MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 940/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

223. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

1.024. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

224. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

1.025. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

225. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

 

1.026. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

842. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei În domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L.

 

1.420. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

1.517. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 22 martie 2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 29 martie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 223.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.024.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 10 mai 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3r la articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situaţiile prevăzute la alin. (4).

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (11) în situaţiile prevăzute la alin. (4).

(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt contestate sau în litigiu, precum şi în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în urma stabilirii corecţiilor financiare, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (11) în situaţiile prevăzute la alin. (4).”

2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică:

a) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată înainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, şi pentru care nu există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă până la această dată;

b) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată în perioada 10 iunie 2011- 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP şi pentru care a fost înscrisă opinia „fără observaţii” de către UCVAP/CVAP, în conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în cazul contractelor de achiziţie publică, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentaţia de atribuire a fost evaluată şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, în conformitate cu atribuţiile sale prevăzute la art. 71 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia contractelor de achiziţie publică la care, prin modificările aduse documentaţiei de atribuire intervenite după data publicării anunţului/invitaţiei de participare în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice;

d) în cazul contractelor de achiziţie publică, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată anterior datei de 1 octombrie 2011 şi în cazul cărora au fost aplicate corecţii financiare potrivit prevederilor legale.»“

3. La articolul I punctul 4, la articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă, conform prevederilor art. 9 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situaţiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020.”

4. La articolul I punctul 5, la articolul 21 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) corecţiile financiare stabilite în urma aplicării prevederilor legale sunt menţinute prin hotărâri judecătoreşti definitive în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1

5. La articolul I, după punctul 5 se Introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, o dobândă calculată în conformitate cu prevederile legale.»

6. La articolul I punctul 6, la articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (11), în situaţiile prevăzute la alin. (4) al art. 2.

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor legale, pentru încălcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare, de la poziţia distinctă prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv de la poziţia distinctă prevăzută la alin. (11), în situaţiile prevăzute la alin. (4) al art. 2.”

7. La articolul I punctul 7, la articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) încetarea executării creanţelor bugetare prevăzute la art. 2 şi 3 şi, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare potrivit prevederilor legale, precum şi comunicarea acesteia către organele fiscale competente;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 224.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.025.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 225.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.026.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (5) lit. c) şi art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate privată a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 842.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, administrat de Ministerul Economiei, care va trece în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

- lei -

Nr. MFP

Denumirea

Codul de clasificare

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

Va fi atribuit ulterior.

Imobil

8.29.07

Municipiul Bucureşti,

str. Mendeleev nr. 36-38,

sectorul 1

Ministerul Economiei, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1

CUI 24931499

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Bucureşti, str. Moliere nr.6-8, sectorul 1

CUI 2351555

Construcţie S+P+10 imobil din beton construit în anul 1972

- suprafaţă construită la sol = 517 mp

- suprafaţă construită desfăşurată = 5.413 mp

- suprafaţa neconstruită a curţii = 146,81 mp Teren

- suprafaţă: 664 mp CF 259573

Total = 2.854.370,32, din care:

- teren = 1.694.810,00

- clădire = 1.159.560,32

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L.

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

având în vedere prevederile:

- art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., operator de transport de călători cu capital privat, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Pentru crearea unei baze de date comune, Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L. va asigura, începând cu data de 1 ianuarie 2018, interoperabilitatea sistemelor de ticketing pe care le deţine, având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 3. - Compensaţia de serviciu public se acordă pentru efectuarea pachetului minim social, potrivit legii, în baza indicatorilor tren-km şi călător-km, pentru serviciul de transport public feroviar de călători efectuat,

Art. 4. - Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L. vor actualiza anual prin act adiţional, în condiţiile legii, contractul de servicii publice prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat, respectiv după rectificările bugetare anuale,

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie. Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Cîrceag Ilie

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2017.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

 

RUIC nr. 20/01.11.2017

Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L. din 1 noiembrie 2017

 

În vigoare de la 1 noiembrie 2017

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

Prezentul contract de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 se încheie între Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în numele statului, şi Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L., operator de transport feroviar de călători, licenţiat în condiţiile legii, denumită în continuare „Regio Călători” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se

în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 noiembrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul şi durata contractului de servicii publice

 

(1) Prezentul contract de servicii publice stabileşte obligaţiile reciproce ale „Regio Călători” - S.R.L. şi ale Autorităţii pentru Reformă Feroviară, în vederea realizării serviciului public social de transport feroviar de călători de către „Regio Călători” -

S.R.L. în condiţiile legii.

(2) Prezentul contract de servicii publice se încheie pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019.

 

ARTICOLUL 3

Obligaţii specifice ale „Regio Călători” - S.R.L. pe perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice, „Regio Călători” - S.R.L. se obligă să pregătească şi să pună în circulaţie numărul şi categoriile de trenuri necesare pentru asigurarea caracterului de serviciu public social pentru transportul feroviar public de călători.

(2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii feroviare, cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie şi fără a depăşi volumul total de tren-km din lista completă â trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social, care face obiectul contractelor de servicii publice, cu redistribuirea corespunzătoare a compensaţiei acordate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice „Regio Călători” - S.R.L., se obligă să pună la dispoziţia publicului călător capacităţile de transport, în funcţie de evoluţia şi de cerinţele pieţei.

(4) Oferta de servicii se structurează pe următoarele categorii de trenuri:

a) InterRegio IR;

b) Regio R.

Oferta de servicii va corespunde în totalitate cerinţelor minimale prevăzute în Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile legii.

(5) „Regio Călători” - S.R.L. va asigura, în conformitate cu reglementările în vigoare, publicului călător următoarele tipuri de servicii:

a) transportul de călători în trafic intern cu trenuri prevăzute în planul de mers al trenurilor;

b) capacităţi de transport diferenţiate pe criterii de confort şi de servicii;

c) vânzarea legitimaţiilor de călătorie cu anticipaţie de până la 30 de zile în trafic intern;

d) informarea călătorilor, referitor la condiţiile de călătorie, tarife, oferte comerciale, şi alte informaţii utile, în principalele staţii şi trenuri, prin birourile proprii de informaţii, mass-media, web-site şi prin personalul de tren, după caz;

e) alte tipuri de servicii care să conducă la o bună deservire a publicului călător, potrivit legii.

(6) Facilităţile de călătorie pentru serviciile prestate anumitor categorii de persoane sunt acordate de „Regio Călători” - S.R.L. conform prevederilor legale.

(7) „Regio Călători” - S.R.L. va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de „Regio Călători” - S.R.L. în funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord.

(8) Strategia de dezvoltare şi modernizare a „Regio Călători”- S.R.L. va fi în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniul transportului feroviar de călători şi va asigura condiţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene.

(9) „Regio Călători” - S.R.L. se obligă să promoveze o politică tarifară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, în condiţiile legii.

(10) „Regio Călători” - S.R.L. se obligă să acţioneze permanent pentru utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane, asigurând astfel reducerea costurilor reale de transport.

(11) Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice, „Regio Călători” - S.R.L. va plăti Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R,” - S.A. şi/sau gestionarului de infrastructură feroviară neinteroperabilă tarifele de utilizare ale infrastructurii, care se stabilesc conform prevederilor legale.

(12) „Regio Călători” - S.R.L. va raporta până cel mai târziu în data de 28 ale lunii curente gradul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract, pentru luna anterioară, la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Raportările se vor face strict pentru total rute de transport conform pachetului minim social asumat şi aprobat cu evidenţierea clară a tipurilor de venituri şi cheltuieli.

(13) La data depunerii situaţiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare, „Regio Călători” - S.R.L. este obligat la corelarea datelor financiare cu declaraţia pe propria răspundere privind realizările anului anterior şi încadrarea în cota de profit de maximum 3% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depăşirii pragului de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat.

(14) „Regio Călători” - S.R.L., se obligă ca în cazul în care secţia neinteroperabilă neînchiriată pe care operează cu trenuri ce fac obiectul pachetului minim social, respectiv obligaţia de serviciu public, este închiriată de un gestionar de infrastructură şi acesta nu doreşte să delege către „Regio Călători” - S.R.L. obligaţia de a realiza traficul de călători ce compune pachetul minim social al secţiei respective, „Regio Călători” - S.R.L. va renunţa la subvenţia alocată în acest scop, prin predarea pachetului de servicii către operatorul în drept conform legislaţiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile specifice ale Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

(1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite „Regio Călători” - S.R.L. în condiţiile legii, în limita alocărilor bugetare, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Autorităţii pentru Reformă Feroviară dovada confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R,” - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.

(2) După aprobarea Legii bugetului de stat şi a trimestrializării bugetului, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aduce la cunoştinţa „Regio Călători” - S.R.L. repartizarea pe trimestre a compensaţiei de serviciu public prin document aprobat de ordonatorul principal de credite. Documentul va fi depus la Trezorerie împreună cu bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea asigurării finanţării activităţii curente.

(3) Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, „Regio Călători” - S.R.L. va primi de la direcţia de specialitate economică din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară contravaloarea acestora conform documentelor justificative prezentate de operator.

 

ARTICOLUL 5

Parametrii de performanţă ai „Regio Călători” - S.R.L. în perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Indicatorii de cantitate şi calitate ai activităţii de transport feroviar de călători privind funcţionarea „Regio Călători” - S.R.L. estimaţi pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 6

Lista trenurilor de călători Incluse în pachetul minim social

 

(1) Numărul trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară de către „Regio Călători” - S.R.L., care reprezintă pachetul minim social pentru anul 2017, este aprobat prin contractul de activitate al „C.F.R.” - S.A. conform legii şi este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale pachetului minim social de transport feroviar de călători, „Regio Călători” - S.R.L. poate face modificări în lista prevăzută în anexa nr. 2, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi a instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie, fără a depăşi volumul total de tren-km din listă, cu respectarea condiţionalităţilor prevăzute în actul normativ de aprobare a contractului şi a categoriilor de tren în funcţie de care se acordă compensaţia pentru călători-km.

 

ARTICOLUL 7

Lista programelor prioritare

 

(1) Principalele programe prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii pe care „Regio Călători1 - S.R.L. le prognozează pentru perioada de valabilitate a prezentului contractele servicii publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Pentru crearea unei baze de date comune, „Regio Călători” - S.R.L. va asigura începând cu data de 1 ianuarie 2018 interoperabilitatea sistemelor de ticketing pe care le deţine, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

ARTICOLUL 8

Principalele elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social

 

Principalele elemente de cheltuieli utilizate pentru determinarea costurilor transportului public feroviar de călători sunt: cheltuieli cu utilizarea infrastructurii feroviare, cheltuieli cu combustibil şi lubrifianţi, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarea, alte cheltuieli de exploatare, asigurarea călătorilor. Acestea se dimensionează de „Regio Călători” - S.R.L., corelat cu programul de transport, şi se aprobă prin bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Costul prestaţiilor

 

Costurile de transport minime estimate pentru realizarea serviciilor publice în perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prezentate în anexa nr. 4.

 

ARTICOLUL 10

Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

(1) ..Regio Călători” - S.R.L. poate, după caz, să stabilească în condiţiile legii şi să adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transportul feroviar public de călători şi alte prestaţii şi servicii din domeniul său de activitate, în scop comercial, în vederea menţinerii, sporirii sau creării unui anumit trafic în transportul de călători.

(2) Veniturile estimate pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 au fost stabilite plecând de la nivelul indicatorului „călători-km” prognozat pentru această perioadă la art. 5. Veniturile proprii estimate sunt prezentate în anexa nr. 5 lit. A.

(3) Veniturile minime obligatorii de realizat au fost stabilite plecând de la veniturile estimate a fi realizate plus compensaţia asigurată prin prezentul contract. Venitul minim obligatoriu de realizat este prevăzut în anexa nr. 5 lit. B.

 

ARTICOLUL 11

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

(1) Compensaţia cuvenită „Regio Călători” - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin prezentul contract de servicii publice se stabileşte şi se acordă potrivit legii.

(2) Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate sunt prevăzute în anexa nr. 6, Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 30 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a titlului Vil - capitolul VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 12

Obiective cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor

 

În vederea realizării programului de transport public feroviar în condiţiile legii şi conform celor stabilite prin prezentul contract şi a asigurării echilibrului economico-financiar, „Regio Călători” - S.R.L. va analiza permanent, va adopta şi va aproba, în condiţii concrete raportate la evoluţia preţurilor şi tarifelor - obiective cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 13

Programul de modernizare, achiziţii de material rulant

 

Programul de modernizare, achiziţii de material rulant se asigură de către „Regio Călători” - S.R.L. din fonduri proprii, din finanţări externe şi din alte surse de finanţare, potrivit legislaţiei în vigoare, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice date de constructori, reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română.

 

ARTICOLUL 14

Regulile privind amendamentele şi modificările la contract

 

(1) Modificările la prezentul contract de servicii publice se fac ori de câte ori situaţia o impune sau se efectuează un transfer de activitate între „CFR Călători” - S.A. şi/sau operatorii de transport feroviar de călători privaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin preluarea traficului de călători ca urmarea predării unor noi secţii de circulaţie, respectiv vor fi actualizate toate valorile prevăzute în anexele la contract.

(2) Modificările la prezentul contract de servicii publice se fac cu acordul ambelor părţi, în condiţiile legii, în scopul asigurării permanente a îmbunătăţirii standardului de calitate a serviciilor publice cel puţin până la nivelul impus de legislaţia comunitară.

 

ARTICOLUL 15

Răspunderea contractuală

 

(1) Părţile se obligă să execute prezentul contract, în condiţiile legii, întocmai şi cu bună-credinţă.

(2) în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute în derularea contractului, părţile se vor întâlni pentru analiză şi soluţionare pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 16

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care apare în legătură cu prezentul contract şi care împiedică executarea acestuia, exonerând de responsabilitate partea care invocă o astfel de cauză, pe toată durata existenţei cazului de forţă majoră,

(2) Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat în scris celeilalte părţi producerea sau terminarea evenimentului de forţă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de forţă majoră, menţionând circumstanţele producerii acestuia.

 

ARTICOLUL 17

Încetarea contractului

 

Prezentul contract de servicii publice încetează, în condiţiile legii, prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) acordul de voinţă al părţilor semnatare.

 

ARTICOLUL 18

Litigii

 

(1) Părţile vor încerca să soluţioneze pe cale amiabilă orice pretenţie sau dispută apărută între ele în legătură cu prezentul contract.

(2) în cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract de servicii publice.

(2) Prezentul contract de servicii publice a fost încheiat şi semnat astăzi, 1 noiembrie 2017, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi valoare juridică.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

S C. „REGIO CĂLĂTORI” - S.R.L.

Marian Păun,

Marius Pilu,

preşedinte

director executiv

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de servicii publice al „Regio Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019

 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

 

Indicatori

Estimare 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019

1.11-31.12.2017

2018

1.01-2.12.2019

Tren-km total (mii)

7185,8

256.814,0

236.409,6

Tren-km - trenuri IR (mii)

0

0

0

Tren-km - trenuri R (mii)

7185,8

256.814,0

236.409,6

Călători-km total (mii)

87.000

9.900.000

10.100.000

Călători-km - trenuri IR (mii)

0

0

0

Călători-km - trenuri R (mii)

87.000

9.900.000

10.100.000

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de servicii publice al „Regio Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019

 

LISTA COMPLETĂ

a trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară în perioada 1.11-31.12.2017

 

Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile (neînchiriate)

Trenuri REGIO

 

Nr. poz. PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/zi

Nr. trenuri/ an 2017

Tren-km/ an 2017

(col. 3 x col. 6)

Călători-km/ an 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Oraviţa-Berzovia

58,9

Regio

2

122

7185,8

87.000

Total tren-km Regio 2017 (pe infrastructura neinteroperabilă neînchiriată)

7185,8

87.000

TOTAL GENERAL tren-km 2017 (trenuri cu circulaţie regulată)

7185,8

87.000

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de servicii publice al „Regio Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019

 

Lista programelor prioritare

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1

Implementare sistem ticketing

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de servicii publice al”Regio Călători” -  S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Costul prestaţiilor

 

 

Costuri de transport estimative

1.11-31.12.2017

2018

1.01-2.12.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio

0

0

0

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio

245,05

6.798,77

6.258,59

Total - Suma (mii lei)

245,05

6.798,77

6.258,59

 

ANEXA Nr. 5

la Contractul de servicii publice al „Regio Călători”- S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

Venituri din transportul de călători estimative

1.11-31.12.2017

2018

1.01-2.12.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

0

0

0

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

8,979

1.052,744

1.074,01

Total - Suma (mii lei)

8,979

1.052,744

1.074,01

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

Venituri minime obligatorii de realizat()

1.11-31.12.2017

2018

1.01-2.12.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

0

 

 

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

15,146

 

 

Total - Suma (mii lei)

15,146

 

 

 

(*) Venituri proprii minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

 

ANEXA Nr. 6

la Contractul de servicii publice al „Regio Călători”- S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

1.11-31.12.2017

2018

1.01-2.12.2019

Compensaţie anuală necesară, totală, din care:

91,995

5.955,3

5.482,14

Compensaţia asigurată prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, din care:

91,995

 

 

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio - IR

0

 

 

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio - R

91,995

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Lereşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 9 şi 14;

b) unitatea administrativ-teritorială Priboieni - sectorul cadastral nr. 1;

c) unitatea administrativ-teritorială Rociu - sectoarele cadastrale nr. 11, 51, 55, 56, 57, 58 şi 59.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2017.

Nr. 1.420.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ARGEŞ

UAT: LEREŞTI

Sectoare: 1, 9, 14

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 5 punctul 4, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contractele de finanţare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanţare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiţionale. Prin excepţie, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică care nu au fost finalizate până la data de 30 noiembrie 2017, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 27 octombrie 2017, durata contractului de finanţare poate fi prelungită până la cel mult 24 de luni de la data încheierii acestuia, prin act adiţional.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.517.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.