MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 796/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 octombrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

720. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj

 

729. - Hotărâre privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

641. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.120. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

 

768. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor

 

2.482. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 

5.976. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Sănătăţii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2016, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se va prelua în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj în termen de 10 ani de la data la care Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 167/2017 produce efecte.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2, aceasta revine de drept în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale de la care s-a transmis, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 5. - Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 720.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Adresa imobilului

Baza legală

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se dă în administrare

Valoarea de inventar

Se atribuie nr. nou.

8.25.01

Localitatea Floreşti,

str. Avram Iancu nr. 370-374,

comuna Floreşti,

judeţul Cluj

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 258/2016

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 167/2017

Teren SRU Cluj

Ministerul Sănătăţii

CUI 4266456

S teren = 143.064 mp

CF nr. 74100

25.760.295 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Imobilul aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 4. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 3 se va utiliza în vederea realizării Spitalului Regional de Urgenţă Craiova.

Art. 5. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 4, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Predarea-preluarea imobilului şi a părţii de imobil transmise potrivit art. 1 şi 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 octombrie 2017.

Nr. 729.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului, care revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului Imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar (lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

162136

8.25.01

Teren

Judeţul Dolj, municipiul Craiova

Teren:

Suprafaţa terenului - 9,7783 ha C.F. 210078 Nr. cad. 210078

4.647.301

Statul român, din administrarea Ministerului Sănătăţii CUI-4266456

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului, care a revenit în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/

Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar a bunului imobil

(în lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare

1

162136

8.25.01

Teren

Judeţul Dolj,

municipiul Craiova

Teren în suprafaţă de 9,7783 ha

CF 210078,

Nr. cad. 210078

4.647.301

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

2

103881

8.19.01

Imobil 2985

Judeţul Dolj,

municipiul

Craiova

Construcţii şi teren*

CF 30676

Nr. cad. 30676

CF 209847

Nr. cad. 209847

CF 229681

Nr. cad. 229681

CF 229682

Nr. cad. 229682

21.454.702**

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

3

103881

8.19.01

Imobil 2985

Judeţul Dolj,

municipiul Craiova

Construcţii şi teren

CF 30676

Nr. cad. 30676

CF 209847

Nr. cad. 209847

CF 210078

Nr. cad. 210078

CF 229681

Nr. cad. 229681

CF 229682

Nr. cad. 229682

26.102.003***

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificară clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

** Valoarea de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al stalului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

*** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ca urmarea comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a revenit în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea pârtii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103881 - parţial

8.19.01

Imobil 2985 - parţial

Judeţul Dolj,

municipiul Craiova

1. Amenajări la terenuri:

- Drumuri şi alei interioare cu macadam - 900 mp

- Valoare contabilă-12.897,60 lei

- Împrejmuire sârmă ghimpată la 5 rânduri pe stâlpi metalici - 200 ml

Valoare contabilă-21.783,93 lei

- Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 34.681,53 2.

Teren:

Suprafaţa terenului -18 ha

Valoare contabilă-8.551.674 lei

C.F. 229682 Nr. cad. 229682

26.102.003

8.586.355,53

17.515.647,47

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării

Naţionale CUI-4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Sănătăţii

CUI -4266456

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 12.756 din 4 octombrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.577 din 4 octombrie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 54.505/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Florin Daniel Moroşanu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Daniel Moroşanu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 octombrie 2017.

Nr. 641.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2017 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării, preotului militar nominalizat în anexă.

Art. 2. - Anexa* face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 2 octombrie 2017.

Nr. M.120.


* Anexa nu se publică, deoarece conţine informaţii clasificate.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001

privind siguranţa generală a produselor

 

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, precum şi al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, în conformitate cu Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 267 din 11 august 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 224/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 871 din 9 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 3, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 768.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor

 

OES (1)

Indicativ standard

Indicativ EN

Titlu standard

Prima publicare în Jurnalul Oficia] al Uniunii Europene

Standard înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit

CEN

SR EN 581-1:2006

EN 581-1:2006

Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi pentru camping. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 913:2009

EN 913:2008

Echipamente de gimnastică. Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare

11.07.2014

SR EN 913:2003

 

CEN

SR EN 914:2009

EN 914:2008

Echipamente de gimnastică. Bare paralele şi bare paralele/asimetrice combinate. Cerinţe şi metode de încercare, inclusiv pentru securitate

11.07.2014

 

 

CEN

SR EN 915:2009

EN 915:2008

Echipamente de gimnastică. Bare asimetrice. Cerinţe şi metode de încercare, inclusiv pentru securitate

11.07.2014

 

 

CEN

SR EN 916:2003

EN 916:2003

Echipamente de gimnastică. Ladă pentru sărituri. Cerinţe şi metode de încercare, inclusiv de securitate

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 957-10:2006

EN 957-10:2005

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 957-2:2004

EN 957-2:2003

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 2: Aparate pentru antrenament de forţă, cerinţe de securitate şi metodă de încercare specifice suplimentare

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 957-4+A1:2010

EN 957-4:2006+ A1:2010

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 4: Banchete pentru haltere, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

11.07.2014

SR EN 957-4:2006

 

CEN

SR EN 957-5:2009

EN 957-5:2009

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

11.07.2014

SR EN 957-5:2003

 

CEN

SR EN 957-6+A1:2014

EN 957-6:2010+ A1:2014

Echipamente de antrenament staţionare, Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

16.01.2015

SR EN 957-6:2011

 

CEN

SR EN 957-7:2003

EN 957-7:1998

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 7: Aparate cu rame, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 957-8:2003

EN 957-8:1998

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 957-9:2004

EN 957-9:2003

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate cu mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 1129-1:2000

EN 1129-1:1995

Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii tehnice de securitate şi încercări. Partea 1: Condiţii tehnice de securitate

15,10.2005

 

 

CEN

SR EN 1129-2:2000

EN 1129-2:1995

Mobilier. Paturi rabatabile. Condiţii de securitate şi încercări. Partea 2: Metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 1130-1:1999

EN 1130-1:1996

Mobilier, Leagăne de uz casnic. Partea 1: Condiţii de securitate

24.04.2004

 

 

CEN

SR EN 1130-2:1999

EN 1130-2:1996

Mobilier, Leagăne de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare

24.04.2004

 

 

CEN

SR EN 1273:2005

EN 1273:2005

Articole de puericultura. Premergătoare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

17.02.2009

 

 

CEN

SR EN 1466:2015

EN 1466:2014

Articole de puericultura. Coşuri pentru transportul sugarilor şi suporturi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

9.10.2015

SR EN 1466+ A1:2008

30.11.2015

CEN

SR EN 1651:2003

EN 1651:1999

Echipament pentru parapantă. Harnaşament. Cerinţe de securitate şi încercări de rezistenţă

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 1930:2012

EN 1930:2011

Articole pentru puericultură. Bariere de securitate. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

9.10.2015

 

 

CEN

SR EN ISO 4210- 1:2014

EN ISO 4210- 1:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 1: Termeni şi definiţii

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 2:2014

EN ISO 4210- 2:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 2: Cerinţe pentru biciclete de oraş şi pentru drumuri dificile, pentru adulţi tineri, pentru munte şi de curse

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 3:2014

EN ISO 4210- 3:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 3: Metode de încercare comune

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 4:2014

EN ISO 4210- 4:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 4: Metode de încercare pentru frânare

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 5:2014

EN ISO 4210- 5:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 5: Metode de încercare pentru ghidare

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 6:2014

EN ISO 4210- 6:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 6: Metode de încercare pentru cadru şi ghidon

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 7:2014

EN ISO 4210- 7:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete, Partea 7: Metode de încercare pentru roţi şi jante

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 8:2014

EN ISO 4210- 8:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete, Partea 8: Metode de încercare pentru pedale şi sistemul de transmisie

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

CEN

SR EN ISO 4210- 9:2014

EN ISO 4210- 9:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru biciclete. Partea 9: Metode de încercare pentru şa şi tijă şa

9.10.2015

SR EN 14764:2006;

SR EN 14766:2006;

SR EN 14781:2006

 

 

CEN

SR EN ISO 8098:2014

EN ISO 8098:2014

Biciclete. Cerinţe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici

9.10.2015

 

 

CEN

SR EN ISO 9994:2006

EN ISO 9994:2006

Brichete. Specificaţii pentru securitate

22.07.2006

SR EN ISO 9994:2004

 

CEN

SR EN 12196:2003

EN 12196:2003

Echipamente de gimnastică. Cai şi capre pentru gimnastică. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 12197:2002

EN 12197:1997

Echipament de gimnastică. Bare fixe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 12221-1 + A1:2014

EN 12221-1:2008+ A1:2013

Articole de puericultură. Mese de înfăşat de uz casnic.

Partea 1: Cerinţe de securitate

9.10.2015

 

 

CEN

SR EN 12221-2+ A1.-2014

EN 12221-2:2008+ A1:2013

Articole de puericultură. Mese de înfăşat de uz casnic.

Partea 2: Metode de încercare

9.10.2015

 

 

CEN

SR EN 12346:2002

EN 12346:1998

Echipamente de gimnastica. Spaliere, scări şi cadre de căţărare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 12432:2002

EN 12432:1998

Echipamente de gimnastică. Bârne. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 12491:2003

EN 12491:2001

Echipament pentru parapantă. Paraşută de siguranţă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 12655:2002

EN 12655:1998

Echipamente de gimnastică. Inele. Cerinţe de funcţionare şi de securitate, metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN ISO 12863:2011

EN ISO 12863:2010

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinţei de aprindere a ţigaretelor

17.11.2011

 

 

CEN

SR EN 13120+A1:2014

EN 13120:2009+ A1:2014

Jaluzele interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate

10.10.2014

 

 

CEN

SR EN 13209-1:2005

EN 13209-1:2004

Articole de puericultură. Port-bebe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Partea 1: Port-bebe cu cadru, pentru spate

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 13209-2:2016

EN 13209-2:2015

Articole de puericultură. Port-bebe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Partea 2: Port-bebe moale

11.08.2017

SR EN 13209- 2:2006

31.08.2017

CEN

SR EN 13219:2009

EN 13219:2008

Echipament de gimnastică.

Trambuline. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

9.10.2015

 

 

CEN

SR EN 13319:2003

EN 13319:2000

Accesorii de scufundare. Aparate pentru măsurarea exactă a adâncimii şi instrumente combinate de măsurare a adâncimii şi a timpului. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 13869:2016

EN 13869:2016

Brichete. Cerinţe pentru brichete, referitoare la securitatea copiilor, Cerinţe de securitate şi metode de încercare

11.08.2017

SR EN 13869+ A1 2011

31.085017

CEN

SR EN 13899:2003

EN 13899:2003

Echipament de sport cu role. Patine cu rotile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 14059:2003

EN 14059:2002

Lămpi decorative cu ulei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

24.04.2004

 

 

CEN

SR EN 14344:2005

EN 14344:2004

Articole de puericultură. Scaune de copii, pentru biciclete. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 14350-1:2005

EN 14350-1:2004

Articole de puericultură. Articole pentru alimentaţia lichidă. Partea 1: Cerinţe generale şi mecanice şi încercări

15.10.2005

 

 

CEN

SR EN 14682:2015

EN 14682:2014

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii

9.10.2015

SR EN 14682:2008

 

CEN

SR EN 14872:2006

EN 14872:2006

Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje

22.07.2006

 

 

CEN

SR EN 15649-1+ A2:2014

EN 15649-1:2009+ A2:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 1: Clasificare, materiale, cerinţe generale şi metode de încercare

11.07.2014

SR EN 15649-1 + A1:2012

 

CEN

SR EN 15649-2+ A22013

EN 15649-2:2009+ A22013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 2: Informaţii pentru consumatori

16.01.2015

SR EN 15649-2+ A1:2012

 

CEN

SR EN 15649-3+ A1:2012

EN 15649-3:2009+ A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 3: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă A

4.09.2013

SR EN 15649- 3:2010

 

CEN

SR EN 156494+ A1:2012

EN 156494:2010+ A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 4: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă B

4.09.2013

SR EN 15649- 4:2010

 

CEN

SR EN 15649-5:2010

EN 15649-5:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 5: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă C

4.09.2013

 

 

CEN

SR EN 15649-6+ A1:2014

EN 15649-6:2009-*- A1:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 6: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă D

11.07.2014

SR EN 15649- 6:2010

 

CEN

SR EN 15649-7:2010

EN 15649-7:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 7: Cerinţe suplimentare specifice de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive de clasă E

4.09.2013

 

 

CEN

SR EN 16156:2011

EN 16156:2010

Ţigarete. Evaluare a tendinţei de aprindere. Cerinţă de securitate

17.11.2011

 

 

CEN

SR EN 16281:2013

EN 16281:2013

Articole pentru protecţia copiilor. Dispozitive de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon, rezistente la acţiunea copiilor, care se montează de utilizator. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

11.07.2014

 

 

CEN

SR EN 16433:2014

EN 16433:2014

Jaluzele interioare. Protecţie împotriva pericolelor de strangulare. Metode de încercare

10.10.2014

 

 

CEN

SR EN 16434:2014

EN 16434:2014

Jaluzele interioare. Protecţie împotriva pericolelor de strangulare. Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitivele de securitate

10 10.2014

 

 

CEN

SR EN ISO 20957- 1:2014

EN ISO 20957- 1:2013

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare

11.07.2014

SR EN 957-1:2006

 

CENELEC

SR EN 60065:2003

EN 60065:2002

Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate

4.09.2013

 

 

CENELEC

SR EN

60065:2003/A12:2011

EN 60065:2002/ A122011

Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate

28 02.2012

 

 

CENELEC

SR EN 60950-1:2006

EN 60950-1:2006

Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

4.09.2013

 

 

CENELEC

SR EN 60950- 1:2006/A12:2011

EN 60950-1:2006/ A12:2011

Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

28 02.2012

 

 

 

NOTE:

În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca şi standardul înlocuit. La data precizată, Standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii.

(1) Organizaţia europeană de standardizare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

 

Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumite în continuare comisii.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, precum şi micile fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale.

Art. 2. - (1) Comisiile sunt formate din 5 membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Comisiile teritoriale sunt formate din 5 membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(2) Dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 219/2016 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, se abrogă după soluţionarea tuturor solicitărilor care se încadrează în prevederile art. III din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017.

(3) Predarea dosarelor şi a documentelor de la nivelul Ministerului Finanţelor Publice către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea şi arhivarea electronică a acestora la nivelul direcţiei care a asigurat secretariatul comisiei la nivel central, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:

a) la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, predarea se realizează prin Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific;

b) la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, preluarea se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor avize şi autorizaţii (case de marcat).

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017.

Nr. 2.482.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice - membru, preşedinte

2. Directorul executiv al direcţiei regionale vamale - membru, vicepreşedinte

3. Director executiv colectare - membru

4. Director executiv inspecţie fiscală - membru

5. Şeful structurii juridice din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice – membru

 

NOTĂ:

În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceştia pot stabili şi limite ale mandatului.

Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE

în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.

Art. 2. - (1) Activitatea curentă a comisiilor se realizează prin intermediul biroului/compartimentului avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. - (1) Comisiile funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau În baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

(2) Lucrările comisiilor sunt conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordonează întreaga activitate a comisiilor. În cazul în care preşedinţii comisiilor lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de vicepreşedinţi, care exercită toate atribuţiile preşedinţilor.

(3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor

 

Art. 4. - (1) Comisiile se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Preşedinţii sau vicepreşedinţii, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi şi convoacă comisiile, în scris, cu cei puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa.

(3) Convocarea comisiilor poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însuşite de preşedinţi sau de vicepreşedinţi, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută,

Art. 5. - (1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziţia membrilor comisiilor, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală şi datele cu privire la cazierele fiscale se obţin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei.

(2) în situaţiile prevăzute Sa art. 4 alin, (3), termenul în care se pun la dispoziţia membrilor comisiilor notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile armonizate, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

(4) Birourile/compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.

(5) în situaţia în care în urma analizei documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor, acestea din urmă analizează notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.

Art. 6. - (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor.

(2) Suplimentar faţă de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (3).

Art. 7. - (1) Comisiile analizează situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii de la operatorii economici solicitanţi.

(3) Informaţiile suplimentare primite de membrii comisiilor în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionării notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) în cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererilor, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Art. 8. - (1) Comisiile iau hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor pot vota „pentru” sau „împotrivă”.

(2) în baza hotărârilor comisiilor se emit deciziile, care se semnează de către preşedinţii sau vicepreşedinţii comisiilor, după caz.

Art. 9. - (1) La şedinţele comisiilor participă funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.

(2) La lucrările comisiilor pot fi invitaţi, după caz, în funcţie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor în mod direct sau prin reprezentant.

 

CAPITOLUL III

Deciziile comisiilor

 

Art. 10, - (1) Deciziile comisiilor sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile comisiilor cuprind următoarele elemente:

a) denumirea comisiei;

b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui, după caz;

h) ştampila comisiei;

i) indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 11. - Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. - Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui, după caz, atrage nulitatea

actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 14. - Comisiile pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceştia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 11.

 

CAPITOLUL IV

Căi de atac

 

Art. 15. - (1) împotriva deciziilor comisiilor se pot formula contestaţii la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.

(2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENŢA

comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Şeful biroului vamal de interior/frontieră - membru, preşedinte

2. Şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice/şeful administraţiei sectoarelor 1-6 - membru

3. Reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice/administraţiei sectoarelor 1-6 - membru

4. Persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru

5. Persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru

 

NOTĂ:

În situaţia în care preşedintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un preşedinte de şedinţă din rândul membrilor titulari prezenţi, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, precum şi pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca preşedinte de şedinţă nu poate transfera delegarea.

În cazul absenţei unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care îi preia atribuţiile şi dreptul de vot şi care nu are calitatea de membru titular.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE

în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către structurile teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 2. - (1) Activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior şi/sau frontieră, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. - (1) Comisiile teritoriale funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

(2) Lucrările comisiilor teritoriale sunt conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordonează întreaga activitate a comisiilor teritoriale. În cazul în care preşedinţii comisiilor teritoriale lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de alţi membri delegaţi, care exercită toate atribuţiile preşedinţilor.

(3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor teritoriale

 

Art. 4. - (1) Comisiile teritoriale se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Preşedinţii sau membrii delegaţi, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi şi convoacă comisiile teritoriale, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa.

(3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însuşite de preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

Art. 5. - (1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală şi datele cu privire la cazierele fiscale se obţin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei teritoriale.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se pun la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile vinuri, alcool etilic şi/sau bere, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea contribuabililor, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, pentru producţia exclusivă de vinuri, precum şi referitoare la activitatea micilor distilerii şi a micilor fabrici de bere independente.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor teritoriale note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.

(5) în situaţia în care în urma analizei documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urmă analizează notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.

Art. 6. - (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor teritoriale.

(2) Suplimentar faţă de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (3).

Art. 7. - (1) Comisiile teritoriale analizează situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor teritoriale.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii de la operatorii economici solicitanţi.

(3) Informaţiile suplimentare primite de membrii comisiilor teritoriale în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionării notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea Situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) în cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererilor, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Art. 8. - (1) Comisiile teritoriale iau hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 3 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota „pentru” sau „împotrivă”.

(2) în baza hotărârilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semnează de către preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, după caz.

Art. 9. - (1) La şedinţele comisiilor teritoriale participă funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.

(2) La lucrările comisiilor teritoriale pot fi invitaţi, după caz, în funcţie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale în mod direct sau prin reprezentant.

 

CAPITOLUL III

Deciziile comisiilor teritoriale

 

Art. 10. - (1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind următoarele elemente:

a) denumirea comisiei teritoriale;

b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale altui membru delegat, după caz;

h) ştampila comisiei teritoriale;

i) indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată,

Art. 11. - Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la odată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. - Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori membrului delegat, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătoreasca de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 14. - Comisiile teritoriale pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora Ie sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceştia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 11.

 

CAPITOLUL IV

Căi de atac

 

Art. 15. - (1) împotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula contestaţii la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.

(2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

ţinând cont de prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11.757 din 25.08.2017,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. - Schema de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3 7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 14 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) administrator1 al schemei de minimis/administrator al schemelor de antreprenoriat - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului:

.............................................................................................................

e) întreprindere 3 - orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016:

 

1 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, respectiv administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului.

3 Conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov .”

3. Articolele 12-14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate, urmând ca plăţile aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

(2) Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de începere a proiectului.

Art. 13. - (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară 3 «Locuri de muncă pentru toţi», obiectivul specific 3.7. «Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană».

(2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 45.000.000 euro, echivalent în lei, din care 38,25 milioane euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 6,75 milioane euro contribuţia naţională.

(3) Alocarea estimativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

 

An

Total fonduri

Total

Total fonduri publice

Contribuţie proprie

Contribuţie naţională

Contribuţie comunitară

Procent

Valoare

Procent

Valoare

Procent

Valoare

2018

40.500.000

15%

6.075.000

85%

34.425.000

0%

0

2019

4.500.000

15%

675.000

85%

3.825.000

0%

0

 

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 1.150 de întreprinderi.”

Art. II. - În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Ministerul Fondurilor Europene” se înlocuieşte cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”, iar sintagma „Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura” se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului”.

Art. III. - Direcţia generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 18 septembrie 2017.

Nr. 5.976.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.