MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 921/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

139. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

 

1.405. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

1.427. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) lit. i), art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 22 alin. (2) şi art. 23 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari,

în temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 404/2008 privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregătirii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 29 februarie 2008, îşi încetează aplicabilitatea în ceea ce priveşte soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2017.

Nr. 139.

 

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) încadrarea rezerviştilor voluntari se realizează pe bază de contract individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, denumit în continuare contract.

(2) Conţinutul contractului este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Rezerviştii voluntari sunt destinaţi pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forţe a Ministerului Afacerilor Interne, cu resursele umane necesare realizării capacităţii operaţionale complete, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari, pe unităţi militare şi categorii de rezervişti voluntari, respectiv cadre militare rezervişti voluntari sau soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari, se aprobă anual prin ordin al ministrului afacerilor interne, în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la propunerile inspectoratelor generale/similare care au în structură posturi aflate sub incidenţa prevederilor statutului personalului militar, denumite în continuare inspectorate generale/similare, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La formularea propunerilor prevăzute la alin. (2), inspectoratele generale/similare au în vedere prognoza deficitului de personal şi priorităţile instituţionale în domeniul misiunilor specifice.

Art. 3. - După aprobarea numărului maxim de posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari, unităţile militare întocmesc planurile anuale de recrutare, selecţie şi încadrare a rezerviştilor voluntari, cu avizul inspectoratului general/similar.

 

CAPITOLUL II

Recrutarea, selecţia, formarea şi dezvoltarea profesională a rezerviştilor voluntari

 

SECŢIUNEA 1

Criterii de recrutare a rezerviştilor voluntari

 

Art. 4. - Candidaţii pentru încadrarea în funcţii de rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile legale, criteriile generale şi criteriul specific, prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 5. - Criteriile generale pentru încadrarea în funcţii de rezervist voluntar sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să nu fi împlinit vârsta de 55 ani înainte de data depunerii cererii, pentru cadre militare, respectiv 51 de ani, înainte de data semnării primului contract, pentru soldaţi şi gradaţi;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

f) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

g) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ori să nu fi fost trecuţi în rezervă pentru abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale.

Art. 6. - În vederea îndeplinirii criteriului specific pentru încadrarea în funcţii de rezervist voluntar a cadrelor militare şi a soldaţilor sau gradaţilor, rezervişti, candidaţii trebuie să deţină gradul corespunzător funcţiei pe care urmează să o încadreze sau un grad inferior, în cadrul aceleiaşi categorii de personal militar.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de recrutare a rezerviştilor voluntari

 

Art. 7. - Recrutarea candidaţilor se realizează de către structurile de resurse umane din cadrul unităţilor militare care au aprobate posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari.

Art. 8. - Structurile de resurse umane prevăzute la art. 7 desfăşoară următoarele activităţi:

a) identifică şi aplică metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi;

b) elaborează anunţul privind recrutarea rezerviştilor voluntari şi îl supune aprobării şefului unităţii militare;

c) consiliază candidaţii cu privire la potenţialul lor viitor profesional;

d) verifică existenţa documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerinţelor de formă şi conţinut;

e) desfăşoară activităţi specifice privind planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică;

f) verifică îndeplinirea condiţiilor legale, criteriilor generale şi criteriului specific de recrutare şi întocmesc dosarele de candidat pentru cei care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de înscriere;

g) afişează la sediul unităţii militare şi postează pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale, criteriile generale şi criteriul specific de recrutare;

h) transmite comisiei de selecţie dosarele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile generale şi criteriul specific de recrutare şi care au fost declaraţi „apt” la evaluarea psihologică;

i) restituie candidaţilor declaraţi „respins”, la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, documentele personale din dosarele de recrutare;

j) efectuează activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi „admis” la probele de selecţie şi „apt” la examinarea medicală, materializând rezultatul acestora în nota de cunoaştere;

k) comunică, în scris, candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale, criteriile generale şi criteriul specific de recrutare motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs.

Art. 9. - Anunţul prevăzut la art. 8 lit. b) se afişează la sediul unităţii militare şi se postează prin grija structurii de resurse umane, cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru demararea procedurii de recrutare, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă şi cuprinde:

a) condiţiile de recrutare;

b) normele şi baremele minime pentru a fi declarat „admis” la probele de evaluare a performanţei fizice;

c) probele de selecţie;

d) conţinutul contractului individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar pe durată determinată;

e) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de candidat, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează problematica specifică recrutării;

f) date de contact.

Art. 10. - (1) Dosarul de candidat conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, precum şi alte competenţe dobândite;

c) copii ale actului de identitate, ale carnetului de muncă/certificatului privind stagiul de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

d) fişa de cunoaştere - document tipizat;

e) extras de pe cazierul judiciar sau certificatul de cazier judiciar;

f) copia livretului militar, în cazul candidaţilor rezervişti;

g) o fotografie color 9x12 cm;

h) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

(2) Structura de resurse umane, anterior desfăşurării probelor de selecţie, introduce în dosarul de candidat avizul psihologic.

(3) în urma declarării „apt” la examinarea medicală a candidaţilor declaraţi „admis” la probele de selecţie, structura de resurse umane introduce în dosarul de candidat nota de cunoaştere şi procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar.

(4) Cererea de înscriere prevăzută la alin. (1) lit. a) se completează potrivit modelului şi precizărilor prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi f) se realizează de structurile de resurse umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

(6) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (5) nu se mai realizează.

(7) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structurile de resurse umane, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza consimţământului expres al candidatului. În cazul în care candidatul depune un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, structura de resurse umane nu mai solicită extrasul de pe cazierul judiciar.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Selecţia rezerviştilor voluntari

 

Art. 11. - (1) în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor de selecţie a candidaţilor, prin ordin de zi pe unitate al şefului unităţii militare care are prevăzute în statul de organizare posturi prevăzute a fi încadrate cu rezervişti voluntari, se constituie comisia de selecţie, formată dintr-un număr impar de membri, dintre care unul este preşedinte.

(2) Comisia de selecţie are un secretar desemnat din rândul personalului structurii de resurse umane.

Art. 12. - Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

a) stabileşte datele de susţinere a probelor de selecţie pe care le afişează la sediul unităţii militare şi le postează cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării probelor pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă;

b) evaluează performanţele fizice ale candidaţilor;

c) selecţionează dosarele candidaţilor;

d) semnează procesul-verbal care conţine concluziile selecţiei, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă şefului unităţii militare, însoţit de tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi.

Art. 13. - Probele de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:

a) evaluarea performanţelor fizice;

b) selecţia de dosare.

Art. 14. - (1) Evaluarea performanţelor fizice se realizează conform reglementărilor În vigoare referitoare la activităţile de pregătire fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.

(2) La evaluarea performanţelor fizice pot participa candidaţii care deţin adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte faptul că sunt apţi pentru efort fizic.

Art. 15. - Selecţia dosarelor se realizează potrivit criteriilor de departajare prevăzute în anexa nr. 4, pentru candidaţii declaraţi „admis” la evaluarea performanţelor fizice.

Art. 16, - (1) În urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute în anexa nr. 4, comisia de selecţie întocmeşte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în limita numărului de locuri pentru care se realizează selecţia, lista candidaţilor declaraţi „admis”.

(2) în cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc sau, după caz, ultimele locuri, în lista celor declaraţi „admis”, cu aceleaşi punctaje, departajarea acestora se realizează prin compararea punctajelor obţinute, în ordinea prevăzută în anexa nr. 4, până la identificarea primei diferenţe între acestea. Se declar㠄admis” candidatul sau, după caz, candidaţii la care s-a constatat cel mai mare punctaj.

(3) în situaţia menţinerii egalităţii candidaţilor după aplicarea procedurii prevăzute la alin. (2), departajarea se realizează pe baza punctajului obţinut la evaluarea performanţelor fizice, în ordine descrescătoare.

Art. 17. - Lista finală a candidaţilor declaraţi „admis” se afişează la sediul unităţii militare şi se postează pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.

Art. 18. - Procedura de selecţie se încheie cu procesul-verbal care conţine concluziile selecţiei, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de membrii comisiei.

Art. 19. - (1) Candidaţii declaraţi „admis” în urma parcurgerii procedurii de selecţie efectuează examinarea medicală pe baza fişei medicale-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Examinarea medicală a candidaţilor se realizează conform reglementărilor în vigoare în Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Baremul medical aplicabil este cel prevăzut pentru candidaţii care urmează a fi încadraţi direct în funcţii militare conform prevederilor categoriei a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 55/107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cheltuielile aferente examinării medicale a candidaţilor se finanţează din fondurile alocate cu această destinaţie prin bugetele centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 20. - În situaţia în care, după efectuarea examinării medicale, un candidat este declarat inapt sau nu se prezintă pentru semnarea angajamentului în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015 ori, după caz, a contractului în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 270/2015, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, dispoziţiile art. 19 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 21. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015, declarate „admis” la selecţie şi „apt” în urma examinării medicale, semnează un angajament în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015.

(2) Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 5.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Formarea rezerviştilor voluntari

 

Art. 22. - Formarea rezerviştilor voluntari cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă şi se realizează prin cursul de instruire iniţială, precum şi prin concentrări pentru instruire.

Art. 23 - (1) Cursul de instruire iniţială are drept scop formarea iniţială a rezerviştilor voluntari şi reprezintă procesul de instruire instituţionalizată a candidaţilor care nu au îndeplinit serviciul militar activ, respectiv nu au fost încadraţi în funcţii de poliţist, în vederea dobândirii, În context formal, a competenţelor de bază necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor.

(2) Instituţiile de formare profesională, modul de realizare a formării iniţiale, precum şi durata acesteia se stabilesc prin dispoziţie comună a secretarilor de stat şi a secretarului general.

Art. 24. - (1) Pe timpul cursului de formare iniţială, personalul participant are statutul de cursant şi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 270/2015.

(2) La finalizarea cursului de formare, absolventului i se eliberează un certificat de absolvire aferent categoriei de rezervişti voluntari pentru care s-a instruit, după caz.

Art. 25. - (1) Formarea continuă se desfăşoară pe timpul îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, în unitatea în care este încadrat, pe durata a 15 zile calendaristice, anual.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), formarea profesională continuă a rezerviştilor voluntari prevăzuţi la art. 20 alin. (1) din

Legea nr. 270/2015 se realizează în context nonformal potrivit nevoilor de formare identificate de unitatea unde este încadrat.

(3) Modul de executare a concentrărilor pentru instruire, respectiv planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea instruirii rezerviştilor voluntari, pe timpul concentrărilor pentru instruire, se stabilesc prin dispoziţie comună a secretarilor de stat şi a secretarului general.

 

CAPITOLUL III

Serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar

 

SECŢIUNEA 1

Raporturile de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi Ministerul Afacerilor Interne

 

Art. 26. - (1) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari se nasc odată cu semnarea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi numirea în funcţie prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Contractul se încheie cu Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de şeful unităţii militare în al cărei stat de organizare se regăseşte postul prevăzut a fi încadrat cu rezervist voluntar.

(3) Luarea în evidenţă a rezervistului voluntar se comunică de către structura cu atribuţii de mobilizare centrului militar judeţean/de sector al municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul rezervistul.

Art. 27. - (1) Pe durata derulării contractului, rezerviştii voluntari îndeplinesc serviciul militar în rezervă, în forma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Limita de vârstă până la care rezerviştii voluntari pot îndeplini serviciul militar în această calitate este cea prevăzută de lege pentru menţinerea rezerviştilor în clasa a III-a de evidenţă, corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 28, - (1) în situaţia detaşării sau trimiterii în misiune, în condicile legii, contractul se modifică prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii.

(2) Raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari pot fi modificate numai în cadrul categoriei de rezervişti voluntari din care fac parte.

Art. 29. - Rezerviştii voluntari pot fi detaşaţi în alte unităţi militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în următoarele situaţii:

a) pentru exercitarea atribuţiilor unei alte funcţii;

b) pentru desfăşurarea unor activităţi în interesul unităţii militare în care este încadrat.

Art. 30. - (1) Rezerviştii voluntari participă la întreaga gamă de misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în condiţiile art. 21 din Legea nr. 270/2015, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Rezerviştii voluntari selecţionaţi potrivit prevederilor alin. (1) participă la programul de pregătire pentru misiune, în aceleaşi condiţii ca şi personalul militar în activitate.

Art. 31. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2015, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă de drept în baza ordinului de concentrare sau de mobilizare, după caz, începând cu data înscrisă în acestea.

(2) La încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1), derularea contractului în calitate de rezervist voluntar se reia începând cu data înscrisă în ordinul de demobilizare sau de desconcentrare, după caz, iar termenul de expirare al acestuia se stabileşte proporţional cu perioada rămasă neexecutată la data suspendării.

(3) Suspendarea contractelor se realizează prin act administrativ individual emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar

 

Art. 32. - (1) Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, pentru:

a) participarea la instruire şi îndeplinirea unor misiuni pe timp de pace şi/sau pe timpul stării de urgenţă, în structurile în care sunt încadraţi;

b) completarea forţelor destinate apărării la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare sau a stării de război.

(2) Rezerviştii voluntari sunt concentraţi/mobilizaţi şi pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în raport cu nevoile forţelor destinate apărării, potrivit legii.

(3) Chemarea rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi perioada concentrării, întocmite şi înmânate prin grija structurilor în care sunt încadraţi, astfel:

a) până la data de 20 decembrie a fiecărui an, pentru participarea la instruirile prevăzute în contract pentru anul următor;

b) cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la misiuni cu o durată mai mare de 15 zile sau la alte forme de instruire neprevăzute expres în contract;

c) imediat, la declanşarea stării de război, a mobilizării, instituirii stării de asediu, a stării de urgenţă, precum şi pe timpul antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi a altor activităţi stabilite prin dispoziţie comună a secretarilor de stat şi a secretarului general. În aceste situaţii, chemarea se face prin delegatul unităţii militare în care aceştia sunt încadraţi, care are asupra lui delegaţia de serviciu.

(4) Modificările privind motivele chemării şi perioadele de desfăşurare a instruirilor prevăzute la alin. (3) lit. a) se comunică rezerviştilor voluntari cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora, printr-un nou ordin de chemare

(5) în perioada în care deţin calitatea de rezervist voluntar, cetăţenii nu pot fi mobilizaţi la locul de muncă şi nu pot fi folosiţi pentru prestări de servicii, în condiţiile legii.

Art. 33. - (1) în baza programului şi planificării convocărilor de pregătire a rezerviştilor voluntari, aprobate potrivit art. 25 alin. (3), ori pentru desfăşurarea antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi a activităţilor stabilite în dispoziţia comună a secretarilor de stat şi a secretarului general prevăzută la art. 32 alin. (3) lit. c), structurile în care sunt încadraţi emit şi înmânează ordinul de chemare, în termenele prevăzute la art. 32 alin. (3). Modelele ordinelor de chemare sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.

(2) Modelul ordinului de chemare a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război.

(3) în baza ordinului de chemare, rezerviştii voluntari sunt obligaţi să înştiinţeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, despre participarea la concentrări, prezentând totodată documentele justificative, astfel:

a) pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condiţiile legii, înştiinţarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;

b) pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înştiinţarea se face cu cel puţin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;

c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situaţiile prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. c).

Art. 34. - Pe durata instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 270/2015, programul efectiv de lucru al rezerviştilor voluntari se stabileşte numai în zilele lucrătoare, în limita a 8 ore zilnic.

Art. 35. - Pe timpul participării la instruire sau la misiuni, între rezerviştii voluntari şi personalul militar în activitate, respectiv personalul civil se stabilesc tipurile de relaţii prevăzute de reglementările în vigoare pentru militari/personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 36. - (1) Examenul medical periodic al rezerviştilor voluntari se realizează în baza fişei de examinare medicală-tip, potrivit metodologiei stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale.

(2) Examenele medicale prin care se asigură supravegherea Stării de sănătate a rezerviştilor voluntari se planifică în perioadele premergătoare concentrărilor pentru participare la instruire, prin grija unităţilor militare cu care aceştia au încheiate contracte.

(3) în situaţia în care la examenul medical periodic se identifică afecţiuni medicale încadrabile ca „apt limitat” sau „inapt pentru serviciul militar”, conform baremului medical prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervistul voluntar este prezentat comisiilor de expertiză medico-militară, conform procedurii pentru cadrele militare în activitate.

(4) în situaţia clasării „inapt pentru serviciul militar” rezervistul voluntar nu este încadrat în grad de invaliditate, capacitatea de muncă urmând a fi apreciată de medicul expert din sistemul public de pensii.

Art. 37. - (1) Accesul rezerviştilor voluntari la informaţii clasificate se face pe baza autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, potrivit legii.

(2) Accesul rezerviştilor voluntari în obiectivele militare, în zonele de securitate şi zonele administrative se realizează conform reglementărilor în vigoare referitoare la aplicarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în Ministerul Afacerilor Interne.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

 

Art. 38. - (1) Rezerviştii voluntari beneficiază de drepturile de echipament stabilite prin actele normative privind echiparea şi asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, în vigoare, aplicabile personalului militar în activitate.

(2) Rezerviştii voluntari poartă uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, potrivit legii.

(3) Articolele de echipament pentru rezerviştii voluntari se asigură pe durata contractului şi se păstrează la unitatea militară în care sunt încadraţi, în perioadele când nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, în încăperi special destinate.

Art. 39. - (1) Pe timpul desfăşurării instruirii iniţiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviştii voluntari beneficiază de aceleaşi condiţii de cazare prevăzute în actele normative aplicabile personalului militar în activitate specifice în vigoare pentru personalul militar în activitate.

(2) Pe timpul cât sunt concentraţi pentru instruire, rezerviştii voluntari pot să nu fie încazarmaţi, numai în situaţia în care au domiciliul în localitatea în care se află unitatea militară unde sunt încadraţi sau în localităţi situate la distanţe mai mici de 50 km.

Art. 40. - Rezerviştii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate.

Art. 41. - (1) Rezerviştii voluntari au obligaţia de a-şi menţine nivelul de pregătire fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni.

(2) Anual, pe timpul instruirii prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 270/2015, se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică a rezerviştilor voluntari.

(3) Evaluarea anuală a nivelului de pregătire fizică a rezerviştilor voluntari se realizează conform reglementărilor în vigoare referitoare la activităţile de pregătire fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Acordarea gradelor, înaintarea în gradul următor şi promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari

 

Art. 42. - Rezerviştilor voluntari proveniţi din categoria prevăzută la art. 2 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015 li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de rezervişti voluntari din care fac parte, la semnarea contractului, prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 43. - (1) Rezerviştii voluntari pot fi înaintaţi în gradul următor, de regulă, la finalizarea perioadei de concentrare pentru îndeplinirea unei misiuni sau la încheierea unui nou contract, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Pe timpul derulării contractului, rezerviştii voluntari pot fi înaintaţi în gradul următor cu respectarea stagiilor minime în grad prevăzute de lege pentru personalul militar în rezervă şi numai dacă permite gradul funcţiei pe care este încadrat

(3) Pentru a fi înaintaţi în gradul următor, rezerviştii voluntari trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de studii/cursuri aplicabile personalului militar în activitate.

Art. 44. - (1) Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se poate realiza după finalizarea cel puţin a primului contract.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se poate realiza şi înainte de finalizarea primului contract dacă, în cazul desfiinţării funcţiei în care sunt încadraţi sau la încadrarea acesteia cu personal militar în activitate, există posibilitatea încadrării pe o funcţie superioară şi aceştia îndeplinesc condiţiile legale.

(3) Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se realizează prin încheierea unui nou contract, iar pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), prin încheierea unui act adiţional la contract.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Încetarea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar

 

Art. 45. - Contractul rezerviştilor voluntari încetează în condiţiile Legii nr. 270/2015, prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Evidenţa rezerviştilor voluntari

 

Art. 46. - (1) Sistemul de evidenţă a rezerviştilor voluntari este alcătuit din evidenţa nominală şi evidenţa statistică. În organizarea şi exploatarea sistemului de evidenţă se utilizează mijloace informatizate de culegere, stocare, prelucrare şi circulaţie a informaţiilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Evidenţa nominală se constituie la nivelul tuturor unităţilor în care sunt încadraţi rezervişti voluntari, prin grija structurilor de resurse umane. Documentele de evidenţă nominală a acestora se întocmesc, se actualizează şi se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare în condiţiile aplicabile cadrelor militare în activitate.

(3) Evidenţa statistică se constituie la nivelul fiecărei unităţi militare în care sunt încadraţi rezervişti voluntari, precum şi la nivel ierarhic, la fiecare eşalon superior care organizează evidenţa nominală, până la Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne. Documentele de evidenţă statistică a rezerviştilor voluntari se întocmesc, se actualizează şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru cadrele militare în activitate.

(4) Accesul la bazele de date şi aplicaţiile specifice sistemului informatic referitor la rezerviştii voluntari şi modul de gestionare a profilurilor de utilizatori se stabilesc de către Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 47. - (1) Sistemul de evidenţă şi baza de date referitoare la rezerviştii voluntari, pe categorii de funcţii, grade militare, arme, specialităţi, structuri şi posturi, se constituie, se organizează şi se utilizează de către compartimentele cu atribuţii de mobilizare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile cadrelor militare în rezervă, pe baza datelor furnizate de structurile de resurse umane.

(2) Scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile cadrelor militare în rezervă, respectiv soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

(3) Scoaterea din evidenţele militare a rezerviştilor voluntari se comunică:

a) acestora, în scris, printr-o scrisoare recomandată, prin grija structurii de resurse umane;

b) centrului militar judeţean/de sector al municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul rezervistul, prin grija structurii cu atribuţii de mobilizare.

(4) Rezerviştii voluntari sunt obligaţi să se prezinte la unitatea militară la care sunt încadraţi, la solicitare, în vederea actualizării datelor de evidenţă.

Art. 48. - (1) Documentul care atestă calitatea de rezervist voluntar este legitimaţia de serviciu,

(2) Rezerviştii voluntari predau livretul militar şi ordinul de chemare la structura cu care au încheiat contract şi primesc legitimaţie de serviciu, eliberată potrivit reglementărilor în vigoare pentru personalul militar.

(3) în perioadele în care nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, legitimaţiile de serviciu se păstrează la structura de resurse umane la care aceştia sunt în evidenţă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Decontarea cheltuielilor de deplasare

 

Art. 49. - (1) Rezerviştii voluntari care au domiciliul/reşedinţa în afara localităţii în care se află unitatea militară în care sunt încadraţi sau în care se instruiesc beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare la chemarea la exerciţii de mobilizare, la concentrare, la mobilizare sau în alte situaţii prevăzute de lege.

(2) De decontarea cheltuielilor de deplasare beneficiază şi cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, la prezentarea pentru participarea la cursul de instruire iniţială, dacă au domiciliul/reşedinţa în afara localităţii în care se află unitatea militară în care se desfăşoară acesta.

(3) La încheierea activităţilor pentru care au fost chemaţi, celor care se încadrează în prevederile alin. (1) şi/sau (2) li se asigură sume în numerar pentru deplasarea în localităţile de domiciliu/reşedinţă.

Art. 50. - (1) Deplasarea rezerviştilor voluntari şi a persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2), se poate realiza cu categoriile de mijloace de transport în comun la care au dreptul, aparţinând operatorilor economici autorizaţi pentru a presta servicii de transport de persoane, denumiţi în continuare transportatori, sau cu mijloace auto personale.

(2) Cheltuielile de deplasare se calculează pentru distanţa dintre localitatea de domiciliu/ reşedinţă şi localitatea în care se află unitatea militară în care surit încadraţi rezerviştii voluntari sau, după caz, în care se realizează instruirea, pe drumul cel mai scurt cu mijlocul de transport ales.

(3) Valoarea cheltuielilor de deplasare reprezintă, după caz:

a) deplasarea cu mijloace de transport în comun - suma valorilor legitimaţiilor de călătorie emise de către transportatori, la care se adaugă sumele plătite pentru comisioane percepute de agenţiile de voiaj şi/sau ca taxe specifice pentru călători, reglementate în legislaţia naţională;

b) deplasarea cu mijloace auto personale - contravaloarea carburantului consumat pe distanţa prevăzută la alin. (2), în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar în activitate, la care se pot adăuga sumele plătite ca taxe de autostradă, taxe de transbordare sau alte axe specifice reglementate în legislaţia naţională

(4) Nu fac obiectul decontării următoarele categorii de cheltuieli:

a) taxe percepute suplimentar pentru depăşirea limitei de greutate a bagajelor de mână;

b) taxe percepute suplimentar de agenţiile de voiaj pentru diferite servicii prestate;

c) amenzi pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei rutiere în vigoare.

(5) Cuantumul cheltuielilor de deplasare în localităţile de domiciliu/reşedinţă, asigurate potrivit alin. (3), este egal cu valoarea cheltuielilor de deplasare decontate pentru prezentarea la unitatea militară şi se acordă prin casieria unităţii, asigurate potrivit art. 49 alin. (3).

Art. 51. - (1) Decontarea cheltuielilor de deplasare se realizează în baza ordinului de chemare, a legitimaţiilor de călătorie sau a altor documente justificative, după caz.

(2) Pentru decontarea contravalorii legitimaţiilor de călătorie, acestea trebuie să aibă înscrise denumirea transportatorului, preţul şi data efectuării călătoriei.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) sunt:

a) bon fiscal/chitanţă eliberat/ă de staţia de alimentare cu carburanţi, din care să rezulte preţul de achiziţie al carburantului la data alimentării;

b) bonuri fiscale/chitanţe eliberate la plata taxelor prevăzute la art. 50 alin. (3);

c) nota personală, anexată la ordinul de chemare, în care se menţionează ruta şi numărul de kilometri parcurşi - numai la deplasarea cu mijloace auto personale.

(4) în toate situaţiile, legitimaţiile de călătorie şi documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se admit la decontare numai dacă data înscrisă pe acestea este anterioară cu cel mult 24 de ore datei înscrise în ordinul de chemare.

Art. 52. - (1) Decontarea cheltuielilor de deplasare ale rezerviştilor voluntari în condiţiile prezentelor norme se realizează de către unităţile militare în care aceştia sunt încadraţi, iar cele ale persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015 de către unităţile militare în care se desfăşoară cursul de instruire iniţială, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor prevăzute la art. 51 alin. (3).

(2) Unităţile militare care nu au structură financiar-contabilă înaintează eşalonului în a cărui asigurare financiară se află, în termen de 5 zile de la prezentarea rezerviştilor voluntari, documentele de călătorie şi cele justificative ale acestora.

Art. 53. - (1) Pe durata participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, rezerviştii voluntari au aceleaşi drepturi de transport ca şi personalul militar în activitate, corespunzătoare categoriei de rezervişti voluntari din care fac parte, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (5) din Legea nr. 270/2015, pe durata cursului de instruire iniţială, au drepturile de transport corespunzătoare soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Prezentarea publică a informaţiilor militare de către rezerviştii voluntari

 

Art. 54. - (1) în orice situaţie care presupune o comunicare cu mass-media, oficială sau în nume personal, rezerviştii voluntari trebuie să respecte ordinul ministrului afacerilor interne referitor la activitatea de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Rezerviştii voluntari respectă prevederile ordinului menţionat la alin. (1) pe toată durata derulării contractului, atât pe timpul participării la instruire sau la misiuni, cât şi în perioada când nu participă la aceste activităţi.

Art. 55. - Rezerviştii voluntari răspund pentru comportamentul şi poziţiile personale exprimate în spaţiul public, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale

 

Art. 56. - (1) Pe timpul recrutării şi selecţiei rezerviştilor voluntari, activităţile/procesele generatoare de cheltuieli sunt:

a) evaluarea psihologică;

b) evaluarea performanţelor fizice;

c) examinarea medicală;

d) consumul bunurilor materiale utilizate în procedura de recrutare şi selecţie.

(2) Pe timpul instruirii iniţiale, activităţile/procesele generatoare de cheltuieli sunt:

a) hrănirea;

b) echiparea;

c) cazarea;

d) transportul;

e) consumul bunurilor materiale utilizate în procesul de instruire iniţială.

Art. 57. - Cheltuielile efectuate pe timpul recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale a rezerviştilor voluntari constau în:

a) asigurarea hrănirii şi a echipării, la nivelul normelor în vigoare la data instruirii iniţiale;

b) asigurarea drepturilor prevăzute la cap. III secţiunea a 7-a;

c) consumul unor bunuri materiale, evaluate la valoarea contabilă a acestora;

d) preţul cazării în unităţi de cazare din afara Ministerului Afacerilor Interne, dacă a fost asigurată în acest mod;

e) cheltuielile cu întreţinerea spaţiilor de cazare;

f) suma acordată potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 270/2015;

g) eventualele cheltuieli ocazionate de activităţile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c), suplimentare faţă de cele curente, efectuate de unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 58. - La stabilirea cuantumului sumelor care urmează a se recupera se are în vedere:

a) valoarea financiară a normelor de hrănire şi echipare în vigoare la data întreruperii instruirii iniţiale sau la data finalizării instruirii în cazul în care încetează raporturile de serviciu ale rezerviştilor voluntari;

b) drepturile asigurate potrivit cap. III secţiunea a 7-a;

c) valoarea contabilă a bunurilor consumate cu ocazia recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale;

d) preţul cazării în unităţi de cazare din afara Ministerului Afacerilor Interne, dacă a fost asigurată în acest mod;

e) tarifele de cazare în vigoare la data întreruperii instruirii iniţiale sau la data finalizării instruirii în cazul în care nu sunt stabilite tarife de cazare, cheltuielile anuale de cazare şi întreţinere a spaţiilor, numărul mediu zilnic de persoane cazate şi numărul de zile de instruire iniţială;

f) cheltuielile efectuate conform art. 57 lit. f) şi g).

Art. 59. - Pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 58, în situaţiile prevăzute la art. 14 alin, (2) şi (4), art. 16 alin (1)şi art. 31 din Legea nr. 270/2015, se efectuează cercetare administrativă, cu aplicarea în mod corespunzător a reglementărilor în vigoare referitoare la răspunderea materială a personalului Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce priveşte procedura de constituire a comisiilor şi termenele de soluţionare.

Art. 60. - Suma totală reprezentând cheltuielile pe perioada recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale, care urmează a se recupera, se calculează ţinându-se cont de prevederile art. 57 şi 58.

Art. 61. - (1) Stabilirea cuantumului cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării, selecţiei şi pregătirii iniţiale este în responsabilitatea unităţilor militare ale Ministerului Afacerilor Interne din bugetul cărora se efectuează plăţile.

(2) La solicitarea comisiilor prevăzute la art. 59, unităţile care au suportat cheltuielile cu recrutarea, selecţia şi instruirea iniţială vor comunica cuantumul acestor cheltuieli efectuate cu persoanele de la care urmează să se recupereze.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 62. - Şefii unităţilor militare ale Ministerului Afacerilor Interne răspund de punerea în aplicare a prezentelor norme metodologice.

Art. 63. - (1) Dispoziţia comună prevăzută la art. 32 alin. (3) lit. c) se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice Proiectul dispoziţiei comune se elaborează de Direcţia Generală Management Operaţional din Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu.

(2) Dispoziţiile comune prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 25 alin (3) se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Proiectele de dispoziţii comune se elaborează de Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, şi se avizează de Direcţia Generală Management Operaţional din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 64. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul general

Unitatea

 

CONTRACT INDIVIDUAL

pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar

nr. ............. din .............................

 

A. Părţile contractului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin U.M. ..................................., cu sediul în ..................................., telefon ..................................., reprezentată legal prin ..................................., în calitate de ..................................., şi domnul/doamna ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................................., posesor(posesoare) al(a) cărţii de identitate seria ........... nr. ..................................., eliberat(ă) de ..................................., la data de ..................................., CNP ..................................., în calitate de rezervist voluntar, am încheiat prezentul contract, potrivit art. 1 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, în următoarele condiţii:

B. Obiectul contractului

Îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, potrivit atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice postului ocupat, şi acordarea veniturilor corespunzătoare

C. Durata contractului

Determinată, de ...... luni, pe perioada cuprinsă între data de ................................... şi data de ................................... .

D. Locul îndeplinirii serviciului militar

Activitatea se desfăşoară la ...................................

E. Felul muncii

Funcţia ................................... (conform Nomenclatorului)

F. Atribuţiile şi responsabilităţile postului

Atribuţiile şi responsabilităţile postului sunt prevăzute în fişa postului.

G. Condiţii de muncă

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii deosebite/speciale/alte condiţii de muncă.

H. Durata activităţilor desfăşurate în perioada instruirii şi a misiunilor

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .... ore/zi şi .... ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ................................... (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului de ordine interioară.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

a) echipament individual de protecţie ...................................;

b) echipament individual de lucru ...................................;

c) materiale igienico-sanitare ...................................;

d) alimentaţie de protecţie ...................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă

J. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Rezervistul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:

(1) Rezervistul voluntar este asigurat şi declarat (în continuare) în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj pentru perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor, beneficiind de următoarele drepturi şi facilităţi:

a) drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie şi de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani;

c) drepturi de echipare şi de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

d) măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

e) recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

f) pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţilor desfăşurate în perioadele pregătirii, concentrării şi mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;

g) recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;

h) cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcţie de nevoile unităţilor militare;

i) decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile rezerviştilor voluntari;

j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.

(2) în caz de dispariţie, răpire sau cădere în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum şi al executării misiunilor în cadrul structurii în care este încadrat, rezervistul voluntar îşi păstrează calitatea de militar şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, este declarat în sistemul public, fără plata contribuţiilor prevăzute de lege pentru angajat şi angajator în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj până la reapariţie sau eliberare sau până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, respectiv a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii celui dispărut. La înapoierea în ţară a celor căzuţi în captivitate, în termen de cel mult 3 luni, comisiile de specialitate vor cerceta condiţiile căderii în captivitate şi comportarea celor în cauză pe timpul acesteia.

În funcţie de situaţie, vor beneficia sau nu de drepturile stabilite, conform legilor în vigoare.

(3) Rezervistul voluntar căruia îi încetează contractul ca urmare a clasării „inapt pentru serviciul militar” sau „apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară este expertizat de către comisiile de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe baza aceloraşi criterii de expertizare a personalului militar în activitate.

(4) Rezervistul voluntar, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care este încadrat, este, în continuare, declarat în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care este încadrat şi solda gradului deţinut. În această perioadă, rezervistul voluntar este contribuabil al sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.

(5) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, rezervistului voluntar i se pot acorda recompense similare personalului militar în activitate, inclusiv decoraţii şi distincţii militare onorifice.

(6) Pe timpul derulării contractului ca rezervist voluntar este înaintat în gradul următor, în raport cu nevoile, după expirarea stagiului minim în grad.

Solda de funcţie

Solda de funcţie pe care este încadrat, în baza căreia se stabilesc drepturile salariale în perioada stagiilor de instruire şi misiunilor, precum şi veniturile în perioada în care rezervistul voluntar este desconcentrat/demobilizat: ...

2. Rezervistului voluntar îi revin, în principal, următoarele îndatoriri pe durata contractului:

a) să fie devotat statului român şi MAI;

b) Să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

c) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor; neexecutarea ordinelor care contravin legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a rezervistului voluntar;

d) să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism îndatoririle specifice funcţiei în care este încadrat;

e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul naţional şi la misiuni în afara teritoriului naţional, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în funcţie de cerinţele MAI, conform legii;

f) Să îşi perfecţioneze pregătirea şi să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;

g) să acţioneze pentru întrebuinţarea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului, precum şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

h) să înştiinţeze de îndată unitatea cu care are încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare, precum şi despre părăsirea localităţii de domiciliu/reşedinţă pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;

i) să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale MAI şi ale armei de care aparţine, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei pe care o poartă;

j) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor pe care le desfăşoară şi al informaţiilor pe care le deţine.

3. Pe durata participării la instruire sau la misiuni în structura în care este încadrat, rezervistului voluntar îi este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

a) să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi, în favoarea partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;

b) să declare sau să participe la grevă.

4. Pe durata participării la instruire sau la misiuni în structura în care este încadrat, rezervistului voluntar îi este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

a) exprimarea opiniilor politice;

b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate;

c) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune;

d) deplasarea în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel puţin două zile înainte de plecare, a comandantului/şefului structurii în care este încadrat ca rezervist voluntar.

Condiţiile în care poate să prezinte public informaţii militare sunt prevăzute de reglementările aplicabile rezerviştilor voluntari pe această linie.

Rezervistul voluntar poate să rămână membru al partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi al sindicatelor din care face parte, dar îi este interzisă desfăşurarea în unităţile militare a oricăror activităţi cu caracter politic sau de sindicat în interesul acestora, pe timpul participării la instruire sau la misiuni.

K. Alte clauze:

....................................................................................................................

L. Dispoziţii finale

1. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act adiţional la acesta, conform dispoziţiilor legale.

2. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

M. Conflicte. Răspunderea contractuală în cazul încălcării clauzelor acestuia

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual sunt soluţionate pe cate amiabilă, iar, în caz contrar, de către instanţa judecătorească competenta, potrivit legii.

 

Şeful unităţii,

 

Rezervist voluntar,

...................................

 

...................................

 

Consilier juridic,

 

 

...................................

 

 

La data de ................................... prezentul contract încetează, în temeiul art. .... din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, în urma îndeplinirii procedurilor legale.

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

- Model –

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

cu posturile propuse a fi încadrate cu rezervişti voluntari, pentru structurile din subordinea Inspectoratului General/similar ..........................

 

Nr. crt.

Judeţul

U.M.

Garnizoana

Gradul

Arma

Codul specialităţii militare

Denumirea specialităţii militare

Numărul de posturi propuse

Observaţii

I. OFIŢERI

1.

Braşov

0XXX

Braşov

Cpt.

Auto

006

Auto

2

 

2.

....

....

....

....

....

....

....

....

 

II. MAIŞTRI MILITARI

 

....

....

....

....

....

....

....

....

 

III. SUBOFIŢERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GRADAŢI - SOLDAŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful ....................................................

 

(denumirea structurii de resurse umane)

 

Gradul ....................................................

Întocmit,

NUMELE ŞI PRENUMELE

Gradul ....................................................

 

NUMELE ŞI PRENUMELE

 

....................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- Model -

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul/a1, ................................... (numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei), născut/ă în anul ..... luna ..... ziua .....în localitatea ..................................., judeţul/sectorul ..................................., de cetăţenie 2 ..................................., naţionalitate ..................................., starea civilă ..................................., legitimat/ă cu BI/CI seria ........ nr. ..................................., eliberat/ă de ..................................., la data de ..................................., cu domiciliul în localitatea ..................................., judeţul/sectorul ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., telefon ..................................., cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  având următoarele studii: ......................................................................................... (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii), ocupaţia actuală: ................................... (funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ), situaţia militară3: ..................................., fiul/fiica lui ................................... şi al/a ...................................,

solicit să particip la selecţia pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de4:

1. ofiţer rezervist voluntar                               

2. maistru militar rezervist voluntar                

3. subofiţer rezervist voluntar                         

4. soldat/gradat rezervist voluntar                  

serviciul şi specialitatea militară sau specializarea:

1 . ...........................................................

alte opţiuni:

2. ...........................................................

(serviciul şi specialitatea militară sau specializarea) (serviciul şi specialitatea militară sau specializarea)

3. ...........................................................

 

Declar pe propria răspundere că:

a) am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor legale, precum şi a criteriilor generale şi criteriului specific, nu voi fi numit în funcţie;

b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;

c) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;

d) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;

e) îmi asum toate riscurile care pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate.

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal şi sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.

În cazul în care voi fi declarat/ă admis/ă, mă oblig să semnez angajamentul/contractul 5 cu Ministerul Afacerilor Interne, de care am luat cunoştinţă, în caz contrar mă oblig să restitui cheltuielile generate de recrutarea şi selecţia mea.

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar, în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.

 

Semnătura candidatului

...........................................................

Data ...........................................................


1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.

2 Se trec toate cetăţeniile deţinute.

3 Se Înscrie una dintre următoarele situaţii: „rezervist”, „cetăţean incorporabil” sau „cetăţean fără obligaţii militare”; rezerviştii înscriu inclusiv gradul, arma şi specialitatea militară deţinute în această calitate, conform datelor înscrise în livretul militar.

4 Se bifează o singură opţiune.

 

5 După caz.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologica

 

Criteriile de departajare la selecţia de dosare

 

1. Vechimea în funcţii militare/de poliţist în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) (în ani împliniţi):

a) fără vechime: 0 puncte;

b) vechime de până la 2 ani: 1 punct;

c) vechime între 2 şi 5 ani, inclusiv: 3 puncte;

d) vechime de 6 ani şi mai mare: 5 puncte.

2. Vechimea în funcţii militare în structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât MAI (în ani împliniţi):

a) fără vechime: 0 puncte;

b) vechime de până la 2 ani: 1 punct;

c) vechime de 2 ani şi mai mare: 2 puncte.

3. Calificarea/Atestatul în posturi prevăzute cu arma şi specialitatea postului de rezervist voluntar:

a) Da: 10 puncte;

b) Nu: 0 puncte.

4. Vechimea în posturi prevăzute cu arma şi specialitatea postului de rezervist voluntar, fără o calificare/un atestat în arma/specialitatea respectivă:

a) Da: 5 puncte;

b) Nu: 0 puncte.

5. Perioada trecută de la ieşirea din sistem dintr-o funcţie militară/de poliţist:

a) până la un an: 5 puncte;

b) până la 2 ani: 4 puncte;

c) până la 3 ani: 3 puncte;

d) până la 4 ani: 1 punct;

e) peste 5 ani: 0 puncte.

6. Aprecieri/Evaluări de serviciu anuale în perioada ultimilor 3 ani în care a fost încadrat într-o funcţie de cadru militar/poliţist:

a) se adună câte un punct pentru fiecare apreciere/evaluare anuală cu calificativ de cel puţin bun/bine;

b) se scade câte un punct pentru fiecare apreciere/evaluare anuală cu calificativ mai mic de bun/bine;

 

Punctaj maxim: 30 de puncte.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

- model –

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), ..................................., născut(ă) în ..................................., judeţul/sectorul ..................................., la data de ..................................., cu domiciliul în ..................................., str. ................................... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., judeţul/sectorul ...................................,

declar ca mă angajez să parcurg cursul de instruire iniţială şi mă oblig ca după absolvirea acestuia să îmi îndeplinesc atribuţiile de rezervist voluntar, în conformitate cu prevederile legale şi fişa postului, pe perioada contractului.

De asemenea, mă oblig:

a) să semnez contractul individual pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar pe durată determinată, la finalizarea cursului de instruire iniţială;

b) să frecventez cu regularitate cursul de instruire iniţială;

c) să nu mă sustrag de la activităţile specifice programului de pregătire iniţială şi să manifest interes pentru însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor specifice pe parcursul programului de instruire iniţială;

d) să respect prevederile legilor ţării, ale regulamentelor militare şi ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie;

e) să manifest în toate împrejurările o comportare demnă şi civilizată, să apăr onoarea şi demnitatea militară, să am o ţinută militară regulamentară şi să nu săvârşesc abateri disciplinare.

În cazul în care nu voi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul angajament, nu voi absolvi cursul de instruire iniţială din motive imputabile ori voi fi îndepărtat(ă) din instituţie pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri disciplinare grave sau voi demisiona, mă oblig să restitui atât cheltuielile efectuate pe timpul recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale de către Ministerul Afacerilor Interne, cât şi pe cele suportate de diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, numai în cazul în care aceştia au solicitat recuperarea, potrivit actelor normative în vigoare.

 

Şeful unităţii,

...........................................................

...........................................................

...........................................................

 

(nume şi prenume, B.I./C.I. seria ... nr. ..................................., eliberat de ..................................., la data de ...................................,

 

Prezentul angajament s-a înregistrat cu nr. .......................... din .............................................., după ce în prealabil s-a verificat identitatea persoanei.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

MODEL

de ordin de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplar unic

U.M. ...........................................................

Data ...........................................................

 

DOVADĂ DE ÎNMÂNARE

a ordinului de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare

 

Subsemnatul(a), ..................................., domiciliat(ă) în ..................................., str. ................................... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., judeţul/sectorul ..................................., telefon ..................................., am primit Ordinul de chemare a rezerviştilor voluntari la concentrare seria.... nr. ....................................

 

Data primirii .............................

Semnătura de primire

...........................................................

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplar unic

U.M. ...........................................................

Data ...........................................................

 

ORDIN DE CHEMARE

a rezerviştilor voluntari la concentrare

 

În baza Contractului de rezervist voluntar nr. din , domnul/doamna, ..................................., domiciliat(ă) în ..................................., str. ................................... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., judeţul/sectorul ..................................., legitimat(ă) cu C.I. seria ......... nr. ..................................., eliberată de ..................................., şi Livret militar seria ....... nr. ..................................., se prezintă la data de ..................................., ora ........ la ..................................., pentru a participa la concentrarea pentru* ..................................., în perioada ................................... .

 

Comandantul unităţii militare nr. ...................

...................................

(semnătura, ştampila)


* Instruire prevăzută în contract/misiune/alte forme de instruire sau activităţi, neprevăzute expres în contract.

 

Verso la ordinul de chemare:

 

OBLIGAŢIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE LA CONCENTRARE

 

1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora şi locul de prezentare prevăzute în ordin, înştiinţaţi angajatorul cu care aveţi încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, astfel:

- pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condiţiile legii, înştiinţarea se face cu cel puţin 15 zile înainte da data prezentării la concentrare;

- pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înştiinţarea sa face cu cel puţin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare;

- pentru îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de urgenţă, înştiinţarea se face imediat după primirea ordinului de chemare.

2. La prezentarea la unitate veţi avea asupra dumneavoastră:

- prezentul ordin de chemare;

- livretul militar;

- actul de identitate;

- permis de conducere/documente de atestare a calificării;

- documente de călătorie;

- actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.);

- obiecte de igienă personală.

3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunţă imediat unităţii militare emitente.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

MODEL

e ordin de chemare a rezerviştilor voluntari la exerciţii/antrenamente de mobilizare

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplar unic

U.M. ...........................................................

Data ...........................................................

 

DOVADĂ DE ÎNMÂNARE

a ordinului de chemare a rezerviştilor voluntari la exerciţii/antrenamente de mobilizare

 

Subsemnatul(a), ..................................., domiciliat(ă) în ..................................., str. ................................... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., judeţul/sectorul ..................................., telefon ..................................., am primit ordinul de chemare a rezerviştilor voluntari la exerciţii/antrenamente de mobilizare, seria .... nr. ................................... .

 

Data primirii .............................

Semnătura de primire

...........................................................

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Exemplar unic

 

Seria .......... nr. ..................................

U.M. ...........................................................

Data ...........................................................

 

ORDIN DE CHEMARE

a rezerviştilor voluntari la exerciţii/antrenamente de mobilizare

 

În baza prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, precum şi ale art. 67 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,

domnul/doamna, ..................................., domiciliat(ă) în ..................................., str. ................................... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap....., judeţul/sectorul ...................................,legitimat(ă) cu C.I. seria .... nr. ..................................., eliberată de ..................................., şi Livret militar seria ... nr. ..................................., se prezintă la data de ..................................., ora ................., la ..................................., pentru a participa la un exerciţiu/antrenament de mobilizare, care se desfăşoară în perioada ................................... .

 

Comandantul unităţii militare nr. ...................

...................................

 (semnătura, ştampila)

 

Verso la ordinul de chemare:

 

OBLIGAŢIILE POSESORULUI ORDINULUI DE CHEMARE LA EXERCIŢII/ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE

 

1. Despre obligativitatea prezentării la data, ora şi locul de prezentare prevăzute în ordin, înştiinţaţi imediat angajatorul CU care aveţi încheiate raporturi de muncă sau de serviciu.

2. La prezentarea la unitate veţi avea asupra dumneavoastră:

- prezentul ordin de chemare;

- livretul militar;

- actul de identitate;

- permis de conducere/documente de atestare a calificării;

- documente de călătorie;

- actele medicale pe care le posedaţi (carnet de sănătate, bilet de ieşire din spital, certificat de concediu medical, decizia de pensionare pe caz de boală etc.);

- obiecte de igienă personală.

3. Pierderea/Distrugerea/Furtul prezentului ordin de chemare se anunţă imediat unităţii militare emitente.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Beuca - sectorul cadastral nr. 1;

b) unitatea administrativ-teritorială Rădoieşti - sectorul cadastral nr. 1;

c) unitatea administrativ-teritorială Roşiori de Vede - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;

d) unitatea administrativ-teritorială Săceni - sectorul cadastral nr. 1;

e) unitatea administrativ-teritorială Sârbeni - sectorul cadastral nr. 1;

f) unitatea administrativ-teritorială Scrioaştea - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;

g) unitatea administrativ-teritorială Tătărăştii de Jos - sectorul cadastral nr. 1.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 1.405.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2017.

Nr. 1.427.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bi, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.