MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 778/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Luni, 2 octombrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ȘI DECRETE

 

196. - Lege pentru modificarea art. 465 din Legea r. 227/2015 privind Codul fiscal

 

874. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

197. - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

875. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

882. - Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 

ACTE ALE SENATULUI

 

99. - Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/Ct de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final

 

100. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/20^4 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor - COM(2017)1277 final

 

101. - Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final

 

102. - Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final

 

103. - Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe - COM (2017)331 final

 

104. - Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

693. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.249. - Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:”.

2. Alineatul (21) se abrogă.

3. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).”

4. La alineatul (6), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Ca excepție de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:”.

Art. II. - Prin derogare de la dispozițiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 29 septembrie 2017.

Nr. 196.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin, (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 874.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.  29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 19 octombrie 2016, cu următoarele modificări:

1. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. I. - După alineatul (3) al articolului 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

„(31) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

(32) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) și (31) se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(33) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (32) și valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(34) Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (32).”

2. La articolul II punctul 1, literele a) și b) ale alineatului (71) al articolului 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (34) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (34) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul II punctul 2, alineatul (82) al articolului 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(82) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce privește asigurarea facilității de transport rutier contra cost de persoane și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenți constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislației în vigoare.”

4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. III. - Articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013”privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (32) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 29 septembrie 2017.

Nr. 197.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 875.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin, (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,

în semn de deosebită apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate, pentru rezultatele remarcabile obținute de personalul unității,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Ofițer, cu însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Centrului 42 Comunicații și Informatică de Sprijin.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 882.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționali tați i, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/469 din 20.09.2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității, deoarece UE împarte cu statele membre competența de reglementare în domeniul transporturilor, în temeiul art. 4 alin. (2) lit. (g) din TFUE. Cu toate acestea, o adaptare a normelor existente poate fi realizată numai de Uniune. Extinderea normelor UE la alte categorii de vehicule este justificată de impactul acestora asupra problemelor care există la nivelul UE și la nivel mondial în privința autoturismelor, a microbuzelor și a camionetelor, această includere ar contribui în special la prevenirea riscului ca statele membre să trateze în mod inegal utilizatorii ocazionali sau vehiculele înmatriculate în străinătate.

(2) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul proporționalității, având în vedere faptul că măsurile propuse contribuie doar la atingerea obiectivelor stabilite, în special la aplicarea în mod consecvent a principiilor „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”, și nu depășesc ceea ce este necesar în acest scop. Extinderea domeniului de aplicare dincolo de VGM-uri este necesară pentru a se asigura aplicarea unor norme coerente în cazul tuturor vehiculelor rutiere și pentru a se putea soluționa problemele care nu sunt legate doar sau în principal de traficul de VGM (degradarea calității infrastructurii, emisiile ridicate de C02 din transportul rutier, poluarea atmosferică, poluarea fonică, congestionarea traficului sau discriminarea utilizatorilor străini). Propunerea nu impune aplicarea de taxe rutiere de către statele membre, ci armonizează modul în care aceste taxe ar trebui aplicate la nivelul întregii Uniuni De asemenea, ea nu presupune nicio creștere a nivelului taxelor existente.

Art. 2. - Senatul României solicită Comisiei Europene:

a) introducerea unei noi definiții privind „vehiculul de marf㔠după cum urmează: „vehicul de marf㔠înseamnă orice vehicul utilizat pentru transportul de mărfuri, vehicule specializate (de exemplu, autobetoniere, automacarale), vehicule destinate prin construcție pentru transportul simultan de persoane și marfă în compartimente separate, precum și orice alt vehicul care nu este destinat exclusiv transportului de persoane;

b) schimbarea sintagmei „călători” din cuprinsul traducerii în limba română a proiectului de directivă cu sintagma „persoane” (traducerea corectă a cuvântului „passenger” în cazul acesta este „persoane*);

c) modificarea și completarea definiției „autoturismului” la pct. 20 al art. 2, după cum urmează: „autoturism” înseamnă un vehicul destinat transportului de cel mult opt persoane, în afară de conducătorul auto și autorulotele;

d) completarea art. 7 alin. (2) astfel încât aplicarea taxelor de utilizare și de trecere să fie posibilă numai pe drumuri de importanță națională. Totodată, este oportună completarea paragrafului cu mențiuni din care să reiasă că nu este posibilă aplicarea de taxe de utilizare și de trecere pe drumuri secundare, cum ar fi drumurile locale și forestiere;

e) inserarea în cadrul art. 7 a unui text din care să reiasă foarte clar faptul că un stat membru poate aplica taxe de utilizare sau taxe de trecere pe infrastructuri finalizate cu mai mult de 30 de anii înainte de 10 iunie 2008, fără a fi posibilă recuperarea costurilor de construcție;

f) completarea art. 7c alin. (5) cu următoarea derogare:

Un stat membru poate deroga până la 31 decembrie 2023 de la cerința de a aplica taxa bazată pe costurile externe în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

(i) această cerință ar compromite grav coerența sistemelor de taxare de pe teritoriul său;

(ii) nu ar fi practic din punct de vedere tehnic să se introducă astfel de diferențieri în sistemul de taxare în cauză;

g) completarea art. 7ga alin. (2) cu următoarea derogare:

Un stat membru poate deroga până la 31 decembrie 2027 de la cerința de a aplica taxa bazată pe costurile externe în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

(i) această cerință ar compromite grav coerența sistemelor de taxare de pe teritoriul său;

(ii) nu ar fi practic din punct de vedere tehnic să se introducă astfel de diferențieri în sistemul de taxare în cauză;

h) inserarea în art. 7ga alin 11 lit. (a) a unui text care să prevadă că statele membre sunt obligate să asigure puncte de vânzare 24 de ore din 24 atât la punctele de frontieră, cât și în interiorul țării, în care plata să se poată face prin cel puțin două metode de plată, numerar și card, și să nu fie impusă plata doar la frontieră, locul de achiziție fiind lăsat la alegerea utilizatorului;

i) modificarea art. 7j după cum urmează:

a) la alin. (1), a două teză se înlocuiește cu următorul text:

„În acest scop, statele membre cooperează pentru a stabili metode care să permită utilizatorilor rutieri să plătească taxele de trecere și de utilizare 24 de ore din 24, cel puțin la punctele de vânzare importante, utilizând mijloacele obișnuite de plată, în interiorul și în exteriorul statelor membre în care se aplică aceste taxe.

Statele membre sunt obligate să asigure puncte de vânzare 24 de ore din 24 atât la punctele de frontieră, cât și în interiorul țării, astfel încât să fie asigurate cel puțin două metode de plată, numerar și card, și să nu fie impusă plata la frontieră, locul de achiziție fiind la alegerea utilizatorului”;

j) completarea anexei IIIb „Valorile de referință ale taxei bazate pe costurile externe”, la alin. (e), cu titlul „Combinații de vehicule (vehicule articulate și autotrenuri)”, prin introducerea categoriilor de vehicule „3+1 axe”, „2+4 axe” și modificarea categoriei de vehicule „8 sau 9 axe” în „cel puțin 8 axe”.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017.

Nr. 99.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor - COM (2017) 277 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/470 din 20.09.2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității, deoarece lacunele din legislația actuală fac ca statele membre să transpună și să aplice diferit normele sociale ale UE, justificându-se, prin urmare, luarea de măsuri la nivelul Uniunii.

(2) Consideră că propunerea de regulament ridică semne de întrebare asupra respectării principiului proporționalității, din cauză că necesitatea de clarificare a unor prevederi actuale nu trebuie să ducă la suprareglementare, sarcini administrative suplimentare ce nu pot fi îndeplinite eficient de autoritățile de control, creșterea excesivă a costurilor de conformare pentru firmele de transport.

(3) Apreciază și susține eforturile Comisiei de:

a) asigurare a unei eficiențe sporite a pieței transporturilor rutiere printr-o implementare armonizată a regulilor existente (în special în legătură cu perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto), dar nu prin introducerea frecventă a unor reguli și principii noi, care pot genera un efect invers (aplicare neunitară în SM și creșterea posibilității de existență a unor abuzuri din partea autorităților de control);

b) reglementare a regulilor privind protecția socială, echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, fără însă ca această reglementare să se facă în detrimentul siguranței rutiere, al drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, creșterea excesivă a costurilor de conformare pentru firmele de transport sau autoritățile de control.

Art. 2. - Senatul României solicită Comisiei Europene:

a) clarificarea și reevaluarea restricțiilor referitoare la efectuarea odihnei șoferilor în cabina auto, din cauză faptului că statele membre nu dețin suficiente parcări securizate, iar această propunere a Comisiei va conduce la creșterea costurilor transportatorilor și scăderea flexibilității operațiunilor de transport. Totodată, este necesară clarificarea termenilor folosiți pentru descrierea cazării corespunzătoare și a facilităților adecvate, în forma prezentă lăsându-se loc la interpretări și provocându-se dificultăți de implementare (spre exemplu, anumite state membre ar putea aprecia ca inadecvate anumite locuri de cazare, în timp ce alte state membre le-ar aprecia ca adecvate). Textul este neclar și sub aspectul documentelor care trebuie prezentate pentru a se putea face dovada efectuării odihnei săptămânale normale într-o anumită locație (de exemplu, în situația în care operatorul de transport deține o proprietate în zonă sau în situația în care conducătorul auto efectuează odihna săptămânală normală într-o locație privată aleasă de acesta);

b) reevaluarea propunerii privind obligativitatea întoarcerii acasă a conducătorilor auto la 3 săptămâni, deoarece este împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, această propunere impunând, de facto, restricții privind libera circulație a persoanelor. De exemplu, conducătorul auto are dreptul de a dispune de timpul său liber la aide sau prieteni, în orice altă locație din Uniunea Europeană decât acasă. De asemenea, această modificare va avea un impact negativ și pentru autoritățile de control, întrucât va fi foarte dificil de verificat conformarea și de probat încălcarea acesteia. Stabilirea unei astfel de obligații, fără a indica în mod expres și clar cum poate fi făcută dovada efectuării perioadei de odihnă săptămânală normală acasă (de exemplu, nu este clar cum poate face dovada o întreprindere de transport că s-a organizat astfel încât un conducător auto să se poată întoarce acasă, în situația în care respectivul conducător auto nu dorește și chiar consideră obositoare pentru el întoarcerea acasă la 3 săptămâni) și în ce condiții poate fi constatată încălcarea acestei obligații, va determina în mod cert o aplicare neunitară de către autoritățile de control ale statelor membre, costuri de conformare excesive și posibile abuzuri din partea unor autorități de control. Nu în ultimul rând este evident faptul că operatorii de transport rutier din statele membre UE periferice sunt dezavantajați de faptul că vor suporta costuri mai mari pentru întoarcerea conducătorului auto, din cauza distanțelor mai mari de parcurs;

c) reevaluarea creșterii perioadei de referință la patru săptămâni consecutive, în legătură cu efectuarea perioadelor de odihnă săptămânală, deoarece duce la reducerea timpului de conducere în decursul unei luni, fapt care va afecta eficiența activităților desfășurate de către operatorii de transport rutier și, implicit, la costuri suplimentare pentru aceștia, prin necesitatea angajării unui alt conducător auto;

d) înlocuirea sintagmei „traseu” din cuprinsul art. 35 alin. 2 lit. (a) și (b) cu sintagma „începutul zilei de lucru”, respectiv „sfârșitul zilei de lucru” (înlocuirea sintagmei start/end of the joumey cu start/end of the working day), deoarece traseul poate să dureze mai multe zile; aceste modificări se impun în special pentru a aplica în bune condiții prevederile privind modul în care un conducător auto poate să își continue călătoria în caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, pierdere sau furt al cartelei tahograf.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017.

Nr. 100.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/471 din 20.09.2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității, deoarece, din cauza lacunelor din legislația actuală, statele membre transpun și aplică diferit normele sociale ale UE, inclusiv pe cele privind detașarea lucrătorilor. Orientările sau autoreglementarea de către statul membru nu ar fi suficiente pentru a asigura faptul că normele sociale din domeniul transportului rutier sunt aplicate și controlate în mod coerent în întreaga UE, Se justifică, prin urmare, luarea de măsuri la nivelul UE.

(2) Consideră că propunerea de directivă ridică semne de întrebare asupra respectării principiului proporționalității din următoarele considerente:

a) raportat la problemele identificate în sector, respectiv condițiile de lucru inadecvate pentru conducătorii auto și distorsiuni ale concurenței pe piață, propunerea legislativă conține prevederi care nu pot furniza acel echilibru necesar între îmbunătățirea condițiilor de lucru, reducerea sarcinilor administrative și aplicarea legislației;

b) normele specifice privind detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier (de exemplu, stabilirea pragului de 3 zile într-o lună calendaristică în cazul operațiunilor de transport rutier internațional, lipsa oricărui prag în cazul cabotajului, modalitatea de calcul al perioadelor de detașare) nu țin cont de caracterul foarte mobil al muncii în domeniul transportului rutier internațional și dezavantajează statele membre UE periferice;

c) normele specifice privind detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier propuse de COM prin acest proiect de directivă nu sunt clare sub aspectul tipurilor de transport care ar intra sub incidența domeniului de aplicare, nici în ceea ce privește transportul rutier internațional de mărfuri, nici în ceea ce privește transportul rutier internațional de persoane (inclusiv raportat la transportul rutier contra cost și transportul rutier în cont propriu);

d) cerințele administrative și măsurile de control privind perioadele de detașare, prevăzute la art. 2 alin. (4) din propunerea de directivă, sunt într-o anumită măsură în contradicție cu obiectivele generale de simplificare a procedurilor, de eficientizare a controlului, de scădere a nivelului de birocratizare și de reducere a costurilor administrative; astfel, în afară de informațiile foarte detaliate care se solicită operatorului de transport rutier, crește numărul documentelor care trebuie să se afle la bordul vehiculului (conducătorul auto urmând să transporte și o cantitate semnificativă de documente, iar inspectorii de control să verifice documente din ce în ce mai diverse); în plus, personalul de control responsabil cu verificarea respectării legislației specifice din domeniul transportului rutier nu are competențe de a verifica și de a evalua fișele de salarii ale conducătorilor auto.

Art. 2. - Senatul României apreciază și susține eforturile Comisiei de:

(1) asigurare a unei eficiente sporite a pieței transporturilor rutiere printr-o implementare armonizată a regulilor existente (în special în legătură cu perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto), dar nu prin introducerea frecventă a unor reguli și principii noi, care pot genera un efect invers (aplicare neunitară în SM și creșterea posibilității de existență a unor abuzuri din partea autorităților de control);

(2) reglementare a regulilor privind protecția socială, echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, fără însă ca această reglementare să se facă în detrimentul siguranței rutiere, al drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, creșterea excesivă a costurilor de conformare pentru firmele de transport sau autoritățile de control.

Art. 3. - Senatul României solicită Comisiei Europene:

a) excluderea în mod explicit din domeniul de aplicare al Directivei 96/71 /CE (detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii) a transportului rutier internațional, având în vedere caracterul mobil al acestei activități;

b) reevaluarea termenului de 3 zile într-o lună calendaristică de la care începe perioada de detașare, în cazul operațiunilor de transport rutier internațional, deoarece este nerealist, iar metoda de calcul propusă este exagerată și restrictivă, ce va determina în realitate reducerea inclusiv a termenului precizat;

c) ca perioada de derogare să fie de minimum 16 zile. Pentru ca un conducător auto care efectuează operațiuni de transport rutier internațional să poată fi considerat detașat într-un stat membru ar trebui ca timpul total de lucru pe teritoriul statului membru să fie peste 50% din totalul zilelor dintr-o lună;

d) reevaluarea noilor controale administrative (preînregistrarea pentru perioade de până la 6 luni, păstrarea înregistrărilor de tahograf, prezența contractului de muncă la șofer și documente salariale de pe ultimele 2 luni), deoarece timpii de imobilizare la control vor crește considerabil. Ar fi indicat să existe un punct unic de trimitere a declarațiilor necesare, iar sistemul de control trebuie să se bazeze pe ambele variante: în trafic și la sediul transportatorului, precum și un termen de 14 zile în care transportatorul să poată prezenta unele documente necesare pentru control;

e) clarificarea tipurilor de transport avute în vedere de propunerea prezentă de reglementare, luând în considerare menționarea transportului de pasageri, ca tip de servicii de transport acoperit, precum și situația specifică a tranzitului.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017,

Nr. 101.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/468 din 20.09.2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre,

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității, deoarece transportul rutier are o dimensiune internațională tot mai puternică. Proporția activității de transport rutier de marfă internațional din activitatea totală de transport rutier de marfă în UE-28 a crescut de la aproximativ 28% în 2000 la aproape 36% în 2014. În aceste condiții numai UE poate furniza un cadru juridic uniform pentru piața internă din ce în ce mai integrată a serviciilor de transport rutier. În plus, deoarece directiva actuală permite statelor membre să restricționeze utilizarea vehiculelor închiriate în anumite condiții, reducerea posibilităților statelor membre de a impune restricții în ceea ce privește utilizarea vehiculelor închiriate necesită o modificare a directivei, care se poate realiza doar la nivelul UE.

(2) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul proporționalității, deoarece propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru rezolvarea problemelor identificate.

Art. 2. - Senatul României solicită Comisiei Europene:

(1) clarificarea modificărilor din propunere, în sensul interpretării lor ca o aliniere a posibilității folosirii de către un operator de transport a vehiculelor deținute prin contract de închiriere în aceleași condiții ca și vehiculele deținute în proprietate;

(2) clarificarea posibilității utilizării de către un operator de transport național a unor vehicule închiriate înmatriculate și în alte state membre pentru transportul rutier național și internațional;

(3) clarificarea și, după caz, reformularea dispozițiilor care ar putea crea dificultăți semnificative pentru autoritățile de control. Principalele obstacole semnalate din perspectiva aplicării noilor dispoziții vizează:

a) dificultăți în procesul de identificare corectă a autovehiculului și deținătorului său, de stabilire în practică a existenței/inexistenței înmatriculării efective a acestor vehicule, de verificare a respectării condițiilor tehnice și de admisibilitate în traficul internațional, precum și de sancționare a încălcării normelor rutiere la nivel național și punerii în aplicare a Directivei 2015/413/UE, având în vedere diferitele tipuri de înmatriculări existente la nivelul statelor membre (temporară, provizorie, de garaj etc.), calitatea uneori îndoielnică a documentelor prezentate la control, imposibilitatea de a recurge la bazele de date și rețelele de cooperare instituite la nivel UE (EUCARIS/PRADO) pentru a se putea identifica specimenele agreate ale certificatelor și plăcuțelor de înmatriculare emise cu caracter provizoriu, temporar, de garaj de către statele membre;

b) identificarea unor modalități concrete prin care să se poată constata efectiv respectarea de către operatori a termenului de 4 luni într-un an calendaristic;

(4) creșterea eficienței Registrului electronic european al operatorilor de transport rutier (ERRU) care în prezent nu funcționează la parametri optimi (o serie de state membre nu sunt încă nici măcar interconectate la ERRU);

(5) analizarea cu atenție a avantajelor și dezavantajelor închirierii vehiculelor din orice stat membru și utilizării lor în celelalte state membre, ce ar putea favoriza ca întreprinderile care efectuează transport cu vehicule închiriate să urmărească să aibă costuri cât mai mici prin închirierea la prețuri minime a unor vehicule cu vechime foarte mare în circulație, ceea ce ar genera efecte negative, contrare celor indicate de COM în evaluarea de impact (posibilul impact pozitiv al noilor reglementări asupra siguranței rutiere și mediului).

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017.

Nr. 102.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe - COM (2017) 331 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/472 din 20.09.2017,

Senatul adopta prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarității, deoarece EMIR este un regulament Obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Dispozițiile EMIR stabilesc cadrul de supraveghere care se aplică CPC stabilite atât în UE, cât și în țări terțe care asigură servicii de compensare membrilor compensatori sau locurilor de tranzacționare stabilite în UE. În temeiul EMIR, statul membru în care este stabilită CPC joacă un rol major în mecanismele de supraveghere. Cu toate acestea, statele membre și autoritățile naționale de supraveghere nu pot soluționa în mod unilateral riscurile sistemice generate de un nivel ridicat de integrare și interconectare a CPC-urilor, care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, în afara domeniului de aplicare al jurisdicțiilor naționale. Astfel, obiectivele EMIR de îmbunătățire a siguranței și a eficienței CPC prin stabilirea unor cerințe uniforme privind desfășurarea activităților acestora nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre individual, ci, având în vedere amploarea acțiunilor, ele pot fi realizate mai bine la nivelul UE, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la art. 5 din TFUE.

(2) Consideră că propunerea de regulament respectă principiul proporționalității, deoarece propunerea vizează să asigure faptul că mecanismele de supraveghere prevăzute de EMIR îndeplinesc obiectivul de reducere a riscului sistemic pe piețele instrumentelor derivate într-un mod mai proporțional și mai eficace, la un cost minim pentru participanții la piață. Propunerea stabilește un cadru simplificat de supraveghere a CPC autorizate la nivelul UE, clarificând rolurile și responsabilitățile tuturor diverselor autorități și instituții implicate la nivel național și la nivelul UE. În același timp, propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul prevăzut de EMIR de a reduce riscul sistemic, prin stabilirea unor criterii transparente și obiective, care permit identificarea, monitorizarea și atenuarea riscurilor pe care le presupune o CPC dintr-o țară terță la adresa stabilității financiare a UE.

(3) Apreciază eforturile depuse de Comisie în vederea finalizării Uniunii piețelor de capital și transformarea lor într-un sistem mai eficace și mai consecvent în materie de supraveghere a CPC, în interesul unei integrări sporite a pieței, al stabilității financiare și al unor condiții de concurență echitabile.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017.

Nr. 103.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/473 din 20.09.2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul României:

(1) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității, deoarece experiența arată că dispozițiile naționale menite să combată planificarea fiscală agresivă nu pot fi pe deplin eficace. Acest lucru se datorează faptului că un număr semnificativ de structuri concepute pentru a evita impozitele au o dimensiune transfrontalieră, în contextul în care capitalul și persoanele sunt de asemenea din ce în ce mai mobile, mai ales în cadrul unei piețe integrate cum este piața internă a UE. Necesitatea unei acțiuni colective la nivelul UE pentru a îmbunătăți situația actuală a devenit evidentă și poate completa în mod util inițiativele existente în acest domeniu, în special în contextul DAC, Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât instrumentele existente la nivel național s-au dovedit a fi numai parțial eficace în ceea ce privește sporirea transparenței.

Mai mult, acțiunea la nivelul UE în ceea ce privește comunicarea informațiilor ar aduce o valoare adăugată, față de inițiativele individuale ale statelor membre în acest domeniu. Aceasta se datorează faptului că, mai ales atunci când este însoțită de un schimb de informații, comunicarea informațiilor cu privire la modalitățile de planificare fiscală potențial agresivă va permite administrațiilor fiscale să obțină o imagine completă a impactului tranzacțiilor transfrontaliere asupra bazei de impozitare generale. Astfel, UE se găsește într-o poziție mai bună decât orice stat membru individual în ceea ce privește asigurarea eficacității și integralității sistemului de schimb de informații.

(2) Consideră că propunerea de directivă respectă principiul proporționalității, deoarece răspunsul politic propus se limitează la abordarea modalităților de planificare fiscală potențial agresivă care implică un element transfrontalier. Având în vedere faptul că denaturările identificate în ceea ce privește funcționarea pieței interne se extind de obicei dincolo de granițele unui singur stat membru, limitarea normelor comune la situațiile transfrontaliere din UE reprezintă minimul necesar pentru abordarea problemelor într-un mod eficace.

(3) Apreciază eforturile depuse de Comisie în vederea creării unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile și promovării unui sistem fiscal mai echitabil. Sporirea transparenței este un pilon principal al strategiei de combatere a evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale, iar schimbul de informații între administrațiile fiscale este esențial pentru a le furniza acestora informațiile necesare în vederea realizării cu eficiență a sarcinilor care le revin.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

București, 26 septembrie 2017.

Nr. 104.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 179/2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la București la 26 iulie 2017 și 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 179/2014.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:â

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleșcanu

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 693.


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Clădirea UTI

Tel. 021 201 03 11

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Str. Vasile Lascăr

Fax 021 201 03 38

Asociația de Dezvoltare Internațională

Sector 2, 020492

 

 

București, România

 

 

Domnului Ionuț Mișa,

ministrul finanțelor publice

București, România

 

26 iulie 2017

 

Ref.: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar

(împrumut nr. 8362 - RO)

Amendament la Acordul de împrumut și Planul de acțiuni

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („împrumutatul*) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca*), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 17 iunie 2014 („Acordul de împrumut*). De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 9 iunie 2017, prin care se solicită o serie de amendamente la Acordul de împrumut și se convine asupra unui plan de acțiuni care să fie implementat de către împrumutat ca urmare a intrării în efectivitate a acestei scrisori de amendament,

Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

1. Descrierea părții Ași a părții B prevăzute în anexa 1 la Acordul de împrumut se comasează și va avea cuprinsul prezentat mai jos, iar părțile C și D se renumerotează În mod corespunzător:

„Partea A întărirea furnizării de servicii medicale

1. Raționalizarea rețelei de furnizare de servicii medicale prin consolidarea spitalelor-cheie care vor deveni coloana vertebrală a rețelelor de spitale, sprijinirea îngrijirii secundare în ambulatoriu și a asistenței medicale primare și diferite tipuri de îngrijiri medicale pe termen lung asigurate în prezent ca servicii spitalicești normale, prin următoarele activități:

a) îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, inclusiv săli de operație, unități de terapie intensiva, unități pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență (inclusiv sisteme de telemedicină de urgență) și servicii de diagnostic (imagistică medicală). Realizarea de lucrări de reabilitare în cadrul unităților medicale existente;

b) redefinirea rolului spitalului în sistemul de sănătate^ comasarea serviciilor și reducerea numărului de spitale cu o singură specializare și trecerea de la cele care funcționează într-o locație compusă din mai multe clădiri la o singură clădire cu platforme integrate de diagnostic și intervenție;

c) dezvoltarea de centre publice pentru diagnostic și tratament în ambulatoriu;

d) transformarea unor spitale locale în centre de diagnostic și tratament în ambulatoriu;

e) îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, printre altele, prin crearea de centre de screening pentru cancer suplimentare, crearea a 8 unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie; și

f) întărirea și extinderea îngrijirii paliative în sistem public.”

2. Secțiunea I din anexa 2 la Acordul de împrumut se completează cu o nouă secțiune E, care va avea următorul cuprins: „E. Planul de acțiuni

Cu excepția cazului în care Banca nu va conveni altfel, împrumutatul, prin MS, va realiza Proiectul în conformitate cu Planul de acțiuni și, cu excepția cazului în care Banca nu va conveni altfel, nu va amenda, abroga, renunța sau nu va permite amendarea, abrogarea sau renunțarea la acesta sau la orice dispoziție a acestuia fără acordul scris prealabil al Băncii.

Împrumutatul va monitoriza implementarea Planului de acțiuni, iar împrumutatul și Banca vor efectua în mod regulat, pe întreaga perioadă de realizare a Planului de acțiuni, schimb de opinii cu privire la implementarea acestuia.”

3. Secțiunea I din anexa 2 la Acordul de împrumut se completează cu o nouă secțiune F, care va avea următorul cuprins: „F. Angajamente ale împrumutatului

Până cel mai târziu la data de 31 martie 2019 sau o altă dată ulterioară care poate fi convenită cu Banca, împrumutatul va transmite Băncii evidențe satisfăcătoare pentru Bancă, privind faptul că cel puțin 45% din suma totală a împrumutului a fost angajată în scopul implementării Proiectului în conformitate cu prevederile prezentului acord.”

4. Se introduce o nouă definiție, care va fi numerotată 1), iar toate celelalte definiții vor fi renumerotate în mod corespunzător, după cum urmează:

„1. Plan de acțiuni - Înseamnă planul din data de 9 iunie 2017 elaborat de împrumutat, în care sunt stabilite diferite ținte și pași care trebuie îndepliniți în cadrul Proiectului, în conformitate cu secțiunea I.E din anexa 2 la prezentul acord.”

Toate celelalte prevederi ale Acordului de împrumut, cu excepția celor modificate prin prezenta scrisoare de amendament, rămân în vigoare și în efectivitate.

Anexăm la această scrisoare de amendament Planul de acțiuni care a fost aprobat de împrumutat și de Bancă în vederea implementării Proiectului.

Vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea și retransmiterea către noi a exemplarului anexat al acestei scrisori. Prezentul amendament va intra în vigoare la primirea de către Bancă a unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Tatiana Proskuryakova,

manager de țară.

Biroul Băncii Mondiale din România

 

De acord: România

Prin: reprezentant autorizat:

Ionuț Misa,

ministrul finanțelor publice

Data: 31 iulie 2017.

 

Anexă - Planul de acțiuni

 

ANEXĂ

Planul de acțiuni din data de 9 iunie 2017

 

Nr. crt.

Ținte (Milestone)

Termen

1.

Unitatea de management al proiectului (UMP) a fost ajustată în ce privește componența și structura într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă (cuprinzând nu mai mult de 10 persoane cu atribuții cu caracter permanent de natură fiduciară: achiziții, management financiar).

Deschidere oferte pentru achiziția de echipamente de radioterapie pentru 5 spitale (G/C1/3.1) Contractul pentru „Modernizarea departamentelor de urgență ale spitalelor și alte echipamente și ECG și defibrilatoare pentru unități de terapie intensiv㔠(G/C1/1.2.1) a fost adjudecat.

Nu mai târziu de 31 iulie 2017

2.

Contractele pentru studii de fezabilitate și proiectare tehnică pentru: Târgu Mureș CS/1/2; Timișoara CS./1/3.3.3; Spitalul „Grigore Alexandrescu” și Spitalul „Bagdasar-Arseni” au fost adjudecate. Deschidere oferte pentru „Echipamente de imagistică medical㔠(G/C1/2.1.1)

Nu mai târziu de 30 septembrie 2017

3.

Contractul pentru echipamente pentru sălile de operație a fost adjudecat (G/C1/6.1). Contractul pentru unitățile mobile pentru screeningul cancerului a fost adjudecat (G/C2/8).

Nu mai târziu de 15 decembrie 2017

4.

Contractul de asistență tehnică pentru actualizarea sistemului DRG și a sistemului de plăți a fost adjudecat.

Contractul pentru „Sistemul de telemedicină de urgenț㔠a fost adjudecat (G/C1/4.1).

Nu mai târziu de 30 iunie 2018

5.

A fost emis ordinul ministrului sănătății de punere în aplicare a recomandărilor asistenței tehnice privind evaluarea tehnologiilor medicale.

Unitățile mobile pentru screeningul pentru cancer sunt operaționale.

Nu mai târziu de 15 decembrie 2018

 

În cazul în care una sau mai multe ținte nu sunt îndeplinite de împrumutat și dacă Planul de acțiuni nu este revizuit de comun acord de către Bancă și împrumutat, Banca își rezervă dreptul de a declanșa suspendarea și anularea împrumutului în totalitate sau parțial, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut și ale Condițiilor generale aplicabile împrumutului. Părțile convin ca, în cazul nerespectării unei ținte specifice, Banca poate lua în considerare declanșarea suspendării și anulării din împrumut a douăzeci de milioane de euro (20.000.000 EUR)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băbiciu - sectoarele cadastrale nr. 1,6, 7, 8 și 9;

b) unitatea administrativ-teritorială Giuvărăști - sectoarele cadastrale nr. 5 și 7;

c) unitatea administrativ-teritorială Drăgănești-Olt - sectoarele cadastrale nr. 4 și 5;

d) unitatea administrativ-teritorială Topana - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 14, 15 și 26;

e) unitatea administrativ-teritorială Bărăști - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9,11, 13 și 16;

f) unitatea administrativ-teritorială Tufeni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4 și 5;

g) unitatea administrativ-teritorială Vulpeni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6 și 7;

h) unitatea administrativ-teritorială Rusănești - sectorul cadastral nr. 7;

i) unitatea administrativ-teritorială Slătioara - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 și 39;

j) unitatea administrativ-teritorială Icoana - sectoarele cadastrale nr. 5, 13,14,15,16, 17 și 18;

k) unitatea administrativ-teritorială Schitu - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 10, 11, 22, 27, 29, 30, 31, 32 și 34;

l) unitatea administrativ-teritorială Dobrosloveni - sectoarele cadastrale nr. 12, 13,14, 15, 16, 18 și 19;

m) unitatea administrativ-teritorială Deveselu - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 și 19;

n) unitatea administrativ-teritorială Optași-Măgura - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15 și 18;

o) unitatea administrativ-teritorială Bălteni - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 8 și 9;

p) unitatea administrativ-teritorială Barza - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 6, 7, 9 și 10;

q) unitatea administrativ-teritorială Vădăstrița - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15;

r) unitatea administrativ-teritorială Traian - sectoarele cadastrale nr. 2,5,6, 7 și 8;

s) unitatea administrativ-teritorială Coteana – sectoarele cadastrale nr. 5, 10, 11, 13, 14, 15 și 16;

ș) unitatea administrativ-teritorială Curtișoara - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 10 și 11;

t) unitatea administrativ-teritorială Vâlcele - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4 și 6;

ț) unitatea administrativ-teritorială Fălcoiu - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 17, 18, 19, 20 și 21;

u) unitatea administrativ-teritorială Vlădila - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 13;

v) unitatea administrativ-teritorială Seaca - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 6, 7, 8 și 9;

w) unitatea administrativ-teritorială Călui - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.11,12, 13, 14,15, 16,17,18, 24, 25, 27, 28 și 29;

x) unitatea administrativ-teritorială Ipotești - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13;

y) unitatea administrativ-teritorială Găvănești - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 10, 13 și 15;

z) unitatea administrativ-teritorială Verguleasa - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 19 și 20;

aa) unitatea administrativ-teritorială Drăghiceni - sectoarele cadastrale nr. 1,4, 5,10, 11, 12,13, 14 și 15;

bb) unitatea administrativ-teritorială Cezieni - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18;

cc) unitatea administrativ-teritorială Vulturești - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 10, 14, 15. 23, 24 și 26;

dd) unitatea administrativ-teritorială Obârșia - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14 și 17;

ee) unitatea administrativ-teritorială Gura Padinii - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 12 și 15;

ff) unitatea administrativ-teritorială Dobroteasa - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28 și 30.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-34 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-34*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Radu Codruț Ștefănescu

 

București, 19 septembrie 2017.

Nr. 1.249.


*) Anexele nr. 1-34 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică

Județ OLT

UAT: BABICIU

Sectoare: l, 6,7,8, 9


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.