MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 926/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

119. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene - COM (2017) 481 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

836. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

702. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

703. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

706.- Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

145. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 

146. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 

3.312. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

 

5.485. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

 

6.783. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017 .

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene - COM (2017) 481 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionali taţi i, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/572 din 14.11.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii de Regulament se bazează pe articolele:

a) 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care prevede că „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menţionate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanţarea acestora”;

b) 106a din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.

Art. 2. - Senatul României apreciază ca oportune:

1. permiterea numai partidelor, nu şi persoanelor fizice, să sprijine crearea unui partid politic european;

2. ridicarea pragului de reprezentare la trei deputaţi, pentru a preveni utilizarea abuzivă a fondurilor publice prin intermediul unor partide formate în jurul unei singure persoane;

3. reducerea cerinţei de cofinanţare la 10% pentru partidele politice europene şi la 5% pentru fundaţiile politice europene;

4. ca partidele politice europene care beneficiază de finanţare să raporteze cu privire la publicarea, pe site-urile internet ale partidelor safe membre, a programului său politic şi a logoului său, precum şi a unor informaţii privind reprezentarea de gen în rândul candidaţilor săi la ultimele alegeri pentru Parlamentul European şi al membrilor săi care sunt deputaţi în Parlamentul European;

5. reducerea sumei fixe la 5%, în privinţa pragului de cofinanţare, care în prezent este de 15% şi, astfel, creşterea părţii din finanţare care se repartizează proporţional cu numărul de membri aleşi în Parlamentul European;

6. modificările luate în cazul în care un partid sau o fundaţie nu mai respectă criteriile de înregistrare sau dacă se constată că acestea au fost înregistrate pe baza unor informaţii incorecte;

7. ca ordonatorul de credite al Parlamentului European să fie în măsură să recupereze sumele plătite în mod necuvenit de la persoanele care au comis, în folosul propriu sau în folosul altor entităţi sau persoane fizice, activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene,

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 119.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 836.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi transmiterea deşeurilor metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, denumiţi în continuare operatori economici, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME, prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentelor norme.

Art. 2. - În înţelesul prezentelor norme, prin unitate MAI se înţelege structura din cadrul MAI în a cărei evidenţă se află bunurile care fac obiectul predării şi al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite.

Art. 3. - (1) Bunurile se predau în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) de pe care au fost demontate armamentul, piesele de schimb, ansamblurile şi subansamblurile se predau conform inventarului de complet actualizat în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Se interzice executarea operaţiunilor de delaborare, dezmembrare şi valorificare a bunurilor materiale care fac obiectul protocoalelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare protocoale, de către operatorii economici, în incinta unităţilor MAI.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care bunurile care fac obiectul transmiterii nu pot fi transportate în starea în care se află, operatorii economici, cu resurse materiale şi umane proprii, pot efectua operaţiuni de dezmembrare parţială a bunurilor în elemente componente, în incinta unităţilor MAI, în spaţii stabilite de conducătorii acestora, după finalizarea activităţilor de predare-preluare.

(3) Solicitarea efectuării operaţiunilor de dezmembrare parţială se face de operatorul economic odată cu solicitarea accesului în unităţile MAI.

Art. 5. - Accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare din unităţile MAI, inclusiv pentru evaluarea nevoilor tehnologice, se realizează conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea bunurilor care fac obiectul transmiterii către operatorii economici

 

Art. 6. - (1) Activitatea de stabilire a bunurilor care se propun pentru transmitere către operatorii economici se desfăşoară la nivelul ordonatorului de credite superior al ordonatorului în a cărui evidenţă se află bunurile, cu excepţia bunurilor care se află în evidenţa ordonatorului principal de credite, a căror analiză se desfăşoară la nivelul direcţiilor centrale de specialitate în funcţie de resortul cărora aparţin bunurile în cauză, respectiv logistic sau IT&C.

(2) Propunerile ordonatorilor de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite se transmit direcţiilor centrale de specialitate cu atribuţii în domeniile logistic sau IT&C, potrivit domeniului de competenţă, în vederea avizării.

(3) Lista finală cu bunurile care se propun pentru transmitere Către Operatorii economici se supune aprobării:

a) ordonatorului secundar de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului terţiar de credite care nu se află în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite;

b) ordonatorului principal de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului terţiar de credite care se află în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, pentru bunurile aflate în evidenţa ordonatorului secundar de credite, precum şi pentru bunurile din evidenţa ordonatorului principal de credite.

(4) Listele cu bunurile propuse pentru transmitere către operatorii economici, întocmite la nivelul tuturor ordonatorilor de credite, se avizează pentru legalitate şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele de specialitate ale acestora.

Art. 7. - Pentru stabilirea categoriilor şi cantităţilor de bunuri ce urmează să fie transmise operatorilor economici se stabileşte următoarea procedură de lucru:

a) MAI transmite la ME lista cu cantităţile, pe categorii, de bunuri disponibilizate şi unităţile/locaţiile desemnate pentru predarea acestora;

b) ME, în baza listei cu bunurile disponibilizate, stabileşte şi comunică către MAI categoriile şi cantităţile de bunuri care fac obiectul preluării, repartizate pe operatori economici şi perioadele care se propun pentru preluarea acestora de la unităţile MAI;

c) lista comunicată de ME stă la baza întocmirii de către MAI a anexei nr. 1 la protocolul cu bunurile care se predau.

Art. 8. - (1) în situaţia în care, ulterior semnării protocolului, una dintre părţi solicită modificarea termenului-limită de predare-preluare a bunurilor şi completarea protocolului cu eventuale situaţii neprevăzute la încheierea acestuia, se întocmeşte un act adiţional la acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Modelele de protocoale, în funcţie de categoria de bunuri care se predau, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme,

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de predare-preluare a bunurilor

 

Art. 9. - (1) Predarea-preluarea bunurilor se efectuează la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile actelor normative interne ale MAI în vigoare.

(2) Reprezentantul legal al operatorului economic care preia bunurile prezintă la sosirea în unitatea MAI împuternicirea pentru preluarea bunurilor, document care se anexează la procesul-verbal de predare-preluare,

(3) Pregătirea, manipularea şi încărcarea mijloacelor fixe cu specific militar sau din categoria tehnicii speciale MAI pe mijloacele de transport ale operatorilor economici se execută prin grija acestora.

Art. 10. - (1) Predarea-preluarea bunurilor se execută pe bază de proces-verbal încheiat şi semnat, la sediul unităţii MAI, între conducătorul unităţii şi reprezentantul legal al operatorului economic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu precizările din protocol.

(2) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte separat, pentru fiecare categorie de bunuri materiale menţionată în protocolul existent în derulare, iar bunurile se înscriu cu denumirea din contabilitate şi datele de identificare complete.

(3) Procesul-verbal de predare-preluare se întocmeşte la unitatea MAI pentru toate bunurile, în ziua predării acestora, în 3 exemplare, după cum urmează;

a) exemplarul nr. 1, la care se anexează şi împuternicirea reprezentantului legal al operatorului economic, rămâne la predător pentru operarea în evidenţă a bunurilor predate;

b) exemplarele nr. 2 şi 3 se transmit primitorului sub semnătură.

Art. 11. - (1) Operatorul economic primitor are obligaţia de a asigura încărcarea, transportul şi paza bunurilor preluate în aceeaşi zi.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) bunurile asupra cărora operatorii economici execută operaţiuni de dezmembrare, acestea urmând să fie transportate în cel mult 5 zile lucrătoare de la preluare.

(3) La solicitarea operatorilor economici, unităţile MAI pot pune la dispoziţia acestora, contra cost, utilităţile necesare şi pot presta servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilităţi şi activităţi specifice unităţilor MAI

 

Art. 12. - Activitatea specifică unităţilor MAI responsabile pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară cu respectarea actelor normative interne în vigoare.

Art. 13. - (1) Pentru bunurile care nu pot fi predate până la termenul-limită stabilit prin protocol, unităţile MAI raportează ierarhic, în scris, înainte de expirarea acestuia, situaţia bunurilor nepredate, motivul pentru care nu se poate finaliza activitatea, precum şi eventualele propuneri de finalizare a acţiunii de predare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în vederea finalizării acţiunii de predare, se vor încheia acte adiţionale.

Art. 14. - Conducătorul unităţii MAI, împreună cu şeful structurii financiar-contabile, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind scăderea din gestiune a bunurilor predate, pe baza procesului-verbal de predare-preluare.

Art. 15. - Scăderea din evidenţă a bunurilor se efectuează pe baza proceselor-verbale de predare-preluare întocmite la fiecare unitate MAI, cu valoarea înscrisă în contabilitate.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine conducătorilor entităţilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul şi mijloacele tehnice proprii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - După finalizarea operaţiunilor de predare-preluare, inclusiv încheierea tuturor documentelor specifice, responsabilitatea privind paza, transportul, păstrarea, depozitarea, evidenţa şi gestionarea în siguranţă şi securitate a bunurilor revine în totalitate operatorilor economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

- Model -

ROMÂNIA

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. .......................................

Nr. .......................................

Aprob

Aprob

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

.......................................................................

.......................................................................

 

PROTOCOL Nr. .....................

de predare-preluare a bunurilor mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăsc următoarele:

1. Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, transmite, în anul .............., bunurile mobile nominalizate în anexa nr. 1, denumite în continuare bunuri, din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME.

2. Bunurile se predau în starea în care acestea se află, conform inventarului de complet, fişei de evidenţă de iot, cărţii gurii de foc sau cărţii tehnice, după caz, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.

Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 2, încheiat şi semnat la sediul unităţii MAI, pe categorii de bunuri, între conducătorul unităţii MAI şi reprezentantul legal al operatorului economic.

Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul predării-preluării se nominalizează în procesele-verbale de predare-preluare.

Predarea-preluarea bunurilor se va realiza la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor în vigoare ale MAL

Pregătirea, manipularea şi încărcarea bunurilor se execută prin grija operatorilor economici, pe mijloacele de transportate acestora.

Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care vor prelua bunurile vor avea asupra lor împuterniciri pentru preluarea bunurilor.

După predarea-preluarea bunurilor şi încheierea tuturor documentelor specifice de predare-preluare, responsabilitatea păstrării, depozitării, evidenţei şi gestionării în siguranţă şi securitate, conform prevederilor legale, revine în totalitate operatorilor economici.

Operatorii economici, după preluarea bunurilor, pot efectua operaţiuni de demilitarizare/dezmembrare parţială în elemente componente, în incinta unităţii MAI, în spaţii stabilite de conducătorul unităţii MAI. Solicitarea efectuării operaţiunilor de demilitarizare/dezmembrare se va face de operatorul economic odată cu solicitarea accesului în unităţile MAI.

Paza juridică a bunurilor sau a elementelor componente rezultate în urma demilitarizării/dezmembrării este în sarcina primitorului, din momentul semnării procesului-verbal de predare-preluare.

La solicitarea operatorilor economici, unităţile MAI pot pune la dispoziţia acestora, contra cost, utilităţile necesare şi pot presta servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Unităţile MAI se obligă să permită accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare, inclusiv pentru evaluarea nevoilor tehnologice, pe baza avizelor de securitate şi a tabelelor de acces nominale, transmise de operatorii economici şi aprobate conform competenţelor.

Conducătorul unităţii MAI, prin compartimentele de profil, împreună cu şeful structurii financiar-contabile/similar, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului-verbal de predare-preluare înregistrat la operatorul economic.

După finalizarea activităţii de predare-preluare, exemplarele nr. 2 şi 3 ale procesului-verbal de predare-preluare vor fi înmânate instituţiei primitoare, din care exemplarul nr. 2 se va remite unităţii gestionare „CONFIRMAT DE PRIMIRE”, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă.

Procesele-verbale de predare-preluare se întocmesc zilnic, pentru bunurile predate în ziua respectivă.

3. Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine şefilor instituţiilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul propriu.

4. Transportul şi paza bunurilor care fac obiectul prezentului protocol se vor asigura prin grija entităţii primitoare.

Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul bunurilor preluate în aceeaşi zi. Fac excepţie bunurile asupra cărora

operatorii economici execută operaţiuni de demilitarizare/ dezmembrare, care vor fi transportate în cel mult cinci zile de la preluare.

5. Stabilirea detaliilor privind data începerii şi finalizării activităţii de predare-preluare, manipulare şi încărcare se face direct între unitatea MAI şi operatorul economic, cu încadrarea în perioada de predare-preluare menţionată în anexa nr. 1.

6. Data-limită de predare-preluare a bunurilor şi de părăsire a unităţii MAI este ..................... .

Pentru bunurile care nu se pot preda sau prelua pană la ....................., din motive întemeiate, termenul-limită poate fi modificat. Modificarea termenului de predare-preluare se poate efectua numai prin act adiţional la protocol.

7. Prezentul protocol s-a întocmit în două exemplare, astfel:

a) exemplarul nr. 1 la MAI;

b) exemplarul nr. 2 la ME.

Prezentul protocol cuprinde următoarele anexe:

a) anexa nr. 1 - Lista cu bunurile mobile-tehnică specială specifică Ministerul Afacerilor Interne, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei - 1 - cu .... file - document neclasificat;

b) anexa nr. 2 - Proces-verbal de predare-preluare - model - 1 – cu ..... file - document neclasificat.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

.......................................................................

.......................................................................

(STRUCTURA DE SPECIALITATE)

(STRUCTURA DE SPECIALITATE)

 

 

ANEXA Nr. 1

la Protocolul nr. ............. de predare-preluare a bunurilor mobile -

tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

Aprob

 

Ministrul Afacerilor Interne,

 

.......................................................................

 

LISTA

cu bunurile mobile - tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Date de identificare

U/M

Cantitatea

Unitatea MAI

Valoarea contabilă

- lei -

Operator economic primitor

Perioada de predare-preluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Protocolul nr. ............. de predare-preluare a bunurilor mobile -

tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

- Model –

 

Aprob

Aprob

şi confirm operaţiunea de predare

şi confirm operaţiunea de preluare

Conducătorul unităţii MAI

Directorul general al instituţiei primitoare

.......................................................................

.......................................................................

(funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)

(funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)

Nr. ............... din .................................

 

(de la unitatea MAI predătoare)

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE

încheiat la data de ................................. la sediul ...........................................

 

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei nr. ............... din ................................., se transmit din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - ................................. reprezentată de ordonatorul ........................................... de credite ........................................... şi contabilul-şef ........................................... (grad, nume şi prenume), având sediul în localitatea ...........................................  (adresă completă, telefon, fax), în administrarea ........................................... (denumirea instituţiei, adresa completă, C.U.I., telefon, fax), reprezentată de ........................................... (împuternicitul legal), următoarele bunuri:

Pentru mijloace de mobilitate - autovehicule, autospeciale, nave, aeronave (similar)

 

Nr. crt.

Denumirea

bunurilor

Tipul, marca

U/M

Cantitatea

Nr. de înmatriculare/ front

Serie şasiu/motor Nr. inventar

Preţ unitar

Valoare totală

(lei)

Cifre

Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

Pentru mijloace tehnice de resort armament şi tehnică specială, intendenţă, comunicaţii şi I.T.

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Tipul, marca

U/M

Cantitatea

Anul de fabricaţie

Seria, nr. inventar

Starea tehnică

Preţ unitar

Valoare totală

(lei)

Cifre

Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

NOTĂ:

În procesul-verbal de predare-preluare se înscriu şi ambalajele, pe tipuri, conform datelor din evidenţa contabilă. Preţul unitar este reprezentat de preţul unitar din evidenţa contabilă.

În urma predării-preluării bunurilor toate lăzile cu piese de schimb, recipiente etc. au fost sigilate cu sârmă şi sigiliul de plumb nr. ........................ al ...........................................  (denumirea instituţiei primitoare);

Bunurile s-au predat conform inventarelor de complet (......... file), anexate la prezentul proces-verbal, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către ordonatorul de ........................................... credite.

Instituţia primitoare se obligă să transmită unităţii predătoare confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor primite până la data de ........................................... (30 de zile de la data preluării).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare:

- exemplarul nr. 1 la ...........................................  (unitatea MAI);

- exemplarul nr. 2 la ...........................................  (se returnează unităţii gestionare, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă);

- exemplarul nr. 3 la ........................................... (instituţia primitoare).

 

Am predat

Am primit

Comisia de predare din unitatea MAI

Numele, prenumele şi semnătura împuternicitului instituţiei primitoare

Grad, nume, prenume, funcţia fiecărei persoane şi distinct gestionarul predător

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

 

ROMÂNIA

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. ...........................................

 

 

Nr. ...........................................

Aprob

Aprob

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

- Model -

 

PROTOCOL Nr. ................

de predare-preluare a bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive

 

În temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăsc următoarele;

1. Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, transmite, în anul ..............., bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive nominalizate în anexa nr. 1, denumite în continuare bunuri, din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, denumit în continuare ME.

2. Bunurile se predau în starea în care acestea se află, conform fişei de evidenţă de lot, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete.

Predarea-p relua rea bunurilor se face pe bază de proces-verbal prevăzut în anexa nr. 2, încheiat şi semnat la sediul unităţii MAI, pe categorii de bunuri, între conducătorul unităţii MAI şi reprezentantul legal al operatorului economic.

Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul predării-preluării se nominalizează în procesele-verbale de predare-preluare.

Predarea-preluarea bunurilor se va realiza la sediul unităţii MAI, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor în vigoare ale MAI.

Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care vor prelua bunurile vor avea asupra lor împuterniciri pentru preluarea bunurilor.

Manipularea şi încărcarea bunurilor pe mijloacele de transport ale operatorilor economici se execută în comun.

După predarea-preluarea bunurilor şi încheierea tuturor documentelor specifice de predare-preluare, responsabilitatea păstrării, depozitării, evidenţei şi gestionării în siguranţă şi securitate, conform prevederilor legale, revine în totalitate operatorilor economici.

Unităţile MAI se obligă să permită accesul personalului şi tehnicii operatorilor economici la locurile de încărcare-descărcare, pe baza avizelor de securitate şi a tabelelor de acces nominale, transmise de operatorii economici şi aprobate conform competenţelor.

Conducătorul unităţii MAI, prin compartimentele de profil, împreună cu şeful  structurii financiar-contabile/similar, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului-verbal de predare-preluare înregistrat la operatorul economic.

După finalizarea activităţii de predare-preluare, exemplarele nr. 2 şi 3 ale procesului-verbal de predare-preluare vor fi înmânate instituţiei primitoare, din care exemplarul nr. 2 se va remite unităţii gestionare „CONFIRMAT DE PRIMIRE”, în termen de 30 de zile de la data efectuării operaţiunii de predare-preluare.

Procesele-verbale de predare-preluare se întocmesc zilnic, pentru bunurile predate în ziua respectivă.

3. Responsabilitatea privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor aparţine şefilor instituţiilor implicate în activitatea de predare-preluare, fiecare pentru personalul propriu.

4. Transportul şi paza bunurilor care fac obiectul prezentului protocol se vor asigura prin grija entităţii primitoare.

Operatorul economic are obligaţia de a asigura transportul bunurilor preluate în aceeaşi zi, cu excepţia situaţiei în care nu se poate constitui coloana de transport.

5. Stabilirea detaliilor privind data începerii şi finalizării activităţii de predare-preluare, manipulare şi încărcare se face direct între unitatea MAI şi operatorul economic, pe baza unui grafic, cu încadrarea în perioada de predare-preluare menţionată în anexa nr. 1.

Perioada de predare-primire a bunurilor poate fi modificată numai cu acordul eşaloanelor superioare ale părţilor implicate.

6. Data-limită de predare-preluare a bunurilor şi de părăsire a structurii MAI gestionare/deţinătoare este ..................................... .

Pentru bunurile care nu se pot preda sau prelua până la ..................................... termenul-limită poate fi modificat. Modificarea termenului de predare-preluare se poate efectua numai prin act adiţional la protocol.

7. Prezentul protocol s-a întocmit în două exemplare, astfel:

a) exemplarul nr. 1 la MAI;

b) exemplarul nr. 2 la ME.

Prezentul protocol cuprinde următoarele anexe:

a) anexa nr. 1 - Lista cu bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei - 1 – cu ......... file - document neclasificat;

b) anexa nr. 2 - Proces-verbal de predare-preluare - model-1 cu ......... file - document neclasificat;

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL ECONOMIEI

.......................................................................

.......................................................................

(STRUCTURA DE SPECIALITATE)

(STRUCTURA DE SPECIALITATE)

 

ANEXA Nr. 1

la Protocolul nr. ............. de predare-preluare a bunurilor mobile -

cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

Aprob

 

Ministrul afacerilor interne,

 

......................................................

 

LISTA

cu bunurile mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive, care se transferă din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Afacerilor Interne în administrarea unor operatori economici din Industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Date de identificare

U/M

Cantitatea

Unitatea MAI

Valoarea contabilă

- lei -

Operator economic primitor

Perioada de predare-preluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Protocolul nr. ............. de predare-preluare a bunurilor mobile cu specific militar

de resortul muniţiilor şi materialelor explozive

 

 

NECLASIFICAT

 

Exemplarul nr. ...........

- Model –

Aprob

Aprob

şi confirm operaţiunea de predare

şi confirm operaţiunea de preluare

Conducătorul unităţii MAI

Directorul general al instituţiei primitoare

.......................................................................

.......................................................................

(funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)

(funcţia, numele, prenumele, ştampila şi semnătura)

Nr. ............... din .................................

 

(de la unitatea MAI predătoare)

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE

încheiat la data de .............................. la sediul ........................................................

 

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010, aprobată cu modificări prin Legea 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Protocolului încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei nr. ............... din .................................,  

se transmit din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - ......................................... reprezentată de ordonatorul .........................................  de credite ......................................... contabilul-şef .........................................  (grad, nume şi prenume), având sediul în localitatea .........................................  (adresă completă, telefon, fax), în administrarea .........................................  (denumirea instituţiei, adresa completă, C.U.I., telefon, fax), reprezentată de .........................................  (împuternicitul legal), următoarele bunuri:

 

Pentru mijloace tehnice de resortul bunurilor mobile cu specific militar de resortul muniţiilor şi materialelor explozive

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Marca pulberii

U/M

Cantitatea

Lot de fabricaţie

An de fabricaţie

Uzina de fabricaţie

Lot de asamblare

An de asamblare

Uzina de asamblare

Preţ unitar

Valoare totală

(lei)

Cifre

Litere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

NOTĂ:

În procesul-verbal de predare-preluare se înscriu şi ambalajele, pe tipuri, conform datelor din evidenţa contabilă.

Preţul unitar este reprezentat de preţul unitar din evidenţa contabilă.

În urma predării-preluării bunurilor toate lăzile cu muniţii, recipiente etc. au fost sigilate cu sârmă şi sigiliul de plumb nr. ................. al ......................................... (denumirea instituţiei primitoare);

Bunurile s-au predat conform inventarelor de complet (.........  file), anexate la prezentul proces-verbal, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către ordonatorul ......................................... de credite.

Instituţia primitoare se obligă să transmită unităţii predătoare confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor primite până la data de ......................................... (30 de zile de la data preluării).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare:

- exemplarul nr. 1 la unitatea ......................................... gestionară;

- exemplarul nr. 2 la ......................................... (se returnează unităţii gestionare, în termen de 30 de zile de la data intrării bunurilor în evidenţa contabilă);

- exemplarul nr. 3 la ......................................... (instituţia primitoare).

 

Am predat

Am primit

Comisia de predare din unitatea MAI gestionară

Numele, prenumele şi semnătura împuternicitului instituţiei primitoare

Grad, nume, prenume, funcţia fiecărei persoane şi distinct gestionarul predător

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 3.541/H.I.L. din 14 noiembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.543/RB din 14 noiembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 702.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 3.541/H.I.L. din 14 noiembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.543/R.B. din 14 noiembrie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 64.820/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romulus Cătălin Pantazi exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 703.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin Adresa nr. 133.655 din 2 noiembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.918/R.B. din 15 noiembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin (9) şi (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Valeria Mateescu - membru, director economic - Asociaţia Municipiilor din România.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 706.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 1* la prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 2* la prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională ofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 3* la prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 145.


* Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 1* la prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 2* la prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 3* la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 146.


* Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

 

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 736.397 din 16.11.2017, în temeiul art. 47 alin. (16) şi art. 153 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Florin Anghel

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2017.

Nr. 3.312.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

 

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă la prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală infrastructură din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2017.

Nr. 5.485.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

 

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul

european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat,

ţinând cont de Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile,

având în vedere prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului Concurenţei nr. 13.240 din 18.10.2017 referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului nr. 2.586/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie şi Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor,

în temeiul art. 12 alin. (3) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie” şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în infrastructură energetică în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile, denumit în continuare Regulament.”

2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Ajutorul de stat acordat în cadrul Obiectivului specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie, nu poate depăşi 5.000.000 EUR/proiect.

(2) Ajutorul de stat acordat în cadrul Obiectivului specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor nu poate depăşi 5.000.000 EUR/proiect,

(3) în cazul unui solicitant care depune mai multe aplicaţii de finanţare, valoarea cumulată a ajutorului de stat nu va depăşi pragul de notificare de 50.000.000 euro/întreprindere.

(4) Furnizorul ajutorului de stat se va asigura că un proiect pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei nu este divizat în mod artificial în mai multe părţi/subproiecte pentru a beneficia de niveluri superioare de ajutor.”

3. În cuprinsul prezentei scheme de ajutor, toate referirile la Regulamentul nr. 651/2014 se înlocuiesc cu sintagma „Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare”.

Art. II. - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe europene Infrastructură mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 6.783.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.