MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 790/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

706. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.261. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

86. - Hotărâre privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

1.047. - Ordin privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La poziţiile M.F. nr. 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838,100839, 100840, 34284, 34285, 38661,39879, 39880, 65421,154462, 154693,102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 36638, 34179, 104966, 154913, 27946,34708, 102184, 102181 şi 38839 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numerele cărţilor funciare pentru imobilele având nr. MF 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838, 100839, 100840, 34284, 34285, 38661, 39879, 39880, 65421, 154462, 154693, 102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 34179, 104966, 154913, 34708, 102184 şi 102181.

Art. III. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Mr. 706.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării imobilelor/finalizării unor investiţii

 

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

 

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

1

27413

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Botoşani,

CUI 3372254,

Clubul Sportiv Şcolar Botoşani,

CUI 3585660

Clubul Sportiv Şcolar-sediu

Clădire-fundaţie de beton, pereţi cărămidă, planşeu beton, învelitoare tablă, Sc = 371,1 mp

Judeţul Botoşani,

municipiul Botoşani,

Str. Victoriei nr. 35A

1.082.601

2

154698

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Botoşani,

CUI 3372254,

Clubul Sportiv Şcolar Botoşani,

CUI 3585660

Clădire centrală termică (club sportiv şcolar)

Sc = 23,90 mp

Judeţul Botoşani,

municipiul Botoşani,

Str. Victoriei nr. 35A

164.606

3

154699

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Botoşani,

CUI 3372254,

Clubul Sportiv Şcolar Botoşani,

CUI 3585660

Teren

S = 783,20 mp

Judeţul Botoşani,

municipiul Botoşani,

Str. Victoriei nr. 35A

365.929

4

39078

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Alba,

CUI 4562648

Inspectoratul Şcolar Alba

Clădire, Sd = 2.312 mp, regim de înălţime: S+P+E, fundaţie piatră, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă

Judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia,

Str. Gabriel Betlen nr. 7

3.400.663

5

39230

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Alba,

CUI 4562648,

Clubul Sportiv Şcolar Blaj,

CUI 4613695

Clubul Sportiv Şcolar Blaj - sediu adm.

Clădire, Sd = 480 mp, fundaţie beton, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă

Judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia,

Str. Avram Iancu nr. 2

1.049.377

6

39290

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Palatul Copiilor Braşov,

CUI 4646862

Palatul Copiilor Braşov

Clădire P+1E, fundaţie beton, construcţie beton, terasă,

Steren = 5.697,75 mp

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

bd. Saturn nr. 23A

6.062.713

7

101018

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Palatul Copiilor Braşov,

CUI 4646862

Clubul Elevilor Făgăraş - corp A

Clădire P+1E, fundaţie beton, constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, Steren = 588 mp

Judeţul Braşov,

municipiul Făgăraş,

Str. Doamna Stanca nr. 33

142.986

8

101020

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Palatul Copiilor Braşov,

CUI 4646862

Clubul Elevilor Făgăraş - corp B

Clădire P, fundaţie beton, constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, Steren = 378 mp

Judeţul Braşov,

municipiul Făgăraş,

Str. Doamna Stanca nr. 26

1.000.674

9

154947

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Palatul Copiilor Braşov,

CUI 4646862

Clubul Elevilor Victoria

Clădire P+1E, Steren = 1.692 mp

Judeţul Braşov,

oraşul Victoria,

Str. Stadionului nr. 18

762.835

10

154948

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Palatul Copiilor Braşov,

CUI 4646862

Clubul Elevilor Zărneşti

Clădire S+P+2E, Steren = 2.728,4 mp

Judeţul Braşov, oraşul Zărneşti,

Str. 13 Decembrie nr. -

3.234.936

11

39406

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Clubul Sportiv Şcolar Braşovia,

CUI 4688604

Clubul Sportiv Şcolar

Braşovia, sală sport (imobil)

Fundaţii beton, construcţie din cadre prefabricate, închideri zidărie

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Str. Titan nr. 1

1.479.529

12

39408

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Clubul Sportiv Şcolar Braşovia,

CUI 4688604

Clubul Sportiv Şcolar

Braşovia, sală de forţă (vestiar, magazie), complex de trambuline

Baracă metalică, anexă construcţie de cărămidă, fundaţie beton + amenajări la complexul de trambuline

Judeţul Braşov,

municipiul Săcele,

Str. Valea Largă nr. -

392.434

13

100836

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Clubul Sportiv Şcolar Braşovia,

CUI 4688604

Clubul

Sportiv Şcolar Braşovia - bază sportivă (terenuri)

Sterenuri = 45.353 mp, 2 terenuri de fotbal - gazon, 2 terenuri de fotbal - nisip, 1 teren - bitum pt. diverse,

4 terenuri tenis

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Str. Titan nr. 1

2.872.687

14

154953

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Clubul Sportiv Şcolar Braşovia,

CUI 4688604

Clubul

Sportiv Şcolar Braşovia - sală sport

Clădire P+1E, fundaţie beton, pereţi cărămidă

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Str. Titan nr. 1

1.182.692

15

101074

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Braşov,

CUI 4384290,

Casa Corpului Didactic Braşov,

CUI 4580342

Inspectoratul Şcolar Braşov

Clădire P+1E, fundaţie beton, zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 437,4 mp, Steren = 509,4 mp

Judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

Str. Gheorghe Dima nr. 4

2.514.200

16

104476

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Tulcea,

CUI 3430258

Inspectoratul Şcolar Tulcea  - sediu + Palatul Copiilor Tulcea

Suprafaţă construită = 891 mp, suprafaţă desfăşurată = 2.950 mp, regimul de înălţime = P+4E, structura b.a., zidărie cărămidă+BCA, acoperiş terasă

Judeţul Tulcea,

municipiul Tulcea,

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4

752.373

17

27124

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Tulcea,

CUI 3430258,

Clubul Sportiv Şcolar,

CUI 3430061

Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, Cămin cazare

Suprafaţă construită = 1.160 mp, regimul de înălţime P+2E, beton, acoperiş terasă

Judeţul Tulcea,

municipiul Tulcea,

Str. Spitalului nr. 3

796.865

18

34282

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila - imobil

Clădire P+1E, structură beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă,

Sc = 329,87 mp,

Sd = 752,85 mp, Steren = 983 mp

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97

861.614

19

100838

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila, magazie pentru lemne

Clădire P, pereţi tablă, structura metalică, Sc = 65,74 mp

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97

11.833

20

100839

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila, magazie pentru combustibil

Clădire P, pereţi tablă, structura metalică, învelitoare tablă

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97

5.006

21

100840

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila, bazin mare

Cuvă din beton, Sc - 47,34 mp

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97

2.130

22

34284

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila - imobil

Corp C1: P+1E, cărămidă, acoperiş şarpantă, Sc = 221,87 mp, corp C2: magazie Sc = 26,81 mp, Steren = 470 mp

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

Str. Radu S. Câmpiniu nr. 31

420.860

23

34285

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,

CUI 4343060,

Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila,

CUI 4205718

Clubul Copiilor Brăila, Baza Sportivă Pescăruşul

Construcţii: vestiar, magazie, tribună, zid, amenajări la terenuri, pista carting, împrejmuiri, teren sport, 9.417 mp

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

Aleea Parcului nr. - Parc Monument

2.648.676

24

38661

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,

CUI 4666150

Inspectoratul Şcolar Gorj

Sediul ISJ Gorj - clădire P+3E, structura de beton şi cărămidă, planşeu beton, acoperiş terasă Sc = 730 mp

Judeţul Gorj,

municipiul Târgu Jiu,

Str. Victoriei nr. 132-134

3.104.614

25

39879

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,

CUI 4666150,

Palatul Copiilor Târgu Jiu,

CUI 9841260

Clubul Elevilor Ţideni

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn, Sc = 272 mp,

Sd = 544 mp, Steren = 1.250 mp

Judeţul Gorj, oraşul Ţicleni,

Str. Petroliştilor nr. 619

224.266

26

39880

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,

CUI 4666150,

Palatul Copiilor Târgu Jiu,

CUI 9841260

Clubul Elevilor Rovinari

Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn, Sc = 472 mp, Steren = 924,20 mp

Judeţul Gorj,

oraşul Rovinari,

Str. Prieteniei nr. 3

1.240.059

 

0

1

2

3

4

5

6

7

27

65421

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,

CUI 10276616,

Casa Corpului Didactic Ilfov,

CUI 12460835

Casa Corpului Didactic Ilfov - clădire internat

Clădire P+2E, structură prefabricate, acoperiş terasă, Sc =575 mp, Sd = 1.925 mp

Judeţul Ilfov,

comuna Brăneşti,

Str. Slt. Petre Ionel nr.2

2.889.322

28

154462

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,

CUI 10276616,

Casa Corpului Didactic Ilfov,

CUI 12460835

Casa Corpului Didactic - centrul regional pt. formarea personalului didactic

Construcţie P+3E, Sc - 621 mp, Sd = 2.484 mp

Judeţul Ilfov,

comuna Brăneşti,

Str. Slt. Petre Ionel nr. 4

1.101.913

29

154693

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,

CUI 10276616,

Casa Corpului Didactic Ilfov,

CUI 12460835

Teren

Steren = 1.000 mp

Judeţul Ilfov,

comuna Brăneşti,

Str. Slt. Petre Ionel nr. 4

256.008

30

102559

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,

CUI 10276616,

Clubul Sportiv Şcolar Buftea,

CUI 13346082

Clubul Sportiv Şcolar Buftea

Clădire P, constr. cărămidă, Sc = 318 mp

Judeţul Ilfov,

oraşul Buftea,

str. Agricultori nr. -

404.886

31

36642

8.26.05

inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Copiilor Sector 1,

CUI 4316635

Clubul Copiilor Sectorul 4

Clădire: P+1E, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 243 mp; Steren = 815 mp

Municipiul Bucureşti,

Str. Făgetului nr. 12,

sectorul 4

1.982.428

32

35936

8.26.06

inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura”,

CUI 4284126

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura”

Clădire: S+P+1E, zidărie cărămidă, Sc = 763 mp, Steren =3.190 mp

Municipiul Bucureşti,

bd. Ion Mihalache nr. 162,

sectorul 1

7.048.167

33

35938

8.26.06

inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura”,

CUI 4284126

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura”

C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; Steren = 14.333 mp; împrejmuiri

Municipiul Bucureşti,

Str. Izbiceni nr. 64

 sectorul 1

9.995702

34

40072

8.26.06

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 2,

CUI 4992971

Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 - Baza

Pantelimon

Sala de sport clădire P, schelet beton armat, Sconstr. = 1.337 mp Steren = 4.045 mp; amenajări terenuri

Municipiul Bucureşti,

şos. Pantelimon nr. 293,

sectorul 2

5.737.201

35

102699

8.26.06

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4,

CUI 4837900

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4

Clădire P+4 etaje,

Sc = 373 mp; cantină P, Sc = 111; magazie P, Sc = 18 mp;

Sd = 1,875 mp;

S teren = 644 mp

Municipiul Bucureşti,

Aleea Buchetului nr. 5, Bucureşti,

sectorul 3

3.317.618

36

147092

8.26.06

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4,

CUI 4837900

Clubul Sportiv Şcolar nr. 4

Sala de forţă, parter, Sc = 108 mp;

S teren = 208 mp

Municipiul Bucureşti,

Aleea Buchetului nr. 3,

sectorul 3

427.392

37

106284

8.26.06

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 5,

CUI 4364381

Clubul Sportiv Şcolar nr. 5

Clădire C1: S+P, zidărie cărămidă şi beton,

Sc = 525 mp, clădire C2: P, Sc = 230 mp, clădire C3: S+P+3E,

Sc = 105 mp, construcţie anexa C4 - ghena P, Sc = 5 mp; construcţie anexă C5 - magazie P, Sc = 15 mp; construcţie anexă C6 - magazie P, Sc = 5 mp; construcţie anexă C7 - garaj P, Sc=57 mp, Steren = 2.829 mp

Municipiul Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 124,

sectorul 6

11.434.466

38

36638

8.26.07

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 6,

CUI 4283775

Baza Sportivă „Temerarii”

Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă,

Sc = 200 mp, sală de sport: Sc = 1.629 mp;

C 5 casă portar Sc = 13 mp;

C14 magazie tablă Sc = 47 mp; terenuri cu amenajări şi împrejmuiri, Steren = 15.423 mp, CF 202499

Municipiul Bucureşti,

Str. Luică nr. 70,

sectorul 4

15.358.998

39

34179

8.26.03

inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,

CUI 4203563

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, sediu

Clădire S+P+1E+M, zidărie cărămidă, cabină poartă + cabină registratură + împrejmuire, Sd = 2.310 mp, Steren = 1.264 mp

Municipiul

Bucureşti,

Str. Icoanei nr. 19,

sectorul 2

9.057.689

40

104966

8.25.06

Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie,

CUI 16031798

Clubul Sportiv Şcolar Filiala Baia Sprie - imobil

Clădire cu fundaţie de beton, zid cărămidă, planşeu beton, învelitoare de ţiglă, Sc = 254 mp, Steren = 1.749 mp

Judeţul Maramureş,

oraşul Baia Sprie,

Str. Speranţei nr. 1

1.629.120

41

154913

8.25.06

Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie,

CUI 16031799

Clubul Sportiv Şcolar Filiala Baia Sprie

Clădire, zidărie cărămidă, regim înălţime P + M, Sc = 117,48 mp

Judeţul Maramureş,

oraşul Baia Sprie,

Str. Speranţei nr. 2

503.880

42

27946

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976

Inspectoratul Şcolar Satu Mare

Clădire, fundaţii cărămidă, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton armat, şarpantă lemn, Sc =1.100 mp, regim de înălţime: P + 1E, Steren = 1.752 mp, CF 159640

Judeţul Satu Mare,

municipiul Satu Mare,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6

5.737.221

43

34708

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu,

CUI 4240707,

Clubul Copiilor şi Elevilor,

CUI 4241044

CCE Mediaş - clădire şi teren

Clădire, regim de înălţime: S+P+E, construcţie din zidărie de cărămidă şi lemn, Steren = 8.059 mp

Judeţul Sibiu,

municipiul Mediaş,

Str. Nucului nr. 5

2.810.825

44

102184

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu,

CUI 4240707,

Casa Corpului Didactic.

CUI 4270805

Casa Corpului Didactic - cantină

clădire,

regim de înălţime: P

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Str. Turismului nr. 15

953.662

45

102181

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu,

CUI 4240707,

Casa Corpului Didactic,

CUI 4270805

Casa Corpului Didactic - internat

Clădire, regim de înălţime: P+3E

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Str. Turismului nr. 15

6.799.671

46

38839

8.29.08

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi,

CUI 4540836

Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi

Construcţie, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă cu beton şi acoperită cu tablă (clădire veche + clădire nouă), Sc = 2.183,

Sd = 12.091,47 mp; punct transformare:

Sc = Sd = 17 mp; Steren (inclusiv construcţia) = 3.545 mp; CF nr. 153462 municipiul Iaşi

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi,

Str. Păcurari nr. 4

23.486.035

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administraţi v-teritoriale din judeţul Suceava

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Adâncată - sectoarele cadastrale nr. 9. 11, 12, 19, 21, 40, 41, 42 şi 44;

b) unitatea administrativ-teritorială Arbore - sectoarele cadastrale nr. 34, 50, 62 şi 63;

c) unitatea administrativ-teritorială Baia - sectoarele cadastrale nr. 5, 12, 14, 20, 21, 24 şi 25;

d) unitatea administrativ-teritorială Bălăceana - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 12, 13 şi 14;

e) unitatea administrativ-teritorială Berchişeşti - sectoarele cadastrale nr. 11, 25, 26, 27, 32 şi 34;

f) unitatea administrativ-teritorială Bogdăneşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 12, 13 şi 20;

g) unitatea administrativ-teritorială Bosanci - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 5, 8, 9, 11,13, 14, 27, 38, 39, 40 şi 42;

h) unitatea administrativ-teritorială Botoşana - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 9, 15, 21, 39 şi 46;

i) unitatea administrativ-teritorială Buneşti - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 31 şi 32;

j) unitatea administrativ-teritorială Burla - sectorul cadastral nr. 1;

k) unitatea administrativ-teritorială Ciprian Porumbescu - sectoarele cadastrale nr. 10, 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 , 17 ,18 şi 42;

l) unitatea administrativ-teritorială Comăneşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 22, 23, 24, 38, 50, 55, 60 şi 61;

m) unitatea administrativ-teritorială Dolhasca - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 14, 15, 16, 41, 61 şi 62;

n) unitatea administrativ-teritorială Fântânele - sectoarele cadastrale nr. 2, 12 şi 15;

o) unitatea administrativ-teritorială Grămeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 4, 5, 8, 19, 22, 32 şi 39;

p) unitatea administrativ-teritorială Hârtop - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 9, 10, 16, 19, 20, 27, 28, 31 şi 32;

q) unitatea administrativ-teritorială Ifişeşti - sectoarele cadastrale nr. 11, 14, 16, 45 şi 46;

r) unitatea administrativ-teritorială Liteni - sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 16, 33, 35, 45, 46, 49, 64, 78 şi 79;

s) unitatea administrativ-teritorială Mălini - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 şi 10;

t) unitatea administrativ-teritorială Păltinoasa - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 34, 35, 47, 49, 50 şi 51;

u) unitatea administrativ-teritorială Pârteştii de Jos - sectoarele cadastrale nr. 1, 8 şi 25;

v) unitatea administrativ-teritorială Solea - sectoarele cadastrale nr. 6 şi 18.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-22 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017.

Nr. 1.261.


*) Anexele nr. 1-22 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: SUCEAVA UAT: ADÂNCATA

Sectoare: 9, 11, 12, 19, 21,40,41, 42, 44

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul:

- Hotărârii Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2017 privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 2 pct. 3 din Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2017 privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 23 septembrie 2017;

- art. 88 alin. (5) şi art. 90 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) şi (3), art. 17, art. 18 alin. (3), art. 19 şi art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

pentru asigurarea continuităţii activităţilor Camerei Auditorilor Financiari din România şi îndeplinirea atribuţiilor specifice,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, ales prin votul Conferinţei din 23.09.2017, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 2017, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. - În urma votului valabil exprimat de membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România se aleg:

a) domnul Mihăilescu Ciprian Teodor - preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;

b) domnul Ialomiţianu Gheorghe - prim-vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

c) domnul Grigoriu Ioan - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

d) doamna Sprianu Laura - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

e) doamna Susnea Florentina - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 2. - În urma votului valabil exprimat de membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, componenţa Biroului Permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România este următoarea:

a) domnul Mihăilescu Ciprian Teodor - preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;

b) domnul Ialomiţianu Gheorghe - prim-vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

c) domnul Grigoriu Ioan - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

d) doamna Sprianu Laura - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;

e) doamna Susnea Florentina - vicepreşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Art. 3. - Ca urmare a declaraţiilor de neacceptare a mandatelor de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Radu Gabriel şi doamna Păunescu Mirela, aceştia sunt înlocuiţi de doamna Toma Mihaela Raluca şi domnul Mureşan Mircea Cornel, următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunite la conferinţă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2017.

Nr. 86.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate

 

În baza prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea aplicării prevederilor art. 23 lit. d) şi art. 26 alin. (2)-(5) din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, şi având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, se precizează lista cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 1.047.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate

 

I. Software specific

 

Guidance Software

EnCase Forensic ErrCase Mobile Investigator EnCase Forensic Imager

Access Data

Forensic ToolKit (FTK) FTK Imager Decryption Products REGISTRY VIEWER

Nuix Pty Ltd

Nuix Corporate Investigation Suite Nuix Director

Nuix Web Review & Analytics Nuix Utilities (Evîdence Mover etc.)

Cellebrite

UFED Solutions and Products (UFED Touch2, UFED4PC,

UFED Physical Analyzer, UFED Desktop Analitics etc.)

PassMark Software LTD

OSForensics

OSFMount

OSFCIone

Magnet Forensics

Internet Evidence Finder (IEF) Magnet AXIOM Magnet Acquire Encrypted Disk Detector

Arsenal Recon

ARSENAL IMAGE MOUNTER

Fookes Software

Aid4Mail Forensic

SANS DFIR

SANS Digital Forensics and Incident Response

FEEBIe Industries

OSTRIAGE

Blackbag Technologies

MacQuisition

Mobilyze

BlackLight

Kernel Data Recovery

Kernel Exchange Suite

Microsoft

Sysinternals

NirSoft

HashMyFiles

ramsdens.org.uk

Windows Forensic Environment (WinFE)

Altele

Programe de verificare a integrităţii fişierelor folosind metode criptografice (HASH)

Programe de copiere forensic a datelor şi a mediilor de stocare electronice

Programe de analiză forensic a datelor şi a mediilor de stocare electronice

Programe de scriere a datelor pe CD/DVD/etc.

Programe de arhivare a datelor

Programe de verificare a datelor (SCANPST, SCANOST etc.)

II. Echipamente specifice

 

Integrated Computer Solutions

IM SOLO-4 FORENSIC RoadMASSter-3 X2

Forensic (Acquisiton/Duplicator/Analysis Lab)

Guidance Software

Tableau Write Blocker/Forensic Bridge, Duplicator etc.

WiebeTech

Forensic Combo Dock, Forensic Ultra Dock etc.

LogiLink

USB 3.0 to SATA Adapter

Cellebrite

UFED Touch2

Altele

Diverse dispozitive/adaptoare [USB-(e) SATA, SDCARD-USB,

IDE-USB, PCIe-USB, USB-mSATA etc.]

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.