MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 931/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

120. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final

 

121. - Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

838. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.357. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

107. - Ordin privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

12. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/ 575 din 14.11.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii de Directivă se bazează pe art. 83 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care menţionează în mod explicit contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată ca domenii de o gravitate deosebită ale criminalităţii, cu dimensiune transfrontalieră.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de directivă.

Art. 2. - Senatul României constată că propunerea de directivă completează Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (pe care o înlocuieşte) prin:

1. definirea instrumentelor de plată într-un mod mai cuprinzător şi mai riguros;

2. stabilirea ca infracţiune de sine stătătoare - în afara utilizării frauduloase a unor astfel de instrumente - posesia, vânzarea, achiziţionarea în vederea utilizării, importul, distribuţia sau punerea la dispoziţie în alt mod a unui instrument de plată furat sau însuşit în alt mod ilegal, contrafăcut sau falsificat;

3. extinderea sferei infracţiunilor legate de sistemele informatice;

4. introducerea normelor privind nivelul pedepselor, prin stabilirea în special a unui nivel minim al pedepselor maxime;

5. prevederea infracţiunilor agravate pentru:

a) situaţiile în care actele infracţionale sunt săvârşite de o organizaţie criminală;

b) situaţiile în care actele infracţionale provoacă pagube agregate considerabile sau procură un beneficiu economic considerabil autorilor;

6. clarificarea sferei competenţei asupra infracţiunilor;

7. introducerea măsurilor de îmbunătăţire a cooperării de la nivelul Uniunii în materie de justiţie penală;

8. asigurarea accesului victimelor la informaţii cu privire la drepturile lor şi la asistenţa şi sprijinul disponibile.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

P. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 120.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/574 din 14.11.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile art. 212 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) potrivit căruia Uniunea Europeană poate desfăşura acţiuni de cooperare economică, financiară şi tehnică, inclusiv de asistenţă, în special în domeniul financiar, cu ţări terţe.

2. Alegerea formei juridice este decizia, principala valoare adăugată a asistenţei macrofinanciare, comparativ cu alte instrumente ale UE, fiind reducerea constrângerii financiare externe şi contribuţia la crearea unui cadru macroeconomic stabil, inclusiv prin promovarea unei balanţe de plăţi şi a unei situaţii bugetare sustenabile, precum şi a unui cadru adecvat pentru reformele structurale.

3. Constată că prezenta propunere de decizie respectă principiul subsidiarităţii deoarece obiectivul restaurării stabilităţii macroeconomice pe termen scurt a Georgiei nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre, ci poate fi realizat mai bine de Uniunea Europeană. Motivele principale sunt constrângerile bugetare existente la nivel naţional şi nevoia unei coordonări strânse între donatori pentru a maximiza amploarea şi eficienţa asistenţei.

4. Constată că prezenta propunere de decizie respectă principiul proporţionalităţii deoarece propunerea se limitează la minimul necesar pentru a atinge obiectivul stabilităţii macroeconomice pe termen scurt şi nu depăşeşte ceea ce este necesar în acest scop. Valoarea noii asistenţe macrofinanciare suplimentare corespunde unei proporţii de 10% din totalul deficitului de finanţare estimat pentru perioada 2017-2020 şi de 33% din deficitul de finanţare rezidual.

5. Susţine propunerea de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei de maximum 45 milioane EUR, din care până la 35 milioane EUR sub formă de împrumuturi şi până la 10 milioane EUR sub formă de granturi, având în vedere progresele semnificative realizate în implementarea reformelor vitale în sistemul judiciar, economic, în administraţie publică şi în alte domenii.

6. Încurajează Georgia să continue reformele menite apropierii sale de standardele UE şi manifestă disponibilitatea de a acorda asistenţă în acest proces, cu utilizarea instrumentelor puse la dispoziţie de UE, cum ar fi Parteneriatul Estic.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2017.

Nr. 121.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Popişteanu Cristian nr. 3.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 23 iunie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) organizarea anuală a cel puţin unei sesiuni de selecţie pentru programele şi proiectele coregrafice care vor fi produse sau coproduse de Centru, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, la propunerea Centrului;”.

2. Articolul 5 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 838.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

 

În temeiul dispoziţiilor art. 28,167,168 şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 735.770 din 17.11.2017,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru aplicarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale prevăzute la alin (1) se aprobă formularul: „Notificare privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 3.357.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

 

1. În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire.

2. Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/ rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de către cesionar la organul fiscal central competent în administrarea cedentului, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune.

4. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/ rambursare, însoţită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

5.1. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor depuse de către contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

5.2. Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

5.3. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal central competent.

6. După notificare, organul fiscal central competent în administrarea cedentului devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanţă asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de restituire/decizia de rambursare şi care au făcut obiectul cesiunii.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 168 din Codul procedură fiscală, restituirea creanţelor fiscale ale cedentului se realizează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale restante înregistrate de acesta, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

8. După efectuarea eventualelor compensări, organul fiscal central competent în administrarea cedentului solicită în scris organului fiscal central competent în administrarea cesionarului situaţia obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar şi întocmeşte Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, bata stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante ale cesionarului este data notificării cesiunii.

9.1. În situaţia în care notificarea cesiunii a fost efectuată după data emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, după caz, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este cea reglementată de dispoziţiile art. 167 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, respectiv data notificării cesiunii.

9.2. În situaţia în care cesiunea a fost notificată înaintea emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, data stingerii prin compensare a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este data comunicării deciziei de rambursare/restituire.

10. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale se întocmeşte în format hârtie, în 4 exemplare, din care unul se transmite unităţii de Trezorerie a Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului, în vederea efectuării compensării.

11.1. Dacă atât cedentul, cât şi cesionarul sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal central competent, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi de Trezorerie a Statului, aceasta, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmeşte nota contabilă şi înregistrează operaţiunea de compensare, urmând să înştiinţeze organul fiscal central competent în administrarea cedentului cu privire la aceasta.

11.2. Dacă cedentul şi cesionarul sunt arondaţi la unităţi de Trezorerie a Statului diferite, unitatea de Trezorerie a Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea cedentului, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmeşte ordinele de plată în care înscrie la rubrică „cod fiscal plătitor” codul fiscal al cedentului şi la rubrica „cod fiscal beneficiar” codul fiscal al cesionarului, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data plăţii” înscrie data la care se sting obligaţiile bugetare ale cesionarului, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

12. După efectuarea compensării, unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat cedentul înştiinţează despre aceasta organul fiscal central competent în administrarea cedentului. Organul fiscal central competent în administrarea cedentului comunică cesionarului un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, un exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cesionarului sau îl comunică organului fiscal central competent în administrarea cesionarului în vederea arhivării la dosarul fiscal al acestuia, după caz.

13. Compensarea efectuată în condiţiile prezentei proceduri, în cazul în care contribuabilii în cauză sunt administraţi de organe fiscale centrale competente diferite, se va realiza prin schimb de informaţii între organe fiscale centrale competente, potrivit prevederilor art. 57 din Codul de procedură fiscală.

14. În situaţia în care cesionarul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal central competent în administrarea cedentului procedează la efectuarea cesiunii, prin restituirea către cesionar a sumei aprobate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. ................ din ...............................

Către ..................................................

(organul fiscal central competent)

 

NOTIFICARE

privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare

 

Subsemnatul/Subscrisa, .........................................1, cu domiciliul/sediul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................... având C.I.F. .........................................2 în baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm cesiunea creanţelor fiscale în sumă de ......................................... lei, reprezentând dreptul de restituire/rambursare cesionat de către:

 

Nr. crt.

Denumirea/N urnele şi prenumele

Codul de identificare fiscală

Domiciliul fiscal

Denumire obligaţie fiscală de restituit/rambursat3

Cuantumul sumei cesionate (lei)

Judeţul

Localitatea

Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ........................................., cod IBAN ......................................... deschis la .........................................

Anexez prezentei notificări, în copie, conform cu originalul, Contractul de cesiune nr. .....................

 

Contribuabilul cesionar/Reprezentantul legal al contribuabilului cesionar,

.........................................

(numele şi prenumele)

Semnătura .........................................

Data .........................................


1 Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului.

2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3 Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială sau alte sume datoare bugetului general consolidat.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

 

Având în vedere prevederile art. 118,139 şi 152 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în funcţie de solicitare, copie a:

(i) contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru solicitarea privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

(ii) documentelor conform prevederilor art. 139 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru solicitarea privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie închis;

(iii) avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, pentru solicitarea privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe:”.

2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant.”

3. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acordarea, modificarea, retragerea sau suspendarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 107.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 noiembrie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - Consilierul coordonator/înlocuitor director de cabinet este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice de coordonare a activităţii personalului din cadrul cabinetelor membrilor executivi ai Consiliului A.S.F. În lipsa directorului de cabinet şi de coordonare a activităţii responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal.”

2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice privind îndrumarea şi consilierea salariaţilor A.S.F. În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor normative privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea respectării acestor prevederi.”

3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern.”

4. La capitolul II, secţiunea a 3-a „Serviciul comunicare”, cuprinzând articolele 32 şi 33, se abrogă.

5. După articolul 49 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 61-ar cuprinzând articolele 491-493, cu următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 61-a

Consilierul coordonator/ înlocuitor director de cabinet

 

Art. 491. - Atribuţiile consilierului coordonator/înlocuitor director de cabinet sunt:

1. asigură, în lipsa directorului de cabinet, coordonarea activităţii desfăşurate de personalul din cadrul Cabinetului membrilor executivi ai Consiliului A.S.F.;

2. asigură coordonarea activităţii responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal;

3. facilitează şi asigură colaborarea cu alte structuri organizatorice;

4. asigură implementarea deciziilor luate de către conducerea ierarhică;

5. participă efectiv la elaborarea unor lucrări repartizate Cabinetului membrilor executivi ai Consiliului A.S.F.;

6. Întocmeşte rapoarte de activitate la solicitarea conducerii ierarhice;

7. Îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare, fişei postului sau care îi sunt încredinţate de către conducerea ierarhică.

Art. 492. - În perioadele în care consilierul coordonator/ înlocuitor director de cabinet nu îşi poate îndeplini atribuţiile de serviciu, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţie etc., aceste atribuţii se exercită de către persoanele desemnate de acesta sau de conducerea ierarhică.

Art. 493. - Relaţiile funcţionale ale consilierului coordonator/ înlocuitor director de cabinet sunt:

1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de directorul de cabinet;

2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.;

3. de coordonare a personalului din subordine.”

6. După articolul 51 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 8-a, cuprinzând articolele 511 şi 51z, cu următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 8-a

Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal

 

Art. 511. - Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii:

a) informează şi consiliază personalul A.S.F. din cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, cu privire la politicile şi procedurile interne care implică prelucrarea de date sau impactul oricăror produse sau servicii noi din perspectiva prelucrării de date cu caracter personal;

b) monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul generai privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., de către personalul A.S.F., inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de conştientizare şi de formare a personalului A.S.F. implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;

c) consiliază personalul A.S.F. În ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, în domeniile de interes ale solicitantului;

d) participă la elaborarea Strategiei de implementare a Regulamentului G.D.P.R. la nivelul A.S.F.;

e) monitorizează procesul de armonizare, la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, a prevederilor legislaţiei specifice aplicabile în

domeniul de competenţă al A.S.F. cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal;

f) monitorizează procesul de elaborare a procedurilor interne privind activităţile specifice de la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, conform prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;

g) participă la elaborarea politicii de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F.;

h) participă la elaborarea de studii şi analize privind impactul prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal asupra activităţii sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă;

i) prezintă preşedintelui Comisiei permanente, ori de câte ori îi este solicitat, situaţii periodice privind implementarea şi respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă;

j) avertizează personalul A.S.F. din cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă cu privire la riscurile de gestionare defectuoasă a prevederilor Regulamentului G.D.P.R;

k) semnalează preşedintelui Comisiei permanente cazurile de nerespectare a prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă;

l) analizează şi investighează modul de implementare şi respectare a prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă;

m) investighează, conform împuternicirii preşedintelui Comisiei permanente, incidentele la adresa datelor cu caracter personal gestionate în cadrul A.S.F.

Art. 512. - Relaţiile funcţionale ale responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal sunt:

1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de preşedintele Comisiei permanente;

2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.”

7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Preşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri:

1. Cancelaria preşedintelui;

2. Direcţia strategie şi stabilitate financiară;

3. Direcţia operaţiuni şi IT;

4. Direcţia resurse umane;

5. Serviciul comunicare;

6. Structura de securitate constituită la nivelul A.S.F;

7. Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal.”

8. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:

„Art. 531. “(1) Pentru asigurarea implementării şi respectării prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, în subordinea preşedintelui A.S.F. se organizează şi funcţionează Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este o structură cu rol de coordonare, îndrumare şi consiliere a personalului A.S.F. În privinţa respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, înfiinţată cu scopul de a asigura implementarea şi respectarea prevederilor Regulamentului G.D.P.R.

(3) Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este compusă din 14 membri, astfel:

a) un salariat din cadrul sectorului investiţiilor şi instrumentelor financiare;

b) un salariat din cadrul sectorului asigurărilor şi reasigurărilor;

c) un salariat din cadrul sectorului sistemului de pensii private;

d) un salariat din cadrul structurilor aflate în subordinea prim-vicepreşedintelui A.S.F;

e) un salariat din cadrul Cancelariei preşedintelui pentru structurile aflate în subordinea preşedintelui A.S.F.;

f) doi salariaţi din cadrul Direcţiei juridice;

g) un salariat din cadrul Direcţiei operaţiuni şi IT;

h) un salariat din cadrul Direcţiei resurse umane;

i) 5 salariaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor.

(4) Conducerea Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal este asigurată de un preşedinte, având calitatea de ofiţer pentru protecţia datelor cu caracter personal, şi un vicepreşedinte, având calitatea de înlocuitor al ofiţerului pentru protecţia datelor cu caracter personal.

(5) Membrii Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal, vicepreşedintele şi preşedintele acesteia sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului A.S.F.

(6) Secretariatul Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal este asigurat de către salariaţi desemnaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor.

(7) Atribuţiile şi funcţionarea Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal.”

9. La articolul 55, punctele 2, 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins;

„2. coordonează transmiterea spre informare şi/sau executare a dispoziţiilor şi deciziilor preşedintelui, precum şi a celorlalte hotărâri ale Consiliului A.S.F. şi urmăreşte, la solicitarea expresă a preşedintelui A.S.F., modul în care sunt duse la îndeplinire;

......................................................................................................................

4. coordonează planificarea şi organizarea fluxului informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de către preşedintele A.S.F., privind hotărârile şi deciziile Consiliului A.S.F., precum şi efectuarea notificărilor referitoare la concluziile Comitetului executiv al A.S.F.;

5. coordonează organizarea şi gestionarea agendei de întâlniri a preşedintelui A.S.F. prin Cabinetul preşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia;”.

10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) în cadrul Cancelariei preşedintelui funcţionează următoarele structuri organizatorice:

a) Cabinetul preşedintelui;

b) Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor;

c) Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor.

(2) Cabinetul preşedintelui şi Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor sunt subordonate din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F.”

11.  La capitolul IV secţiunea a 2-a, după articolul 57, înaintea subsecţiunii 2.1, se introduce o nouă subsecţiune, „Cabinet preşedinte”, cuprinzând articolele 571-574, cu următorul cuprins:

„Cabinet preşedinte

Art. 571. - Preşedintele este sprijinit în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale de personalul Cabinetului preşedintelui.

Art. 572. - Cabinetul preşedintelui are ca obiectiv asigurarea consilierii preşedintelui A.S.F. în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale şi sprijinirea acestuia în vederea fundamentării deciziilor strategice pe anumite componente de activitate stabilite.

Art. 573. - Relaţiile funcţionale ale Cabinetului preşedintelui sunt:

1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;

2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.

Art. 574. - Atribuţiile specifice Cabinetului preşedintelui sunt:

1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe mărginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice, supuse aprobării/avizării preşedintelui;

2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. În vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse aprobării preşedintelui;

3. Întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale-suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către preşedinte;

4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării preşedintelui, aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare;

5. coordonează activitatea direcţiilor aflate în subordinea preşedintelui, respectiv a Direcţiei strategie şi stabilitate financiară, Direcţiei operaţiuni şi IT, Direcţiei resurse umane şi a Serviciului comunicare;

6. transmite spre informare şi/sau executare dispoziţiile şi deciziile preşedintelui şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire;

7. urmăreşte fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de preşedinte;

8. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a preşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia:

9. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

12. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62, - Direcţia strategie şi stabilitate financiară coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F., realizează supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare. Totodată, Direcţia strategie şi stabilitate financiară elaborează reglementări unitare şi integrate, în vederea armonizării normelor sectoriale, şi contribuie la activităţile de supraveghere în vederea asigurării stabilităţii financiare.”

13. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 63. - Obiectivele Direcţiei strategie şi stabilitate financiară sunt:

1. promovarea stabilităţii financiare şi funcţionării eficiente a pieţelor prin supravegherea macroprudenţială şi integrată a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., ceea ce implică identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendinţelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare în vederea supravegherii macroprudenţiale şi integrate, utilizând şi dezvoltând instrumente, tehnici şi mecanisme specifice managementului riscurilor;

2. supravegherea suplimentară a grupurilor şi a conglomeratelor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi sistemului de pensii private;

3. susţinerea procesului de evoluţie a A.S.F. prin activitatea de management a portofoliului de proiecte al A.S.F.;

4. construcţia şi dezvoltarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin elaborarea de reglementări unitare şi integrate şi prin monitorizarea legislaţiei europene;

5. buna cooperare la nivel european şi internaţional şi gestionarea eficientă a fondurilor cu finanţare externă.”

14. La articolul 65, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă;1.

15. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi reglementări integrate sunt:

1. elaborează ghiduri şi/sau studii care vizează supravegherea şi gestionarea prudenţială a riscurilor;

2. Întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare;

3. Întocmeşte, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;

4. avizează, analizează şi formulează puncte de vedere şi/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei şi stabilităţii financiare, precum şi cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere;

5. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. şi activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituţii;

6. identifică entităţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. care desfăşoară direct sau prin intermediul unei filiale activităţi în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum şi pe cele care aparţin unui conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informaţiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.;

7. implementează şi asigură, în colaborare cu direcţiile de supraveghere şi control din cadrul A.S.F. şi cu alte autorităţi competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare;

8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi participă efectiv la astfel de simulări;

9. dezvoltă şi administrează, în colaborare cu direcţiile de supraveghere din cadrul A.S.F. şi cu Serviciul analiză de piaţă, instrumentele, tehnicile şi mecanismele specifice pentru consolidarea capacităţii sistemului financiar de a rezista şocurilor şi pentru diminuarea acumulării de riscuri s iste mice, în scopul cooperării interinstituţionale pentru asigurarea supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional;

10. monitorizează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare;

11. coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F;

12. susţine managementul A.S.F. În implementarea evoluţiei strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;

13. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte;

14. elaborează şi actualizează metodologia de management de proiecte privind iniţierea, aprobarea, derularea şi monitorizarea proiectelor, precum şi închiderea şi revizuirea rezultatelor acestora;

15. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor;

16. colaborează cu Serviciul relaţii internaţionale şi afaceri europene, în cazul proiectelor cu finanţare externă, la procesul de elaborare a documentaţiilor de proiect, aplicând procedurile de finanţare specifice fiecărui finanţator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alţi finanţatori externi/internaţionali), şi monitorizează derularea şi sustenabilitatea contractelor de finanţare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorităţii sau instituţiei externe care asigură finanţarea;

17. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

16. La capitolul IV, secţiunea a 3-a, subsecţiunea 3.2, cuprinzând articolul 67, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SUBSECŢIUNEA 3.2

Serviciul stabilitate financiară ş/ analiză de piaţă

 

Art. 67. - Atribuţiile specifice Serviciului stabilitate financiară şi analiză de piaţă sunt:

1. identifică şi evaluează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare;

2. identifică instituţiile şi structurile sistemului financiar nebancar relevante din punct de vedere sistemic;

3. Întocmeşte rapoarte periodice aferente celor 3 sectoare reglementate şi supravegheate de A.S.F., în vederea publicării lor sau a informării conducerii executive, astfel: Raportul anual al A.S.F., rapoarte zilnice de informare privind pieţele financiare, Raportul săptămânal de tendinţe şi riscuri, Tabloul trimestrial al riscurilor, rapoarte trimestriale cu privire la evoluţia pieţelor supravegheate de A.S.F., alte analize şi studii de piaţă solicitate de conducerea executivă a A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;

4. elaborează analize de impact, analize cost-beneficiu şi analize de conjunctură pentru reglementările ce urmează a fi emise de A.S.F., la solicitarea conducerii A.S.F. sau a structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;

5. dezvoltă, împreună cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, metode de măsurare şi monitorizare a riscurilor, instrumente cantitative de management al riscurilor, sisteme de avertizare pentru riscurile majore din sectorul financiar şi metodologii de testare la condiţii extreme de piaţă (teste de stres);

6. calculează şi transmite compartimentelor de supraveghere din cadrul A.S.F. indicatori de evoluţie a pieţelor financiare pentru a fi utilizaţi în calculele de adecvare a capitalurilor, de evaluare a nivelului cerinţelor financiare prudenţiale, precum şi în testele de stres;

7. participă, alături de structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, la realizarea evaluărilor/simulărilor/testelor de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul cerinţelor financiare prudenţiale ale entităţilor supravegheate de A.S.F.;

8. contribuie la elaborarea de principii/proceduri pentru gestionarea unei potenţiale crize financiare (inclusiv transfrontaliere), precum şi la dezvoltarea unui cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză,

9. analizează contextul macroeconomic local şi internaţional, precum şi impactul factorilor macroeconomici asupra pieţelor financiare nebancare şi realizează scenarii de risc pentru aceştia;

10. asigură activităţile necesare participării A.S.F. la activitatea Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială şi a Comitetului European pentru Riscuri Sistemice, în structurile şi în legătură cu activitatea de identificare şi analiză a riscurilor, testare la stres şi gestionare a crizelor; urmăreşte implementarea recomandărilor şi avertizărilor emise de cele două comitete şi aplicabile A.S.F.;

11. analizează, dezvoltă, urmăreşte şi reevaluează periodic elemente de politică macroprudenţială aflate în aria de competenţă a A.S.F., inclusiv privind obiectivele intermediare şi instrumentele de politică macroprudenţială aferente, prin colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere;

12. prelucrează şi analizează datele existente în bazele de date proprii ale A.S.F. sau obţinute de la structurile de specialitate din A.S.F., de la instituţiile internaţionale şi naţionale, precum şi din surse profesionale de date, pentru realizarea de analize,* rapoarte, studii şi alte forme de prezentare a informaţiilor statistice;

13. elaborează statistici în vederea realizării obiectivelor stabilite de Consiliul A.S.F./preşedintele A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;

14. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

17. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Direcţia operaţiuni şi IT asigură derularea în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională coordonată, managementul şi dezvoltarea sistemelor informatice din cadrul A.S.F., precum şi a activităţii de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F.”

18. La articolul 70, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. asigurarea activităţii pe zona de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F.;”.

19. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 72. - Direcţia operaţiuni şi IT are în componenţă următoarele servicii:

1. Serviciul de securitate cibernetică;

2. Serviciul operaţiuni şi registratură;

3. Serviciul soluţii IT;

4. Serviciul administrare IT.”

20. La capitolul IV, secţiunea a 4-a, subsecţiunea 4.1, cuprinzând articolul 73, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SUBSECŢIUNEA 4.1

Serviciul de securitate cibernetică

 

„Art. 73. - Atribuţiile specifice Serviciului de securitate cibernetică sunt:

1. coordonează, controlează şi îndrumă activităţile pe zona de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F.;

2. defineşte, comunică şi aplică politicile, standardele şi procedurile legate de securitatea cibernetică;

3. răspunde de protecţia împotriva programelor maliţioase (viruşi, troieni, viermi informatici etc.) la nivelul sistemelor informatice ale A.S.F;

4. Întreprinde demersurile tehnice, procedurale pentru prevenirea/identificarea/reducerea efectelor atacurilor cibernetice asupra elementelor componente ale sistemelor informatice şi de comunicaţii ale A.S.F.;

5. răspunde la auditurile de securitate interne şi externe;

6. informează Consiliul A.S.F. prin rapoarte despre riscurile/ameninţările identificate;

7. coordonează operaţionalizarea centrului de recuperare în caz de dezastru (Disaster Recovery);

8. face propuneri de îmbunătăţire a politicii de securitate, ca rezultat al raporturilor de audit sau dictate de cerinţele legislative;

9. elaborează planurile de management al incidentelor de securitate şi se asigură că toate proiectele legate de tehnologia informaţiei îndeplinesc cerinţele de securitate definite;

10. administrează soluţiile tehnice pentru investigarea şi analizarea evenimentelor de securitate cibernetică;

11. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

21. La articolul 82, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Activităţile specifice de securitate şi sănătate în muncă se subordonează din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F.”

22. După articolul 82 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 51-a, cuprinzând articolele 821 şi 822, cu următorul cuprins:

 

„SECŢIUNEA a 51-a

Serviciul comunicare

 

Art. 821. - Atribuţiile specifice Serviciului comunicare sunt:

1. Îndeplineşte funcţia de interfaţă a A.S.F. cu mass-media, asigurând relaţia cu reprezentanţii de specialitate ai mass-mediei, în scopul informării acestora asupra unor aspecte de interes privind domeniile de activitate ale A.S.F.;

2. elaborează comunicatele de presă ale A.S.F. şi orice alte documente necesare asigurării relaţiei cu mass-media, urmând a le supune spre aprobare preşedintelui A.S.F.;

3. asigură organizarea conferinţelor de presă ale A.S.F. şi a altor evenimente proprii ale A.S.F..;

4. monitorizează presa şi realizează rapoarte zilnice în vederea evaluării corecte şi complete a modului în care este percepută imaginea A.S.F. şi a pieţelor supravegheate, identifică eventuale riscuri în legătură cu acestea, astfel cum sunt percepute de către mass-media, şi propune soluţii pentru clarificarea problemelor identificate;

5. asigură publicarea în presă a deciziilor A.S.F. şi/sau a altor materiale, conform dispoziţiilor legale, şi/sau ale Consiliului A.S.F. sau ale preşedintelui A.S.F.;

6. coordonează activitatea de comunicare a informaţiilor solicitate de mass-media, în strânsă colaborare cu direcţiile de Specialitate din cadrul A.S.F., urmând a supune aceste documente spre avizare preşedintelui sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreşedintelui ori vicepreşedinţilor;

7. contribuie, alături de Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, la organizarea campaniilor de informare şi educare financiară a consumatorilor de servicii financiare, derulate de către A.S.F.;

8. elaborează, gestionează şi actualizează standardele de formatare şi imagine vizuală ale A.S.F.;

9. gestionează şi actualizează, din punct de vedere editorial şi grafic, paginile de internet şi intranet ale A.S.F., conform solicitărilor preşedintelui A.S.F. şi/sau ale structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., după caz;

10. realizează Buletinul lunar al A.S.F. şi Suplimentul Buletinului lunar, când este necesar, pe baza informaţiilor primite de la Structurile organizatorice de specialitate ale A.S.F.;

11. asigură, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor în vederea exercitării liberului acces, din oficiu sau la cerere, la informaţii de interes public al oricărei persoane;

12. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

Art. 822. - Relaţiile funcţionale ale Serviciului comunicare sunt:

1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;

2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.”

23. La capitolul IV, secţiunea a 6-a, „Direcţia juridică”, cuprinzând articolele 83-89, se abrogă.

24. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - Prim-vicepreşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri organizatorice:

1. Cabinetul prim-vicepreşedintelui;

2. Direcţia juridică;

3. Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii;

4. Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară;

5. Direcţia financiar-administrativă/

25. După articolul 93 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a, cuprinzând articolele 931-937, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 21-a

Direcţia Juridică

 

SUBSECŢIUNEA 21.1

Dispoziţii generale

 

Art. 931. - Direcţia juridică verifică respectarea legalităţii în toate activităţile desfăşurate de A.S.F., protejând interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale acesteia, şi participă la activitatea de elaborare a legislaţiei şi avizare a legalităţii proiectelor de acte normative şi a altor acte administrative emise în cadrul A.S.F.

Art. 932. - Obiectivele Direcţiei juridice sunt:

1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent, care să corespundă necesităţilor funcţionării eficiente şi sigure a pieţelor financiare nebancare;

2. asigurarea legalităţi] actelor A.S.F., prin verificarea conformităţii acestora cu legislaţia aplicabilă;

3. protejarea drepturilor A.S.F. şi prevenirea situaţiilor litigioase, prin reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti/arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii.

Art. 933. - Relaţiile funcţionale ale Direcţiei juridice sunt:

1. de subordonare faţă de prim-vicepreşedinte A.S.F.;

2. de coordonare a serviciilor din subordine;

3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.

Art. 934. - Direcţia juridică are în componenţă următoarele servicii:

1. Serviciul reglementare;

2. Serviciul avizare;

3. Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe.

 

SUBSECŢIUNEA 21.2

Serviciul reglementare

 

Art. 935. - Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt:

1. participă, împreună cu structurile organizatorice de specialitate, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea A.S.F.;

2. analizează, formulează observaţii şi propuneri asupra tuturor proiectelor de reglementări ale A.S.F. şi acordă avizul de legalitate în vederea supunerii acestora spre dezbatere şi/sau adoptare Consiliului A.S.F;

3. Întocmeşte puncte de vedere referitoare la propuneri primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică;

4. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte structuri din cadrul A.S.F.;

5. formulează observaţii şi propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012;

6. participă în cadrul unor grupuri de lucru constituite atât la nivelul A.S.F., cât şi la nivel interinstituţional pentru întocmirea unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită, precum şi în vederea analizării modului de transpunere a legislaţiei europene din cele 3 domenii de supraveghere financiară nebancară, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;

7. urmăreşte ordinea de zi transmisă de către comisiile permanente ale Senatului şi/sau Camerei Deputaţilor, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidenţă asupra activităţii A.S.F.;

8. realizează transmiterea actelor normative/individuale adoptate de Consiliul A.S.F. În vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi colaborează cu Regia Autonomă «Monitorul Oficial» pe tot parcursul procesului de publicare;

9. Întocmeşte opinii juridice cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară;

10. urmăreşte stadiul de implementare a legislaţiei europene din piaţa de capital, a asigurărilor şi din sistemul de pensii private şi participă, împreună cu direcţiile de reglementare din cele 3 sectoare, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru transpunerea prevederilor directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională;

11. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale comparative între legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene, necesare în procesul de reglementare vizând cele 3 domenii de supraveghere financiară, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.;

12. verifică forma proiectelor de acte normative adoptate de Consiliul A.S.F., în conformitate cu amendamentele adoptate de către Consiliul A.S.F. şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;

13. Întocmeşte/avizează şi ţine evidenţa protocoalelor încheiate de A.S.F., cu excepţia celor care sunt în sarcina altor structuri organizatorice;

14. urmăreşte publicarea actelor normative/individuale şi semnalează conducerii A.S.F incidenţa acestora asupra activităţii A.S.F. şi informează structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu privire la publicarea actelor normative/individuale în Monitorul Oficial al României;

15. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

 

SUBSECŢIUNEA 21.3

Serviciul avizare

 

Art. 936. - Atribuţiile specifice Serviciului avizare sunt:

1. avizează, din punctul de vedere al legalităţii, documentele care prevăd măsuri pentru prevenirea şi/sau combaterea oricăror atingeri aduse drepturilor şi intereselor A.S.F. sau ale personalului său;

2. asigură consilierea juridică a celorlalte structuri organizatorice ale A.S.F.;

3. avizează pentru legalitate documentele întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F. din sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private, cu excepţia celor de competenţa avizării de către Serviciul reglementare din cadrul Direcţiei juridice;

4. avizează pentru legalitate forma-cadru a notelor cu propuneri de autorizare/avizare a unor entităţi supravegheate de A.S.F. şi a actelor individuale care necesită controlul de legalitate şi care nu presupun o analiză individuală a legalităţii acestora;

5. Întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea reglementărilor A.S.F., atunci când, în activitatea desfăşurată, constată că este necesar;

6. elaborează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei incidente celor 3 sectoare de activitate, ca urmare a solicitărilor transmise de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.;

7. verifică corectitudinea încadrărilor în prevederile legale a reţinerilor din procesele-verbale de control ale direcţiilor de supraveghere şi control din cele 3 sectoare;

8. avizează, pentru legalitate, contractele de achiziţie publică încheiate de A.S.F. În calitate de autoritate contractantă sau orice alte contracte încheiate de A.S.F.;

9. avizează documentaţia necesară realizării achiziţiilor: referat, note justificative, documentaţia de atribuire, anunţ de participare/invitaţie de participare;

10. avizează pentru legalitate, în situaţiile în care se solicită de către conducerea ierarhică verificarea condiţiilor de legalitate, actele prin care se dispun sancţiuni disciplinare împotriva salariaţilor;

11. Întocmeşte opinii juridice, ca urmare a solicitărilor Consiliului A.S.F. şi/sau preşedintelui/prim-vicepreşedintelui cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară nebancară;

12. participă la întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., în legătură cu elaborarea/modul de aplicare a legislaţiei emise în domeniul asigurărilor, pieţei de capital şi pensiilor private;

13. formulează răspunsuri la solicitări ale autorităţilor publice centrale sau la memorii transmise spre soluţionare de către aceste autorităţi, potrivit competenţelor specifice;

14. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.

 

SUBSECŢIUNEA 21.4

Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe

 

Art. 937. - Atribuţiile specifice Serviciului contencios, somaţii şi recuperări creanţe sunt:

1. asigură reprezentarea intereselor A.S.F. În faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii, pe baza şi în limitele împuternicirii date;

2. redactează actele de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, cereri de declarare a căilor ordinare şi extraordinare de atac în cazul unor hotărâri judecătoreşti nefavorabile, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise etc.;

3. Întocmeşte şi/sau înaintează, la solicitarea preşedintelui sau a Consiliului A.S.F., către organele de cercetare penală plângeri sau sesizări penale care cuprind indicii privind săvârşirea unor infracţiuni;

4. solicită celorlalte structuri organizatorice de specialitate ale A.S.F. transmiterea de puncte de vedere, în scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului de instanţă sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum şi întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actelor contestate, în vederea instrumentării cauzelor/litigiilor şi formulării apărărilor A.S.F.;

5. redactează somaţiile de plată şi orice alte acte cu caracter juridic necesare pentru reprezentarea intereselor instituţiei în dosarele având ca obiect somaţii de plată aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, arbitrale sau în procedură de mediere, în care A.S.F, este parte;

6. solicită structurilor A.S.F. informaţii referitoare la sumele datorate, inclusiv accesoriile aferente, natura acestora, alte informaţii relevante şi documente doveditoare care să fundamenteze cererile formulate în scopul realizării creanţelor şi altor drepturi patrimoniale ale instituţiei;

7. Întocmeşte cereri de creanţă, cereri de emitere a somaţiei de plată sau alte cereri în vederea obţinerii de titluri executorii şi le transmite către instanţele competente/administratori judiciari/lichidatori, după caz, pe baza documentelor şi informaţiilor primite de la structurile de specialitate;

8. Întocmeşte, dacă este cazul, corespondenţa necesară atât cu lichidatorul/administratorul judiciar, cât şi cu instanţa, în urma solicitării de către aceştia de precizări, completări sau documente suplimentare care să fundamenteze cererile formulate;

9. Întreprinde măsurile pentru obţinerea titlurilor executorii, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru executarea silită a creanţelor A.S.F.;

10. Întreprinde demersurile pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti ori a unui act notarial autentic şi transmiterea spre executare silită, după caz, a hotărârilor judecătoreşti rezultate în urma soluţionării litigiilor susceptibile de executare silită;

11. asigură reprezentarea A.S.F. În dosarele de instanţă având ca obiect contestaţii la executare, cereri de suspendare provizorie şi alte litigii aferente fazei de executare silită a titlurilor executorii obţinute de A.S.F.;

12. asigură secretariatul Comisiei de apel de pe lângă Consiliul A.S.F.;

13. propune măsuri temporare în cursul procedurii administrative prealabile prevăzute de legislaţia privind contenciosul administrativ;

14. audiază persoanele care au formulat plângere prealabilă, în cazul în care acestea solicită audierea sau în cazul în care apreciază că este util în soluţionarea plângerii;

15. analizează plângerile prealabile formulate în temeiul legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative şi a măsurilor adoptate de Consiliului A.S.F. şi propune acestuia respingerea sau admiterea în tot sau în parte a plângerilor; redactează şi transmite deciziile adoptate de către Consiliul A.S.F. cu privire la soluţionarea plângerilor;

16. ţine evidenţa litigiilor şi plângerilor prealabile formulate împotriva actelor administrative şi a măsurilor dispuse de Consiliul A.S.F. În registrele sau evidenţele electronice special constituite în acest sens;

17. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

26. La articolul 94, punctele 12, 121, 13, 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor şi Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private;

121. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor şi Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, în conformitate cu prevederile legale incidente;

13. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Fondului de garantare a asiguraţilor, al Fondului de compensare al investitorilor şi al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale;

14. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care Fondul de garantare al asiguraţilor, Fondul de compensare al investitorilor şi Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;

15. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării/autorizării a actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcţionarea/activitatea Fondului de garantare al asiguraţilor, Fondului de compensare al investitorilor şi Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private conform prevederilor legale;.

27. La articolul 145, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită.”

28. La articolul 152, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări privind activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile legale incidente;”.

29. La articolul 153, punctul 81 se abrogă.

30. La articolul 153, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins:

„171. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale;

172. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării documentelor referitoare la organizarea/ funcţionarea/activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, conform prevederilor legale;”.

31. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-a

Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită“

 

32. Articolul 1622 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1622. - Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurărilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.”

33. Articolul 1623 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1623. - Obiectivele Direcţiei supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduita sunt:

1. desfăşurarea activităţii brokerilor şi a altor intermediari în asigurări în conformitate cu prevederile legale, prin supravegherea continuă a acestora;

2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea intereselor clienţilor prin monitorizarea respectării regulilor de conduită, conflictelor de interese, comunicării şi transparenţei în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, inclusiv de către societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;

3. gestionarea corectă a riscurilor operaţionale de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, din perspectiva afectării drepturilor şi intereselor consumatorilor, la nivel de procese, sisteme, personal şi interacţiunea cu mediul extern;

4. asigurarea protecţiei asiguraţilor sau beneficiarilor de produse şi servicii de asigurări împotriva practicilor incorecte sau frauduloase, prin acţiuni de supraveghere, avertizare, corectare şi eliminare a deficienţelor, practicilor neconforme, incorecte, potenţial abuzive sau neautorizate, în conformitate cu prevederile legale incidente;

5. desfăşurarea activităţii Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi monitorizarea societăţilor de asigurare-reasigurare aflate în faliment.”

34. Articolul 1625 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1625. - Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită are în componenţă următoarele servicii:

1. Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie;

2. Serviciul de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie.”

35. La capitolul VII, secţiunea a 5-a, subsecţiunea 5.2 cuprinzând articolul 1627 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„SUBSECŢIUNEA 5.2

Serviciul de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie

 

Art. 1627. - Atribuţiile specifice Serviciului de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie sunt:

1. elaborează şi verifică implementarea strategiei A.S.F. În domeniul protecţiei consumatorilor de asigurări (asiguraţi, contractanţi, beneficiari, păgubiţi), elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru asigurători şi intermediari;

2. analizează şi verifică respectarea regulilor de conduită ale asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;

3. verifică respectarea cerinţelor de informare, consultanţă şi transparenţă, atât în procesul de ofertare şi contractare a produselor de asigurare, cât şi pe parcursul derulării relaţiilor contractuale cu clienţii, inclusiv cerinţele suplimentare privind produsele de investiţii bazate pe asigurări (PRIIPs);

4. verifică respectarea cerinţelor legale privind procedurile de elaborare şi distribuţie a produselor de asigurare, precum şi politicile de revizuire a acestora:

5. analizează practicile comerciale (modele de remunerare) ale asigurătorilor în relaţia cu brokerii şi alţi intermediari în asigurări, precum şi între intermediari şi asiguraţi, potrivit prevederilor legale aplicabile:

6. elaborează şi implementează în scopul monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări;

7. monitorizează posibilitatea apariţiei şi derulării de potenţiale practici incorecte sau frauduloase, potenţiale clauze contractuale care pot avea un caracter abuziv, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete, publicitate înşelătoare;

8. monitorizează implementarea celor mai bune practici şi a procedurilor aferente managementului riscurilor operaţionale la nivel de procese, sisteme, personal, relaţia cu mediul extern, incluzând riscurile generate de utilizarea tehnologiei informaţiei şi a inovaţiei în acest domeniu, riscurile cibernetice, riscul juridic, care pot afecta drepturile consumatorilor de asigurări;

9. efectuează monitorizări ale surselor de informaţii publice sau private cu privire la activitatea de intermediere, lipsa de transparenţă sau practici neautorizate;

10. colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi furnizorii de pe piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, efectele inovaţiei financiare pe plan european şi naţional asupra consumatorilor români, despre activităţi, tendinţe, programe şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei consumatorilor de asigurări;

11. analizează în colaborare cu alte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. procedurile şi alte elemente emise de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi le propune spre aprobare Consiliului A.S.F.;

12. exercită atribuţii de supraveghere asupra modului în care Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul;

13. analizează propunerile Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România privind nivelurile cotizaţiilor, contribuţiilor pentru fond şi ale taxei de administrare a bazei de date stabilite de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România şi face propuneri Consiliului A.S.F. spre aprobare;

14. urmăreşte transmiterea de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România a bugetului de venituri şi cheltuieli şi elaborează nota în vederea aprobării acestuia de către Consiliul A.S.F.;

15. monitorizează modul în care entităţile supravegheate remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F.;

16. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. cu privire la compensarea creanţelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, precum şi pe cele cu privire la menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflată în procedura insolvenţei;

17. realizează împreună cu direcţiile de specialitate cu atribuţii specifice orice alte demersuri necesare în vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obligaţiilor care îi revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

18. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.F., precum şi cu entităţile reglementate, autorizate şi supravegheate de A.S.F., în cadrul întâlnirilor organizate, în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de asigurare;

19. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi/sau corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicabile;

20. elaborează şi transmite, cu aprobarea vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F., informări/adrese/sesizări către alte instituţii şi autorităţi competente, cu privire la aspecte care excedează atribuţiilor A.S.F.;

21. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine, cu aprobarea Consiliului A.S.F., cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;

22. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control;

23. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;

24. colaborează cu celelalte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. În vederea soluţionării cu celeritate a sesizărilor care necesită suport de specialitate;

25. formulează propuneri cu privire la modificarea/completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;

26. Îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

36. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 4 decembrie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 12.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.