MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 789/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 789         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Joi, 5 octombrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 373 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

 

Decizia nr. 404 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

 

Decizia nr. 505 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

675. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.540. - Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

 

2.541. - Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

85. - Hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 373

din 30 mai 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, excepție ridicată de Marius Cosmin Andronache, Virag Sandor, Mocanu Petrică, Tiberiu (Lungu) Berța și Dumitru Cîrstea în dosarele nr. 26.321/197/2015, nr. 4.573/305/2015, nr. 2.323/231/2016 și nr. 434/112/2014 ale Curții de Apel Brașov - Secția penală, Judecătoriei Focșani - Secția penală și Curții de Apel Cluj - Secția penală și de minori și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 795D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 30 martie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când, în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus amânarea pronunțării pentru data de 6 aprilie 2017, dată la care, pentru același temei legal, Curtea a dispus amânarea pronunțării pentru data de 4 mai 2017, când, pentru aceleași motive, Curtea a dispus amânarea pronunțării pentru data de 30 mai 2017, dată la care a pronunțat prezenta decizie

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

3. Prin deciziile penale nr. 278/AP și nr. 277/AP din 8 aprilie 2016 și încheierile din 15 iunie 2016 și 30 iunie 2016, pronunțate în dosarele nr. 26 321/197/2015, nr. 4.573/305/2015 și nr. 2.323/231/2016 și nr. 434/112/2014, Curtea de Apel Brașov - Secția penală, Judecătoria Focșani - Secția penală și Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, excepție ridicată de Marius Cosmin Andronache, Virag Sandor, Mocanu Petrică, Tiberiu (Lungu) Berța și Dumitru Cîrstea în dosare ce au ca obiect soluționarea unor apeluri declarate împotriva unor sentințe penale de condamnare a autorilor excepției sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de viol și corupere sexuală și, respectiv, de furt calificat, în formă continuată, și, de asemenea, a unei acțiuni penale de stabilire a vinovăției unuia dintre autorii excepției sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de fraudă informatică și de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, atât în formă de tentativă, cât și în formă consumată, reținute în concurs.

4. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că sintagma „același subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este lipsită de claritate, precizie și previzibilitate, întrucât aspectul existenței aceluiași subiect pasiv, în cazul comiterii anumitor infracțiuni, cum este și cea de furt, nu poate fi anticipat de către subiectul activ în momentul săvârșirii faptei. Se susține că săvârșirea unor acte materiale ce formează conținutul constitutiv al unei infracțiuni împotriva aceluiași subiect pasiv sau a unor subiecți pasivi diferiți determină reținerea în sarcina inculpatului a unei infracțiuni continuate sau a unui concurs de infracțiuni, cu consecința aplicării unui regim sancționator diferit.

5. Curtea de Apel Brașov - Secția penală și Judecătoria Focșani - Secția penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se susține că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal întrunesc cerințele de claritate, precizie și previzibilitate ale legii penale și că acestea nu încalcă dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare al inculpatului. Se arată că inculpatul poate să își adapteze conduita în funcție de textul criticat.

6. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

7. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se face trimitere, în acest sens, la jurisprudența Curții Constituționale, respectiv la Decizia nr. 146 din 12 martie 2015, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011 și Decizia nr. 92 din 3 martie 2015 și se susține că textul criticat este clar, precis și previzibil, prin „subiect pasiv” al infracțiunii înțelegându-se titularul valorii sociale ocrotite prin norma de incriminare și încălcate prin săvârșirea infracțiunii. Se arată, totodată, că, potrivit jurisprudenței invocate, dispozițiile legale trebuie să fie astfel formulate încât să nu fie rigide, ci adaptabile la diferitele situații ce pot intra sub incidența lor.

8. Avocatul Poporului susține că prevederile art. 35 alin. (1) din Codul penal sunt constituționale și precizează că își menține punctul de vedere transmis și reținut în deciziile Curții Constituționale nr. 54 din 24 februarie 2015, nr. 717 din 6 decembrie 2016 și nr. 726 din 6 decembrie 2016.

9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, care au următorul cuprins: „Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni

12. Se susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3) și alin. (5) referitoare la statul român și la calitatea legii și ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea pedepsei

13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 368 din 30 mai 2017*), nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data pronunțării prezentei decizii, a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, în privința sintagmei „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul acestora.

14. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”.

Întrucât încheierile de sesizare a Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate au fost pronunțate pe datele de 8 aprilie 2016 și 15 iunie 2016, iar constatarea neconstituționalității textului criticat a intervenit, prin pronunțarea Deciziei nr. 368 din 30 mai 2017, după data încheierilor anterior referite, urmează ca excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, în privința sintagmei „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul acestora, să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014).

15. Potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) și alin. (4) din Constituție, în procesul de aplicare și interpretare a legislației incidente în cauză, instanța de judecată urmează să respecte Decizia Curții Constituționale nr. 368 din 30 mai 2017, atât sub aspectul dispozitivului, cât și al considerentelor pe care acesta se sprijină. Prin urmare, chiar dacă, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, în temeiul deciziei anterior menționate prin care s-a admis excepția, prezenta decizie poate constitui motiv al unei cereri de revizuire, cu respectarea dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală și a Deciziei Curții Constituționale nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, în privința sintagmei „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul acestora, excepție ridicată de Marius Cosmin Andronache în Dosarul nr. 26.321/197/2015 al Curții de Apel Brașov - Secția penală, Virag Sandor și Mocanu Petrică în Dosarul nr. 4.573/305/2015 al Curții de Apel Brașov - Secția penală, Tiberiu (Lungu) Berța în Dosarul nr. 2.323/231/2016 al Judecătoriei Focșani - Secția penală și Dumitru Cîrstea în Dosarul nr. 434/112/2014 al Curții de Apel Cluj - Secția penală și de minori.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Brașov - Secția penală, Judecătoriei Focșani - Secția penală și Curții de Apel Cluj - Secția penală și de minori și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 30 mai 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop


*) Decizia Curții Constituționale nr. 368 din 30 mai 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 iulie 2017.

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 404

din 13 Iunie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Dan Simionovici în Dosarul nr. 16.310/193/2015 al Judecătoriei Botoșani - Secția civilă și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 811D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită,

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, autorul a depus note scrise în susținerea criticilor de neconstituționalitate formulate și solicită admiterea excepției.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin încheierea din 11 mai 2016, pronunțată în Dosarul nr. 16.310/193/2015, Judecătoria Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Excepția a fost ridicată de Dan Simionovici într-o cauză având ca obiect acțiune în răspundere contractuală.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât permit stabilirea unor penalități de cca. 20 de ori mai mari decât cele legale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 43/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din data de 21 martie 2012.

7. De asemenea, autorul excepției consideră că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 40 din Constituție, conform cărora dreptul la asociere este liber, și în consecință, nu poate fi obligat să fie membru al asociației de proprietari. Totodată, autorul apreciază că sunt încălcate și prevederile constituționale ale art. 44, care îi garantează dreptul de proprietate privată.

8. Judecătoria Botoșani - Secția civilă apreciază că dispozițiile art. 49 din Legea nr. 230/2007 sunt constituționale, dreptul de proprietate putând suferi limite prevăzute de lege.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

10. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie. În acest sens arată că instanța de contencios constituțional, în jurisprudența sa, a statuat că dreptul de proprietate poate suferi anumite limitări prevăzute de lege. Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate privată nu trebuie absolutizată, legiuitorul fiind îndreptățit să stabilească conținutul și limitele dreptului de proprietate. Cu privire la invocarea art. 40 din Constituție arată că, prin Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, Curtea a reținut că legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general și care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă. În realitate, modalități înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociația de proprietari se află tocmai într-o asemenea situație juridică.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, invocând jurisprudența Curții Constituționale. Astfel, arată că, prin Decizia nr. 744 din 3 noiembrie 2015, Curtea a reținut c㠄legiuitorul a permis stabilirea de către asociația de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, întrucât acesta instituie o măsură de protecție a proprietarilor care își plătesc la termen cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, în lipsa unei astfel de reglementări s-ar putea ajunge în situația ca aceștia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terții ori să suporte penalitățile ce rezultă din neplata la termen a serviciilor de către alți proprietari. Ca atare, Curtea a reținut că această măsură sancționează, pe de o parte, comportamentul culpabil al proprietarilor, iar pe de altă parte, protejează colectivitatea fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente”.

12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorii l-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, având următorul cuprins: „(1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru piață, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat

(2) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor face obiectul fondului de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociației de proprietari de către terți și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune sau alte cheltuieli de natură administrativ㠄.

15. În opinia autorului excepției, dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituție cuprinse în art. 40 privind dreptul de asociere și art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține Că dispozițiile art. 49 din Legea nr. 230/2007 au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate exercitat prin prisma unor critici, în esență, similare, Curtea respingând excepția de neconstituționalitate. În acest sens sunt Decizia nr. 393 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015, și Decizia nr. 744 din 3 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016.

17. Astfel, cât privește critica neconstituționalitate a dispozițiilor a art. 49 din Legea nr. 230/2007, prin raportare la prevederile constituționale ale art. 44, referitor la dreptul de proprietate privată, prin Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014, precitată, Curtea a respins ca neîntemeiată excepția și a statuat că, în cazul unui imobil cu mai multe locuințe, proprietarii dețin, pe lângă dreptul de proprietate individuală asupra apartamentelor sau spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, și un drept de proprietate comună pe cote-părți, stabilă și forțată, asupra celorlalte spații dintr-un condominiu. Pornind de la această stare de coproprietate forțată asupra părților comune ale imobilului, precum și de la necesitatea reprezentării intereselor proprietarilor în raporturile cu terții furnizori de servicii, legiuitorul a reglementat posibilitatea înființării asociațiilor de proprietari, structuri asociative cu personalitate juridică, ce au ca scop administrarea, folosirea, întreținerea și exploatarea imobilului în interesul tuturor proprietarilor. Astfel, din perspectiva scopului asociației, caracterul obligatoriu al hotărârii asociației de proprietari și pentru proprietarii care nu sunt membri, precum și posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă măsuri adecvate, necesare și care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor și cel individual al fiecărui proprietar în parte.

18. De asemenea, Curtea a reținut că legiuitorul a permis stabilirea de către asociația de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, întrucât acesta instituie o măsură de protecție a proprietarilor care își plătesc la termen cotele de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. În lipsa unei astfel de reglementări s-ar putea ajunge în situația ca aceștia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terții ori să suporte penalitățile ce rezultă din neplata la termen â serviciilor de către alți proprietari. Ca atare, Curtea a reținut că această măsură sancționează, pe de o parte, comportamentul culpabil al proprietarilor, iar, pe de altă parte, protejează colectivitatea, fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente.

19. Totodată, prin Decizia nr. 393 din 19 martie 2009, precitată, Curtea nu a putut reține pretinsa încălcare a dreptului la liberă asociere, întrucât, în jurisprudența sa, de pildă prin Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, a statuat că, în anumite situații, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general și care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalități înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociația de proprietari se află tocmai într-o asemenea situație juridică. Această categorie de asociații a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, și anume administrarea în bune condiții a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată și interesele locatarilor legate de realizarea unei bune conviețuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor și a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparațiilor și amenajărilor necesare etc. Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea și administrarea unui imobil cu mai mulți locatari impune, în consecință, o asociere fără de care drepturile și interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin apariția unor neînțelegeri sau litigii. De asemenea, Curtea a reținut că, referitor la această problemă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a format o jurisprudența prin care a constatat încălcarea art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale atunci când asocierea era obligatorie potrivit legislației naționale. Crearea asociațiilor de proprietari, astfel cum este reglementată de Legea nr. 230/2007, nu contravine dispozițiilor constituționale sau convenționale care garantează implicit și aspectul negativ al dreptului de asociere. Elocvent sub acest aspect este art. 2 teza a două din legea amintită, care oferă proprietarului posibilitatea de a se asocia în această formă asociativă, fără să îi impună, însă, vreo obligație în acest sens. Conținutul normativ al acestui articol are caracter dispozitiv, lăsând proprietarului libertatea de a deveni sau nu membru al asociației, neexistând niciun fel de constrângeri legale sau de altă natură care să îl forțeze să adere la asociație.

20. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, cele statuate prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Dan Simionovici în Dosarul nr. 16.310/193/2015 al Judecătoriei Botoșani - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Botoșani - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 13 iunie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 505

din 4 iulie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Cătălin Cherecheș în Dosarul nr. 1.070/100/2016 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.191D/2Q16.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 69 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, ordinul prin care prefectul ia act de încetarea mandatului primarului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ și, pe tot parcursul soluționării contestației, ambele părți își pot exercita drepturile și garanțiile procesuale. Ca atare, față de cele menționate, apreciază că nu se încalcă nici celelalte prevederi constituționale invocate de autor.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin încheierea din 23 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.070/100/2016, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 28 iunie 2016, Tribunalul Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Excepția a fost ridicată de Cătălin Cherecheș, într-o cauză având ca obiect anularea ordinului prefectului de constatare a suspendării de drept a mandatului de primar.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile art. 71 din Legea nr. 215/2001 contravin principiilor generale de drept, prevederilor constituționale și celor din tratatele internaționale la care România este parte, întrucât suspendarea mandatului de primar apare ca o sancțiune și nu conferă emitentului ordinului, respectiv prefectului, niciuna dintre prerogativele prevăzute de lege, ci doar i se atribuie o prerogativa nouă de a constata O stare de fapt, exclusiv formal, însă emite un ordin cu efect sancționator. Totodată, autorul excepției apreciază că dispozițiile de lege criticate înfrâng prezumția de nevinovăție și „nu consacră o pârghie judiciară de cenzurare, cu toate că suntem în prezența unui act administrativ de autoritate, cu caracter sancționator, care produce efecte juridice, sociale și financiare”.

6. Tribunalul Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. Guvernul apreciază că excepția invocată este inadmisibilă, având în vedere considerentele deciziilor nr. 785 din 16 iunie 2011 și nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, prin care Curtea Constituțională a statuat că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, s-ar substitui autorului acesteia în ce privește formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil, însă, în condițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 71 din Legea nr. 215/2001 sunt constituționale. În acest sens arată că, potrivit art. 69 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ, contestația adusă spre soluționare în fața Instanței judecătorești constituind însăși modalitatea specifică și concretă prevăzută de legiuitor pentru a ataca în justiție actul administrativ vătămător - în speță, ordinul prefectului. Atât timp cât, sub imperiul garanției constituționale, legea prevede o modalitate concretă și efectivă de acces la instanță a părții interesate, nu sunt încălcate prevederile art. 21 alin. (1) sau art. 126 alin. (6) din Constituție. În plus, suspendarea exercitării mandatului nu este de natură să limiteze efectele principiului prezumției de nevinovăție, raportat la art. 6 paragraful 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin urmare, apreciază că nu se poate reține nici încălcarea dispozițiilor art. 53 din Constituție.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din data de 20 februarie 2007, dispoziții care au următorul cuprins: „(1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care. prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(3) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

(4) Dacă primarul suspendat din funcție a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică și viceprimarului. „

13. În opinia autorului excepției, dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept, art. 11 alin. (1) și (2) privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiție, art. 23 alin. (11)-(13) cu privire la libertatea individuală, art. 52 alin. (1) și (2) referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 alin. (1) și (2) privind condițiile și limitele restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 126 alin. (6) referitor la instanțele judecătorești. De asemenea sunt invocate prevederile art. 11 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 6 paragrafele 1 și 2 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 14 cu privire la egalitatea în fața legii și a curților de justiție, precum și examinarea litigiului în mod echitabil și public de către un tribunal competent, independent și imparțial, stabilit prin lege, din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta nu respectă dispozițiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, dispoziții ce impun obligativitatea motivării sesizărilor adresate instanței de contencios constituțional.

15. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, în care s-a statuat asupra acestei cerințe, excepția de neconstituționalitate are o anumită structură, fiind, în mod esențial, constituită din trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de referință pretins încălcat și motivarea de către autorul excepției a pretinsei contrarietăți existente între cele două texte (a se vedea Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012).

16. În cauza de față, excepția nu cuprinde motivarea pretinsei contrarietăți între textul criticat și normele constituționale invocate. În situații similare, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate, precizând că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate. Curtea a arătat că, dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, s-ar substitui autorului acesteia în ce privește formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil, însă, în condițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea, în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011).

17. Totodată, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, precitată, Curtea a observat că, dacă excepția de neconstituționalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul constituțional invocat nu se poate desluși în mod rezonabil vreo critică de neconstituționalitate, Curtea va respinge excepția ca inadmisibilă, fiind contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ipoteză ce corespunde situației din prezenta cauză. Or, în cauză, se susține că dispozițiile art. 71 din Legea nr. 215/2001 contravin principiilor generale de drept, prevederilor constituționale și celor din tratatele internaționale la care România este parte, fără a se desluși motivele pentru care autorul excepției apreciază astfel.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, excepție ridicată de Cătălin Cherecheș în Dosarul nr. 1.070/100/2016 al Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Maramureș - Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 4 iulie 2017.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare pentru imobilele din străinătate, aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile a imobilelor situate la pozițiile 99526 și 99605, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea, în condițiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

București, 21 septembrie 2017.

Nr. 675.

 

ANEXA Nr.1

 

Datele de identificare ale imobilelor din străinătate aflate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și În administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar și date de identificare se actualizează - CUI 4266863 –

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Adresa

Anul dobândirii/ darii în folosința

Valoarea de inventar actualizată

(în lei)

Modificări

Situația juridica

Tip

bun

 

Descriere tehnica

(pe scurt)

Vecinătăți

(după caz, pe scurt)

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

35377

8.29.01

Teren

Suprafața 560 m.p.

 

Țara: Algeria;

Orașul: Alger;

Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra;

1981

12.270.042,41

Nu sunt modificări.

D87/15.04.1981

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

35378

8.29.01

Clădire

Regim înălțime; S1+S2+P+2E

Supr. utilă: 780 m.p.

Supr. construită: 220 m.p.

 

Țara: Algeria: Orașul: Alger;

Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra;

1981

10.341.893,06

Regim înălțime: S1+S2+P+2E

Supr. utilă: 1.080 m.p.

Supr. construită: 210 m.p

087/15.04.1981

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

35379

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S1+S2+P+4E

Supr. utilă: 2181 m.p.

Supr. construită: 483 m.p.

 

Tara: Turcia;

Orașul: Ankara;

Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya;

1967

7.110.712,00

Nu sunt modificări.

D686/14.06.1967

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

35380

8.29.01

Teren

Suprafața 5115 m.p.

 

Tara: Turcia;

Orașul: Ankara;

Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya;

1967

24.326.120,00

Suprafața 5.200 m.p.

D686/14.06.1967

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35381

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+P+2E

Supr. utilă: 4225 m.p.

Supr. construită: 1.294 m.p

 

Tara: Grecia;

Orasul: Atena;

Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico;

1976

12.083.480,69

Nu sunt modificări.

D133/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35382

8.29.01

Teren

Suprafața 2920 m.p.

 

Țara: Grecia;

Orașul: Atena;

Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico;

1976

13.708.820,00

Nu sunt modificări.

D133/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35383

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S+P+E+M

Supr. utilă: 452 m.p.

Supr. construită: 158 m.p

 

Tara: Elveția;

Orașul: Berna:

Adresa:

Kircfienfeldstrasse 78;

1956

3.544.663.20

Nu sunt modificări.

Contract 501/25.11.1956

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35384

8.29.01

Teren

Suprafața 2.280 m.p.

 

Țara: Elveția;

Orașul: Berna;

Adresa: Kircfienfeldstrasse 78;

1956

671.649.60

Nu sunt modificări.

Contract 501/25,11.1956

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

35385

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+P+E+M

Supr. utilă: 282 m.p.

Supr. construită: 130 m.p

 

Țara: Elveția;

Orașul: Berna;

Adresa:

Brunnademslrasse 20;

1956

1,360.353.60

Nu sunt modificări,

Contract 501/25 11.1956

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35386

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+P+E+M

Supr. utilă: 594 m.p.

Supr. construită: 197 m.p

 

Țara: Germania;

Orașul: Berlin;

Adresa: Str. Matterfiorn nr. 79;

1975

3,646.371.79

Nu sunt modificări.

D87/05,05.1975

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

35387

8.29.01

Teren

Suprafața 1594 m.p.

 

Țara: Germania;

Orașul: Berlin;

Adresa: Str. Matterhorn nr. 79;

1975

4.446.000,00

Nu sunt modificări.

D87/05.05.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

35388

8.29.01

Clădire

Regim înălțime; S+P+E+M

Supr. utilă: 2010 m.p.

Supr. construită: 425 m.p

 

Țara: Liban;

Orașul: Beirut;

Adresa: Rue 68, Sector 3;

1974

13.482.737,97

Nu sunt modificări.

D251/14.12.1974

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

35389

8.29.01

Teren

Suprafața 1.800 mp.

 

Țara: Liban;

Orașul: Beirut;

Adresa: Rue 68, Sector 3;

1974

17.481.115,75

Nu sunt modificări.

D251/14.12.1974

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99519

8.29.01

Clădire

Secție consulară

Regim înălțime:

S + P + 2E

Supr. utilă: 1.191,86 m.p.

Supr. construită: 448,26 m.p

 

Tara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600;

1976

56.293.102,92

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99520

8.29.01

Clădire

Bloc locuințe

Regim înălțime:

S + P+2E

Supr. utilă: 557,24 m.p.

Supr. construită: 168,5 m.p

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie, nr. 100600;

1976

20.214.653,78

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99521

8.29.01

Clădire

Bloc locuințe

Regim înălțime:

S + P + 3E

Supr. utilă: 1590,67 m.p.

Supr. construită: 304 m.p

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600;

1976

26.391.290,56

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99522

8.29.01

Clădire

Bloc locuințe

Regim înălțime:

S + P + 2E

Supr. utilă: 445,35 m.p.

Supr. construită: 147 m.p

 

Țara: R.P. China:

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600;

1976

71.434.028,81

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99523

8,29.01

Clădire

Grup tehnic și ateliere

Regim înălțime: P

Supr. utilă: 518 m.p.

Supr. construită:

523 m.p.

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600:

1976

23.491.173,66

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99524

8.29.01

Clădire

Punct control acces Regim înălțime: P

Supr. utilă: 137 m.p. Supr. construită: 142 m.p

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600:

1976

2.767.242,12

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99525

8,29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime:

S + P + 3E

Supr. utilă: 3531,73 m.p.

Supr. construită: 784.23 m.p

 

Țara; R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600;

1976

153.735,673,17

Nu sunt modificări.

D45/1976

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99527

8,29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P + 5E

Supr. utilă: 1.653 m.p.

Supr. construită: 496 m.p.

 

Țara: Columbia;

Orașul: Bogota;

Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58;

1975

15.006,027,82

Nu sunt modificări.

D189/06.11.1975 H.G 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99528

8.29.01

Teren

Suprafața 677 m.p.

 

Țara: Columbia;

Orașul: Bogota;

Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-58;

1975

3.802.537,44

Nu sunt modificări.

D189/06.11.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99529

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime:

S + P + E

Supr. utilă: 1.044,69 m.p.

Supr. construită:

644 m.p.

 

Țara: Brazilia;

Orașul: Brasilia;

Adresa: Str. Av.das Națoes nr. 06;

1975

535.096,89

Nu sunt modificări.

D190/06.09.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99530

8.29.01

Clădire

Bloc locuințe

Regim înălțime:

S + P + E

Supr. utilă: 790 m.p.

Supr. construită: 330 m.p

 

Țara: Brazilia;

Orașul: Brasilia;

Adresa: Str. Av.das Națoes nr. 06;

1975

367.769,87

Nu sunt modificări.

D190/06.09.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99531

8.29.01

Teren

Suprafața 25.000 m.p.

 

Tara: Brazilia;

Orașul: Brasilia;

Adresa: Str. Av.das Nagoes nr. 06;

1964

27.008.140,83

Suprafața 23.783,7 m.p.

Act donație 143/1964

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99532

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime: S+P+4E+M

Supr. utilă: 4105,59 m.p.

Supr. construită:

660 m.p

 

Țara: Argentina;

Orașul: Buenos Aires;

Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970;

1957

15.775.512,50

Sediu misiune

Regim înălțime: S +

P + 4E + M

Supr. utilă: 3.258 m.p.

Supr. construită: 660 m.p

Contract R473.686/23.11.1957

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99533

8.29.01

Teren

Suprafața 1,290 m.p.

 

Țara: Argentina;

Orașul: Buenos Aires;

Adresa: Str. Arroyo nr. 962-970;

1957

6.281.707.30

Suprafața 775 mp

Contract R473.686/23.1 .1957

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99534

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime:

S + P + 2E

Supr. utilă: 1278 m.p.

Supr. construită: 500 m.p

 

Țara: Ungaria;

Orașul: Budapesta;

Adresa: Str. Thokoly nr. 72;

1948

7.772.191.50

Nu sunt modificări.

Decizie intabulare 29892/24.11.1948 H.G, 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99535

8,29.01

Teren

Suprafața 1.350 m.p.

 

Țara: Ungaria;

Orașul: Budapesta;

Adresa: Str. Thokoly nr. 72;

1948

2.391.553,50

Suprafața 1.497 mp

Decizie intabulare 29892/24.11.1948

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99536

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P + 2E Supr, utilă; 1.260,15 m.p.

Supr. construită: 320 m.p.

 

Țara: Ungaria;

Orașul: Budapesta;

Adresa: Str. Delibab nr. 27;

1961

6.492.528.00

Regim înălțime; S + P + 2E + M

Supr. utilă: 982,27 m.p.

Supr. construită: 237,70 m.p.

D161/20.06.1961

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99537

8.29.01

Teren

Suprafața 550 m.p.

 

Țara: Ungaria;

Orașul: Budapesta;

Adresa: Str. Delibab nr. 27;

1961

5.467.392.00

Suprafața 629 m.p.

D161/20.06.1961

H.G. 476/10.07,2013

În administrare

imobil

99538

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime;

S + P + 3E

Supr. utilă: 951 m.p.

Supr. construită:

215 m.p.

 

Țara: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Gabriellenr. 105;

1960

5.037.272.85

Nu sunt modificări.

Act cumpărare 10.02.1960

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99539

8.29.01

Teren

Suprafața 1.516 m.p.

 

Țara; Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Gabrielle nr. 105;

1960

4.237.797,15

Nu sunt modificări.

Act cumpărare 10.02.1960

H.G. 476/10.07.2013

in

administrare

imobil

99540

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P + 3E

Supr. utilă: 882 m.p.

Supr. construită: 197 m.p.

 

Țara: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Str. Washington nr. 37;

1936

5.508.508,24

Nu sunt modificări.

Act cumpărare 1270/10.04.1936

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99541

8.29.01

Teren

Suprafața 632 m.p.

 

Tare: Belgia; drașul: Bruxelles;

Adresa:

Str. Washington nr. 37;

1936

1.116.541,76

Nu sunt modificări.

Act cumpărare 1270/10.04.1936

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99542

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P+2E

Supr. utilă: 229 m.p.

Supr. construită: 61 m.p.

 

Tare: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Gabrielle 107-Ucde;

1993

1.609.299,73

Nu sunt modificări.

H.G. 557/09.10.1993

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99543

8.29.01

Teren

Suprafața 80 m.p.

 

Tare: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Gabrielle 107-Ucde;

1993

223.630,77

Nu sunt modificări.

H.G. 557/09.10.1993

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99544

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime:

S + D + P + 7E

Supr. utilă: 6187 m.p. Supr. construită: 2145,79 m.p

 

Tare: Germania;

Orașul: Bonn;

Adresa: Str. Legionsweg nr. 14;

1981

7.600.089,88

Nu sunt modificări.

D138/1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99545

8.29.01

Teren

Suprafața 2.400 m.p.

 

Țara: Germania;

Orașul: Bonn;

Adresa: Str. Legionsweg nr. 14;

1981

10.079.785,28

Suprafața 6.401 mp.

D138/1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99546

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime: P + E

Supr. utilă: 595 m.p.

Supr. construită: 168 m.p.

 

Țara: Australia;

Orașul: Canberra;

Adresa: Str. Dalman Crescent nr. 4;

1994

4.279.590,00

Nu sunt modificări.

H.G. 665/19.09.1994

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99547

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime:

S+ P + 6E

Supr. utilă: 1.157,85 m.p.

Supr. construită: 323 m.p.

 

Țara: Egipt;

Orașul: Cairo;

Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6;

1982

6.209.700,53

Nu sunt modificări.

Contract 1512/8.06.1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99548

8.29.01

Teren

Suprafața 2000 m.p.

 

Țara: Egipt;

Orașul: Cairo;

Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 6;

1982

42.520.000.00

Nu sunt modificări.

Contract 1512/8.06.1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99549

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime: S+ P

Supr. utilă: 542 m.p.

Supr. construită: 307 m.p

 

Țara: South Africa;

Orașul: Cape Town;

Adresa: 24 Highwick Olive, Kenilworth, Cape Town;

1993

2.038,400,00

Nu sunt modificări.

H.G. 374/28.07.1993 H.G, 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99550

8.29.01

Teren

Suprafața 5.003 m.p.

 

Țara; South Africa;

Orașul: Cape Town;

Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town;

1993

1.911.000,00

Nu sunt modificări.

H.G. 374/28.07.1993

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99551

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime: S+P+E+M

Supr. utilă: 732,4 m.p.

Supr. construită:

215 m.p.

 

Tare: Danemarca; (brasul: Copenhaga;

Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.;

1955

10.792.839,44

Nu sunt modificări.

Contrad/23.02.1955

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99552

8.29.01

Teren

Suprafața 2.214 m.p.

 

Tare: Danemarca;

Orașul: Copenhaga;

Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27.;

1955

1.794.556,00

Nu sunt modificări.

Contract «3.02.1955

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99553

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+P+E+M

Supr. utilă: 1.108,6 m.p.

Supr. construită: 285 m.p.

 

Tare: Danemarca;

Orașul: Copenhaga;

Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1,2100;

1962

17.366.009,60

Nu sunt modificări.

Contract /1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99554

8.29.01

Teren

Suprafața 3850 m.p.

 

Tare: Danemarca;

Orașul: Copenhaga;

Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1,2100;

1962

2.527.159,20

Nu sunt modificări.

Contract/1962

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99555

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P + 2E

Supr. utilă: 720 m.p.

Supr.

construită: 286 m.p

 

Țara: Siria;

Orașul: Damasc;

Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8. Damasc;

1976

2.324.035.11

Nu sunt modificări.

D 176/11.06.1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99556

8.29.01

Teren

Suprafața 500 m,p.

 

Țara; Siria;

Orașul: Damasc;

Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8. Damasc;

1976

3.006.037.13

Nu sunt modificări.

D 176/11.06.1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99557

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+P+E+M Supr, utilă: 544 m.p.

Supr. construită: 230 m.p.

 

Țara: Elveția;

Orașul: Geneva;

Adresa: Str. Chemin de La Perriere nr. 6, Cologny;

1960

5.037,682.50

Nu sunt modificări.

Contract 3746/17,03,1960

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99558

8.29.01

Teren

Suprafața 3070 m.p.

 

Țara; Elveția;

Orașul: Geneva;

Adresa: Str. Chemin de La Perriere nr. 6, Cologny;

1960

38.403.676,00

Suprafața 3127 m.p.

Contract 3746/17.03.1960

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99559

8,29.01

Clădire

Regim înălțime:

P + 4E

Supr. utilă: 1647,37 m.p.

Supr. construită: 480 m.p

 

Țara: Zimbabwe;

Orașul: Harare;

Adresa: Str. Montagu nr. 105;

1980

8.829,480,00

Nu sunt modificări.

D 345/5.11.1980

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99560

8.29.01

Teren

Suprafața 1880 m.p.

 

Țara: Zimbabwe;

Orașul: Harare;

Adresa: Str. Montagu nr. 105;

1980

802.680,00

Nu sunt modificări.

D 345/5.11.1980

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99561

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

D + P + 2E

Supr. utilă: 738,54 m.p.

Supr. construită: 227,71 m.p.

 

Țara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel 55;

1971

8.379.945,00

Nu sunt modificări.

D 358/18.10.1971

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99562

8.29.01

Teren

Suprafața 3133 m.p.

 

Țara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel 55, 37,39, Haga;

1971

12.772.395,09

Nu sunt modificări.

D 358/18.10.1971

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99563

8.29.01

Clădiră

Regim înălțime: S+P+E+M Supr, utilă: 332,67 m.p.

Supr. construită: 140,7 m.p

 

Țara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel 37;

1971

4.982.670,00

Nu sunt modificări.

D 358/18.10.1971

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99564

8.29.01

Clădire

Regim înălțime:

S + P+4E

Supr. utilă: 5357,30 m.p.

Supr. construită: 101,37 m.p

 

Țara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel 39;

1971

5.228.378,42

Nu sunt modificări.

D 358/18.10.1971

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99565

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P+2E

Supr. utilă: 233,73 m.p.

Supr. construită: 100,06 m.p.

 

Tara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel 35;

1971

6.794.550.00

Nu sunt modificări.

D 358/18.10.1971

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99566

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: D+P + E

Supr. utilă: 1002.4 m.p.

Supr. construită: 428.4 m.p.

 

Țara: Finlanda;

Orașul: Helsinki;

Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24;

1955

24.003.054,01

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/ 31.05.1955

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99567

8.29.01

Teren

Suprafața 1.320 m.p.

 

Țara: Finlanda;

Orașul: Helsinki;

Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 24;

1955

47.450.460,00

Suprafața 1.315 m.p.

Act cumpărare/ 31.05.1955

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99568

8.28.12

Apartament

Apartament 5 camere Suprafața utilă; 149

 

Țara: Finlanda;

Orașul: Helsinki;

Adresa:

Str. Oksasenkatu nr.4:

1955

3.696.354,75

Nu sunt modificări,

Act cumpărare/ 31.05.1955

H.G, 476/10.07,2013

În administrare

imobil

99569

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S+D+P+3E+M

Supr. utilă: 1140,61 m.p.

Supr. construită: 211 m.p.

 

Țara: Turcia;

Orașul: Istanbul;

Adresa: Str. Sîraselviler nr. 55:

1907

15.307.500,23

Țara: Turcia;

Orașul: Istanbul;

Adresa: Str. Sîraselviler nr. 21;

Donație

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99570

8.29.01

Teren

Suprafața 507 m.p.

 

Țara: Turcia;

Orașul: Istanbul;

Adresa: Str. Sîraselviler nr. 55;

1907

18.792.332,06

Țara: Turcia;

Orașul: Istanbul;

Adresa: Str. Sîraselviler nr. 21;

Donație

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99571

8,29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + E

Supr. utilă: 395.34 m.p,

Supr. construită: 107,25 m.p

 

Țara: Turcia;

Orașul: Istanbul;

Adresa: Str. Ahmet Cikmazi nr. 8;

1910

2,314,684.56

Nu sunt modificări.

Donație

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99572

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + M

Supr. utilă: 2812 m.p.

Supr. construită: 796,55 m.p.

 

Țara: Sudan;

Orașul: Khartoum;

Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173;

1988

8.775.251,88

Nu sunt modificări.

D/1988

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99573

8.29.01

Teren

Suprafața 2660 m.p.

 

Țara: Sudan;

Orașul: Khartoum;

Adresa: Str. Kassala Road, nr. 172/173;

1988

13.372.762,50

Nu sunt modificări.

Donație

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99574

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + E

Supr. utilă: 765.60 m.p.

Supr. construită: 400.61 m.p.

 

Țara: Peru;

Orașul: Lima;

Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690;

1976

2.170.662,19

Nu sunt modificări.

D 251/26.08.1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99575

8.29.01

Teren

Suprafața 2.438 m.p.

 

Țara: Peru;

Orașul: Lima;

Adresa: Str. Jorge Basadre, nr. 690;

1976

34.416.111,00

Nu sunt modificări.

D 251/26.08.1976

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99576

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime: S + P + 2E

Supr. utilă: 1.516,04 m.p.

Supr. construită: 380,91 m.p.

 

Țara: Portugalia:

Orașul: Lisabona;

Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5;

1975

10.737,851.40

Nu sunt modificări.

D 83/5.05,1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99577

8.29.01

Teren

Suprafața 6.500 m.p.

 

Țara; Portugalia;

Orașul: Lisabona;

Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5;

1975

24.108.924.72

Suprafața 8.385 m.p,

D 83/5.05.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99578

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: P + E

Supr. utilă: 273,66 m.p.

Supr. construită: 141 m.p.

 

Țara: Portugalia;

Orașul: Lisabona;

Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5;

1975

1.176,933.00

Nu sunt modificări.

D 83/5.05 1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99579

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 3E + M

Supr. utilă: 1.385,25 m.p. Supr. construită: 282,05 m.p.

 

Țara: Portugalia;

Orașul: Lisabona;

Adresa: Rua de Sao Caetano, nr. 5;

1975

3.936.210,96

Nu sunt modificări.

D 83/5.05 1975

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99580

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 4E

Supr. utilă: 2.358 m.p. Supr. construită: 595 m.p.

 

Țara: Spania;

Orașul: Madrid;

Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157;

1969

32.681.177,30

Regim înălțime:

S + P + 4E

Supr. utilă: 2.511,93 m.p.

Supr. construită: 595 m.p

D 497/1.07,1969

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99581

8.29.01

Teren

Suprafața 1392 m.p.

 

Țara; Spania;

Orașul: Madrid;

Adresa: Av. Alfonso XIII, nr. 157;

1969

25.854.166.80

Nu sunt modificări.

D 497/1.07.1969

H.G. 476/10.07,2013

În administrare

imobil

99582

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: P+2E

Supr. utilă: 604,46 m.p.

Supr. construită: 368 m.p

 

Țara: Mexic;

Orașul: Mexico;

Adresa: Str. Sofodes 311;

1981

2.338.627,72

Nu sunt modificări.

D 13/23.01.1981

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99583

8.29.01

Teren

Suprafața 600 m.p.

 

Țara: Mexic;

Orașul: Mexico;

Adresa: Str. Sofodes 311;

1981

4.184.770,20

Nu sunt modificări.

D 13/23.01.1981

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99584

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + E

Supr. utilă: 583,47 m.p.

Supr. construită: 300,4 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Marsilia;

Adresa: Bdul. Michelet 157;

1992

2.298.528,45

Regim înălțime:

S + P + E

Supr. utila: 378 m.p.

Supr. construită: 239 m.p

D 80/15.04.1992

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99585

8.29.01

Teren

Suprafața 1119 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Marsilia;

Adresa: Bdul. Michelet 157;

1992

2.669.455,00

Nu sunt modificări.

D 80/15.04.1992

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99586

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P

Supr. utilă: 83,5 m.p.

Supr. construită: 43,47 m.p.

 

Tara: Franța;

Orașul: Marsilia; Adresa: Bdul. Michelet 157;

1992

237.149,77

Regim înălțime: S + P

Supr. utilă: 72 m.p.

Supr. construită: 39 m.p.

D 80/15.04.1992

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99587

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 2E

Supr. utilă; 1696 m.p.

Supr. construită: 391 m.p

 

Țara: Uruguay;

Orașul: Montevideo;

Adresa: Str. Echevarriarza 3452;

1991

3.567.420,00

Nu sunt modificări.

Act proprietate Ah 643

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99588

8.29.01

Teren

Suprafața 429 m.p.

 

Țara: Uruguay;

Orașul: Montevideo;

Adresa: Str. Echevarriarza 3452;

1991

1.189.140,00

Nu sunt modificări.

Act proprietate Ab 543

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99589

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 3E

Supr. utilă; 7,994 m.p.

Supr. construită: 403 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64;

1961

20.808.925,50

Nu sunt modificări.

Protocol 30.01.1961

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99590

8.29.01

Teren

Suprafața 42000 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul; Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64;

1961

48.285.240,00

Nu sunt modificăm

Protocol 30.01.1961

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99591

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 3E

Supr. utilă: 4.660,32 m.p.

Supr. construită; 291,27 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64;

1961

6.663.084,60

Regim înălțime:

S + P + 3E

Supr. utilă: 3.679 m.p.

Supr. construită: 1.212 m.p.

Protocol 30.01.1961

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99592

8.29.01

Teren

Suprafața 484 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: New York, Adresa: Third Avenue, nr. 573-577;

1974

55.826.098,52

Suprafața 580 m.p.

D 213/11.10.1974

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99593

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 15E

Supr. utilă: 6,689 m.p.

Supr. construită: 484 m.p

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: New York;

Adresa: ThirdAvenue, nr. 573-577;

1974

55.942.145,27

Regim înălțime:

S + P+15E

Supr. utilă: 9,860 m.p.

Supr. construită: 580 m.p

D 213/11.10.1974

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99594

8.29.01

Teren

Suprafața 1075 m.p.

 

Țara: Norvegia;

Orașul: Oslo;

Adresa: Str. Oscars Gate 51;

1973

7.711.500,00

Nu sunt modificări.

D 920/26.11.1973

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99595

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: S + P + 2E

Supr. utilă: 901,44 m.p.

Supr. construită: 425 m.p.

 

Tara: Norvegia;

Orașul: Oslo;

Adresa: Str. Oscars Gate 51;

1973

15423.000,00

Nu sunt modificări.

D 920/26.11.1973

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99596

8.29.01

Teren

Suprafața 3600 m.p.

 

Țara: Canada;

Orașul: Ottawa;

Adresa: Str. Rideau, nr. 655;

1977

4.550.260,00

Suprafața 4.970 m.p.

NP 6430/6303/ 29.12.1977

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99597

8.29.01

Clădire

Regim înălțime: D + P + 3E

Supr. utilă: 2.718 m.p.

Supr. construită: 609,11 m.p.

 

Țara: Canada;

Orașul: Ottawa;

Adresa: Str. Rideau, nr. 655;

1977

13.278.486.00

Nu sunt modificări.

NP 6430/6303/ 29.12.1977

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99598

8.29.01

Teren

Suprafața 600 m.p.

 

Țara: Canada;

Orașul: Ottawa;

Adresa:

Str. Wilbroad, nr. 473-475;

1969

2.969.784,00

Nu sunt modificări.

D 565/14.08.1969

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99599

8.29.01

Clădire

Regim înălțime; S+P+E+M

Supr. utilă: 566.52 m.p.

Supr. construită: 193 m.p.

 

Țara; Canada;

Orașul: Ottawa;

Adresa: Str. Wilbroad. nr. 473-475;

1969

3.011.031,00

Nu sunt modificări.

D 565/14.08.1969

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99600

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + 4E

Supr. utilă: 2.677 m.p.

Supr. construită: 530 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Paris;

Adresa: Str. Sainte Dominique nr. 123;

1939

163,384,600,00

Nu sunt modificări.

Act cumpărare

2/29,03.1939

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99601

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S+P+3E+M

Supr. utilă: 1.219,72 m.p.

Supr. construită: 285 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Paris;

Adresa: Rue de L'Exposition, nr. 1, 3,5;

1939

38.417.460,00

Nu sunt modificări,

Act cumpărare 2/

29.03.1939

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99602

8.29.01

Teren

Suprafața 5.200 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Paris;

Adresa: Rue de L'Exposition, nr. 1, 3,5;

1939

179.634.744,00

Suprafața 5.335 mp

Act cumpărare 2/

29.03.1939

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99603

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S + P + 4E

Supr. utilă: 3.128,88 m.p.

Supr. construită: 526,08 m.p.

 

Țara; Franța;

Orașul: Paris;

Adresa: Rue de L'Exposition, nr. 1,3,5;

1939

97,589,180,00

Nu sunt modificări.

Act cumpărare 2/

29.03.1939

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99604

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S + P + 3E

Supr. utilă: 1.650 m.p.

Supr. construită: 317,7 m.p.

 

Țara: Coreea de Nord;

Orașul: Phenian;

Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A;

1988

284.925,96

Nu sunt modificări.

Schimb proprietăți/

reciprocitate

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99606

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime P + 3E

Supr. utilă: 3.189 m.p.

Supr. construită: 1.210 m.p.

 

Țara: Cehia;

Orașul: Praga;

Adresa:

Str.Nerudova5,

Praga;

1938

51.977.467,50

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/ 8.09.1938

H.G. 476/10.07.2013

îh

administrare

imobil

99607

8.29.01

Teren

Suprafața 4.250 m.p.

 

Tara: Cehia;

Orașul: Praga;

Adresa: Str. Nerudova 5, Praga;

1938

12.838.837,50

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/ 8.09.1938

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99608

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime P + E

Supr. utilă: 372 m.p.

Supr. construită: 194 m.p.

 

Țara: South Africa;

Orașul: Pretoria;

Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooldyn 0111;

1991

425.152,00

Nu sunt modificări.

Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99609

8.29.01

Teren

Suprafața 1.355 m.p.

 

Țara: South Africa;

Orașul: Pretoria;

Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111;

1991

354.342,00

Nu sunt modificări.

Contract nr. T39089/ 91/20.06 1991

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99610

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime P + E

Supr. utilă: 740 m.p.

Supr. construită: 333 m.p.

 

Țara: South Africa;

Orașul: Pretoria;

Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111;

1991

363.832,00

Nu sunt modificări,

Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99611

8.29.01

Teren

Suprafața 2,474 m.p.

 

Țara: South Africa;

Orașul: Pretoria;

Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 0111;

1991

515.745,00

Nu sunt modificări,

Contract nr. T39089/ 91/20.06.1991

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99612

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime D + P + 3E

Supr. utilă: 1.933.75 m.p.

Supr. construită: 293,5 m.p.

 

Țara: Brazilia;

Orașul: Rio de Janeiro;

Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256;

1983

18 055.828.26

Nu sunt modificări.

Contract cumpărare

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99613

8.29.01

Teren

Suprafața 1,500 m.p.

 

Țara: Brazilia;

Orașul: Rio de Janeiro;

Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256;

1983

1.251.477.50

Nu sunt modificări,

Contract cumpărare\

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99614

8.29.01

Clădire

Sediu ambasadă

Regim înălțime S + P + 3E

Supr. utilă: 2,120,10 m.p.

Supr. construită: 446 m.p.

 

Țara: Italia:

Orașul: Roma;

Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36;

1962

34.532.546,47

Nu sunt modificări.

Act cumpărare nr. 256479/10.12.1962

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99615

8.29.01

Teren

Suprafața 2.170 m.p.

 

Țara: Italia;

Orașul: Roma;

Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36;

1962

27.508.557,60

Nu sunt modificări.

Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99616

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S + P+4E

Supr. utilă: 1.255,80 m.p.

Supr. construită: 294 m.p.

 

Țara: Italia;

Orașul: Roma;

Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36;

1962

20.487.780,07

Nu sunt modificări.

Act cumpărare nr. 256479/ 10.12.1962

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99617

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + 3E

Supr. utilă: 7.512 m.p.

Supr. construită: 1.858 m.p.

 

Țara: Italia;

Orașul: Roma;

Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin, nr. 1;

1922

36.138.877,36

Nu sunt modificări.

Donație

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99618

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + E

Supr. utilă: 938 m.p.

Supr. construită: 474 m.p.

 

Țara: Chile;

Orașul: Santiago Chile;

Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955;

1970

3.728.467,88

Nu sunt modificări.

D 513/16.12.1970

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99619

8.29.01

Teren

Suprafața 1.780 m.p.

 

Țara: Chile;

Orașul: Santiago Chile;

Adresa: Str. Benjamin, nr. 2955;

1970

10.710.013,89

Suprafața: 1.766 mp

D 513/16.12.1970

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99620

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S+P+2E+M

Supr. utilă: 4,129 m.p.

Supr.

construită: 1.048 m.p.

 

Țara: Bulgaria;

Orașul: Sofia;

Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4);

1988

6.974.913,44

Nu sunt modificări.

Convenție guvernamentală

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99621

8,29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 160 m.p.

Supr. construita: 165 m.p.

 

Țara; Bulgaria;

Orașul: Sofia;

Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo. nr. 4);

1988

294.599,95

Nu sunt modificări.

Convenție guvernamentală

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99622

8,29.01

Teren

Suprafața 8.800 m.p.

 

Țara: Bulgaria;

Orașul: Sofia;

Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo, nr. 4);

1988

22.531.670.42

Nu sunt modificări.

Convenție guvernamentală

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99623

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime P + 3E

Supr. utilă: 1.455,87 m.p.

Supr. construită: 625 m.p.

 

Țara: Suedia;

Orașul: Stocholm;

Adresa: Str. Oster-Malmsgatan, nr. 36;

1970

19.900.982,44

Nu sunt modificări.

D 322/4.07.1970

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99624

8.29.01

Teren

Suprafața 1.675 m.p.

 

Țara: Suedia;

Orașul: Stockholm;

Adresa: Str. Oster-Malmsgatan. nr. 36;

1970

22.673.400,00

Nu sunt modificări.

D 322/4,07,1970

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99625

8,29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime

D+P+2E+M

Supr. utilă: 1.416,6 m.p.

Supr. construită: 360 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Strasbourg;

Adresa: Alee de la Robertsau nr. 64;

1993

15.279.321,60

Nu sunt modificări.

H.G. 42/1993

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99626

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S + P + 3E

Supr. utilă: 586,47 m.p.

Supr. construită: 247 m.p.

 

Tara: Israel;

Orașul: Tel Aviv;

Adresa: Str. Liberman nr. 1;

1949

28.311.960,00

Nu sunt modificări.

Construcție

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99627

8.29.01

Teren

Suprafața 570 m.p.

 

Țara: Israel;

Orașul: Tel Aviv;

Adresa: Str. Liberman nr. 1;

1949

11.962.800,00

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1949

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99628

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S + P+4E

Supr. utilă: 5.727,34 m.p.

Supr. construită: 1.078,59 m.p.

 

Tara: Japonia;

Orașul: Tokyo;

Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo;

1975

3.698.235,01

Nu sunt modificări.

D 191/6.09.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99629

8.29.01

Teren

Suprafața 1.403 m.p.

 

Țara: Japonia;

Orașul: Tokyo;

Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku, 3-16-19, Tokyo;

1975

57.829.951,73

Nu sunt modificări.

D 191/6.09.1975

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99630

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S+P+2E

Supr. utilă: 3.355,07 m.p.

Supr. construită: 1012 m.p.

 

Țara: Polonia;

Orașul: Varșovia;

Adresa: Str. Fr. Chopina, Varșovia;

1950

10.320.684,58

Sediu misiune

Regim înălțime S+P+2E

Supr. utilă: 2.672,69 m.p.

Supr. construită: 948 m.p.

Schimb de terenuri

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99631

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S+P+3E

Supr. utilă: 1,840,47 m.p.

Supr. construită: 358 m.p.

 

Țara: Polonia;

Orașul: Varșovia;

Adresa: Str. Fr. Chopina, Varșovia;

1950

4.649,056.43

Bloc locuințe Regim înălțime S+P+3E

Supr. utilă: 1.266,14 m.p.

Supr. construită: 330 m.p.

Schimb de terenuri

H.G, 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99632

8.29.01

Clădire

Sediu misiune

Regim înălțime S+P+3E+M

Supr. utilă: 1,391,8 m.p.

Supr. construită: 590 m.p.

 

Țara: Austria;

Orașul: Viena;

Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena;

1936

14.156.363,13

Sediu misiune

Regim înălțime S+P+3E+M

Supr. utilă; 1.230 m.p,

Supr. construită: 590 m.p.

Act cumpărare 43051/10.09.1936

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99633

8.29.01

Teren

Suprafața 1.063 m.p.

 

Țara: Austria;

Orașul: Viena;

Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena;

1936

19.688.550,00

Suprafața 1.087 m.p.

Act cumpărare 43051/10.09.1936

H.G. 476/10.07,2013

În administrare

imobil

99634

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S+P+6E

Supr. utilă: 1.482,54 m.p,

Supr. construită: 318 m.p.

 

Țara; Austria;

Orașul: Viena;

Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25;

1956

11.568.467.18

Regim înălțime S+P+6E

Supr. utilă; 1.474,50 m.p.

Supr. construită: 318 m.p.

Act cumpărare 2599/30.04.1956

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99635

8,29.01

Teren

Suprafața 1.051 m.p.

 

Țara; Austria;

Orașul: Viena;

Adresa: Str. Theresianumgasse, nr. 25;

1956

16.263.735.00

Suprafața 1.369 m.p.

Act cumpărare 2599/30.04.1956

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

99636

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + 3E

Supr. utilă: 962.61 m.p,

Supr. construita: 590 m.p.

 

Țara: Italia;

Orașul: Veneția;

Adresa: Str. Cannaregio nr. 2214;

1930

22.519,957.50

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1930

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99637

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S + P + 3E

Supr. utilă: 2.010 m.p.

Supr. construită: 460 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: 23 Street, nr. 1607;

1930

16.413.300,00

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1930

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99638

8.29.01

Teren

Suprafața 830 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: 23 Street, nr. 1607;

1930

6.747.690,00

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1930

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99639

8.29.01

Clădire

Regim înălțime D + P + 3E

Supr. utilă: 810,12 m.p.

Supr. construită:

125 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. Massachusetts, nr. 2238;

1965

5.471.100,00

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. Massachusett snr.2236;

Act cumpărare/1985

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99640

8.29.01

Teren

Suprafața 125 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238;

1965

1.823.700,00

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. Massachusetts nr. 2238;

Act cumpărare/1965

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99641

8.29.01

Clădire

Regim înălțime D+P+E+M

Supr. utilă: 360 m.p.

Supr. construită: 95 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Q Street, nr. 2239;

1965

3.692.992,50

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1965

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99642

8.29.01

Teren

Suprafața 95 m.p.

 

Țara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Q Street, nr. 2239;

1965

1.230.997,50

Nu sunt modificări.

Act cumpărare/1965

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99643

8.29.01

Teren

Suprafața 7.000 m.p.

 

Țara: Maroc;

Orașul: Rabat;

Adresa: Str. Ouezzane, nr. 10;

1982

55.034.861,00

Nu sunt modificări.

Titlu funciar 79831/14.01.1982

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99644

8.29.01

Teren

Suprafața 1.152 m.p.

 

Țara: Lituania;

Orașul: Vilnius;

Adresa: Str. Ciurlionio nr. 11B Vilnius;

1995

2.428.690.00

Nu sunt modificări.

H.G, 970/4.12.1995

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99645

8,29.01

Clădire

Regim înălțime S + P + 3E + M

Supr. utilă: 8,411 m.p,

Supr. construită: 1.515 m.p.

 

Țara: Germania;

Orașul: Berlin;

Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66,10117, Berlin;

2001

58.242,600.00

Nu sunt modificări.

H.G. 630/6.07.2001

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

99646

8.29.01

Teren

Suprafața 2,241 m.p.

 

Țara: Germania;

Orașul: Berlin;

Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66,10117, Berlin;

2001

23.563.800,00

Nu sunt modificări.

H.G. 630/6.07.2001

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

143697

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S + P + 8E

Supr. utilă: 2.897,10 m.p.

Supr. construită: 832,5 m.p.

Sd =

3.219 mp

Țara; Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Montoyer, nr. 12

2002

9.480.878,17

Regim înălțime S + P + 8E

Supr. utilă: 2.897,10 m.p.

Supr. construită; 798 m.p.

OUG 88/2002

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159430

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S+P+2E+M

Supr. utilă: 315 m.p.

Supr. construită: 63 m.p.

 

Țara: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Str. Washington, nr. 37A;

1936

1.400.977,24

Nu sunt modificări,

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

159431

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 145 m.p.

Supr. construită: 150 m.p.

 

Tara: Bulgaria,

Orașul: Solia;

Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 4;

1988

105.128,56

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159432

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 12 m.p.

Supr. construită: 12 m.p.

 

Țara Coreea de Nord;

Orașul: Phenian;

Adresa: Str. Munhung-dong, Nr. A;

1988

941,90

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159433

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + E Supr, utilă: 185 m.p.

Supr. construită: 99 .p.

 

Tara: Danemarca;

Orașul: Copenhaga;

Adresa: Str. Engskiftevej, nr. 1;

1962

2.897.990,40

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159434

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 32 m.p.

Supr. construită: 35m.p.

 

Tara: Danemarca;

Orașul: Copenhaga;

Adresa: Str. Strandagervej, nr. 27;

1955

471.560,56

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159435

8.29.01

Teren

Suprafața 580 m.p.

 

Țara: Elveția;

Orașul: Berna;

Adresa: Biunnademstrasse, nr. 20;

1956

491.966,40

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159436

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P+E

Supr. utilă: 154 m.p.

Supr. construită: 77 m.p,

 

Țara; Elveția;

Orașul: Geneva;

Adresa: Str. Chemin de la Perriere nr. 6, Cologny;

1960

1.095.502,50

Nu sunt modificări,

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

159437

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P+E

Supr. utilă: 83 m.p.

Supr. construită: 43 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Marsilia;

Adresa: Bd. Michelet. nr. 157;

1992

133.776,79

Regim înălțime P

Supr. utilă: 22 m.p.

Supr. construită: 22 m.p.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159438

8.29.01

Teren

Suprafața 1460 m.p.

 

Țara: Franța;

Orașul: Strasbourg;

Adresa: Alee de la Rabertsau nr. 64;

1993

6.454.806.00

Nu sunt modificări.

H.G. 42/1993

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159439

8.29.01

Teren

Suprafața 575 m.p.

 

Țara: Georgia;

Orașul: Tbilisi;

Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24;

2009

992.568,00

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159440

8.29.01

Clădire

Regim înălțime D + P + E

Supr. utilă: 774 m.p.

Supr. construită: 284 m.p.

 

Țara; Georgia;

Orașul: Tbilisi;

Adresa: Str. Tengiz Abuladze, nr. 24;

2009

2.216.735,20

Nu sunt modificări,

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

159441

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S+P+E

Supr. utilă: 680 m.p.

Supr. construită: 232 m.p.

 

Țara: Iran;

Orașul; Teheran;

Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12;

1977

17.783,51

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159442

8.29.01

Clădire

Regim înălțime S + P+2E

Supr. utilă: 742 m.p.

Supr. construită: 191 m.p.

 

Tara: Iran;

Orașul: Teheran;

Adresa: Str. Fakhrabad nr. 12;

1977

35.567,02

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

159443

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălțime P

Supr. utilă: 185 m.p.

Supr. construită: 99m.p.

 

Tara: Olanda;

Orașul: Haga;

Adresa: Str. Catsheuvel, nr. 55 bis;

1971

656.806,50

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159444

8.29.01

Teren

Suprafața 519 m.p.

 

Tara: R. Moldova;

Orașul: Bălți;

Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51;

2010

116.494,50

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159445

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 214 m.p.

Supr. construită: 219 m.p.

 

Țara: R. Moldova;

Orașul: Bălți;

Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51;

2010

142.312,20

Regim înălțime P

Supr. utilă: 107,3 m.p.

Supr. construită: 146,6 m.p.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159446

8.29.01

Teren

Suprafața 578 m.p.

 

Țara: R. Moldova;

Orașul: Bălți;

Adresa: Str. A. Lăpușneanu, 1/A;

2010

134,126,10

Nu sunt modificări.

H G, 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159447

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P

Supr. utilă: 147 m.p.

Supr. construită: 152 m.p.

 

Țara: R. Moldova;

Orașul: Bălți;

Adresa: Str. A. Lăpușneanu, 1/A;

2010

995.345.80

Regim înălțime P + 2E + M

Supr. utilă; 586,80 m.p.

Supr. construită: 213,70 m.p.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159448

8.29.01

Teren

Suprafața 1.589 m.p.

 

Țara: R. Moldova;

Orașul: Cahul;

Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 11;

2010

400.800,00

Nu sunt modificări,

H G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159449

8,29.01

Clădire

Regim înălțime P + E

Supr. utilă: 388 m.p.

Supr. construită: 199 m.p.

 

Țara: R. Moldova;

Orașul: Cahul;

Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 11;

2010

1,834.000.00

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

159450

8.29.01

Clădire

Spații birouri în cadrul unei clădiri de birouri

Regim înălțime 1 nivel

Suprafața utilă: 380 m.p.

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Shanghai;

Adresa: Str. Chengdu nr. 199, et. 5, ap. 502;

2010

14.198,472,00

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159451

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălțime P

Supr. utilă: 25 m.p.

Supr. construită: 30 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64;

1961

228.386.40

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159452

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălțime P Supr. utilă: 300 m.p.

Supr. construită: 303 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr.64;

1961

321.753,90

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07 2013

În administrare

imobil

159453

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălțime P

Supr. utilă: 1.045 m.p.

Supr. construită: 1.064 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa:

Str. Mosfilmovskaia nr.64;

1961

1.159.339,50

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159454

8.29.01

Clădire

Clădire anexă

Regim înălțime S+P+3E

Supr. utilă: 365 m.p.

Supr. construită: 72 m.p.

 

Tara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. 23 Street, nr. 1607;

1930

3.829.770,00

Tara: S.U.A.;

Orașul: Washington;

Adresa: Str. 23 Street, nr. 1601;

H.6.476/10.07.2013

În administrare

imobil

159455

8.29.01

Teren

Suprafața 959 m.p.

 

Țara: Tunisia;

Orașul: Tunis;

Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4;

2010

3.671.829,89

Nu sunt modificări.

H.6.476/10.07.2013

În administrare

imobil

159456

8.29.01

Clădire

Regim înălțime P + E

Supr. utilă: 420 m.p.

Supr. construită: 353 m.p.

 

Țara: Tunisia;

Orașul: Tunis;

Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 4;

2010

571.916,27

Nu sunt modificări.

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159535

8,29.01

Clădire

Suprafața 197 m.p.

 

Țara: Italia;

Orașul: Veneția;

Adresa: Via Recinto Espozitione d'Arte, Santa Elena;

2010

5.773.134.25

Nu sunt modificări.

H.G. 1094/2010

H.G. 476/10.07.2013

În administrare

imobil

159536

8.28.12

Apartament

Apartament cu supr. de 190 m.p.

 

Țara: Brazilia;

Orașul: Rio de Janeiro;

Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639. ap. 901

2003

1.155.210,00

Țara: Brazilia;

Orașul: Rio de Janeiro: Adresa: Rua Baraca Ribeiro, nr. 639, ap. 901

H.G. 1334/13.11.2003

H.G, 476/10.07,2013

În administrare

imobil

 

TOTAL

 

2,531.324.468,54 lei

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe propuse pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor imobile

- CUI: 4266863 -

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar (în lei)

Situația

juridică

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

Baza legală

în administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

99526

8.29.01

Teren

Suprafața 19970 mp.

 

Țara: R.P. China;

Orașul: Beijing;

Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600;

1976

0,00

D45/1976

 

imobil

99605

8.29.01

Teren

Suprafața 7575 m.p.

 

Țara: Coreea de Nord;

Orașul: Phenian;

Adresa: Str. Munhung-Dong, nr. A;

1988

0,00

Schimb proprietăți/

reciprocitate

 

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

clădirilor ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul public aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

- CUI: 4266863 -

 

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar actualizată (în lei)

Situația juridică

Tip

bun

Descriere tehnici (pe scurt)

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

Baza legală

în administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FN

8.29.01

Teren

Suprafața 798 m.p.

 

Țara: Belgia;

Orașul: Bruxelles;

Adresa: Rue Montoyer, nr. 12

2002

14.227.400,00

O.U.G. 88/2002

În administrare

imobil

FN

8.29.01

Clădire

Punct control acces

Regim înălțime P

Supr. utilă: 35 m.p.

Supr. construită: 35 m.p.

 

Țara: Elveția;

Orașul: Geneva;

Adresa: Str. Chemin de la Perriere nr. 6, Cologny;

1960

179.190,00

Contract 3746/ 17.03.1960

În administrare

mobil

FN

8.29.01

Clădire

Clădire Traf. electric

Regim înălțime P

Supr. utilă: 14 m.p.

Supr. construită: 14 m.p.

 

Țara: Rusia;

Orașul: Moscova;

Adresa: Str. Mosfilmovskaia, nr. 64;

1961

68.364,00

Protocol 30.01.1961

În administrare

mobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

„20. Dispoziții cu caracter general

20.1. (1) Pentru conturile de disponibil destinate încasării și plății defalcate a TVA deschise în condițiile Ordonanței

Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pe numele instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz, fără perceperea de comisioane.

(2) Instituțiile publice, pe lângă extrasele de cont prevăzute la alin. (1), pot vizualiza și descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug și extrasele de cont în format electronic ale celorlalte conturi deschise la unitățile trezoreriei statului (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz, în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.

(3) Formatul, schema XSD și elementele extrasului de cont în format electronic se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau pot fi solicitate de titularii conturilor la unitățile trezoreriei statului.

20.2. (1) Operatorii economici și alte entități care potrivit legislației în vigoare au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pentru încasarea și plata defalcată a TVA în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot vizualiza și descărca extrasele acestor conturi în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line” existent pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități prevăzuți/prevăzute la alin, (1) care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line” notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis contul prevăzut la pct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extrasului de cont.

(3) Unitatea trezoreriei statului la care se depune notificarea prevăzută la alin. (2) este cea publicată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în condițiile art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării prevăzute la alin. (2), unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic.

(4) În cazul în care operatorii economici și alte entități nu depun notificarea prevăzută la alin. (2) la unitățile trezoreriei statului, se consideră că aceștia și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line” pe baza certificatului digital calificat.

(5) În cazul transferului contului prevăzut la pct. 20.1 alin. (1) între unități ale trezoreriei statului, unitatea trezoreriei statului de la care se transferă contul transmite scanat unității trezoreriei statului la care acesta se transferă și notificarea depusă în condicile alin. (2).

20.3. Operatorii economici și alte entități prevăzuți/prevăzute la pct. 20.2 alin. (1) care potrivit legislației în vigoare au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și sunt înrolați în Sistemul național de raportare Forexebug pot vizualiza și descărca extrasele de cont în format electronic la termenele și în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.

20.4. (1) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități care au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului au obligația de a verifica zilnic sumele înscrise în extrasele de cont în format electronic, inclusiv în ceea ce privește concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF și cele din fișierul XML atașat.

(2) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate erori materiale generate de unitățile trezoreriei statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile trezoreriei statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.

(3) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate alte erori decât cele de la alin. (2), titularii conturilor au obligația de a lua măsurile care se impun pentru corectarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Instituțiile publice au obligația de a verifica lunar soldurile conturilor de venituri și de cheltuieli bugetare din extrasele de cont în format electronic cu informațiile din rapoartele de execuție bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență bugetară și de a confirma trimestrial unităților trezoreriei statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului, prin adresă scrisă, concordanța soldurilor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului cu cele din evidența proprie, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect.

(5) În termen de 10 de zile lucrătoare de la finele fiecărui an, operatorii economici și alte entități au obligația de a confirma în scris unităților trezoreriei statului corectitudinea soldurilor conturilor prevăzute la pct. 20.1 alin. (1).

(6) În situația în care confirmările prevăzute la alin. (4) și alin. (5) nu sunt transmise în cadrul termenelor stabilite, se consideră că titularii conturilor au acceptat ca fiind corecte operațiunile din extrasele de cont emise de unitățile trezoreriei statului.

(7) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot solicita unităților trezoreriei statului și extrase de cont pe suport hârtie, în vederea efectuării verificării informațiilor înscrise în acestea, cu cele din extrasele de cont în format electronic.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul finanțelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 2.540.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 6 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)”

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prevăzute În anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

„NORME METODOLOGICE

privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)”

4. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți către și de la Trezoreria Statului, iar ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, care se supun prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.”

5. în anexă, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se depun de către plătitori la unitățile Trezoreriei Statului în timpul programului de funcționare al acestor unități,

(2) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori până la ora-limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare în care au fost depuse.

(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (2), se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare a depunerii acestora.

(4) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse potrivit alin. (3), vor fi însoțite obligatoriu de un borderou centralizator întocmit în două exemplare, care va conține cel puțin următoarele informații: denumire plătitor, CIF plătitor, număr ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), denumire beneficiar, CIF beneficiar, suma, Borderoul centralizator poate fi generat și cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Ambele exemplare ale borderoului centralizator, care se prezintă la unitățile trezoreriei statului, se semnează de persoana delegată să depună/ridice astfel de documente.

(5) Plătitorii pot opta pentru depunerea pe bază de borderou centralizator întocmit potrivit alin. (4) și în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (2), cu condiția ca acesta să fie întocmit distinct față de borderoul centralizator întocmit pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit alin, (3).

(6) Unitățile trezoreriei statului completează, pe ambele exemplare ale borderoului prevăzut la alin. (4) și (5), ziua/luna/anul și ora primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de plătitori și restituie deponentului un exemplar semnat și ștampilat.”

6. În anexă, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele aferente obligațiilor bugetare prevăzute la art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pot fi achitate prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile datorate bugetului de stat prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, și, respectiv, a unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile de plată prevăzute în anexa nr. 2 la același ordin.”

7. În anexă, la articolul 5, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Elementele din formularul ordin de piață pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează astfel:”.

8. În anexă, la articolul 5 litera j), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetul de stat care se declară, inclusiv pentru cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, cu excepția celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», iar pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetele fondurilor speciale care se declară, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, se înscrie «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale»;”.

9. În anexă, la articolul 5 litera k), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligații bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel;”.

10. În anexă, la articolul 5, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

,s) în rubrica «Data debitării» se însene clar și vizibil de către instituția inițiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit art. 21 alin. (2), contul plătitorului se debitează în ziua depunerii acestora, iar în cazul celor depuse potrivit art. 21 alin. (3) contul plătitorului se debitează în următoarea zi lucrătoare a depunerii acestora, în măsura în care prin acte normative în vigoare nu se prevede altfel.”

11. În anexă, după articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61-63, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Ordinul de piață multiplu electronic (OPME) se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăți din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din același act normativ, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, numai în conturi ale căror coduri IBAN conțin șirul de caractere «TVA», Din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot fi efectuate plăți și pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de persoanele prevăzute la alin. (1) începând cu data stabilită prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug și numai după înrolarea la funcționalitățile acestui sistem.

(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul național de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este deschis contul prevăzut la alin. (1). Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line în Sistemul național de raportare Forexebug.

(4) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug.

(5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:

a) în rubrica «Data Document» se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

b) în rubrica «Total Document» se afișează automat totalul sumelor completate în rubrica «Suma»;

c) în rubrica «LEI, adică» se afișează automat suma în litere;

d) în rubrica «Nr. Înregistrări» se afișează automat numărul total de operațiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);

e) în rubrica «Denumire Plătitor» se înscrie denumirea plătitorului;

f) în rubrica «CIF Plătitor» se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;

g) în rubrica «Adresa Plătitor» se înscrie adresa plătitorului;

h) în rubrica «NR. OP» se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;

i) în rubrica «Cod IBAN Plătitor» se înscrie codul IBAN al contului de disponibil deschis la unitățile trezoreriei statului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA;

j) rubrica «Denumire Trezorerie» se completează automat în funcție de informația înscrisă la lit. i);

k) în rubrica «Denumire Beneficiar» se înscrie:

k.1) «buget de stat» - în cazul plăților reprezentând contravaloarea TVA care se achită în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat care conțin șirul de caractere «TVA»;

k. 2) denumirea beneficiarului sumei reprezentând TVA- În cazul în care plata se efectuează, în alt cont decât cele prevăzute la lit. k.1), al căror IBAN conține șirul de caractere «TVA».

l) în rubrica «CIF Beneficiar» se înscrie:

l. 1) codul de identificare fiscală al contribuabilului plătitor - în cazul beneficiarilor de la lit. k.1);

l. 2) codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei - în cazul beneficiarilor de la lit. k.2);

m) în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie:

m. 1) codul IBAN aferent contului corespunzător de venituri ale bugetului de stat - în cazul prevăzut la lit. k.1);

m.2) codul IBAN aferent beneficiarului sumei - în cazul prevăzut la lit. k.2);

n) rubrica «Denumire Banca/Trezorerie» se completează automat denumirea instituției de credit/unității Trezoreriei Statului în funcție de informația înscrisă la lit. m);

o) în rubrica «Suma» se înscrie, suma în cifre;

p) în rubrica «Nr. de evidență a plății» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

q) în rubrica «Reprezentând» se înscrie:

q,1) denumirea obligației bugetare achitate - în cazul prevăzut la lit. k.1);

q.2) natura economică a plății - în cazul prevăzut la lit. k.2);

r) în rubrica «Semnătura plătitorului» se aplică semnătura electronică calificată a persoanelor înrolate la funcționalitățile sistemului național de raportare Forexebug, după validarea și generarea fișierului XML fără erori.

Art. 62. - (1) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

(2) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (1) se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

Art. 63. - Procedura de depunere on-line, de validare și de procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)» se stabilește prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug.”

12. În anexă, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Modelul formularului «Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)» este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Modelul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

13. În anexă, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următor cuprins:

„Art. 8. - Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

14. Anexa la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

15. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanțelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 2.541.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normale metodologica)

 

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

 

 

ORDIN DE PLATĂ

 

 

 

 

Nr.

 

PLĂTIȚI

 

 

LEI, adică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLĂTITOR

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod IBAN plătitor

 

Codul BIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primirea/Acceptarea ..........................

De la

 

 

 

 

Semnătura ..........................

Cod angajament

 

Indicator angajament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod program

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

Tipul transferului:

NORMAL

URGENT

 

 

Cod IBAN beneficiar

 

Codul BIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La:

Data emiterii:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de evidență a plății

 

 

 

Reprezentând:

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

 

 

Semnătura plătitorului și ștampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP.

 

Data debitării:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

ORDIN

DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

 

 

 

 

Data Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Document

 

LEI

, adică

 

 

Nr. Înregistrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire Plătitor

 

 

CIF Plătitor

 

 

Adresă Plătitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plătitor

Beneficiar

NR. OP

Cod IBAN Plătitor

Denumire Trezorerie

Denumire Beneficiar

CIF Beneficiar

Cod IBAN Beneficiar

Denumire Bancă/Trezorerie

Suma

Nr. de evidență a plății

Reprezentând