MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 925/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 925         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 409 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Decizia nr. 494 din 4 iulie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

823. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 409

din 13 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Cristian-Alexandru Anghel în Dosarul nr. 27.930/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.370D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă partea Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin consilier juridic. Lipsesc autorul excepţiei şi partea statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, arătând că Legea-cadru nr. 330/2009 nu se mai afla în vigoare la data la care excepţia a fost formulată, astfel că nu mai poate fi supusă analizei de constituţionalitate, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. În măsura în care Curtea va analiza excepţia de neconstituţionalitate pe fond, solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată. În acest sens arată că legea criticată conţine referiri la faptul că a fost adoptată de Parlament. De altfel, competenţa Parlamentului de a adopta legi este prevăzută la art. 61 alin. (1) şi art. 73 alin. (1) din Constituţie. Cât priveşte critica autorului excepţiei raportată la art. 31 din Constituţie, arată că Legea-cadru nr. 330/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, fiind accesibilă oricărei persoane.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 445 din 16 septembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă din 29 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 27.930/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de Cristian-Alexandru Anghel cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile în care a solicitat obligarea statului român la plata premiului anual corespunzător anului 2010, calculat potrivit art. 26 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, la care să se adauge daune-interese reprezentând dobânda legală, de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data plăţii efective.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că din Legea-cadru nr. 330/2009 lipseşte partea constitutivă, denumită „formula de atestare a autenticităţii actului”. Această formulă de atestare este deosebit de importantă, întrucât indică autorul legii, confirmă că Parlamentul a avut configuraţia şi cvorumul necesar pentru a se aprecia de către cetăţeni că a întrunit calitatea de „organ legiuitor” şi că a existat consimţământul acestuia şi indică categoria de legi din care face parte legea adoptată. Astfel, s-au încălcat prevederile imperative şi de ordine publică ale art. 1 alin. (2), art. 38 şi art. 46 alin. (8) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi dispoziţiile art. 1 alin. (5), art. 16 şi art. 31 din Constituţie.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că aspectele expuse de reclamant nu reprezintă reale aspecte de neconstituţionalitate, iar Legea-cadru nr. 330/2009 nu contravine prevederilor constituţionale invocate.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Guvernul arată că autorul excepţiei nu prezintă argumente legate de o eventuală neconstituţionalitate a textelor criticate, ci se raportează la texte dintr-o altă lege, fără a specifica în mod clar nici măcar cu privire la acestea ce nu a fost respectat. Singurele aspecte legate de lipsa formulei de atestare a autenticităţii, care ar conduce la încălcarea unor exigenţe constituţionale, nu pot fi reţinute, dat fiind că, din forma publicată în Monitorul Oficial al României, rezultă că legea criticată a îndeplinit aceste cerinţe. Prin urmare, considerând că excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată, arată că aceasta este inadmisibilă.

10. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Astfel, aceste dispoziţii nu sunt lipsite de claritate, ci, dimpotrivă, îndeplinesc cerinţele instituite de Constituţie. De asemenea, nu aduc atingere principiului constituţional al egalităţii în drepturi, în condiţiile în care acestea au fost aplicabile tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei după intrarea în vigoare şi până la abrogare. În privinţa prevederilor art. 31 din Constituţie, arată că nu sunt incidente în cauză.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Curtea constată că Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogată prin dispoziţiile art. 39 lit. w) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010. Cu toate acestea, având în vedere cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, precum şi faptul că dispoziţiile Legii-cadru nr. 330/2009 sunt incidente în cauza în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, întrucât abrogă dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, care constituie temeiul acţiunii civile, Curtea Constituţională urmează să examineze dispoziţiile de lege criticate, aşa cum a fost sesizată.

14. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (5) referitor la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 31 privind dreptul la informaţie

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că în jurisprudenţa sa a mai analizat Legea-cadru nr. 330/2009 în raport cu critici identice celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 790 din 30 octombrie 2014, a arătat că normele de tehnică legislativă reglementate de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, nu au valoare constituţională, dar, prin reglementarea lor, legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. De aceea, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având claritatea şi previzibilitatea necesare.

În acest sens Curtea a amintit cele statuate prin Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012.

16. Tot prin Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014, Curtea a arătat că Legea-cadru nr. 330/2009 a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, adică prin intermediul unei proceduri parlamentare speciale de legiferare, în cadrul căreia Guvernul, ca autoritate legislativă delegată, forţează aprobarea unui proiect de lege şi transformarea acestuia în lege, cu riscul demiterii sale în urma adoptării de către Parlament a unei moţiuni de cenzură.

17. Curtea a amintit jurisprudenţa sa, respectiv Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2010, în care a statuat că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege urmăreşte ca acesta să fie adoptat în condiţii de maximă celeritate, conţinutul reglementării vizând stabilirea unor măsuri urgente într-un domeniu de maximă importanţă, iar aplicarea acestora trebuie să fie imediată. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi care, neurmând procedura parlamentară obişnuită, este practic adoptată tacit, în absenţa dezbaterilor parlamentare.

18. Ţinând cont de aceste trăsături ce conferă specificitate angajării răspunderii Guvernului, ca modalitate atipică de adoptare a unui proiect de lege, Curtea a constatat că formula cuprinsă în finalul Legii-cadru nr. 330/2009, în sensul că aceasta a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţie, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, reprezintă o adaptare a formulei prevăzute de art. 46 din Legea nr. 24/2000 la această ipoteză specială Prin urmare, Curtea a observat că nu se poate susţine încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

19. În acelaşi timp, prin Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014, Curtea a constatat că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia lipsa formulei solemne face ca Legea-cadru nr. 330/2009 să nu fie previzibilă ca urmare a faptului că cetăţeanul nu poate să aprecieze care este poziţia acesteia în piramida sistemului de drept, pentru a adopta o conduită corespunzătoare. Sub acest aspect, Curtea a observat că respectarea legii, înţeleasă ca act normativ lato sensu, este o obligaţie ce revine fiecărui subiect de drept, persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul actului normativ ce instituie regulile sociale cărora subiectul de drept trebuie să se conformeze. Ca atare, nu se poate pretinde că lipsa precizării cu privire la caracterul legii - organică sau ordinară - ar fi de natură să afecteze calitatea acesteia, cu toate componentele sale, respectiv accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate, astfel cum acestea au fost conturate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

20 Cu acelaşi prilej, Curtea a respins şi critica referitoare la pretinsa nesocotire a dreptului cetăţenilor de acces la informaţiile de interes public, drept consacrat de art. 31 din Legea fundamentală, arătând că „acesta este pe deplin asigurat prin mijloace lesne utilizabile”.

21. Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia Deciziei nr. 445 din 16 septembrie 2014 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian-Alexandru Anghel în Dosarul nr. 27.930/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 494

din 4 iulie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Loredana Cârstea în Dosarul nr. 137/331/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 547D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dosarul a avut primul termen de judecată stabilit la data de 20 iunie 2017, ulterior, în temeiul art. 50 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, fiind preschimbat pentru data de 4 iulie 2017.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. În acest sens arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter jurisdicţional nu este contrară principiului accesului liber la justiţie cât timp decizia organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti. Or, împotriva deciziilor emise de către Curtea de Conturi pot face contestaţie persoanele interesate, altele decât entitatea auditată, în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel că nu se poate reţine încălcarea accesului liber la justiţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 15 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 137/331/2015, Tribunalul Prahova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Cârstea Loredana într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni prin care se solicită obligarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate la plata unei sume cu titlu de plată nedatorată, acţiune având la bază Decizia nr. 39/2013 şi Decizia nr. 10/2014 emise de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Prahova.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 dau posibilitatea şi dreptul numai entităţii controlate de a formula obiecţii asupra rapoartelor întocmite de Curtea de Conturi, nu şi persoanelor nominalizate în aceste documente/decizii ale Curţii de Conturi emise în urma controalelor efectuate, fapt ce aduce atingere dreptului privind accesul liber la justiţie.

7. Tribunalul Prahova - Secţia I civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, potrivit art. 204 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Curţii de Conturi, împotriva deciziei Curţii de Conturi pot face contestaţie persoanele interesate, altele decât entitatea auditată, în temeiul Legii nr. 554/2004. Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă de existenţa acestuia.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul arată că rapoartele întocmite de Curtea de Conturi, ca acte administrative individuale, potrivit principiului relativităţii şi opozabilităţii, nu pot da naştere la drepturi subiective şi obligaţii decât în beneficiul/sarcina părţilor actului juridic, respectiv Curtea de Conturi şi entitatea supusă controlului. De asemenea, un act juridic nu devine opozabil terţilor decât în momentul în care el este adus la cunoştinţa acestora. Prin urmare, este justificată soluţia legislativă care permite ca entitatea auditată să atace constatările din raportul Curţii de Conturi

10. Cât priveşte pretinsa încălcare a accesului la justiţie, precizează că, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - cadrul general în materia cererilor în contencios administrativ -, se recunoaşte posibilitatea persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, să introducă plângere prealabilă din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la art. 7 alin. (7) din aceeaşi lege. Aşadar, este garantată posibilitatea ca, în cazul nesocotirii sau în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor sale, persoana care se consideră vătămată să ceară concursul instanţelor judecătoreşti pentru atacarea inclusiv a rapoartelor şi, implicit, a deciziilor emise de Curtea de Conturi. Având în vedere considerentele expuse, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate Sunt constituţionale. În acest sens arată că, în legătură cu accesul liber la justiţie, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, instituirea unor condiţii procedurale pentru exercitarea dreptului de sesizare a instanţei nu echivalează cu încălcarea art. 21 din Constituţie, iar instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter jurisdicţional, nu este contrară principiului accesului liber la justiţie cât timp decizia organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti. Or, dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 94/1992 nu împiedică exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale ale instanţelor de judecată cu privire la actele Curţii de Conturi, iar susţinerea referitoare la caracterul definitiv al constatărilor acestei instituţii apare, de asemenea, ca fiind lipsită de temei. Persoana cu funcţie publică menţionată în actele întocmite de organul de control al Curţii de Conturi ca fiind vinovată de prejudicierea patrimoniului entităţii auditate are deschisă calea de a ataca raportul constatator şi decizia de luare a unor măsuri în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit căreia orice persoană vătămată într-un drept al său se poate adresa instanţei de judecată cu o cerere de chemare în judecată în vederea anulării actului administrativ emis cu nesocotirea legii.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

14 Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, care au următorul cuprins: „Entitatea auditată poate face obiecţii scrise la constatările din rapoartele întocmite de auditorii publici externi, în termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiecţiile formulate se depun la sediul instituţiei din care face parte auditorul public extern şi vor fi avute în vedere la valorificarea constatărilor. “

15. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie. De asemenea, este menţionat şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile criticate fac parte din cap. III - Competenţa şi atribuţiile Curţii de Conturi, care reglementează, pe de o parte, anumite dispoziţii generale referitoare la funcţia de control a Curţii de Conturi, care se exercită asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Curtea de Conturi poate exercita auditul performanţei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum şi a oricăror fonduri publice.

17. Pe de altă parte, prevede atribuţiile Curţii de Conturi, care efectuează auditul financiar asupra unor conturi de execuţie prevăzute de aceeaşi lege, dreptul şi obligaţia Curţii de Conturi de a certifica acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie verificate. În situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate. În cazul în care, în rapoartele de audit, se constată existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării şi informează entitatea auditată. Atunci când se constată imposibilitatea întocmirii unui raport de audit, se dispune entităţii auditate completarea şi/sau refacerea conturilor verificate. Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică (art. 31-34 din Legea nr. 94/1992).

18. În acest context, potrivit prevederilor criticate în speţa de faţă, entitatea auditată poate face obiecţii scrise la constatările din rapoartele întocmite de auditorii publici externi, în termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiecţiile formulate se depun la sediul instituţiei din care face parte auditorul public extern şi vor fi avute în vedere la valorificarea constatărilor (art. 35 din Legea nr. 94/1992).

19. Curtea observă că, aşa cum reiese din dispoziţiile Legii nr. 94/1992 şi din prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24 iulie 2014, în această fază, au fost instituite anumite proceduri administrative prealabile, obligatorii, pentru autorităţile auditate, proceduri care nu sunt contrare principiului accesului liber la justiţie cât timp decizia organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti (a se vedea Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Astfel, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, la cap. II - Organizarea şi efectuarea auditului de conformitate (controlului), actele care se întocmesc cu ocazia controlului, precum şi valorificarea constatărilor înscrise în aceste acte. secţiunea a 4-a - Valorificarea constatărilor înscrise în actele întocmite cu ocazia controlului, subsecţiunea Procedura şi termenul de contestare a deciziei, pct. 204, prevede că împotriva măsurilor dispuse prin decizie, precum şi termenului stabilit pentru ducerea la îndeplinire a unora dintre aceste măsuri, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia, conducătorul entităţii verificate poate depune/transmite contestaţie la structura Curţii de Conturi care a emis decizia. Contestaţia la decizia emisă de structura de specialitate a Curţii de Conturi reprezintă o procedură administrativă prealabilă obligatorie pentru exercitarea dreptului la acţiune în contencios administrativ.

20. De asemenea, Curtea constată că, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004.

21. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992, Curtea observă că autoarea este nemulţumită de conţinutul acestora, deoarece nu prevăd şi posibilitatea ca persoanele nominalizate în documentele/deciziile Curţii de Conturi emise în urma controalelor efectuate, altele decât entităţile controlate, să poată face obiecţii la aceste rapoarte. Aşadar, prin critica de neconstituţionalitate, astfel cum este formulată, se are în vedere o omisiune legislativă. Or, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, Curtea Constituţională nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv şi nici nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor deja instituite (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 819 din 24 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 11 februarie 2016, paragraful 14), astfel că excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, excepţie ridicată de Loredana Cârstea în Dosarul nr. 137/331/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 iulie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (5), art. 24, art. 28 alin. (6), art. 31 alin. (8) şi nr. crt. 6 din anexa nr. 5 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, denumită în continuare Staţiunea, cu sediul în municipiul Iaşi, şos. Voineşti nr. 175, judeţul Iaşi, se reorganizează ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni care se desfiinţează.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din patrimoniul actual al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi format din bunuri imobile aparţinând domeniului public şi privat al statului şi bunuri proprii, la care se adaugă patrimoniul format din bunuri imobile aparţinând domeniului public şi privat al statului, precum şi bunurile proprii, preluate de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, prevăzute în anexele nr. 1-3r precum şi din datorii şi alte active, stocuri, creanţe, disponibilităţi, evidenţiate în situaţiile financiare anuale întocmite potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în protocolul de predare-preluare încheiat de către staţiunile care fuzionează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2017 la data încheierii acestuia

(2) Staţiunea administrează un teren aparţinând domeniului public al statului în suprafaţă de 411,5926 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.33 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aparţinând domeniului public al statului, în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aparţinând domeniului public al statului, în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, în baza art. 31 alin, (8) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; Clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) Diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; Clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) Diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; Grupa 110 Fabricarea băuturilor; Clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, Clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) Diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; Grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe baza de plată sau contract; Clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; Grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; Clasa 2573 Fabricarea uneltelor;

e) Diviziunea 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.”; Grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; Clasa2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;

f) Diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; Grupa 381 Colectarea deşeurilor; Clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; Grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; Clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; Grupa 383 Recuperarea materialelor; Clasa 3831 Demontarea-dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; Clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

g) Diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; Grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; Clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

h) Diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; Clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; Grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; Clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; Grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; Clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate; Grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

i) Diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; Grupa 521 Depozitări; Clasa 5210 Depozitări; Grupa 522 Activităţi-anexe pentru transporturi; Clasa 5224 Manipulări;

j) Diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; Grupa 559 Alte servicii de cazare; Clasa 5590 Alte servicii de cazare;

k) Diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; Grupa 562 Activităţi de alimentaţie catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie „n c a”.;

l) Diviziunea 58 Activităţi de editare; Grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; Clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; Clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;

m) Diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;

n) Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; Clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

o) Diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Grupa 741 Activităţi de design specializat; Clasa 7410 Activităţi de design specializat; Grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; Clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

p) Diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

q) Diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; Grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; Clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

r) Diviziunea 82 Activităţi de secretariat, servicii-suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; Clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

s) Diviziunea 85 învăţământ; Grupa 853 învăţământ secundar; Clasa 8532 învăţământ secundar, tehnic sau profesional; Grupa 854 învăţământ superior; Clasa 8541 învăţământ superior nonuniversitar; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; Grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ Clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

ş) Diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; Grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; Clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; Clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; Grupa 949 Alte activităţi asociative; Clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;

t) Diviziunea 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; Grupa 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; Clasa 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţilor Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în vederea centralizării, în calitate de ordonator secundar de credite potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi şi cel al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni este preluat în cadrul Staţiunii fără concurs şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Staţiunea preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni cu care fuzionează.

(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(4) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 145.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul Staţiunii îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, potrivit rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea, reorganizată conform prevederilor prezentei hotărâri, preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni.

Art. 16. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: 2 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, 2 autoutilitare şi 2 autoturisme de teren pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) modificarea administratorului şi a codului de clasificare pentru imobilul prevăzut la nr. M.F. 117405, potrivit prevederilor anexei nr. 3.33 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 5;

b) transferul către Agenţia Domeniilor Statului a suprafeţei de teren de 139,7200 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 8.12 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din suprafaţa de teren de 300,0016 ha înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F. 117405;

c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 117405, a suprafeţei de teren de 51,5000 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 5.3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) transmiterea în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi reorganizată prin prezenta hotărâre, prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, pct. 1;

e) trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

f) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4;

g) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 117025, a suprafeţei de teren de 264,9380 ha, înscrisă la nr. crt. 25 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

h) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi înregistrarea valorii terenului, potrivit prevederilor anexelor nr. 1-3.

Art. 18. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 19. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 823.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), precum şi ale bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni (CUI - 2690462), care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

 

1. Bunuri aparţinând domeniului public al statului

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Tip bun

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

116650

8.28.10

Sediul F8

clădire 2 nivele, prefabricate

în incinta Fermei 8

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1986

294.791

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116691

8.29,08

Pavilion central

clădire 2 nivele, cărămidă, Su = 400 mp

Perimetrul SCDP Iaşi

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; sediu SCDP

1979

282.917

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116827

8.28,10

Şopron multifuncţional

prefabricate

în incinta Fermei 2

Ţara: România, judeţul Iaşi, satul Maxut; nr. -; Ferma 2

1985

111.187

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116922

8.28.10

Anexă utilaje

cărămidă

în incinta Fermei 8

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1986

51,306

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116926

8.28,10

Şopron multifuncţional

cărămidă

în incinta Fermei 8

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1984

59.626

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116931

8.28.10

Şopron multifuncţional

cărămidă

în incinta Fermei 8

Ţara: România, judeţul Iaşi, comunaMiroslava, nr. -; Ferma 8

1983

51.208

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116962

8.28.10

Drum tehnologic

betonat

în incintă

Ţara: România,  judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; sector cercetare

1995

8.565

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116970

8.28.10

Magazie ambalaje

cărămidă

în incinta Fermei 7

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7

1984

42.108

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116982

8.28.10

Depozit insectofungicide

cărămidă

în incinta Fermei 7

Ţara: România,  judeţul Iaşi, comunaMiroslava, nr. -; Ferma 7

1982

41.260

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116986

8.28.10

Casă pază

cărămidă

în incinta Fermei 7

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7

1980

32.400

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117007

8.28.12

Dormitor

cărămidă

în incinta Fermei 7

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 7

1987

7.667

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117025

8.05.03

Total suprafaţă teren

302,811 ha

perimetru judeţul Iaşi

Tara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -

2006

3.401.197

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

 

 

TOTAL S.C.D.P. Iaşi

 

 

 

 

4.384.232

 

 

 

117341

8.28.04

Hală depozitare şi sortare Spătăreşti

cărămidă, 420 mp

în incinta fermei Spătăreşti

Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pârâul Buciumeni, nr.: -

1976

13.331

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117380

8.28.12

Grup social

Din cărămidă şi beton

în incinta staţiunii

Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane

nr.: -

1982

38.223

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117386

8.28.10

Şopron pentru ambalaje

cărămidă

SCPP

Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă nr. 10

1988

27.131

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117392

8.28.12

Clădire pentru cazare

cărămidă şi lemn

în incinta staţiunii

Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni nr.: - E 85

1985

19.062

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117399

8.28.04

Hală depozitare şi sortare - Ţarna Mare

cărămidă, 420 mp

în incinta fermei Ţarna Mare

Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr.: -

1976

37.254

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

117405

8.05.03

Total suprafaţă teren

108,7816 ha

 

Ţara: România, judeţul Suceava

2006

5.493.097

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

 

 

TOTAL S.C.P.P. Fălticeni

 

 

 

 

5.628.098

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

10.012.330

 

 

 

117025

117405

8.05.03

Total general teren S.C.D.P. Iaşi

411,5926 ha

 

 

 

8.894.294

 

 

 

 

2. Bunuri aparţinând domeniului privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

S.C.D.P. Iaşi

S.C.P.P. Fălticeni

Total

1.

1.

Construcţii

564.680

44.538

609.218

În administrare

2.

2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

370.454

370.454

În administrare

3.

3.

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

-

-

-

-

 

 

TOTAL

564.680

414.992

979.672

 

 

2.1. Bunurile aparţinând domeniului privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumirea mijloacelor fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS-3627-2015

Microfermă oi

bolţari, acoperiş azbociment (grajd animale)

BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi

1988

30.704

2.

INVPPS-3633-2015

Platformă tehnologică

beton

BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi

1986

12.660

3.

INVPPS-3643-2015

Remiză utilaje

cadru metalic, acoperiş azbociment

BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi

1995

820

4.

INVPPS-3651-2015

Şopron multifuncţional

zid beton, acoperiş tablă

BCD Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi

1984

28.084

5.

INVPPS-3619-2015

Adăpost animale

cărămidă, acoperiş tablă

BCD Sarea, comuna Bălţaţi. judeţul Iaşi

1985

29.302

6.

INVPPS-3625-2015

Magazie pesticide

cărămidă, acoperiş tablă, S+P

BCD Sarea, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi

1985

20.441

7.

INVPPS-3637-2015

Platformă tehnologică

beton

BCD Sarea, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi

1984

50.000

8.

INVPPS-3645-2015

Seră beton

temelie betonată, schelet metalic

BCD Sarea, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi

1984

7742

9.

INVPPS-3649-2015

Şopron multifuncţional

tablă

BCD Sarea, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi

1986

102.313

10.

INVPPS-3623-2015

Drum betonat

beton

BCD Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

1981

78.511

11.

INVPPS -3629-2015

Platformă betonată

beton

BCD Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

1982

118.109

12.

INVPPS-3631-2015

Platformă betonată

beton

Sect. Economic, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

1984

84.415

13.

INVPPS-3647-2015

Seră beton

temelie betonată, schelet metalic

Sect. Cercetare, comuna Miroslava, judeţul Iaşi

1984

3.579

 

 

TOTAL S.C.D.P. Iaşi

 

 

 

564.680

1.

INVPPS - 16840257-2016

Clădire pentru cazare muncitori Orbaza

Suprafaţă construită la sol = 118 mp, suprafaţă desfăşurată = 200 mp, regimul de înălţime = P+1, fundaţie = beton, zidărie = cărămidă, acoperiş = azbociment, nr. CF = 4254, suprafaţă utilă = 160 mp

Ţara: România judeţul: Suceava localitatea: Fălticeni

1986

12.061

2.

INVPPS - 16840259-2016

Şopron metalic pentru depozitare ambalaje şi materiale

Suprafaţă construită de la sol = 372 mp, suprafaţă desfăşurată = 372 mp, Regimul de înălţime = P, fundaţie = beton, zidărie = cărămidă şi confecţii metalice, acoperiş = azbociment, nr. CF = 3867, suprafaţă utilă = 350 mp

Ţara: România judeţul: Suceava localitatea: Fălticeni-Spătăreşti

1988

32.477

 

 

TOTAL S.C.P.P. Fălticeni

 

 

 

44.538

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

609.218

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431) care trec în domeniul privat al statului în vederea valorificării şi, după caz, a casării, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Tip bun

Descrierea tehnică

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

116628

8.28.10

Platformă tehnologică

beton

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1981

2.550

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116657

8,28,12

Locuinţă familişti

cărămidă 36 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, nr. -; Ferma 2, satul Maxut

1924

18

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116752

8,28.12

Dormitor

cărămidă

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1977

954

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116822

8.28,12

Cămin nefamilişti

cărămidă

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1995

57.367

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116916

8.27,07

Adăpost animale

cărămidă

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1983

10.912

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121482

8.28.10

Platformă puţ forat

beton

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1986

8.215

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121483

8.28.10

Drum tehnologic

pietruit, l = 5 m, L = 10 kl

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1982

3.223

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

83.239

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

BUNURILE

aparţinând domeniului public al statului şi aflate În administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), rămase pe terenuri retrocedate, care trec în domeniul privat al statului în condiţiile art. 31 alin. (8) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Tip bun

Descrierea tehnică

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

116637

8.28.10

Staţie preparare zeamă sulfocalcică

beton

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -;Ferma 1

1982

680

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116817

8.28.10

Platformă tehnologică

beton 300 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1982

965

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116849

8.28.12

Locuinţă

cărămidă

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1988

9.600

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116857

8.28.10

Platformă tehnologică

beton 700 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1982

168

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116861

8.28.10

Platformă tehnologică

beton 700 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1982

168

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116864

8.28.10

Platformă tehnologică

beton 700 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1982

388

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116871

8.28,10

Platformă tehnologică

beton 350 mp

Ţara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, satul Maxut, nr. -; Ferma 2

1984

16.368

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

116911

8.28,10

Drum tehnologic

betonat

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1984

111,359

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121484

8.28.10

Drum tehnologic

betonat 5 m x 1 kl

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1980

61.248

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121485

8.28.10

Drenuri

prefabricate, 26 ha

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1981

434

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121486

8.28.10

Sistem irigaţie

Prin picurare, ţevi PVC

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Deleni, nr. -; Ferma 1

1986

3.309

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121489

8.28.10

Drum tehnologic

betonat, 600 ml

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3

1983

21.250

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121491

8.28.10

D renuri absorbante

ţevi PVC

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3

1985

2.511

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121492

8.28,10

Regularizare versanţi

tub riflat

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3

1984

1.554

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121493

8.28.10

Reţea irigaţii prin picurare

ţevi PVC

Ţara; România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 3

1986

409

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121497

8.28.10

Priză apă

beton

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6

1986

24.332

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121498

8.28.10

Eliminare exces apă

din tub riflat

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6

1986

858

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121499

8.28.10

Reamenajare irigaţii

ţevi PVC

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, nr. -; Ferma 6

1983

52.615

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121501

8.28.10

Eliminare exces apă

tub riflat

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1986

38.131

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

121502

8.28.10

Alimentare cu apă

Pentru irigaţii

Ţara: România, judeţul Iaşi, comuna Miroslava, nr. -; Ferma 8

1986

16.072

Legea nr. 45/2009

În administrare

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

362.421

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi (CUI - 3635431), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care au trecut În domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi şi s-au transmis în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Cartea funciară nr./ Nr. construcţie

116663

8.29.08

Sediu

cărămidă, 150 mp

Ţara: România: judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 3

27.064

60669/04

116699

8.28.10

Staţie pompare

beton

Ţara: România: judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6

62.211

60669/C13

116733

8.28.10

Complex material săditor

cărămidă

Ţara: România: judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 5

220.753

60669/09

116795

8.28.08

Şopron tractoare

cărămidă

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6

217

60669/C14

116853

8.28.10

Magazie unelte

cărămidă

Ţara: România; judeţul Iaşi; BCD pepinieră, comuna Bălţaţi

326

60669/08

116894

8.28.10

Corp depozit

prefabricate

Ţara; România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi

833.153

60518/01

116900

8.28.10

Remiză P.S.I.

beton

Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi

1.394

60518/01

116940

8.28.10

Depozit zgură

prefabricate

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi

1.024

60518/06

116945

8.28.04

Hală sortare

prefabricate

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi

149.207

60518/01

116951

8.28.10

Platformă tehnologică

beton

Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi

34.348

60518/1 CC

116977

8.28.10

Depozit cărbune

prefabricate

Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi

1.250

60518/C4

117014

8.28.13

Centrală termică

prefabricate, pe cărbuni

Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi

16.111

60518/C1

117019

8.28.12

Grup social

prefabricate

Ţara: România; judeţul Iaşi; depozit fructe, comuna Bălţaţi

351.508

60518/C1

121488

8.28.10

Drum tehnologic

betonat, 500 mp

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi

2.454

60669/53DR

121490

8.28.10

Drum tehnologic

betonat, 753 ml

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 3

17.680

60669/53DR

121494

8.28.10

Drum tehnologic

pietruit, 4000 ml

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 5

19.534

60669/53DR

121495

8.28.10

Drum tehnologic

beton, 2000 ml

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6

3.614

60669/53DR

121496

8.28.10

Platformă tehnologică

beton, 10x6 m

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6

25.701

60669/4CC

121500

8.28.10

Conductă aducţiune

ţevi PVC

Ţara: România; judeţul Iaşi; comuna Bălţaţi, Ferma 6

17.209

60669/

 

 

TOTAL

 

 

1.784.758

 

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil MFP 117405 pentru care se modifică administratorul şi codul de clasificare

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Ordonator principal

Ordonator secundar

Administrator

(ordonator terţiar)

117405

8.05.03

Total suprafaţă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi care fuzionează prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.