MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 787/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Miercuri, 4 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

106. - Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Mie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 206 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Decizia nr. 480 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.160. - Ordin al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

 

1.161. - Ordin al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

1.162. - Ordin al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

 

2.591. - Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

 

ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

 

3.- Instrucțiuni privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din dala de 5 noiembrie 2017

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea cererii de urmărire penală față de domnul senator Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, transmisă Senatului cu Adresa nr. 2.122/C/2017,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 151 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul hotărăște să nu ceară urmărirea penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 3 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

București, 3 octombrie 2017.

Nr. 106.

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 206

din 30 martie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioniță Cochințu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, excepție ridicată de Societatea Keti Bar - S.R.L. din Târgu Mureș în Dosarul nr. 2.549/102/2015 al Tribunalului Mureș - Secția contencios administrativ și fiscal și care tomnează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 354D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, doamna consilier juridic Daniela Hudelcu, cu delegație depusă la dosar. Lipsește autoarea excepției de neconstituționalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzelor și arată că partea Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a depus note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, în principal, ca inadmisibilă și, în subsidiar, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul părții prezente, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, deoarece criticile formulate sunt simple afirmații ce nu constituie motive care să justifice încălcarea prevederilor constituționale ale art. 56.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca inadmisibilă, întrucât motivele invocate în susținerea acesteia nu pot fi convertite într-o veritabilă excepție de neconstituționalitate, fiind critici aduse modului în care este redactat textul de lege în discuție.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 4 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.549/102/2015, Tribunalul Mureș - Secția contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, excepție ridicată de Societatea Keti Bar-S.R.L. din Târgu Mureș într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită, pe de o parte, obligarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc să soluționeze contestațiile formulate și, pe de altă parte, anularea unor decizii privind taxa de viciu pentru jocurile de noroc.

7. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că așezarea justă a sarcinilor fiscale înseamn㠄moralitate, rezonabilitate, proporționalitate, echilibru, egalitate, nediscriminare”. Or, este injust ca statul, care are monopolul asupra organizării jocurilor de noroc, să reglementeze activități creatoare de vicii pentru cetățenii săi, respectiv să dea drept de organizare unor firme private în schimbul unor taxe de licențiere și de autorizare, stimulând dezvoltarea acestui sector, iar apoi să instituie anumite taxe pe viciu. Se consideră, totodată, că taxa instituită prin prevederile criticate nu este nici rezonabilă, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere economic, deoarece organizatorul de jocuri de noroc care a plătit taxa de licență și de autorizare este obligat să mai plătească o taxă pe viciu, context în care apreciază că aceasta nu își găsește nici rațiunile de proporționalitate, egalitate și echilibru. Cumularea celor două taxe, de licență și de autorizare, la care se mai adaugă cheltuielile necesare funcționării societății organizatoare de jocuri de noroc, are ca efect inhibarea jucătorilor și falimentarea societăților, cu atât mai mult cu cât legiuitorul a înțeles să încadreze în categoria „viciilor” doar aparatele de tip slot-machine, nu și celelalte jocuri de noroc.

8. Tribunalul Mureș - Secția contencios administrativ și fiscal opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, context în care arată că cele două tipuri de taxe au cauzalitate și finalitate diferite. De asemenea, menționează că nicio prevedere constituțională nu stabilește vreo interdicție de a impune taxe și impozite diferite asupra aceleiași activități.

9. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

10. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece nu îndeplinește cerințele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în ceea ce privește necesitatea ca sesizările să fie făcute în formă scrisă și motivate.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, care au următorul cuprins: „C. (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare”. Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i), la care fac referire prevederile criticate, au următorul cuprins: „(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează: [...] e) jocurile tip slot-machine: - jocuri tradiționale - de trei tipuri, respectiv:

(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care vor fi operate în locații specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul este nelimitat și depinde de hazard;”.

14. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt menționate prevederile constituționale ale art. 56 alin. (2) privind așezarea justă a sarcinilor fiscale.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, din evaluarea dinamicii legislative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, care constituie actul normativ principal în materia organizării și exploatării jocurilor de noroc, a suferit diferite modificări legislative. Astfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 a fost modificată prin art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014 Prin art. I pct. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 s-au adus modificări și completări punctului 4 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, anexă care se referă la „taxe speciale”, respectiv prin art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C. din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009] s-a legiferat taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine [400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de licență]. Totodată, în virtutea prevederilor constituționale privind cursul procesului legislativ al unei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 124/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 9 iunie 2015, care a reglementat mai multe aspecte, printre care și adoptarea unei noi anexe cuprinzând taxele percepute în activitatea jocurilor de noroc, prevăzându-se la punctul 3. - Taxe speciale [...] C. (i) c㠄Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare”.

16. De asemenea, atât prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014, cât și prin art. II din Legea nr. 124/2015 s-a prevăzut o situație tranzitorie, pentru operatorii jocurilor de noroc licențiați la momentul intrării în vigoare a acestei legi, respectiv operatorii economici care dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, valabilă la data intrării în vigoare a acestei legi, și nu doresc continuarea activității în noile condiții pot desfășura această activitate până la data expirării autorizațiilor, cu respectarea prevederilor art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și a unor anumite condiții prevăzute de lege; de la data intrării în vigoare a acestei legi, operatorii jocului tip slot-machine, astfel cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a achita taxa de viciu în tranșe trimestriale, odată cu plata autorizației.

17. Curtea constată că soluția legislativă criticată în prezenta cauză a mai format obiectul controlului de constituționalitate, sens în care este, spre exemplu, Decizia nr. 72 din 28 februarie 2017*), nepublicată la data pronunțării prezentei decizii, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate.

18. Cu acel prilej, Curtea a observat că prin Decizia nr. 1.344 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, s-a reținut că, în materia jocurilor de noroc, trebuie luată în considerare jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul libertății de a presta servicii, prevăzute de art. 49 CE [actualul art. 56 din TFUE]. Astfel, prin Hotărârea din 3 iunie 2010, pronunțată în Cauza C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd împotriva Stichting de Naționale Sporttotalisator, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și-a reconfirmat jurisprudența potrivit căreia, în domeniul reglementării jocurilor de noroc, statele membre dispun de o marjă foarte largă de acțiune. Totodată, Curtea a fixat criteriile pe care instanțele naționale trebuie să le aibă în vedere în contextul verificărilor privind aptitudinea reglementării naționale de a limita dependența de jocurile de noroc și de a preveni frauda în domeniu. Instanța europeană a decis că obiectivul principal urmărit de reglementarea națională trebuie să fie lupta împotriva criminalității, mai precis protecția consumatorilor de jocuri de noroc împotriva fraudelor săvârșite de operatori. Curtea a precizat că o legislație națională destinată să limiteze activitatea operatorilor de jocuri de noroc, în scopul limitării dependenței de jocurile de noroc și pentru a preveni frauda, este în principiu compatibilă cu dreptul european.

19. În ceea ce privește pretinsa încălcare a prevederilor constituționale privind așezarea justă a sarcinilor fiscale, Curtea a observat că aceasta este neîntemeiată, prevederile criticate fiind o aplicare a dispozițiilor constituționale menționate, întrucât cetățenii au îndatorirea fundamentală de a contribui, prin impozite și taxe, la cheltuielile publice. Existența unei obligații exprese a fiecărui cetățean de a contribui prin impozite și taxe la cheltuielile publice, prevăzută la art. 56 alin. (1) din Constituție, și a unei obligații a statului de a proteja interesele naționale în activitatea financiară este justificată de necesitatea asigurării certitudinii în constituirea ritmică a resurselor financiare ale statului. Astfel, este în afară de orice îndoială că încasarea impozitelor și taxelor constituie sursa principală de venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente ale apărării intereselor naționale pe plan financiar. Numai dacă dispune de aceste resurse bugetare, statul va fi în măsură să își îndeplinească obligațiile sale față de cetățeni și de agenții economici, astfel cum sunt prevăzute de Legea fundamentală.

20. În acest context, Cutea reiterează faptul că statul, în concreto Guvernul, acționând în calitate de legiuitor delegat, dar și Parlamentul, au marjă largă de apreciere în ceea ce privește reglementarea jocurilor de noroc, iar impunerea unor taxe, precum este cea criticată în speța de față, se circumscrie acestor statuări, mai ales că organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat [a se vedea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009].

21. Cu privire la susținerea potrivit căreia prevederile criticate instituie o discriminare, prin prisma așezării juste a sarcinilor fiscale, ca urmare a faptului că nu cad sub incidența acestora și ceilalți organizatori de alt tip de jocuri, Curtea a observat că aceasta este neîntemeiată, întrucât nu se poate vorbi despre încălcarea principiului egalității decât atunci când se aplică un tratament diferențiat unor situații egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă. Or, nu este cazul în privința reglementărilor criticate în speța de față, deoarece acestea nu trebuie privite în mod izolat, ci trebuie avută în vedere întreaga legislație în materia jocurilor de noroc, respectiv atât aspectele particulare ale fiecărui tip de joc de noroc, cât și aspectele generale.

22. Față de cele prezentate, precum și față de considerentele de principiu reținute de Curtea Constituțională în jurisprudența sa și reiterate, spre exemplu, prin Decizia nr. 45 din 17 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 27 mai 2015, paragraful 18, potrivit cărora fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci și proporțională, rezonabilă, echitabilă și să nu diferențieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetățeni, Curtea constată că prevederile criticate îndeplinesc cerințele constituționale cuprinse în prevederile invocate în susținerea excepției.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Keti Bar - S.R.L. din Târgu Mureș în Dosarul nr. 2.549/102/2015 al Tribunalului Mureș - Secția contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Mureș - Secția contencios administrativ și se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 30 martie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniță Cochințu


*) Decizia Curții Constituționale nr. 72 din 28 februarie 2017 a fost publicată ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 28 iunie 2017.

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 480

din 27 iunie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice parte din legislația internă/națională, act normativ ce a fost adoptat după intrarea în vigoare a prezentei Constituții. De asemenea, în ceea ce privește susținerile referitoare la nepublicarea Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, reprezentantul Ministerului Public învederează faptul că aceasta a fost ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 14 octombrie 1980, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980.

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Chiriazi Ioan Sorin Daniel.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Nicolae Alin Covașã în Dosarul nr. 911/2/2015 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.281D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, Nicolae Alin Covașă, autor al excepției de neconstituționalitate. Lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că atât partea Ministerul Afacerilor Externe, cât și partea Ministerul Afacerilor Interne au depus la dosar puncte de vedere prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, în principal, ca inadmisibilă, și în subsidiar, pe fond, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, care, în prealabil, solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea obținerii și depunerii la dosar a Adresei nr. 1.977.654/S1/SA/2016 emise de către Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, adresă la care se face referire în punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne, comunicat Curții Constituționale,

5. Deliberând asupra cererii formulate, Curtea consideră nu se justifică acordarea unui nou termen de judecată, înscrisul solicitat neavând relevanță în soluționarea excepției de neconstituționalitate.

6. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu este necesară depunerea înscrisului solicitat, având în vedere faptul că instanța de contencios constituțional judecă în drept, prin raportarea reglementării legale criticate la norme din Constituție, astfel încât se impune respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată.

7. Având cuvântul pe fondul excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia, Nicolae Alin Covașă, reiterează, în esență, cele expuse în notele scrise prin care a fost invocată excepția de neconstituționalitate și solicită admiterea acesteia. Depune, în acest sens, note scrise la dosar.

8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens apreciază ca fiind nefondate criticile formulate și arată că, din perspectiva pretinsei neconstituționalități a textului criticat raportat la art. 154 privind conflictul temporal de legi, trebuie avut în vedere faptul că reglementarea primară este Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, care face

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

9. Prin Sentința nr. 2.025 din 10 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 911/2/2015, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost invocată de Nicolae Alin Covașă într-o cauză având ca obiect „pretenții”.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că tratatul internațional la care face referire textul legal criticat, respectiv Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, fiind greu de identificat chiar de către Ministerul Afacerilor Externe (și doar într-o variantă în limba engleză), ceea ce a impus efectuarea unei adrese către Arhiva Națională a României. Apreciază că atât timp cât Convenția asupra circulației rutiere nu este publicată în Monitorul Oficial, nu este accesibilă într-o variantă oficială și nu este ratificată de către Parlamentul României conform Constituției în vigoare, această împrejurare contravine dispozițiilor art. 20 alin. (2) și celor ale art. 154 din Constituția României.

11. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este admisibilă, dar neîntemeiată, deoarece Convenția din 1968 asupra circulației rutiere este publicată în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980, așa încât criticile cu privire la caracterul nepublic al acestui act sunt nefondate. Totodată, arată c㠄accesarea textului în limba română al Convenției este facilă, chiar și numai prin folosirea unui motor de căutare gen Google”.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-șl exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

13. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată. În acest sens arată că tratatul internațional la care face referire autorul excepției, și anume Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie Î968, a fost ratificat de România prin Decretul nr. 318/1980, fiind publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980.

14. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituționale, neputând fi reținute susținerile privind caracterul nepublic al acestui document internațional. Arată, astfel, că Decretul nr. 318/1980 de ratificare a Convenției asupra circulației rutiere a fost publicat în Buletinul Oficial al României, iar accesarea acestuia este facilă printr-o simplă căutare pe internet.

15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției de neconstituționalitate, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 și art. 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere și remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat și pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.”

18. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului și celor ale art. 154 privind conflictul temporal de legi.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că susținerile autorului acesteia sunt neîntemeiate. Astfel, cu privire la criticile referitoare Sa caracterul nepublic al Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care fac trimitere prevederile art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002,

Curtea constată că acest document internațional a fost ratificat de România prin Decretul nr. 318 din 14 octombrie 1980 pentru ratificarea unor înțelegeri internaționale în domeniul circulației rutiere [art. 1], decret publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 20 octombrie 1980. În acest context, Curtea reține faptul că, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Constituția României, republicată, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”

20. Referitor la criticile autorului excepției de neconstituționalitate cu privire la imposibilitatea cunoașterii conținutului normativ al Convenției asupra circulației rutiere, Curtea subliniază că, având în vedere faptul că decretul prin care a fost ratificat documentul internațional menționat a fost publicat în Buletinul Oficial al României, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, în cuprinsul căreia se face referire la această convenție a fost, la rândul său, publicată în Monitorul Oficial al României, sunt pe deplin respectate cerințele de previzibilitate și accesibilitate a legii. Astfel, opozabilitatea normei legale este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Buletinul/Monitorul Oficial al României, prin aceasta respectându-se criteriul accesibilității normei legale.

21. În acest context, în jurisprudența sa, exemplu fiind Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014, Curtea a reținut că, prin asigurarea accesului la publicația oficială, se creează premisele valorizării dreptului persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, prevăzut de art. 31 din Constituție, și, totodată, pe această cale, se îndeplinește și cerința accesibilității actelor normative, calitate impusă și de reglementările internaționale în materia drepturilor și libertăților fundamentale.

22. Curtea apreciază, astfel, că nu poate fi reținută contrarietatea reglementării legale criticate față de dispozițiile constituționale ale art. 154, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 este sediul materiei în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, deci un act normativ intrat în vigoare ulterior Constituției din 1991, modificată și completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, și republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 156 din Constituție.

23. Cât privește pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 20 din Constituție, Curtea consideră că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât Convenția asupra circulației rutiere nu face parte din categoria pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, indicate de norma constituțională de referință.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Nicolae Alin Covașă în Dosarul nr. 911/2/2015 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constată că prevederile art. 82 alin, (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Definitivă și generai obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 27 iunie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 9.878 din 2.10.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse În Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziția 5893 se introduc trei noi poziții, pozițiile 5894-5896, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs

Denumire produs

formă

Concentrație

Firmă/ țară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

statut_fim

statut_anm

Preț producător

(lei)

Preț ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preț

amănuntul

maximal cu TVA (lei)

stare

Observații

Valabilitate preț

„5894

W62537

001

 

DEXAMET HASON 0,5 mg

COMPR.

0.5 mg

C.N. UNIFARM -

SA - ROMÂNIA

DEXAMETHA-

SONUM

Cutie cu 10 comprimate

în blister

(5 ani)

H02AB02

Ml

 

3,17

3,61

4.88

N

Cant. 15.000 cutii

Prețurile sunt valabile până la data de 25 aprilie 2018.

5895

W63860

002

 

PENTA GLOBIN

SOL. PERF.

50 mg/ml

C.N. UNIFARM – SA - ROMÂNIA

IMUNOGLOBU-

LINĂ UMANĂ

NORMALA

Flacon a 50 ml

(2 ani)

J06BA02

Ml

 

741,49

771,49

879,07

N

Cant. 45.000 flacoane

Prețurile sunt valabile până la data de 22 septembrie 2018.

5896

W63860

001

 

PENTA GLOBIN

SOL. PERF.

50 mg/ml

C.N. UNIFARM - S.A. - ROMANIA

IMUNOGLOBU-

LIUNĂ UMANĂ

NORMALA

Flacon a 100 ml

(2 ani)

J06BA02

Ml

 

1.473,06

1.503,06

1.676,49

N

Cant. 168.000 flacoane

Prețurile sunt valabile până la data de 22 septembrie 2018.*

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodog

 

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.160.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 9.885 din 2.10.2017 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017, se stabilește la suma de 360 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN R036TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București, cod: 010024.

Art. 2. - (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat.

(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 85% se va repartiza universităților de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat.

(3) Repartizarea sumelor între universități se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul universitar respectiv și nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat, însușită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătății va încheia contracte cu universitățile de medicină și farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3. - Centrul de resurse umane în sănătate publică și Direcția generală economică din Ministerul Sănătății, respectiv universitățile de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodog

 

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.161.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 

ORDIN

privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 9.884 din 2.10.2017 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc specialitățile deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017, după cum urmează: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, medicină de urgență, nefrologie pediatrică, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie.

Art. 2. - Centrul de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

Florian-Dorel Bodog

 

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 1.162.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna octombrie 2017 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 240 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanțelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

București, 29 septembrie 2017.

Nr. 2.591.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în tuna octombrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna octombrie 2017, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1718CTN0F6

12.10.2017

16.10.2017

15.10.2018

364

600.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5,000 lei,

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu,

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016, pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r) / 360

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca sumă împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2017

 

Art. 1. - În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna octombrie 2017, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2, 3, 5 și 7 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON). astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitației

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenței

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală Nr. de ani

Rata cupon

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominala a licitației de referință

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lai -

RO1619DBN035

05.10.2017

06.10.2017

09.10.2017

25.02.2019

2

1,38

1,35

41,79

400.000.000

60 000.000

RO1624DBN027

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

29.04.2024

7

6,55

3,25

73,46

300.000.000

45000.000

RO1519DBN037

16.10.2017

17.10.2017

18.10.2017

29.04.2019

3

1,53

2,50

58,90

300.000.000

45.000.000

RO1722DBN045

19.10.2017

20.10.2017

23.10.2017

08.03.2022

5

4,38

3,40

106,66

300.000.000

45.000.000

RO1720DBNG72

23.10.2017

24.10 2017

25 10.2017

26.10.2020

3

3,01

2,30

114,68

300.000.000

45.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori București” - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori București” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale

Luna lansării

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1519DBN037

1.004/28.08.2015

Septembrie 2015

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

(3) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

Art. 5. - (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

(2) în cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.

Art. 6. - La licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

INSTRUCȚIUNI

privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale,

văzând dispozițiile art. 11-13, art. 33,36,47, art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (1), art. 53,57 și art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

ținând cont de prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea alegerilor,

luând în considerare dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare, potrivit cărora în cazul alegerilor locale parțiale se folosesc modelele buletinelor de vot prevăzute în anexele nr. 1-3 din acest act normativ,

având în vedere anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016, cu modificările ulterioare, în care sunt prevăzute modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului și cel al buletinului de vot pentru alegerea consiliului local,

văzând Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a circumscripției electorale a municipiului București pentru alegerile locale,

dat fiind faptul că, potrivit art. 11 și 12 din Legea nr. 115/2015, fiecare circumscripție electorală constituită pentru alegerile locale primește un număr unic, care nu poate fi modificat decât În condițiile schimbării rangului sau a denumirii unității administrativ-teritoriale, ținând cont de faptul că din prevederile art. 11 și 12 raportat la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 rezultă că circumscripțiile electorale constituite pentru alegerile locale parțiale nu pot avea alte numere decât cele atribuite la alegerile locale generale,

luând în considerare prevederile art. 57 alin. (9), art. 66 și art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, observând că modelul listei susținătorilor a fost stabilit prin anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, luând în considerare și:

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și a primarilor;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral,

ținând cont de prevederile art. 13 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură colectarea datelor și informațiilor privind rezultatele alegerilor locale parțiale și aducerea la cunoștință publică a acestora prin publicare pe pagina proprie de internet,

văzând și Hotărârea Biroului Electoral Centrai nr. 3/H din 30 martie 2016*) privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2016,

în vederea sprijinirii candidaților, formațiunilor politice, precum și organismelor electorale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucțiuni.

Art. 1. - (1) Modelul propunerii de candidatură pentru funcția de primar care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Modelul listei de candidați pentru consiliul local care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Modelul declarației de acceptare a candidaturii care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Modelul declarației de renunțare la candidatură care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 2. - (1) Modelul listei susținătorilor care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale.

(2) Listele de susținători vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere de către persoana care a întocmit dosarul respectiv numărul de semnături, județul aferent, precum și numărul de file al dosarului.

(3) Listele de susținători prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite de un opis centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat și datat olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatura sau lista de candidați, după caz, respectiv de către candidatul independent.

Art. 3. - Până la data de 31 octombrie 2017, fiecare birou electoral de circumscripție va transmite Autorității Electorale Permanente numele, prenumele și codurile numerice personale ale candidaților, precum și denumirile formațiunilor politice din partea cărora aceștia candidează.

Art. 4. - (1) Modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 5 noiembrie 2017 pentru alegerea Consiliului Local Mereni, județul Constanța, este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare.

(2) Modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 5 noiembrie 2017 pentru alegerea primarilor este cel prevăzut În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor și a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare

Art. 5. - (1) Modelul listei electorale permanente care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite Sa alegerile locale și parlamentare.

(2) Modelul listei electorale suplimentare care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale,

(3) Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale.

(4) Modelul copiei de pe lista electorală complementară care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale.

Art. 6. - (1) Modelul ștampilei biroului electoral de circumscripție județeană care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.

(2) Modelul ștampilei biroului electoral de circumscripție comunală și modelul ștampilei biroului electoral de circumscripție municipală care vor fi utilizate la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.

(3) Modelul ștampilei de control a secției de votare care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.

(4) Modelul ștampilei cu mențiunea „VOTAT care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.

Art. 7. - Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale.

Art. 8. - Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor și a primarilor care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și a primarilor.

Art. 9. - (1) Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor care va fi utilizat de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările ulterioare.

(2) Modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție comunală și municipală la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 9 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.

(3) Modelul procesului-verbal privind centralizarea pe județ a voturilor și a rezultatului alegerilor pentru primarii comunelor, ai orașelor și ai municipiilor, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripție județeană la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 13 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.

(4) Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliul local care va fi utilizat de birourile electorale ale secțiilor de votare la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.

(5) Modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru consiliul local care va fi utilizat de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Mereni, județul Constanța, este cel prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.

(6) Birourile electorale de circumscripție și birourile electorale județene, acolo unde este cazul, asigură transmiterea unei copii certificate a proceselor-verbale prevăzute la alin. (1)-(5) către Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 10. - (1) Pentru numerotarea birourilor electorale județene constituite la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 va fi utilizată numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a circumscripției electorale a municipiului București pentru alegerile locale, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2016.

(2) Circumscripțiile electorale în care se organizează alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 își păstrează numerele atribuite la alegerile locale generale din anul 2016.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

Art. 12. - Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Autorității Electorale Permanente,

Daniel-Constantin Barbu

Contrasemnează:

Vicepreședinte,

Constantin-Florin Mitulețu-Buică

Vicepreședinte,

Marian Muhuleț

 

București, 3 octombrie 2017.

Nr. 3.


*) Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30 martie 2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul propunerii de candidatură pentru funcția de primar care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, ori mențiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia

................................................................................................................................................................

 

PROPUNERE DE CANDIDATURĂ

la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 pentru primarul 1)

 

Numele candidatului

 

Prenumele candidatului

 

Locul nașterii candidatului

 

Data nașterii candidatului

 

Cetățenia candidatului2)

 

Domiciliul candidatului conform actului de identitate

 

Denumirea, seria și numărul actului de identitate al candidatului3)

 

Ocupația candidatului4)

 

Profesia candidatului5)

 

Apartenența politică a candidatului6)

 

Alianța politică sau electorală7)

 

 

Data ...................................

Semnătura ...................................

 

NOTĂ:

Propunerea de candidatură se semnează de către conducerea organizației județene a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau de către candidatul independent. În cazul alianțelor electorale dintre partide politice, propunerea de candidatură trebuie semnată și de conducerile județene ale fiecărui partid politic din alianță. Dacă alianțele electorale se constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal sau de sector al municipiului București, propunerea de candidatură se semnează de conducerea alianței și se contrasemnează de conducerea fiecărei organizații locale din coaliție.


1) Se înscrie, după caz, sintagma „comunei” sau „municipiului”, urmată de denumirea acesteia.

2) În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

3) În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

4) Se înscrie activitatea desfășurată.

5) Conform studiilor absolvite.

6) Se completează cu denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea „independent”.

7) Se completează în cazul propunerilor de candidatură depuse de alianțele politice sau electorale.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul listei de candidați pentru consiliul local care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale

 

LISTA DE CANDIDAȚI

pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Mereni, județul Constanța, din data de 5 noiembrie 2017

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Locul nașterii

Data nașterii

Domiciliul conform actului de identitate

Actul de identitate 1)

Cetățenia 2)

Ocupația 3)

Profesia 4)

Apartenența politică a candidaților 5)

Alianța politică sau electorală 6)

Denumirea

Seria

Numărul

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ...................................

Semnătura ...................................

 

NOTĂ:

Lista de candidați se semnează de către conducerea organizației județene a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri. În cazul alianțelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidați trebuie semnate și de conducerile județene ale fiecărui partid politic din alianță. Dacă alianțele electorale se constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal sau de sector al municipiului București, listele se semnează de conducerea alianței și se contrasemnează de conducerea fiecărei organizații locale din coaliție.


1) În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

2) În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

3) Se înscrie activitatea desfășurată.

4) Conform studiilor absolvite.

5) Se completează cu denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul.

6) Se completează numai în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul declarației de acceptare a candidaturii care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII

 

Subsemnatul, ......................................., cetățean 1) ......................................., domiciliat în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul ....., județul ......................................., propus de 2) ......................................., de profesie ......................................., cu ocupația ......................................., membru al 3) ....................................... (activitatea desfășurată), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, pentru .......................................  4), județul ....................................... .

Declar, de asemenea, pe propria răspundere că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data ...................................

Semnătura ...................................

 

DATĂ:

Declarația se semnează și se datează olograf.


1) În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

2) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.

3) Se trece denumirea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale al cărui/cărei membru este. Pentru candidații independenți se trece mențiunea „independent”.

4) Se înscrie, după caz, sintagma „funcția de primar al” sau „consiliul local al” urmată de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parțiale.

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul declarației de renunțare la candidatură care va fi utilizat la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

DECLARAȚIE DE RENUNȚARE LA CANDIDATURĂ

 

Subsemnatul, ......................................., cetățean 1) ......................................., domiciliat în ......................................., str. ......................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul ....., județul ......................................., declar prin prezenta că renunț la candidatura propusă de 2) ......................................., la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 pentru ....................................... 3), județul ......................................., depusă în data de ....................................... .

 

Data ...................................

Semnătura ...................................

 

DATĂ:

Declarația se semnează și se datează olograf.


1) În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

2) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.

3) Se înscrie după caz, sintagma „funcția de primar al” sau „consiliul local al” urmată de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parțiale.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul opisului centralizator

 

Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea „Candidat independent” însoțită de prenumele și numele acestuia

................................................................................................................................................................

 

Opis centralizator al listelor de susținători

pentru alegerea ....................................... 1) județul .......................................,

la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

Nr. crt.

Numărul dosarului

Numărul de file

Numărul de semnături

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

.....

 

 

 

Total

 

 

 

 

Data ...................................

Semnătura 2)...................................


1) Se înscrie, după caz, sintagma „primarului” sau „consiliului local urmată de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parțiale.

2) Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatura ori, după caz. de către candidatul independent.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.