MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 777/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

           685. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Rovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu sediul în municipiului Arad, Calea Bodrogului nr. 32, judeţul Arad, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune dintr-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.

(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad administrează un teren aparţinând domeniului publicai statului, în suprafaţă de 1.090,9363 ha, indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, şi un teren aparţinând domeniului privat al statului, în suprafaţă de 12,9499 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(5) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 după deducerea cheltuielilor aferente valorificării se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii bovinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011, Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111, Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0119, Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012, Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128, Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129, Cultivarea altor plante permanente; grupa 014, Creşterea animalelor; clasa 0141, Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142, Creşterea altor bovine; clasa 0145, Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0149, Creşterea altor animate; grupa 015, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150, Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016, Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161, Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162, Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163, Activităţi după recoltare; clasa 0164, Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101, Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; clasa 1011, Prelucrarea şi conservarea cărnii; clasa 1013, Fabricarea produselor din came, inclusiv din came de pasăre; grupa 105, Fabricarea produselor lactate; clasa 1051, Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331, Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312, Repararea maşinilor; clasa 3319, Repararea altor echipamente;

d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462, Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621, Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623, Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624, Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463, Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632, Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633, Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

e) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 479, Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799, Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

f) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494, Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941, Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 682, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

h) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa In domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal;

i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721, Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211, Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;

j) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; grupa 7320, Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

k) diviziunea 75 - Activităţi veterinare; grupa 750, Activităţi veterinare, clasa 7500, Activităţi veterinare;

l) diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773, Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731, Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

m) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820, Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855, Alte forme de învăţământ; clasa 8559, Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a."; grupa 856, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560, Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad reorganizată se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este de 82.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi două autoturisme de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 151672 şi a valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 116629, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

c) scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 685.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116599

8.28.13

Pavilion utilitar

Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 332 mp,

CF 334148 - C55

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

109.441

116624

8.28.10

Clădire lăptărie

Cărămidă, acoperiş azbociment, S = 241 mp,

CF 334148 - C54

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

19.708

116629

8.29.03

Pavilion administrativ

Suprafaţă construită = 612 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C100

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

512.868

116634

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 207 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C11

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

59.839

116641

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.612 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C87

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

78.863

116686

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămida, acoperiş ţiglă, S = 259 mp,

CF 334148 - C3

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

43.235

116693

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 174 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C12

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

51.619

116726

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită =210 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C14

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

53.342

116736

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 430 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C6

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

142.245

116741

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 413 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C4

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

43.235

116747

8.28.12

Bloc locuinţe

Suprafaţă construită = 362 mp, regimul de înălţime = 3 niveluri, construcţie beton + BCA, planşee beton, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C26

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

109.511

116756

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.599 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C90

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

46.160

116770

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1 592 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C91

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

69.715

 

0

1

2

3

4

5

116771

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.571 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C92

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

45.545

116788

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămidă, S = 281 mp,

CF 334148 - C19

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

52.770

116814

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămidă S = 240 mp,

CF 334148 - C7

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

42.906

116815

8.27.03

Siloz de suprafaţă

Suprafaţă construită = 783 mp, beton armat,

CF 334148 - C72

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

49.861

151672

8.05.03

Total suprafaţă

1.090,9363 ha, conform cărţilor funciare nr. 335545, nr. 335570, nr. 335580, nr. 335558, nr. 336268, nr. 335547, nr. 336215, nr. 336281, nr. 336280, nr. 336283, nr. 336287, nr. 336288. nr. 335635, nr. 335638, nr. 335628, nr. 335600. nr. 335631, nr. 335646, nr. 335608, nr. 335617, nr. 335557, nr. 335548, nr. 335546, nr. 330246, nr. 330449, nr. 330181. nr. 330434, nr. 330391, nr. 330386, nr. 330519, nr. 330512, nr. 330273. nr. 330238, nr. 330227, nr. 333534, nr. 333530, nr. 333583, nr. 333608, nr. 333562, nr. 333625. nr. 334034, nr. 334036, nr. 334040, nr. 334045, nr. 334050, nr. 334046, nr. 334080, nr. 334065, nr. 334044, nr. 334049, nr. 334043, nr. 334037. nr. 334061, nr. 334073, nr. 334091, nr. 334066, nr. 334076, nr. 334094, nr. 334102, nr. 334099, nr. 334110, nr. 334108, nr. 334112, nr. 334134, nr. 334143. nr. 334137, nr. 334173, nr. 334196, nr. 334156, nr. 333903. nr. 333750, nr. 333697. nr. 333678, nr. 333746, nr. 333795, nr. 333558. nr. 333601, nr. 333717. nr. 333763, nr. 333716. nr. 333767, nr. 334078. nr. 334100, nr. 334104. nr. 334183, nr. 334237, nr. 334205, nr. 334243, nr. 334200, nr. 334197, nr. 333860, nr. 333817, nr. 333819, nr. 334203. nr. 335647, nr. 333537. nr. 335556, nr. 335555, nr. 335626, nr. 335587, nr. 335599, nr. 335595. nr. 335601, nr. 335562. nr. 335554, nr. 335550, nr. 330232, nr. 330235, nr. 330228, nr. 330187. nr. 330522, nr. 330185. nr. 330179, nr. 330189, nr. 330203, nr. 330218. nr. 330508, nr. 330477, nr. 330425, nr. 330192, nr. 330222, nr. 330517, nr. 330513, nr. 330468, nr. 330451, nr. 333588. nr. 333538, nr. 333605, nr. 334053, nr. 334093, nr. 334039, nr. 334095, nr. 334101, nr. 334105, nr. 334107, nr. 334136, nr. 334151, nr. 334154, nr. 334226, nr. 334229, nr. 334231, nr. 334238, nr. 334153, nr. 334144, nr. 334185. nr. 333744. nr. 333843, nr. 333781, nr. 333711, nr. 333631, nr. 333659, nr. 333778, nr. 333709, nr. 333655, nr. 333808, nr. 334062, nr. 333759, nr. 334147, nr. 334247, nr. 335593, nr. 335589. nr. 335622, nr. 335625, nr. 335576, nr. 335572, nr. 335553. nr. 335552, nr. 330310. nr. 330302, nr. 330292. nr. 330284, nr. 330278. nr. 330265, nr. 330262, nr. 330260, nr. 330252. nr. 330240, nr. 330421, nr. 330448, nr. 333635. nr. 333543, nr. 333559, nr. 334103, nr. 334075, nr. 334052, nr. 334058. nr. 334070, nr. 334096. nr. 334109, nr. 334135. nr. 334155, nr. 334165, nr. 334182, nr. 334222, nr. 333782, nr. 333837, nr. 333888, nr. 333848. nr. 333807, nr. 333651, nr. 333657, nr. 333669, nr. 333622, nr. 333615, nr. 333900, nr. 334148. nr. 330186, nr. 330190. nr. 330198, nr. 330521. nr. 330520, nr. 334098. nr. 334198, nr. 334236, nr. 334157, nr. 334152

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

37.223.512

 

 

TOTAL

 

 

38.754.375

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

-

Terenuri (12,9499 ha, cf. anexei nr. 7.14 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

2.219.509

În administrare

2

1

Construcţii

486.351

În administrare

3

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

4

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

TOTAL

2.705.860

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr.

crt.

Nr. Inventar P4000

Denumirea mijloacelor fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS \24358909 - 2016

Grajd tinere taurine

Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

5.520

2.

INVPPS 24358911-2016

Grajd tineret taurin 240 capete

Constr. cărămidă, acop. ţiglă. 215 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

6.422

3.

INVPPS 24358913 - 2016

Grajd tineret taurin 580 capete

Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

38.494

4.

INVPPS 24358915 - 2016

Grajd tineret taurin 480 capete

Cărămidă, acop. azbocim., 799 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

13.630

5.

INVPPS 24358917 - 2016

Grajd tineret taurin 580 capete

Cărămidă, acop. azbocim., 814 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

38.452

6.

INVPPS 24358919 - 2016

Magazie seminţe

Cărămidă, acop. azbocim., 337 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1995

65.526

7.

INVPPS 24358921-2016

Filtru sanitar

Cărămidă, acop, azbocim.

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

16.451

8.

INVPPS 24358923 - 2016

Pavilion utilitar + abator

Cărămidă, acop. azbocim.

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1979

11.919

9.

INVPPS 24358925 - 2016

Grajd tineret taurin 231 capete

Cărămidă, acop. azbocim., 784 mp

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1965

16.283

10.

INVPPS 24358927 - 2016

Clădire administrativă

Constr. cărămidă, parter + pivniţă, termoficare proprie, apă curentă

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1988

37.161

11.

INVPPS 24358929 - 2016

Şopron întreţinere tractoare

Piloni de beton, acop. azbocim,, pardoseală beton

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1990

35.418

12.

INVPPS 24358931-2016

Atelier mecanic

Constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, curent trifazic

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1990

102.178

13.

INVPPS 24358933 - 2016

Laborator agricol

Constr. cărămidă, parter + pivniţă, acoperiş ţiglă, curent trifazic

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1981

98.898

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.I. 18558620, care pot fi închiriate în condiţiile legii

 

Nr. M.F

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116634

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 207 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C11

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

59.839

116686

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 259 mp,

CF 334148 - C3

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

43.235

116693

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 174 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C12

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

51.619

116726

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 210 mp, regimul de înălţime = 2 niveluri, cărămidă, planşee beton,

CF 334148 - C14

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

53.342

116736

8.28.12

Locuinţă muncitori

Suprafaţă construită = 430 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C6

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

142.245

116741

8.28.12

Locuinţa muncitori

Suprafaţă construită = 413 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C4

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

43.235

116747

8.28.12

Bloc locuinţe

Suprafaţă construită = 362 mp, regimul de înălţime = 3 niveluri, construcţie beton + BCA, planşee beton, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C26

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

109.511

116788

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămidă, S = 281 mp,

CF 334148 - C19

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

52.770

116814

8.28.12

Locuinţă muncitori

Construcţie cărămidă, S = 240 mp,

CF 334148 - C7

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

42.906

 

ANEXA Nr. 3

 

BUNURILE

din domeniul public a) statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad - C.U.1.18558620 care trec îh domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116625

8.27.07

Grajd tineret taurin

Suprafaţă construită = 796 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment,

CF 334148 - C77

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. nr. 32

1.080

116685

8.28.10

Maternitate vaci

Suprafaţă construită = 1.046 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - CI 04

Ţar a: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

5.380

116700

8.27.07

Grajd tineret taurin

Suprafaţă construită = 892 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment.

CF 334148 - C73

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

1.290

116710

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.605 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C88

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

74.224

116717

8.27.07

Grajd tineret taurin

Suprafaţă construită = 783 mp, construcţie cărămidă, acoperiş azbociment,

CF 334148 - C71

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

12.008

116732

8.27.07

Grajd tineret taurin

Suprafaţă construită = 1.603 mp, construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

CF 334148 - C89

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

73.489

116751

8.28.10

Maternitate vaci

Suprafaţă construită = 1.023 mp, construcţie beton, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C74

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

7.191

116777

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.604 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C93

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

78.521

116782

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.607 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C94

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

46.907

116793

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.613 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C95

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

69.111

116799

8.27.07

Grajd vaci

Suprafaţă construită = 1.612 mp, construcţie beton + cărămidă, acoperiş beton armat,

CF 334148 - C96

Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 32

78.522

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafeţei minime de teren, din domeniul public al statului, aflată în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, Judeţul Arad, Indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare

şi multiplicării materialului biologic

 

Locul unda este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Nr. carte funciară

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa ha

0

1

2

3

4

5

Municipiul Arad

22

255

arabil

19,6037

335545

 

22

256

arabil

8,2000

335570

 

22

257

arabil

8,7396

335580

 

22

258

arabil

6,4978

335558

 

24

259

arabil

9,4640

336268

 

22

260

arabil

13,1185

335547

 

24

261

arabil

7,3121

336215

 

29

348

arabil

4,6392

336281

 

29

348/1

arabil

5,0154

336280

 

29

349

arabil

17,7986

336283

 

29

350

arabil

22,2858

336287

 

30

361/1

arabil

16,5881

336288

 

31

364

arabil

7,3689

335635

 

31

366/1

arabil

9,9554

335638

 

31

366/3

arabil

1,2199

335628

 

32

373

arabil

17,8859

335600

 

33

381

arabil

0,6035

335631

 

33

384/1

arabil

7,8608

335646

 

33

385/1

arabil

26,6717

335608

 

33

386

arabil

23,5750

335617

 

34

402/1

arabil

10,9408

335557

 

34

403/1

arabil

9,4074

335548

 

34

403/3

arabil

0,2276

335546

 

42

515

arabil

8,9785

330246

 

42

517

arabil

35,4040

330449

 

42

521

arabil

20,3539

330181

 

42

533/1

arabil

6,0009

330434

 

43

537

arabil

9,5700

330391

 

43

538

arabil

14,2182

330386

 

43

539

arabil

12,4000

330519

 

43

540/1

arabil

13,4324

330512

 

45

578/1

arabil

29,9546

330273

 

45

578/3

arabil

3,4684

330238

 

45

609

arabil

1,6306

330227

 

50

619/3/1/1

arabil

19,6275

333534

 

50

619/3/3/1

arabil

4,1035

333530

 

50

627/1

arabil

0,2850

333583

 

50

627/1

arabil

16,7633

333608

 

0

1

2

3

4

5

 

67

627/1

arabil

18,0670

333562

 

67

630

arabil

31,4398

333625

 

52

650/1

arabil

5,9313

334034

 

52

650/3/1

arabil

10,5278

334036

 

53

655/1

arabil

0,7518

334040

 

53

655/3/1

arabil

26,0309

334045

 

53

655/3/3

arabil

0,6429

334050

 

53

655/4

arabil

0,6544

334046

 

54

663/1

arabil

16,1713

334080

 

54

663/3

arabil

4,9685

334065

 

55

668/1

arabil

2,2738

334044

 

55

668/4/1

arabil

1,5191

334049

 

55

668/5/1

arabil

21,1798

334043

 

55

670

arabil

4,8277

334037

 

56

677/1/1/1

arabil

0,0822

334061

 

56

677/1/1/3

arabil

0,9382

334073

 

56

677/3/3/3

arabil

15,2655

334091

 

56

677/3/1/1

arabil

2r6737

334066

 

57

681/1/1/1

arabil

5,2499

334076

 

57

681/3/1/1

arabil

5,8456

334094

 

58

686

arabil

8,0100

334102

 

59

688/1

arabil

36,3038

334099

 

59

688/2

arabil

1,9905

334110

 

59

688/3

arabil

1,8217

334108

 

60

692/1

arabil

0,3641

334112

 

60

692/3

arabil

2,4591

334134

 

61

703/1

arabil

30,6590

334143

 

61

703/2

arabil

0,1736

334137

 

61

703/6

arabil

12,1496

334173

 

61

719/1

arabil

7,4938

334196

 

62

725

arabil

21,8827

334156

 

64

736

arabil

2,4600

333903

 

64

743

arabil

0,4326

333750

 

65

751

arabil

36,5566

333697

 

67

761/2

arabil

17,3238

333678

 

67

762

arabil

28,0010

333746

 

67

763

arabil

19,2107

333795

 

69

779/1

arabil

1,3145

333558

 

69

779/3

arabil

16,9278

333601

 

72

774/1/9/1

arabil

1,5633

333717

 

72

774/1/9/2

arabil

1,2500

333763

 

72

774/1/10/1

arabil

1,7077

333716

 

72

774/1/10/2

arabil

1,7000

333767

 

151

1531/1/1/1

arabil

11,3606

334078

 

151

1531/2

arabil

39,7099

334100

Total

 

 

arabil

929,0381

 

 

0

1

2

3

4

5

Municipiul Arad

64

664

păşune

24,4790

334104

 

61

719/4

păşune

0,1030

334183

 

61

720

păşune

0,7844

334237

 

54

723/1

păşune

3,1723

334205

 

54

723/7

păşune

0,5791

334243

 

54

727

păşune

1,1211

334200

 

63

731/1

păşune

11,3772

334197

 

64

736

păşune

8,8805

333860

 

64

740

păşune

10,8143

333817

 

64

741

păşune

24,6544

333819

 

63

731/4

păşune

0,4950

334203

Total

 

 

păşune

86,4603

 

Municipiul Arad

33

383

fâneaţă

0,3136

335647

 

50

620/1

fâneaţă

3,6492

333537

Total

 

 

fâneaţă

3,9628

 

Total

 

 

agricol

1.019,4612

 

Municipiul Arad

22

HC 272

ape, bălţi

0,9206

335556

 

22

HC 273

ape, bălţi

0,1052

335555

 

31

HC 370

ape, bălţi

0,1125

335626

 

-

HC 374

ape, bălţi

0,0805

335587

 

32

HC 375

ape, bălţi

0,1207

335599

 

-

HC 376

ape, bălţi

0,2820

335595

 

33

HC 396

ape, bălţi

0,8736

335601

 

34

HC 402/2

ape, bălţi

0,1349

335562

 

34

HC 408

ape, bălţi

0,3016

335554

 

34

HC 410

ape, bălţi

0,4416

335550

 

42

HC 525

ape, bălţi

0,8613

330232

 

42

HC 526

ape, bălţi

0,5515

330235

 

42

HC 543

ape, bălţi

0,3879

330228

 

42

HC 546

ape, bălţi

0,2189

330187

 

43

HC 548

ape, bălţi

0,5408

330522

 

44

HC 567

ape, bălţi

0,2101

330185

 

44

HC 567/1

ape, bălţi

0,0972

330179

 

44

HC 567/2

ape, bălţi

0,0903

330189

 

46

HC 567/3

ape, bălţi

0,1354

330203

 

44

HC 568

ape, bălţi

0,5771

330218

 

44

HC 572

ape, bălţi

0,3735

330508

 

44

HC 575

ape, bălţi

0,3116

330477

 

46

HC 594/1

ape, bălţi

0,7608

330425

 

47

HC 594/2

ape, bălţi

0,4207

330192

 

44

HCN 595

ape, bălţi

0,3487

330222

 

0

1

2

3

4

5

 

46

HC 597

ape, bălţi

0,3517

330517

 

46

HC 600

ape, bălţi

0,2107

330513

 

46

HC 605

ape, bălţi

0,2601

330468

 

47

HC 608/2

ape, bălţi

0,1990

330451

 

50

HC 627/2

ape, bălţi

0,0783

333588

 

50

HC 636

ape, bălţi

0,2662

333538

 

67

HC 641

ape, bălţi

0,6068

333605

 

54

HC 659/1

ape, bălţi

0,6878

334053

 

54

HC 666

ape, bălţi

0,4582

334093

 

55

HC 671

ape, bălţi

0,3737

334039

 

56

HC 678

ape, bălţi

0,6497

334095

 

-

HC 680

ape, bălţi

0,3595

334101

 

57

HC 683

ape, bălţi

0,4275

334105

 

59

HC 689

ape, bălţi

0,3380

334107

 

60

HC 696

ape, bălţi

0,3305

334136

 

61

HC 697

ape, bălţi

0,2045

334151

 

61

HB 703/4

ape, bălţi

0,6867

334154

 

54

HC 723/3

ape, bălţi

0,3267

334226

 

54

HC 723/4

ape, bălţi

0,1788

334229

 

54

HC 723/5

ape, bălţi

0,1196

334231

 

54

HC 723/6

ape, bălţi

0,2943

334238

 

61

HC 711

ape, bălţi

0,3418

334153

 

61

HC 714/2

ape, bălţi

0,1510

334144

 

63

HC 733

ape, bălţi

0,5008

334185

 

64

HC 744

ape, bălţi

0,2010

333744

 

64

HC 747

ape, bălţi

0,8575

333843

 

-

HC 752

ape, bălţi

0,1974

333781

 

-

HC 753

ape, bălţi

0,3352

333711

 

-

HC 756

ape, bălţi

0,2825

333631

 

-

HC 759

ape, bălţi

0,1000

333659

 

67

HC 764

ape, bălţi

0,3972

333778

 

67

HC 765

ape, bălţi

0,2767

333709

 

67

HC 766

ape, bălţi

0,0556

333655

 

72

HC 809/1

ape, bălţi

0,0454

333808

Total

 

 

ape, bălţi

(ape, bălţi, canale)

20,4094

 

Municipiul Arad

54

657

vegetaţie forestieră

0,2032

334062

 

64

742

vegetaţie forestieră

0,2737

333759

 

61

703/3

vegetaţie forestieră

0,5247

334147

 

61

703/7

vegetaţie forestieră

0,0314

334247

Total

 

 

vegetaţie forestieră

1,0330

 

 

0

1

2

3

4

5

Municipiul Arad

-

271

drum

0,1535

335593

 

-

274

drum

0,0724

335589

 

31

371

drum

0,0709

335622

 

31

372

drum

0,1098

335625

 

-

401

drum

0,1938

335576

 

34

402/3

drum

0,1534

335572

 

34

403/2

drum

0,1341

335553

 

-

407

drum

0,3373

335552

 

42

513/1

drum

0,0372

330310

 

42

513/2

drum

0,1124

330302

 

43

541/1

drum

0,0750

330292

 

43

541/2

drum

0,0788

330284

 

44

576/1

drum

0,1510

330278

 

44

576/2

drum

0,1150

330265

 

44

576/3

drum

0,0372

330262

 

46

576/4

drum

0,0751

330260

 

46

576/5

drum

0,1177

330252

 

46

606/1

drum

0,1980

330240

 

47

606/2

drum

0,0644

330421

 

47

608/3

drum

0,4148

330448

 

-

627/3

drum

0,2174

333635

 

50

633

drum

0,1487

333543

 

-

645

drum

0,6705

333559

 

54

665

drum

0,7128

334103

 

54

667

drum

0,1653

334075

 

55

672

drum

0,6820

334052

 

55

673

drum

0,3143

334058

 

56

676

drum

0,1076

334070

 

56

679

drum

0,5038

334096

 

59

690/1

drum

0,0087

334109

 

54

698

drum

0,3862

834135

 

54

712

drum

0,1896

334155

 

61

716

drum

0,3210

334165

 

62

726

drum

0,2949

334182

 

63

731/3

drum

0,3389

334222

 

-

741/1

drum

0,1653

333782

 

64

745

drum

0,6624

333837

 

-

748

drum

0,1797

333888

 

-

749

drum

0,1160

333848

 

-

750

drum

0,2483

333807

 

-

757

drum

0,1940

333651

 

67

761/1

drum

0,3249

333657

 

-

767

drum

0,3492

333669

 

-

780

drum

0,2639

333622

 

70

781/2

drum

0,2299

333615

 

72

803

drum

0,0373

333900

Total

 

 

drumuri

10,5344

 

Municipiul Arad

54

724

curţi, construcţii

35,1469

334148

Total

 

 

curţi

35,1469

 

Municipiul Arad

42

546/1

neproductiv

0,0790

330186

 

42

546/2

neproductiv

0,0339

330190

 

42

546/3

neproductiv

0,0284

330198

 

43

548/1

neproductiv

0,1350

330521

 

43

548/2

neproductiv

0,1357

330520

 

58

685

neproductiv

1,6255

334098

 

54

723/2

neproductiv

0,3483

334198

 

61

704/1

neproductiv

0,7602

334236

 

61

703/5

neproductiv

0,8238

334157

 

61

703/8

neproductiv

0,3816

334152

Total

 

 

neproductiv

4,3514

 

Total

 

 

neagricol

71,4751

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

1.090,9363*)

 


*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 151672.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.