MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 933/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

 

839. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

646. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

6.712/890. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

105. - Ordin privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

153. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870Adin 18.10.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

 

În considerarea situaţiei extraordinare create, în fapt, prin adoptarea Legii învăţământului din Ucraina, respectiv Legea 3419-D din 5 septembrie 2017, în particular a articolului 7, prin aplicarea căruia este pus în pericol dreptul la educaţie în limba română pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal clasele V-XII, drept deja afectat prin reducerea anterioară a numărului de unităţi de învăţământ,

pentru a evita disfuncţionalităţi majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct asupra etnicilor români din vecinătatea graniţelor,

având în vedere situaţia de drept existentă, respectiv vidul legislativ cu privire la acordarea de burse destinate românilor de pretutindeni, în scopul studierii limbii române în străinătate şi în statele de reşedinţă ale acestora,

având în vedere obiectivele asumate de Guvernul României prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Educaţiei Naţionale, privind necesitatea promovării, dezvoltării şi extinderii utilizării limbii române în comunităţile de români din afara graniţelor,

luând în considerare că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii excepţionale care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţă negativă afectarea priorităţilor actualului Guvern,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) de a studia limba română în România, în străinătate şi în ţările de reşedinţă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ;

c) de a solicita şi de a obţine burse de studiu în România, în străinătate şi în ţările de reşedinţă, la orice nivel şi formă de învăţământ, în vederea aprofundării cunoştinţelor de limbă română şi pentru afirmarea identităţii culturale şi ştiinţifice române;”.

Art. II. - (1) Se aprobă acordarea de burse de studiu etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina pentru a studia în limba română în şcolile din Ucraina, în anul şcolar 2017-2018.

(2) Plata sumelor reprezentând bursele ce vor fi acordate se va face către beneficiari de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin intermediul asociaţiilor, fundaţiilor şi al altor organizaţii neguvernamentale din Ucraina.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cheltuielile aferente burselor vor fi suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.

(4) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din şcolile româneşti din Ucraina, în vederea formării şi perfecţionării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi alocate din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, în limita fondurilor alocate.

(5) Numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii neguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 85.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 839.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ARTEXIM, ale cărui date tehnice şi valoare de inventar se modifică în urma reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite (administrator)

3647029

ARTEXIM

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar iniţială (lei)

Valoarea de inventar (valoare actualizată)

(lei)

Baza legală, în administrare/concesiune

Descrierea tehnică

Adresa

27502

8.29.08

Sediul ARTEXIM

Spaţiu 8 birouri, 4 balcoane, suprafaţă totală de 170,46 mp, suprafaţă utilă 165,97 mp

CF nr. 256395-C1-U222

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, et. 2

1994

1.730.600

1.159.912

Sentinţa civilă nr. 4.339 din 27/04/1994, emisă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, cu înscris nr. 5859 -5868/ 07.06.1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2017.

Nr. 646.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI - Râmnicu Vâlcea

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

 

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2017

Influenţe

+ /-

Rectificat 2017

%

A

0

1

2

3=1+2

4=(col. 3/col.1-1)*100

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

70.000

0

70.000

0,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

70.000

0

70.000

0,00

a) Venituri din activitatea de bază

03

53.692

0

53.692

0,00

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4.308

0

4.308

0,00

c) Alte venituri din exploatare

05

12.000

0

12.000

0,00

2. VENITURI FINANCIARE

06

 

 

 

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

69.730

0

69.730

0,00

l. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

69.635

0

69.635

0,00

a) Bunuri şi servicii

10

32.694

0

32.694

0,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

24.490

0

24.490

0,00

- cheltuieli cu salariile din care:

12

18.335

0

18.335

0,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

231

0

231

0,00

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

252

0

252

0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.897

0

2.897

0,00

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

91

0

91

0,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

953

0

953

0,00

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

45

0

45

0.00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

156

0

156

0,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

45

0

45

0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1.968

0

1.968

0,00

- tichete de masă

23

518

0

518

0,00

- deplasări, detaşări

24

1.450

0

1.450

0.00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

12.050

0

12.050

0,00

d) Cheltuieli de protocol

26

10

0

10

0,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

41

0

41

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

250

0

250

0,00

h) Alte cheltuieli

30

100

0

100

0,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

95

0

95

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

60

0

60

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

35

0

35

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

270

0

270

0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

70

0

70

0,00

V. REZULTATUL NET

37

200

0

200

0,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

200

0

200

0,00

a) pentru cointeresarea personalului

40

40

0

40

0,00

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

120

0

120

0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea

42

 

o

 

0,00

proiectelor

40

 

40

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10.000

920

10.920

9,20

1. Surse proprii

44

 

 

 

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

920

920

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

 

- interne

47

 

 

 

 

- externe

48

 

 

 

 

4. Alte surse

49

10.000

 

10.000

0.00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

10.000

920

10.920

9,20

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

10.000

920

10.920

9.20

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

 

- interne

53

 

 

 

 

- externe

54

 

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

70.000

0

70.000

0.00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

69.730

0

69.730

0,00

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

270

0

270

0,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

246

0

246

0,00

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

225

0

225

0,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/1ună

60

6.072

0

6.072

0.00

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană lună

61

6.194

0

6.194

0,00

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd,56* 100)

62

0,39

0

0.39

0,00

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

284,55

0

284,55

0.00

9. Rata rentabilităţii financiare - rd.37* 100 / capital propriu

64

0,26

0

0,26

0,00

10. Plăţi restante

65

 

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM Cluj-Napoca

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

 

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2017

Influenţe + /-

Rectificat 2017

%

A

0

1

2

3=1+2

4=(col. 3/col.1-1)*100

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

41715

3.840

45.555

9,21

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

41690

3.840

45.530

9,21

a) Venituri din activitatea de bază

03

29300

3.980

33.280

13,58

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

390

-140

250

-35,90

c) Alte venituri din exploatare

05

12000

0

12.000

0.00

2. VENITURI FINANCIARE

06

25

0

25

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

 

E. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

41665

3.840

45.505

9.22

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

41645

3.840

45.485

9,22

a) Bunuri şi servicii

10

6679

-1.558

5.121

-23,33

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

20665

4.791

25.456

23,18

- cheltuieli cu salariile din care:

12

15700

3.900

19.600

24,84

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

300

0

300

0,00

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

228

0

228

0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2481

616

3.097

24.83

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

77

20

97

25,97

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli

17

816

203

1.019

24.88

profesionale

18

39

9

48

23,08

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

133

34

167

25,56

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate

20

39

9

48

23,08

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1380

0

1.380

0.00

- tichete de masă

23

680

0

680

0,00

- deplasări, detaşări

24

700

0

700

0.00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

12800

0

12.800

0,00

d) Cheltuieli de protocol

26

20

5

25

25.00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

0

30

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind. Codul riscul cu modificările şi completările ulterioare

29

785

195

980

24,84

h) Alte cheltuieli

30

666

407

1.073

61,11

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

20

0

20

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

20

0

20

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

50

0

50

0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

1

12

9,09

V. REZULTATUL NET

37

39

-1

38

-2,56

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

 

 

 

 

 

PRECEDENŢI

38

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA

 

 

 

 

 

PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

39

-1

38

-2,56

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

0

8

0,00

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

23

-1

22

-4,35

c) pentru desfigurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea

 

 

 

 

 

proiectelor

42

8

0

8

0,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3400

0

3.400

0,00

1. Surse proprii

44

 

 

 

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

 

 

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

 

- interne

47

 

 

 

 

- externe

48

 

 

 

 

4. Alte surse

49

3400

0

3.400

0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢIE din care:

50

3400

0

3.400

0,00

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3400

0

3.400

0,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

 

- interne

53

 

 

 

 

- externe

54

 

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

41715

3.840

45,555

9,21

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

41665

3.840

45,505

9.22

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

50

0

50

0.00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care;

58

221

7

228

3,[7

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

173

7

180

4.05

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/1ună

60

5747

1.254

7001

21,82

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7306

1.524

8830

20,86

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56* 100)

62

0.12

0

0,11

-8,33

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei1 pers. (rd.01/rd.58)

63

189

11

200

5,82

9. Rata rentabilităţii financiare - rd. 37*100 / Capital propriu

64

0.16

0

0,16

0,00

10. Plăţi restante

65

 

 

 

 

11. Creanţe de încasat

66

9557

0

9.557

0.00

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA” - INCDM Constanţa

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

 

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2017

Influenţe + /-

Rectificat 2017

%

A

0

1

2

3=1+2

4=(col. 3/col.1-1)*100

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

15.681

0

15.681

0,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

15.679

0

15.679

0,00

a) Venituri din activitatea de bază

03

15.679

0

15.679

0,00

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

 

 

 

0,00

c) Alte venituri din exploatare

05

 

 

 

0.0(1

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

0

2

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

14.911

0

14.911

0,00

l. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

14.896

0

14.896

0,00

a) Bunuri şi servicii

10

4.450

0

4.450

0.00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.008

0

9.008

0.00

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.707

0

6.707

0,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

162

0

162

0,00

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

0

173

0.00

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.060

0

1.060

0.00

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

33

0

33

0.00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

349

0

349

0.00

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

16

0

16

0,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

57

0

57

0.00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

0

16

0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

0

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

770

0

770

0.00

- lichele de masă

23

200

0

200

0,00

- deplasări, detaşări

24

570

0

570

0,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.100

0

1.100

0,00

d) Cheltuieli de protocol

26

3

0

3

0,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

 

 

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

335

0

335

0,00

h) Alte cheltuieli

30

 

 

 

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

15

0

15

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

10

0

10

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

5

0

5

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

770

0

770

0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

123

0

123

0,00

V. REZULTATUL NET

37

647

0

647

0,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

647

0

647

0,00

a) pentru cointeresarea personalului

40

129

0

129

0,00

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

389

0

389

0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

129

0

129

0,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

342.41

342.41

0,00

1. Surse proprii

44

 

 

 

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

342.41

342,41

0,00

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

 

 

 

- interne

47

 

 

 

 

- externe

48

 

 

 

 

4. Alte surse

49

 

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

342,41

342,41

0,00

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

342,41

342.41

0,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

 

 

 

- interne

53

 

 

 

 

- externe

54

 

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

15.681

0

15.681

0,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

14.911

0

14.911

0,00

3. Rezultate (+/-) ţrd.55 - rd.56)

57

770

0

770

0,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

100

0

100

0,00

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

73

0

73

0,00

5. Câştigul mediu tunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5364

0

5364

0,00

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5900

0

5900

0,00

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

5,16

0

5,16

0,00

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

156.81

0

156,81

0,00

9. Rata rentabilităţii financiare - rd.37*100 / capital propriu

64

12,88

0

12,88

0,00

10. Plăţi restante

65

140

0

140

0,00

11. Creanţe de încasat

66

500

0

500

0,00

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

Nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017

Nr. 890 din 14 noiembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

 

Având în vedere prevederile:

- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu:

- art. 5. pct. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

- art. 3 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017;

- art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru fonduri europene şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă modul de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Român, denumit în continuare PCER, au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări interne incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării sale în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin nu se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pentru programele aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 şi pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Art. 4. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Marius Nica

Bogdan Puşcaş

 

ANEXĂ

 

Modul de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană Implementate în parteneriat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile cuprinse în prezenta anexă se aplică beneficiarilor/partenerilor din cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări aferente:

a) programelor finanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii 2014--2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;

b) programelor finanţate din mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian;

c) Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - „îmbunătăţirea mediului înconjurător”.

 

CAPITOLUL II

Proiecte implementate în parteneriat între entităţi publice şi private

 

SECŢIUNEA 1

Achiziţii publice

 

Art. 2. - În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din una sau mai multe autorităţi contractante şi una sau mai multe entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă, parteneriatul respectiv este considerat autoritate contractantă în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectului, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 2, în cadrul parteneriatului se va opta pentru una dintre următoarele modalităţi de organizare a procesului/proceselor de achiziţie:

a) fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achiziţiile publice aferente activităţilor pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanţare;

sau

b) liderul de parteneriat sau unul dintre membrii parteneriatului, autoritate contractantă sau entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, va derula toate achiziţiile publice din cadrul proiectului/contractului de finanţare.

Art. 4. - Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează, dintre cele descrise la art. 3 lit. a) sau b), parteneriatul are obligaţia ca, la alegerea modalităţii în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziţie publică, să se raporteze la modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de organizare descrisă la art. 3, pentru elaborarea Programului achiziţiilor publice la nivelul proiectului respectiv se va proceda, după cum urmează:

a) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. a), programul respectiv va fi elaborat de către liderul de parteneriat prin centralizarea achiziţiilor publice aferente fiecăruia dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4;

b) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. b), programul respectiv va fi elaborat de către partenerul care va derula toate achiziţiile publice din cadrul proiectului, respectiv lider sau unul dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4.

Art. 6. - În ambele situaţii descrise la art. 5, fiecare dintre membrii parteneriatului contribuie la elaborarea Programului achiziţiilor publice la nivelul proiectului, prin stabilirea achiziţiilor publice proprii derulate/avute în vedere în proiect, cu

respectarea prevederilor art. 4.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Achiziţii publice de servicii sociale şi alte servicii specifice

 

Art. 7. - În cazul proiectelor implementate în parteneriat între o autoritate contractantă şi o entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată fără TVA, conform modului de calcul al valorii estimate a achiziţiei, astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din respectiva lege şi care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda după cum urmează:

a) membrii parteneriatului care au calitatea de autorităţi contractante au dreptul de a derula propriile proceduri simplificate cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 101 alin (2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

b) membrii parteneriatului care sunt entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă au dreptul de a derula procedura competitivă reglementată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Proiecte implementate în parteneriat de entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă

 

Art. 8. - În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea contractelor de achiziţie, prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prezenta procedură nu se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare aflaţi în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.”

2. La articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să transmită la ANRE, până la data de 30 septembrie a anului „n”, o declaraţie scrisă privind punerea în funcţiune în anul „n+1 “ a uneia sau mai multor unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, însoţită obligatoriu de o documentaţie similară cu documentaţia pentru acreditare prevăzută la lit. B din anexa nr. 2, cu excepţia producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin care înlocuiesc, pe acelaşi amplasament, capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică, cu capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii electrice instalate înscrise la data de 31 decembrie 2016 în lista prevăzută la art. 13 lit. a), pentru fiecare producător beneficiar al schemei de sprijin;”.

3. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru a obţine acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) solicitanţii să nu fie producători de energie electrică şi termică în cogenerare aflaţi în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

b) proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare să utilizeze echipamente principale noi, care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2).”

4. La anexa nr. 2 litera A, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:

„17. Declaraţia solicitantului din care să rezulte că nu este producător aflat în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.”

5. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Declaraţia solicitantului din care să rezulte că nu este producător aflat în dificultate în sensul definiţiei din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.”

Art. II. - (1) Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 105.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870Adin 18.10.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

 

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. R.G. II/7.457 din 15.11.2017, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 870Adin 18.10.2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 3.587/2/2017.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 153.

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A IV-A CIVILĂ

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 870A/2017

Şedinţa publică din data de 18.10.2017

 

Dosar nr. 3.587/2/2017

 

Curtea constituită din:

Preşedinte: Liviu Eugen Făget

Judecător: Liviu Gheorghe Zidaru

Grefier: Florinela Jipa

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de apel formulată de apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1/15.03.2017, pronunţată de ORDA în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.

Dezbaterile orale şi concluziile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 4.10.2017, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 11.10.2017 şi la 18.10.2017, când a hotărât următoarele:

CURTEA,

deliberând, constată:

Prin cererea formulată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 10.05.2017, apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică a declarat apel împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.03.2017, pronunţată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor.

În motivarea cererii sale, apelanta a criticat, în esenţă, dispoziţia privind obligarea sa la plata cheltuielilor arbitraje,

arătându-se că, în condiţiile în care procedura arbitrală a fost suspendată până la soluţionarea dosarului de instanţă având ca obiect calitatea sa de organism de gestiune colectivă, iar ulterior, prin Decizia nr. 2.151/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a anulat decizia de acordare a acestei calităţi apelantei, dosarul arbitrai a fost pe rol, singura activitate a completului arbitrai (nou desemnat) fiind respingerea cererii de arbitrare, ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Apelanta susţine că fondul dosarului arbitrai era reprezentat de stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi a comisionului cuvenit organismului colector, scopul hotărârii arbitrale fiind, în condiţiile art. 131 din Legea nr. 8/1996, stabilirea formei finale a metodologiilor. Ca atare, în condiţiile în care hotărârea arbitrală nu a stabilit aceste metodologii, ea nu este decât formal o hotărâre arbitrală, în sensul art. 603 NCPC, dar nu îndeplineşte condiţiile de fond stabilite de Legea specială - nr. 8/1996.

Se apreciază că atât în temeiul art. 599 alin. 2 NCPC, cât şi în temeiul art. 133 alin. 5 cu referire la art. 1312 alin. 7-8 din Legea nr. 8/1996, în condiţiile în care fondul litigiului arbitrai nu a fost soluţionat, onorariul arbitrilor urmează a fi redus în mod corespunzător.

Intimata, legal citată, nu a depus întâmpinare.

Analizând actele dosarului, Curtea constată că apelul este nefondat.

Prin Sentinţa arbitrală nr. 1 din 15.03.2017, pronunţată de corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de

Autor, reclamanta Asociaţia Producătorilor de Muzică a solicitat, prevalându-se de calitatea sa de organism de gestiune colectivă, în contradictoriu cu UCMR-ADA, stabilirea unor criterii de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune.

La cererea intimatei UCMR-ADA, soluţionarea dosarului arbitrai a fost suspendată până la soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr. 9.555/2/2012, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prin Decizia nr. 2.151/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost anulată Decizia ORDA nr. 115/2012, prin care s-a recunoscut calitatea de organism de gestiune colectivă în favoarea Asociaţiei Producătorilor de Muzică.

În considerarea acestei soluţii, prin hotărârea arbitrală apelată s-a constatat că reclamanta Asociaţia Producătorilor de Muzică nu are calitate procesuală activă în cererea de arbitraj având ca obiect repartizarea remuneraţiilor, această repartizare presupunând, prin ipoteză, mai multe organisme de gestiune colectivă. S-a respins prin urmare cererea de arbitraj, ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, în ce priveşte cererea apelantei, de a se diminua cheltuielile arbitrale la 10% din onorariul achitat, în considerarea nesoluţionării cauzei pe fond, tribunalul arbitrai a statuat că procedura arbitrală a fost finalizată prin pronunţarea hotărârii arbitrale, iar condiţiile art. 599 alin. 2 NCPC nu sunt îndeplinite.

Ca urmare a respingerii cererii de reducere a onorariului, a fost obligată apelanta la 20.000 lei cheltuieli arbitrale către intimata UCMR-ADA.

Prin apelul declarat nu se critică soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale active, ci apelanta urmăreşte, în continuare, reducerea onorariului arbitrai, cauza urmând a fi analizată în aceste limite (art. 477 alin. 1 NCPC).

Potrivit art. 599 alin. 2 NCPC, dacă arbitrajul se întrerupe fără a se pronunţa o hotărâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusă se reduc în mod corespunzător.

Totodată, potrivit art. 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, „(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează.

(2) în situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1232. organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2) dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul menţionat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauză, pe baza reprezentativităţii, prin decizie a directorului general.

(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3)-(9.”.

Potrivit art. 1312, „(1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.

(2) înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situaţii:

a) entităţile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părţi;

b) cele două părţi aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);

c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezervă. Aceştia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei părţilor convocate.

(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte: onorariul brut, prin negociere cu părţile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile.

(6) Cele două părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata arbitrajului.

(7) Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.”

(8) Hotărârea arbitrată privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părţilor de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

Contrar apelantei, nici din art. 599 alin. 2 NCPC şi nici din textele evocate ale Legii nr. 8/1996 nu rezultă că, în cazul admiterii unei excepţii peremptorii prin hotărârea arbitrală care, astfel, nu mai abordează fondul litigiului - anume metodologia de repartizare a remuneraţiilor între diferitele organisme de gestiune colectivă -, reclamantul din arbitraj ar avea dreptul să ceară o reducere a onorariului arbitrai.

Într-o manieră similară cererilor de chemare în judecată, cel care iniţiază o judecată arbitrală îşi asumă riscul ca, nefiind îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile, fondul cauzei să nu mai fie abordat, ci cererea să fie respinsă ca urmare a admiterii unei excepţii peremptorii (art. 248 alin. 1 NCPC). Culpa procesuală fiind a celui care a iniţiat cererea astfel respinsă, corespunde legii ca acesta să fie obligat, în principiu, la plata întregului onorariu cuvenit arbitrilor şi care a fost acceptat prin însăşi recurgerea la arbitraj, dispoziţiile art. 453 NCPC fiind pe deplin aplicabile.

Curtea constată însă în drept că prevederile art. 451 alin. 2 NCPC permit instanţei să cenzureze doar cuantumul onorariului avocaţial vădit disproporţionat, plătit în cursul unei proceduri judiciare, acest text fiind însă în mod vădit inaplicabil onorariilor arbitrilor din procedurile arbitrale. Totodată, art. 599 alin. 2 NCPC este inaplicabil, întrucât acest text are în vedere situaţiile în care arbitrul nu este în măsură să îşi îndeplinească misiunea, iar arbitrajul nu poate fi finalizat.

Situaţia din speţă este una specifică arbitrajului organizat de ORDA în temeiul Legii nr. 8/1996, schimbarea completului arbitrai nefiind de natură să împiedice finalizarea judecării cauzei, iar soluţia de respingere a cererii ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă conturează o finalizare, iar nu o întrerupere a arbitrajului, în sensul art. 599 alin. 2 NCPC, iar art. 451 alin. 2 NCPC nu se aplică, potrivit considerentelor ce preced şi care nu vor mai fi reluate.

Nu este fondată nici susţinerea că textele legii speciale ar avea semnificaţia că o „hotărâre arbitrală” este doar cea care cuprinde metodologiile, ca urmare a admiterii acţiunii pe fond. Dimpotrivă, textele legii speciale au în vedere situaţia tipică, a soluţionării pe fond, dar aceasta nu înseamnă că hotărârea apelată nu ar fi o hotărâre arbitrală, riscul declanşării procedurii de către o persoană fără calitate fiind asumat ca atare de către apelantă.

Aşa fiind, apelul va fi respins ca nefondat, potrivit art. 480 alin. 1 NCPC.

În temeiul art. 451 alin. 2 şi art. 453 NCPC, va fi obligată apelanta la 1.200 lei cheltuieli de judecată către intimata UCMR-ADA, reprezentând o parte din onorariul de 2.975 lei, redus având în vedere complexitatea redusă a cauzei, care priveşte doar chestiunea cheltuielilor din faţa tribunalului arbitrai, şi, mai ales, activitatea modică a avocatului părţii, care nu a depus întâmpinare, deşi aceasta era obligatorie, ci a formulat succinte concluzii pe fond la singurul termen de judecată acordat. În acest context nu are relevanţă că din aceste sume se plătesc anumite contribuţii şi taxe către stat, onorariul fiind disproporţionat în raport cu ceea ce partea căzută în pretenţii trebuie să suporte potrivit culpei sale procesuale, fiind vorba despre o răspundere extracontractuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanta Asociaţia Producătorilor de Muzică, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.03,2017, pronunţată de ORDA în Dosarul nr. 2/2014, în contradictoriu cu intimata UCMR - Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, ca nefondat.

Obligă apelanta-pârâtă la plata sumei de 1.200 lei cheltuieli de judecată către intimata-reclamantă, cu aplicarea art. 451 alin. 2 NCPC.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 18.10.2017.

 

Preşedinte,

Judecător,

Grefier,

Liviu Eugen Făget

Liviu Gheorghe Zidaru

Florinela Jipa

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.