) nu se modifică imaginea generală existentă;

b) sunt în concordanţă cu cele istorice din vecinătate, inclusiv din punct de vedere cromatic şi ai materialelor utilizate preponderent.

17.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la faţade şi terase, fără utilizarea vopselelor care au în componenţă silicon sau alte substanţe sintetice şi fără utilizarea mortarelor pe bază de ciment, la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m” - monument);

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine releveele fotografice/ fotorealiste ale existentului şi ale propunerii;

c) existenţa în documentaţia supusă avizării a studiului stratigrafie de parament;

d) prezentarea gamei cromatice, corelată cu rezultatele studiului stratigrafie de parament;

e) se folosesc aceleaşi finisaje cu cele originale;

f) fără îndepărtarea straturilor istorice de zugrăveli sau tencuieli.

18.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la învelitori, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la terase-acoperiş, la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m1 - monument);

b) cu păstrarea structurii, formei, materialelor şi elementelor decorative ale învelitorii şi a culorilor istorice, cu păstrarea maximului posibil de materie istorică ce se poate reutiliza.

19.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la sistemul de drenare a apelor pluviale la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

- cu păstrarea structurii, formei, materialelor, a elementele decorative şi a culorilor istorice, cu păstrarea maximului posibil de materie istorică ce se poate reutiliza.

20.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la tâmplăria interioară şi exterioară la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) fără modificarea formei şi dimensiunilor golurilor şi tâmplăriei atestate prin existenţa tabloului de tâmplării, releveu şi propunere în documentaţia înaintată spre avizare;

b) în cazul construcţiilor anterioare anului 1960 şi care fac parte din monumente şi ansambluri clasate ca monumente istorice, cu păstrarea aceluiaşi tip de material pentru tâmplărie cu cel din perioada de edificare a construcţiei;

c) fără modificarea partiţiei tâmplăriei, în cazul monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m” - monument).

21.

Lucrări la reţele şi instalaţii din interiorul construcţiilor, inclusiv instalarea de sisteme de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu şi înlocuirea/ montarea de centrale termice, boilere, radiatoare, aparate de contorizare, alte obiecte parte a unor sisteme locale de utilităţi, la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „mu - monument);

b) cu indicarea, în fotografii, în documentaţia supusă avizării a interiorului construcţiilor şi a traseelor amplasării reţelelor, instalaţiilor şi aparatelor;

c) în cazul înlocuirilor de centrale termice, boilere, radiatoare, cu includerea în documentaţii a unor fotografii ale obiectelor la care urmează a se renunţa.

22.

Zugrăveli şi vopsitorii interioare la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din

zonele protejate

a) existenţa în documentaţia supusă avizării a studiului stratigrafie de parament;

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine un releveu fotografic;

c) fără utilizarea vopselelor care au în componenţă substanţe pe bază de silicon.

23.

Lucrări de reparaţii la finisaje interioare, la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m11 - monument);

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine un releveu fotografic care atestă lipsa elementelor decorative interioare (mozaicuri, fresce etc.);

c) intervenţia asupra tencuielilor se poate efectua doar dacă există în documentaţia supusă avizării un studiu stratigrafie de parament;

d) fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor decorative, de genul tencuielilor, placajelor şi altele asemenea,

24.

Lucrări de reparaţii sau modernizări la interiorul imobilelor monumente istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei li - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m” - monument);

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine un releveu fotografic al existentului şi al propunerii, pentru zonele asupra cărora se solicită intervenţii;

c) doar dacă există în documentaţia supusă avizării un studiu de parament, în cazul intervenţiei asupra tencuielilor.

25.

Desfiinţare anexe realizate după anul 1960, construcţii parazitare sau provizorii la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei II - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria „m” - monument);

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine un releveu fotografic al existentului şi al propunerii, pentru zonele asupra cărora se solicită intervenţii.

26.

Extindere anexe realizate după anul 1960 la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu excepţia monumentelor istorice care aparţin categoriei li - Arhitectură (categoria „m” - monument) sau categoriei IV - Monumente memoriale şi funerare (categoria Hm” - monument);

b) documentaţia tehnică supusă avizării conţine un releveu al construcţiilor existente;

c) doar dacă există un edificabil în care noua construcţie se încadrează în documentaţii de urbanism de tip PUZ Zonă construită protejată sau PUZ Zonă de protecţie a monumentului istoric, în vigoare şi cu respectarea prevederilor acestora.

27.

Intervenţii la locuri de joacă, terase sezoniere şi construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, copertine, pergole) la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate

a) cu respectarea regulamentelor avizate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, după caz, care prevăd funcţiunile admise, materialele acceptate sau interzise, precum şi gama cromatică;

b) neafectarea vizibilităţii unor monumente istorice care aparţin simultan categoriilor II - Arhitectură şi monument;

c) construcţiile sezoniere şi provizorii să fie demontabile în întregime.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.