MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 779/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Luni, 2 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

883. - Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 394 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor\

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

684. - Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

705. - Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

629. - Decizie pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meșter în funcția de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.142. - Ordin al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

DECRETE

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuția avută la promovarea democrației și securității regionale, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Republica Croația,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Colan Excelenței Sale doamnei Kolinda Grabar-Kitarovic, președintele Republicii Croația.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 883.

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 394

din 13 iunie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, excepție ridicată de Victor Hîrșovescu în Dosarul nr. 7.389/95/2015 al Tribunalului Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 403D/2016.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepției, personal, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autorul excepției a depus o precizare a criticilor de neconstituționalitate formulate, în cuprinsul căreia menționează că, în opinia sa, sunt neconstituționale și dispozițiile art. 593 din Legea nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare și cele ale art. 60 alin. (1) din Legea nr. 360/2002.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele prezentate pe larg în cuprinsul motivării scrise.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, având în vedere faptul că nu sunt indicate normele constituționale pretins încălcate, autorul susținând existența unui conflict între dispozițiile art. 583 alin. (1) și cele ale art. 582 lit. b) din Legea nr. 360/2002 și prezintă aprecieri cu privire la interpretarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

6. Prin încheierea din 2 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 7.389/95/2015, Tribunalul Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Excepția a fost ridicată de Victor Hîrșovescu într-o cauză având ca obiect obligația de a face, respectiv obligarea unei autorități publice la comunicarea unor informații.

7. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia apreciază că dispozițiile art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 încalcă principiul contradictorialității, susținând, în esență, că aceste norme sunt neconstituționale în măsura în care nu permit petiționarului să studieze dosarul întocmit ca urmare a propriei plângeri, să primească xerocopii, să propună probe, să constate cum se apără polițistul și dacă cercetarea prealabilă disciplinară este completă și legală. De asemenea, autorul excepției pretinde existența unui conflict între dispozițiile art. 583 alin. (1) și cele ale art. 582 lit. d) din Legea nr. 360/2002.

8. În final, autorul consideră că, în mod greșit, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor a fost interpretată în sensul că obligă doar la un răspuns în 30 de zile, nu și la dreptul reclamantului de a studia dosarul cauzei.

9. Tribunalul Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal nu își exprimă opinia asupra excepției de neconstituționalitate, mărginindu-se doar la a analiza admisibilitatea acesteia.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

11. Guvernul apreciază că excepția invocată este inadmisibilă, întrucât, În realitate, autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci este nemulțumit de posibila contradicție între prevederile art. 583 alin, (1) din Legea nr. 360/2002 și cele ale art. 582 alin. (1) lit. d) din aceeași lege. De asemenea, apreciază că, în lipsa indicării concrete a principiilor constituționale pretins a fi încălcate de dispozițiile legale criticate, în cauză sunt incidente prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora sesizarea trebuie motivată.

12. Avocatul Poporului își exprimă punctul de vedere doar cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, în sensul netemeiniciei acesteia. Astfel, apreciază că această normă legală nu este de natură a afecta principiul contradictorialității. Părțile, așa cum sunt menționate prin actul administrativ prin care se declanșează cercetarea prealabilă, sunt: polițistul cercetat, polițistul care va efectua cercetarea și, după caz, un polițist desemnat să ajute la efectuarea acesteia, potrivit art. 59 alin. (5) din Legea nr. 360/2002. De asemenea, cât privește persoana la sesizarea căreia s-a declanșat cercetarea disciplinară, aceasta nu este parte în procedură și, prin urmare, principiul contradictorialității nu îi este aplicabil. Totodată, susține că argumentul autorului excepției potrivit căruia persoana care a sesizat comiterea faptelor are dreptul de a constata dacă cercetarea este completă și legală, nu poate fi reținut, deoarece această sarcină revine persoanei care a dispus-o, după primirea dosarului de cercetare prealabilă și care poate lua una dintre măsurile prevăzute de art. 593 din Legea nr. 360/2002.

13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „procedura disciplinară nu este public㔠și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002.

16. În opinia autorului excepției, dispozițiile de lege criticate contravin dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituție, în componenta referitoare la contradictorialitate.

17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit art. 55 din Legea nr. 360/2002, încălcarea de către polițist, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

18. Analizând cadrul legal în materia cercetării disciplinare a polițistului, Curtea observă că, potrivit art. 582 din Legea nr. 360/2002, procedura disciplinară are la bază: prezumția de nevinovăție - polițistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită; garantarea dreptului la apărare - se recunoaște dreptul polițistului de a formula și de a susține apărări în favoarea sa, de a prezenta probele și motivațiile pe care le consideră necesare în apărarea sa și de a fi asistat; celeritatea procedurii - cauza se soluționează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege; contradictorialitatea - asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură CU abaterea disciplinară sesizată; proporționalitatea - asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă; unicitatea sancțiunii - pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară; legalitatea sancțiunii - sancțiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1).

19. Relativ la contradictorialitate, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, paragrafele 35-37, Curtea a reținut c㠄acest concept este definit în doctrină ca dreptul fiecărei părți de a participa la prezentarea, argumentarea și dovedirea pretențiilor sau apărărilor sale precum și dreptul de a discuta și combate susținerile și probele celeilalte părți. Contradictorialitatea se traduce în aducerea la cunoștința celeilalte părți a argumentelor de fapt și de drept, pe de-o parte, și posibilitatea celeilalte părți de a răspunde acestora, pe de altă parte. Astfel, contradictorialitatea este, în primul rând, posibilitatea reală de a dezbate în fața judecătorului tot ceea ce este avansat în drept sau în fapt de către adversar și tot ceea ce este prezentat de acesta, probe sau alte documente. Din perspectiva protejării drepturilor omului, Curtea observă că principiul contradictorialității este un element al principiului egalității armelor și al dreptului la un proces echitabil. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că egalitatea armelor este o trăsătură inerentă a unui proces echitabil, care presupune ca fiecărei părți să i se acorde posibilitatea rezonabilă de a prezenta cauza în condiții care să nu o plaseze într-o situație net dezavantajoasă vis-a-avis de adversarul său (Hotărârea din 16 noiembrie 2006 pronunțată în Cauza Klimentyev împotriva Rusiei, paragraful 95). Astfel, instanța europeană a statuat că a existat o încălcare a prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenție, în cazul în care reclamantul a fost împiedicat să răspundă la observațiile făcute de avocatul-general în fața Curții de Casație și nu i s-a dat o copie a observațiilor acestuia. Inegalitatea a fost exacerbată de participarea avocatului-general, în calitate de consilier, la deliberările instanței (Hotărârea din 30 octombrie 1991 pronunțată în Cauza Borgers împotriva Belgiei, paragrafele 27-29),”

20. Cu privire la principiul publicității, prin Decizia nr. 537 din 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2010, Curtea a statuat că acesta „implică, pe de o parte, desfășurarea ședințelor de judecată în prezența părților și în condiții care să garanteze posibilitatea publicului de a asista la dezbateri și, pe de altă parte, pronunțarea hotărârii prin care se soluționează cauza în ședință publică. El constituie premisa unei justiții independente și imparțiale care asigură părților garanția respectării dreptului la un proces echitabil”.

21. Față de cele anterior referite, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate, potrivit cărora procedura disciplinară nu este publică, nu contravin principiului contradictorialității, întrucât în discuția părților vor fi puse toate cererile, împrejurările de fapt și de drept invocate.

22. De asemenea, Curtea nu poate reține nici critica potrivit căreia reglementările criticate sunt neconstituționale „în măsura în care nu permit petiționarului să studieze dosarul întocmit ca urmare a propriei plângeri”, având în vedere faptul că, potrivit art. 59 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, în actul administrativ, prin care se declanșează cercetarea prealabilă, se nominalizează polițistul cercetat, polițistul care va efectua cercetarea și, după caz, un polițist desemnat să ajute la efectuarea acesteia. Așadar, persoana la sesizarea căreia s-a declanșat cercetarea disciplinară nu este parte a acestei proceduri, fiind un terț față de aceasta, împrejurare care nu justifică accesul la actele dosarului de cercetarea disciplinară, însă, în temeiul ordonanței care reglementează activitatea de soluționare a petițiilor, persoana la cererea căreia s-a declanșat cercetarea disciplinară poate solicita informații cu privire la rezultatul sesizării, ceea ce s-a și întâmplat în prezenta cauză.

23. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Curtea observă că autorul excepției este nemulțumit, în realitate, de răspunsul primit de la Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, căruia i-a adresat o petiție, context în care apreciază că ordonanța criticată ar fi trebuit să fie mult mai detaliată. Or, acest aspect nu reprezintă o problemă de constituționalitate a dispozițiilor legale criticate, ci o chestiune de interpretare și aplicare a legii de către autoritatea publică pârâtă, asupra căreia, în temeiul art. 126 din Constituție, instanța judecătorească are competența exclusivă să se pronunțe cu prilejul soluționării litigiului în cadrul căruia a fost invocată prezenta excepție de neconstituționalitate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 87 din 27 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, sau Decizia nr. 825 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2012). Ca atare, Curtea constată că aspectele sesizate excedează competenței sale, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Victor Hîrșovescu în Dosarul nr. 7.389/95/2015 al Tribunalului Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Gorj - Secția contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 13 iunie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispozițiile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și al art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, cu sediul în orașul Murfatlar, calea București nr. 2, județul Constanța, instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, denumită în continuare Stațiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din bunuri din domeniul public și privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, potrivit situații lor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Stațiunea administrează un teren aparținând domeniului public al statului, în suprafață de 74,6692 ha, indispensabil activității de cercetare-dezvoitare-inovare și multiplicării materialului biologic, și un teren aparținând domeniului privat al statului, în suprafață de 7,2000 ha, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3.19 și 7.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Stațiunii, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(4) Veniturile obținute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii și vinificației și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe, grupa - 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa - 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119* - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activității pentru recoltare; clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0163- Activități după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea semințelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare; clasa 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

d) diviziunea 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații; grupa 256 - Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operațiuni de mecanică generală;

e) diviziunea 33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor; clasa 3312 - Repararea mașinilor; clasa 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva „n.c.a.”; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; grupa 332- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; clasa 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

f) diviziunea 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat; grupa 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat; clasa 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;

g) diviziunea 36 - Captarea, tratarea și distribuția apei; grupa 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei,

h) diviziunea 37 - Colectarea și epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea și epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

i) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 461 - Activități de intermediere în comerțul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; clasa 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; grupa 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor;

j) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; clasa 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; grupa 478 - Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; grupa 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; Clasa 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

k) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

l) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522- Activități anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări;

m) diviziunea 55 - Hoteluri și alte facilități de cazare; grupa 552 - Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

n) diviziunea 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație; grupa 562 - Activități de alimentație, catering pentru evenimente și alte servicii de alimentație; clasa 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;

o) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 - Activități de editare a cărților; clasa 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; clasa 5819 - Alte activități de editare;

p) diviziunea 62 - Activități de servicii în tehnologia informației; grupa 620 - Activități de servicii în tehnologia informației; clasa 6203 - Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul;

q) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

r) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea și vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

s) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 - Activități de consultanță în management; clasa 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

ș) diviziunea 71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică; grupa 712 - Activități de testări și analize tehnice; clasa 7120 - Activități de testări și analize tehnice;

t) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 -

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

ț) diviziunea 73 - Publicitate și activități de studiere a pieței; grupa 732- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

u) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 749 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

v) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782- Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare a personalului;

w) diviziunea 85 - învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; grupa 856 - Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 - Activități de servicii-suport pentru învățământ;

x) diviziunea 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 - Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 942 - Activități ale sindicatelor salariaților; clasa 9420 - Activități ale sindicatelor salariaților; grupa 949 - Alte activități asociative; clasa 9499 - Activități ale altor organizații n.c.a,

(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Finanțarea Stațiunii se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Stațiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Stațiunea organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.

(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Stațiunii și se depun la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Stațiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este de 72.

Art. 10. - (1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Stațiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești, la propunerea consiliului de administrație.

(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Stațiunii este asigurată de:

a) consiliul de administrație format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul unității.

(3) Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

(4) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al consiliului de administrație, acesta poate beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Stațiunii este asigurată de director, numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare.

(6) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la Stațiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.

Art. 14. - Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al stațiunii, în condițiile legii.

Art. 15. - Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin:

a) diminuarea cu suprafața de teren de 600,6708 ha, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F. 116255, ca urmare a aplicării prevederilor anexelor nr. 3.20 și nr. 9.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a retrocedării terenului în baza legilor fondului funciar;

b) trecerea suprafeței de teren de 7,2000 ha de la nr. M.F. 116255 în domeniul privat al statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, potrivit prevederilor anexei nr. 7.11 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, a valorii de inventar a terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 116255 și actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Magazin de prezentare Ec.” - MF 121529, ca urmare a reevaluării acestuia;

d) trecerea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat al statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar;

e) scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărții funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării și inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguță Vasilescu

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

 

București, 21 septembrie 2017.

Nr. 684.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar - C.U.1.2410643

 

  1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F

Codul de

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

116255

8.05.03

Total suprafață

74,6692 ha

Țara: România, județul: Constanța, orașul: Murfatlar, calea București nr. 2

727.520

 

 

TOTAL

 

 

727.520

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică

1

1

Total suprafață de teren - 7,2000 ha

198.518

În administrare, conform Legii nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

198.518

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, rămase pe teren izolat între proprietăți private, care trec În domeniul privat al statului În vedere valorificării și, după caz, casării, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii

Valoarea de

inventar

(iei)

Situația juridica

Situația juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

lipul

bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăți

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/  concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

116084

8.28.10

Clădire sediu F3

Un nivel 332 mp

N - SCDV Murfatlar

S -Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Sasarab

Țara; România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1972

10

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116110

8.28.10

Casă prefabricate F2

18 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Murfatlar

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București

nr. 2

1983

10

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116111

8.28.10

Casă prefabricate F2

18 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

10

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116112

8.28.10

Clădire sediu F2

168 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

32

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116153

8.28.12

Grup locuințe F4

725 mp

N - SCDV Murfatlar

S -Tancodrom Basarabi

E -Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

32

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116162

8.28.04

Hală fasonat port altoi F5

297 mp

N - SCDV Murfatlar

S -Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1984

348

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116167

8.28.08

Remiză mașini agricole F5

75 mp

N - SCDV Murfatlar

S -Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

29

Legea nr. 45/2009,

cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116168

8.28.13

Baracă fasonat port. F5

297 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1984

456

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116170

8.28.10

Magazie grajd animale F5

512 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

18

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116172

8.28.10

Clădire prefabricate F4

76 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

13

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116177

8.27.07

Grajd taurine F2

56 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

13

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116222

8.28.10

Clădire sediu F4

144 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

309

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116231

8.28.12

Clădire locuințe F4

76 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

1983

13

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116234

8.28.10

Clădire prefabricate F5

78 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

12

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116235

8.28.10

Clădire prefabricate F5

64 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

12

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116236

8.28.10

Casă prefabricate F5

310 mp

N - SCDV Murfatlar

S -Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

12

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116238

8.28.12

Dormitor comun F4

450 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1963

217

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116249

8.28.10

Clădire, cantină,  magazie F2

173 mp

N - SCDV Murfatlar

S - Tancodrom Basarabi

E - Valul lui Traian

V - Oraș Basarab

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

32

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121529

8.28.10

Magazin de prezentare Ec.

Parter

Bloc locuit

Parter bloc locuit.

Suprafața utilă = 148 mp

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1995

213.400

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121530

8.28.04

Hală sortat + fasonat F5

S = 297 m2

N - SCPVV Murfatlar

S - SCVV,

E - Tancodrom Basarabi,

V - Traian V. Basarabi

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar nr. -

1984

427

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121531

8.28.10

Sală sortat-fasonat F-5

S = 297 m2

N - SCPVV Murfatlar

S - SCVV,

E - Tancodrom Basarabi,

V - Traian V. Basarabi

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1984

423

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121532

8.28.12

Clădire dormitor F-5

Prefabricate

N - SCPVV Murfatlar

S - SCVV,

E - Tancodrom Basarabi,

V - Traian V. Basarabi

Țara: România

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 1

1983

13

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

215.841

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și transmiterii lor, cu titlu gratuit, în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” în condițiile prevăzute la art. 6, alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare

 

Nr. M.F

Codul de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

Datele de identificare teren aferent (T - tarla/P - parcelă)

Cartea funciară nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

116099

8.28.10

Post trafo

164 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

523

T1/P-CC1985

103092

116114

8.28.10

Depozit platformă beton ADT

1.150 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

206

T1/P-CC1985

103092

116115

8.27.06

Seră altoire, forțare viță-de-vie F3

1.008 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

127.133

T1/P-CC1985

103092

116116

8.28.10

Depozit păstrare vin 95 de vagoane

270 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

224.878

T1/P-CC1985

103092

116132

8.28.10

Corp contabilitate Ec.

210 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

70

T1/P-CC1985

103092

116135

8.28.12

Corp cantină Ec.

877 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

172

T1/P-CC1985

103092

116138

8.28.10

Atelier mecanic, cramă

822 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

720

T1/P-CC1985

103092

116141

8.29.08

Corp centrală

982 mp

Țara; România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

271

T1/P-CC1985

103092

116148

8,28.10

Clădire vinificație, crama nr. 1

Parter, etaj, demisol

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

1.735.274

T1/P-CC1985

103092

116152

8.28.12

Corp casă oaspeți Ec.

168 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

87

T1/P-CC1985

103092

116157

8.28.10

Depozit central materiale ADT

245 mp

Țara; România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

64

T1/P-CC1985

103092

116159

8,28.10

Clădire sector mecanic

606 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

16.573

T6/P-CC1933/2

103093

116244

8.28.10

Dependință izolată FI

68 mp

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

11

T6/ P-CC1933/2

103093

121533

8.28.10

Stație pompare hidrofor

Cu rezer. semiîngropat

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

165

T1/ P-Np2003

103088

121534

8.28.10

Depozit linie de îmbuteliere veche

în clădire crama nr. 1

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

63.575

T1/P-CC1985

103092

121535

8.28.10

Clădire vinificație

În crama nr. 1, laboratoare și sala incintă protocol

Țara: România,

Județ: Constanța

Oraș: Murfatlar

Calea București nr. 2

2.344.499

T1/P-CC1985

103092

 

 

TOTAL

 

 

4.514.221

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispozițiile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, al art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, șoseaua Agighiol, km 8, Județul Tulcea, instituție de drept public organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, denumită în continuare Stațiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din bunuri din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, potrivit situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Stațiunea administrează un teren aparținând domeniului public al statului în suprafață de 834,55 ha, indispensabil activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.16 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile, clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;

d) diviziunea 45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, grupa 453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

e) diviziunea 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; clasa 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri; grupa 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; grupa 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;

f) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor de tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;

g) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători neclasificate altundeva „n.c.a.”; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 Servicii de mutare;

h) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

i) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;

j) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;

k) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

l) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;

m) diviziunea 85 - învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a,

(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Finanțarea activității Stațiunii se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Stațiunea organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.

(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Stațiunii și se depun la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Stațiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este de 35.

Art. 10. - (1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia,

(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Stațiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, la propunerea consiliului de administrație.

(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Stațiunii este asigurată de:

a) consiliul de administrație format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul unității.

(3) Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

(4) Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Stațiunii este asigurată de director, numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare.

(6) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la Stațiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.

Art. 14. - Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al stațiunii, în condițiile legii.

Art. 15. - Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin:

a) scăderea suprafeței de teren de 150,00 ha, cu datele de identificare din anexa nr. 8.9 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, predată Comisiei locale de fond funciar, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 115886;

b) înscrierea valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 115886, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a evaluării acestuia, în condițiile legii.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, anexa nu cuprinde numărul cărții funciare pentru imobile.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării și inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 705.

 

ANEXĂ

 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea - C.U.I. 2375759

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

115866

8.28.03

Pavilion laboratoare

1 nivel, 3 laboratoare

Țara: România,

Județul Tulcea;

localitatea Tulcea,

șoseaua Agighiol, km 8

111.600

115875

8.29.08

Sediu administrativ

S = 240 mp, cărămidă

Țara: România,

Județul Tulcea;

localitatea Tulcea,

șos. Agighiol, km 8

127.850

115881

8.28.13

Atelier mecanic

S = 520 mp, cărămidă

Țara: România,

Județul Tulcea;

localitatea Tulcea,

șos. Agighiol, km 8

199.300

115886

8.05.03

Total suprafață

834,55 ha

Țara: România,

Județul Tulcea;

localitatea Tulcea,

șos. Agighiol, km 8

16.400.995

TOTAL:

16.839.745

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meșter în funcția de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin-Vintilă Meșter se numește în funcția de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 357/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 16 noiembrie 2016, își încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 629.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.217 din 28.09.2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 2.516 din 21 august 2017 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. FB 8.217 din 21 august 2017,

având în vedere prevederile titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 29 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 101, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În condițiile în care la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), în urma evaluării, se constată neîndeplinirea în totalitate a criteriilor de acreditare, Agenția Națională de Transplant poate acredita unitatea sanitară publică pentru activitatea de bancă și utilizator de țesuturi, în condițiile alin. (1) și (2).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodog

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 1.142.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.