MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 791/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 791         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

105. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

717. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

718. - Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

719. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

722. - Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

 

723. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian

 

724. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.590. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) prezintă Senatului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, denumirea grupului, precum şi componenţa sa numerică;”.

2. Articolul 20 se abrogă.

3. Titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 3-a

Biroul permanent al Senatului şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare

4. La articolul 36 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate;”,

5. La articolul 36 alineatul (1), literele i) şi k) se abrogă.

6. După articolul 42 se introduc trei noi articole, articolele 421-423, cu următorul cuprins:

„Art. 421. - Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, denumit în continuare Comitetul liderilor, este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare constituite potrivit configuraţiei politice a Senatului.

Art. 422. - Comitetul liderilor are următoarele atribuţii:

a) aprobă proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi programul de activitate al Senatului, cu consultarea reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul, şi dispune publicarea acestora pe pagina de internet a Senatului; şedinţa Comitetului liderilor este programată ulterior şedinţei Biroului permanent prin care se întocmeşte proiectul ordinii de zi;

b) stabileşte algoritmul de reprezentare a grupurilor parlamentare în organele de lucru ale Senatului sau, după caz, ale Parlamentului, precum şi componenţa nominală a acestora;

c) stabileşte componenţa numerică şi nominală a delegaţiilor la organizaţiile parlamentare internaţionale;

d) stabileşte timpul total de dezbatere şi alocarea acestuia pentru luări de cuvânt la dezbaterile politice, precum şi timpul total necesar şi alocarea acestuia pentru luări de cuvânt la declaraţiile politice, întrebări şi interpelări;

e) stabileşte algoritmul de reprezentare a grupurilor parlamentare în cadrul conducerii autorităţilor publice a căror numire este în competenţa Senatului sau, după caz, a Parlamentului;

f) înaintează Biroului permanent propuneri privind diferite aspecte de ordin administrativ sau financiar care au legătură cu activitatea grupurilor parlamentare;

g) stabileşte modul de repartizare a locurilor în sala de şedinţă pentru grupurile parlamentare, pentru senatorii aleşi ca independenţi sau deveniţi independenţi, la începutul legislaturii sau pe parcursul acesteia;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii din însărcinarea Biroului permanent sau a plenului Senatului.

Art. 423. - (1) Comitetul liderilor hotărăşte cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent. Ponderea este dată de proporţia grupului parlamentar în numărul total al senatorilor, potrivit configuraţiei politice a Senatului.

(2) La lucrările Comitetului liderilor din Senat participă, fără drept de vot, preşedintele Senatului şi, după caz, reprezentantul Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul.

(3) Comitetul liderilor se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, la cererea unui lider de grup parlamentar, a preşedintelui Senatului sau a Biroului permanent.

(4) Comitetul liderilor se întruneşte şi lucrează în mod regulamentar în prezenţa a mai mult de jumătate din numărul liderilor grupurilor parlamentare care reprezintă majoritatea senatorilor. La şedinţa Comitetului liderilor poate participa preşedintele Senatului, care, în acest caz, prezidează şedinţa, în absenţa preşedintelui Senatului, şedinţa va fi prezidată de liderul celui mai mare grup parlamentar.

(5) în situaţia în care liderul grupului parlamentar absentează la şedinţa Comitetului liderilor, acesta este înlocuit, cu drepturi depline, de un vicelider sau de un alt membru al grupului parlamentar desemnat de către liderul de grup.”

7. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul comisiilor de anchetă, speciale sau comune, denumirea şi competenţa fiecărei astfel de comisii, precum şi numărul membrilor acestora se hotărăsc de către Senat, la propunerea Biroului permanent sau a Comitetului liderilor, după caz.”

8. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Numărul locurilor în comisii ce revine fiecărui grup parlamentar se stabileşte de Comitetul liderilor, în termenul hotărât de Biroul permanent, astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. În cazul în care unul dintre membrii comisiei demisionează sau este exclus din grupul parlamentar care l-a propus, grupul parlamentar respectiv poate propune un alt reprezentant. Propunerea se supune la vot în plenul Senatului.”

9. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Componenţa membrilor birourilor comisiilor pe grupuri parlamentare se stabileşte de Comitetul liderilor, astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului rezultată din alegeri, precum şi principiul consacrat de art. 1B alin. (3) teza a două din Constituţia României, republicată. Componenţa astfel stabilită se supune votului plenului Senatului.”

10. La articolul 55, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile cu Biroul permanent, cu Comitetul liderilor şi cu celelalte comisii;”.

11. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în afara programului de lucru, comisiile pot fi convocate şi pot ţine şedinţe cu aprobarea sau din dispoziţia Comitetului liderilor. Aceste şedinţe trebuie anunţate tuturor membrilor comisiei cu cel puţin 24 de ore înainte de ora programată pentru desfăşurare.”

12. La articolul 77, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) La propunerea Biroului permanent, Senatul poate hotărî constituirea unor comisii speciale pentru elaborarea sau avizarea unor propuneri legislative, pentru evaluarea legislaţiei dintr-un anumit domeniu sau pentru alte scopuri, indicate în hotărârea de înfiinţare a comisiei.

(2) Prin hotărârea de înfiinţare se vor preciza, la propunerea Biroului permanent cu consultarea Comitetului liderilor, senatorii ce compun comisia şi biroul acesteia, precum şi termenul la care va fi depus raportul comisiei.

(3) Propunerile legislative elaborate sau avizate de comisia specială se distribuie senatorilor pentru formularea de amendamente, în termenul stabilit de Biroul permanent. Pe baza amendamentelor, comisia va întocmi raportul în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.”

13. După articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu următorul cuprins:

„Art. 831. - (1) Proiectul ordinii de zi este săptămânal şi se aprobă de Comitetul liderilor în prima zi de lucru a fiecărei săptămâni. Proiectul programului de lucru este săptămânal şi se aprobă de Comitetul liderilor în prima zi de lucru a fiecărei săptămâni pentru săptămâna următoare.

(2) În cazuri excepţionale, modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru se aprobă de Comitetul liderilor, în condiţiile art. 87.”

14. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor.”

15. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau alte probleme propuse de către Comitetul liderilor sau de către Biroul permanent, după caz, de senatori ori de către Guvern.

(2) La întocmirea şi aprobarea ordinii de zi se va asigura prioritate dezbaterii ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, proiectelor de lege sau propunerilor legislative în procedură de urgenţă, proiectelor de lege sau propunerilor legislative care sunt în competenţa Senatului, ca primă Cameră sesizată.

(3) Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Comitetului liderilor pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel puţin două zile înainte de şedinţa Comitetului liderilor, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărâre a Senatului nu se prevede alt termen.

(4) Comitetul liderilor poate include în proiectul ordinii de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăşit, cu încadrarea pentru dezbatere şi aprobare în termenul prevăzut de Constituţie.”

16. La articolul 88, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) Ordinea de zi poate fi modificată numai la propunerea Comitetului liderilor, a unui grup parlamentar sau a unei comisii a Senatului, pentru motive bine întemeiate şi urgente.”

17. La articolul 88, alineatul (2) se abrogă.

18 La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile hotărâte de Biroul permanent şi de Comitetul liderilor se duc la îndeplinire de secretarul general, prin serviciile Senatului. Termenele prevăzute pentru toate operaţiunile reglementate în acest articol se stabilesc de către Biroul permanent în funcţie de procedura ordinară sau procedura de urgenţă.”

19. La articolul 110, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă.”

20. La articolul 121, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) înainte de începerea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă este obligat să anunţe numărul senatorilor care şi-au înregistrat prezenţa şi să supună spre aprobare plenului Senatului proiectul ordinii de zi şi programul de activitate.”

21. La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Votul final poate avea loc într-o şedinţă consacrată acestui scop, conform programului de lucru aprobat. În cazul în care până la data şedinţei de vot final, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a încheiat, votul final se amână de drept.”

22. La articolul 158, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 158. - (1) Dezbaterea moţiunii simple se face cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 117-130 şi se adoptă cu votul secret al majorităţii senatorilor prezenţi.”

23. După articolul 158 se introduce un nou articol, articolul 1581, cu următorul cuprins:

„Art. 1581. - Comitetul liderilor stabileşte zilele din săptămână consacrate prezentării şi dezbaterii interpelărilor şi întrebărilor.”

24. La articolul 164, alineatul (3) se abrogă.

25. La capitolul III, după secţiunea a 3-a se introduc două noi secţiuni, secţiunile 31 şi 32, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 31

Ora Guvernului

Art. 1661. - (1) în timpul sesiunilor ordinare, Comitetul liderilor stabileşte o zi, cu excepţia zilei destinate orei prim-ministrului, când se desfăşoară dezbateri politice, la care participă unul sau doi miniştri, după caz, pe teme politice de interes major bine definite. Dezbaterile politice se organizează la solicitarea grupurilor parlamentare din opoziţie şi a majorităţii parlamentare, alternativ. La şedinţă participă şi miniştrii care nu au răspuns, la termen, la trei întrebări.

(2) Reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea are la dispoziţie 5 minute pentru a prezenta tema dezbaterii.

(3) Ministrul vizat are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde. Reprezentantul grupului care a solicitat dezbaterea are 3 minute pentru lămuriri suplimentare. Celelalte grupuri au la dispoziţie câte 3 minute pentru a-şi prezenta punctul de vedere, cu excepţia celui mai mare grup parlamentar din opoziţie care are la dispoziţie 5 minute. Reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie un minut. La finalul dezbaterii, ministrul trebuie să răspundă în cel mult 5 minute.

SECŢIUNEA 32

Ora prim-ministrului

Art. 1662. - (1) O dată pe lună, de regulă în prima zi când se desfăşoară dezbateri politice cu participarea prim-ministrului, Comitetul liderilor stabileşte o zi când se dezbat probleme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială. Dezbaterile politice se organizează atât la solicitarea grupurilor parlamentare, cât şi la solicitarea prim-ministrului, alternativ.

(2) Solicitarea se înaintează Biroului permanent al Senatului, în scris, de către unul sau mai multe grupuri parlamentare, cu precizarea temei de dezbatere propuse, iar Biroul permanent îl informează de îndată pe prim-ministru.

(3) Prim-ministrul are obligaţia de a participa la dezbaterea solicitată.

(4) Senatorii aparţinând grupului care a solicitat prezenţa prim-ministrului au la dispoziţie 5 minute pentru prezentarea temei de dezbatere. Prim-ministrul are 5 minute pentru a prezenta punctul de vedere. Reprezentaţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, cu excepţia majorităţii parlamentare care va avea la dispoziţie 15 minute pentru intervenţie. Reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie două minute. La finalul dezbaterii, prim-ministrul are la dispoziţie 10 minute pentru a răspunde intervenţiilor,

(5) în cazul în care dezbaterea este solicitată de majoritatea parlamentară, prim-ministrul are la dispoziţie 15 minute pentru prezentarea temei de dezbatere. Reprezentanţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, iar reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie două minute. La finalul dezbaterii, prim-ministrul are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde intervenţiilor.

(6) La finalul dezbaterii, prim-ministrul trebuie să răspundă interpelărilor la care ministrul de resort nu a răspuns.”

26. La articolul 172, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 172. - (1) în fiecare săptămână, Comitetul liderilor alocă o anumită perioadă de timp dintr-o zi de şedinţă pentru declaraţii politice sau alte intervenţii ale senatorilor.”

Art. II. - Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 3 octombrie 2017.

Nr. 105.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (4) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi avea următorul cuprins:

„(4) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 436.925,907 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 717.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se numeşte în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor domnul Daniel-Marius Staicu, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Daniel-Marius Staicu se numeşte în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 489/2017 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 13 iulie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 718.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 518.800 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017 pentru sprijinirea unui număr total de 200 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şt fondurilor europene,

Sevil Shhaidch

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresă

Judeţul

Suma

- lei -

1

Costea Daniela

Comuna Şofronea, sat Şofronea nr. 4

Arad

4.000

2

Olaru Cătălin Nicolae

Oraşul Mioveni, Str. Eroilor, bl. F2, sc. 8, ap. 17

Argeş

4.000

3

Rizea Niculina

Comuna Ilngheni, sat Colţu nr. 205

Argeş

2.000

4

Cepreagă Petronela

Comuna Coloneşti, sat Satu Nou

Bacău

2.000

5

Cobzaru Diana Elena

Comuna Coloneşti, sat Calini

Bacău

2.000

6

Comănac Adriana

Muncipiul Bacău, str. Letea nr. 12, sc. A, ap. 1

Bacău

3.800

7

Hanganu Daniela Mihaela

Municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 119, sc. A, ap. 24

Bacău

2.000

8

Moglan Mihai Petronel

Municipiul Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 1, sc. A, ap. 15

Bacău

4.000

9

Teglaş Aurel

Comuna Ţeţchea, sat Ţeţchea nr. 203

Bihor

1.000

10

Chiriac Maria

Comuna Coşula, sat Buda

Botoşani

2.000

11

Crăciun Elena

Comuna Coşula, sat Pădureni

Botoşani

2.000

12

Huşman Haralambie

Comuna Corni, sat Corni

Botoşani

3.500

13

Ionică Florin

Comuna Şendriceni, sat Pădureni

Botoşani

4.000

14

Istrate Cosmin Constantin

Municipiul Dorohoi, str. Mihai Eminescu nr. 13B

Botoşani

4.000

15

Roman Ana

Comuna Cristineşti, sat Cristineşti

Botoşani

3.000

16

Vorniceanu Dan

Comuna Vlădeni, sat Mândreşti

Botoşani

2.500

17

Barbu Costică

Municipiul Brăila, str. Aurel Vlaicu nr. 25

Brăila

500

18

Coman Gicuţa

Comuna Viziru, str. Iancu de Hunedoara nr. 25

Brăila

1.500

19

Cotigă Dafina

Comuna Movila Miresii, Str. Zorilor nr. 206

Brăila

4.500

20

Mihalache Mioara

Municipiul Brăila, Aleea Lebedei nr. 3, bl. F3, sc. 1, ap. 9

Brăila

1.500

21

Apostol Niculina

Comuna Ulmeni, sat Clondiru

Buzău

1.000

22

Bănică Alina Mirela

Comuna Cernăteşti, sat Manasia nr. 138

Buzău

4.000

23

Radu Comei

Oraşul Nehoiu, sat Valea Nehoiului

Buzău

1.000

24

Mioc Cornel Dorean

Comuna Berlişte nr. 106

Caraş-Severin

5.000

25

Muia Horia

Comuna Berlişte nr. 105

Caraş-Severin

7.000

26

Constantin Niculina

Municipiul Călăraşi, str. Borcea nr. 14, bl. L26, sc. 2, et. 3, ap. 35

Călăraşi

1.000

27

Manoliu Alexandra

Municipiul Constanta, Aleea Lirei nr. 8, bl. FC 24, sc. A, ap. 17

Constanţa

5.000

28

Burlacu Maria

Municipiul Târgovişte, str. Milioara nr. 3

Dâmboviţa

1.000

29

Calomfirescu Marius

Municipiul Târgovişte, str. Mircea cel Bătrân nr. 10, bl. 47, ap. 9

Dâmboviţa

2.000

30

Ciocodeică Iuliana

Comuna Vârfuri, sat Cojoiu nr. 87

Dâmboviţa

2.000

31

Cobzaru Maria Daniela

Oraşul Titu, str. I.C. Visarion nr. 19, bl. 2, sc. A, ap. 17

Dâmboviţa

1.500

32

Corneei Iulian

Comuna Cobia, sat Cobiuţa nr. 57

Dâmboviţa

1.000

33

Crăciunoiu Elena

Comuna Vulcana Pandele, sat Gura Vulcanei nr. 30

Dâmboviţa

4.000

34

Daia Ana Mihaela

Municipiul Târgovişte, str. Boerescu Zaharia nr. 3, bl. K1, ap, 10

Dâmboviţa

1.500

35

Feraru Dumitru Florin

Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel nr. 10, bl. 47B, sc. A, ap. 14

Dâmboviţa

1.500

36

Gheorghe Ionuţ

Municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 150

Dâmboviţa

600

37

Ilie Elena

Comuna Dobra, sat Mărceşti nr. 582

Dâmboviţa

4.000

38

Matei Victoria

Municipiul Târgovişte, Str. Ialomiţei nr. 14B

Dâmboviţa

1.000

39

Mănăilă Loredana Alina

Municipiul Târgovişte, str. Mr. Oprescu Adrian nr. 2, bl. 23A, ap. 12

Dâmboviţa

7.000

40

Mihai Gheorghe

Oraşul Pucioasa, Str. Liliacului nr. 26

Dâmboviţa

2.000

41

Mocanu Elena Sorina

Municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 150

Dâmboviţa

1.000

42

Mocanu Gheorghe

Comuna Băleni, sat Băleni-Români, Str. Potcovarilor nr. 86

Dâmboviţa

1.000

43

Muşoi Clementa

Comuna Cobia, sat Cobiuţa nr. 75

Dâmboviţa

1.000

44

Neagu Nicoleta

Oraşul Moreni, Str. Târgoviştei nr. 41

Dâmboviţa

600

45

Niţu Lucica

Comuna Ludeşti, sat Scheiu de Sus nr. 123

Dâmboviţa

2.000

46

Oprea Ioana

Comuna Mogaşani, sat Cojocaru nr. 80

Dâmboviţa

2.000

47

Oprea Ioana Elena

Comuna Aninoasa, sat Viforâta, Str. Sasului nr. 4

Dâmboviţa

4.500

48

Pirvu Petru Stelian

Municipiul Târgovişte, Str. Zorilor nr. 33F

Dâmboviţa

1.500

49

Rada Dumitru

Comuna Cojasca, sat Iazu, str. Spre Bilciureşti nr. 40

Dâmboviţa

500

 

50

Sima Mariana

Comuna Dobra, sat Mărceşti nr. 392

Dâmboviţa

4.000

51

Simion Maria

Comuna Măneşti, sat Drăgăeşti Pământeni nr. 93A

Dâmboviţa

1.000

52

Stoica Elena

Comuna Măneşti, sat Drăgăeşti Pământeni nr. 63

Dâmboviţa

1.000

53

Surugiu Victoria

Municipiul Târgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 8, bl. 5, ap. 1

Dâmboviţa

1.500

54

Şerbănoiu Vasile

Municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 15, bl. 59, sc. A, ap. 23

Dâmboviţa

4.000

55

Tudor Gheorghiţa

Municipiul Târgovişte, str. G-ral I.E. Florescu nr. 12, bl. 9, ap. 21

Dâmboviţa

1.000

56

Merfu Meronica Simona

Comuna Dăneşti, sat Barza nr. 128A

Gorj

4.000

57

Bogdan Annamaria

Comuna Gălăuţas, sat Gălăuţaş nr. 471, ap. 2

Harghita

5.000

58

Kopacz Natalia Krisztina

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Nap nr. 3

Harghita

3.000

59

Nechifor Ben Ami Tiberiu

Municipiul Lupeni, Str. Crinilor, bl. 42, sc. 1, et. 2, ap. 4

Hunedoara

3.000

60

Pârâu Petru

Comuna Brănişca, sat Brănişca nr. 187

Hunedoara

3.000

61

Petrovscki Maria Cristina

Oraşul Vulcan, bd. Mihai Viteazu nr. 16, bl. 1M, sc. 8, ap. 116

Hunedoara

2.500

62

Tirică Reghinuţa

Municipiul Brad, Fundătura Islazului nr. 1

Hunedoara

4.000

63

Petroschi Traian

Municipiul Brad, Str. Victoriei nr. 2, bl. 60, sc. 1, ap. 12

Hunedoara

2.000

64

Zbora Sorinel

Comuna Bretea Română, sat Covragiu nr. 25

Hunedoara

1.000

65

Bardă Elena Violeta

Municipiul Slobozia, str. Walter Mărăcineanu nr. 23

Ialomiţa

4.000

66

Constantin Petruţa

Comuna Perieţi, Str. Ialomiţei nr. 122

Ialomiţa

4.000

67

Costache Mirela

Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 24, bl. U10, sc. C, ap. 55

Ialomiţa

6.000

68

Gerea Ancuţa Victoria

Municipiul Slobozia, str. Nisipuri nr. 3, bl. 46, sc. C, ap. 13

Ialomiţa

4.000

69

Geru Gheorghe

Comuna Ion Roată, sat Broşteni, Str. Meseriaşilor nr. 9

Ialomiţa

1.000

70

Piva Georgeta

Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. 47, sc. B, ap. 18

Ialomiţa

4.000

71

Stroe Gheorghe Dorel

Municipiul Slobozia, Aleea Sporturilor nr. 4, bl. B16, sc. B, ap. 33

Ialomiţa

4.000

72

Şendrea Mana Mirela

Comuna Sălcioara, sat Raşi, Str. Gării nr. 11

Ialomiţa

5.000

73

Ciudai Costică

Comuna Mironeasa, sat Mironeasa

Iaşi

2.000

74

Stoica Natalia

Comuna Mironeasa, sat Mironeasa

Iaşi

3.000

75

Şerban Vasile

Municipiul Iaşi, str. Sarmisegetuza nr. 6, bl. R12, sc. D, ap. 1

Iaşi

4.000

76

Man Lucia

Comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului nr. 29

Maramureş

5.000

77

Ailstar Ioan

Comuna Dragomireşti, sat Hlăpeşti

Neamţ

3.500

78

Antal Maria

Comuna Boteşti, sat Nisiporeşti

Neamţ

1.500

79

Bălan Neculai

Comuna Războieni, sat Războienii de Jos

Neamţ

1.000

80

Cojocaru Silvica

Comuna Urecheni, sat Urecheni, str. Fundătura nr. 146

Neamţ

3.500

81

Cosma Neculai

Comuna Războieni, sat Valea Albă

Neamţ

1.500

82

Covrig Alexandru Vasile

Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Viorelelor nr. 16, sc. A, ap. 15

Neamţ

5.000

83

Dabija Maria

Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Viorelelor nr. 16, sc. A. ap. 29

Neamţ

5.000

84

Dancă Ştefan

Comuna Tămăşeni, sat Adjudeni

Neamţ

4.000

85

Diaconu Elena Simona

Comuna Dragomireşti, sat Hlăpeşti

Neamţ

3.000

86

Gherghelaş Ionel

Comuna Bârgăuani, sat Bârgăuani

Neamţ

5.000

87

Irimia Ion

Comuna Războieni, sat Războienii de Jos

Neamţ

1.500

88

Irimia Stelian

Comuna Războieni, sat Valea Mare

Neamţ

4.000

89

Istrate Natalia

Comuna Urecheni, sat Urecheni, str. Fundătura nr. 158

Neamţ

2.500

90

Laiu Doru

Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Viorelelor nr. 16, sc. A, ap. 31

Neamţ

5.000

91

Livadaru Minodora

Comuna Războieni, sat Valea Albă

Neamţ

2.000

92

Luchian Vasile

Comuna Războieni, sat Valea Mare

Neamţ

2.000

93

Mihai Mihăiţă

Comuna Urecheni, sat Urecheni

Neamţ

3.000

94

Mihăică Mihai

Comuna Tămăşeni, sat Adjudeni

Neamţ

3.500

95

Neacşu Adrian

Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Viorelelor nr. 16, sc. A, ap. 32

Neamţ

5.000

96

Negură Ana

Comuna Bârgăuani, sat Chilia

Neamţ

2.500

97

Pal Fabian

Comuna Bârgăuani, sat Bârgăuani

Neamţ

1.000

98

Pavăl Petrea

Comuna Urecheni, sat Urecheni, str. Fundătura nr. 125

Neamţ

4.000

99

Păduraru Eleonora

Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Viorelelor nr. 16, sc. A, ap. 13

Neamţ

5.000

 

100

Pepelea Elena

Comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare

Neamţ

5.000

101

Prisacaru Angela

Comuna Rediu, sat Beţeşti

Neamţ

2.000

102

Stachie Cristina

Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Negoiului nr. 4, bl. E6, sc. A, ap. 18

Neamţ

1.000

103

Stan Neculai

Oraşul Roman, str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 68

Neamţ

2.500

104

Teodorescu Ileana

Comuna Stăniţa, sat Fundu Poienii

Neamţ

2.500

105

Teodorescu Cristian

Comuna Războieni, sat Valea Mare

Neamţ

2.000

106

Trifan Nicoleta

Oraşul Roman, Aleea Revoluţiei, bl. 5, ap. 215

Neamţ

3.500

107

Vârgă Mana

Comuna Bârgăuani, sat Bârgăuani

Neamţ

1.000

108

Bănică Ionel

Municipiul Slatina, Fundătura Zăvoiului nr. 4

Olt

3.000

109

Boldoi Elena

Comuna Vâlcele, sat Bărcăneşti, Str. Căluşarului nr. 8

Olt

5.000

110

Brezeanca Vasile Valeriu

Comuna Brebeni, sat Brebeni, Str. Dârjovului nr. 109

Olt

5.000

111

Gheorghe Elena

Municipiul Slatina, Aleea Castanilor nr. 2, bl. A1, sc. B, et. 4, ap. 18

Olt

5.000

112

Vlad Gina Mihaela

Municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 8, bl, GA15B, sc. A, ap. 26

Olt

5.000

113

Boca Monica

Municipiul Zalău, str. Gelu Voievod nr. 31, bl. E12, sc. A, ap. 23/1

Sălaj

1.500

114

Cîrciumaru Niculina

Comuna Hoghilag nr. 302

Sibiu

5.000

115

Langa Elena Aurelia

Municipiul Sibiu, str. Lazaret nr. 14, ap. 11 (domiciliul legal); municipiul Sibiu, str. Negoveanu, bl. 10. et. 4, ap. 19 (fără forme legale)

Sibiu

1.200

116

Lăcătar Dumitru

Comuna Şura Mică, sat Rusciori, str. Drumul Magului nr. 80

Sibiu

3.000

117

Moldovan Natalia

Oraşul Copşa Mică, Str. 1 Decembrie, bl. P22, sc. B, ap. 19

Sibiu

2.000

118

Rus Radu Florin

Oraşul Avrig, str. Prundu Mare nr. 53

Sibiu

5.500

119

Amarinei Constantin

Comuna Stulpicani

Suceava

3.000

120

Axenti Constantin

Comuna Vama, str. Bardan nr. 6

Suceava

3.000

121

Bichir Constantin

Municipiul Suceava, Str. Baladei nr. 1, bl. 12, sc. A, ap. 5

Suceava

1.500

122

Buliga Viorica

Comuna Arbore nr. 1591

Suceava

1.000

123

Chişcan Fănel

Municipiul Suceava, str. Oituz nr. 19, bl. M5, sc. B, ap. 11

Suceava

2.000

124

Făget Alexandrina

Municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 53, sc. C, ap. 14

Suceava

4.000

125

Pavel Liliana

Municipiul Suceava, Str. Tineretului nr. 3, Bl. 38, sc. G, ap. 14

Suceava

3.000

126

Pădurean Aurel

Comuna Baia, str. Nicolae Stoleru nr. 15

Suceava

800

127

Robert Marian Gabriel

Municipiul Suceava, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 32, sc. A, ap. 18

Suceava

4.000

128

Badea Emilian

Comuna Olteni

Teleorman

2.000

129

Dicu Andreea

Comuna Mavrodin, sat Mavrodin

Teleorman

1.500

130

Drăgan Constanţa

Oraşul Zimnicea, Str. Apusului nr. 52

Teleorman

2.500

131

Milcu Steluţa

Comuna Buzescu, sat Buzescu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 72

Teleorman

2.500

132

Olteanu Dana Elena

Comuna Poroschia

Teleorman

1.000

133

Tufan Ion

Comuna Mereni, sat Merenii de Jos

Teleorman

3.000

134

Ţîfâială Patriţa

Municipiul Alexandria, str. 1907 nr. 74

Teleorman

1.500

135

Voicu Ştefan

Municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 381, bl. 1504, sc. C, ap. 48

Teleorman

1.000

136

Antoce Elena

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

1.500

137

Armene Alina

Municipiul Bârlad, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 1 bl. CN1, sc. A, ap. 89

Vaslui

5.500

138

Bacan Rubin

Comuna Băceşti, sat Băceşti

Vaslui

5.000

139

Bolat Vasilica

Municipiul Vaslui, Str. Podurilor, bl. 353, sc. A, et. 4, ap. 18

Vaslui

7.000

140

Bulai Valer

Comuna Puşcaşi, sat Puşcaşi

Vaslui

3.500

141

Cozma Constantin

Comuna Olteneşti, sat Curteni

Vaslui

3.800

142

Drosu Gabriel

Municipiul Vaslui, str. Alecu Donici, bl. 21, sc. B, ap. 4

Vaslui

5.000

143

Gorcea Vasilica

Comuna Băcani, sat Băcani

Vaslui

2.500

144

Hanu Mihai

Comuna Oşeşti, sat Buda

Vaslui

5.000

145

Lăcătuşu Viorica

Municipiul Vaslui, str. Buna Vestire nr. 11

Vaslui

3.000

146

Lupu Lenuţa

Comuna Coroieşti, sat Coroieşti

Vaslui

5.000

147

Oprea Ene

Comuna Epureni, sat Bârlăleşti

Vaslui

2.000

148

Pînzariu Constantin

Comuna Rafaila, sat Rafaila

Vaslui

2.000

149

Pletea Ioan

Comuna Băcani, sat Băltăţeni

Vaslui

4.000

 

150

Sandu Anişoara

Comuna Rafaila. sat Rafaila

Vaslui

2.000

151

Sandu Emanuel

Municipiul Huşi. str. Sara nr. 45

Vaslui

4.000

152

Sandu Neculai

Comuna Ştefan cel Mare, sat Bârzeşti

Vaslui

4.600

153

Spiridon Zoiţa Cătălina

Comuna Epureni, sat Bursuci

Vaslui

5.000

154

Bădiţă Nicolae

Comuna Olanu, sat Stoicăneşti

Vâlcea

3.000

155

Constantinescu Elena

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 82, bl. S9( sc. C, ap. 6

Vâlcea

2.000

156

Costea Gabriel

Comuna Ştefăneşti, sat Dobruşa

Vâlcea

1.500

157

Dumitru Mihail

Comuna Lăpuşata, sat Şerbăneşti

Vâlcea

3.000

158

Marcu Camelia

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Luceafărului nr. 13, bl. A18, sc. G, ap. 11

Vâlcea

4.000

159

Miclescu Teofil

Municipiul Drăgăşani, Str. Primăverii nr. 109

Vâlcea

1.000

160

Niţă Constantin Sorin

Comuna Racoviţa, sat Copăceni

Vâlcea

3.000

161

Oprea Gabriela

Comuna Vaideeni, sat Vaideeni

Vâlcea

4.500

162

Pcpescu Sergiu Cristian

Comuna Vaideeni, sat Cornet

Vâlcea

2.500

163

Strinu Vergilia

Comuna Grădiştea, sat Grădiştea

Vâlcea

2.000

164

Babalic Valentin

Municipiul Focşani, str. Cpt. Creţu Florin nr. 10 D, bl. B01, et. 2, ap. 12

Vrancea

4.000

165

Toma Ion

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni

Vrancea

4.000

166

Ali Anis

Str. Spirache Enache nr. 9A, sector 5

Bucureşti

1.500

167

Amzuţă Ana

Str. Constantin Titel Petrescu nr. 9, bl. C29, sc. C, et. 4, ap. 133, sector 6

Bucureşti

3.000

168

Arsene Antoaneta

Str. Vlaicu Vodă nr. 29, sector 3 (domiciliul legal); Str. Apusului nr. 58, bl. 70, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

169

Bălăci Daniela

Aleea Niculiţel nr. 6, bl. E6, sc. 2, et. 4, ap. 37, sector 4

Bucureşti

1.000

170

Bazavan Gabriel

Intr. Valea Lupului nr. 8, sector 6

Bucureşti

1.000

171

Bănicoiu Florea

Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 3

Bucureşti

1.000

172

Berechet Luminiţa Eugenia

Str. Ion Câmpineanu nr. 22, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 1

Bucureşti

1.000

173

Bolocan Florentin

Str. Oiţelor nr. 12, bl. Corp C, ap. 1, sector 4

Bucureşti

500

174

Bondoc Gheorghiţa

Str. Covasna nr. 35, bl. A9, sc. 1, et. 10, ap. 42, sector 4

Bucureşti

700

175

Catargiu Ana Maria

Intr. Licurici nr. 3, sector 3 (domiciliul legal); Str. Armenească nr. 43, et. 2, ap. 7, sector 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

176

Cioară Floarea

Str. Popa Nan nr. 77, sector 2 (domiciliul legal); Intr. Bârsei nr. 5, bl. G3, sc. 1, et. 2, ap. 31, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

177

Constantin Elena

Aleea Dealul Măcinului nr. 5, bl. D33, sc. F, et. 1, ap. 80, sector 6

Bucureşti

1.000

178

Constantinescu Petra

Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6, sc. 1, et. 1, ap. 50, sector 3

Bucureşti

800

179

Dinuţ Nicolae

Str. Petre Ispirescu nr. 16, bl. P22, sc. B, et. 5, ap. 22, sector 5 (domiciliul legal); Str. Plantelor nr. 13, sector 2 (fără forme legale)

Bucureşti

500

180

Dobrică Tudora

Str. Fagului nr. 39, sector 1

Bucureşti

500

181

Gheorghe Maria

Str. Aiud nr. 5, sector 1

Bucureşti

1.000

182

Hurmuzache Valeria

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 2, bl. 2, sc. 1, ap. 2, sector 3

Bucureşti

1.000

183

Ioniţă Ştefan

Str. Radu de la Afumaţi nr. 27, sector 2

Bucureşti

800

184

Ivanciu Mihai

Str. Sg. Maj. Dumitru Samoilă nr. 14, bl, 105, sc. 1, et. 4, ap. 30, sector 4

Bucureşti

1.000

185

Jingulescu Ana

Str. Dej nr. 16, sector 1

Bucureşti

1.000

186

Leoveanu Voichiţa

Aleea Livezilor nr. 22, bl. 32, sc. 2, et. 3, ap. 135, sector 5

Bucureşti

800

187

Mareş Floarea

Str. Nucului nr. 2, bl. V34B, ap. 3, sector 3

Bucureşti

1.500

188

Mărgărit Elena

Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, et. 3, ap. 730, sector 3

Bucureşti

500

189

Mircea Maria

Aleea Sălaj nr. 7, bl. 25, sc. 2, ap. 24, sector 5

Bucureşti

1.000

190

Negru Ana

Str. Soma Cluceru nr. 21, sector 5

Bucureşti

1.000

191

Paul Dorina Ioana

Str. Grădinii nr. 2, sector 5

Bucureşti

1.000

192

Petre Claudia Cristina

Intr. Părului nr. 30, bl. 59 bis, sc. 2, et. 8, ap. 76, sector 3

Bucureşti

500

193

Popescu Germenia

Str. Covasna nr. 31, bl. F26, sc. 2, ap, 12, sector 4

Bucureşti

500

194

Pricop Aurel

Str. Răsăritului nr. 3, bl. 1, sc. 3, et. 2, ap. 93, sector 6

Bucureşti

1.000

195

Radu Floarea

Str. Covaci nr. 2, et. 2, ap. 24, sector 3

Bucureşti

2.000

196

Răducanu Gabriela

Str. Nucului nr. 2, bl. V34B, et. 6, ap. 24, sector 3

Bucureşti

700

197

Scaiu Sorin

Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, sc. 2, et. 2, ap. 380, sector 4

Bucureşti

800

198

Soare Florin

Drumul Binelui nr. 30, bl. T5, sc. 1, ap. 2, sector 4

Bucureşti

500

199

Tomescu Gherghina

Calea Giuleşti nr. 111, bl. 5, sc. B, et. 4, ap. 51, sector 6

Bucureşti

2.000

200

Tudorache Floorian

Str. Brăiliţa nr. 7, bl. D9A, sc. 1, et. 2, ap. 33, sector 3 (domiciliul legal); Str. Păcală nr. 30-32, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

800

TOTAL

518.800

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (11), art. 2 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013--2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 897 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională închideri de Mine Valea Jiului - S.A. În baza unui plan de disponibilizare, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Andrei Petrişor Maioreanu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 722.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 723.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Puţaru Adriana exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 724.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 17 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Procedura privind registrul entităţilor publice, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După articolul 1 se Introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11- - Se aprobă Procedura privind registrul altor entităţi, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

4. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „Fişa Entităţii Publice” se înlocuieşte cu sintagma „Fişa Entităţii”.

5. În anexa nr. 1, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În registrul entităţilor publice se înregistrează instituţiile publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile clasificate în administraţia publică potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate, cu modificările şi completările ulterioare, prin selectarea opţiunii «Entitate Publică» în rubrica «Tip entitate» din formularul «Fişa Entităţii».”

6. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut În anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Entităţile publice înregistrate în registrul entităţilor publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor efectua eventualele modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem pe baza formularului „Fişa Entităţii” potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2017.

Nr. 2.590.

 

anexă

(Anexa nr. 2 /a Ordinul nr. 2.004/2013)

 

Procedura privind registrul altor entităţi

 

CAPITOLUL I

Depunerea formularului „Fişa Entităţii”

 

Art. 1. - (1) în registrul altor entităţi se pot înregistra operatorii economici şi alte entităţi decât cele prevăzute la art. V din anexa nr. 1 la ordin care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA şi utilizează ordinul de plată multiplu electronic (OPME).

(2) Formularul „Fişa Entităţii” poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Sistemul Naţional de Raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturi de disponibilităţi. Formularul „Fişa Entităţii” se completează electronic.

Art. 2. - (1) Elementele din formular se completează astfel:

a) în rubrica „Tip Entitate” entitatea selectează opţiunea „Alte entităţi”;

b) în secţiunea „Tip Acţiune - Preluare profil curent al Entităţii”, în rubrica „Tip Fişă”, entitatea selectează:

b1) opţiunea „Iniţială” pentru transmiterea, prin intermediul formularului „Fişa Entităţii”, a informaţiilor referitoare la profilul entităţii dacă entitatea nu a mai fost anterior înregistrată în sistemul Forexebug. În cazul în care anterior au mai fost transmise unui sau mai multe formulare „Fişa Entităţii”, dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrării în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea opţiunii „Iniţială” pentru rubrica „Tip Fişă”;

b2) opţiunea „Rectificativă” pentru a modifica informaţiile referitoare la profilul entităţii anterior transmise şi înregistrate în sistem. Formularul transmis trebuie să fie completat cu toate informaţiile solicitate.

Secţiunea A - Informaţii generale

c) în rubrica „Denumire Entitate” se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii, conform actului de înfiinţare a acesteia;

d) în rubrica „Denumire scurtă” se înscrie abrevierea denumirii entităţii;

e) în rubrica „CIF Entitate” se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii;

f) rubrica „CIF în scop de TVA” se completează automat cu informaţia din rubrica „CIF Entitate”;

g) în rubrica „Data înfiinţării” se înscrie data calendaristică la care s-a înfiinţat entitatea, conform actului de înfiinţare;

- Subsecţiunea „UAT”

h) în rubrica „Judeţ” se selectează denumirea judeţului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea sau se selectează municipiul Bucureşti;

i) în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea” se selectează denumirea integrală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea;

j) rubrica „CIF UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea” se completează automat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea”;

k) rubrica „TIP UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea” se completează automat cu tipul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea pe baza celor înscrise în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea”;

l) în rubrica „Judeţ Trezorerie” se selectează denumirea judeţului/municipiului Bucureşti căruia îi aparţine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi;

m) în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi” se selectează denumirea integrală a unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi;

n) rubrica „Cod Trezorerie” se completează automat cu codul alocat de către Ministerul Finanţelor Publice unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi, pe baza celor înscrise în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi”;

o) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresă Sediu Social Entitate” se completează adresa sediului social al entităţii, conform certificatului de înregistrare fiscală;

p) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresa fiscală” se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii;

q) rubricile aferente subsecţiunii „Adresa de corespondenţă Entitate” pot fi identice cu cele de la subsecţiunea „Adresă Sediu Social Entitate” sau se completează cu altă adresă, la care entitatea doreşte să primească corespondenţa;

- Subsecţiunea „Adresa de e-mail”

r) în rubrica „Adresa publică de corespondenţă” se completează adresa de e-mail utilizată de respectiva entitate în relaţia cu alte entităţi;

s) în rubrica „Adresa corespondenţă în relaţia cu MFP” se completează adresa de e-mail pentru corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Se pot introduce maximum două adrese de corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice.

(2) După finalizarea completării informaţiilor, entitatea îşi validează datele introduse în formular prin selectarea rubricii „Validează date şi generează XML”. În cazul în care au fost identificate erori ca urmare a nerespectării regulilor de completare, este generată o listă cu erorile identificate. După ce entitatea corectează erorile, aceasta salvează datele validate.

(3) Formularul „Fişa Entităţii” este tipărit şi semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În cazul semnării formularului „Fişa Entităţii” de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, la acesta va fi anexată împuternicirea acordată de reprezentantul legal.

Art. 3. - (1) Formularul „Fişa Entităţii” poate fi depus la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea/are deschis contul în scop de TVA odată cu depunerea documentelor necesare deschiderii contului sau ulterior. Formularul „Fişa Entităţii” se depune pe suport hârtie, semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, precum şi pe suport electronic (pdf). Nu se admite depunerea formularului numai în forma tipărită fără prezentarea acestuia în format electronic (pdf).

(2) Operatorul din unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi verifică concordanţa datelor din documentul tipărit cu cele din formularul electronic, precum şi corectitudinea informaţiilor din subsecţiunile formularului „UAT”, „Tip Entitate”. În cazul în care informaţiile nu sunt corecte, formularul este restituit reprezentantului entităţii, urmând ca acesta să revină cu documentul sau formularul electronic (pdf) refăcut. În cazul în care datele sunt corecte, formularul este transmis la nivelul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

(3) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti verifică formularul în vederea validării:

a) în cazul în care informaţiile din formular nu sunt validate, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea are obligaţia de a relua procesul de completare şi depunere a formularului la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea conturilor de disponibilităţi;

b) în cazul în care formularul „Fişa Entităţii” este corect, i se alocă un „Număr de înregistrare al declaraţiei - ghişeu” şi este depus în sistem în vederea înregistrării în registrul altor entităţi, pe baza unui certificat digital specific Trezoreriei Statului, de către operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

(4) Operatorii din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează şi verifică informaţiile fişei entităţii din subsecţiunea „UAT” şi rubrica „Tip Entitate”. Pentru o entitate identificată unic prin cod de identificare fiscală se compară datele comune din Registrul persoane juridice şi „Fişa Entităţii” corespunzătoare rubricilor: „Denumire entitate” şi „Tip entitate”, procedându-se astfel:

a) în cazul în care informaţiile diferă, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea va depune o declaraţie pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau va completa corect „Fişa entităţii” şi o va prezenta la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care are deschise conturile de disponibilităţi;

b) în cazul în care datele din „Fişa Entităţii” sunt validate, sistemul generează o notificare cu indexul formularului şi confirmarea înregistrării fişei în registrul altor entităţi.

(5) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează recipisele (notificările) transmise de sistem pe baza indexului formularului şi a codului de identificare fiscală al entităţii.

(6) Entitatea primeşte, prin intermediul adresei de e-mail sau de corespondenţă, comunicate în formularul „Fişa Entităţii”, o adresă semnată de la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi recipisa (notificarea) transmisă automat de sistem, prin care i se comunică înregistrarea în sistem sau necesitatea reluării procesului de depunere a formularului, după caz.

 

CAPITOLUL II

Modificarea datelor din „Fişa Entităţii” înregistrată în registrul altor entităţi

 

Art. 4. - (1) Datele din formularul „Fişa Entităţii” pot fi modificate prin depunerea de către entitate a unui nou formular „Fişa Entităţii”, selectând la rubrica „Tip Fişă” opţiunea „Rectificativă”, în cazul în care o entitate doreşte să efectueze modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem. În acest caz, entitatea va depune la unitatea Trezoreriei Statului formularul rectificativ „Fişa Entităţii” atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic (pdf), completând integral informaţiile solicitate de formular. Dacă această regulă de completare nu este respectată, formularul va fi respins ca necorespunzător.

(2) Orice atribut din cadrul formularului „Fişa Entităţii” va putea fi modificat, cu excepţia codului de identificare fiscală al entităţii.

(3) La depunerea unui nou formular „Fişa Entităţii” modificat vor fi urmaţi integral paşii de validare specifici formularului, iar, în caz de formular valid, registrul altor entităţi va fi actualizat printr-o nouă înregistrare.

(4) Formularul „Fişa Entităţii” poate fi modificat oricând este necesar, neexistând restricţii legate de momentul în care se poate transmite formularul „Fişa Entităţii” modificat.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.